NL1033250C2 - A method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor. - Google Patents

A method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor.

Info

Publication number
NL1033250C2
NL1033250C2 NL1033250A NL1033250A NL1033250C2 NL 1033250 C2 NL1033250 C2 NL 1033250C2 NL 1033250 A NL1033250 A NL 1033250A NL 1033250 A NL1033250 A NL 1033250A NL 1033250 C2 NL1033250 C2 NL 1033250C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
signal
content
signals
user
means
Prior art date
Application number
NL1033250A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Marcel Van Der Laan
Original Assignee
Marcel Van Der Laan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/85Assembly of content; Generation of multimedia applications
  • H04N21/858Linking data to content, e.g. by linking an URL to a video object, by creating a hotspot
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
  • H04N21/47End-user applications
  • H04N21/472End-user interface for requesting content, additional data or services; End-user interface for interacting with content, e.g. for content reservation or setting reminders, for requesting event notification, for manipulating displayed content
  • H04N21/4722End-user interface for requesting content, additional data or services; End-user interface for interacting with content, e.g. for content reservation or setting reminders, for requesting event notification, for manipulating displayed content for requesting additional data associated with the content
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/60Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand] using Network structure or processes specifically adapted for video distribution between server and client or between remote clients; Control signaling specific to video distribution between clients, server and network components, e.g. to video encoder or decoder; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client
  • H04N21/65Transmission of management data between client and server
  • H04N21/658Transmission by the client directed to the server
  • H04N21/6582Data stored in the client, e.g. viewing habits, hardware capabilities, credit card number
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television, VOD [Video On Demand]
  • H04N21/80Generation or processing of content or additional data by content creator independently of the distribution process; Content per se
  • H04N21/81Monomedia components thereof
  • H04N21/8106Monomedia components thereof involving special audio data, e.g. different tracks for different languages
  • H04N21/8113Monomedia components thereof involving special audio data, e.g. different tracks for different languages comprising music, e.g. song in MP3 format

Abstract

The method involves sending a work signal by a user recognition unit via a packet switched telecommunications network, and comparing the signal with a set of identification signals, where each identification signal comprises a source signal. An user observed publicly distributed content e.g. audio-visual content, and return of information on the content to a user are identified on the basis of degree of similarity of the signal with one of the identification signals. The source signal is received by the recognition unit, and is processed. Independent claims are also included for the following: (1) a recognition system for identifying a user observed publicly distributed content (2) a receiver unit for receiving a broadcasting signal.

Description

Korte aanduiding: Werkwijze voor het identificeren van publiekelijk verspreide content alsmede herkenningssysteem en ontvangereenheid daarvoor. Short title: Method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor.

5 BESCHRIJVING DESCRIPTION 5

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het identificeren van door een gebruiker waargenomen publiekelijk verspreide content, waarbij een veelheid bronnen publiekelijk content verspreiden, en waarbij de gebruiker de content van ten minste één van de bronnen waarneemt, omvattende 10 de stappen van: het door de gebruiker aan herkenningsmiddelen versturen van een werksignaal dat de content vertegenwoordigd; The present invention relates to a method for identifying a user perceived publicly distributed content, wherein distributing a plurality of sources of public content, and wherein the user perceives the content of at least one of the sources, comprising 10 the steps of: by sending the user recognition means of an operating signal which represents the content; het door de herkenningsmiddelen vergelijken van het werksignaal met een veelheid identificatiesignalen; comparing the identification means identification signals from the operation signal having a plurality; het op basis van de mate van overeenstemming van het werksignaal met ten minste één identificatiesignaal van de identificatiesignalen identificeren van de publiekelijk 15 verspreide content; identifying, on the basis of the degree of similarity of the job signal with at least one identification signal from the identification signals from the publicly 15 distributed content; en het retourneren van informatie over de publiekelijk verspreide content aan de gebruiker. and returning information about the publicly distributed content to the user.

Voorts heeft de uitvinding betrekking op een herkenningssysteem en een ontvangersysteem voor gebruik in een dergelijke werkwijze. Furthermore, the invention relates to an identification system and a receiver system for use in such a method.

Een bekend probleem bij het luisteren naar bijvoorbeeld een 20 radiozender waarop muziek gedraaid wordt, is dat de luisteraar, ondanks de reeds gedane aankondiging van een presentator, naar een muziekstuk luistert dat hij of zij erg goed vindt, maar niet weet wie de auteur of wat de titel van het muziekstuk is. A common problem when listening to, for example a 20 station where music is played, is that the listener, despite the already made announcement of a host to a music listening that he or she feels very good, but do not know who the author or what of the track's title. In sommige gevallen heeft de aankondiging van het muziekstuk reeds voorafgaand daaraan plaatsgevonden, en zal de luisteraar, ook wanneer hij blijft luisteren, niet 25 meer in staat worden gesteld om het muziekstuk te identificeren. In some cases, the announcement of the song already before it occurred, and will be the listener, even if he continues to listen, not 25 longer be able to identify the track. In andere gevallen ziet de luisteraar zelf geen kans om tot het einde van het muziekstuk te blijven luisteren, bijvoorbeeld omdat hij of zij in de auto zit en op de bestemming is aangekomen. In other cases, the listener sees himself no chance to keep listening to the end of the track, for example, because he or she is in the car and arrived at the destination. Ook zijn er radiozenders die non-stop muziek uitzenden zonder vooraankondiging. There are radio stations that broadcast music nonstop without notice.

30 Een soortgelijk probleem kan bijvoorbeeld optreden wanneer een persoon zich in een winkel bevindt, of langs een etalageruit loopt, en een muziekstuk hoort, of in de etalage of in de winkel een audiovisuele weergave-inrichting, zoals een televisie of projectiescherm, ziet waarop bijvoorbeeld een bepaalde film vertoond wordt. 30 For example, a similar problem may occur when a person is in a store, or walk past a shop window, and hears a musical piece, or in the window or in the shop an audio-visual display device, such as a television or projection screen, will see to which, for example, a specific film is shown. Deze gebruiker kan, zonder geïnteresseerd te raken 1033250 2 in het weergavesysteem waarop de film vertoond wordt, geïnteresseerd raken in de film zelf en gezien de omstandigheden niet in staat zijn om te achterhalen om welke film het gaat. The user can, without touching interested 1033250 2 in the display system on which the film is shown, become interested in the film itself and the circumstances have not been able to find out which movie it is.

Een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem wordt door de stand 5 van de techniek geboden doordat zendstations voor radio en televisie (in het bijzonder voor radio) tezamen met een afgespeeld muzikaal werk een identificatie-string kunnen meesturen die door de ontvangereenheid ontvangen wordt, en die de ontvangereenheid in staat stelt de informatie die is opgeslagen in de informatiestring te verschaffen aan de luisteraar. A partial solution to this problem is offered by the position 5 of the technique in that transmitting stations for radio and television (particularly for radio) in association with a played musical work to send an identification string that is received by the receiver unit, and which receiver unit allows the information stored to provide the information string to the listener. Zoals bekend zijn er autoradio's die titel en auteur 10 van het muziekstuk tonen terwijl het wordt afgespeeld. As is known, there are car radios that title and author show 10 of the track as it plays. Deze werkwijze wordt tevens gebruikt voor het verspreiden van informatie betreffende filemeldingen en actuele nieuwsberichten. This method is also used to disseminate information on traffic reports and current news.

