NL1033327C1 - Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate - Google Patents

Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate Download PDF

Info

Publication number
NL1033327C1
NL1033327C1 NL1033327A NL1033327A NL1033327C1 NL 1033327 C1 NL1033327 C1 NL 1033327C1 NL 1033327 A NL1033327 A NL 1033327A NL 1033327 A NL1033327 A NL 1033327A NL 1033327 C1 NL1033327 C1 NL 1033327C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
closing
plate
recess
elongated
closing cup
Prior art date
Application number
NL1033327A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Albertus Van Zeist
Original Assignee
Nemef B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nemef B V filed Critical Nemef B V
Priority to NL1033327A priority Critical patent/NL1033327C1/en
Priority to NL1033327 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1033327C1 publication Critical patent/NL1033327C1/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • E05B15/024Striking-plates, keepers, staples adjustable
  • E05B15/0245Movable elements held by friction, cooperating teeth, or the like
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/02Striking-plates; Keepers; Bolt staples; Escutcheons
  • E05B15/0205Striking-plates, keepers, staples
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B15/00Other details of locks; Parts for engagement by bolts of fastening devices
  • E05B15/16Use of special materials for parts of locks
  • E05B15/1635Use of special materials for parts of locks of plastics materials
  • E05B2015/1671Use of special materials for parts of locks of plastics materials for strikers
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05BLOCKS; ACCESSORIES THEREFOR; HANDCUFFS
  • E05B63/00Locks or fastenings with special structural characteristics
  • E05B63/0056Locks with adjustable or exchangeable lock parts

Abstract

One or both of the keep end portions (4, 5) are releasably connected via breakable webs (6-9) to the middle portion (2) of the keep or to a lock plate. The elongate middle portion contains a space (3) for locating the distal end of a latch. Independent claims are also included for the following: (1) Kit comprising a plastic sash keep as described above, and a lock plate; and (2) Elongate multi-part lock plate comprising a visible plate and an elongate casing containing a shallow, oversize space for the visible plate. Both the visible plate and casing contain a space for a lock to pass through, and at least one contains a slot for allowing the visible plate to moved parallel to the shallow space. The visible plate is secured to the casing using a screw. The casing contains at least one hole next to both ends for securing the lock plate to a door or window frame.

Description

Sluitkom, alsmede een set welke een sluitkom en een sluitplaat omvat, alsmede een meerdelige sluitplaatLocking bowl, as well as a set comprising a closing bowl and a closing plate, as well as a multi-part closing plate

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een sluitkom met 5 een uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van een ver-grendelingsorgaan, waarbij de uitsparing zich aan de voorzijde van de sluitkom bevindt.The present invention relates to a closing cup with a recess for receiving the distal end of a locking member, the recess being located at the front of the closing cup.

Een dergelijke sluitkom is in het vak algemeen bekend. Het ver-grendelingsorgaan is bijvoorbeeld een klauw van een meerpuntsslot, 10 een dagschoot of een schoot. De voorzijde van de sluitkom is dat deel dat naar de deur of raam of dergelijke die het betreffende vergrende-lingsorgaan bevat gericht. In een (verticale) stijl van een deurkozijn wordt een sleuf aangebracht, gebruikelijk door middel van frezen. De sluitkom wordt in de sleuf aangebracht, welke vervolgens 15 wordt afgedekt met een sluitplaat. De sluitplaat heeft zelf een uitsparing die de uitsparing van de sluitkom ten minste gedeeltelijk vrijlaat opdat het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan in de uitsparing van de sluitkom kan worden opgenomen. De sluitkom verzekert dat voldoende ruimte voor het distale uiteinde van het ver-20 grendelingsorgaan aanwezig is, het hout tegen de elementen wordt afgeschermd en de deurstijl er ter plaatse van de sluitkom netjes uitziet .Such a closing bowl is generally known in the art. The locking member is, for example, a claw of a multi-point lock, a latch bolt or a bolt. The front of the closing cup is that part that faces the door or window or the like that contains the respective locking member. A slot is made in a (vertical) style of a door frame, usually by means of milling. The closing cup is arranged in the slot, which is then covered with a closing plate. The closing plate itself has a recess which at least partially releases the recess of the closing cup so that the distal end of the locking member can be received in the recess of the closing cup. The closing cup ensures that there is sufficient space for the distal end of the locking member, the wood is shielded from the elements and the door post looks neat at the closing cup.

Een probleem bij het aanbrengen van een sluitkom is dat in sommige gevallen de (verticale) stijl in ongewenste mate door de sluit-25 kom wordt verzwakt, en bestaande sluitkommen zijn niet ingericht om dit probleem doelmatig te verminderen.A problem with applying a closing cup is that in some cases the (vertical) post is weakened to an undesirable extent by the closing cup, and existing closing cups are not adapted to effectively reduce this problem.

Het doel van de onderhavige uitvinding is om het bovengenoemde probleem vergaand op te lossen.The object of the present invention is to substantially solve the above-mentioned problem.

Hiertoe wordt de sluitkom volgens de uitvinding gekenmerkt dat 30 de sluitkom - een langwerpig middendeel voorzien van de uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan, en - aan elk uiteinde van het langwerpige middendeel een einddeel bezit, 35 waarbij de sluitkom is ingericht voor het scheiden van ten minste een einddeel van een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat danwel het koppelen van een einddeel aan een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat.To this end, the closing cup according to the invention is characterized in that the closing cup has - an elongated middle part provided with the recess for receiving the distal end of the locking member, and - at each end of the elongated middle part an end part, wherein the closing cup is arranged for separating at least one end part of an element selected from the middle part and the closing plate or coupling an end part to an element selected from the middle part and the closing plate.

