NL1031665C1 - Method and security system for securing an object. - Google Patents

Method and security system for securing an object. Download PDF

Info

Publication number
NL1031665C1
NL1031665C1 NL1031665A NL1031665A NL1031665C1 NL 1031665 C1 NL1031665 C1 NL 1031665C1 NL 1031665 A NL1031665 A NL 1031665A NL 1031665 A NL1031665 A NL 1031665A NL 1031665 C1 NL1031665 C1 NL 1031665C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
device
security system
alarm
detection
administrator
Prior art date
Application number
NL1031665A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Adrianus Koemans
Original Assignee
Adrianus Koemans
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Adrianus Koemans filed Critical Adrianus Koemans
Priority to NL1031665A priority Critical patent/NL1031665C1/en
Priority to NL1031665 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1031665C1 publication Critical patent/NL1031665C1/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
  • G08B25/009Signalling of the alarm condition to a substation whose identity is signalled to a central station, e.g. relaying alarm signals in order to extend communication range
  • GPHYSICS
  • G08SIGNALLING
  • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
  • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
  • G08B25/005Alarm destination chosen according to a hierarchy of available destinations, e.g. if hospital does not answer send to police station

Description

Titel: Werkwijze en beveiligingssysteem voor het beveiligen van een object Title: Method and security system for securing an object,

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het beveiligen van een object, zoals een gebouw, met behulp van een beveiligingsysteem omvattende een detectie-inrichting, ten minste een beheerderinrichting en een alarmeerinrichting, waarbij de werkwijze omvat 5 het met behulp van de detectie-inrichting detecteren van een onregelmatigheid die is geassocieerd met een ongewenste situatie, zoals inbraak en/of brand, en het indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd aan de beheerderinrichting toevoeren van een persoonlijk alarmsignaal. The present invention relates to a method for securing an object, such as a building, with the aid of a security system comprising a detection device, at least one administrator device and an alarm device, wherein the method comprises 5 with the aid of the detection device detecting an irregularity which is associated with an undesirable situation such as intrusion and / or fire, and if the irregularity is detected to the administrator device feeding a personal alarm signal.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een beveiligingssysteem 10 voor het beveiligen van een object. The invention also relates to a security system 10 for securing an object.

Een dergelijke werkwijze en systeem zijn bijvoorbeeld bekend uit WO 00/17021. For example, such a method and system are known from WO 00/17021. Het bekende systeem strekt tot het beveiligen van een persoon, gebouw of voertuig, en omvat een detectie-inrichting die bij het , detecteren van een onregelmatigheid een (SMS-)bericht stuurt naar een 15 GSM-telefoon van de gebruiker en daarmee de gebruiker informeert over de aard van de onregelmatigheid. The known system is aimed at the protection of a person, a building or vehicle, and includes a detection device located at the, detection of an irregularity a (SMS) message sends to a 15 GSM phone of the user, and thus informs the user the nature of the irregularity.

De bekende werkwijze heeft het nadeel, dat de gebruiker, indien hij niet in staat is zelf direct de situatie te aanschouwen, op basis van een (SMS-)bericht moet beoordelen of het noodzakelijk is om een 20 beveiligingsdienst of de politie te waarschuwen. The known method has the disadvantage that the user, if he is unable to self-right to watch the situation, on the basis of a (SMS) message is to judge whether it is necessary to alert a security company or the police 20. Veelal is de informatie in een dergelijk bericht echter te summier om een goed oordeel te vormen. Often, the information contained in such a message, however, too brief to form a proper judgment. Aldus zal de gebruiker, uit voorzorg, vaak een beveiligingsdienst of de politie poolshoogte laten nemen, terwijl er in werkelijkheid geen sprake is van een ongewenste situatie. Thus the user, as a precaution, often a security service or the police let take a look, when in reality there is no question of an undesirable situation. Aldus wordt een vals alarm gegenereerd. Thus, a false alarm is generated.

25 Bovendien moet de gebruiker indien hij het nodig acht dat een beveiligingsdienst of de politie polshoogte gaat nemen, contact opnemen met de beveiligingsdienst of de politie en de situatie uitleggen en de 11031665- 2 beveiligingsdienst of de politie verzoeken om het te beveiligen object te inspecteren. 25 Furthermore, the user must, if he deems it necessary to go take a security service or the police wrist height, contact the security service or the police and explain the situation and 11031665- 2 escort or ask the police to inspect the object to be protected. Dit vergt extra handelingen en kost daarmee extra tijd en brengt extra risico's op incorrecte overdracht van gegevens mee. This requires additional operations and therefore takes more time and involves additional risks of incorrect data transfer with. Aldus worden indien het beveiligingssysteem onregelmatigheden detecteert die 5 zijn geassocieerd met een ongewenste situatie, zoals inbraak en/of brand, niet direct derden gewaarschuwd dat er een ongewenste situatie is in of bij het object. Thus, if the security system detects irregularities which 5 have been associated with an undesirable situation such as intrusion and / or fire, are not directly third parties warned that there is an undesirable situation is in or near the object. Dit heeft het nadeel dat niet op efficiënte wijze personen en/of instanties worden gewaarschuwd om bijvoorbeeld poolshoogte te nemen, of om bijvoorbeeld de ongewenste situatie op te heffen. This has the disadvantage of not efficiently persons and / or entities are warned, for example to take a look, or for example, to eliminate the undesirable situation. Aldus verstrijkt er 10 veelal een lange tijdsperiode tussen het detecteren van een ongewenste situatie, en het ter plaatse aanschouwen van de situatie. Thus, there is often 10 expires a long period of time between the detection of an undesirable situation, and the spot contemplation of the situation.

Het is ook mogelijk dat het beveiligingssysteem zoals bekend uit WO 00/17021 bij het detecteren van een onregelmatigheid in verbinding staat of verbinding maakt met (bijvoorbeeld een meldkamer van) 15 bijvoorbeeld een beveiligingsdienst. It is also possible that the security system such as known from WO 00/17021 in the detection of an irregularity is in communication, or to connect to (for example, a central monitoring station) at 15, for example, a security service. Ook een dergelijk systeem heeft het nadeel dat het mogelijk is, en veelvuldig voorkomt, dat het systeem * onregelmatigheden detecteert terwijl er geen ongewenste situatie is, dat wil zeggen een vals alarm genereert. Also, such a system has the disadvantage that it is possible, and frequently occurs, that the system detects irregularities * when there is no undesirable situation, that is, generates a false alarm. Voorts moet vanuit de meldkamer opdracht gegeven worden aan een met de meldkamer geassocieerd persoon 20 om zich naar het object te begeven en ter plaatse de situatie te aanschouwen. It should command from the control room be given to a person associated with the control room 20 to go and spot to contemplate the situation to the object. Een dergelijke persoon is veelal aan meerdere te beveiligen objecten toegewezen, en bevindt zich veelal niet in de buurt van het object. Such a person is often assigned to a plurality of objects to be protected, and is usually not in the vicinity of the object. Aldus verstrijkt er veelal een lange tijdsperiode tussen het detecteren van een onregelmatigheid, en het ter plaatse aanschouwen van de situatie. Thus, there is often a long period of time elapses between the detection of an irregularity, and the spot contemplation of the situation.

25 Bovendien brengt de verbinding met de meldkamer relatief hoge periodieke kosten mee voor de gebruiker van een dergelijk beveiligingssysteem. 25 Furthermore, the connection to the monitoring center takes periodic relatively high cost for the user of such a security system.

Het is een doel van de uitvinding om aan ten minste een van de genoemde bezwaren tegemoet te komen. It is an object of the invention to meet at least one of the above-mentioned drawbacks.

Daartoe wordt volgens de uitvinding een werkwijze verschaft die 30 wordt gekenmerkt in dat de werkwijze voorts omvat het kiezen of het 3 persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd, het met behulp van de beheerderinrichting volgens de gemaakte keuze weigeren of accepteren van het persoonlijk alarmsignaal, en het met behulp van de alarmeerinrichting automatisch sturen van een alarmbericht naar ten 5 minste een vooraf bepaalde persoon of instantie indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd. To this end, according to the invention provides a method which 30 is characterized in that the method further comprises selecting whether the three personal alarm signal is to be refused or accepted, the refuse by means of the manager device according to the choice made whether accepting the personal alarm signal, and automatic control using the alarm device of an alarm message to at least 5 to a predetermined person or body if the personal alarm is accepted.

Aldus wordt indien de detectie-inrichting een onregelmatigheid detecteert, het persoonlijke alarm aan de beheerderinrichting van de gebruiker toegevoerd, en kan de gebruiker kiezen of het persoonlijke alarm 10 moet worden geweigerd of geaccepteerd. Thus, if the detection device detects an abnormality, is supplied to the personal alarm to the administrator device of the user, and the user can choose whether or not the individual alarm 10 is to be rejected or accepted. Indien de gebruiker het persoonlijke alarm accepteert, wordt automatisch, bijvoorbeeld met een druk op één knop van de beheerderinrichting, een alarmbericht naar een vooraf bepaalde te alarmeren persoon of instantie gestuurd. If the user accepts the personal alarm is automatically controlled for example by pressing a button on the device manager, an alert message to a predetermined alert person or body. De gebruiker hoeft derhalve niet zelf contact op te nemen met een derde die bij het object 15 ter plaatse de situatie moet aanschouwen. The user, therefore, does not have to contact a third party at the object 15 at the location needs to observe the situation. Aldus wordt snel en efficiënt, zonder kans op menselijke fouten het alarmbericht naar de vooraf bepaalde * te alarmeren persoon of instantie gestuurd. Thus quickly and efficiently without the risk of human error alert sent person or body alarm message to the predetermined *.

Bij voorkeur omvat de werkwijze voorts het automatisch met behulp van de beheerderinrichting aan de alarmeerinrichting toevoeren van 20 een geaccepteerd alarmsignaal, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd, en het met behulp van de alarmeerinrichting in reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal sturen van het alarmbericht naar de ten minste ene vooraf bepaalde persoon of instantie Preferably, the method further comprises automatically by means of the manager device introducing 20 an accepted alarm signal, if the personal alarm signal is accepted, to the alarm device, and by means of the alarm device in response to send to the reception of the accepted alarm signal from the alarm message to the at least one predetermined person or body

Bij voorkeur omvat de beheerderinrichting een draadloze 25 telecommunicatie-inrichting, zoals een GSM-telefoon. Preferably, the administrator device comprises a wireless telecommunication device 25, such as a GSM phone. Aldus wordt een beheerderinrichting verschaft die eenvoudig verkrijgbaar is en de gebruiker tevens andere, op zich bekende, functionaliteit biedt, zodat de gebruiker geen, althans nauwelijks, problemen zal ondervinden om de beheerderinrichting in hoofdzaak altijd bij zich te dragen. Thus, there is provided a management device which is readily available, and the user also contain other, per se known features, functionality, so that the user does not, at least hardly, will experience problems to the administrator device is substantially always carry with themselves.

4 4

Bij voorkeur voert de detectie-inrichting het persoonlijk alarmsignaal via een draadloos telecommunicatie-netwerk, zoals bijv. een GSM, GPRS, UMTS, EDGE of VoIP netwerk aan de beheerderinrichting toe. Preferably the detection device conducts the personal alarm via a wireless telecommunications network, eg. A GSM, GPRS, UMTS, EDGE or VoIP network to the device manager. Aldus kan op eenvoudige wijze het persoonlijk alarmsignaal, 5 bijvoorbeeld in de vorm van een SMS-bericht of spraakbericht aan de beheerderinrichting worden toegevoerd. Thus, it can in a simple manner, the personal alarm signal, for example, 5 are applied in the form of a text message or voice message to the administrator device. Aldus is het tevens mogelijk dat de detectie-inrichting vrij is van fysieke verbinding met een netwerk voor het aan de beheerderinrichting toevoeren van het persoonlijke alarmsignaal, zodat het beveiligingssysteem bedrijfszeker is, aangezien er geen fysieke 10 netwerkverbinding, zoals een kabel, kan breken of met opzet kan worden verbroken om het beveiligingssysteem te saboteren. Thus, it is also possible that the detecting device is free of physical connection to a network for supplying to the administrator device of the personal alarm signal, so that the security system is reliable in operation, since there is no physical 10 network connection, such as a cable, may break or with design can be broken to sabotage the security system.

