NL1032738C2 - Piece of seating furniture and a method for manufacturing the same. - Google Patents

Piece of seating furniture and a method for manufacturing the same.

Info

Publication number
NL1032738C2
NL1032738C2 NL1032738A NL1032738A NL1032738C2 NL 1032738 C2 NL1032738 C2 NL 1032738C2 NL 1032738 A NL1032738 A NL 1032738A NL 1032738 A NL1032738 A NL 1032738A NL 1032738 C2 NL1032738 C2 NL 1032738C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
reinforcement
piece
container
tray
according
Prior art date
Application number
NL1032738A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Petrus Marinus Van Hattem
Original Assignee
Petrus Marinus Van Hattem
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47CCHAIRS; SOFAS; BEDS
  • A47C3/00Chairs characterised by structural features; Chairs or stools with rotatable or vertically-adjustable seats
  • A47C3/16Chairs characterised by structural features; Chairs or stools with rotatable or vertically-adjustable seats of legless type, e.g. with seat directly resting on the floor; Hassocks; Pouffes

Abstract

The seating item of furniture comprises a body (2) produced from somewhat sprung material, and consisting of a base (4) and one or more side walls, with reinforcement slats (10) for the body. The body is a pot and has an upstanding edge (12). This serves for later application of a covering. From the open side (8) of the body, the reinforcement slats are fitted in the height direction of the body and preferably extend to the base of the body. Preferably four slats are used, but it is possible for other quantities to be applied. They are preferably distributed over the side wall of the body where they are fixed by rivets.

Description

ZITMEUBEL EN WERKWIJZE VOOR HET VERVAARDIGEN DAARVAN Seating AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op zitmeubel en een werkwijze voor het vervaardigen daarvan. The present invention relates to seating furniture, and a method for manufacturing the same.

5 Conventionele zitmeubels, in het bijzonder poefen, worden samengesteld uit een stijf basisgestel, welke veelal aan de buitenzijde wordt gekapitionneerd. 5 Conventional furniture, in particular puffs, be composed of a rigid base frame, which is often gekapitionneerd on the outside. Een bezwaar dat aan op deze wijze samengestelde zitmeubels kleeft, is dat voor het verkrijgen van een meubelstuk dat voldoende stijf is, het 10 basisgestel solide opgebouwd dient te zijn. A drawback which adheres in this way assembled furniture, is that in order to obtain a piece of furniture that is sufficiently stiff, the base frame 10 solid has to be built up. De opbouw van een dergelijk basisgestel is over het algemeen erg arbeidsintensief. The build-up of such a base frame is generally very labor-intensive. Bovendien is het voor het verkrijgen van een solide gestel relatief veel materiaal benodigd, hetgeen materiaalkosten met zich mee brengt en een significante 15 bijdrage levert aan de totale massa van het meubelstuk. Moreover, for obtaining a solid frame requires a relatively large amount of material, which material entails 15 and makes a significant contribution to the total mass of the piece of furniture. Er is derhalve behoefte aan een zitmeubel dat stijf is, maar tegelijkertijd ook licht, makkelijk en op weinig begrotelijke wijze te fabriceren is. There is therefore a need for a chair that's stiff, but also to manufacture light, easy and low budgeted manner is.

Het is een doel van de onderhavige uitvinding om een 20 zitmeubel van bovengenoemde soort te verschaffen, waarbij de genoemde bezwaren overkomen zijn, en welke in het bijzonder een hogere stijfheid versus massa verhouding heeft dan bestaande zitmeubels. It is an object of the present invention to provide a piece of furniture 20 of the above kind, wherein said disadvantages are overcome, and which, in particular, a higher rigidity versus mass ratio than existing furniture.

De onderhavige uitvinding verschaft een zitmeubel 25 zitmeubel, omvattende een uit relatief lichtgewicht materiaal vervaardigde aan ten minste één zijde open bak, de bak omvattende een bodem met één of meer zijwanden, in de bak aangebrachte verstevigingsmiddelen voor het verstevigen van de bak, de verstevigingsmiddelen omvattende ten minste een in 30 het inwendige volume van de bak aangebracht lichtgewicht vulmateriaal, en waarbij de bak is gevuld met het lichtgewicht vulmateriaal. The present invention provides a piece of furniture 25 of seating furniture, comprising a made of relatively lightweight material produced on at least one side open container, the container comprising a bottom having one or more side walls, in the bin arranged reinforcing means for reinforcing the container, the stiffening means comprising at least one in the interior volume 30 of the container arranged light-weight filler material, and wherein the trough is filled with the lightweight filling material.

