NL1032040C2 - A system for registration and payment of parking time. - Google Patents

A system for registration and payment of parking time. Download PDF

Info

Publication number
NL1032040C2
NL1032040C2 NL1032040A NL1032040A NL1032040C2 NL 1032040 C2 NL1032040 C2 NL 1032040C2 NL 1032040 A NL1032040 A NL 1032040A NL 1032040 A NL1032040 A NL 1032040A NL 1032040 C2 NL1032040 C2 NL 1032040C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
parking
transmitter
vehicle
system
signal
Prior art date
Application number
NL1032040A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Sal Jua Bosman
Johannes Albertus Hend Lonsain
Original Assignee
Flo Solutions B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flo Solutions B V filed Critical Flo Solutions B V
Priority to NL1032040 priority Critical
Priority to NL1032040A priority patent/NL1032040C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1032040C2 publication Critical patent/NL1032040C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07BTICKET-ISSUING APPARATUS; FARE-REGISTERING APPARATUS; FRANKING APPARATUS
  • G07B15/00Arrangements or apparatus for collecting fares, tolls or entrance fees at one or more control points
  • G07B15/02Arrangements or apparatus for collecting fares, tolls or entrance fees at one or more control points taking into account a variable factor such as distance or time, e.g. for passenger transport, parking systems or car rental systems
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
  • G08G1/00Traffic control systems for road vehicles
  • G08G1/14Traffic control systems for road vehicles indicating individual free spaces in parking areas

Description

Systeem voor parkeertijdregistratie en -betaling A system for registration and payment of parking time

De uitvinding heeft betrekking op een systeem voor parkeertijdregistratie en betaling. The present invention relates to a system for parking time registration and payment.

Een dergelijk systeem is onder meer bekend uit de praktijk. Such a system is known inter alia from the field. In de meest eenvoudige vorm omvat een dergelijk 5 systeem op zichzelf staande parkeermeters die staan opgesteld bij parkeerplaatsen. In the most simple form comprises such a system 5 self-contained parking meters that are positioned at parking lots. Door het invoeren van geld in de parkeermeter kan men geautoriseerd gebruik maken van de parkeerplaats waarbij de parkeermeter hoort. By introducing money into the parking meter can be authorized to use the parking lot where the parking belongs. Dit bekende systeem bezit belangrijke nadelen die zich in de praktijk hebben gema-10 nifesteerd. This known system has important disadvantages which, in practice, have gema-10 nifesteerd. Zo is het vereist om een arbeidsintensieve controle uit te oefenen, teneinde het publiek te bewegen daadwerkelijk van de parkeermeters gebruik te maken. Thus, it is required to perform a laborious control in order to motivate the public actually use the parking meters. Anderzijds dient het in de parkeermeters geworpen geld op gezette tijden verzameld te worden, hetgeen eveneens arbeidsintensief is, 15 maar bovendien het risico van ontvreemding inhoudt. On the other hand it should be thrown money collected periodically in the parking meters, which is also labor intensive, 15 but additionally entails the risk of theft.

Uit NL-A-1025264 is een inrichting voor het automatisch verrekenen van te betalen parkeergelden tegen op voorhand bepaalde tarieven bekend, welke inrichting in de auto van een automobilist kan worden geplaatst. From NL-A-1025264 is a device for the automatic set-off of having to pay parking fees at predetermined rates is known, which device can be placed in the car from a motorist. Door het bekrach-20 tigen van tijdregistratiemiddelen kunnen plaatsbepalingsmid-delen in werking worden gesteld voor het lokaliseren van een te gebruiken parkeerlocatie. Due to the energizing of 20 tigen time registration means may locating smith-parts are operated to locate a parking location to be used. Daarbij krijgen rekenmiddelen uit een geheugen tariefinformatie met betrekking tot de parkeerplaats waarbij de plaatsbepalingsmiddelen dienen voor 25 vaststelling van de te gebruiken parkeerlocatie. In addition, gain calculating means from a memory rate information related to the parking lot in which the locating means 25 are used for determination of the parking location to be used. De rekenmiddelen zijn verder ingericht om het tarief op de parkeerlocatie en de parkeertijdsduur met elkaar te vermenigvuldigen, teneinde de verschuldigde en te betalen parkeergelden vast te stellen of te berekenen. The computing means are further arranged to multiply the rate on the parking location and the parking expensive with each other in order to establish or calculate fixed due and payable parking. Als zodanig betreft de uit NL-A-30 1025264 bekende inrichting niet veel meer dan een eenvoudig computersysteem voor het bijhouden van de verschuldigde parkeergelden. As such, the terms from NL-A-30 1025264 known device does not much more than a simple computer system to keep track of the due parking fees. Vaag blijft hoe de betaling van de verschuldigde parkeertarieven uiteindelijk zeker gesteld wordt. Remains vague how the payment of parking fees is finally secured.

