NL1032131C2 - Public sanitary facility with lowered urinal wall. - Google Patents

Public sanitary facility with lowered urinal wall. Download PDF

Info

Publication number
NL1032131C2
NL1032131C2 NL1032131A NL1032131A NL1032131C2 NL 1032131 C2 NL1032131 C2 NL 1032131C2 NL 1032131 A NL1032131 A NL 1032131A NL 1032131 A NL1032131 A NL 1032131A NL 1032131 C2 NL1032131 C2 NL 1032131C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
housing
urinal wall
sanitary facility
urinal
wall
Prior art date
Application number
NL1032131A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Marten Alberto Schimmel
Wilhelmus Leonardus Pe Hermans
Original Assignee
Urilift Beheer B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Urilift Beheer B V filed Critical Urilift Beheer B V
Priority to NL1032131A priority Critical patent/NL1032131C2/en
Priority to EP07111576A priority patent/EP1876306B9/en
Priority to AT07111576T priority patent/ATE547574T1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1032131C2 publication Critical patent/NL1032131C2/en

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
  • E03D7/00Wheeled lavatories
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
  • E03DWATER-CLOSETS OR URINALS WITH FLUSHING DEVICES; FLUSHING VALVES THEREFOR
  • E03D13/00Urinals ; Means for connecting the urinal to the flushing pipe and the wastepipe; Splashing shields for urinals
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H1/00Buildings or groups of buildings for dwelling or office purposes; General layout, e.g. modular co-ordination or staggered storeys
  • E04H1/12Small buildings or other erections for limited occupation, erected in the open air or arranged in buildings, e.g. kiosks, waiting shelters for bus stops or for filling stations, roofs for railway platforms, watchmen's huts or dressing cubicles
  • E04H1/1205Small buildings erected in the open air
  • E04H1/1216Public W.C.s

Landscapes

 • Engineering & Computer Science (AREA)
 • Architecture (AREA)
 • Health & Medical Sciences (AREA)
 • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
 • Hydrology & Water Resources (AREA)
 • Public Health (AREA)
 • Water Supply & Treatment (AREA)
 • Civil Engineering (AREA)
 • Structural Engineering (AREA)
 • Sanitary Device For Flush Toilet (AREA)

Abstract

The invention relates to a public sanitary facility (1), comprising a housing (2) intended for placing underground. The housing is provided with means for collecting urine which are formed by a urinal wall (3) which can be mounted on the housing. The urinal wall (3) is movable from the above-ground position of use to an underground rest position, for instance by means of a pivoting movement.

Description

OPENBARE SANITAIRE VOORZIENING MET NEERLAATBARE URINOIRWANDPUBLIC SANITARIES WITH DOWN LOWER URINARY WALL

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een openbare sanitaire voorziening, omvattende een behuizing, die bestemd is voor plaatsing ondergronds, en middelen voor 5 opvang van urine, die aan de behuizing zijn bevestigd en beweegbaar zijn tussen een ondergrondse rustpositie en een bovengrondse gebruikspositie.The present invention relates to a public sanitary facility, comprising a housing intended for placement underground, and means for collecting urine, which are attached to the housing and are movable between an underground resting position and an above-ground position of use.

Een dergelijke sanitaire voorziening is beschreven in het Europese octrooi 1232313 van aanvraagster.Such a sanitary facility is described in the European patent 1232313 of the applicant.

De bekende openbare sanitaire voorziening omvat een behuizing met één of 10 meer instapplaatsen met elk een opvangbak voor menselijke uitwerpselen en/of urine. De behuizing omvat telescopisch verschuifbare behuizingsdelen, waarvan een eerste behuizingsdeel is bestemd voor plaatsing ondergronds. In het eerste behuizingsdeel is een tweede behuizingsdeel opgenomen, dat verschuifbaar is tussen een ondergrondse en een bovengrondse positie. Het tweede behuizingsdeel is voorzien van opvangbekken, die 15 zijn verbonden met een afvoerleiding voor aansluiting op een riolering.The known public sanitary facility comprises a housing with one or more entry points, each with a collection tray for human excrement and / or urine. The housing comprises telescopically slidable housing parts, a first housing part of which is intended for placement underground. A second housing part is included in the first housing part, which part is slidable between an underground and an above-ground position. The second housing part is provided with collecting jaws, which are connected to a drain pipe for connection to a sewer.