Volgens een ander aspect van de uitvinding omvat de werkwijze het aan de beheerderinrichting toevoeren van detectie-informatie met betrekking tot de gedetecteerde onregelmatigheid. According to another aspect of the invention, the method comprises feeding to the administrator device of detection information relating to the detected irregularity. In een bijzondere 15 uitvoeringsvorm omvat de detectie-informatie geluidsinformatie, beeldinformatie en/of sensorinformatie, bijvoorbeeld van een microfoon, * camera, bewegingssensor, glasbreuksensor, rooksensor, temperatuursensor en/of vochtsensor. In a particular 15 embodiment, the detection information is audio information, image information and / or sensor information, for example from a microphone, * camera, motion sensor, glass breakage sensor, smoke sensor, temperature sensor and / or moisture sensor. In een meer bijzondere uitvoeringsvorm wordt de detectie-informatie in hoofdzaak real-time aan de beheerderinrichting 20 toe gevoerd. In a more particular embodiment, the detection information substantially in real-time to the managing device 20 is conducted so far. Aldus kan de gebruiker met behulp van de aan de beheerderinrichting toegevoerde detectie-informatie bijvoorbeeld meeluisteren of meekijken, bijvoorbeeld op zijn GSM-telefoon, om vervolgens op basis van de detectie-informatie te kiezen of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. Thus, the user using the supplied detection information to the operator device for example listen or watch, for example, on his cell phone, and then choose based on the detection information or personal alarm should be rejected or accepted. Aldus kan de 25 gebruiker een gefundeerd oordeel vormen of er daadwerkelijk een ongewenste situatie is in of bij het te beveiligen object. Thus, the user 25 can make an informed judgment whether there really is an undesirable situation or object to be protected. Bijgevolg hoeft de gebruiker niet, althans minder vaak, uit voorzorg, naar achteraf blijkt ten onrechte, een derde te waarschuwen, zodat er naar de derde toe niet, althans nauwelijks vals alarm wordt geslagen. Consequently, the user does not, at least less often, as a precaution, to subsequently turns wrongly, to warn a third party, so that there is up to the third far not, at least hardly any false alarm is beaten.

5 5

Volgens een ander aspect van de uitvinding omvat de werkwijze het aan de detectie-inrichting toevoeren van beheerderinformatie met behulp van de beheer de rinrichting. According to a further aspect of the invention, the method comprises supplying administrator information on the detection device by means of the management of the rinrichting. In een bijzondere uitvoeringsvorm omvat de beheerderinformatie geluidsinformatie en/of systeeminformatie. In a particular embodiment, the administrator information, sound information and / or system information. In 5 een meer bijzondere uitvoeringsvorm wordt de beheerderinformatie in hoofdzaak real-time aan de detectie-inrichting toegevoerd. 5 In a more particular embodiment, the administrator information being substantially in real-time is supplied to the detection device. Aldus kan de gebruiker bijvoorbeeld geluidssignalen aan het te beveiligen object toevoeren, bijvoorbeeld om een in of bij het object aanwezig huisdier of kind gerust te stellen. Thus, the user can, for example sound signals, applying to the object to be protected, for example, to reassure an object present in or at the pet or child.

10 Bij voorkeur omvat de werkwijze het resetten van de detectie- inrichting, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd. 10 Preferably, the method includes resetting the detection device, when the personal alarm signal will be rejected. Aldus is het mogelijk om ihdien het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd, bijvoorbeeld omdat de gebruiker heeft geoordeeld dat er geen sprake is van een ongewenste situatie, het beveiligingssysteem weer terug te brengen 15 naar de operationele toestand die het beveiligingssysteem had voordat het persoonlijk alarmsignaal werd verstuurd. Thus it is possible to ihdien personal alarm is rejected, for example because the user has judged that there is no question of an undesirable situation, to bring security back 15 to the operating state it was in before it was sent to the personal alarm security system.

' Volgens een ander aspect van de uitvinding is het beveiligingssysteem voorzien van ten minste een eerste beheerderinrichting en een tweede beheerderinrichting. "According to another aspect of the invention, the security system is provided with at least a first administrator device and a second device manager. Aldus is het mogelijk dat het 20 persoonlijke alarmsignaal naar een met de eerste beheerderinrichting geassocieerde eerste gebruiker en een met de tweede beheerderinrichting geassocieerde tweede gebruiker wordt verstuurd. Thus, it is possible that the personal alarm signal 20 to a device manager associated with the first user and the first one will be sent to the second device manager associated second user. Aldus is de kans dat het persoonlijk alarmsignaal door ten minste één gebruiker wordt opgemerkt groter dan wanneer er slechts één gebruiker is. Thus, the probability that the personal alarm signal is detected by at least one user larger than when there is only one user. Hierbij is het mogelijk dat 25 het persoonlijk alarmsignaal bijvoorbeeld, gelijktijdig, alternerend of achtereenvolgens naar de eerste beheerderinrichting en de tweede beheerderinrichting wordt verstuurd. Here, it is possible that the personal alarm signal 25, for example, will be sent simultaneously, alternately or sequentially to the first administrator device and the second device manager.

Bij voorkeur omvat de werkwijze het indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd aan de eerste beheerderinrichting aanbieden van het 30 persoonlijk alarmsignaal, en het, indien niet binnen een vooraf bepaalde i 6 tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen een communicatieve verbinding tussen de detectie-inrichting en de eerste beheerderinrichting tot stand wordt gebracht en/of het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd of geaccepteerd, aanbieden van het 5 persoonlijk alarmsignaal aan de tweede beheerderinrichting. Preferably, the method includes if the irregularity is detected by the first manager device providing the 30 personal alarm signal, and, if not within a predetermined i 6 period of time and / or within a predetermined number of attempts a communicative connection between the detection device and the first manager device is established and / or personal alarm is rejected or accepted, offering the five personal alarm signal to the second device manager. Aldus kan in hoofdzaak worden verhinderd dat beide beheerderinrichtingen het persoonlijk alarmsignaal ontvangen, zodat kan worden verhinderd dat met behulp van de eerste beheerderinrichting het persoonlijk alarm wordt geaccepteerd en met behulp van de tweede beheerderinrichting het 10 persoonlijk alarm wordt geweigerd of vice versa. Thus, it can be prevented substantially that both manage devices receive the personal alarm signal, so that it can be prevented that the personal alarm is accepted with the aid of the first administrator device and by means of the second manager device, the 10 personal alarm is refused, or vice versa. Voorts wordt bereikt dat indien de eerste gebruiker, althans tijdelijk, onbeschikbaar is, wordt gepoogd het persoonlijk alarm naar de tweede gebruiker te versturen, om aldus de kans te vergroten dat ten minste een gebruiker het persoonlijk alarmsignaal opmerkt. Furthermore, it is achieved that if the user first, at least temporarily, is unavailable, an attempt is made to send the personal alarm to the second user, thereby to increase the probability that at least one user notices the personal alarm signal.

15 Volgens een ander aspect van de uitvinding is het beveiligingssysteem voorzien van een geheugen voor het daarin opslaan van * gegevens met betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of met betrekking tot de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie. 15 According to another aspect of the invention, the security system provided with a memory for storing therein * data relating to the at least one manager device and / or with respect to the at least one of the restraint system associated to alert a person and / or authority. Aldus kan bijvoorbeeld 20 het (GSM-)telefoonnummer van de ten minste ene beheerderinrichting in het geheugen zijn opgeslagen. Thus, for example 20, the (GSM) telephone number of the at least one manager device are stored in the memory. Voorts kan bijvoorbeeld een (GSM-) telefoonnummer en/of e-mail adres van de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie in het geheugen zijn op geslagen. Further, for example, a (GSM) telephone number and / or e-mail address of the at least one associated with the security system to alert a person and / or body to be beaten up in the memory. Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld een tekst 25 van het alarmbericht, eventueel afhankelijk van de gedetecteerde onregelmatigheid, in het geheugen is opgeslagen. It is also possible that a text 25 of the alarm message, if necessary depending on the detected irregularity is memorized. Hierdoor beschikt het beveiligingssysteem over gegevens voor het kunnen versturen van het persoonlijk alarmsignaal en/of het alarmbericht. This includes the security of data to be sent from the personal alarm and / or alarm message.

Volgens een ander aspect van de uitvinding is de detectie-30 inrichting voorzien van een unieke identificatiecode, bijvoorbeeld met 7 behulp van een SIM-kaart. According to another aspect of the invention, the detection device 30 is provided with a unique identification code, for example, by 7 by means of a SIM card. Bij voorkeur worden de identificatiecode van de detectie-inrichting en een identificatie van de ten minste ene beheerderinrichting in het geheugen gekoppeld. Preferably, the identification code of the detection device and an identification of the at least one manager device can be coupled into the memory.

Volgens een ander aspect van de uitvinding is het 5 beveiligingssysteem voorzien van een van de detectie-inrichting afgelegen server die het alarmeersysteem en/of hét geheugen omvat. According to another aspect of the invention, the safety system 5 is provided with a detection device of the remote server that includes the alarmeersysteem and / or memory. Aldus is het mogelijk om het persoonlijk alarmsignaal en/of het alarmbericht via de server aan respectievelijk de ten minste ene beheerderinrichting en/of de ten minste ene te alarmeren persoon en/of instantie te versturen. Thus it is possible to send personal alarm and / or alarm message from the server or the at least one administrator device and / or the person has at least one alert and / or body. Hierdoor 10 kan worden verhinderd dat kwaadwillenden door in of bij het object de detectie-inrichting te beschadigen of te vernietigen kunnen verhinderen dat het alarmbericht wordt verstuurd. As a result, 10 can be prevented from malicious intent by in or close to the object to be damaging to the detection device, or to destroy may prevent that the alarm message is sent.

Volgens een ander aspect van de uitvinding omvat de werkwijze het op de server, bijvoorbeeld via het internet, aanmelden van de unieke 15 identificatiecode van de detectie-inrichting en een identificatie van de ten minste ene beheerderinrichting. According to another aspect of the invention, the method comprises on the server, for example via the Internet, registering the unique identifier 15 of the detection device and an identification of the at least one manager device. Bij voorkeur is de server toegankelijk via ' het internet voor het oproepen en/of wijzigen van de gegevens van de ten minste ene beheerderinrichting en/of de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie. Preferably, the server accessible via "the Internet for calls and / or modify the data of the at least one administrator device and / or the at least one associated with the security alert person and / or body.

20 Aldus is het mogelijk, bijvoorbeeld via internet, het beveiligingssysteem in te richten. 20 Thus it is possible, for example via the internet, to set up the security system.

Volgens een ander aspect van de uitvinding is de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie, zoals bijvoorbeeld een buurman, kennis of familielid van de 25 gebruiker, niet een commerciële en/of professionele beveiligingsagent, beveiligingsinstantie en/of overheidsorgaan. According to another aspect of the invention, the at least one of the security alert associated person and / or entity, such as a neighbor, friend or relative of the 25 user, not a commercial and / or professional security guard, security authority and / or government. Dit biedt het voordeel dat een goedkoop beveiligingssysteem wordt verschaft waarbij bijvoorbeeld kosten voor een verbinding met een meldkamer kunnen worden uitgespaard. This offers the advantage that a cheap security system is provided wherein, for example, cost for a connection may be recessed with a central monitoring station. Daarnaast is het mogelijk dat de te alarmeren persoon en/of instantie 30 dusdanig wordt gekozen, bijvoorbeeld een buurman, dat deze zeer snel na 8 het ontvangen van het alarmbericht ter plaatse van het te beveiligen object de situatie kan aanschouwen. It is also possible that the alert person and / or body 30 is selected such, for example, a neighbor, this very soon after 8 receiving the alert message at the location of the protected object can see the situation. Bovendien kan aldus de werkwijze voor het beveiligen van een object worden gecombineerd met sociale controle, hetgeen gebruikers een extra gevoel van veiligheid kan geven. Moreover, thus combining the method for securing an object of social control which users can add an extra sense of security.