WO 02/063570 betreft een parkeerbeheersysteem welke 35 een sensor omvat voor het detecteren van de aanwezigheid van een voertuig op een parkeerplaats, alsmede een parkeermeter 1032040 2 die gekoppeld is met de parkeerplaats. WO 02/063570 relates to a parking management system 35 which includes a sensor for detecting the presence of a vehicle in a parking lot, as well as a parking meter 1032040 2 which is coupled to the parking lot. De parkeermeter is ingericht om betaling te ontvangen en bevat een klokeenheid die een geoorloofde parkeertijd bijhoudt in afhankelijkheid van een ontvangen betaling. The parking meter is configured to receive payment and includes a timer unit that keeps track of a permissible parking time in dependence on a payment received. Voorts is voorzien in een host-5 computer die via een communicatiekanaal gekoppeld is met de aanwezigheidssensor en de parkeermeter. Further provided is a host-computer 5 which is coupled via a communication channel with the presence sensor and the parking meter. Deze communicatie verloopt draadloos. This communication is wireless. De host-computer is ingericht om de sensor en de parkeermeter te bewaken en om te bepalen of een parkeerplaats zonder betaling wordt gebruikt. The host computer is configured to monitor the sensor and the parking meter and to determine whether a parking space without payment used. In dat geval 10 verzendt de host-computer een waarschuwingskanaal naar een parkeerwacht en eventueel naar de gebruiker van het ongeautoriseerd geparkeerde voertuig. In that case, the host computer 10 sends a warning message channel to a parking attendant, and optionally to the user of the unauthorized vehicle is parked.

WO 99/30290 heeft betrekking op een automatisch beheersysteem voor een betaald parkeerterrein en omvat ten min-15 ste een aan iedere parkeerplaats gekoppeld orgaan voor aanwe-zigheidsdetectie van een voertuig, identificatiemiddelen voor het voertuig en een betaalvoorziening voor het afrekenen van de parkeertijd van het voertuig. WO 99/30290 relates to an auto management system for a paid parking area and comprises at minus 15 th one on each parking space associated means for pres-zigheidsdetectie of a vehicle, identification means for the vehicle and a payment means for paying for the parking time of the vehicle. De gebruiker dient voorts via een lokaal opgestelde invoereenheid gegevens met betrek-20 king tot de ingenomen parkeerplaats, de aankomsttijd en de verwachte vertrektijd op te geven, en op basis daarvan af te rekenen. The user also needs to specify the time of arrival and the estimated time of departure via a local data input unit arranged with comparatively king 20 to the occupied parking space, and to settle on the basis thereof.

Met de uitvinding is beoogd een systeem voor par-keertijdregistratie en -betaling te verschaffen waarmee di-25 verse problemen en nadelen van de uit de stand van de techniek bekende systemen zijn tegengegaan of verholpen, en in het algemeen om een alternatief voor deze bekende systemen te verschaffen. The invention has for its object to provide a system for par-time time registration and payment which di-25 fresh problems and disadvantages of the out of the state of the art prior art systems are reduced or eliminated, and, in general needing an alternative to these known systems to provide.

Een verder doel is om de mogelijkheid van ontvreem-30 ding van parkeergelden tegen te gaan. A further object is to prevent the possibility of ontvreem-30 thing from parking fees.

Weer een verder doel is om de te betalen parkeergelden precies af te meten aan de te gebruiken parkeertijd teneinde het probleem uit de stand van de techniek te vermijden dat slechts op basis van grove tijdseenheden van een kwar-35 tier, een half uur of een uur kan worden afgerekend. Yet a further object to measure precisely to the parking fees to be paid to the use of parking to avoid the problem of the prior art that only on the basis of gross time units of a quarterly-35 tier, half an hour or an hour can be judged.

Weer een verder doel van de uitvinding is om de bewaking van het rechtmatig in gebruik nemen van parkeerplaatsen te vereenvoudigen en zoveel mogelijk te automatiseren. Still a further object of the invention to simplify the monitoring of the lawful into use of parking spaces, and to automate as much as possible.

3 3

Deze doelstellingen en verdere voordelen die uit het navolgende zullen blijken, worden bereikt met een systeem voor parkeertijdregistratie en -betaling dat gekenmerkt is door een of meer van de aangehechte octrooiconclusies. These objectives and further advantages which will become apparent hereinafter, are achieved by a system for registration and payment of parking time which is characterized by one or more of the appended patent claims.

In een eerste aspect van de uitvinding is het systeem voor parkeertijdregistratie en -betaling gekenmerkt doordat het orgaan voor aanwezigheidsdetectie van het voertuig een sensor en een zender omvat, doordat de identifica-5 tiemiddelen een in het voertuig geplaatste signaalgever omvatten die dit voertuig identificeert, doordat de zender en de signaalgever zijn ingericht om met elkaar samen te werken, en doordat de betaalvoorziening een centrale computer omvat die gekoppeld is met de sensor en die via een communicatieka-10 naai koppelbaar is met de signaalgever, en waarbij de centrale computer gegevens houdt van: - het voor de parkeerplaats geldende parkeertarief - een doorlopende parkeervergunning respectievelijk een op een geldswaarde gewaardeerd saldo dat gekoppeld is aan 15 de signaalgever, waarbij de centrale computer is ingericht om bij afwezigheid van een doorlopende parkeervergunning genoemd saldo dat gekoppeld is aan de signaalgever aan te passen naar rato van een tijdsperiode In a first aspect of the invention is the system for parking time registration and payment, characterized in that the means for detecting the presence of the vehicle includes a sensor and a transmitter, in that the identifica-5 tiemiddelen comprise a signal generator arranged in the vehicle that identifies the vehicle, in that the transmitter and the signal generator are arranged to co-operate with each other, and in that the payment means comprises a central computer which is coupled to the sensor and to sew through a communicatieka-10 can be coupled to the signal generator, and in which keeps the central computer data of - to the parking force parking - continuous parking or a monetary value measured balance is linked to 15 the signal generator, the central computer is adapted to the absence of a comprehensive parking called balance associated with the signal generator to fit in proportion to a period of time gedurende welke de signaalgever door de zen-20 der van de parkeerplaats geactiveerd is en in een mate die afhankelijk is van het voor die parkeerplaats geldende parkeertarief . during which the signal transmitter is activated by the Zen 20 of the parking lot, and to an extent which is dependent on the parking fee applicable to that parking lot.