1032738 2 2 1032738

Door het van verstevigingsmiddelen voorzien van een uit veerkrachtig materiaal vervaardigde bak, wordt volgens de onderhavige uitvinding een zitmeubel verschaft dat een hogere stijfheid versus massa verhouding heeft dan conventionele 5 zitmeubels die samengesteld zijn uit een stijf basisgestel. Because of the reinforcing means is provided with a resilient material made container, a piece of furniture according to the present invention, which has a higher rigidity versus mass ratio than conventional seating 5 which are composed of a rigid base frame. Een hoge stijfheid versus massa verhouding verschaft - bij gelijke stijfheid - een lichter zitmeubel, hetgeen de hanteerbaarheid verbeterd. A high stiffness versus mass ratio provided - at equal stiffness - a lighter of seating furniture, which improves the ease of handling. Met name voor kinderen is het gewenst om een lichtgewicht, doch ook voldoende stijf, 10 zitmeubel te verschaffen dat geschikt is voor bijvoorbeeld kinderspeelzalen, crèches, scholen, etc. Bovendien wordt door het overbodig maken van een stijf basisgestel de benodigde hoeveelheid materiaal gereduceerd, hetgeen de materiaalkosten reduceert. Especially for children, it is desirable to have a light-weight, but also to provide sufficiently rigid, 10 of seating furniture which is suitable for, for example, children's games rooms, kindergartens, schools, etc. In addition, reduces the amount of material required by eliminating the need for a rigid base frame, which reduces material costs.

15 Volgens de onderhavige uitvinding zijn de verstevigingsmiddelen in de bak aangebracht. 15 According to the present invention, the reinforcement means are arranged in the tray. Door het aanbrengen van de verstevigingsmiddelen in de bak is geen extra volume benodigd en zijn de verstevigingsmiddelen goed beschermd. By the provision of the reinforcing means in the container, no additional volume is required, and the strengthening means are well protected. Bovendien worden de verstevigingsmiddelen door het 20 in de bak aanbrengen op zoveel mogelijk onzichtbare wijze aangebracht, en wordt de vorm van de bak minimaal beïnvloed. In addition, the reinforcing means by the application 20 in the bucket are applied to as far as possible invisible manner, and will be a minimum of influence on the shape of the tray.

De verstevigingsmiddelen omvatten een in een volume van de bak aangebracht vulmateriaal. The stiffening means comprise a in a volume of the tray applied filler material. Doordat het inwendig volume van de bak ten minste gedeeltelijk is opgevuld met 25 vulmateriaal, wordt voorkomen dat de één of meer zijwanden van de uit veerkrachtig materiaal vervaardigde bak naar binnen kunnen buigen wanneer het zitmeubel belast wordt. Because the internal volume of the container is at least partially filled with filling material 25, it is prevented that may bend the one or more side walls of the tray made of a resilient material to the inside when the piece of furniture is loaded. Het vulmateriaal verschaft derhalve extra stijfheid. The filler material thus provides additional stiffness.

De bak is gevuld met een lichtgewicht vulmateriaal, 30 waardoor een hoge stijfheid versus massa verhouding wordt verkregen. The tray is filled with a light-weight filler material, 30, thus ensuring a high stiffness versus mass ratio is obtained.