1033327 21033327 2

Aldus is het mogelijk om in die gevallen waarbij dat noodzakelijk is of wordt gewenst, bijvoorbeeld, een of beide einddelen van het middendeel te scheiden, en er aldus voor te zorgen dat de in het hout van de deurstijl aan te brengen opening niet groter (in het bij-5 zonder niet langer) is dan nodig. Indien de sluitkom uit losse onderdelen kan worden opgebouwd, die bijvoorkeur aan elkaar en/of aan de sluitplaat kunnen worden geclickt, en een relatief grote sluitkom wordt gewenst, kan het middendeel en/of de sluitplaat van een of bij voorkeur twee einddelen worden voorzien. De sluitkom volgens de uit-10 vinding is flexibel, aangezien deze het degene die de sluitkom monteert mogelijk maakt om 1 sluitkom in twee verschillende situaties te gebruiken, zoals hierna nog verder zal worden toegelicht. Wanneer in de onderhavige uitvinding wordt gesproken over een sluitkom en het opnemen van een vergrendelingsorgaan, dan is de sluitkom een inrich-15 ting waarin het distale uiteinde van het uit een deur stekend vergrendelingsorgaan kan worden opgenomen, meer in het bijzonder in de uitsparing van het middendeel van de sluitkom. De sluitplaat fungeert als zichtplaat, verschaft sterkte en is in de praktijk van metaal. De sluitplaat kan een of meerdelig zijn, zoals hierna ook toegelicht. In 20 het geval van een meerdelige sluitplaat zal uit oogpunt van sterkte gebruikelijk ten minste 1 deel van de sluitplaat uit metaal zijn gevormd of omvat metaal. Een sluitplaat is een plaat die een doorgaande uitsparing bezit waar door het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan kan worden gestoken tot in de uitsparing van de sluitkom. 25 De sluitkom is, bijvoorbeeld, uit Zamac vervaardigd. De einddelen kunnen, bijvoorbeeld, aan het middendeel zijn geclickt en, afhankelijk van de situatie, kunnen een of beide einddelen worden verwijderd. Volgens een gunstige uitvoeringsvorm zijn het middendeel en de einddelen als een eendelig lichaam uitgevoerd, en waarbij de eindde-30 len middels een verbreekbare brug met het middendeel zijn verbonden. Een dergelijk eendelig lichaam kan gemakkelijk door middel van spuit-gieten worden gevormd. Onder een verbreekbare brug wordt een brug verstaan die kan worden gebroken, doorgeknipt of doorgesneden, voor het scheiden van een einddeel van het middendeel.It is thus possible in those cases where this is necessary or desired, for example, to separate one or both end parts from the middle part, and thus ensure that the opening to be made in the wood of the door jamb is not larger (in with-5 without no longer) is then necessary. If the closing cup can be constructed from separate parts, which can preferably be clicked to each other and / or to the closing plate, and a relatively large closing cup is desired, the middle part and / or the closing plate can be provided with one or preferably two end parts. The closing cup according to the invention is flexible, since it allows the person mounting the closing cup to use 1 closing cup in two different situations, as will be further explained below. In the present invention, when a closing cup is mentioned and the accommodation of a locking member is included, the closing cup is a device in which the distal end of the locking member protruding from a door can be received, more particularly in the recess of the locking member. middle part of the closing bowl. The closing plate acts as a viewing plate, provides strength and in practice is made of metal. The closing plate can be one or more parts, as also explained below. In the case of a multi-part closing plate, from the point of view of strength, at least 1 part of the closing plate will usually be formed of metal or comprises metal. A closing plate is a plate which has a continuous recess through which the distal end of the locking member can be inserted into the recess of the closing cup. The closing cup is, for example, manufactured from Zamac. The end parts can, for example, be clicked on the middle part and, depending on the situation, one or both end parts can be removed. According to a favorable embodiment, the middle part and the end parts are designed as a one-piece body, and wherein the end parts are connected to the middle part by means of a breakable bridge. Such a one-piece body can easily be formed by injection molding. A breakable bridge is understood to mean a bridge that can be broken, cut or cut to separate an end part from the middle part.

35 Bij voorkeur zijn de einddelen afgerond en hebben bij voorkeur een half-cirkelvormige doorsnede.The end parts are preferably rounded and preferably have a semi-circular cross-section.

Door het afgerond zijn worden grote plaatselijke spanningen in de sluitkom, die zouden kunnen leiden tot het kapot gaan van de 3 sluitkom vermeden. Een half-cirkelvormige doorsnede sluit aan bij een gleuf die door het frezen gebruikelijk eveneens half-cirkelvormige uiteinden heeft. De half-cirkelvormige uiteinden van de gleuf in het kozijn helpen bij het vermijden van puntbelasting in het materiaal 5 van het kozijn. Een sluitkom met een dergelijke half-cirkelvormige uiteinden kan derhalve gemakkelijk (passend) in een gefreesde langwerpige uitsparing in de deurstijl worden gebracht.By being rounded off, large local tensions in the closing bowl that could lead to the failure of the closing bowl are avoided. A semicircular cross-section connects to a slot that usually also has semicircular ends due to milling. The semi-circular ends of the slot in the frame help in avoiding point loading in the material of the frame. A closing cup with such semicircular ends can therefore be easily (fittingly) inserted into a milled elongated recess in the door post.

Kenmerkend heeft de ten minste half-cirkelvormige doorsnede een straal van 8-20 mm, bij voorkeur van 9 tot 16 mm, en met meer voor-10 keur 10 tot 13 mm.Typically, the at least semicircular cross-section has a radius of 8-20 mm, preferably of 9 to 16 mm, and more preferably 10 to 13 mm.

Voor het in verhoogde mate behouden van de sterkte van de deurstijl en het vermijden van ongewenste plaatselijke belastingen, geniet het de voorkeur, om alle hiervoor reeds voor de einddelen genoemde overwegingen, wanneer het langwerpige middendeel aan beide 15 uiteinden ervan afgerond is en deze bij voorkeur een halfcirkelvormige doorsnede hebben.For maintaining the strength of the door post to a greater extent and avoiding undesirable local loads, it is preferable, for all the considerations already mentioned above for the end parts, when the elongated middle part is rounded off at both ends thereof and preferably have a semi-circular cross-section.