Hierbij kan worden opgemerkt dat gevarieerd kan worden in het aantal per parkeerplaats toe te passen organen 25 voor aanwezigheidsdetectie. It may be noted which may be varied to be applied in the number of members 25 per parking area for presence detection. Er kunnen per parkeerplaats meer organen voor aanwezigheidsdetectie worden toegepast, maar ook is het mogelijk om één orgaan voor aanwezigheidsdetectie meerdere parkeerplaatsen te laten bestrijken. There may be used more for presence detection units per parking space, but it is possible for one device presence detection to cover multiple parking spaces.

Met het systeem volgens de uitvinding is onder meer 30 bereikt dat de financiële stromen die verband houden met het gebruik van parkeerplaatsen geheel gesepareerd zijn van de plaats waar het parkeergebruik plaatsvindt, en dat de financiële afwikkeling geheel elektronisch kan verlopen. With the system according to the invention has been achieved, inter alia, 30 that the financial flows connected with the use of parking spaces are entirely separated from the place where the parking use, and in that the financial settlement may be entirely electronic. De gebruiker die een signaalgever in zijn automobiel heeft ge- 4 plaatst, heeft deze van een uitgevende instantie kunnen verkrijgen op basis van een bepaald te betalen tarief. The user who has Issued 4 in a signal generator for automobiles, has been able to obtain it from an issuer on the basis of a specific fare to be paid. Dit tarief kan bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan het in een bepaalde toekomstige periode te verwachten gebruik (vooruitbeta-5 ling) of gebaseerd zijn op een achteraf aan de hand van het feitelijk gebruik te betalen vergoeding, dat wil zeggen de afrekening kan zowel op vooruitbetaling als op achterafbetaling zijn gebaseerd en al dan niet gekoppeld zijn aan een automatische incasso. This rate may, for example related to it in some future period foreseeable use (forward beta 5 count) or based on a post on the basis of the pay actually use fee, ie the settlement can both advance and on arrears based and may or may not be associated with an automatic collection. Ook is denkbaar dat het gebruik van de 10' signaalgever gekoppeld is aan een vergunning, welke een periodieke maar vaste betaling vergt, bijvoorbeeld een vast bedrag per maand, kwartaal, half jaar of jaar. It is also conceivable that the use of the 10 "signal generator is coupled to a license, which requires periodic but regular payment, such as a fixed amount per month, quarter, half year or year.

Een geschikte uitvoeringsvorm van het systeem volgens de uitvinding is zo uitgevoerd dat de zender functio-15 neert in afhankelijkheid van een van de sensor afkomstig aan-wezigheidssignaal. A suitable embodiment of the system according to the invention is arranged so that the transmitter func-15 is working in dependence of one of the sensor comes to-wezigheidssignaal.

Een belangrijk voordeel van het systeem volgens de uitvinding is dat de signaalgever slechts functioneel is wanneer deze een activeringssignaal van de zender van het orgaan 20 voor aanwezigheidsdetectie van een voertuig ontvangt. An important advantage of the system according to the invention is that the signal transmitter is functional only when it receives an activation signal from the transmitter of the means 20 for detecting the presence of a vehicle. Op deze wijze wordt automatisch bewerkstelligd dat de te betalen par-keergelden strikt in overeenstemming zijn met de gebruikte parkeertij d. In this way it is automatically ensured that the par-time to pay charges are strictly in line with the parkeertij d used.

Voorts is een belangrijk voordeel van het systeem 25 volgens de uitvinding dat de voorzieningen die hiervoor aan de verkeersinfrastructuur moeten worden aangebracht, beperkt blijven tot het bij de parkeerplaatsen installeren van organen voor aanwezigheidsdetectie van voertuigen. Furthermore, it is an important advantage of the system 25 according to the invention that the provisions for this purpose must be applied to the traffic infrastructure, are limited to the installation in the parking lots of means for detecting the presence of vehicles. Deze organen die ten minste een sensor en een zender omvatten, kunnen zo-30 wel boven als in de grond worden geplaatst. These bodies which comprise at least one sensor and a transmitter, can be placed so-30 either above and in the ground. Het laatste geval is mogelijk doordat de te gebruiken zender uitgevoerd kan zijn met een zeer laag vermogen waardoor deze langjarig werkzaam kan zijn op basis van een batterijvoeding. The latter case is possible because the transmitter can be constructed to use with a very low power so that it can be a long-term operating on the basis of a battery power supply.