Nadeel van de hierboven beschreven methode die door de stand van de techniek gehanteerd wordt, is dat het initiatief voor het meesturen van 15 informatie met het afgespeelde muzikale werk of met de vertoonde film, ligt bij het zendstation. A disadvantage of the method described above which is used by the state of the art, is that the initiative for the most of 15 hours of information with the reproduced musical work, or with the film exhibited, is located at the sending station. Wanneer een luisteraar luistert naar een zendstation dat geen gebruik maakt van deze methode, is het hierboven geschetste probleem daarmee niet opgelost. When a listener listens to a broadcast station that does not use this method, the above described problem not solved. Bovendien dient de luisteraar te beschikken over een afspeeleenheid die voorzien is van geschikte middelen voor het ontvangen van de informatiestring, en 20 het vertonen van informatie aan de luisteraar. In addition, the listener needs to have a playback unit that is provided with suitable means for receiving the string of information, and 20, the display of information to the listener. Ouderwetse radio-ontvangers zijn heden ten dage nog goed bruikbaar, en zijn daarom in vele huishoudens te vinden. Old-fashioned radio receivers are today still usable, and are therefore found in many households. Dergelijke ouderwetse ontvangereenheden zijn niet in staat om de meegestuurde informatie aan de luisteraar te tonen. Such old-fashioned receiver units are not able to show the enclosed information to the listener.

Het is een doel van de onderhavige uitvinding de hierboven 25 geschetste problemen voor de gebruiker op te lossen, en een werkwijze en een systeem te verschaffen waarmee de gebruiker onafhankelijk van de situatie waarin hij/zij zich bevindt, en onafhankelijk van de capaciteiten van de gebruikte ontvangereenheid, in staat wordt gesteld publiekelijk verspreide content te identificeren. It is an object of the present invention to solve the above 25 outlined problems for the user, and a method and to provide a system that allows the user, independently of the situation in which he / she is located, and independently of the capacities of the used receiver unit is allowed to publicly identify content distributed.

Hiertoe verschaft de uitvinding overeenkomstig een eerste aspect 30 een werkwijze voor het identificeren van door een gebruiker waargenomen publiekelijk verspreide content, waarbij een veelheid bronnen publiekelijk content verspreiden, en waarbij de gebruiker de content van ten minste één van de bronnen waarneemt, omvattende de stappen van: het door de gebruiker aan herkenningsmiddelen versturen van een werksignaal dat de content 3 vertegenwoordigd; To this end, the invention provides according to a first aspect 30, a method for identifying a user perceived publicly distributed content, wherein distributing a plurality of sources of public content, and wherein the user perceives the content of at least one of the sources, comprising the steps of : sending, by the user recognition means of an operating signal indicative of the content 3 represented; het door de herkenningsmiddelen vergelijken van het werksignaal met een veelheid identificatiesignalen; comparing the identification means identification signals from the operation signal having a plurality; het op basis van de mate van overeenstemming van het werksignaal met ten minste één identificatiesignaal van de identificatiesignalen identificeren van de publiekelijk verspreide content; identifying, on the basis of the degree of similarity of the job signal with at least one identification signal from the identification signals from the publicly distributed content; en het 5 retourneren van informatie over de publiekelijk verspreide content aan de gebruiker; 5, and the return of information about the content publicly distributed to the user; met het kenmerk, dat bronsignalen omvattende de door de bronnen verspreide content door de herkenningsmiddelen worden ontvangen van elk van de bronnen, dat elk van de indentificatiesignalen ten minste een deel omvat van ten minste één van de bronsignalen ontvangen door de herkenningsmiddelen, en dat het 10 werksignaal wordt vergeleken met identificatiesignalen van bronsignalen welke gelijktijdig of juist eerder zijn ontvangen als het werksignaal. characterized in that source signals comprising the received scattered content by the recognition means by the sources of each of the sources, that each of the indentificatiesignalen comprises at least a portion of at least one of the source signals received by the recognition means, and in that the 10 working signal is compared with the identification signals of source signals that have been received at the same time or just before as the work signal.

In de werkwijze overeenkomstig de onderhavige uitvinding wordt een werksignaal dat representatief is voor de publiekelijk verspreide content, zoals bijvoorbeeld het muzikale werk, aan de herkenningsmiddelen verstuurd, welke dit 15 signaal vergelijken met het identificatiesignaal en het aan de hand van overeenstemmingen tussen het werksignaal en het identificatiesignaal identificeren. In the method according to the present invention, an operation signal which is representative of the publicly distributed content such as, for example, sent to the musical work, on the recognition means, which compare the 15 signal with the identification signal and on the basis of correspondences between the operating signal and the identify identification signal. De gebruiker ontvangt daarna informatie over de opgevraagde content, zoals bijvoorbeeld auteur, titel van het muzikale werk, titel van een eventuele film, etc. Het identificatiesignaal wordt daarbij samengesteld uit een bronsignaal afkomstig van de 20 bron en omvattende ten minste ten dele de door de bron verspreide content. The user then receives information on the requested content, such as, for example, author, title of the musical work, the title of an optional film, etc. The identification signal is thereby composed of a source signal from the 20 source and comprising at least in part, by the source distributed content. Dit bronsignaal wordt door de herkenningsmiddelen ontvangen en verwerkt. This source signal is received by the recognition means and processed.

Het bronsignaal kan speciaal door de bron voor de herkenningsmiddelen zijn samengesteld. The source signal can be specially prepared by the source of the recognition means. Tevens is het ook mogelijk dat de bron een zendstation is, bijvoorbeeld voor (internet)radio of (internet)televisie, en dat het 25 bronsignaal door de herkenningsmiddelen wordt samengesteld uit het zendsignaal die door dit station wordt verspreid. It is also possible that the source is a broadcasting station, for example (the Internet) or radio (Internet) TV and the signal source 25 is made by the recognition means of the transmission signal spread by this station. De herkenningsmiddelen kunnen zelfs zijn ingericht om meerdere bronsignalen van meerdere bronnen te ontvangen en te verwerken/gebruiken als identificatiesignalen. The recognition means may even be arranged to receive multiple source signals from multiple sources and process / use as identification signals.

Voordeel van deze werkwijze is dat identificatie van de publiekelijk 30 verspreide content kan plaatsvinden onafhankelijk van de herkomst van de content, en onafhankelijk van de locatie waarin de content door de gebruiker wordt waargenomen. The advantage of this method is that the identification of the publicly 30 redistributed content can take place independently of the origin of the content, and independent of the location in which the content is perceived by the user. Afhankelijk van de uitvoeringsvorm van de uitvinding kan de gebruiker te allen tijde een werksignaal aan de herkenningsmiddelen sturen dat door de herkenningsmiddelen wordt geïdentificeerd. Depending on the embodiment of the invention, an operation signal, the user may at any time send to the recognition means which is identified by the recognition means. Voorwaarde voor het al dan niet 4 kunnen identificeren van de publiekelijk verspreide content, is dat het werksignaal voldoende overeenkomt met de werkelijk verspreide content, zodat een vergelijking tussen een werksignaal en een identificatiesignaal voldoende mate van overeenstemming kan opleveren. The condition for whether or not 4 can identify the publicly distributed content, is that the work signal is sufficiently similar to the actually distributed content, making a comparison between an operating signal and an identification signal can yield a sufficient degree of similarity.