Kenmerkend heeft de ten minste half-cirkelvormige doorsnede een straal heeft van 5-15 mm, bij voorkeur van 6 tot 13 mm, met meer voorkeur 6 tot 10 mm.Typically, the at least semicircular cross-section has a radius of 5-15 mm, preferably of 6 to 13 mm, more preferably 6 to 10 mm.

20 De minimum-breedte van de uitsparing van de kom in het midden deel, en daarmee dus ook de minimale breedte van het middendeel, wordt bepaald door de breedte van het distale uiteinde het vergrende-lingsorgaan, voor zover dat in de uitsparing van het middeldeel steekt.The minimum width of the recess of the cup in the middle part, and thus also the minimum width of the middle part, is determined by the width of the distal end and the locking member, insofar as that in the recess of the middle part stabbing.

25 Met voordeel is de straal van de ten minste half-cirkelvormige doorsnede van het langwerpige middendeel ten minste 2 mm kleiner dan die van de einddelen.Advantageously, the radius of the at least semicircular cross-section of the elongated middle part is at least 2 mm smaller than that of the end parts.

Aldus hoeft minder hout uit de deurstijl te worden verwijderd.Thus less wood needs to be removed from the door jamb.

Bij voorkeur is ten minste het middendeel voorzien van een cen-30 treernok die tot voorbij de voorzijde uitsteekt.Preferably, at least the middle part is provided with a center cam protruding beyond the front.

Het centreren vergemakkelijkt het aanbrengen van de sluitplaat. Bij voorkeur zijn er meer centreernokken.Centering facilitates the fitting of the closing plate. Preferably there are more centering lugs.

De centreernok is bij voorkeur ingericht om aan de sluitplaat te worden geklemd.The centering cam is preferably adapted to be clamped to the closing plate.

35 Dit maakt het mogelijk om het geheel van sluitkom en sluitplaat als 1 geheel te hanteren, hetgeen zowel tijdens transport als bij het bevestigen een voordeel is. Het klemmen geschiedt bijvoorbeeld door middel van een klikverbinding.This makes it possible to handle the whole of the closing cup and closing plate as a whole, which is an advantage both during transport and during fixing. The clamping takes place, for example, by means of a click connection.

44

De sluitkom is bij voorkeur vervaardigd uit een kunststof gekozen uit nylon, polypropyleen of polyethyleen.The closing cup is preferably made from a plastic selected from nylon, polypropylene or polyethylene.

Dergelijke kunststoffen, in het bijzonder nylon PA6, zijn zeer geschikt om een of beide einddelen af te breken of click-verbindingen 5 te vormen, terwijl zij toch voldoende sterkte aan de sluitkom kunnen verschaffen.Such plastics, in particular nylon PA6, are very suitable for breaking off one or both end parts or forming click connections, while still being able to provide sufficient strength to the closing cup.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een set welke een kunststof sluitkom volgens een der voorgaande conclusies alsmede een sluitplaat omvat.The invention also relates to a set which comprises a plastic closing bowl according to any one of the preceding claims and a closing plate.

10 De sluitplaat kan een meerdelige sluitplaat zijn.The closing plate can be a multi-part closing plate.

Tenslotte heeft de uitvinding betrekking op een langwerpige meerdelige sluitplaat welke een langwerpige behuizing met ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor een zichtplaat en een zichtplaat omvat, waarbij elk van de langwerpige behuizing en de zichtplaat is 15 voorzien van een uitsparing voor het doorlaten van een vergrende-lingsorgaan, ten minste een van de zichtplaat en de behuizing is voorzien van een sleuf voor het planparallel aan de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor de zichtplaat bewegen van de zichtplaat, de zichtplaat middels een schroef ten opzichte van de behuizing vast-20 zetbaar is, en de langwerpige behuizing nabij elk van de uiteinden ervan ten minste een gat bezit voor het aan een kozijn bevestigen van de sluitplaat.Finally, the invention relates to an elongate multi-part closure plate which comprises an elongated housing with shallow over-dimensioned recess for a viewing plate and a viewing plate, wherein each of the elongated housing and the viewing plate is provided with a recess for passing a locking member, at least one of the viewing plate and the housing is provided with a slot for the parallel movement of the viewing plate to the shallow over-dimensioned recess for the viewing plate, the viewing plate can be fixed relative to the housing by means of a screw, and the elongated housing has at least one hole near each of its ends for attaching the closure plate to a frame.