De aan te leggen infrastructuur kan in het bijzonder 35 ook zeer beperkt blijven, doordat het systeem volgens de uitvinding in een voorkeursuitvoeringsvorm het kenmerk bezit dat de signaalgever van het voertuig is ingericht als eerste router voor ontvangst en doorzending van informatie van een an- 5 dere signaalgever die zich in een ander voertuig op een nabije parkeerplaats bevindt en/of van informatie van een zender van een dergelijke nabije parkeerplaats. The resources to be infrastructure can remain very limited, in particular, 35 to, in that the system according to the invention in a preferred embodiment is characterized in that the signal transmitter of the vehicle is arranged as a first router for receiving and forwarding of information of an AN-5 more signal transmitter located in another vehicle in a nearby parking lot and / or information from a transmitter of such a nearby parking lot. Op deze wijze kan althans een deel van het communicatiekanaal dat verloopt 5 tussen de centrale computer en een actieve signaalgever door andere signaalgevers en zelfs door de bij de parkeerplaatsen geplaatste zenders gevormd worden. In this way, at least a part of the communication channel 5 which extends between the central computer and an active signal transmitter by other signal transmitters, and even be formed by the transmitters placed in the parking lots.

Overigens kan worden opgemerkt dat de in het voertuig geplaatste en dit voertuig identificerende signaalgever 10 tevens gebruikt kan worden ten behoeve van tolheffing, in verkeersregelinstallaties, garages en dergelijke. Incidentally, it can be noted that the subscribed and the vehicle-identifying signal generator 10 can also be used for toll collection in the vehicle, in traffic control systems, garages and the like.

Teneinde de afhankelijkheid van de te gebruiken signaalgevers en zenders te verminderen, heeft het de voorkeur dat voorzien is in een lokaal in de omgeving van een aantal 15 parkeerplaatsen geplaatst basisstation dat gekoppeld is met de centrale computer, en dat is ingericht voor het vormen van een communicatieweg met ten minste een signaalgever. In order to reduce the dependency of the signaling devices and channels to be used, it is preferred that there is provided a local area in the vicinity of a number of 15 parking spaces located base station which is coupled to the central computer, and that is adapted to form a communication with at least one signal transmitter.

De robuustheid van het communicatiekanaal dat tussen de centrale computer en de geactiveerde signaalgever ver-20 loopt, kan verder worden bevorderd door het systeem zo uit te voeren dat het orgaan voor aanwezigheidsdetectie van het voertuig tevens is toegerust met een ontvanger en dat deze ontvanger tezamen met de zender van dat orgaan een tweede router vormt voor ontvangst en doorzending van informatie van 25 een of meer nabije signaalgevers en/of van een zender van een nabije parkeerplaats. The robustness of the communication channel which runs far-20 between the central computer and the activated signal generator, can be further enhanced by thus carrying out the system that the device is also equipped for detecting the presence of the vehicle with a receiver and that the receiver, together with the transmitter of said member forms a second router for receiving and forwarding information 25 of one or more near end signal transmitters and / or from a transmitter of a neighboring parking space.

Een zeer voordelig aspect van de uitvinding betreft de uitvoering van het systeem waarin het orgaan voor aanwezigheidsdetectie van het voertuig is toegerust met een ont-30 vanger en dat is voorzien in een mobiele controleterminal die is ingericht om met de zender en ontvanger samen te werken voor het verkrijgen van informatie of een geparkeerd voertuig een signaalgever bezit. A very advantageous aspect of the invention relates to the implementation of the system in which the member is adapted for detecting the presence of the vehicle with a dis-30-catcher and in that there is provided a mobile control terminal which is adapted to co-operate with the transmitter and receiver for obtaining information of a parked vehicle a signal generator possesses.

Met dit systeem vereenvoudigen de controlewerkzaam-35 heden zich in belangrijke mate, doordat de controle slechts behoeft te worden uitgevoerd ten aanzien van die voertuigen waarvan de mobiele controleterminal aangeeft dat een signaalgever op basis waarvan afrekening van het parkeertarief 6 plaatsvindt, ontbreekt. With this system, simplify the control working-35 present to a significant extent, in that the control has only to be carried out with regard to those vehicles which indicates the mobile control terminal that a signal transmitter on the basis of which settlement of the parking fee 6 takes place, is missing.

Het systeem voor parkeertijdregistratie en -betaling volgens de uitvinding biedt een zeer voordelige mogelijkheid tot verdere uitbreiding tot een systeem waarin een geoptima-5 liseerd weggebruik mogelijk is. The system for registration and payment of parking time in accordance with the present invention provides a very advantageous possibility for further extension to a system in which a geoptima-5 liseerd road use is possible. Het systeem volgens de uitvinding wordt daartoe in een verder aspect gekenmerkt door de maatregel dat de centrale computer gegevens houdt met betrekking tot het al dan niet bezet zijn van de parkeerplaats, en gekoppeld is met een informatiesysteem dat is ingericht voor 10 het informeren van weggebruikers inzake verkeersaangelegenhe-den. The system is to do so in a further aspect according to the invention is characterized by the measure that holds the central computer data in relation to whether or not to be occupied by the parking lot, and is coupled to an information system that is equipped for 10 informing road users on verkeersaangelegenhe-den.

Een dergelijk informatiesysteem kan bijvoorbeeld het RDS-informatiesysteem zijn waarmee via radioweg verkeersinformatie aan weggebruikers wordt verschaft. Such an information system may be for example, the RDS-information system that is provided via radio path traffic information to road users. Het is via dit 15 systeem mogelijk om een navigatiesysteem te voeden waarbij dit navigatiesysteem de weg kan wijzen naar de beschikbare parkeerplaatsen nabij een locatie of eindbestemming van de weggebruiker. It is through this system 15 as possible in order to feed a navigation system wherein said navigation system can point the way to the available parking spaces adjacent to a location, or destination of the road user. Het doelloos zoeken naar beschikbare parkeerplaatsen wordt zodoende effectief tegengegaan, hetgeen een 20 hoop tijd, ergernis en milieubelasting voorkomt. Aimlessly searching for available parking spaces is thus effectively prevented, which prevents a 20 lot of time, aggravation and pollution.