5 Overeenkomstig een uitvoeringsvorm van de uitvinding is de publiekelijk verspreide content gekozen uit een groep omvattende audio-content, visuele content, of audiovisuele content. 5 In accordance with an embodiment of the invention, has been chosen, the publicly distributed content from a group consisting of audio content, visual content, or audio-visual content. De vakman zal begrijpen dat toepassing van de uitvinding zich niet hoeft te beperken tot audio-content, maar op gelijke wijze kan worden toegepast op visuele of audiovisuele content. The skilled person will understand that use of the invention does not have to be limited to audio content, but can be applied in a similar manner for visual or audio-visual content.

10 Overeenkomstig een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding, wordt de publiekelijk verspreide content door de gebruiker waargenomen via een ontvangereenheid, welke de content als zendsignaal ontvangt en omzet in een door de gebruiker waarneembaar formaat. 10 In accordance with a further embodiment of the invention, the publicly distributed content by the user is detected by means of a receiver unit, which receives the content as a transmission signal and converts it into a format perceptible by the user. Eenvoudigweg kan hierbij gedacht worden aan een radio die een zendsignaal opvangt en dit omzet in een geluidssignaal. Simply can be considered of a radio that receives a broadcast signal and converts it into an audio signal.

15 In een voorkeursuitvoeringsvorm verstuurt de ontvangereenheid in opdracht van de gebruiker het werksignaal aan de herkenningsmiddelen. 15 In a preferred embodiment, transmits to the receiver unit in order of the user's work signal to the recognition means. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een voorkeuzetoets of ander invoermiddel op de ontvangereenheid waarmee de gebruiker kan aangeven om op een bepaald moment een herkenning te laten uitvoeren teneinde bijvoorbeeld de op dat moment 20 publiekelijk verspreide content te identificeren. This may include, for example, to a pre-selection key, or other input means on the receiver unit with which the user can indicate to carry out a detection at a given time, for example, in order to identify the currently 20 publicly distributed content. Het werksignaal wordt hierbij door de ontvangereenheid samengesteld op basis van de ontvangen publiekelijk verspreide content. The work signal is hereby assembled by the receiver unit on the basis of the received publicly distributed content. Als voorbeeld kan het werksignaal ten minste een deel van het door de ontvangereenheid ontvangen zendsignaal zijn. As an example, the operation signal may be at least a portion of the transmit signal received by the receiver unit. Tevens is het natuurlijk mogelijk een audiosignaal rechtstreeks aan de herkenningsmiddelen te sturen, dat herkend kan 25 worden door de herkenningsmiddelen. In addition, it is possible, of course, an audio signal to be output directly to the recognizing means, which can 25 be recognized by the recognition means. Optioneel kan dit signaal bijvoorbeeld gedigitaliseerd worden, en gedigitaliseerd worden aangeboden aan de herkenningsmiddelen. Optionally, this signal can be digitized for example, digitized and offered to the recognition means. De vakman zal begrijpen dat voor het samenstellen van het werksignaal verschillende conventionele technieken kunnen worden toegepast. The skilled person will understand that can be used for the selection of the operation signal of different conventional techniques.

Overeenkomstig een verdere voorkeursuitvoeringsvorm maakt de 30 gebruiker een opname van de publiekelijk verspreide content, voor het verkrijgen van een werksignaal, waarbij het werksignaal ten minste een deel van het opname-signaal is. According to a further preferred embodiment, the user 30 a recording of the content publicly distributed, in order to obtain an operation signal, wherein the operation signal is at least a portion of the recording signal. Voor audio-content kan de gebruiker bijvoorbeeld een geluidsopname maken van de publiekelijk verspreide content die op dat moment te horen is op de radio. For audio content, the user can make an audio recording of the publicly distributed content that can be heard at that time on the radio. Het opnamesignaal kan nu rechtstreeks worden gebruikt voor het 5 samenstellen van een werksignaal dat door de herkenningsmiddelen vergelijkbaar is met een identificatiesignaal. The recording signal can now be directly used for the assembly of a fifth operation signal which is similar by the recognition means with an identification signal.

In een bijzondere uitvoeringsvorm daarvan wordt deze opname gemaakt met een telecommunicatie-eenheid, en wordt het werksignaal verzonden 5 via een telecommunicatienetwerk. In a particular embodiment thereof, this recording is made with a telecommunication unit, and the operation signal 5 is transmitted via a telecommunications network. Hierbij dient de vakman te begrijpen dat de moderne mobiele telefoons tegenwoordig in veel gevallen zijn uitgevoerd met de mogelijkheid om een geluidssignaal op te nemen, en waarbij dit geluidssignaal vervolgens als bericht (bijvoorbeeld als SMS-bericht (Short Messaging Service) of MMS-bericht (Multimedia Messaging Service)) kan worden verspreid via het 10 telecommunicatienetwerk. Here the expert to understand that the modern cell phones nowadays must often be carried out with the ability to record an audio signal, and which then this sound as a message (such as SMS (Short Messaging Service) or MMS ( multimedia Messaging Service)) can be distributed through the 10 telecommunications. Dit bericht kan dan bijvoorbeeld ontvangen worden door de herkenningsmiddelen die het opgenomen audiosignaal als werksignaal vergelijken met het identificatiesignaal voor het identificeren van de publiekelijk verspreide content. This message may then be received, for example, by the recognition means that compare the recorded audio signal as the working signal with the identification signal for identifying the content publicly distributed.

Voordeel van deze werkwijze is dat, vanwege het wijdverspreide 15 gebruik van mobiele telecommunicatie-apparatuur, de gebruiker op elk moment en op elke locatie de juiste middelen bij zich heeft om zelf een werksignaal samen te stellen, en dit aan te bieden aan de herkenningsmiddelen. The advantage of this method is that, due to the widespread 15 use of mobile telecommunications equipment, the user at any time and at any location has the appropriate means to one side in order to put together a working signal, and provide this to the recognition means. Het gebruik van moderne telecommunicatie-apparatuur leent zich bijzonder goed voor toepassing in een werkwijze overeenkomstig de uitvinding. The use of modern telecommunications equipment lends itself particularly well for use in a method according to the invention.

20 In het bijzonder kan met behulp van een (mobiele) telecommunicatie-eenheid het werksignaal aan de herkenningsmiddelen worden verzonden via een circuitgeschakelde telecommunicatieverbinding. 20 In particular with the aid of a (mobile) telecommunications unit the job signal to the recognition means are transmitted via a circuit-switched telecommunication connection. De gebruiker kan bijvoorbeeld met zijn mobiele telefoon via een regulier nummer contact maken met de herkenningsmiddelen, en via de open verbinding het waargenomen 25 geluidssignaal aan de herkenningsmiddelen aanbieden. Examples include the user with his mobile phone number via regular contact with the recognition means, and through the open connection offering 25 observed sound signal to the recognition means. De herkenningsmiddelen zullen het via de verbinding ontvangen werksignaal in antwoord daarop vergelijken met een identificatiesignaal en de publiekelijk verspreide content identificeren. The recognition means will receive it via the connection work signal in response thereto to compare with an identification signal, and identify the content publicly distributed.