De bekende openbare sanitaire voorziening kan op snelle, eenvoudige en veilige wijze naar behoefte klaargezet worden voor gebruik. Hiermee kan een tijdelijke toiletvoorziening worden verschaft zonder permanente wijziging in het straatbeeld. In de praktijk is reeds gebleken dat door plaatsing van de bekende openbare sanitaire 20 voorziening het probleem van "wildplassen" naar tevredenheid kan worden opgelost.The known public sanitary facility can be prepared for use in a quick, simple and safe manner. A temporary toilet facility can hereby be provided without a permanent change in the street scene. It has already been found in practice that by placing the known public sanitary facility the problem of "wild peeing" can be satisfactorily solved.

Hoewel de bekende sanitaire voorziening in ingeschoven toestand onder de grond slechts minimale ruimte inneemt, kan zich desalniettemin de situatie voordoen dat deze op een specifieke locatie niet geplaatst kan worden vanwege in de ondergrond aanwezige objecten, zoals leidingen voor water of elektra.Although the known sanitary facility occupies only minimal space in the retracted position below ground, the situation may nevertheless arise that it cannot be placed at a specific location because of objects present in the subsurface, such as pipes for water or electricity.

25 De uitvinding heeft tot doel om een openbare sanitaire voorziening te verschaffen van de in de aanhef genoemde soort die dit nadeel opheft.The invention has for its object to provide a public sanitary facility of the type mentioned in the preamble which overcomes this disadvantage.

De openbare sanitaire voorziening volgens de uitvinding heeft daartoe het kenmerk, dat de opvangmiddelen zijn gevormd door een urinoirwand, die bevestigbaar is aan de behuizing.To this end, the public sanitary facility according to the invention is characterized in that the collecting means are formed by a urinal wall which is attachable to the housing.

30 De urinoirwand volgens de uitvinding kan diverse vormen aannemen, maar neemt op zich ondergronds altijd nog minder ruimte in dan de bovengenoemde telescopisch verschuifbare behuizing.The urinal wall according to the invention can take various forms, but in itself it always takes up less space underground than the above-mentioned telescopically slidable housing.

In een eerste praktische voorkeursuitvoeringsvorm van de openbare sanitaire voorziening volgens de uitvinding is de urinoirwand zwenkbaar tussen de rustpositie en de 35 gebruikspositie. Een zwenkbeweging is tegen lage kosten op betrouwbare wijze te 1032131 2 realiseren.In a first practical preferred embodiment of the public sanitary facility according to the invention, the urinal wall is pivotable between the rest position and the position of use. A pivotal movement can be reliably realized at low costs 1032131 2.

In een verdere uitwerking van de eerste voorkeursuitvoeringsvorm doet de urinoirwand in de rustpositie dienst als afsluitelement van de behuizing. De sanitaire voorziening volgens deze uitvoeringsvorm is daarmee in één beweging van de urinoirwand 5 in de rustpositie te brengen, waarin de sanitaire voorziening middels het deksel meteen is afgeschermd en beveiligd.In a further elaboration of the first preferred embodiment, the urinal wall in the rest position serves as a closing element of the housing. The sanitary device according to this embodiment can thus be brought into the rest position in one movement of the urinal wall 5, in which the sanitary device is immediately shielded and secured by means of the cover.

In een alternatieve voorkeursuitvoeringsvorm van de openbare sanitaire voorziening is de urinoirwand in de grond verzinkbaar uitgevoerd.In an alternative preferred embodiment of the public sanitary facility, the urinal wall is designed to be sinkable in the ground.