De uitvinding zal in het navolgende verder worden toegelicht aan de hand van een de octrooiconclusies niet-beperkend uitvoeringsvoorbeeld en onder verwijzing naar de tekening. The invention will in the following be further explained on the basis of the patent claims a non-limiting exemplary embodiment and with reference to the drawing.

25 In de tekening toont: - figuur 1 een weggedeelte met parkeerplaatsen ingericht overeenkomstig het systeem volgens de uitvinding, en - figuur 2 en figuur 3 een schematisch bovenaanzicht van een pakeerterrein voorzien van een systeem voor parkeer- 30 tijdregistratie en -betaling overeenkomstig de uitvinding. 25 In the drawing: - figure 1 shows a section of road with parking spaces arranged in accordance with the system according to the invention, and - Figure 2 and figure 3 is a schematic top view of a pakeerterrein provided with a system for parking time recording and payment of 30 in accordance with the invention.

In de figuren gebruikte gelijke verwijzingscijfers verwijzen naar dezelfde onderdelen. In the figures carry identical reference numerals refer to the same parts.

Verwijzend nu eerst naar figuur 1 wordt een automobiel 1 getoond die is voorzien van een signaalgever 3 die het 35 voertuig 1 identificeert. Referring first to Figure 1, a motor vehicle 1 is shown which is provided with a signal emitter 3 which identifies the 35 vehicle 1.

Zoals figuur 1 duidelijk toont, neemt de automobiel 1 een parkeerplaats 4 in. As figure 1 clearly shows, the motor vehicle 1, a parking space 4 in. Deze parkeerplaats 4 is in de bodem voorzien van een orgaan 5 voor aanwezigheidsdetectie van het 7 voertuig 1 waartoe dit orgaan 5 een sensor 5' omvat. This parking space 4 is provided with a device 5 for detecting the presence of the vehicle 1, 7 in the base to which this body 5 comprises a sensor 5 '. Zodra de sensor 5' het voertuig detecteert, activeert deze een in het orgaan 5 tevens aangebrachte zender 5''. As soon as the sensor 5 'detects the vehicle, this activates a in the member 5 is also arranged transmitter 5' '. Deze zender van het orgaan 5 voor aanwezigheidsdetectie van het voertuig 1 werkt 5 samen met de signaalgever 3 zoals is gesymboliseerd door het met pijl A aangegeven zendsignaal. This transmitter of the means 5 for detecting the presence of the vehicle 1 operates 5 together with the signal transmitter 3, as is symbolized by the transmit signal indicated by arrow A.

Verwijzend nu verder naar figuur 2 zal de verdere werking van het systeem worden toegelicht. Referring now further to Figure 2, it will be explained in the further operation of the system.

In figuur 2 is een aantal parkeerplaatsen 4 getoond 10 die ieder zijn voorzien van een orgaan 5 voor de aanwezig-heidsregistratie van een voertuig 1. Figuur 2 toont dat twee parkeerplaatsen 4 door dergelijke voertuigen 1 zijn ingenomen en dat dit vastgesteld is door de sensor 5' van bedoeld orgaan 5. De sensor 5' heeft vervolgens die daarmee samenge-15 bouwde zender 5'' in werking gesteld die is ingericht om samen te werken met de in het voertuig 1 geplaatste signaalgever 3. De signaalgever 3 ligt op de navolgende grondslag ten basis aan de afrekening van de gebruikte parkeertijd. In Figure 2, a plurality of parking spaces 4 is shown 10, which are each provided with a means 5 for the presence of registration of a vehicle 1. Figure 2 shows that two parking spaces 4 are occupied by such vehicles 1 and that this is determined by the sensor 5 'of the said body 5. the sensor 5' then has therewith assembled-15 built transmitter 5 '' actuated which is arranged to co-operate with the signal transmitter placed in the vehicle 1 3. the signal generator 3 is situated on the following basis at the base to the settlement of the parking time used.

Via RF-communicatie wordt een communicatieweg 6 ver-20 schaft waarmee de van de voertuigen 1 deeluitmakende signaalgevers 3 communiceren met een lokaal opgesteld basisstation 7 die via een vaste bedrading of- draadloos gekoppeld is met een centrale computer 8. Via RF communication is a communication path 6-far acquired 20 by which the vehicle 1 forming part of the signaling devices 3 communicate with a locally positioned base station 7 that is coupled or- wirelessly via a fixed wiring to a central computer 8.

Dit basisstation 7 kan tevens dienen om de organen 5 25 voor aanwezigheidsdetectie van voertuigen, in het bijzonder de sensoren 5' daarvan, te koppelen met deze centrale computer 8 . This base station 7 can also serve to link the elements 5 25, for detecting the presence of vehicles, in particular, the sensors 5 'position, with the central computer 8.

De zojuist bedoelde centrale computer 8 is in het kader van de uitvinding zo ingericht dat deze gegevens houdt 30 van het voor de parkeerplaatsen 4 geldende parkeertarief. The aforementioned central computer 8 in the context of this invention arranged so that this data holds 30 of the current parking for the parking spaces 4. Inzake de uitgegeven signaalgevers 3 houdt de centrale computer 8 bij of deze betrekking hebben op een doorlopende parkeer-vergunning en zo niet, houdt de computer 8 bij welk op geldswaarde waardeerbaar saldo aan iedere signaalgever 3 is gekop-35 peld. Issued on signalers 3, the central computer 8 to whether they relate to an ongoing parking permit and if not, the computer keeps track 8 on which monetary value valued balance each signal generator 3 is coupled in 35 pled.