5 Volgens een ander aspect van de uitvinding omvat de werkwijze het met behulp van de ten minste ene beheerderinrichting aan de detectie-inrichting toevoeren van een activeersignaal en/of een deactiveersignaal voor het respectievelijk activeren en/of deactiveren van het beveiligingssysteem. 5 According to another aspect of the invention, the method includes using the at least one administrator device to the detection device supplying an activation signal and / or a disable signal for the activation, respectively, and / or deactivate the security system. Aldus is het mogelijk om met behulp van de 10 beheerderinrichting, bijvoorbeeld de GSM-telefoon, het beveiligingssysteem te activeren of te deactiveren door het versturen van een signaal of een bericht naar de detectie-inrichting. Thus, it is possible to by means of the manager device 10, for example, to activate or deactivate the GSM phone, the security system by sending a signal or a message to the detection device. Het is mogelijk dat hiervoor een persoonlijk identificatie nummer (PIN-code) nodig is, dat bijvoorbeeld op een toetsenbord van de beheerderinrichting kan worden ingegeven. It is possible that for this purpose a personal identification number (PIN) is required, which for example can be entered on a keyboard of the administrator device.

15 15

De uitvinding zal thans bij wijze van niet-beperkend voorbeeld nader worden toegelicht onder verwijzing naar de tekening. The invention will now by way of non-limiting example, be explained in more detail with reference to the drawing. Hierin toont In the drawing

Fig. Fig. 1 een schematische weergave van een eerste uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem volgens de uitvinding; 1 is a schematic representation of a first embodiment of a security system according to the invention; 20 Fig. 20 Fig. 2 een schematische weergave van een tweede uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem volgens de uitvinding; 2 is a schematic representation of a second embodiment of a security system according to the invention;

Fig. Fig. 3 een schematische weergave van een derde uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem volgens de uitvinding; 3 is a schematic representation of a third embodiment of a security system according to the invention;

Fig. Fig. 4 een schematische weergave van een vierde uitvoeringsvorm 25 van een beveiligingssysteem volgens de uitvinding; 4 is a schematic representation of a fourth embodiment 25 of a security system according to the invention; en and

Fig. Fig. 5 een schematische weergave van een vijfde uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem volgens de uitvinding. 5 is a schematic representation of a fifth embodiment of a security system according to the invention.

In de tekening verwijzen gelijke referentietekens naar gelijke 30 onderdelen. In the drawings, like reference characters to like parts 30.

9 9

Fig. Fig. 1 toont een schematische weergave van een eerste uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem 1 voor het beveiligen van een object 2, zoals bijvoorbeeld een gebouw. 1 shows a schematic representation of a first embodiment of a security system 1 for the protection of an object 2, such as, for example, a building. In dit voorbeeld omvat het 5 beveiligingssysteem 1 een detectie-inrichting 4, een beheerderinrichting 6 en een alarmeerinrichting 8. In this example, the 5 safety system 1, a detection device 4, a management device 6 and an alarm device 8.

De detectie-inrichting 4 is ingericht voor het detecteren van ten minste een onregelmatigheid die is geassocieerd met een ongewenste situatie, zoals inbraak en/of brand. The detection device 4 is arranged for detecting at least one irregularity, which is associated with an undesirable situation such as intrusion and / or fire. De detectie-inrichting 4 is daartoe 10 voorzien van of verbindbaar met ten minste een opnemer 10,12,14,16,18 (hierin ook wel aangeduid als sensor) voor het detecteren van ten minste een onregelmatigheid. The detection device 4 is for this purpose 10 is provided with or connectable to at least one sensor 10,12,14,16,18 (also referred to herein as a sensor) for detecting at least one irregularity. In dit voorbeeld omvat de detectie-inrichting een ingebouwde microfoon 10. In dit voorbeeld is de detectie-inrichting 2 voorts verbonden met een glasbreuksensor 12, een camera 14, een 15 bewegingssensor 16 en een rooksensor 18. Het zal duidelijk zijn dat de detectie-inrichting ook draadloos kan zijn verbonden met de ten minste ene opnemer. In this example, the detection device includes a built-in microphone 10. In this example, the detection device 2 is further connected to a glass break sensor 12, a camera 14, a 15, motion sensor 16 and a smoke sensor 18. It will be appreciated that the detection device can also be wirelessly connected to the at least one sensor.

De beheerderinrichting 6 is in dit voorbeeld uitgevoerd als een draadloze telecommunicatie-inrichting, zoals bijvoorbeeld een GSM-telefoon. The manager device 6 in this example as a wireless telecommunications device, such as a GSM phone. 20 De beheerderinrichting 6 wordt bij voorkeur gedragen door een met de beheerderinrichting geassocieerde gebruiker van het beveiligingssysteem. 20, the administrator device 6 is preferably supported by a device manager associated with the user of the security system.

In dit voorbeeld is de alarmeerinrichting 8 opgenomen in de detectie-inrichting 2. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de detectie-inrichting 2 en de alarmeerinrichting 6 zijn ondergebracht in één behuizing. In this example, the alarm means 8 included in the detection device 2. This means that, for example, the detection device 2, and the alarm device 6 are accommodated in one housing.

25 De tot dusver beschreven beveiligingsinrichting 1 kan als volgt worden gebruikt voor het beveiligen van het te beveiligen object 2. 25 described so far, security device 1 can be used as follows for securing the object 2 to be protected.

Indien het beveiligingssysteem 1 is geactiveerd, zal de detectie-inrichting 4, bijvoorbeeld continu, controleren of de opnemers 10-18 een onregelmatigheid detecteren. If the security system 1 is activated, the detection device 4, for example, will continuously check if the sensors 10 to 18 detect an irregularity. De onregelmatigheid kan bijvoorbeeld worden 30 gevormd door het breken van het glas van een ruit voorzien van de 10 glasbreuksensor 12, of door het aanwezig zijn van rook in of nabij de rooksensor 18. De onregelmatigheid kan zijn geassocieerd met een ongewenste situatie, zoals bijvoorbeeld respectievelijk ieen (poging tot) inbraak of brand. The irregularity may, for example be 30 is formed by the breaking of the glass of a window pane provided with the 10 glass breakage sensor 12, or by the presence of smoke in or close to the smoke sensor 18. The irregularity may be associated with an undesirable situation, such as, for example, respectively, ■ Transfer (attempted) burglary or fire. Het is echter eveneens mogelijk dat de onregelmatigheid 5 niet is geassocieerd met een ongewenste situatie, bijvoorbeeld respectievelijk het wegbreken van een raam bij een veirbouwing of het roken van een sigaret. However, it is also possible that the irregularity 5 is not associated with an undesirable situation, for example, respectively, the breaking away of a window at a veirbouwing or the smoking of a cigarette.

Indien de detectie-inrichting 4 de onregelmatigheid detecteert, wordt aan de beheerderinrichting 6 een persoonlijk alarmsignaal 10 toegevoerd. If the detection device 4 detects the irregularity, is supplied to the administrator device 6 is supplied with a personal alarm signal 10. In dit voorbeeld is de detectie-inrichting 4idaartoe voorzien van een zender 20 voor het in dit voorbeeld draadloos aan de beheerderinrichting 6 toevoeren van het persoonlijk alarmsignaal. In this example, the detection device 4idaartoe provided with a transmitter 20 for, in this example wirelessly to the managing device 6 supplying the personal alarm signal. De zender 20 is hierbij in dit voorbeeld ingericht voor het jversturen van het persoonlijk alarmsignaal via een draadloos telecommünicatie-netwerk, zoals 15 bijv. een GSM, GPRS, UMTS, EDGE of VoIP netwerk. The transmitter 20 is adapted here in this example to jversturen of the personal alarm signal via a wireless telecommunications network, such as 15 eg. A GSM, GPRS, UMTS, EDGE or VoIP network. De detectie- inrichting kan tevens zijn voorzien van een ontvanger! The detection device may also be provided with a receiver! Aan de detectie-inrichting kan aldus een identificatie, zoals een telefoonnummer, bijvoorbeeld een GSM-telefoonnummer, zijn toegekend zodat de detectie-inrichting signalen kan versturen via telecommunicatienetwerk en signalen 20 kan ontvangen via het telecommmunicatienetwerk. On the detection device can thus be an identification, such as a telephone number, for example, a GSM telephone number, are assigned so that the detection device can send signals over the telecommunications network and signals 20 may be received through the telecommmunicatienetwerk. H|et persoonlijk alarmsignaal kan hierbij bijvoorbeeld een SMS-berichjt of een, eventueel vooraf opgenomen of geprogrammeerd, geluidsberichtiomvatten. H | et personal alarm can for instance an SMS berichjt or possibly pre-recorded or programmed geluidsberichtiomvatten.

i i

In dit voorbeeld ontvangt de gebruiker door middel van de beheerderinrichting 6 het persoonlijk alarmsignaal, bijvoorbeeld een SMS-25 bericht dat aangeeft dat de glasbreuksensor 12 een onregelmatigheid heeft gedetecteerd. In this example, receives the user by means of the manager device 6 to the personal alarm signal, for instance a SMS-message 25 which indicates that the glass breakage sensor 12 has detected an irregularity.

Vervolgens kan de gebruiker kiezen of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd, bijvoorbeeld pp basis van gegevens uit het persoonlijk alarmsignaal. Then the user can choose whether personal alarm should be rejected or accepted, for example, pp Based on data from the personal alarm. Het is mogelijk dat de detectie-inrichting 4 30 detectie-informatie, bijvoorbeeld verkregen met behulp van de opnemers 10- 11 18, met betrekking tot de gedetecteerde onregelmatigheid toevoert aan de beheerderinrichting 6. De detectie-informatie kan in dit voorbeeld bijvoorbeeld geluidsinformatie van de microfoon 10, beeldinformatie van de camera 14 en/of rookdichtheidsinformatie van de rookdetector 18 omvatten. It is possible that the detection device 4 30, detection information obtained, for example with the aid of the sensors 10- 11, 18, is fed with respect to the detected anomaly to the administrator device 6. The detection information may, in this example, for example, audio information from the microphone 10, image information of the camera 14 and / or smoke density information of the smoke detector 18 may include.

5 De detectie-informatie wordt bijvoorbeeld in hoofdzaak real-time aan de beheerderinrichting 6 toegevoerd. 5 The detection information is supplied, for example substantially in real-time to the managing device 6. De beheerderinrichting is in dit voorbeeld voorzien van een uitvoereenheid, zoals een luidspreker of beeldscherm, voor het weergeven van de detectie-informatie. The manager device in this example is provided with an output unit, such as a speaker or monitor, for displaying the detection information. Aldus kan de gebruiker bijvoorbeeld, eventueel continu, on-line en/of in real-time, door middel van 10 de microfoon 10 van de detectie-inrichting 4 en de luidspreker van de beheerderinrichting 6 horen wat er gebeurt in of bij het te beveiligen object 2 (meeluister-functie). Thus, the user can, for example, optionally continuously, on-line and / or in real-time, by means of 10, the microphone 10 of the detection device 4 and the loudspeaker of the administrator device 6 hear what is happening in or close to secure the object 2 (open-listening function). Het is ook mogelijk dat de gebruiker bijvoorbeeld, eventueel continu, on-line en/of in real-time, door middel van de camera 14 van de detectie-inrichting 4 en het beeldscherm van de beheerderinrichting 15 6 kan zien wat er gebeurt in of bij het te beveiligen object 2 (meekijkfunctie). It is also possible that the user, for example, optionally continuously, on-line and / or in real-time, by means of the camera 14 of the detection device 4, and the display screen of the administrator device 15 6 can see what is happening in the, or to the object 2 (meekijkfunctie) to be protected.