Optioneel is de urinoirwand losneembaar bevestigbaar aan de behuizing, zodat deze 10 eenvoudig en snel kan worden aangebracht cq. verwijderd.Optionally, the urinal wall is detachably attachable to the housing, so that it can be easily and quickly applied. deleted.

In een elegante voorkeursuitvoeringsvorm van de openbare sanitaire voorziening is de urinoirwand algemeen plaatvormig. De urinoirwand neemt in deze uitvoering minimale ruimte in en is uitstekend bruikbaar als afsluitelement voor de behuizing.In an elegant preferred embodiment of the public sanitary facility, the urinal wall is generally plate-shaped. In this embodiment, the urinal wall takes up minimal space and is excellent for use as a closing element for the housing.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm bevindt één van de zijden van de 15 urinoirwand zich in bedrijf in de ondergrondse rustpositie in hoofdzaak evenwijdig aan het straatniveau. Daarmee is de openbare sanitaire voorziening in de rustpositie onopvallend in het straatbeeld te integreren, zonder een obstakel te vormen voor het verkeer.According to a further preferred embodiment, one of the sides of the urinal wall is in operation in the underground rest position substantially parallel to the street level. This means that the public sanitary facility in the resting position can be unobtrusively integrated into the street scene, without being an obstacle to traffic.

Volgens weer een verdere voorkeursuitvoeringsvorm staat de urinoirwand in de bovengrondse gebruikspositie in hoofdzaak loodrecht op het straatniveau. In deze 20 uitvoeringsvorm kan de openbare sanitaire voorziening uitstekend nabij de wand van een gebouw worden geplaatst, zodanig dat de urinoirwand zich in de gebruikspositie evenwijdig aan de gebouwwand uitstrekt. In de gebruikspositie zal de openbare sanitaire voorziening volgens de uitvinding dan evenmin een obstakel vormen voor het verkeer.According to yet another preferred embodiment, the urinal wall in the above-ground position of use is substantially perpendicular to the street level. In this embodiment, the public sanitary facility can be placed excellently near the wall of a building, such that the urinal wall extends parallel to the building wall in the position of use. In the position of use, the public sanitary facility according to the invention will then also not constitute an obstacle to traffic.

25 De uitvinding zal nu in meer detail worden besproken aan de hand van de tekeningen, waarinThe invention will now be discussed in more detail with reference to the drawings, in which

Figuur 1A een schematisch aanzicht toont van een eerste voorkeursuitvoeringsvorm van een sanitaire voorziening volgens de uitvinding in gebruikspositie;Figure 1A shows a schematic view of a first preferred embodiment of a sanitary device according to the invention in use position;

Figuur 1B de sanitaire voorziening uit figuur 1A zonder afwerking toont; en 30 Figuur 2 een schematisch aanzicht toont van de sanitaire voorziening uit figuur 1A in rustpositie.Figure 1B shows the sanitary facility from Figure 1A without finishing; and Figure 2 shows a schematic view of the sanitary facility of Figure 1A in the rest position.

In figuur 1A is een schematisch aanzicht getoond van een sanitaire voorziening volgens de uitvinding in de vorm van een urinoir 1 in een eerste voorkeursuitvoeringsvorm. 35 Het urinoir 1 heeft een behuizing 2, die bestemd is voor plaatsing ondergronds. De 1032131 3 hoogte van behuizing 2 is kleiner dan de algemeen gebruikelijke diepte voor plaatsing van ondergrondse leidingen. In Nederland bedraagt deze diepte circa 40 centimeter. Behuizing 2 kan verder elke geschikte vorm aannemen. De getoonde rechthoekige “bak”- vorm is bijvoorbeeld zeer geschikt, maar dient uitsluitend ter illustratie.Figure 1A shows a schematic view of a sanitary device according to the invention in the form of a urinal 1 in a first preferred embodiment. The urinal 1 has a housing 2, which is intended for placement underground. The height of housing 2 is smaller than the generally customary depth for placing underground pipes. In the Netherlands this depth is around 40 centimeters. Housing 2 can furthermore take any suitable form. The rectangular "container" shape shown, for example, is very suitable, but is for illustrative purposes only.