3 3

In een voorkeursuitvoeringsvorm is het vulmateriaal polyether, doch de vakman zal inzien dat ook andere vulmaterialen zoals piepschuim toegepast kunnen worden. In a preferred embodiment, the filling material is polyether, but the skilled person will recognize that also other filling materials, such as polystyrene, can be used.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvatten de 5 verstevigingsmiddelen van het zitmeubel ten minste één zich in hoofdzaak in hoogterichting van de bak uitstrekkend verstevigingsorgaan. In a further preferred embodiment, the strengthening means 5 of the piece of furniture, at least one reinforcement member which extends substantially in the height direction of the tray. Hoewel het denkbaar is dat slechts één orgaan, bijvoorbeeld over ten minste een deel van de periferie van de bak rondlopend, wordt toegepast, heeft het 10 de voorkeur om enkele over de omtrek van de bak aan de binnenzijde van de bak aangebrachte verstevigingsorganen aan te brengen. Although it is conceivable that only one element, for example over at least a portion of the periphery of the trough running around, is used, it 10 is preferred in order to make some applied reinforcement members around the circumference of the bucket on the inside of the container . Gebleken is dat een beperkt aantal in hoogterichting in de bak aangebrachte verstevigingsorganen, bijvoorbeeld vier, reeds voldoende stijfheid verschaffen 15 terwijl de massatoename en het benodigde materiaal beperkt zi jn. It has been found that a limited number in the vertical direction in the container arranged reinforcement elements, for example four, already provide sufficient rigidity 15, while the increase in mass and the necessary equipment is limited zi jn.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvatten de verstevigingsmiddelen ten minste een verstevigingsplaat. In a further preferred embodiment, the reinforcement means comprises at least one reinforcement plate. Bij voorkeur is deze plaat aangebracht aan de bodem van de bak, 20 daar deze bodem een oppervlak verschaft waarop de verstevigingsplaat - naar wens aan de binnen- of buitenzijde - makkelijk aanbrengbaar is. Preferably, this plate is provided on the bottom of the trough 20 since this provides a bottom surface on which the reinforcement plate - as desired the inside or outside - is easy can be fitted. Indien gewenst, kan door het aanbrengen van additionele verstevigingsplaten de stijfheid verder vergroot worden. If desired, by the provision of additional reinforcing plates can be further increased the stiffness.

25 Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van het zitmeubel omvatten de verstevigingsmiddelen ten minste twee verstevigingsplaten, waarbij tussen de verstevigingsplaten verstevigingsorganen zijn aangebracht. 25 According to a further preferred embodiment of the piece of furniture, the strengthening means comprise at least two reinforcing plates, wherein between the reinforcement plates stiffening members are arranged. Door het aanbrengen van een eerste verstevigingsplaat aan de bodem van de bak en 30 een tweede verstevigingsplaat aan de tegenover de bodem gelegen open zijde van de bak en het hier tussenin aanbrengen van verstevigingsorganen, wordt een stijve constructie verkregen die licht is en beperkt materiaalgebruik behoeft. By the provision of a first reinforcing plate to the bottom of the tray, and 30 a second reinforcing plate on the open side of the tray located opposite the bottom, and the fitting between, here of reinforcement members, is obtained a rigid construction which is light and require limited use of material.

4 4

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de bak vervaardigd van een lichtgewicht veerkrachtig materiaal. According to a further preferred embodiment, the container is constructed of a light weight resilient material.

In een nog verdere voorkeursuitvoeringsvorm is de bak een pot of emmer. In a still further preferred embodiment, the receptacle is a pot or bucket. Door gebruik te maken van potten of emmers, 5 welke als massaproduct voor andere industrietakken beschikbaar zijn, wordt een zeer goedkoop basiselement voor het zitmeubel volgens de onderhavige uitvinding verkregen. By making use of pots or buckets, 5, which as a mass product for other industries are available, a very cheap base member for seating furniture is obtained according to the present invention. In een bijzonder gunstige uitvoeringsvorm heeft de pot of emmer een enigszins opstaande rand, hetgeen bevestiging van 10 eventuele bekleding vereenvoudigt. In a particularly advantageous embodiment, the pot or bucket of a slightly raised edge, which simplifies mounting of coating 10 if any.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is over ten minste een deel van de buitenzijde van de bak een bekleding aangebracht. In a further preferred embodiment, over at least a portion of the outside of the tray provided with a coating. Naast het vergroten van de esthetische aantrekkingskracht van het zitmeubel, wordt door het 15 aanbrengen van de bekleding tevens het comfort verhoogd en worden mogelijke randen of uitstekende delen op effectieve wijze weggewerkt, hetgeen tevens de veiligheid van het product verhoogt. In addition to enhancing the aesthetic appeal of the piece of furniture, is increased by 15, the comfort application of the coating, and at the same time be possible edges or protrusions eliminated in an effective manner, which also increases the safety of the product.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm is tussen de 20 bak en de bekleding een laag vulmateriaal aangebracht, waardoor het comfort nog verder verhoogd wordt. In a further preferred embodiment, between the tray 20 and the coating is applied a layer of filling material, whereby the comfort is further increased. Desgewenst kan door het toevoegen van een extra tussenlaag, bijvoorbeeld bestaande uit Dacron materiaal, extra comfort verkregen worden. If desired, by adding an additional intermediate layer, for example consisting of Dacron material, for added comfort can be obtained.