Een dergelijke sluitplaat maakt het mogelijk om met een minimaal wegnemen van materiaal uit een kozijn, een hoge mate van in-25 braakwerendheid te verschaffen. Ofschoon uit esthetisch oogpunt het gebruik van een sluitkom gewenst is, kan de sluitplaat volgens de uitvinding ook zonder sluitkom worden gebruikt mits in het kozijn een voldoende diepe uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan wordt verschaft. Voor het met een 30 schroef vastzetten van de zichtplaat ten opzichte van de behuizing is deze laatste van schroefdraad voorzien, of is een contramoer verschaft. De zichtplaat en de behuizing zullen uit oogpunt van sterkte in het algemeen uit metaal zijn vervaardigd of metaal omvatten. Desgewenst omvat de langwerpige behuizing een metalen versterkingsplaat 35 en een uit esthetische overwegingen uit door middel van spuitgieten vervaardigd behuizingsdeel dat de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing omvat. Ten minste de metalen versterkingsplaat zal de gaten voor het aan een kozijn bevestigen van de sluitplaat omvatten. De ga- 5 ten van de behuizing voor bevestiging aan het kozijn zullen bij voorkeur onder een hoek met de sluitplaat staan. Dit maakt het mogelijk schroeven onder een hoek in het kozijn te plaatsen, waardoor minder diepte nodig is terwijl niettemin een doelmatige verankering van de 5 sluitplaat kan worden bereikt. De schroeven kunnen namelijk langer zijn dan wanneer zij loodrecht op de sluitplaat in het kozijn worden gedraaid. Verder draagt het onder een geschikte hoek plaatsen bij aan de inbraakwerendheid van de sluitplaat. In plaats van 1 sleuf, die instelbaarheid van de zichtplaat in 1 richting verschaft, kunnen twee 10 overlappende sleuven zijn verschaft, 1 in elk van de langwerpige behuizing en de zichtplaat, welke twee sleuven onder een hoek ten opzichte van elkaar staan. De sleuven verlopen planparallel met de ondiepe uitsparing. Aldus wordt het mogelijk om de zichtplaat in twee richtingen planparallel instelbaar. Indien wordt gewenst om rotatie 15 van de zichtplaat te vermijden geniet het de voorkeur om ten minste twee van dergelijke gleufparen te hebben. Wanneer er maar 1 gleuf is, dan kan deze zich naar keuze in de zichtplaat of in de behuizing bevinden.Such a closing plate makes it possible to provide a high degree of burglary-resistance with a minimal removal of material from a frame. Although the use of a closing cup is desirable from an aesthetic point of view, the closing plate according to the invention can also be used without a closing cup provided that a sufficiently deep recess is provided in the frame for receiving the distal end of the locking member. For securing the viewing plate relative to the housing with a screw, the latter is threaded, or a counter nut is provided. The viewing plate and the housing will generally be made of metal or metal for reasons of strength. If desired, the elongated housing comprises a metal reinforcement plate 35 and a housing part manufactured by injection molding for aesthetic reasons which comprises the shallow oversized recess. At least the metal reinforcement plate will comprise the holes for fixing the closing plate to a frame. The holes of the housing for attachment to the frame will preferably be at an angle with the closing plate. This makes it possible to place screws at an angle in the frame, as a result of which less depth is required, while nevertheless an effective anchoring of the closing plate can be achieved. This is because the screws can be longer than when they are screwed perpendicular to the closing plate in the frame. Furthermore, placing at a suitable angle contributes to the burglary-resistance of the closing plate. Instead of 1 slot, which provides adjustability of the viewing plate in 1 direction, two overlapping slots can be provided, 1 in each of the elongated housing and the viewing plate, which two slots are at an angle to each other. The slots run in parallel with the shallow recess. It thus becomes possible to adjust the viewing plate in parallel in two directions. If it is desired to avoid rotation of the viewing plate, it is preferable to have at least two of such slot pairs. If there is only 1 slot, it can optionally be located in the viewing plate or in the housing.

De onderhavige uitvinding zal thans worden toegelicht aan de 20 hand van de tekening, waarin fig. 1 toont een vooraanzicht van een sluitkom volgens de uitvinding; fig. 2 toont een langsdoorsnede van de sluitkom van fig. 1 langs lijn II-II; 25 fig. 3 toont een dwarsdoorsnede van de sluitkom van fig. 1 langs lijn III-III; fig. 4 toont een perspectivisch aanzicht van de in de figuren 1-3 weergegeven sluitkom; fig. 5 toont een explosieaanzicht van een set welke een sluit-30 kom en een meerdelige sluitplaat omvat; fig. 6 tonen de set van fig. 5 in gemonteerde vorm; en fig. 7 toont een dwarsdoorsnede van een kozijn voorzien van de set van fig. 6.The present invention will now be elucidated with reference to the drawing, in which Fig. 1 shows a front view of a closing bowl according to the invention; Fig. 2 shows a longitudinal section of the closing bowl of Fig. 1 along line II-II; Fig. 3 shows a cross-section of the closing bowl of Fig. 1 along line III-III; Fig. 4 shows a perspective view of the closing cup shown in Figs. 1-3; Fig. 5 shows an exploded view of a set comprising a closing bowl and a multi-part closing plate; Fig. 6 shows the set of Fig. 5 in mounted form; and Fig. 7 shows a cross-section of a frame provided with the set of Fig. 6.