5 Aan de behuizing 2 is een urinoirwand 3 bevestigd voor opvang van urine. De urinoirwand 3 is algemeen plaatvormig en kan zowel enkelwandig als dubbelwandig zijn uitgevoerd.A urinal wall 3 is attached to the housing 2 for collecting urine. The urinal wall 3 is generally plate-shaped and can be of both single-walled and double-walled design.

De urinoirwand is beweegbaar tussen de getoonde bovengrondse gebruikspositie en een ondergrondse rustpositie, die is getoond in figuur 2. In de bovengrondse 10 gebruikspositie staat de urinoirwand in hoofdzaak loodrecht op het straatniveau S. In de ondergrondse rustpositie bevindt de bovenzijde 3b van de urinoirwand zich in hoofdzaak evenwijdig aan het straatniveau S.The urinal wall is movable between the above-ground position of use and an underground resting position, which is shown in Figure 2. In the above-ground position of use, the urinal wall is substantially perpendicular to the street level S. In the underground resting position, the top 3b of the urinal wall is in substantially parallel to street level S.

In de getoonde voorkeursuitvoeringsvorm is de urinoirwand 3 zwenkbaar tussen de rustpositie en de gebruikspositie. De urinoirwand 3 doet daarmee op voordelige wijze 15 tevens dienst als deksel ter afsluiting van de behuizing. De urinoirwand 3 is aan de in rustpositie zichtbare zijde 3b voorzien van een afwerking. Deze afwerking is bijvoorkeur in overeenstemming met het uiterlijk van het trottoir ter plaatse, zodat deksel 3 onopvallend in het trottoir is te integreren. Figuur 1B toont het urinoir 1 ter verduidelijking zonder deze afwerking.In the shown preferred embodiment, the urinal wall 3 is pivotable between the rest position and the position of use. The urinal wall 3 thus advantageously also serves as a cover for closing the housing. The urinal wall 3 is provided with a finish on the side 3b visible in the rest position. This finish is preferably in accordance with the appearance of the sidewalk on site, so that cover 3 can be unobtrusively integrated into the sidewalk. Figure 1B shows the urinal 1 for clarification without this finish.

20 De zwenkbeweging is met behulp van verschillende op het relevante vakgebied bekende technieken te realiseren. Als voorbeeld van een geschikte bediening is een gasveer 4 getoond. Als alternatief is bijvoorbeeld een hydraulische cilinder te gebruiken.The pivoting movement can be realized with the aid of various techniques known in the relevant field. A gas spring 4 is shown as an example of suitable operation. As an alternative, for example, a hydraulic cylinder can be used.

Als alternatief (niet getoond) kan de urinoirwand in de grond verzinkbaar zijn uitgevoerd. De urinoirwand 3 kan bijvoorbeeld rechtstandig in de grond verzinken vanuit 25 de positie getoond in figuur 1A naar de positie getoond in figuur 2. In de ondergrondse rustpositie bevindt de voorzijde 3v van de urinoirwand zich dan in hoofdzaak evenwijdig aan het straatniveau S. Bij voorkeur is de behuizing 2 daartoe voorzien van een ondergronds te plaatsen deel waarin de urinoirwand verschuifbaar is opgenomen. De bediening van de schuifbeweging is met behulp van verschillende op het relevante 30 vakgebied bekende technieken te realiseren, bijvoorbeeld middels hydraulische technieken.As an alternative (not shown), the urinal wall can be made sinkable in the ground. The urinal wall 3 can, for example, sink vertically into the ground from the position shown in figure 1A to the position shown in figure 2. In the underground resting position, the front side 3v of the urinal wall is then substantially parallel to the street level S. Preferably for this purpose the housing 2 is provided with a part to be placed underground, in which the urinal wall is slidably received. The operation of the sliding movement can be realized with the aid of various techniques known in the relevant field, for example by means of hydraulic techniques.