25 De onderhavige uitvinding heeft verder betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een zitmeubel, de werkwijze ten minste omvattende ten minste omvattende de stap van het verstevigen van een uit relatief lichtgewicht materiaal vervaardigde bak met ten minste één open zijde, 30 waarbij het verstevigen van de bak het met een lichtgewicht vulmateriaal vullen van het inwendig volume van de bak omvat. 25 The present invention further relates to a method for the manufacture of a piece of furniture, the method at least comprising at least comprising the step of reinforcing a of relatively lightweight material made container with at least one open side, 30, wherein the reinforcement of the container filling it with a light-weight filler material comprises the interior volume of the tray.

De bak wordt verstevigd door het ten minste met een vulmateriaal vullen van de bak. The box is strengthened by filling the at least with a filler material of the tray. Hoewel denkbaar is dat de bak 5 gedeeltelijk wordt gevuld, wordt de bak bij voorkeur geheel gevuld. Although it is conceivable that the bucket 5 is partially filled, the container preferably is filled completely. Door hiervoor lichtgewicht vulmateriaal te gebruiken kan de massatoename beperkt worden en wordt de stijfheid versus massa verhouding van het product gunstig beïnvloed. By this purpose to use light-weight filler material, the increase in mass can be reduced, and the stiffness versus mass ratio of the product is favorably influenced.

5 In de navolgende beschrijving worden voorkeursuitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding aan de hand van de tekeningen verder verklaard, waarin tonen: 5 In the following description, preferred embodiments of the present invention with reference to the drawings further explained, in which:

Figuur 1: een aantal uit bakken met verschillende vormen samengestelde zitmeubels; Figure 1: a number of trays having different shapes assembled furniture; 10 Figuur 2: de opbouw van een zitmeubel volgens een eerste stap; 10 Figure 2: the structure of a seating furniture according to a first step;

Figuur 3: de opbouw van het zitmeubel van figuur 2 volgens een tweede stap; Figure 3: the structure of the piece of furniture of Figure 2 according to a second step;

Figuur 4: de opbouw van het zitmeubel volgens een 15 derde stap; Figure 4: the structure of the piece of furniture in accordance with a third step 15;

Figuur 5: de opbouw van het zitmeubel volgens een vierde stap; Figure 5: the structure of the piece of furniture according to a fourth step;

Figuren 6A en 6B: de opbouw van het zitmeubel volgens een vijfde stap; Figures 6A and 6B: the structure of the piece of furniture according to a fifth step; 20 Figuur 7: de opbouw van het zitmeubel volgens een zesde stap; 20 Figure 7: the structure of the piece of furniture in accordance with a sixth step;

Figuur 8: de opbouw van het zitmeubel volgens een zevende stap; Figure 8: the structure of the piece of furniture in accordance with a seventh step;

Figuur 9: de opbouw van het zitmeubel volgens een 25 achtste stap; Figure 9: the structure of the piece of furniture 25 according to an eighth step; en and

Figuur 10: de opbouw van het zitmeubel volgens een negende stap. Figure 10: the structure of the piece of furniture according to a ninth step.

Figuur 1 toont een drietal verschillend vormgegeven zitmeubels 1, welke zijn samengesteld uit verschillend 30 vormgegeven bakken 2, iedere bak omvattende een bodem 4 en één of meer zijwanden 6. Figure 1 shows three differently designed furniture 1, which are composed of 30 different shaped containers 2, each bin comprising a bottom 4 and one or more side walls 6.