De centrale computer 8 is daarbij verder ingericht om wanneer geen doorlopende parkeervergunning van toepassing is, het zojuist bedoelde saldo dat gekoppeld is aan de sig- 8 naalgever 3 aan te passen naar rato van een tijdsperiode gedurende welke de signaalgever 3 door de zender 5'' van de parkeerplaats 4 geactiveerd is in een mate die afhankelijk is van een voor die parkeerplaats 4 geldend parkeertarief. The central computer 8 is further adapted to when no ongoing parking permit, is in the just-mentioned balance which is linked to the signaling eight signal generator 3 for adjusting in proportion to a time period during which the signal transmitter 3 through the channel 5 '' the car 4 is activated to a degree that depends on which parking for four valid parking. De 5 wijze waarop dit kan worden uitgevoerd, is aan de hand van de zojuist gegeven toelichting voor de vakman geheel duidelijk zodat van een verdere toelichting hiervan kan worden afgezien . 5, the manner in which this may be carried out, it is very obvious in the light of the above-mentioned explanation for the skilled person so that a further explanation thereof can be omitted.

Het voorgaande maakt duidelijk dat de signaalgever 3 10 bij voorkeur slechts functioneel is wanneer deze een active-ringssignaal van de zender 5'' van het orgaan 5 voor aanwe-zigheidsdetectie van een voertuig 1 ontvangt. The foregoing makes it clear that the signal generator 3 is 10, preferably only functional when an activating signal from the transmitter 5 '' receives from the means 5 for pres-zigheidsdetectie of a vehicle 1.

Voordelig is verder dat de signaalgever 3 van het voertuig 1 is ingericht als eerste router voor ontvangst en 15 doorzending van informatie van een andere signaalgever die zich in een ander voertuig op een nabije parkeerplaats bevindt en/of van informatie van een zender 5'' van een dergelijke nabije parkeerplaats 4. It is further advantageous that the signal transmitter 3 of the vehicle 1 is adapted as a first router for receiving and 15, transmission of information from another signaling device which is located in another vehicle to a neighboring parking space and / or of information from a channel 5 '' of such nearby parking 4.

Ook kan voordelig zijn dat het orgaan 5 voor aanwe-20 zigheidsdetectie van het voertuig 1 tevens is toegerust met een ontvanger 5''' en dat deze ontvanger 5''' tezamen met de zender 5'' van het orgaan 5 een tweede router vormt voor ontvangst en doorzending van informatie van een of meer nabije signaalgevers 3 en/of van een zender van een nabije parkeer-25 plaats. It may also be advantageous that the means 5 for pres-20 zigheidsdetectie of the vehicle 1 is also equipped with a receiver 5 '' ', and that the receiver 5' '', together with the channel 5 '' of the member 5, a second router forms for receipt and transmission of information from one or more nearby signal generators 3 and / or a transmitter of a nearby parking-place 25. Een en ander is schematisch getoond in figuur 3. All this is schematically shown in figure 3.

Zoals verder uit het voorgaande duidelijk zal zijn, houdt de centrale computer 8 gegevens met betrekking tot het al dan niet bezet zijn van de parkeerplaatsen 4. In een voordelige uitvoeringsvorm is deze centrale computer 8 gekoppeld 30 met een informatiesysteem dat is ingericht voor het informeren van weggebruikers inzake verkeersaangelegenheden zodat deze weggebruikers op de hoogte kunnen worden gesteld van die vrije parkeerplaatsen die zich nabij hun huidige locatie of hun eindbestemming bevinden. As furthermore appears from it will be above clear, keeps the central computer 8 data relating to whether or not to be occupied by the parking spaces 4. In an advantageous embodiment, this central computer 8 is coupled 30 with an information system which is adapted for informing of road users on traffic matters so that road users are informed of the free parking spaces located near their current location or their destination.

1032040 1032040

Claims (8)