De bediening van de beweging van de urinoirwand kan zowel handmatig als automatisch plaatsvinden. In beide uitvoeringen is het van belang dat de bedieningspersoon een duidelijk overzicht heeft van de situatie ter plaatse alvorens het 35 urinoir in de gebruikspositie dan wel de rustpositie te plaatsen teneinde voor omstanders 4 gevaarlijke situaties te vermijden.The movement of the urinal wall can be operated manually or automatically. In both embodiments it is important that the operator has a clear overview of the situation on site before placing the urinal in the position of use or the rest position in order to avoid dangerous situations for bystanders 4.

Zowel de behuizing 2 als de urinoirwand 3 zijn voorzien van een sluitmechanisme 5 bestaande uit twee samenwerkende delen. Diverse voor dit doel geschikte sluitmechanismen zijn in de handel verkrijgbaar.Both the housing 2 and the urinal wall 3 are provided with a closing mechanism 5 consisting of two cooperating parts. Various closing mechanisms suitable for this purpose are commercially available.

5 Optioneel is de urinoirwand 3 losneembaar bevestigbaar aan de behuizing 2. De behuizing 2 dient dan te worden voorzien van een afzonderlijk afsluitelement voor het afsluiten van de behuizing in de rustpositie na het losnemen van de urinoirwand 3.Optionally, the urinal wall 3 is detachably attachable to the housing 2. The housing 2 must then be provided with a separate closing element for closing the housing in the rest position after detaching the urinal wall 3.

In de behuizing 2 is verder een afvoergoot 6 aangebracht aangrenzend aan de urinoirwand 3, die desgewenst is voorzien van een rooster. De afvoergoot 6 is bij voorkeur 10 middels een aansluiting 7 aansluitbaar op de riolering ter plaatse. Als alternatief kan de afvoergoot 6 zijn aangesloten op een urinereservoir, dat regelmatig geleegd dient te worden.A discharge channel 6 is further arranged in the housing 2 adjacent to the urinal wall 3, which is optionally provided with a grid. The drain gutter 6 is preferably connectable to the on-site sewage system by means of a connection 7. Alternatively, the drain gutter 6 can be connected to a urine reservoir, which must be emptied regularly.

Een elektrische aansluiting 8, die aansluitbaar is op het lokale elektriciteitsnet, zorgt voor het benodigde elektrische vermogen. Optioneel kan er verlichting in het urinoir zijn 15 aangebracht, bijvoorbeeld middels LED’s.An electrical connection 8, which can be connected to the local electricity grid, provides the required electrical power. Optionally, lighting can be provided in the urinal, for example by means of LEDs.

Verder is er een wateraansluiting 9 voorzien, die het urinoir aansluit op het lokale waterleidingsnet voor het reinigen van het urinoir. Middels een tijdgestuurd mechanisme zou het spoelen bijvoorbeeld automatisch na een bepaalde in te stellen tijdsperiode kunnen worden uitgevoerd.Furthermore, a water connection 9 is provided, which connects the urinal to the local water supply network for cleaning the urinal. By means of a time-controlled mechanism, flushing could, for example, be carried out automatically after a certain time period to be set.

20 Diverse materialen zijn geschikt voor de sanitaire voorziening volgens de uitvinding, waaronder metaal (met name roestvast staal) en kunststof.Various materials are suitable for the sanitary facility according to the invention, including metal (in particular stainless steel) and plastic.

Opgemerkt wordt dat de uitvinding uitdrukkelijk niet is beperkt tot de beschreven en getoonde voorkeursuitvoeringsvorm. De uitvinding strekt zich in het algemeen uit tot elke uitvoeringsvorm die valt binnen de reikwijdte van de bijgevoegde conclusies gezien in het 25 licht van de beschrijving en de bijbehorende tekeningen.It is noted that the invention is explicitly not limited to the described and shown preferred embodiment. The invention extends generally to any embodiment that falls within the scope of the appended claims as seen in the light of the description and the accompanying drawings.