Figuur 2 toont een eerste stap van een opbouw van een zitmeubel 1 volgens de onderhavige uitvinding, waarbij de bak 6 2 in de getoonde uitvoeringsvorm een pot is, en bij voorkeur een opstaande rand 12 heeft. Figure 2 shows a first step of a structure of a seat 1 according to the present invention, in which the receptacle 6 2 in the embodiment shown is a pot, and, preferably, has an upright edge 12. Deze opstaande rand 12 is nuttig voor het eventueel later aanbrengen van bekleding. This upstanding edge 12 is useful for all the possible subsequent application of coating. Wanneer de bekleding met nieten wordt vastgezet aan deze rand, is de 5 achterzijde van de niet veilig weggewerkt binnen de rand 12, waar deze - zelfs zonder bekleding - niet vastgegrepen kan worden door een gebruiker. When the coating is fixed by stapling to put this edge, the back side 5 is not safe from the concealed within the edge 12, where the - even without any coating - may be not gripped by a user. Vanaf de open zijde 8 van de bak 2 worden verstevigingslatten 10 in de hoogterichting van de bak aangebracht, waarbij de latten 10 zich bij voorkeur 10 uitstrekken tot aan de bodem 4 van de bak 2. From the open side 8 of the tray 2 are reinforcement strips 10 are arranged in the height direction of the tray, wherein the slat 10 is preferably 10 extend down to the bottom 4 of the container 2.

Zoals getoond in figuur 3 worden in deze voorkeursuitvoeringsvorm vier latten 10 toegepast, maar het zal voor de vakman duidelijk zijn dat ook andere aantallen mogelijk zijn. As shown in Figure 3 are used in this preferred embodiment, four slats 10, but it will be apparent to those skilled in the art that other numbers are possible. Er is echter gebleken dat 4 of 5 latten voor 15 de meeste toepassingen voldoende stijfheid verschaffen. However, it has been found that four or five battens 15 provide for most applications a sufficient stiffness. De latten worden bij voorkeur gelijk over de omtrek verdeeld en met behulp van nieten 14 aan de zijwand 6 van de bak 2 bevestigd. The slats are preferably equally distributed over the circumference and attached with the aid of rivets 14 to the side wall 6 of the container 2.

Zoals getoond in figuur 4 kan additioneel een 20 verstevigingsplaat 16 worden aangebracht. As shown in Figure 4 can be provided additionally 20 a reinforcement plate 16. Deze verstevigingsplaat 16 wordt bijvoorbeeld geniet aan de bodem 4 van de bak 2. In plaats van nieten, kan de verstevigingsplaat 16 tevens aan de bodem 4 worden gelijmd. This strengthening plate 16 is, for example, stapled to the bottom 4 of the container 2. Instead of the staples, the reinforcement plate 16 can also be glued to the bottom 4.

In figuur 5 wordt de bak 2 met de daarin aangebrachte 25 verstevigingslatten 10 getoond. In Figure 5, the container 2 is shown with the reinforcement bars 25, 10 arranged therein. Het vulmateriaal 18 wordt in het inwendige volume van de bak 2 aangebracht. The filler material 18 is disposed in the internal volume of the container 2.

Figuur 6A toont de bak 2 waarin de verstevingslatten 10 en het vulmateriaal 18 zijn aangebracht. Figure 6A shows the container 2 in which the stiffening bars 10 and the filler 18 are arranged. Om de buitenperiferie van de zijwand 6 van de bak 2 wordt 30 vervolgens een vulmateriaal 20 aangebracht, dat wil zeggen dat de bak 2 wordt gekapitionneerd. To the outer periphery of the side wall 6 of the container 2 is 30, then inserted a filling material 20, that is to say that the container 2 is gekapitionneerd.

Additioneel kan een verdere verstevigingsplaat 22 worden aangebracht aan de open zijde 8 van de bak 2. Bij 7 voorkeur worden de latten 10 korter gemaakt met een afstand die overeenkomt met de dikte van de verstevigingsplaat 22, zodat, wanneer de verstevigingsplaat 22 met behulp van nieten is bevestigd aan de verstevigingslatten 10, het vlak van de 5 verstevigingsplaat 22 aanligt met de rand 12 van de bak 2. De verstevigingsplaat 22 wordt bijvoorbeeld met nieten vastgemaakt aan de latten 10. Additionally, a further strengthening plate 22 can be mounted on the open side 8 of the container 2. At 7 Preferably, the slats 10 are made shorter by a distance to which corresponds to the of the reinforcement plate 22 thickness, so that, when the reinforcement plate 22 with the aid of rivets is attached to the reinforcement bars 10, the plane of the fifth reinforcement plate 22 abuts with the edge 12 of the tray 2. the reinforcement plate 22, for example, is fastened with rivets to the slats 10.