1. Systeem voor parkeertijdregistratie en -betaling omvattende ten minste een aan een parkeerplaats (4) gekoppeld orgaan (5) voor aanwezigheidsdetectie van een voertuig (1), 5 identificatiemiddelen (3) voor het voertuig (1), en een be-taalvoorziening (8) voor het afrekenen van een parkeertijd van het voertuig (1), met het kenmerk, dat het orgaan (5) voor aanwezigheidsdetectie van het voertuig (1) een sensor (5') en een zender (5'') omvat, dat de identificatiemiddelen 10 (3) een in het voertuig geplaatste signaalgever (3) omvatten die dit voertuig (1) identificeert, dat de zender (5'') en de signaalgever (3) zijn ingericht om met elkaar samen te werken, en dat de betaalvoorziening een centrale computer (8) omvat die gekoppeld is met de sensor (5') en die via een com-15 municatiekanaal (6) koppelbaar is met de signaalgever (3), en waarbij de centrale computer (8) gegevens houdt van: - het voor de parkeerplaats (4) geldende parkeertarief - een doorlopende parkeervergunning respectievelijk 1. A system for parking time registration and payment comprising at least one of a parking space (4) coupled to means (5) for detecting the presence of a vehicle (1), and the fifth identification means (3) for the vehicle (1), and a be-language feature ( 8) for billing a parking time of the vehicle (1), characterized in that the means (5) for detecting the presence of the vehicle (1) comprises a sensor (5 ') and a transmitter (5' '), which is the identification means 10 (3), an inserted signal transmitter (3) in the vehicle include identifying the vehicle (1), that the transmitter (5 '') and the signal transmitter (3) are arranged to co-operate with each other, and in that the pay facility comprises a central computer (8) which is coupled to the sensor (5 ') and which can be coupled by means of a com-15 municatiekanaal (6) keeps the signal transmitter (3), and wherein the central computer (8) data from: - the parking rate applicable to the parking (4) - continuous parking respectively 20 een op een geldswaarde gewaardeerd saldo dat gekoppeld is aan de signaalgever (3) en dat de centrale computer (8) is ingericht om bij afwezigheid van een doorlopende parkeervergunning genoemd saldo dat gekoppeld is aan de signaalgever (3) aan te passen naar rato 25 van een tijdsperiode gedurende welke de signaalgever (3) door de zender (5'') van de parkeerplaats (4) geactiveerd is en in een mate die afhankelijk is van het voor die parkeerplaats (4) geldende parkeertarief. 20 a on a money value appreciated balance that is associated with the signal transmitter (3) and that the central computer (8) is adapted to modify in the absence of a continuous parking permit said balance that is associated with the signal transmitter (3) in proportion 25 of a time period during which the signal transmitter (3) is activated by the transmitter (5 '') of the parking space (4) and to an extent which is dependent on it for that parking space (4) in force parking fee.
2. Systeem volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat 30 de zender (5'') functioneert in afhankelijkheid van een van de sensor (5') afkomstig aanwezigheidssignaal 2. A system as claimed in claim 1, characterized in that 30 to the transmitter (5 '') operates as a function of one of the sensor (5 ') from the presence signal
3. Systeem volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat voorzien is in een lokaal in de omgeving van een aantal parkeerplaatsen geplaatst basisstation (7) dat gekop- 35 peld is met de centrale computer (8), en dat is ingericht voor het vormen van een communicatieweg (6) met ten minste 1032040 een signaalgever (3). 3. A system as claimed in claim 1 or 2, characterized in that there is provided a local area in the vicinity of a plurality of parking spaces located base station (7), which gekop- 35 PE-LD is connected to the central computer (8), and that is arranged for forming a communication path (6) with at least 1,032,040 a signal generator (3).
4. Systeem volgens een der conclusies 1-3, met het kenmerk, dat de signaalgever (3) van het voertuig (1) is ingericht als eerste router voor ontvangst en doorzending van 5 informatie van een andere signaalgever die zich in een ander voertuig op een nabije parkeerplaats bevindt en/of van informatie van een zender (5'') van een dergelijke nabije parkeerplaats (4) . 4. A system according to any one of claims 1-3, characterized in that the signal transmitter (3) of the vehicle (1) is arranged as a first router for receiving and forwarding of 5 information from another signaling device which is in another vehicle a nearby parking located and / or information from a transmitter (5 ') of such a nearby car park (4).
5. Systeem volgens een der conclusies 1-4, met het 10 kenmerk, dat het orgaan (5) voor aanwezigheidsdetectie van het voertuig (1) tevens is toegerust met een ontvanger (5'f') en dat is voorzien in een mobiele controleterminal die is ingericht om met de zender (5") en ontvanger (5''') samen te werken voor het verkrijgen van informatie of een geparkeerd 15 voertuig (1) een signaalgever (3) bezit. 5. A system as claimed in any one of claims 1-4, 10, characterized in that the means (5) for detecting the presence of the vehicle (1) is also equipped with a receiver (5'f '), and that there is provided a mobile terminal control which is arranged to communicate with the transmitter (5 ') and the receiver (5' '') to cooperate in order to obtain information or a parked vehicle 15, (1) a signal transmitter (3) holds.
6. Systeem volgens een der conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de ontvanger (5''') tezamen met de zender (5'') van het orgaan (5) een tweede router vormt voor ontvangst en doorzending van informatie van een of meer nabije signaalge- 20 vers (3) en/of van een zender van een nabije parkeerplaats. 6. A system according to any one of claims 1-5, characterized in that the receiver (5 '' ') together with the transmitter (5' to a second router ') of the member (5) forms for receipt and transmission of information from one or more nearby signal- verse 20 (3) and / or a transmitter of a nearby parking lot.
7. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de signaalgever (3) slechts functioneel is wanneer deze een activeringssignaal van de zender (5'') van het orgaan (5) voor aanwezigheidsdetectie van een voer- 25 tuig (1) ontvangt. 7. A system according to any one of the preceding claims, characterized in that the signal transmitter (3) is only functional when an activation signal from the transmitter (5 '') of the member (5) for detecting the presence of a vehicle 25 harness (1 ) receives.
8. Systeem volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de centrale computer (8) gegevens houdt met betrekking tot het al dan niet bezet zijn van de parkeerplaats (4), en gekoppeld is met een informatiesysteem dat is 30 ingericht voor het informeren van weggebruikers inzake ver-keersaangelegenheden. 8. A system according to any one of the preceding claims, characterized in that the central computer (8) holds data relating to the already occupied or not from the parking area (4), and is coupled to an information system 30 arranged for informing road users on far-time issues. 1032040 1032040
NL1032040A 2006-06-21 2006-06-21 A system for registration and payment of parking time. NL1032040C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1032040 2006-06-21
NL1032040A NL1032040C2 (en) 2006-06-21 2006-06-21 A system for registration and payment of parking time.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1032040A NL1032040C2 (en) 2006-06-21 2006-06-21 A system for registration and payment of parking time.
EP20070110760 EP1898360B8 (en) 2006-06-21 2007-06-21 System for registration and payment of parking time