De vakman zal begrijpen dat het versturen van het werksignaal tevens kan plaatsvinden via een pakketgeschakeld telecommunicatienetwerk, 30 waarvoor verschillende communicatieprotocollen en -technieken voorhanden zijn. The skilled person will appreciate that the sending of the operation signal also may be effected via a packet switched telecommunications network, 30 for which different communication protocols and techniques are readily available.

Ten aanzien van hetgeen hierboven besproken is, dient nog te worden opgemerkt dat wanneer de publiekelijk verspreide content visuele of audiovisuele content omvat, de beschreven methode waarbij de gebruiker via zijn mobiele telecommunicatie-eenheid een opname maakt van de waargenomen 6 publiekelijk verspreide content eveneens tot de mogelijkheden behoort, aangezien de moderne mobiele telefoon heden ten dage veelal is uitgevoerd met een CCD-camera voor het opnemen van zowel stilstaande als bewegende beelden, alsmede daarmee verbonden geluidsopnamemiddelen. With respect to what has been discussed above, yet it should be noted that, when the publicly distributed content visual or audio-visual content comprising, the above-described method in which the user makes a recording via his mobile telecommunications unit of the observed six publicly distributed content as well as to the possibilities belongs, as the modern mobile phone today often is performed by a CCD-camera for recording both still and moving images, as well as associated sound recording means.

5 Zoals hierboven reeds beschreven kan de content worden verspreid door een veelheid zendstations welke publieke zendsignalen distribueren. 5 As already described, the content can be distributed by a plurality of transmit stations, which distribute a public transmission signals. Dit kan bijvoorbeeld via de ether, via internet, of via een ander type netwerk plaatsvinden. For example, this can be over the airwaves, via the Internet, or via a different type of network. De zendsignalen, die enerzijds door de ontvangereenheid van de gebruiker worden ontvangen, worden tevens ontvangen door ontvangstmiddelen van de 10 herkenningsmiddelen. The transmit signals, which on the one hand are received by the receiver unit of the user, are also received by the recognition means of the receiving means 10. Ten minste één van de veelheid ontvangen zendsignalen kan door de herkenningsmiddelen als bronsignaal voor het samenstellen van een identificatiesignaal worden gebruikt, voor het vergelijken van een ontvangen werksignaal verschaft door de gebruiker. At least one of the received plurality of transmit signals may be used by the recognition means to the signal source for the assembly of an identification signal, for the comparison of a received operation signal provided by the user. Op basis daarvan kunnen de herkenningsmiddelen bijvoorbeeld een doelzendstation identificeren dat de 15 publiekelijk verspreide content dat door het werksignaal vertegenwoordigd wordt op dat moment uitzendt of juist eerder heeft uitgezonden. On the basis of the recognition means may, for example, identify a target that the transmitting station 15 publicly distributed content which is transmitting at that time, or, conversely, sent out earlier by the operation signal.

Identificatie van de publiekelijk verspreide content kan op verschillende manieren plaatsvinden zodra het doelzendstation bekend is. Identification of the publicly distributed content can take place in several ways once the target transmitting station is known. De herkenningsmiddelen kunnen eenvoudigweg een bericht sturen aan de gebruiker, 20 met een internetadres waarop bijvoorbeeld de afspeellijst van het doelzendstation gepubliceerd wordt. The recognition means may simply send a message to the user 20 with an Internet address, for example, to which the broadcasting station of the target playlist is published. De gebruiker kan dan zelf in de afspeellijst de gewenste informatie vinden. The user can then themselves in the play find the desired information. Tevens kan de afspeellijst (of een deel daarvan) middels een dergelijk bericht aan de gebruiker verstuurd worden. Also, the play list (or a portion thereof) can be sent by means of such a message to the user. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld een opgave te doen aan de gebruiker van informatie over het 25 muziekstuk dat door het werksignaal vertegenwoordigd wordt, alsmede over muziekstukken die net daarvoor of net daarna door het doelzendstation ten gehore zijn gebracht. Also, it is possible for example to make a notification to the user of information on the track 25, which is represented by the operation signal, as well as pieces of music that just before or just after that have been played by the target relay station. Een en ander kan niet alleen via een bericht aan de gebruiker worden verzonden, maar tevens is het mogelijk via een voice-responssysteem de gegevens via een openstaande verbinding aan de gebruiker voor te dragen. This can not only be transmitted via a message to the user, but it is also possible to arrange for the data through an open connection to the user through a voice-response system.

30 Voor het opzoeken en verstrekken van informatie over de content kunnen de herkenningsmiddelen zijn verbonden met een contentdatabank. 30 To search for and provide information about the content recognition means may be connected to a content database. Hierin kan informatie over content zijn opgeslagen, maar tevens kunnen hierin bijvoorbeeld programmeringsgegevens van een veelheid zendstations zijn opgeslagen, zodat deze gegevens voor de herkenningsmiddelen beschikbaar zijn zodra bijvoorbeeld 7 een doelzendstation is geïdentificeerd. This can be stored on content information, but also can be stored in this example programming data from a plurality of transmitting stations, so these data are available for the detection means 7 once instance a target transmitter station is identified. Na identificatie van het doelzendstation wordt de te retourneren informatie samengesteld uit de programmeringsgegevens die beschikbaar zijn in de programmadatabank voor het desbetreffende doelzendstation. After identification of the target transmitting station, the information to be returned is made up of the programming data that are available in the program database for the respective target relay station. Wanneer het werksignaal door de herkenningsmiddelen 5 geïdentificeerd is, is tevens het precieze tijdstip bekend waarop dit zendsignaal door de herkenningsmiddelen ontvangen werd, en aan de hand daarvan kan tezamen met de afspeellijst een nauwkeurige identificatie van het uitgezonden muzikale werk plaatsvinden. When the operation signal has been identified by the recognition means 5, is also the exact time is known that this transmit signal is received by the recognition means, and may be displayed together with the play list be a precise identification of the broadcast musical work on the basis thereof.

De vakman zal begrijpen dat de veelheid zendsignalen die door de 10 zendstations worden verspreid en die door de herkenningsmiddelen worden ontvangen, eveneens kunnen worden opgeslagen in de contentdatabank waarmee de herkenningsmiddelen zijn gekoppeld. The skilled person will understand that the plurality of transmission signals which are spread by the transmitting stations 10, and which are received by the recognition means, could also be stored in the content database to enable the recognition means are associated with. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden op basis van een 'schuivend raamwerk'-principe ('sliding window'), waarbij altijd bijvoorbeeld de laatste zes uur aan ontvangen zendsignalen is opgeslagen. This can for example take place on the basis of a 'sliding raamwerk' principle (' sliding window '), wherein always received, for example, the last six hours of transmit signals is stored.

15 De door de herkenningsmiddelen geretourneerde informatie kan zijn gekozen uit een groep omvattende identificatiegegevens van een auteur, een titel, datum van opname van een muzikaal werkstuk, albumgegevens van een muzikaal werkstuk, of verkoopinformatie zoals een internetadres van een webwinkel, een beschrijving van een muzikaal of audiovisueel werk, of de 20 hoofdrolspelers uit een film. 15 may be selected information returned by the recognition means from a group comprising identification of an author, title, date of recording of a musical work piece, album information of a musical piece, or sales information such as an internet address of a web store, a description of a musical or audiovisual work, or the 20 actors in a movie.