Fig. 1 toont een vooraanzicht van een sluitkom 1 volgens de 35 uitvinding. De sluitkom 1 omvat een langwerpig middendeel 2 dat een uitsparing 3 bezit voor het opnemen van het distale uiteinde van een vergrendelingsorgaan, zoals een klauw van een deur. De sluitkom 1 is aan de uiteinden van het langwerpige middendeel 2 voorzien van een 6 eerste einddeel 4 en een tweede einddeel 5. De einddelen 4, 5 zijn via bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 met het langwerpige middendeel 2 verbonden. De bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 zijn bijvoorbeeld ingericht om te worden doorgesneden of doorgeknipt, in welk geval zij zich 5 nabij hetzij het buitenoppervlak van de sluitkom 1 zullen bevinden om de bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 gemakkelijk voor een mes, tang of schaar toegankelijk te maken, en in dat geval ten minste in 1 richting zodanig geringe dimensies hebben (bijvoorbeeld dun zijn) dat zij onder gebruikmaking van een hulpmiddel gemakkelijk de scheiding 10 van een einddeel 4, 5 en het middendeel 2 mogelijk maken. In de weergegeven uitvoeringsvorm is de sluitkom gemaakt van een kunststof (PA6) met een zodanig geringe taaiheid dat de kunststof ter plaatse van de bruggen 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan breken, waardoor een of, meer gebruikelijk, beide einddelen 4, 5 zonder enig hulpmiddel van het 15 middendeel kunnen worden afgebroken. Hiervoor zal worden gekozen indien de stijl van een kozijn waarin de sluitkom moet worden aangebracht in ongewenst sterke mate verzwakt wordt wanneer zoveel kozijnmateriaal (veelal hout) als nodig is voor het opnemen van de sluitkom 2 inclusief de einddelen 4, 5 zou worden weggenomen. De 20 vakman heeft derhalve met een sluitkom volgens de uitvinding de mogelijkheid om, afhankelijk van het kozijn waarin de sluitkom moet worden gemonteerd, ervoor te kiezen om de sluitkom op eenvoudige wijze te verkleinen en aldus de verzwakking van het kozijn te beperffianj. de in fig. 1-4 getoonde uitvoeringsvorm van de sluitkom 2 25 zijn de einddelen 4, 5 en de uiteinden van het langwerpige middendeel 2 half-cirkelvormig uitgevoerd. De sluitkom 1 wordt gebruikelijk in een in het kozijn gefreesde, langwerpige gleuf aangebracht die halfcirkelvormige uiteinden heeft waarvan de straal overeenstemt met die van de aan te brengen sluitkom 1 of verkleinde sluitkom (waarvan de 30 einddelen 4, 5 zijn afgebroken). Een halve cirkelvorm heeft door zijn afgeronde karakter het voordeel dat de sluitkom 1, ondanks dat deze mogelijk uit een weinig-taai materiaal is vervaardigd, toch goed krachten op kan vangen.FIG. 1 shows a front view of a closing bowl 1 according to the invention. The closing cup 1 comprises an elongated middle part 2 which has a recess 3 for receiving the distal end of a locking member, such as a claw of a door. The closing cup 1 is provided at the ends of the elongated middle part 2 with a first end part 4 and a second end part 5. The end parts 4, 5 are connected to the elongated middle part 2 via bridges 6, 7, 8, 9, 10, 11 . The bridges 6, 7, 8, 9, 10, 11 are, for example, arranged to be cut or cut, in which case they will be located near either the outer surface of the closing cup 1 around the bridges 6, 7, 8, 9, 10, 11 can be made easily accessible for a knife, tongs or scissors, and in that case have dimensions which are at least in 1 direction (for example are thin) such that they can easily separate the end part 4, 5 using an aid and enable the middle part 2. In the embodiment shown, the closing cup is made of a plastic (PA6) with such a low toughness that the plastic can break at the location of the bridges 6, 7, 8, 9, 10, 11, whereby one or, more commonly, both end parts 4, 5 can be broken off from the middle part without any aid. This will be chosen if the style of a frame in which the closing cup is to be fitted is weakened to an undesirably large extent if as much frame material (mostly wood) as is necessary for receiving the closing cup 2 including the end parts 4, 5 would be removed. The person skilled in the art therefore has the possibility, with a closing cup according to the invention, to choose, depending on the frame in which the closing cup is to be mounted, to reduce the closing cup in a simple manner and thus to reduce the weakening of the frame. In the embodiment of the closing cup 2 shown in Figs. 1-4, the end parts 4, 5 and the ends of the elongated middle part 2 are semicircular. The closing cup 1 is usually provided in an elongated slot milled in the frame and having semicircular ends whose radius corresponds to that of the closing cup 1 to be fitted or a reduced closing cup (of which the end parts 4, 5 have been broken off). Due to its rounded shape, a semicircular shape has the advantage that the closing bowl 1, despite being possibly made of a low-tough material, can nevertheless absorb forces well.

Het middendeel 2 is voorzien van nokken 12 voor het centreren 35 en bij voorkeur vastklemmen van een sluitplaat (niet weergegeven). De sluitplaat zal met schroeven in het kozijn worden vastgezet, en de getoonde sluitkom maakt het mogelijk de schroeven onder een hoek in het kozijn te draaien, door het verschaffen van de uitsparingen 13.The middle part 2 is provided with cams 12 for centering 35 and preferably clamping a closing plate (not shown). The closing plate will be fixed in the frame with screws, and the closing bowl shown makes it possible to turn the screws at an angle in the frame, by providing the recesses 13.

77

Het middendeel 2 kan zijn voorzien van zij ribben 34, die zodanig zijn uitgevoerd dat zij de sluitkom 1 ter plaatse van het middendeel 2 een breedte verschaffen die gelijk is aan die van de sluitplaat. Dit heeft als voordeel dat slechts 1 frees met 1 diameter 5 hoeft te worden gebruikt voor het verschaffen van de gleuf waarin de sluitkom tezamen met de sluitplaat wordt opgenomen. Het nadeel van het gebruik van zij ribben 34 is dat het kozijn mogelijk onnodig veel wordt verzwakt, en de winst van het verminderd verzwakken van het kozijn alleen wordt bereikt door het verwijderen (of volgens een andere 10 uitvoeringsvorm het niet aanbrengen) van de einddelen 4, 5.The middle part 2 can be provided with side ribs 34 which are designed such that they provide the closing cup 1 at the location of the middle part 2 with a width equal to that of the closing plate. This has the advantage that only 1 cutter with 1 diameter 5 has to be used to provide the slot in which the closing cup is received together with the closing plate. The disadvantage of using side ribs 34 is that the frame may be weakened unnecessarily much, and the benefit of the reduced weakening of the frame is only achieved by removing (or in another embodiment not applying) the end parts 4 5.