In figuur 7 wordt de met vulmateriaal 20 gekapitionneerde bak 2 getoond, waarbij opgemerkt wordt dat 10 de getoond stand van de bak verschilt met die van de figuren 5, 6A en 6B. In Figure 7, the filling material 20 with gekapitionneerde tray 2 is shown, it being noted that the 10 shown position of the container differs from that of Figures 5, 6A and 6B. In de in figuur 7 getoond stand is de bak 2 omgedraaid, overeenkomstig de stand van de bak 2 zoals deze getoond is in figuur 4. De in figuur 7 getoonde bak 2 wordt verder aan de bovenzijde voorzien van een vulmateriaal 26 dat 15 de zitting vormt. In the in Figure 7 is shown position the container is turned over 2, in accordance with the position of the bucket 2 such as it is shown in Figure 4. The shown in Figure 7 container 2 is further at the top with a filling material 26 in that 15 of the seat forming .

Figuur 8 toont de volgende stap waarin de met vulmateriaal 20 gekapitionneerde bak 2 die voorzien is van een zitting 26 verder wordt voorzien van een bekleding 28. Figure 8 shows the next step in which the filling material 20 with gekapitionneerde container 2 which is provided with a seat 26 is further provided with a coating 28.

Hoewel het denkbaar is dat het zitmeubel wordt 20 bekleed met stof, wordt als bekleding bij voorkeur skai-leder gebruikt, hetgeen door zijn urinebestendige, brandwerende en goed schoon te maken eigenschappen in het bijzonder geschikt is voor zitmeubels voor jonge kinderen. Although it is conceivable that the piece of furniture 20 is covered with dust, as a coating is preferably used vinyl-leather, which is due to its urine-resistant, fire resistant and easy to clean in the properties is particularly suitable for garden furniture, for young children. Doordat het volgens de uitvinding verkregen zitmeubel tevens lichtgewicht is, is 25 het in het bijzonder geschikt voor toepassing in kinderspeelzalen, crèches, scholen, etc. Because the seating furniture obtained according to the invention is also light weight, is 25, it is particularly suitable for use in children's games rooms, kindergartens, schools, etc.

In figuur 9 wordt het met bekleding 28 omhulde zitmeubel 1 getoond, waarbij de oriëntatie overeenkomt met die van figuren 5, 6A en 6B. In Figure 9 is shown with the coating 28 coated piece of furniture 1, in which the orientation of which corresponds to that of Figures 5, 6A and 6B. Aan de onderzijde van het 30 beklede zitmeubel 1, dat wil zeggen aan de bovenzijde in de figuur 9 getoond stand, wordt een afdekbekleding 30 aangebracht over het vulmateriaal 18 en bevestigd aan de (niet getoonde) rand 12 van de bak 2. On the underside 30 of the coated piece of furniture 1, i.e., on the upper side in the figure 9 position is shown, a seal coating 30 is applied over the filler material 18 and attached to the (not shown) edge 12 of the container 2.

8 8

In figuur 10 wordt getoond hoe over de afdekbekleding 30 ter plaatse van de uiteinden van de verstevigingslatten 10 viltjes 32 aangebracht worden. In Fig 10 is shown how on the seal coating 30 at the location of the ends of the stiffening slats 10 pieces of felt 32 are disposed. Voor de vakman zal het duidelijk zijn dat er tevens andere ondersteunende elementen, 5 zoals bijvoorbeeld zwenkwieltjes, kunnen worden aangebracht. For the skilled person it will be clear that there are also other supporting elements, for example 5, such as casters, may be provided.

De hierboven beschreven uitvoeringsvormen zijn, hoewel ze voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding tonen, enkel bedoeld om de onderhavige uitvinding te illustreren en niet om op enigerlei wijze de omschrijving van de uitvinding 10 te beperken. The above-described embodiments, although they show preferred embodiments of the invention, only intended to illustrate the present invention and not to in any way to limit the description of the present invention 10. In het bijzonder wordt opgemerkt dat in plaats van de getoonde uitvoeringsvorm met een combinatie van verstevigingslatten en vulmateriaal, ook uitvoeringen die enkel verstevigingslatten of enkel vulmateriaal toepassen binnen de beschermingsomvang van de uitvinding vallen. In particular, it is noted that instead of falling into the shown embodiment with a combination of stiffening laths, and filler material, including embodiments that implement only reinforcing slats or only filler material within the scope of the invention. De 15 omvang van de uitvinding wordt dan ook uitsluitend bepaald door de nu volgende conclusies. 15, the scope of the invention is therefore defined solely by the now following claims.