Overeenkomstig een tweede aspect van de uitvinding verschaft deze een herkenningssysteem voor het identificeren van publiekelijk verspreide content volgens één der voorgaande conclusies, omvattende invoermiddelen voor het ontvangen van een werksignaal, middelen voor het vergelijken van het 25 werksignaal met een veelheid identificatiesignalen, middelen voor het op basis van de mate van overeenstemming van het werksignaal met ten minste één identificatiesignaal van de identificatiesignalen identificeren van de publiekelijk verspreide content, en middelen voor het versturen van informatie over de publiekelijk verspreide content aan de gebruiker, verder omvattende 30 ontvangstmiddelen voor het ontvangen van een veelheid bronsignalen van een veelheid bronnen, welke bronsignalen publiekelijk verpsreide content omvatten, en middelen voor het op basis van de bronsignalen samenstellen van een veelheid identificatiesignalen, en welke is ingericht voor het vergelijken van het werksignaal met According to a second aspect of the invention there is provided a recognition system for identifying publicly distributed content according to any one of the preceding claims, comprising input means for receiving an operation signal, means of identification signals for the comparison of the 25 working signal with a plurality of, means for, based on the degree of similarity between the operation signal to at least one identification signal from the identification signals identify the publicly distributed content, and means for sending information about the publicly distributed content to the user, further comprising: 30 receiving means for receiving a plurality of source signals from a variety of sources, the source signals include publicly verpsreide content, and means for using the source signals composing a plurality of identification signals, and configured to compare the work with signal identificatiesignalen van bronsignalen welke gelijktijdig of juist eerder zijn 8 ontvangen als het werksignaal. identification signals of source signals which appear simultaneously or, conversely, have been previously received 8 as the operation signal.

Overeenkomstig een derde aspect van de uitvinding verschaft deze een ontvangereenheid voor gebruik in een werkwijze zoals hierboven beschreven, voor het ontvangen van een zendsignaal en het omzetten van het zendsignaal in 5 een voor een gebruiker waarneembaar formaat, voor het waarneembaar maken van de publiekelijk verspreide content, verder ingericht voor het samenstellen van een werksignaal dat gelijk is aan ten minste een deel van het zendsignaal, en voor het in opdracht van een gebruiker versturen van het werksignaal aan een herkenningssysteem zoals hierboven is omschreven. According to a third aspect of the invention there is provided a receiver unit for use in a method as described above, for receiving a transmission signal and converting the transmission signal in 5 a for a user perceptible format, to make it visible from the publicly distributed content , further adapted for the selection of an operation signal which is equal to at least a portion of the transmit signal, and for sending the instructions of a user of the operation signal to a recognition system as described above.

10 De uitvinding zal hieronder verder worden toegelicht aan de hand van een specifieke uitvoeringsvorm daarvan, onder verwijzing naar de bijgevoegde tekeningen. 10 The invention will be further explained below with reference to a specific embodiment thereof, with reference to the accompanying drawings. Hierin is: figuur 1 een situatieschets waarin de werkwijze en een herkenningssysteem overeenkomstig de onderhavige uitvinding worden toegepast. Herein: figure 1 shows a sketch of the situation in which the method and a recognition system can be applied in accordance with the present invention.

15 In figuur 1 is een situatie getekend waarin de werkwijze overeenkomstig de onderhavige uitvinding wordt toegepast. 15 In Figure 1, there is illustrated a situation in which the method is applied in accordance with the present invention. Een ontvangereenheid 1 ontvangt publieke zendsignalen van een veelheid publieke zendstations 8, 9 en 10. De zendsignalen van zendstations 8, 9 en 10 zijn respectievelijk aangeduid met gegolfd getrokken pijlen 11, 12 en 13. Ontvangereenheid 1 is afgestemd op één van 20 de zendstations 8, 9 en/of 10, en zal daarom één van de zendsignalen 11, 12 of 13 omvormen tot een audiosignaal dat wordt aangeboden aan luidsprekereenheid 2. Via luidsprekereenheid 2 wordt het audiosignaal hoorbaar gemaakt aan een gebruiker. A receiver unit 1 receives public broadcasting signals of a plurality of public radio stations 8, 9 and 10. The transmission signals of the transmitting stations 8, 9 and 10 are indicated, respectively, with corrugated solid arrows 11, 12, and 13. Receiver unit 1 has been tuned to one of 20 the transmission stations 8 , 9 and / or 10, and is therefore one of the transmission signals 11, 12 or 13, turning it into an audio signal that is presented to speaker unit 2. Via loudspeaker unit 2, the audio signal is made audible to a user. De gebruiker beschikt over een mobiele telefoon 5. The user has a mobile phone 5.

Aangenomen dat ontvangereenheid 1 is afgestemd op zendstation 25 8, en derhalve het zendsignaal 11 omvormt tot een geluidssignaal dat waarneembaar wordt gemaakt via luidspreker 2 aan de gebruiker, kan de volgende situatie zich voordoen. Assuming receiver unit 1 is tuned to transmitter 25, 8, and therefore the transmission signal 11 converts a sound made visible through loudspeaker 2 to the user, the following situation may occur. Op een gegeven moment wordt door zendstation 8 een muziekstuk gedraaid dat de gebruiker nog niet kent, maar dat de interesse wekt van de gebruiker. At a certain point is rotated about a piece of music by the transmitting station 8 that the user is not already known, but that the arouses interest of the user. De gebruiker wil graag weten wie de auteur is van het muziekstuk en 30 hoe het heet. The user would like to know who the author of the music and 30 what it's called. Mogelijk wil de gebruiker nog weten wat de titel is van het album waarop het muziekstuk is vastgelegd, en waar hij of zij dit album eventueel kan kopen. Possibly the user would like to know the title of the album on which the song was recorded, and where he or she can possibly buy this album.

De gebruiker zit op dat moment bijvoorbeeld in zijn auto, of bevindt zich in een situatie waarin hij niet in staat is om programmeringsinformatie van het 9 zendstation 8 via het internet op te halen. The user is at the moment eg in the car, or is in a situation where he is unable to retrieve programming information from the broadcast station 9 8 via the Internet. In het alternatieve geval kunnen deze programmeringsgegevens van zendstation 8 mogelijk niet beschikbaar zijn, of niet voldoende gedetailleerd beschikbaar zijn om het voor de gebruiker mogelijk te maken het muziekstuk te identificeren. In the alternative case, this programming information is broadcast station 8 may not be available, or are not available in sufficient detail to make it possible for the user to identify the piece of music. De gebruiker die in de auto zit, kiest op zijn 5 mobiele telefoon het voorgeprogrammeerde telefoonnummer van het herkenningssysteem 20, en zet een circuitgeschakelde verbinding op via ontvangsmast en basisstation 15, telecommunicatienetwerk 16 (bestaande uit knooppunten 17), met het herkenningssysteem 20. Herkenningssysteem 20 ontvangt via de open verbinding met telecommunicatie-eenheid 5 het audiosignaal dat door de 10 ontvangereenheid 1 (de autoradio) van de gebruiker wordt voortgebracht. The user who is in the car, chooses on its 5 mobile phone, the pre-programmed telephone number of the recognition system 20, and turn on a circuit-switched connection via receive mast and base station 15, telecommunications network 16 (consisting of nodes 17), with the detection system 20. The detection system 20 receive through the open connection to the telecommunication unit 5, the audio signal that is generated by the user 10 by the receiver unit 1 (the car radio).