Fig. 5 toont een set welke een alternatieve sluitkom 14 en een meerdelige sluitplaat 15 omvat als een explosie aanzicht, terwijl fig. 6 dezelfde set toont in geassembleerde toestand, d.w.z. de toestand waarin de set zich na montage in een stijl van een kozijn zal 15 bevinden. De sluitkom 14 heeft een langwerpig middendeel 22 voorzien van een uitsparing 23, met aan elk uiteinde ervan een eerste einddeel 24 en een tweede einddeel 25. De functie daarvan is zoals hierboven beschreven voor de verwijzingscijfers 2 tot 5. De einddelen 24, 25 zijn wederom scheidbaar verbonden met het langwerpige middendeel 22. 20 Fig. 5 toont de sluitkom 14, een verster kingsplaat 16, een zicht-plaatbehuizingdeel 17 en een stelbare zichtplaat 18. Elk van de ver-sterkingsplaat 16, het zichtplaatbehuizingdeel 17 en de stelbare zichtplaat 18 bezit een uitsparing (respectievelijk 19, 20 en 21), welke uitsparingen 19, 20, 21 samenvallen met de uitsparing 23. Het 25 distale uiteinde van een vergrendelingsorgaan kan dan door de uitsparingen 19, 20, 21 steken tot in de uitsparing 23 van het langwerpige middendeel 22 van de sluitkom 14.FIG. Fig. 5 shows a set comprising an alternative closing cup 14 and a multi-part closing plate 15 as an exploded view, while Fig. 6 shows the same set in assembled state, i.e. the state in which the set will be in a post frame after assembly. The closing cup 14 has an elongated middle part 22 provided with a recess 23, with a first end part 24 and a second end part 25 at each end thereof. The function thereof is as described above for the reference numerals 2 to 5. The end parts 24, 25 are again separably connected to the elongated middle part 22. FIG. 5 shows the closing cup 14, a reinforcing plate 16, a viewing plate housing part 17 and an adjustable viewing plate 18. Each of the reinforcing plate 16, the viewing plate housing part 17 and the adjustable viewing plate 18 has a recess (19, 20 and 21, respectively), which recesses 19, 20, 21 coincide with the recess 23. The distal end of a locking member can then protrude through the recesses 19, 20, 21 into the recess 23 of the elongated middle part 22 of the closing cup 14.

De stelbare zichtplaat 18 is verzonken opneembaar in een ondiepe, overgedimensioneerde uitsparing 26 van het zichtplaatbehuizing-30 deel 17, welke vorm van de uitsparing 20 een geleide verticale beweging mogelijk maakt, terwijl de zichtplaat 18 is voorzien van horizontale sleuven 27, 28. Deze sleuven 27, 28 maken een horizontale beweging van de zichtplaat 18 binnen de ondiepe, overgedimensioneerde uitsparing 26 mogelijk, plan-parallel met de ondiepe, overgedimensio-35 neerde uitsparing 26. De zichtplaat 18 kan derhalve binnen de overgedimensioneerde uitsparing 26 in twee richtingen worden bewogen en wordt vastgezet met bouten 29 en moeren 30 ten opzichte van de behuizing gevormd door het zichtplaatbehuizingsdeel 17 en de versterkings- 8 plaat 16. Het vastzetten van de zichtplaat zal in de praktijk pas na het aanbrengen van de set in het kozijn geschieden. Tussen het zicht-plaatbehuizingdeel 17 en de sluitkom 14 bevindt zich een metalen verster kingsplaat 16. Deze is, net als het zichtplaatbehuizingdeel 17 5 voorzien van gaten voor het aanbrengen van schroeven waarmee de set aan het kozijn wordt bevestigd. In de hier getoonde uitvoeringsvorm worden de schroeven onder een hoek van 40* in het kozijn gedraaid. Indien de einddelen 24, 25 zijn verwijderd, zal het middendeel 22 middels de nokken 32 in de uitsparing 20 van het zichtplaatbehuizing-10 deel 17 worden geklemd. Hierdoor vormt de set 1 geheel en is gemakkelijk te hanteren bij het aanbrengen van de set in een kozijn. Indien de einddelen 24, 25 wel aanwezig zijn, kunnen zij middels nokken 21 aan de bij voorkeur uit kunststof uitgevoerhet zichtplaatbehuizingdeel 17 worden geclickt (zoals in fig. 5 te zien). Dit versterkt de 15 verbinding van de onderdelen van de set, waardoor deze ook tijdens transport niet van elkaar gescheiden raken.The adjustable sight plate 18 can be sunk into a shallow, over-dimensioned recess 26 of the sight plate housing part 17, which shape of the recess 20 allows guided vertical movement, while the sight plate 18 is provided with horizontal slots 27, 28. These slots 27, 28 allow horizontal movement of the viewing plate 18 within the shallow, over-dimensioned recess 26, plan-parallel with the shallow, over-dimensioned recess 26. The viewing plate 18 can therefore be moved in two directions within the over-dimensioned recess 26 and is fixed with bolts 29 and nuts 30 relative to the housing formed by the viewing plate housing part 17 and the reinforcement plate 16. The fixing of the viewing plate will in practice only take place after the set has been fitted in the frame. Between the viewing plate housing part 17 and the closing cup 14 there is a metal reinforcement plate 16. This, like the viewing plate housing part 17, is provided with holes for mounting screws with which the set is fixed to the frame. In the embodiment shown here, the screws are screwed into the frame at an angle of 40 *. If the end parts 24, 25 have been removed, the middle part 22 will be clamped by means of the cams 32 in the recess 20 of the viewing plate housing part 10. This makes the set 1 complete and is easy to handle when mounting the set in a frame. If the end parts 24, 25 are present, they can be clicked by means of cams 21 on the sight plate housing part 17, which is preferably made of plastic (as can be seen in Fig. 5). This reinforces the connection of the parts of the set, so that they do not become separated from each other during transport.

Fig. 7 toont een doorsnede door een kozijn A, waarin een alternatieve set volgens de uitvinding (schematisch) is weergegeven. Te zien zijn een sluitkom 14, een sluitplaat 15 en een schroef 35 die 20 onder een hoek van 40° in het kozijn is gedraaid. De schroef 35 be vindt zich over vrijwel zijn gehele lengte in het kozijn A en biedt dus maximale sterkte ondanks het feit dat deze niet diep steekt. Ook is de richting waarin de schroef 35 in het kozijn A steekt gunstig voor het opvangen van krachten in geval van braak. Deze richting is 25 grotendeels tegengesteld aan de richting waarin de deur open gaat.FIG. 7 shows a section through a frame A, in which an alternative set according to the invention is shown (schematically). You can see a closing bowl 14, a closing plate 15 and a screw 35 that has been turned into the frame at an angle of 40 °. The screw 35 is located in the frame A over almost its entire length and thus offers maximum strength despite the fact that it does not protrude deeply. The direction in which the screw 35 extends into the frame A is also favorable for absorbing forces in the event of breaking. This direction is largely opposite to the direction in which the door opens.