1032738 1032738

Claims (14)

 1. 1. Zitmeubel, omvattende: - een uit relatief lichtgewicht materiaal 5 vervaardigde aan ten minste één zijde open bak, omvattende een bodem met één of meer zijwanden; 1. Piece of seating furniture, comprising: - from a relatively lightweight material 5 made on at least one side open container, comprising a bottom having one or more side walls; - in de bak aangebrachte verstevigingsmiddelen voor het verstevigen van de bak, omvattende ten minste een in het inwendige volume van de bak aangebracht lichtgewicht 10 vulmateriaal; - arranged in the container stiffening means for stiffening the container, comprising at least one in the interior volume of the tray 10 disposed lightweight filling material; en - waarbij de bak is gevuld met het lichtgewicht vulmateriaal. and - wherein the container is filled with the light-weight filler material.
 2. 2. Zitmeubel volgens conclusie 1, waarbij het 15 vulmateriaal polyether is. 2. Piece of seating furniture as claimed in claim 1, wherein the filler material 15 is polyether.
 3. 3. Zitmeubel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de verstevigingsmiddelen verder ten minste één zich in hoofdzaak in hoogterichting van de bak 20 uitstrekkend verstevigingsorgaan omvatten. 3. Piece of seating furniture according to any one of the preceding claims, wherein the reinforcement means further comprise at least one reinforcement member substantially in the height direction of the tray 20 extends.
 4. 4. Zitmeubel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de verstevigingsmiddelen ten minste een verstevigingsplaat omvatten. 4. Piece of seating furniture according to any one of the preceding claims, wherein the reinforcement means comprise at least one reinforcement plate. 25 25
 5. 5. Zitmeubel volgens een van de conclusies 3 of 4, waarbij de verstevigingsmiddelen ten minste twee verstevigingsplaten omvatten, en waarbij tussen de verstevigingsplaten verstevigingsorganen zijn aangebracht. 5. Piece of seating furniture according to any one of claims 3 or 4, wherein the reinforcement means comprise at least two reinforcement plates, and wherein between the reinforcement plates stiffening members are arranged. 30 30
 6. 6. Zitmeubel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de bak een pot of emmer is. 6. Piece of seating furniture according to any one of the preceding claims, wherein the receptacle is a pot or bucket. 1032738 1032738
 7. 7. Zitmeubel volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij over ten minste een deel van de buitenzijde van de bak een bekleding is aangebracht. 7. A chair according to any one of the preceding claims, wherein over at least a part of the outside of the container a coating has been applied.
 8. 8. Zitmeubel volgens conclusie 7, waarbij tussen de bak en de bekleding een laag vulmateriaal is aangebracht. 8. A seat according to claim 7, wherein a layer of filling material is provided between the tank and the coating.
 9. 9. Werkwijze voor het vervaardigen van een zitmeubel, ten minste omvattende de stap van het verstevigen van een uit 10 relatief lichtgewicht materiaal vervaardigde bak met ten minste één open zijde, waarbij het verstevigen van de bak het met een lichtgewicht vulmateriaal vullen van het inwendig volume van de bak omvat. 9. A process for the manufacture of a piece of furniture, comprising at least the step of reinforcing a relatively lightweight material made from 10-tray having at least one open side, in which the reinforcement of the tray with a lightweight filling material filling the internal volume covers of the tray.
 10. 10. Werkwijze volgens conclusie 9, waarbij het verstevigen van de bak ten minste het aanbrengen van ten minste een in hoofdzaak in hoogterichting van de bak uitstrekkend verstevigingsorgaan omvat. 10. A method according to claim 9, wherein the reinforcement of the bin, at least the application of at least one reinforcement member extending substantially in height direction of the tray comprises.
 11. 11. Werkwijze volgens één van de conclusies 9-10, waarbij het verstevigen van de bak ten minste het aanbrengen van ten minste een verstevigingsplaat omvat. 11. A method according to any one of claims 9-10, wherein the reinforcement of the tank at least to the application of at least one reinforcement plate.
 12. 12. Werkwijze volgens conclusie 11, waarbij ten 25 minste twee verstevigingsplaten worden aangebracht, en waarbij verder tussen de verstevigingsplaten uitstrekkende verstevigingsorganen zijn aangebracht. 12. A method according to claim 11, wherein are arranged at least two reinforcement plates 25, and further wherein are arranged between the reinforcing plates extending stiffeners.
 13. 13. Werkwijze volgens één van de conclusies 9-12, 30 verder omvattende de stap van het aanbrengen van bekleding over ten minste een deel van de buitenzijde van de bak. 13. A method according to any one of claims 9-12, 30, further comprising the step of applying the coating over at least a portion of the outside of the tray.
 14. 14. Werkwijze volgens conclusie 13, verder omvattende het tussen de bak en de bekleding aanbrengen van een laag vulmateriaal. 14. A method according to claim 13, further comprising between the container and the coating a layer of filling material. 1032738 1032738
NL1032738A 2006-10-24 2006-10-24 Piece of seating furniture and a method for manufacturing the same. NL1032738C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1032738A NL1032738C2 (en) 2006-10-24 2006-10-24 Piece of seating furniture and a method for manufacturing the same.
NL1032738 2006-10-24