Hierdoor kan de gebruiker een goed overzicht verkrijgen van de situatie in of bij het te beveiligen object 2, en kan hij goed inschatten of de onregelmatigheid die tot het versturen van het persoonlijk alarmsignaal heeft geleid is geassocieerd met een ongewenste situatie of niet. This allows the user to obtain a good overview of the situation in or near the protected object 2, and can properly assess whether the irregularity has led to the sending of the personal alarm associated with an undesirable situation or not. Aldus kan 20 de gebruiker op basis van de detectie-informatie een gefundeerde keuze maken of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. 20 Thus, the user based on the detection information to make an informed choice or personal alarm should be rejected or accepted.

Zodra de gebruiker een keuze heeft gemaakt, kan hij met behulp van de beheerderinrichting 6, volgens de gemaakte keuze, het persoonlijk 25 alarmsignaal weigeren of accepteren. Once the user has made a choice, he can with the manager device 6, reject or accept according to the choice made, the personal alarm 25. Hiertoe kan de beheerderinrichting bijvoorbeeld zijn voorzien van een weigertoets voor het weigeren van het persoonlijk alarmsignaal en een accepteertoets voor het accepteren van het persoonlijk alarmsignaal. To this end, the manager device may be provided with a key to refuse refusing personal alarm and accept button to accept the personal alarm.

Indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd, kan de 30 alarmeerinrichting 8 automatisch een alarmbericht versturen naar een 12 indicatie-inrichting 22 die is geassocieerd met een te alarmeren derde. If the personal alarm signal is accepted, the alarm 30, device 8 may automatically send an alarm message to a 12-indicating device 22, which is associated with a third party to alert. De indicatie-inrichting kan bijvoorbeeld een GSM-telefoon omvatten. The indicating device may comprise for example a GSM phone. Het alarmbericht kan bijvoorbeeld een SMS-bericht of een spraakbericht omvatten. The alarm message can include for example a text message or a voice message. In het voorbeeld van Fig. In the example of Fig. 1 is de alarmeerinrichting 8 op genomen 5 in de detectie-inrichting 4. Indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd met behulp van de beheerderinrichting 6, wordt in dit voorbeeld door de beheerderinrichting 6 een geaccepteerd alarmsignaal aan de alarmeerinrichting 8 in de detectie-inrichting 4 toegevoerd, bijvoorbeeld via het GSM-telefoonnetwerk. 1, the alarm device 8 taken to be 5 in the detection device 4. If the personal alarm signal is accepted by means of the manager device 6, in this example, by the manager device 6 is an accepted alarm signal to the alarm means 8 is supplied to the detection device 4 for example via the GSM telephone network. In reactie op het ontvangen van het 10 geaccepteerd alarmsignaal stuurt de alarmeerinrichting 8 het alarmbericht naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde. In response to the reception of the accepted alarm signal 10 controls the alarm means 8, the alarm message to the display device 22 of the third to alert.

De te alarmeren derde kan ten minste een vooraf bepaalde persoon of instantie zijn. The alert can be third at least one predetermined person or body. De te alarmeren derde kan bijvoorbeeld een buurman, kennis of familielid van de gebruiker zijn, bijvoorbeeld niet zijnde een 15 commerciële en/of professionele beveiligingsagent, beveiligingsinstantie en/of overheidsorgaan. The alerting third example may be a neighbor, friend or relative of the user, for example, than a 15 commercial and / or professional security guard, security agency and / or government. Aldus kunnen bijvoorbeeld kosten voor (een verbinding met een meldkamer van) een beveiligingsdienst worden uitgespaard. Thus, for example, can cost for (a compound having a control room) may be recessed a security service. Na het ontvangen van het alarmbericht, bijvoorbeeld een SMS-bericht of een e-mail bericht, kan de gealarmeerde derde in of bij het te 20 beveiligen object gaan observeren of er een ongewenste situatie is, en eventueel maatregelen treffen. After receiving the alarm message, for example, move a text message or an e-mail message, the alarmed is third in or near the object to secure 20 observe whether there is an undesirable situation, and if necessary take action. De te alarmeren derde kan dusdanig worden gekozen dat deze zeer snel na het ontvangen van het alarmbericht ter plaatse van het te beveiligen object de situatie kan aanschouwen, bijvoorbeeld een buurman. The alerting third may be selected so that it very soon after the reception of the alarm message at the location of the object to be protected can observe the situation, for example, a neighbor.

25 Het zal duidelijk zijn dat het niet is uitgesloten dat het alarmbericht wordt gestuurd aan een hulpdienst zoals bijvoorbeeld brandweer, politie en/of een ambulancedienst. 25 It will be clear that it is not excluded that the alarm message is sent to an emergency such as fire, police and / or ambulance service. Doordat echter de gebruiker eerste bewust de keuze maakt of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geaccepteerd of geweigerd zal er niet of nauwelijks ten onrechte een beroep 30 worden gedaan op dergelijke hulpdiensten. However, because the user first makes the conscious choice or personal alarm must be accepted or rejected will hardly wrongly an appeal be made 30 such emergency. Het is aldus bijvoorbeeld 13 mogelijk dat een hulpdienst, zoals de politie, het alarmbericht ontvangt. The example thus 13 possible that a service such as the police received the alarm message. Hierbij kan bijvoorbeeld het alarmbericht, bijvoorbeeld de tekst van het SMS-bericht, in een meldkamer van de politie worden weergegeven op een beeldscherm of lichtkrant. Here, for instance, the alarm message, for example the text of the message are displayed in a room of the police on a screen or ticker. Het is tevens mogelijk dat de politie vervolgens, 5 bijvoorbeeld op basis van postcode, via bijvoorbeeld telefoon of SMS derden alarmeert en/of oproept om poolshoogte te nemen. It is also possible that the police then, 5 for example based on ZIP code, for example via telephone or SMS alerting third parties and / or calls to take a look. Hierbij kan bijvoorbeeld door de politie het alarmbericht worden doorgestuurd aan de derden. This can be done by the police, the alarm message will be forwarded to third parties. Het zal duidelijk zijn dat de derden die door de politie worden gealarmeerd niet noodzakelijkerwijs dezelfde derden zijn als de te alarmeren derden die door 10 de alarmeerinrichting van het beveiligingssysteem kunnen worden gealarmeerd. It will be appreciated that the third party which is the same third party to be alerted by the police are not necessarily as to alert the third party that can be alerted to the alarm device of the security system by 10.

De te alarmeren derde kan bijvoorbeeld worden gekozen uit een veelvoud van vooraf bepaalde te alarmeren derden, bijvoorbeeld op basis van de gedetecteerde onregelmatigheid. The alerting third party may, for example, be selected from a plurality of predetermined alarm to a third party, for example, on the basis of the detected irregularity. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat, 15 indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd door de rooksensor 18, na het accepteren van het persoonlijk alarmsignaal het betreffende alarmbericht naar een indicatie-inrichting van de brandweer wordt verstuurd. Thus, it is possible, for example, 15 if the irregularity is detected is sent by the smoke sensor 18, after accepting the personal alarm signal on the alarm message to an indicating device of the fire brigade.

Doordat de gebruiker, eventueel op basis van de detectie-20 informatie, de keuze maakt of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd, kan de gebruiker verhinderen dat indien de onregelmatigheid die heeft geleid tot het versturen van het persoonlijk alarmsignaal niet is geassocieerd met een ongewenste situatie ten onrechte een alarmbericht wordt verstuurd naar de te alarmeren derde. Because the user, possibly makes, on the basis of the detection-20 information, the choice of whether the personal alarm signal is to be refused or accepted, the user can prevent that, if the irregularity which has lead to the sending of the personal alarm signal is not associated with a undesirable situation wrongly alarm message is sent to the third alert. De gebruiker 25 kan derhalve in hoofdzaak verhinderen dat naar de te alarmeren derde toe een vals alarm wordt gegenereerd, althans het aantal valse alarmen verminderen. The user 25 may, therefore, substantially prevent the third party to alert a false alarm is generated, or at least reduce the number of false alarms.

Fig. Fig. 2 toont een schematische weergave van een tweede uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem 1 volgens de uitvinding. 2 shows a schematic representation of a second embodiment of a security system 1 according to the invention. In het 30 voorbeeld van Fig. In the 30th example of Fig. 2 is de alarmeerinrichting 8 opgenomen in of verbindbaar 14 met de beheerderinrichting 6 bijvoorbeeld via een kabel of een draadloze verbinding, zoals bijvoorbeeld bluetooth. 2, the alarm device 8 included in, or connectable 14 with the administrator device 6, for example via a cable or a wireless connection, such as bluetooth.

Het beveiligingssysteem volgens Fig. The security system according to Fig. 2 werkt als volgt. 2 operates as follows.

Indien de detectie-inrichting 4 een onregelmatigheid detecteert, 5 wordt het persoonlijk alarmsignaal aan de beheerderinrichting 6 toegevoerd. If the detection device 4 detects an abnormality, 5, the personal alarm signal is fed to the administrator device 6. De gebruiker kiest, bijvoorbeeld op basis van de detectie-informatie, of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. The user selects, for example based on the detection information, or personal alarm should be rejected or accepted. Volgens de gemaakte keuze wordt met behulp van de beheerderinrichting 6 het persoonlijk alarm geweigerd of geaccepteerd. According to the choice made with the aid of the manager device 6 rejected or accepted the personal alarm.

10 Indien het persoonlijk alarm wordt geaccepteerd, wordt een geaccepteerd alarmsignaal aan de alarmeerinrichting toegevoerd. 10, if the personal alarm is accepted, an accepted alarm signal is supplied to the alarm device. In reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal stuurt de alarmeerinrichting 8 het alarmbericht naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde. In response to the reception of the accepted alarm signal to the alarm device 8 sends the alarm message to the display device 22 of the third to alert.

15 Indien de alarmeerinrichting 8 is opgenomen in de beheerderinrichting 6, en indien de beheerderinrichting 6 is uitgevoerd als de telecommunicatie-inrichting, zoals de GSM-telefoon, kan de beheerderinrichting bijvoorbeeld een computer programma product bevatten, dat laadbaar is in een geheugen van de telecommunicatie-20 inrichting, zoals de GSM-telefoon, omvattende software-code-delen voor ontvangen van het persoonlijk alarmsignaal, het door de gebruiker laten accepteren of weigeren van het persoonlijk alarmsignaal en/of het in reactie op het accepteren van het persoonlijk alarmsignaal naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde sturen van het alarmbericht. 15, if the alarm device 8 is included in the administrator device 6, and if the manager device 6 is designed as a telecommunications device, such as the GSM telephone, the manager device can, for example, comprise a computer program product, loadable in a memory of the telecommunications -20 device, such as the GSM telephone, comprising software code portions for receiving the personal alarm signal, letting the user accept or reject of the personal alarm signal and / or in response to the accepting of the personal alarm signal to the indicating device 22 of the third send to alert of the alarm message.

25 Fig. 25 Fig. 3 toont een schematische weergave van een derde uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem 1 volgens de uitvinding. 3 shows a schematic representation of a third embodiment of a security system 1 according to the invention. In het voorbeeld van Fig. In the example of Fig. 3 is het beveiligingssysteem voorzien van een server 24. In het voorbeeld van Fig. 3, the security system is provided with a server 24. In the example of Fig. 3 is de alarmeerinrichting 8 opgenomen in of verbindbaar met de server 24. Bij voorkeur is de server 24 afgelegen van de 30 detectie-inrichting 4. Meer bij voorkeur is de server ver afgelegen van de 15 detectie-inrichting. 3, the alarm device 8 included in or connectable to the server 24. Preferably, the remote server 24, 30 of the detection device 4. More preferably, the server 15 far remote from the detection device. Het zal duidelijk zijn dat de server kan zijn uitgevoerd als een centrale server die onderdeel uitmaakt van een veelvoud van beveiligingssystemen volgens de uitvinding. It will be understood that the server may be configured as a central server that is part of a plurality of restraining devices according to the invention.