Herkenningssysteem 20 is tevens verbonden met een ontvangstantenne 23, die de publiekelijk uitgezonden zendsignalen 11, 12 en 13 van respectievelijk zendstations 8, 9 en 10 ontvangt. Recognition System 20 is also connected to a reception antenna 23, which is the publicly broadcast transmission signals 11, 12 and 13 of transmission stations, respectively, 8, 9 and 10 receive. Deze publiekelijk uitgezonden zendsignalen worden in ontvangereenheid 24 gebruikt als bronsignalen en worden 15 verwerkt tot een veelheid identificatie-signalen. These transmission signals are emitted publicly used in the receiver unit 24 as the source signals, and 15 are processed to form a plurality of identification signals. Mogelijk worden deze identificatiesignalen opgeslagen in een contentdatabank 22 voor later gebruik door verwerkingseenheid 21. Verwerkingseenheid 21 ontvangt de identificatiesignalen (of haalt ze op uit databank 22), en vergelijkt het ontvangen werksignaal met elk van de identificatiesignalen voor het vaststellen van een doelzendstation, zijnde het 20 zendstation waarop ontvangereenheid 1 was afgestemd op het moment dat het werksignaal is samengesteld. These identification signals are stored in a content database 22 for later use by processing unit 21. Processing unit 21 receives the identification signals (or picks them up from data bank 22), and compares the received operation signal to each of the identification signals for the setting of a target transmitting station, which is the 20 transmitter receiver unit which one was tuned when the work signal is made.

Zodra, bij voldoende overeenkomst, het doelzendstation bekend is, haalt verwerkingseenheid 21 programmeringsinformatie op uit programmadatabank 25, van het desbetreffende doelzendstation. As soon as, at a sufficient engagement, the target transmitting station is known, processing unit 21 retrieves information on the programming from program database 25, of the respective target relay station. Databanken 22 en 25 kunnen zijn 25 geïntegreerd tot een enkele databank, zoals de vakman zal begrijpen. Databases 22 and 25, 25 may be integrated into a single database, such as the skilled person will understand. Deze programmeringsgegevens kunnen rechtstreeks zijn verkregen van de verschillende zendstations, of kunnen via het internet individueel zijn opgehaald en zijn opgenomen in databank 25. Bij het vergelijken van het werksignaal met de identificatiesignalen kan niet alleen een doelzendstation worden vastgesteld, maar 30 tevens een precies tijdstip waarop het werksignaal is opgenomen, omdat in de identificatiesignalen bijvoorbeeld tijd-gegevens zijn opgenomen. This programming information may be obtained directly from different transmitting stations, or can be retrieved individually over the Internet and included in database 25. When comparing the working signal with the identification signals can not be fixed a target transmitter, but 30 also a precise time the work signal is recorded, for example because time data contained in the identification signals. Met het doelzendstation en het precieze tijdstip kan met de programmagegevens het muziekstuk geïdentificeerd worden. With the aim of transmitting station and the timing can be identified by the track program.

De benodigde gegevens over het muziekstuk kunnen nu door het 10 herkenningssysteem 20 uit databank 25 worden opgehaald. The required data on the track can now be picked up by the 10 recognition system 20 from database 25. Indien deze nog niet verbroken was, verbreekt het herkenningssysteem nu de verbinding en stuurt een SMS of MMS-bericht met de gewenste gegevens over het desbetreffende muziekstuk naar mobiele telefoon 5 van de gebruiker, via telecommunicatienetwerk 5 16. Als alternatief kan hier echter ook een voice-responssysteem worden gebruikt dat de gegevens aan de gebruiker voordraagt. If that was not broken, the recognition system breaks now the connection and sends an SMS or MMS message with the desired information about the relevant track to cell phone 5 of the user, via telecommunication network 5 16. Alternatively, however, a voice -responssysteem be used that the data for wearing to the user. Deze gegevens kunnen ook worden aangeboden aan de gebruiker door middel van een e-mail of op een andere wijze. This data can also be presented to the user by means of an e-mail or in any other way.

In de uitvoeringsvorm in figuur 1 worden de zendsignalen van zendstations die hun content via de ether uitzenden gebruikt door het 10 herkenningssysteem als bronsignaal, voor het daarmee samenstellen van identificatiesignalen. In the embodiment shown in Figure 1, the transmission signals of the transmitting stations which are transmitting their content over the air used by the recognition system 10 as a source signal, for thereby assembling the identification signals. De uitvinding is niet beperkt tot het ontvangen van bronsignalen via de ether. The invention is not limited to receiving of source signals over the air. Bronsignalen kunnen tevens bijvoorbeeld worden ontvangen via een telecommunicatienetwerk, zoals het internet, of een speciaal daarvoor opgezet communicatienetwerk. Source signals can also be received for example via a telecommunications network such as the Internet or a dedicated communication network set up. Voorts is de uitvinding niet beperkt tot 15 bijvoorbeeld zendsignalen van zendstations. Furthermore, the invention is not limited to 15, for example, broadcast signals from broadcasting stations. Het is ook mogelijk dat de bron het bronsignaal speciaal voor het herkenningssysteem samenstelt, en bijvoorbeeld daarin zowel de content als additionele informatie daarover opneemt. It is also possible that the source constituting the source signal especially for the recognition system, for example, therein, and both the content as well as additional recording information thereon. Ook is het mogelijk dat het audiosignaal van een concertpodium via bijvoorbeeld een communicatieverbinding wordt doorgegeven aan de herkenningsmiddelen voor 20 gebruik als bronsignaal. It is also possible that the audio signal of a concert stage via, for example, a communication link is passed to the recognition means 20 for use as a source signal.

De uitvinding is hierboven beschreven aan de hand van niet als beperkend bedoelde specifieke uitvoeringsvormen daarvan. The invention has been described above with reference to non-specific embodiments thereof referred to as limiting. De beschermings-omvang van de uitvinding wordt slechts beperkt door de navolgende conclusies. The protective scope of the invention is limited only by the following claims.