10333271033327

Claims (12)

1. Sluitkom met een uitsparing voor het opnemen van het distale 5 uiteinde van een vergrendelingsorgaan, waarbij de uitsparing zich aan de voorzijde bevindt, met het kenmerk, dat de sluitkom - een langwerpig middendeel voorzien van de uitsparing voor het opnemen van het distale uiteinde van het vergrendelingsorgaan, en - aan elk uiteinde van het langwerpige middendeel een einddeel 10 bezit, waarbij de sluitkom is ingericht voor het scheiden van ten minste een einddeel van een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat danwel het koppelen van een einddeel aan een element gekozen uit het middendeel en de sluitplaat. 151. Closing cup with a recess for receiving the distal end of a locking member, the recess being at the front, characterized in that the closing cup - an elongated middle part provided with the recess for receiving the distal end of the locking member, and - has an end part 10 at each end of the elongated middle part, wherein the closing cup is arranged for separating at least one end part of an element selected from the middle part and the closing plate or coupling an end part to an element selected from the middle part and the closing plate. 15 2. Sluitkom volgens conclusie 1, waarbij de einddelen afgerond zijn en bij voorkeur een half-cirkelvormige doorsnede hebben.2. Closing cup according to claim 1, wherein the end parts are rounded and preferably have a semi-circular cross-section. 3. Sluitkom volgens conclusie 1 of 2, waarbij de ten minste half-20 cirkelvormige doorsnede een straal heeft van 8-20 mm, bij voorkeur van 9 tot 16 mm, en met meer voorkeur 10 tot 13 mm.3. Closing cup according to claim 1 or 2, wherein the at least semi-circular cross-section has a radius of 8-20 mm, preferably of 9 to 16 mm, and more preferably 10 to 13 mm. 4. Sluitkom volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het langwerpige middendeel aan beide uiteinden ervan afgerond is en deze bij 25 voorkeur een half-cirkelvormige doorsnede hebben.4. Closing cup according to any one of the preceding claims, wherein the elongated middle part is rounded at both ends thereof and they preferably have a semi-circular cross-section. 5. Sluitkom volgens conclusie 4, waarbij de ten minste halfcirkelvormige doorsnede een straal heeft van 5-15 mm, bij voorkeur van 6 tot 13 mm, met meer voorkeur 6 tot 10 mm. 30The closing cup according to claim 4, wherein the at least semicircular cross-section has a radius of 5-15 mm, preferably of 6 to 13 mm, more preferably 6 to 10 mm. 30 6. Sluitkom volgens conclusie 4 of 5, waarbij de straal van de ten minste half-cirkelvormige doorsnede van het langwerpige middendeel ten minste 2 mm kleiner is dan die van de einddelen.6. Closing cup according to claim 4 or 5, wherein the radius of the at least semicircular cross-section of the elongated middle part is at least 2 mm smaller than that of the end parts. 7. Sluitkom volgens een der voorgaande conclusies, waarbij ten minste het middendeel is voorzien van een centreernok die tot voorbij de voorzijde uitsteekt 10333277. Closing cup as claimed in any of the foregoing claims, wherein at least the middle part is provided with a centering cam which protrudes beyond the front 1033327 8. Sluitkom volgens conclusie vorige, waarbij de centreernok is ingericht om aan de vlakke sluitplaat te worden geklemd.A closing cup according to claim 1, wherein the centering cam is adapted to be clamped to the flat closing plate. 9. Sluitkom volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de sluit-5 kom is vervaardigd uit een kunststof gekozen uit nylon, polypropyleen of polyethyleen.9. Closing cup according to any one of the preceding claims, wherein the closing cup is made of a plastic selected from nylon, polypropylene or polyethylene. 10. Set welke een kunststof sluitkom volgens een der voorgaande conclusies alsmede een sluitplaat omvat.10. A set comprising a plastic closing bowl according to any one of the preceding claims and a closing plate. 11. Langwerpige meerdelige sluitplaat welke een langwerpige behuizing met ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor een zichtplaat en een zichtplaat omvat, waarbij elk van de langwerpige behuizing en de zichtplaat is voorzien van een uitsparing voor het doorlaten van een 15 vergrendelingsorgaan, ten minste een van de zichtplaat en de behuizing is voorzien van een sleuf voor het planparallel aan de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing voor de zichtplaat bewegen van de zichtplaat, de zichtplaat middels een schroef ten opzichte van de behuizing vastzetbaar is, en de langwerpige behuizing nabij elk van de 20 uiteinden ervan ten minste een gat bezit voor het aan een kozijn bevestigen van de sluitplaat.11. Elongated multi-part closure plate comprising an elongate housing with shallow oversized recess for a viewing plate and a viewing plate, each of the elongated housing and the viewing plate being provided with a recess for passage of a locking member, at least one of the viewing plate and the housing is provided with a slot for the plan parallel to the shallow over-dimensioned recess for the viewing plate to move the viewing plate, the viewing plate can be fixed relative to the housing by means of a screw, and the elongated housing near each of its ends at least one has a hole for attaching the closing plate to a frame. 12. Langwerpige meerdelige sluitplaat volgens conclusie 11, waarbij de langwerpige behuizing een metalen versterkingsplaat en een uit es- 25 thetische overwegingen uit door middel van spuitgieten vervaardigd behuizingsdeel dat de ondiepe overgedimensioneerde uitsparing omvat. 103332712. Elongated multi-part closure plate as claimed in claim 11, wherein the elongated housing comprises a metal reinforcement plate and a housing part manufactured by means of an injection molding process which comprises the shallow oversized recess. 1033327
NL1033327A 2007-02-02 2007-02-02 Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate NL1033327C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033327A NL1033327C1 (en) 2007-02-02 2007-02-02 Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate
NL1033327 2007-02-02