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1032040C2 true NL1032040C2 (en) 2007-12-27

Family

ID=37808277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1032040A NL1032040C2 (en) 2006-06-21 2006-06-21 A system for registration and payment of parking time.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1898360B8 (en)
NL (1) NL1032040C2 (en)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008009733A (en) * 2006-06-29 2008-01-17 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Toll collection system, parking management device and on-vehicle unit
CA2745365C (en) 2008-12-23 2013-01-08 J.J. Mackay Canada Limited Low power wireless parking meter and parking meter network
RU2012110957A (en) * 2009-08-31 2013-10-10 Паркс Лтд Fully automated parking system
ITMI20092024A1 (en) * 2009-11-18 2011-05-19 Alessandra Albelice System for the management of parking of vehicles and the like in the designated areas.
CA2756489A1 (en) 2011-03-03 2012-09-03 J.J. Mackay Canada Limited Parking meter with contactless payment
CN103782487A (en) 2011-09-13 2014-05-07 株式会社Ihi Moving-vehicle electric power feeding system
CN103236188B (en) * 2013-04-25 2015-06-17 南京邮电大学 Wireless magnetoresistive sensor network-based collaborative decision-making parking detection method
CA2894350A1 (en) 2015-06-16 2016-12-16 J.J. Mackay Canada Limited Coin chute with anti-fishing assembly

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5737710A (en) * 1995-11-07 1998-04-07 Amtech Corporation Automated vehicle parking system for a plurality of remote parking facilities
WO1998017073A2 (en) * 1996-10-15 1998-04-23 Robert Bosch Gmbh Method for radio signal transmission
US20020109610A1 (en) * 2001-02-15 2002-08-15 Yoram Katz Parking status control system and method
WO2004019282A1 (en) * 2002-08-21 2004-03-04 Mechtronix Systems Inc. Networked metered parking system
WO2004055751A1 (en) * 2002-12-17 2004-07-01 Gianfranco Zanotti Automatic system for monitoring and managing the admittance to parking places
EP1594093A1 (en) * 2004-05-03 2005-11-09 Istituto Superiore Mario Boella System and method for vehicle localization and automatic parking payment

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1298023B1 (en) 1997-12-05 1999-12-20 Bartolomeo Mongiardino Plant for the automated management of paid parking or the like.
US6885311B2 (en) 2001-02-07 2005-04-26 Vehiclesense, Inc. Parking management systems
NL1025264C2 (en) 2004-01-15 2005-10-05 Dov Pinto Parking.

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5737710A (en) * 1995-11-07 1998-04-07 Amtech Corporation Automated vehicle parking system for a plurality of remote parking facilities
WO1998017073A2 (en) * 1996-10-15 1998-04-23 Robert Bosch Gmbh Method for radio signal transmission
US20020109610A1 (en) * 2001-02-15 2002-08-15 Yoram Katz Parking status control system and method
WO2004019282A1 (en) * 2002-08-21 2004-03-04 Mechtronix Systems Inc. Networked metered parking system
WO2004055751A1 (en) * 2002-12-17 2004-07-01 Gianfranco Zanotti Automatic system for monitoring and managing the admittance to parking places
EP1594093A1 (en) * 2004-05-03 2005-11-09 Istituto Superiore Mario Boella System and method for vehicle localization and automatic parking payment

Also Published As

Publication number Publication date
EP1898360B8 (en) 2013-04-10
EP1898360B1 (en) 2013-02-20
EP1898360A1 (en) 2008-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5864831A (en) Device for determining road tolls
US5253162A (en) Shielding field method and apparatus
US4555618A (en) Method and means for collecting highway tolls
EP2235690B1 (en) Road toll system
EP1368789B1 (en) Traffic control system with road tariff depending on the congestion level
US5905247A (en) Parking fee system, control device and identification means
JP3791314B2 (en) Vehicle device, and the service providing system
ES2239612T3 (en) Toll system for centralized fare collection using vehicles in a network of road sections subject to tariffs.
US5086389A (en) Automatic toll processing apparatus
US5144553A (en) Electronic vehicle toll collection system and method
EP1088286B2 (en) Roadside control device for a toll apparatus installed in a motor vehicle
JP3357367B2 (en) Use checkout system
US20100076878A1 (en) Apparatus and method for implementing a road pricing scheme
EP1120749B1 (en) Charging device
US5910782A (en) On-board vehicle parking space finder service
US5767505A (en) Method and system for determining toll charges for traffic routes and/or areas
US6559776B2 (en) Parking status control system and method
US20060152349A1 (en) Smart Parking Meter
US20040233045A1 (en) Automated vehicle information system
US7091880B2 (en) Licensed driver detection for high occupancy toll lane qualification
JP3243941B2 (en) Automatic toll payment device for a vehicle-mounted device
US20050102075A1 (en) Vehicle related services system and methodology
US6396418B2 (en) Toll collection system, on board unit and toll collection method
EP1457928A1 (en) Road Charging System
JP3742798B2 (en) Vehicle Management System

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20160701