25 1033250 25 1033250

Claims (21)

 1. 1. Werkwijze voor het identificeren van door een gebruiker waargenomen publiekelijk verspreide content, waarbij een veelheid bronnen 5 publiekelijk content verspreiden, en waarbij de gebruiker de content van ten minste één van de bronnen waarneemt, omvattende de stappen van: het door de gebruiker aan herkenningsmiddelen versturen van een werksignaal dat de content vertegenwoordigd; 1. A method for identifying by a user perceived publicly distributed content, wherein distributing a plurality of springs 5 ​​publicly content, and wherein the user perceives the content of at least one of the sources, comprising the steps of: by the user to recognition means sending a signal representing the work content; het door de herkenningsmiddelen vergelijken van het werksignaal 10 met een veelheid identificatiesignalen; comparing by the recognition means of work identification signal 10 signals a multitude; het op basis van de mate van overeenstemming van het werksignaal met ten minste één identificatiesignaal van de identificatiesignalen identificeren van de publiekelijk verspreide content; identifying, on the basis of the degree of similarity of the job signal with at least one identification signal from the identification signals from the publicly distributed content; en het retourneren van informatie over de publiekelijk verspreide 15 content aan de gebruiker; and returning information about the publicly distributed content 15 to the user; met het kenmerk, dat bronsignalen omvattende de door de bronnen verspreide content door de herkenningsmiddelen worden ontvangen van elk van de bronnen, dat elk van de indentificatiesignalen ten minste een deel omvat van ten minste één van de bronsignalen ontvangen door de herkenningsmiddelen, en dat 20 het werksignaal wordt vergeleken met identificatiesignalen van bronsignalen welke gelijktijdig of juist eerder zijn ontvangen als het werksignaal. characterized in that source signals comprising the received scattered content by the recognition means by the sources of each of the sources, that each of the indentificatiesignalen comprises at least a portion of at least one of the source signals received by the recognition means, and that 20 the working signal is compared with the identification signals of source signals that have been received at the same time or just before as the work signal.
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de veelheid bronnen zendsignalen verspreiden voor het verspreiden van de content, en waarbij de door de herkenningsmiddelen ontvangen bronsignalen de zendsignalen van de veelheid 25 bronnen omvatten. 2. A method as claimed in claim 1, wherein the plurality of resources spread transmission signals for distributing the content, and wherein the received source signals, the transmission signals of the plurality of sources 25 comprise by the recognition means.
 3. 3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij de publiekelijk verspreide content door de gebruiker wordt waargenomen via een ontvangereenheid welke de content als een door de bron verschaft zendsignaal ontvangt en omzet in een voor de gebruiker waarneembaar formaat. 3. A method as claimed in claim 2, wherein said publicly distributed content by the user is detected by means of a receiver unit which receives the content as a transmission signal provided by the source and converts it into a format perceptible for the user.
 4. 4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de ontvangereenheid in opdracht van de gebruiker het werksignaal aan de herkenningsmiddelen verstuurd. 4. A method as claimed in claim 3, wherein the receiver unit in the user's command sent the job signal to the recognition means.
 5. 5. Werkwijze volgens conclusie 4, waarbij het werksignaal ten minste een deel van het door de ontvangereenheid ontvangen zendsignaal is. 5. A method as claimed in claim 4, wherein the operation signal is at least a portion of the transmit signal received by the receiver unit.
 6. 6. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de gebruiker een opname 1033250 maakt van de publiekelijk verspreide content voor het verkrijgen van een werksignaal, en waarbij het werksignaal ten minste een deel van het opnamesignaal is. 6. A method as claimed in claim 3, wherein the user enters a recording 1033250 makes use of the publicly distributed content in order to obtain an operation signal, and wherein the operation signal is at least a portion of the recording signal.
 7. 7. Werkwijze volgens conclusie 6, waarbij de opname wordt gemaakt 5 met een telecommunicatie-eenheid, en het werksignaal wordt verzonden via een telecommunicatienetwerk. 7. A method according to claim 6, wherein the recording is made 5 with a telecommunication unit, and the operation signal is transmitted via a telecommunications network.
 8. 8. Werkwijze volgens conclusie 7, waarbij het werksignaal aan de herkenningsmiddelen wordt verzonden via een circuit-geschakelde telecommunicatieverbinding. 8. A method as claimed in claim 7, wherein the operation signal to the detection means is sent via a circuit-switched telecommunication connection.
 9. 9. Werkwijze volgens conclusie 7, waarbij het telecommunicatie netwerk een pakket geschakeld telecommunicatienetwerk is waarover het werksignaal wordt verzonden. 9. A method as claimed in claim 7, wherein the telecommunications network is a packet-switched telecommunication network, over which the operation signal is transmitted.
 10. 10. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, voorzover afhankelijk van conclusie 3, waarbij het bronsignaal het door de bron verspreidde 15 zendsignaal is. 10. A method according to any one of the preceding claims, insofar as dependent on claim 3, wherein the source signal is spread by the source 15, transmission signal.
 11. 11. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de herkenningsmiddelen informatie over de content ophalen uit een contentdatabank. 11. A method according to any one of the preceding claims, in which the identification means information about the content to retrieve from a content database.
 12. 12. Werkwijze volgens conclusies 10 en 11, waarin de contentdatabank programmeringsgegevens van de bron omvat, waarbij de identificatiestap het 20 identificeren van de bron omvat, waarna de te retourneren informatie wordt samengesteld uit de programmeringsgegevens van de bron die zijn opgeslagen in de programmadatabank. 12. A process as claimed in claims 10 and 11, wherein the content data base programming data from the source, wherein the identifying step comprises 20 identifying the source, after which the return information is made up of the programming data from the source that have been stored in the program database.
 13. 13. Werkwijze volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de publiekelijk verspreide content is gekozen uit een groep omvattende audio-content, 25 visuele content of audiovisuele content. 13. A method according to any one of the preceding claims, wherein the content is selected publicly distributed from a group consisting of audio content, 25, visual content, or audio-visual content.
 14. 14. Werkwijze volgens één der conclusies, waarbij de te retourneren informatie is gekozen uit een groep omvattende identificatiegegevens van een auteur, een titel, datum van opname van een muzikaal werkstuk, albumgegevens van een muzikaal werkstuk, of verkoopinformatie zoals een internetadres van een 30 webwinkel, een beschrijving van een muzikaal of audiovisueel werk, of de cast van een film. 14. A method according to any one of claims, wherein the selected information to be returned from a group comprising identification data of an author, title, date of recording of a musical work piece, album information of a musical piece, or sales information such as an internet address of a 30 webwinkel a description of a musical or audiovisual work, or the cast of a film.
 15. 15. Herkenningssysteem voor het identificeren van publiekelijk verspreide content volgens één der voorgaande conclusies, omvattende invoermiddelen voor het ontvangen van een werksignaal, middelen voor het vergelijken van het werksignaal met een veelheid identificatiesignalen, middelen voor het op basis van de mate van overeenstemming van het werksignaal met ten minste één identificatiesignaal van de identificatiesignalen identificeren van de publiekelijk verspreide content, en middelen voor het versturen van informatie over 5 de publiekelijk verspreide content aan de gebruiker, verder omvattende ontvangstmiddelen voor het ontvangen van een veelheid bronsignalen van een veelheid bronnen, welke bronsignalen publiekelijk verpsreide content omvatten, en middelen voor het op basis van de bronsignalen samenstellen van een veelheid identificatiesignalen, en welke is ingericht voor het vergelijken van het werksignaal 10 met identificatiesignalen van bronsignalen welke gelijktijdig of juist 15. A recognition system for identifying publicly distributed content according to any one of the preceding claims, comprising input means for receiving an operation signal, means of identification signals for comparing said operating signal with a plurality of, means for, on the basis of the degree of similarity between the operation signal with at least one identification signal from the identification signals identify the publicly distributed content, and means for sending information about 5, the publicly distributed content to the user, further comprising receiving means for receiving a plurality of source signals from a plurality of sources, said source signals publicly verpsreide include content, and means for on the basis of the source signals composing a plurality of identification signals, and which is arranged to compare signal 10 of the work with identification signals from source signals which appear simultaneously or, conversely, eerder zijn ontvangen als het werksignaal. have previously received the signal work.
 16. 16. Herkenningssysteem volgens conclusie 15, waarin de ontvangstmiddelen zijn ingericht voor het ontvangen van zendsignalen die worden verspreid door een veelheid bronnen, en voor het gebruiken van de zendsignalen als 15 de bronsignalen, voor het samenstellen van identificatiesignalen. 16. A detection system as claimed in claim 15, wherein the receiving means is arranged to receive broadcast signals that are spread by a plurality of resources, and for using the transmission signals 15 as the source signals, for the assembly of identification signals.
 17. 17. Herkenningssysteem volgens conclusie 16, waarin de middelen voor het identificeren van de content zijn ingericht voor het identificeren van een bron waarvan het bronsignaal voldoende overeenstemt met het werksignaal. 17. A detection system as claimed in claim 16, wherein the means for identifying of the content are arranged to identify a source from which the source signal is sufficiently corresponding to the operation signal.
 18. 18. Herkenningssysteem volgens ten minste één der conclusies 15-17, 20 verder omvattende of verbindbaar met een contentdatabank omvattende informatie over de content. 18. A detection system according to at least one of claims 15 to 17, 20 further comprising or connectable to a content data base comprising information on the content.
 19. 19. Herkenningssysteem volgens conclusie 18, waarbij de contentdatabank is ingericht voor daarin opslaan en toegankelijk maken van programmeringsgegevens van de veelheid bronnen. 19. The detection system of claim 18, wherein said content database is adapted for storing therein and providing access to programming data of the plurality of resources.
 20. 20. Ontvangereenheid voor gebruik in een werkwijze volgens één der conclusies 1-14, voorzover afhankelijk van conclusie 3, voor het ontvangen een zendsignaal en het omzetten van het zendsignaal in een voor een gebruiker waarneembaar formaat, voor het waarneembaar maken van de publiekelijk verspreide content, verder ingericht voor het samenstellen van een werksignaal dat 30 gelijk is aan ten minste een deel van het zendsignaal, en voor het in opdracht van een gebruiker versturen van het werksignaal aan een herkenningssysteem volgens één der conclusies 15-19. 20. The receiver unit for use in a method according to any one of claims 1-14, insofar as dependent on claim 3, for receiving a transmission signal and converting the transmission signal into a user-perceivable format, for making observable from the publicly distributed content , further adapted for the selection of an operation signal 30 which is equal to at least a portion of the transmit signal, and for sending the instructions of a user of the operation signal to a recognition system according to any one of claims 15-19.
 21. 21. Ontvangereenheid volgens conclusie 20, omvattende middelen voor het via een telecommunicatienetwerk versturen van het werksignaal aan het 35 herkenningssysteem. 21. The receiver unit of claim 20, comprising means for transmitting via a telecommunication network of the work signal to the recognition system 35. 1033250 1033250
NL1033250A 2007-01-18 2007-01-18 A method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor. NL1033250C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033250A NL1033250C2 (en) 2007-01-18 2007-01-18 A method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor.
NL1033250 2007-01-18