10321311032131

Claims (8)

1. Openbare sanitaire voorziening, omvattende een behuizing, die bestemd is voor plaatsing ondergronds, en middelen voor opvang van urine, die aan de behuizing zijn bevestigd en beweegbaar zijn tussen een ondergrondse rustpositie en een bovengrondse gebruikspositie, met het kenmerk, dat de opvangmiddelen zijn gevormd door een urinoirwand, die bevestigbaar is aan de behuizing.Public sanitation, comprising a housing intended for placement underground, and means for collecting urine, which are attached to the housing and are movable between an underground resting position and an above-ground position of use, characterized in that the collecting means are formed by a urinal wall that is attachable to the housing. 2. Openbare sanitaire voorziening volgens conclusie 1 of 2, waarin de urinoirwand zwenkbaar tussen de rustpositie en de gebruikspositie is bevestigd aan de behuizing.Public sanitary facility according to claim 1 or 2, wherein the urinal wall is pivotally mounted on the housing between the rest position and the position of use. 3. Openbare sanitaire voorziening volgens conclusie 1 of 2, waarin de urinoirwand in de rustpositie dienst doet als afsluitelement van de behuizing.Public sanitary facility according to claim 1 or 2, wherein the urinal wall in the rest position serves as a closing element of the housing. 4. Openbare sanitaire voorziening volgens één van de voorgaande conclusies, waarin de urinoirwand in de grond verzinkbaar is uitgevoerd.Public sanitary facility according to one of the preceding claims, wherein the urinal wall is designed to be sunk into the ground. 5. Openbare sanitaire voorziening volgens één van de voorgaande conclusies, waarin de urinoirwand losneembaar bevestigbaar is aan de behuizing.Public sanitary facility according to one of the preceding claims, wherein the urinal wall is detachably attachable to the housing. 6. Openbare sanitaire voorziening volgens één van de voorgaande 20 conclusies, waarin de urinoirwand algemeen plaatvormig is.6. Public sanitary facility according to one of the preceding claims, wherein the urinal wall is generally plate-shaped. 7. Openbare sanitaire voorziening volgens één van de voorgaande conclusies, waarin één van de zijden van de urinoirwand zich in bedrijf in de ondergrondse rustpositie in hoofdzaak evenwijdig aan het straatniveau bevindt.A public sanitary facility as claimed in any one of the preceding claims, wherein one of the sides of the urinal wall is in operation in the underground rest position substantially parallel to the street level. 8. Openbare sanitaire voorziening volgens één van de voorgaande 25 conclusies, waarin de urinoirwand in de bovengrondse gebruikspositie in hoofdzaak loodrecht op het straatniveau staat. 10321318. Public sanitary facility as claimed in any of the foregoing claims, wherein the urinal wall in the above-ground use position is substantially perpendicular to the street level. 1032131
NL1032131A 2006-07-07 2006-07-07 Public sanitary facility with lowered urinal wall. NL1032131C2 (en)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1032131A NL1032131C2 (en) 2006-07-07 2006-07-07 Public sanitary facility with lowered urinal wall.
EP07111576A EP1876306B9 (en) 2006-07-07 2007-07-03 Public sanitary facility with lowerable urinal wall
AT07111576T ATE547574T1 (en) 2006-07-07 2007-07-03 PUBLIC TOILET WITH RECESSABLE URINAL WALL

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1032131 2006-07-07
NL1032131A NL1032131C2 (en) 2006-07-07 2006-07-07 Public sanitary facility with lowered urinal wall.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1032131C2 true NL1032131C2 (en) 2008-01-08

Family

ID=37027608

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1032131A NL1032131C2 (en) 2006-07-07 2006-07-07 Public sanitary facility with lowered urinal wall.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1876306B9 (en)
AT (1) ATE547574T1 (en)
NL (1) NL1032131C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2172596A1 (en) 2008-10-02 2010-04-07 Urilift Beheer B.V. Pivotable public sanitary facility