Het is mogelijk dat de detectie-inrichting 4 is voorzien van een 5 unieke identificatiecode, bijvoorbeeld met behulp van een SIM-kaart. It is possible that the detection device 4 is provided with a unique identification code 5, for example with the aid of a SIM card. Aldus kan de server 24 de detectie-inrichting identificeren. Thus, the server 24 can identify the detecting device.

Het beveiligingssysteem volgens Fig. The security system according to Fig. 3 werkt als volgt. 3 operates as follows.

Indien de detectie-inrichting 4 een onregelmatigheid detecteert, wordt het persoonlijk alarmsignaal aan de beheerderinrichting 6 10 toegevoerd. If the detection device 4 detects an abnormality, the personal alarm signal is fed to the administrator device 6 10. De gebruiker kiest, bijvoorbeeld op basis van de detectie-informatie, of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. The user selects, for example based on the detection information, or personal alarm should be rejected or accepted. Volgens de gemaakte keuze wordt met behulp van de beheerderinrichting 6 het persoonlijk alarm geweigerd of geaccepteerd. According to the choice made with the aid of the manager device 6 rejected or accepted the personal alarm. Indien het persoonlijk alarm wordt geaccepteerd, wordt een eerste 15 geaccepteerd alarmsignaal naar de server 24 verzonden, bijvoorbeeld via het GSM-telefoonnetwerk, en vervolgens in reactie op het ontvangen van het eerste geaccepteerd alarmsignaal een tweede geaccepteerd alarmsignaal aan de alarmeerinrichting 8 toegevoerd. If the personal alarm is accepted, a first 15 accepted alarm signal is sent to the server 24, for example via the GSM telephone network, and then fed, in response to receiving the first accepted alarm signal to a second accepted alarm signal to the alarm device 8. Het tweede geaccepteerde alarmsignaal kan identiek zijn aan het eerste geaccepteerde alarmsignaal, 20 dit is echter niet noodzakelijk. However, the second accepted alarm signal may be identical to the first accepted alarm signal 20, this is not necessary. In reactie op het ontvangen van het tweede geaccepteerd alarmsignaal stuurt de alarmeerinrichting 8 het alarmbericht naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde. In response to receiving the second accepted alarm signal controls the alarm means 8, the alarm message to the display device 22 of the third to alert.

Indien de alarmeerinrichting 8 is opgenomen in de server 24, kan de server bijvoorbeeld een computer programma product bevatten, dat 25 laadbaar is in een geheugen van de server, omvattende software-code-delen voor ontvangen van het geaccepteerde alarmsignaal en/of het in reactie op het ontvangen van het geaccepteerde alarmsignaal naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde sturen van het alarmbericht. If the alarm device 8 is included in the server 24, the server can, for example, comprise a computer program product, comprising 25 loadable into a memory of the server, comprising software code portions for receiving the accepted alarm signal and / or in reaction upon receiving the accepted alarm signal to the display device 22 of the third send to alert of the alarm message.

Fig. Fig. 4 toont een schematische weergave van een vierde 30 uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem 1 volgens de uitvinding. 4 shows a schematic representation of a fourth embodiment 30 of a security system 1 according to the invention. In het 16 voorbeeld van Fig. In the 16th example of Fig. 4 is het beveiligingssysteem eveneens voorzien van de server 24. In het voorbeeld van Fig. 4, the security system is also provided from the server 24. In the example of Fig. 4 is de alarmeerinrichting 8 opgenomen in of verbindbaar met de server 24. 4 the alarm device 8 included in, or connectable to the server 24.

Het beveiligingssysteem volgens Fig. The security system according to Fig. 4 werkt als volgt. 4 operates as follows.

5 Indien de detectie-inrichting 4 een onregelmatigheid detecteert, wordt het persoonlijk alarmsignaal aan de beheerderinrichting 6 toegevoerd. 5, if the detection device 4 detects an abnormality, the personal alarm signal is fed to the administrator device 6. De gebruiker kiest, bijvoorbeeld op basis van de detectie-informatie, of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. The user selects, for example based on the detection information, or personal alarm should be rejected or accepted. Volgens de gemaakte keuze wordt met hehulp van de 10 beheerderinrichting 6 het persoonlijk alarm geweigerd of geaccepteerd. According to the choice made by hehulp is the 10th manager device 6 rejected or accepted the personal alarm. Indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd, wordt een eerste geaccepteerd alarmsignaal naar de detectie-inrichting 4 verzonden. If the personal alarm signal is accepted, accepted, a first alarm signal is sent to the detection device 4. In reactie op het ontvangen van het eerste geaccepteerde alarmsignaal verstuurt de detectie-inrichting een tweede geaccepteerd alarmsignaal naar 15 de server 24, die vervolgens een derde geaccepteerd alarmsignaal aan de alarmeerinrichting 8 toevoert. In response to the receipt of the first accepted alarm signal, the detection device transmits a second alarm signal accepted at 15, the server 24, which then accepts a third alarm signal to the alarm device 8 feeds. In reactie op het ontvangen van het derde geaccepteerd alarmsignaal stuurt de alarmeerinrichting 8 het alarmbericht naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde. In response to receiving the third accepted alarm signal to the alarm device 8 sends the alarm message to the display device 22 of the third to alert.

Fig. Fig. 5 toont een schematische weergave van een vijfde 20 uitvoeringsvorm van een beveiligingssysteem 1 volgens de uitvinding. 5 shows a schematic representation of a fifth embodiment 20 of a security system 1 according to the invention. In het voorbeeld van Fig. In the example of Fig. 5 is het beveiligingssysteem eveneens voorzien van de server 24. In het voorbeeld van Fig. 5, the security system is also provided from the server 24. In the example of Fig. 5 is de alarmeerinrichting 8 opgenomen in of verbindbaar met de server 24. 5, the alarm device 8 is included in or connectable to the server 24.

Het beveiligingssysteem volgens Fig. The security system according to Fig. 5 werkt als volgt. 5 operates as follows.

25 Indien de detectie-inrichting 4 een onregelmatigheid detecteert, wordt een eerste persoonlijk alarmsignaal naar de server 24 verstuurd. 25, if the detection device 4 detects an abnormality, a first personal alarm signal is sent to the server 24. In reactie op het ontvangen van het eerste persoonlijk alarmsignaal van de detectie-inrichting kan de server 24 een tweede persoonlijk alarmsignaal naar de beheerderinrichting 6 versturen. sending, in response to receiving the first personal alarm signal from the detection device, the server 24 may be a second personal alarm signal to the manager device 6. Het tweede persoonlijk 30 alarmsignaal kan identiek zijn aan het eerste persoonlijk alarmsignaal, dit 17 is echter niet noodzakelijk. The second personal alarm 30 but may be identical to the first personal alarm, this 17 is not necessary. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat de server 24 informatie uit het eerste persoonhjk alarmsignaal gebruikt voor het creëren van het tweede persoonlijk alarmsignaal. It is also possible that the server 24 information from the first alarm persoonhjk used to create the second personal alarm. De gebruiker ontvangt met behulp van de beheerderinrichting 6 het tweede persoonlijk alarmsignaal. The user receives using the device manager six second personal alarm. De 5 gebruiker kiest vervolgens, bijvoorbeeld op basis van detectie-informatie, of het tweede persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. 5 The user then selects, for example, based on detection information or the second personal alarm should be rejected or accepted. Volgens de gemaakte keuze wordt met behulp van de beheerderinrichting 6 het tweede persoonhjk alarmsignaal geweigerd of geaccepteerd. According to the choice made with the aid of the manager device 6 rejected or accepted the second persoonhjk alarm.

10 Indien het tweede persoonhjk alarmsignaal wordt geaccepteerd, wordt een geaccepteerd alarmsignaal naar de server 24 verzonden, bijvoorbeeld via het telecommunicatienetwerk, bijvoorbeeld het GSM-telefoonnetwerk, en vervolgens aan de alarmeerinrichting 8 toe gevoerd. 10, if the second persoonhjk alarm signal is accepted, an accepted alarm signal is sent to the server 24, for example via the telecommunications network, for example the GSM telephone network, and then passed to the alarm device 8. In reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal stuurt de 15 alarmeerinrichting 8 het alarmbericht naar de indicatie-inrichting 22 van de te alarmeren derde. In response to the reception of the accepted alarm signal 15 controls the alarm means 8, the alarm message to the display device 22 of the third to alert.

0 0

Indien het tweede persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd, kan een geweigerd alarmsignaal naar de server 24 worden verzonden, bijvoorbeeld via het telecommunicatie-netwerk, bijvoorbeeld het GSM-20 telefoonnetwerk. If the second personal alarm is rejected, refused an alarm signal can be sent to the server 24, for example via the telecommunications network, such as the GSM telephone network 20. De server 24 kan vervolgens een bericht aan de detectie-inrichting 4 toevoeren voor het resetten van de detectie-inrichting. The server 24 may then supply a message to the detection device 4 for resetting the detection device.

In de voorbeelden omvat het beveiligingssysteem 1 één beheerderinrichting 6. Het is echter ook mogelijk dat het beveiligingssysteem 1 een veelvoud van beheerderinrichtingen omvat, 25 bijvoorbeeld een eerste beheerderinrichting en een tweede beheerderinrichting. However, in the examples, the security system 1 includes a single administrator device 6. It is also possible that the security system 1 includes a plurality of administrator devices 25, for example, a first administrator device and a second device manager. Hierdoor is het mogelijk dat het persoonlijke alarmsignaal naar een met de eerste beheerderinrichting geassocieerde eerste gebruiker en een met de tweede beheerderinrichting geassocieerde tweede gebruiker wordt verstuurd. As a result, it is possible that the personal alarm signal to a device manager associated with the first user and the first one will be sent to the second device manager associated second user. Aldus is de kans dat het persoonlijk 30 alarmsignaal door ten minste een gebruiker wordt opgemerkt groter dan 18 wanneer er slechts een gebruiker is. Thus, the probability that the personal alarm signal 30 will be noticed by a user, at least greater than 18 when there is only one user. Hierbij is het mogelijk dat het persoonlijk alarmsignaal bijvoorbeeld gelijktijdig, alternerend of achtereenvolgens naar de eerste beheerderinrichting en de tweede beheerderinrichting wordt verstuurd. Here, it is possible that the personal alarm signal is sent, for example, simultaneously, alternately or sequentially to the first administrator device and the second device manager.