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1033250A NL1033250C2 (en) 2007-01-18 2007-01-18 A method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1033250C2 true NL1033250C2 (en) 2008-07-22

Family

ID=38459498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1033250A NL1033250C2 (en) 2007-01-18 2007-01-18 A method for the identification of publicly distributed content, as well as recognition system and the receiver unit therefor.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1033250C2 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002023773A2 (en) * 2000-09-13 2002-03-21 Stratos Audio System and method for ordering and delivering media content usingsupplementary data which is transmitted with a broadcast signal
WO2002039745A1 (en) * 2000-11-07 2002-05-16 Digeo, Inc. System and method for pre-caching supplemental content related to a television broadcast using unprompted, context-sensitive querying
US20030051252A1 (en) * 2000-04-14 2003-03-13 Kento Miyaoku Method, system, and apparatus for acquiring information concerning broadcast information
US20060174348A1 (en) * 1999-05-19 2006-08-03 Rhoads Geoffrey B Watermark-based personal audio appliance

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20060174348A1 (en) * 1999-05-19 2006-08-03 Rhoads Geoffrey B Watermark-based personal audio appliance
US20030051252A1 (en) * 2000-04-14 2003-03-13 Kento Miyaoku Method, system, and apparatus for acquiring information concerning broadcast information
WO2002023773A2 (en) * 2000-09-13 2002-03-21 Stratos Audio System and method for ordering and delivering media content usingsupplementary data which is transmitted with a broadcast signal
WO2002039745A1 (en) * 2000-11-07 2002-05-16 Digeo, Inc. System and method for pre-caching supplemental content related to a television broadcast using unprompted, context-sensitive querying

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FLICKNER M ET AL: "QUERY BY IMAGE AND VIDEO CONTENT: THE QBIC SYSTEM" COMPUTER, IEEE SERVICE CENTER, LOS ALAMITOS, CA, US, deel 28, nr. 9, september 1995 (1995-09), bladzijden 23-32, XP000673841 ISSN: 0018-9162 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7194249B2 (en) Methods, systems and apparatus for providing urgent public information
US7043536B1 (en) Method for controlling a computer using an embedded unique code in the content of CD media
US6684249B1 (en) Method and system for adding advertisements over streaming audio based upon a user profile over a world wide area network of computers
US6526449B1 (en) Method and apparatus for controlling a computer from a remote location
US20080114480A1 (en) Real-time remote purchase-list capture system
US6975835B1 (en) Method and apparatus for an interactive Web Radio system that broadcasts a digital markup language
US20070288470A1 (en) Selection of media for public rendering via user devices
US20040121723A1 (en) Apparatus and method for facilitating a purchase using information provided on a media playing device
US7917130B1 (en) Broadcast response method and system
US20060062363A1 (en) Method and apparatus for interacting with broadcast programming
US20100017261A1 (en) Expert system and service for location-based content influence for narrowcast
US20060172697A1 (en) Information broadcasting and support system using mobile devices
US7853664B1 (en) Method and system for purchasing pre-recorded music
US20110238192A1 (en) Systems and Methods for Providing Access to Resources Through Enhanced Audio Signals
US20020160793A1 (en) Brokering of information acquisition by devices in a wireless network
US20020032904A1 (en) Interactive system and method for collecting data and generating reports regarding viewer habits
US20070149114A1 (en) Capture, storage and retrieval of broadcast information while on-the-go
US20060010472A1 (en) System, method, and apparatus for creating searchable media files from streamed media
US20030233282A1 (en) Process for automatically ordering permanent versions of individual songs or albums heard on satellite or digital radio stations
US20090106397A1 (en) Method and apparatus for interactive content distribution
US7720432B1 (en) Content customization in asymmetric communication systems
US20060156356A1 (en) Terminal apparatus and information reproducing method
US20100131558A1 (en) System and method for managing copyright licensing
US20130051772A1 (en) Methods and apparatus to access media
US20050286546A1 (en) Synchronized media streaming between distributed peers

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20110801