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102605835B (en) * 2012-04-01 2013-10-16 张磊 Multifunctional combined device integrating intelligence, economization and cleaning

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10295584A (en) * 1997-05-02 1998-11-10 Daishin:Kk Toilet for emergency
WO2001036765A1 (en) * 1999-11-18 2001-05-25 Urilift B.V. Submergible public sanitary device
DE202005006514U1 (en) * 2005-04-23 2005-06-23 SANI Gesellschaft für Entsorgungsdienstleistungen und Containervermietung mbH Mobile sanitary unit has wash places mounted on a floor plate with two further outer floor plates that are hinged to the main plate so that they can be pivoted between stowed and usage positions

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10295584A (en) * 1997-05-02 1998-11-10 Daishin:Kk Toilet for emergency
WO2001036765A1 (en) * 1999-11-18 2001-05-25 Urilift B.V. Submergible public sanitary device
DE202005006514U1 (en) * 2005-04-23 2005-06-23 SANI Gesellschaft für Entsorgungsdienstleistungen und Containervermietung mbH Mobile sanitary unit has wash places mounted on a floor plate with two further outer floor plates that are hinged to the main plate so that they can be pivoted between stowed and usage positions

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2172596A1 (en) 2008-10-02 2010-04-07 Urilift Beheer B.V. Pivotable public sanitary facility

Also Published As

Publication number Publication date
EP1876306A3 (en) 2008-04-16
EP1876306A2 (en) 2008-01-09
EP1876306B1 (en) 2012-02-29
EP1876306B9 (en) 2012-07-18
ATE547574T1 (en) 2012-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3964437A (en) Dog or animal toilet
NL1013604C2 (en) Retractable public sanitation.
NL1032131C2 (en) Public sanitary facility with lowered urinal wall.
CA2961011A1 (en) Pet toilet
CA2488827A1 (en) Collection device for depositing refuse for disposal
NL2002053C (en) SWIVELY PUBLIC SANITARIES.
CA3007604C (en) Systeme de toilette sans eau a chasse hygienique, et methode
ES2541582B1 (en) Domestic toilet for dogs and other pets
FR2794613A1 (en) Hygienic station, for animals, consist of horizontal platform, formed from rotating blades, able to be self-locked in horizontal position, and vertical section, allowing access to services
ES2213440B1 (en) PROVISION FOR THE COLLECTION AND CLEANING OF ANIMAL EXCREMENTS OF THE PUBLIC ROAD.
NL1018311C1 (en) Apparatus ensures that toilet remains clean after male urination and involves separate urine receiving container incorporated in existing toilet beneath cistern
JP3043555U (en) Prefabricated toilet for disaster
FR2701972A1 (en) Roadside dog toilet
FR2658989A1 (en) Animal toilets
Reed et al. Recommended methods for the disposal of sanitary wastes from temporary field medical facilities
CN204385850U (en) A kind of water-saving plastics water closet
FR2658546A1 (en) Sanitation unit for dogs
RU28083U1 (en) SANITARY AND HYGIENIC VEHICLE
NL1038066C2 (en) HULS FOR A FOLDING URINARY.
ES2725125A1 (en) AUTOMATIC DEVICE FOR THE SELECTIVE COLLECTION OF SOLID AND LIQUID WASTE FROM PETS IN THE PUBLIC ROAD, PARKS, GARDENS, CHILDREN'S AREAS, ETC. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Jansen Rainwater Collection Strategies in Pompeian Houses
BR102015005809A2 (en) COLUMN TYPE DEVICE FOR RESIDENTIAL DELIVERY OF GARBAGE BAGS TO COLLECTION SERVICE
IE20130287A1 (en) A waste disposal insert
Dungan Some Suggestions in Regard to Sanitation and the Drainage of Small Cities and Towns
ITRM980219A0 (en) DEVICE FOR GRINDING AND PUMPING THE WATER COLLECTED FROM THE TOILETS WITH ODOR EXTRACTOR CONNECTED TO THE SEWER PIPE

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20130201