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033327A NL1033327C1 (en) 2007-02-02 2007-02-02 Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1033327C1 true NL1033327C1 (en) 2008-08-05

Family

ID=39777230

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1033327A NL1033327C1 (en) 2007-02-02 2007-02-02 Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1033327C1 (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITPD20090114A1 (en) * 2009-04-28 2010-10-29 Alban Giacomo Spa COUNTER-PLATE, FOR SCROCCO LOCKS
ITPD20090258A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-09 Alban Giacomo Spa COUNTER-PLATE, FOR LATCH-LOCK LOCKS, PARTICULARLY IN A MAGNETIC SHAW
WO2011030291A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-17 Alban Giacomo - S.P.A. Strike plate for spring-latch locks, particularly with a magnetic spring- latch
WO2011032739A1 (en) * 2009-09-17 2011-03-24 Hilber-Beschläge Ges.M.B.H Strike plate arrangement
ITPD20090338A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-14 Alban Giacomo Spa BUILT-IN PLATE FOR SHUTTER LOCKS, PARTICULARLY IN MAGNETIC SHUTTER
BE1019537A5 (en) * 2010-10-13 2012-08-07 Thery Marc Willy Christianne COMPOSITION OF A LOCKING PLATE AND A LOCKING BOWL.
ITPD20130327A1 (en) * 2013-11-28 2015-05-29 Alban Giacomo Spa COUNTER-PLATE FOR LATCH-LOCK LOCKS, OF THE TYPE INCLUDING A SPROCKET THAT IS COMMITTED WITH A HOLE-SCROCCO, PARTICULARLY IN A MAGNETIC SHIFT

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITPD20090114A1 (en) * 2009-04-28 2010-10-29 Alban Giacomo Spa COUNTER-PLATE, FOR SCROCCO LOCKS
EP2248967A1 (en) 2009-04-28 2010-11-10 Alban Giacomo S.p.A. Strike plate for spring-latch locks
ITPD20090258A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-09 Alban Giacomo Spa COUNTER-PLATE, FOR LATCH-LOCK LOCKS, PARTICULARLY IN A MAGNETIC SHAW
WO2011030291A1 (en) * 2009-09-08 2011-03-17 Alban Giacomo - S.P.A. Strike plate for spring-latch locks, particularly with a magnetic spring- latch
EA020964B1 (en) * 2009-09-08 2015-03-31 Албан Джакомо - С.П.А. Strike plate for spring-latch locks, particularly with a magnetic spring-latch
WO2011032739A1 (en) * 2009-09-17 2011-03-24 Hilber-Beschläge Ges.M.B.H Strike plate arrangement
ITPD20090338A1 (en) * 2009-11-13 2011-05-14 Alban Giacomo Spa BUILT-IN PLATE FOR SHUTTER LOCKS, PARTICULARLY IN MAGNETIC SHUTTER
BE1019537A5 (en) * 2010-10-13 2012-08-07 Thery Marc Willy Christianne COMPOSITION OF A LOCKING PLATE AND A LOCKING BOWL.
ITPD20130327A1 (en) * 2013-11-28 2015-05-29 Alban Giacomo Spa COUNTER-PLATE FOR LATCH-LOCK LOCKS, OF THE TYPE INCLUDING A SPROCKET THAT IS COMMITTED WITH A HOLE-SCROCCO, PARTICULARLY IN A MAGNETIC SHIFT
EP2878748A1 (en) * 2013-11-28 2015-06-03 Alban Giacomo S.p.A. Strike plate for spring-latch locks, of the type comprising a spring latch that engages a latch bore, particularly with a magnetic spring latch
CN104675193A (en) * 2013-11-28 2015-06-03 奥尔本贾科莫-股份有限公司 Strike Plate For Spring-latch Locks

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL1033327C1 (en) Sash keep, has end portion connected via breakable webs to middle portion or lock plate
US20080261734A1 (en) Arrowhead
BR112015023319B1 (en) Refrigerator and tray assembly set
EP2949855B1 (en) Door seal, door with door seal and method for manufacture thereof
CN107923218A (en) The Finger guard of hinge side
EP2419589A1 (en) Hinge of a roof window pivot sash and a unit for fastening the hinge to the frame, in particular of a roof window sash
US20190277084A1 (en) Finger Guard Device and Mounting Profile Therefor
US1314732A (en) Bussell cochban and johnston mccobmack
CA1211912A (en) Hinge
US1196580A (en) Hinge.
EP2984423B1 (en) Domestic refrigeration device having a door-closing fitting part
WO2005113922A1 (en) Recessed grip
CN109328255A (en) Articulated system
US488509A (en) John sweeney
AU2016102040A4 (en) Anti-Chatter Squeegee
BE1017661A3 (en) FIXING ELEMENT FOR FITTING A HINGE ON A PROFILE OF A FRAME OF A DOOR OR A WINDOW OR THE LIKE.
BE1023548B1 (en) CLOSING MECHANISM FOR A WINDOW OR DOOR
NL1024679C1 (en) Bicycle lock provided with closure component comprising U-shaped body, bar which can slide in U-shaped body parallel to its legs and cylinder lock for securing bar in locked position
DE10229449C5 (en) Locking fitting of a wing, which is provided for its attachment with offset inner and outer support means
BE1016414A3 (en) Hinge, includes two wedge shaped plates for continuously adjusting its position relative to wing or fixed frame
JP6959576B2 (en) Sliding door puller member
KR200309195Y1 (en) The kitchen door
EP1806815A1 (en) A switchboard enclosure
EP0449070B1 (en) Hinge
US616952A (en) Detachable hinge

Legal Events

Date Code Title Description
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20130202