5 In een bijzondere uitvoeringsvorm wordt, indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd, in eerste instantie het persoonlijk alarmsignaal uitsluitend aan de eerste beheerderinrichting aangeboden. 5 In a particular embodiment, the personal alarm signal if the irregularity is detected, in the first instance only be offered to the first device administrator. De met de eerste beheerderinrichting geassocieerde eerste gebruiker kan bijvoorbeeld een hoofdgebruiker zijn. For example, the first user associated with the first manager device may be a master user. Indien geen communicatieve 10 verbinding tot stand wordt gebracht tussen de detectie-inrichting 4 en de eerste beheerderinrichting 6 (eventueel via de server 24) en/of indien het persoonlijk alarmsignaal niet wordt geweigerd of geaccepteerd, wordt het persoonlijk alarmsignaal aan de tweede beheerderinrichting aangeboden. If no communicative 10 connection is established between the detection device 4 and the first manager device 6 (possibly via the server 24) and / or if the personal alarm signal is not rejected, or accepted, the personal alarm signal is presented to the second administrator device. In een bijzondere uitvoeringsvorm wordt het persoonlijk alarmsignaal aan de 15 tweede beheerderinrichting aangeboden, indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen een * communicatieve verbinding tussen de detectie-inrichting en de eerste beheerderinrichting tot stand komt en/of indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen het 20 persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd of geaccepteerd. In a particular embodiment, the personal alarm signal is presented to the 15-second manager device, if not within a predetermined period of time and / or within a predetermined number of attempts a * communicative connection between the detection device and the first manager device for comes about, and / or if not within a predetermined time period and / or within a predetermined number of attempts to 20 personal alarm is rejected or accepted. De vooraf bepaalde tijdsperiode bedraagt bij voorkeur meer dan 5 seconden, meer bij voorkeur meer dan 15 seconden. The predetermined time period is preferably more than 5 seconds, more preferably more than 15 seconds. De vooraf bepaalde tijdsperiode bedraagt bij voorkeur minder dan 300 seconden, meer bij voorkeur minder dan 60 seconden. The predetermined time period is preferably less than 300 seconds, more preferably less than 60 seconds. De vooraf bepaalde tijdsperiode bedraagt meest bij voorkeur in 25 hoofdzaak 30 seconden. The predetermined period of time is most preferably at substantially 25 to 30 seconds. Aldus heeft de betreffende gebruiker een redelijke tijdsperiode om op het persoonlijk alarmsignaal te reageren, maar gaat niet een te lange tijdsperiode verloren indien de betreffende gebruiker niet op het persoonlijk alarmsignaal reageert en het persoonlijk alarmsignaal aan een andere gebruiker moet worden aangeboden. Thus the user in a reasonable period of time to respond to the personal alarm, but will not lose to a long period of time if that user does not respond to the personal alarm and personal alarm should be offered to another user.

19 19

Aldus wordt in hoofdzaak verhinderd dat beide beheerderinrichtingen het persoonlijk alarmsignaal ontvangen, hetgeen tot verwarring of tegenstrijdige opdrachten zou kunnen leiden. This prevents essentially manage both devices receive personal alarm, which could lead to confusion or contradictory commands. Voorts wordt bereikt dat indien de eerste gebruiker, althans tijdelijk, onbeschikbaar is, 5 het persoonlijk alarm aan de tweede gebruiker wordt aangeboden, om aldus de kans te vergroten dat ten minste een gebruiker het persoonlijk alarmsignaal opmerkt. Furthermore, it is achieved that if the user first, at least temporarily, is unavailable, 5 it is offered personal alarm to the second user, so as to increase the probability that at least one user notices the personal alarm signal. Het zal duidelijk zijn dat het tevens mogelijk is om een derde, vierde etc. beheerderinrichting aan het systeem toe te voegen. It will be clear that it is also possible to add a third, fourth etc. administrator device to the system. Aldus kan een keten van gebruikers worden gecreëerd, waarbij bijvoorbeeld 10 telkens het persoonlijk alarmsignaal aan ten minste één volgende gebruiker in de keten wordt aangeboden, indien de vorige gebruiker in de keten geen verbinding tussen de detectie-inrichting en zijn beheerderinrichting tot stand brengt of het persoonlijk alarmsignaal niet accepteert of weigert. Thus can be created a chain of users, in which, for example, 10 in each case, the personal alarm signal to at least one next user is offered in the chain, if the previous user in the chain is no connection between the detection device and its manager device establishes whether the personal alarm will not accept or reject.

In de voorbeelden omvat het beveiligingssysteem 1 één indicatie-15 inrichting 22. Het is echter ook mogelijk dat het beveiligingssysteem 1 een veelvoud van indicatie-inrichtingen omvat, bijvoorbeeld een eerste indicatie -inrichting en een tweede indicatie-inrichting. However, in the examples, the security system 1 of one indication-15 device 22. It is also possible that the security system 1 includes a plurality of indicating devices, for example, a first indication -inrichting and a second indicating device. Hierdoor is het mogelijk dat het alarmbericht naar een met de eerste indicatie-inrichting geassocieerde eerste te alarmeren derde en een met de tweede indicatie-inrichting 20 geassocieerde tweede te alarmeren derde wordt verstuurd en eventuele verdere indicatie-inrichtingen van verdere derden. As a result, it is possible that the alarm message to a first indication to the device associated first to alarm, and a third with the second indication device 20 to alert associated second third is sent and any further indicating devices of other third parties. Aldus is de kans dat het alarmbericht door ten minste een te alarmeren derde wordt op gemerkt groter dan wanneer er slechts één te alarmeren derde is. Thus, the probability that the alarm message is shown on by at least one alerting third larger than when there is only one third to alarm. Hierbij is het mogelijk dat het alarmbericht bijvoorbeeld gelijktijdig, alternerend of 25 achtereenvolgens naar de eerste indicatie-inrichting en de tweede indicatie-inrichting wordt verstuurd. Here, it is possible that, for example, the alarm message will be sent simultaneously, alternating or 25 in succession to the first indicating device and the second indicating device. Hierbij is het voorts mogelijk dat een van de te alarmeren derden is aangewezen als hoofd-derde, en dat de overige te alarmeren derden zijn geïnstrueerd om het ontvangen van het alarmbericht, en/of eventueel reeds ter plaatse van het te beveiligen object aanschouwde 20 feiten, aan de hoofd-derde te melden. Here, it is also possible that one of the alerting a third party has been designated as the main-third, and in that the remaining alerting third parties are instructed to receive the alarm message, and / or optionally is already at the location of the object looked upon 20 acts to secure , to report to the main-third. In een voorbeeldsuitvoering is de hoofdderde bijvoorbeeld de politie. In an exemplary embodiment, the main third example is the police.

Het is mogelijk dat de indicatie-inrichting is ingericht voor het weigeren of accepteren van het alarmbericht. It is possible that the display device is configured to reject or accept the alarm message. Aldus kan de te alarmeren 5 derde bijvoorbeeld het alarmbericht accepteren indien hij in staat is om de situatie bij het te beveiligen object te aanschouwen, of het alarmbericht weigeren indien hij daartoe niet in staat is. Thus the alerting can accept five third example, the alarm message if he is able to see the situation in the protected object, or reject the alarm message if he is not capable.

In een bijzondere uitvoeringsvorm wordt, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd in eerste instantie het alarmbericht 10 uitsluitend aan de eerste indicatie-inrichting aangeboden. In a particular embodiment, if the personal alarm signal is accepted in the first instance, the alarm message 10 only offered to the first indicating device. De met de eerste indicatie-inrichting geassocieerde eerste te alarmeren derde kan bijvoorbeeld de hoofd-derde zijn. The first indication to the device associated first to third alarm may be, for example, the head-third. Indien geen communicatieve verbinding tot stand wordt gebracht tussen de alarmeerinrichting 8 en de eerste indicatie-inrichting en/of het alarmbericht niet wordt geaccepteerd door de eerste te 15 alarmeren derde, wordt het alarmbericht aan de tweede indicatie-inrichting aangeboden. If no communicative connection is established between the alarm means 8 and the first indicating device and / or the alarm message is not accepted by the first to third alarm 15, the alarm message is presented to the second indicating device. In een bijzondere uitvoeringsvorm wordt het alarmbericht aan « de tweede indicatie-inrichting aangeboden, indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen een communicatieve verbinding tussen de alarmeerinrichting en de eerste 20 indicatie-inrichting tot stand komt en/of indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen het alarmbericht wordt geaccepteerd. In a particular embodiment, the alarm message is to «offered the second indicating device, if not within a predetermined period of time and / or within a predetermined number of attempts a communicative connection between the alarm device and the first 20 indicating device comes into being, and / or if not, the alarm message is accepted within a predetermined period of time and / or within a predetermined number of attempts. Aldus wordt in hoofdzaak verhinderd dat beide indicatie-inrichtingen het alarmbericht ontvangen, hetgeen tot verwarring zou kunnen leiden. Thus, it is substantially prevented that the two indicating devices receive the alarm message, which could lead to confusion. Voorts wordt bereikt dat indien de eerste te 25 alarmeren derde, althans tijdelijk, onbeschikbaar is, het alarmbericht aan de tweede te alarmeren derde wordt aangeboden, om aldus de kans te vergroten dat ten minste een te alarmeren derde het alarmbericht opmerkt. Furthermore, it is achieved that, if the first to third alarm 25, at least temporarily, is unavailable, to alarm the alarm message to the second third is offered, in order to thus increase the probability that at least one third party to alert notice the alarm message. Het zal duidelijk zijn dat het tevens mogelijk is om een derde, vierde etc. indicatie-inrichting aan het systeem toe te voegen. It will be appreciated that it is also possible to add a third, fourth and so on indicating device to the system. Aldus kan een keten van 30 te alarmeren derden worden gecreëerd, waarbij bijvoorbeeld telkens het 21 alarmbericht aan ten minste één volgende te alarmeren derde in de keten wordt aangeboden, indien de vorige te alarmeren derde in de keten geen verbinding tussen de alarmeerinrichting en zijn indicatie-inrichting tot stand brengt en/of niet een dergelijke verbinding tot stand komt en/of het 5 alarmbericht wordt geweigerd. Thus, it can alert to be created third party a chain of 30, wherein, for example, each of the 21 alarm message to at least one next to alert third party is offered in the chain, if the previous alert third party in the chain, no connection between the alarm device and its indication- apparatus is obtained and / or not such a connection is established and / or the five alarm message will be rejected.

Bij het beveiligingssysteem 1 getoond in Figg. When the security system 1 is shown in Figs. 1-5 kan bijvoorbeeld het beveiligingssysteem zijn ingericht voor het met behulp van de ten minste ene beheerderinrichting aan de detectie-inrichting toevoeren van een activeersignaal en/of een de activeer signaal voor het respectievelijk activeren 10 en/of deactiveren van het beveiligingssysteem. 1-5, for example, the security system may be arranged to by means of the at least one administrator device to the detection device supplying an activation signal and / or the activating signal for activating, respectively, 10 and / or deactivation of the security system. Aldus is het mogelijk om met behulp van de beheerderinrichting, bijvoorbeeld de GSM-telefoon, het beveiligingssysteem te activeren of te deactiveren door het versturen van een signaal of een bericht naar de detectie-inrichting. Thus, it is possible to by means of the manager device, for example to activate or deactivate the GSM phone, the security system by sending a signal or a message to the detection device. Het is mogelijk dat hiervoor een persoonlijk identificatie nummer (PIN-code) nodig is, dat 15 bijvoorbeeld op een toetsenbord van de beheerderinrichting kan worden ingegeven. It is possible that for this purpose a personal identification number (PIN) is required, which for example 15, can be entered on a keyboard of the administrator device. Het is ook mogelijk dat, indien de beheerderinrichting een telecommunicatie-inrichting, zoals de GSM-telefoon, omvat, indien het beveiligingssysteem is geactiveerd, het wordt gedeactiveerd indien de detectie-inrichting constateert dat met behulp van de beheerderinrichting 20 naar het telefoonnummer van de detectie-inrichting wordt gebeld. It is also possible that, if the manager device is a telecommunications device, such as the GSM telephone, includes, if the security system is activated, it is deactivated if the detection device finds that by means of the manager device 20 to the telephone number of the detection -inrichting is called. Het is niet noodzakelijk dat hierbij een verbinding tot stand wordt gebracht. It is not necessary that hereby a connection is established. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat hierbij de detectie-inrichting is ingericht voor het herkennen van een identificatie, zoals bijvoorbeeld een SIM-nummer, van de beheerder-inrichting. It is for instance possible that here the detection device is equipped for the recognition of an identifier, such as, for example, a SIM number, of the administrator device. Het is ook mogelijk dat, indien het 25 beveiligingssysteem is gedeactiveerd, het wordt geactiveerd indien de detectie-inrichting constateert dat met behulp van de beheerderinrichting naar het telefoonnummer van de detectie-inrichting wordt gebeld. It is also possible that, if the security system 25 is deactivated, it will be activated if the detection device finds that a call with the aid of the administrator device to the telephone number of the detection device. Het is niet noodzakelijk dat hierbij een verbinding tot stand wordt gebracht. It is not necessary that hereby a connection is established.