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1032738A NL1032738C2 (en) 2006-10-24 2006-10-24 Piece of seating furniture and a method for manufacturing the same.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1032738C2 true NL1032738C2 (en) 2008-04-25

Family

ID=38066500

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1032738A NL1032738C2 (en) 2006-10-24 2006-10-24 Piece of seating furniture and a method for manufacturing the same.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1032738C2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1712412A (en) * 1927-11-22 1929-05-07 Westerman Charles Footstool
US2560785A (en) * 1950-04-26 1951-07-17 Wilson Anthony Hassock and method of manufacturing the same
US3023050A (en) * 1960-08-26 1962-02-27 Orabelle H Jensen Stool construction
GB2181948A (en) * 1985-10-29 1987-05-07 Hobart Rose Limited Seat
US6364416B1 (en) * 2000-03-17 2002-04-02 Steelcase Development Corporation Multi-function article of furniture
US7055907B1 (en) * 2005-01-05 2006-06-06 Tilby John V Light weight transportable chair

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1712412A (en) * 1927-11-22 1929-05-07 Westerman Charles Footstool
US2560785A (en) * 1950-04-26 1951-07-17 Wilson Anthony Hassock and method of manufacturing the same
US3023050A (en) * 1960-08-26 1962-02-27 Orabelle H Jensen Stool construction
GB2181948A (en) * 1985-10-29 1987-05-07 Hobart Rose Limited Seat
US6364416B1 (en) * 2000-03-17 2002-04-02 Steelcase Development Corporation Multi-function article of furniture
US7055907B1 (en) * 2005-01-05 2006-06-06 Tilby John V Light weight transportable chair

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5865105A (en) Cutting board tray
US4156956A (en) Foldable cardboard casket
US4863058A (en) Food packaging cover
US5720429A (en) Food container with flip-out condiment pocket
US6920648B1 (en) Urine dispersing urinal insert device
US5405192A (en) Modular booth display assembly
US2912702A (en) Commode
US20080283480A1 (en) Collapsible Dish Rack
US5111958A (en) Compartmentalized refuse collection unit
US3096900A (en) Container assembly
US4433883A (en) Storage and display system for rolls of decorative wall covering
US5392915A (en) Crate apparatus with adjustable lid
US4760928A (en) Corrugated sheet plastic beverage display case
US5839590A (en) Pyramidal receptacles
US5351880A (en) Multiple tier food package
US4077522A (en) Adjustable display rack
US4171680A (en) Packaged disposable animal waste container
US3464372A (en) Desk top file with selectively positionable dividers and corner shelves
US20020170870A1 (en) Plastic shelf cover
US5344004A (en) Fold-up display container
US5305875A (en) Fold-up display container
US6450120B1 (en) Bird feeder having apertured plastic floor
US20080105630A1 (en) Method of merchandising modular home storage containers to allow consumers to maximize storage space
USD629264S1 (en) Collapsible salad spinner bowl
US5097971A (en) Stackable and collapsible shelf assembly

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20130501