Het beveiligingssysteem 1 getoond in Figg. The security system 1 shown in Figs. 1-5 kan bijvoorbeeld 30 zijn voorzien van een geheugen voor het daarin opslaan van gegevens met 22 betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of de daarmee geassocieerde gebruiker en/of met betrekking tot de ten minste ene indicatie-inrichting en/of de daarmee geassocieerde te alarmeren derde. 1-5 may, for example, 30 may be provided with a memory for storing data therein with 22 respect to said at least one administrator device and / or the associated user and / or with respect to the at least one indication device, and / or the associated therewith to alert third party. Aldus kan bijvoorbeeld een identificatie, zoals een (GSM-)telefoonnummer, 5 van de ten minste ene beheerderinrichting in het geheugen zijn opgeslagen. Thus, for example, can be an identification, such as a (GSM) telephone number, 5 of the stored at least one manager device into the memory. Voorts kan bijvoorbeeld een identificatie, zoals een (GSM-)telefoonnummer en/óf e-mail adres, van de ten minste ene indicatie-inrichting in het geheugen zijn opgeslagen. Furthermore, for example, an identification, such as a (GSM) telephone and / or e-mail address, of the stored at least one indicating device in the memory. Het is ook mogelijk dat bijvoorbeeld een tekst van het alarmbericht, eventueel afhankelijk van de gedetecteerde 10 onregelmatigheid, in het geheugen is opgeslagen. It is also possible that a text of the alarm message, if necessary depending on the detected irregularity 10 is stored in memory. Hierdoor beschikt het beveiligingssysteem over gegevens voor het kunnen versturen van het persoonlijk alarmsignaal en/of het alarmbericht. This includes the security of data to be sent from the personal alarm and / or alarm message.

Het is ook mogelijk dat in het geheugen gegevens zijn opgeslagen met betrekking tot bevoegdheden van de ten minste ene minste ene 15 beheerderinrichting en/of de daarmee geassocieerde gebruiker en/of met betrekking tot de ten minste ene indicatie-inrichting en/of de daarmee * geassocieerde te alarmeren derde. It is also possible that in the memory data is stored in relation to the powers of the at least one least one 15 administrator device and / or the associated user and / or with respect to the at least one indication device, and / or the related * associated to alert third party. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn op geslagen die aangeven of een bepaalde beheerderinrichting van een veelvoud van beheerderinrichtingen bevoegd is om het beveiligingssysteem 20 te activeren en/of te deactiveren. For example, data are beaten on that indicate whether a particular administrator device with a plurality of administrator devices is authorized to activate the security system 20 and / or deactivate them.

Het geheugen kan bijvoorbeeld zijn opgenomen in de detectie-inrichting. For example, the memory may be incorporated in the detection apparatus. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om met de beheerderinrichting gegevens met betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of de daarmee geassocieerde gebruiker en/of met 25 betrekking tot de ten minste ene indicatie-inrichting en/of de daarmee geassocieerde te alarmeren derde in het geheugen in te voeren, te verwijderen en/of te wijzigen. Here, it is possible, for example by the manager device data relating to the at least one manager device and / or the associated user and / or with 25 respect to said at least one indication device, and / or to alert the associated third party in the enter memory, remove and / or modify. Hiertoe kan de detectie-inrichting bijvoorbeeld een spraakgestuurde en/of menugestuurde softwareapplicatie bevatten. To this end, the detection device may comprise, for example a speech-controlled and / or menu-driven software application. Aldus kan bijvoorbeeld een volgorde waarin het persoonlijk alarmsignaal 30 aan beheerderinrichtingen van een veelvoud van beheerderinrichtingen 23 moet worden aangeboden worden ingesteld. Thus, for example, an order in which the personal alarm signal 30 should be set to be offered to manage devices of a plurality of administrator devices 23. Het is ook mogelijk dat aldus, bijvoorbeeld per beheerderinrichting, de bevoegdheden van de beheerderinrichting(en) wordt ingesteld, bijvoorbeeld of de betreffende beheerderinrichting bevoegd is om het beveiligingssysteem te activeren 5 en/of te deactiveren. It is also possible that says, for example, a device manager, the powers of the administrator device (s) is set, for example, whether the device administrator is authorized to activate 5 and / or deactivate the security system.

Het is ook mogelijk dat het geheugen is opgenomen in de server. It is also possible that the memory included in the server. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om via het internet, eventueel beveiligd met een wachtwoord, gegevens met betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of de daarmee geassocieerde gebruiker en/of met 10 betrekking tot de ten minste ene indicatie-inrichting en/of de daarmee geassocieerde te alarmeren derde in het geheugen in te voeren, te verwijderen en/of te wijzigen. Here, it is possible, for example via the Internet, optionally protected with a password, data relating to the at least one manager device and / or the associated user and / or with 10 respect to said at least one indication device, and / or the associated therewith to alert third party to enter into the memory, to remove and / or change. Bij voorkeur moet, voordat het geheugen via het internet toegankelijk is, eerst op de server, bijvoorbeeld via het internet, de detectie-inrichting, bijvoorbeeld de unieke identificatiecode van de 15 detectie-inrichting, worden aangemeld, eventueel samen met een identificatie, zoals bijvoorbeeld een GSM-telefoonnummer, van de ten * minste ene beheerderinrichting. Preferably, it should, before the memory is accessed over the Internet, first on the server, for example, be notified via the Internet, the detection device, for example, the unique identification code of the 15-detection device, optionally together with an identifier, such as, for example, a GSM-telephone number, * from the at least one manager device. Bij voorkeur worden de identificatiecode van de detectie-inrichting en de identificatie van de ten minste ene beheerderinrichting in het geheugen gekoppeld. Preferably, the identification code of the detection device and the identification of the at least one manager device can be coupled into the memory.

20 De uitvinding beperkt zich geenszins tot de hier beschreven uitvoeringsvormen. 20 The invention is in no way limited to the embodiments described here. Zo is het mogelijk dat de detectie-inrichting is voorzien van slechts één opnemer. For example, it is possible that the detection device is provided with only one transducer. Het is ook mogelijk dat de detectie-inrichting geen interne opnemers omvat en ten minste een, eventueel draadloze, aansluiting omvat voor het daarmee verbinden van ten minste een opnemer. It is also possible that the detection device does not include any internal sensors, and includes at least one, possibly wireless, connection to thereby attaching at least one sensor. Het is ook 25 mogelijk dat de detectie-inrichting uitbreidbaar is met additionele opnemers. 25 It is also possible that the detection device is expandable with additional sensors. Voorts is het mogelijk dat de detectie-inrichting verbindbaar is met een reeds in of bij een object aanwezig, op zich bekende, beveiligingsinrichting, voor het van die beveiligingsinrichting ontvangen van een signaal dat aangeeft dat een onregelmatigheid is gedetecteerd. Further, it is possible that the detection device is connectable to an already in or at an accommodation facility, known per se, protective device, for receiving the protective device of a signal indicating that an anomaly has been detected.

24 24

Het is mogelijk dat de detectie-inrichting is voorzien van of verbindbaar is met een noodknop. It is possible that the detection device is provided with or is connectable to a panic button. Het indrukken van de noodknop kan bijvoorbeeld veroorzaken dat het persoonlijk alarmsignaal wordt verstuurd. Pressing the emergency button can cause example sent personal alarm. Het is ook mogelijk dat indien de noodknop wordt bediend het persoonlijk 5 alarmsignaal wordt gegenereerd en wordt geacht direct te zijn geaccepteerd door de beheerderinrichting. It is also possible that, if the emergency button 5 is operated, the personal alarm signal is generated and is believed to be directly accepted by the manager device. De beheerderinrichting is daartoe bijvoorbeeld ten dele op genomen in de detectie-inrichting. The administrator device is for this purpose, for example, in part taken up in the detection device. Aldus is het moge lijk dat bij het bedienen van de noodknop direct het alarmbericht naar de indicatie-inrichting van de te alarmeren derde wordt gestuurd. Thus, it is surprising that it may upon actuation of the emergency button the alarm message directly to the indicating device of the third alarm is sent. Hierbij kan de te 10 alarmeren derde bijvoorbeeld politie, brandweer of een zorginstelling (zoals bijvoorbeeld GGD of een ambulancedienst) zijn. Here, the alarm 10 can be third party, for example, police, fire department, or a health care organization (such as, for example, Public Health Service, or an ambulance service) are.

In de voorbeelden wordt het beveiligingssysteem toegepast voor het beveiligen van een object zoals een gebouw, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. In the examples the security system used to protect an object such as a building, such as a home or business. Het zal duidelijk zijn dat het beveiligingssysteem tevens kan 15 worden toegepast voor het beveiligen van andere objecten zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voertuigen zoals vrachtwagens, auto's, caravans, boten of vliegtuigen, of installaties of complexen zoals bijvoorbeeld winkelcentra, pretparken of vakantieparken. It will be apparent that the security system can also 15 be used for securing other objects such as, for example, but not exclusively, vehicles such as trucks, cars, caravans, boats, or airplanes, or plants, or complexes such as, for example, shopping malls, theme parks, or holiday resorts.

Voorts is in de voorbeelden de ongewenste situatie geassocieerd 20 met het te beveiligen object. Furthermore, in the examples, the undesirable situation associated with the object 20 to be protected. Het is ook mogelijk dat de ongewenste situatie is geassocieerd met een persoon die zich in of bij het object bevindt. It is also possible that the undesirable situation is associated with a person who is in or near the object. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het beveiligingssysteem is verbonden met op zich bekende apparatuur die een onregelmatigheid detecteren indien een toestand van de persoon verandert, bijvoorbeeld wanneer een hartritme, 25 ademhalingsritme, lichaamstemperatuur of bewegingspatroon van de persoon verandert. It is for instance possible that the security system is connected to per se known devices that detect an anomaly, if a state of the person changes, for example, when a heart rhythm, 25, respiratory rate, body temperature or movement pattern of the person changes. Aldus kan het persoonlijk alarmsignaal worden toegevoerd aan de beheerderinrichting, waarbij de beheerder-inrichting bijvoorbeeld kan worden beheerd door een zorginstelling en/of arts. Thus, the personal alarm signal can be fed to the administrator device, the administrator device may be managed, for example, by a health care institution and / or doctor.

Het is ook mogelijk dat het beveiligingssysteem is voorzien van een 30 opnemer voor het detecteren van een poging om de detectie-inrichting 25 onklaar te maken of voor het detecteren van vernietiging van de detectie-inrichting. It is also possible that the security system 30 is provided with a sensor for detecting an attempt to make the detection device 25, disabled or for the detection of the destruction of the detection device. Voorts kan het beveiligingssysteem zijn voorzien van een opnemer voor het detecteren van het (eventueel naderend) uitvallen van een voedingsbron zoals een netspanningsaansluiting of een batterij van de 5 detectie-inrichting. Furthermore, the security system may be provided with a sensor for detecting the (possibly approaching) loss of a power source such as a mains voltage connection or a battery of the fifth detection device. Aldus kan het beveiligingssysteem een persoonlijk alarm genereren indien wordt gepoogd het detectiesysteem onklaar te maken, het detectiesysteem wordt vernietigd of de voedingsbron uitvalt. Thus, the security system can generate a personal alarm if an attempt is made to disable the detection system, the detection system is destroyed or AC power.

In de voorbeelden is de detectie-inrichting bij wijze van voorbeeld verbonden met een camera die in, aan of bij het object is opgesteld. In the examples, the detection device, by way of example, connected to a camera that is, is disposed at or near the object. Het is 10 ook mogelijk, dat het beveiligingssysteem is ingericht om, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt gegenereerd, videobeelden te betrekken van een camera die zich niet nabij het te beveiligen object bevindt, bijvoorbeeld een camera die zich bevindt aan een satelliet die zich in een baan om de aarde bevindt, bijvoorbeeld een geo-stationaire satelliet. It is 10 also possible that the security system is arranged to, if the personal alarm signal is generated, to involve video from a camera that is not located close to the object to be protected, for example, a camera which is located on a satellite which is in orbit is to the earth, for example, a geo-stationary satellite. Hierbij is het 15 mogelijk dat het beveiligingssysteem is ingericht om de camera van de satelliet te doen inzoomen op het te beveiligen object, en/of binnen het beeld van de camera in te zoomen op het te beveiligen object, teneinde beeldinformatie van het object te krijgen die bijvoorbeeld op een beeldscherm van de beheerderinrichting kan worden weergegeven. Here, it is 15 possible that the security system is arranged to control the camera to do zooming the satellite to the object to be protected, and / or within the image of zoom in the camera on the object to be protected, in order to image information of the object which, for example, can be displayed on a display screen of the administrator device. Aldus 20 kan de gebruiker op basis van de verkregen beeldinformatie kiezen of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. 20 Thus, the user can choose based on the acquired image information or personal alarm should be rejected or accepted.

Al dergelijke variaties worden geacht binnen het kader van de uitvinding, zoals verwoord in de conclusies, te liggen. All such variations are considered within the scope of the invention as set forth to lie in the claims.

f031665' f031665 '

Claims (53)

1. Werkwijze voor het beveiligen van een object, zoals een gebouw, met behulp van een beveiligingsysteem omvattende een detectie-inrichting, ten minste een beheerderinrichting en een alarmeerinrichting, waarbij de werkwijze omvat 5 het met behulp van de detectie-inrichting detecteren van een onregelmatigheid die is geassocieerd met een ongewenste situatie, zoals inbraak en/of brand, en het indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd aan de beheerderinrichting toevoeren van een persoonlijk alarmsignaal, met het kenmerk, dat de werkwijze voorts omvat 10 het kiezen of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd, het met behulp van de beheerderinrichting volgens de gemaakte keuze weigeren of accepteren van het persoonlijk alarmsignaal, en het met behulp van de alarmeerinrichting automatisch sturen van 15 een alarmbericht naar ten minste een vooraf bepaalde persoon of instantie indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd. 1. A method for securing an object, such as a building, with the aid of a security system comprising a detection device, at least one administrator device and an alarm device, wherein the method comprises 5 to detect it with the aid of the detection device of an irregularity which is associated with an undesirable situation such as intrusion and / or fire, and if the irregularity is detected to the administrator device supplying a personal alarm signal, characterized in that the method further comprises 10 to select whether the personal alarm signal is to be denied or accepted, the refusal by the administrative apparatus of the choices made or accepting personal alarm, and automatically send with the alarm device 15 alarm message to at least one predetermined person or body if the personal alarm is accepted.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, voorts omvattende het automatisch met behulp van de beheerderinrichting aan de alarmeerinrichting toevoeren van een geaccepteerd alarmsignaal, indien het persoonlijk alarmsignaal 20 wordt geaccepteerd, en het met behulp van de alarmeerinrichting in reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal sturen van het alarmbericht naar de ten minste ene vooraf bepaalde persoon of instantie. 2. A method as claimed in claim 1, further comprising automatically with the aid of the administrator device to the alarm device supplying an accepted alarm signal, if the personal alarm signal 20 will be accepted, and the sending by means of the alarm device in response to receiving the accepted alarm signal the alarm message to the at least one predetermined person or body.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de beheerderinrichting een eventueel draadloze telecommunicatie-inrichting, zoals een GSM- 25 telefoon, omvat. 3. A method according to claim 1 or 2, wherein the administrator device is an optionally wireless telecommunication device, such as a GSM phone 25 comprises.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de detectie-inrichting het persoonlijk alarmsignaal via een eventueel draadloos telecommunicatie- |ι03ΐθβ'5~ netwerk, zoals bijv. een GSM, GPRS, UMTS, EDGE of VoIP netwerk, aan de beheerderinrichting toevoert. 4. A method as claimed in claim 3, wherein the detection device, the personal alarm signal via an optionally wireless telecommunications |. Ι03ΐθβ'5 ~ network, such as for example a GSM, GPRS, UMTS, EDGE network or VoIP, is fed to the administrator device.
5. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, voorts omvattende het aan de beheerderinrichting toevoeren van detectie- 5 informatie met betrekking tot de gedetecteerde onregelmatigheid. 5. A method according to any one of the preceding claims, further comprising feeding to the administrator device of detection 5 information relating to the detected irregularity.
6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij de detectie-informatie geluidsinformatie, beeldinformatie en/of sensorinformatie omvat. 6. A method according to claim 5, wherein the detection information is audio information, image information and / or sensor information.
7. Werkwijze volgens conclusie 5 of 6, waarbij de detectie-informatie in hoofdzaak real-time aan de beheerderinrichting wordt toegevoerd. 7. A method according to claim 5 or 6, wherein the detection information substantially in real-time is supplied to the manager device.
8. Werkwijze volgens een der conclusies 5-7, waarbij op basis van de detectie-informatie wordt gekozen of het persoonlijk alarmsignaal moet worden geweigerd of geaccepteerd. 8. A method according to any one of claims 5-7, wherein is selected whether the personal alarm signal has to be rejected or accepted on the basis of the detection information.
9. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, voorts omvattende het aan de detectie-inrichting toevoeren van 15 beheerderinformatie met behulp van de beheerderinrichting. 9. A method according to any one of the preceding claims, further comprising supplying to the detection apparatus 15 of administrator information by means of the manager device.
10. Werkwijze volgens conclusie 9, waarbij de beheerderinformatie Φ geluidsinformatie en/of systeeminformatie omvat. 10. A method according to claim 9, wherein the administrator information Φ audio information and / or system information.
11. Werkwijze volgens conclusie 9 of 10, waarbij de beheerderinformatie in hoofdzaak real-time aan de detectie-inrichting wordt 20 toegevoerd. 11. A method according to claim 9 or 10, wherein the administrator information substantially in real-time is applied 20 to the detection device.
12. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, omvattende het resetten van de detectie-inrichting, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd. 12. A method according to any one of the preceding claims, comprising a reset of the detection device, when the personal alarm signal will be rejected.
13. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het 25 beveiligingssysteem is voorzien van ten minste een eerste beheerderinrichting en een tweede beheerderinrichting. 13. A method according to any one of the preceding claims, wherein the security system 25 is provided with at least a first administrator device and a second device manager.
14. Werkwijze volgens conclusie 13, waarbij de werkwijze omvat het indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd aan de eerste beheerderinrichting aanbieden van het persoonlijk alarmsignaal, en het, 30 indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen een communicatieve verbinding tussen de detectie-inrichting en de eerste beheerderinrichting tot stand wordt gebracht en/of indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd of 5 geaccepteerd, aanbieden van het persoonlijk alarmsignaal aan de tweede beheerderinrichting. 14. A method according to claim 13, wherein the method comprises, if the irregularity is detected by the first manager device providing the personal alarm signal, and the, 30, if not within a predetermined period of time and / or within a predetermined number of attempts a communicative connection between the detection device and the first manager device is established, and / or, if not rejected within a predetermined time period and / or within a predetermined number of attempts, the personal alarm or 5 accepted, provision of the personal alarm signal to the second administrator device .
15. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het beveiligingssysteem voorts is voorzien van een geheugen voor het daarin opslaan van gegevens met betrekking tot de ten minste ene 10 beheerderinrichting en/of met betrekking tot de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie. 15. A method according to any one of the preceding claims, wherein the security system is further provided with a memory for storing therein of data relating to the at least one 10 administrator device and / or with respect to the at least one of the restraint system associated to alert person and / or body.
16. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de detectie-inrichting is voorzien van een unieke identificatiecode, bijvoorbeeld met behulp van een SIM-kaart. 16. A method according to any one of the preceding claims, wherein the detection device is provided with a unique identification code, for example, with the aid of a SIM card.
17. Werkwijze volgens conclusie 15 en 16, waarbij de identificatiecode van de detectie-inrichting en een identificatie van de ten minste ene a beheerderinrichting in het geheugen worden gekoppeld. 17. A method according to claim 15 to be coupled and 16, wherein the identification code of the detection device and an identification of the at least one a manager device into the memory.
18. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het beveiligingssysteem is voorzien van een van de detectie-inrichting afgelegen 20 server die het alarmeersysteem en/of het geheugen omvat. 18. A method according to any one of the preceding claims, wherein the security system is provided with a detection device of the remote server 20 which includes the alarmeersysteem and / or memory.
19. Werkwijze volgens conclusie 17 en 18, waarbij de werkwijze omvat het op de server, bijvoorbeeld via het internet, aanmelden van de unieke identificatiecode van de detectie-inrichting en de identificatie van de ten minste ene beheerderinrichting. 19. The method according to claim 17 and 18, wherein the method comprises applying to the server, for example via the Internet, registering the unique identification code of the detection device and the identification of the at least one manager device.
20. Werkwijze volgens conclusie 18 of 19, waarbij de server toegankelijk is via het internet voor het oproepen en/of wijzigen van de in het geheugen opgeslagen gegevens met betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie. 20. The method according to claim 18 or 19, wherein the server is accessible via the Internet for the calls and / or change of the stored data relating to the at least one manager device and / or the at least one of the security system in the memory associated alert person and / or body.
21. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie, zoals bijvoorbeeld een buurman, kennis of familielid van de gebruiker, niet een commerciële en/of professionele beveiligingsagent, 5 beveiligingsinstantie en/of overheidsorgaan is. 21. A method according to any one of the preceding claims, wherein the alert associated at least one of the security person and / or entity, such as, for example, a neighbor, friend or family member of the user, not a commercial and / or professional security agent, 5 security authority, and is / or public authority.
22. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de alarmeerinrichting is ingericht voor het in reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal sturen van het alarmbericht naar een veelvoud van vooraf bepaalde te alarmeren personen en/of instanties. 22. A method according to any one of the preceding claims, wherein the alarm device is adapted to send, in response to receiving the accepted alarm signal from the alarm message to a plurality of predetermined alerting persons and / or agencies.
23. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze omvat het met behulp van de ten minste ene beheerderinrichting aan de detectie-inrichting toevoeren van een activeersignaal en/of een deactiveersignaal voor het respectievelijk activeren en/of deactiveren van het beveiligingssysteem. 23. A method according to any one of the preceding claims, wherein the method comprises using the at least one administrator device to the detection device supplying an activation signal and / or a disable signal for the activation, respectively, and / or deactivate the security system.
24. Werkwijze volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de werkwijze omvat het met behulp van de ten minste ene beheerderinrichting aan de detectie-inrichting en/of het geheugen toevoeren van een p ro grammeerco de. 24. A method according to any one of the preceding claims, wherein the method comprises using the at least one administrator device to the detection device and / or the memory supplying a p ro grammeerco the.
25. Beveiligingsysteem voor het beveiligen van een object, zoals een 20 gebouw, omvattende een detectie-inrichting, ten minste een beheerderinrichting en een alarmeerinrichting, waarbij de detectie-inrichting is ingericht voor het detecteren van een onregelmatigheid die is geassocieerd met een ongewenste situatie, zoals inbraak en/of brand, en het indien de onregelmatigheid wordt gedetecteerd 25 aan de beheerderinrichting toevoeren van een persoonlijk alarmsignaal, met het kenmerk, dat de beheerderinrichting is ingericht voor het door een gebruiker laten weigeren of accepteren van het persoonlijk alarmsignaal, en waarbij de alarmeerinrichting is ingericht voor het automatisch 30 sturen van een alarmbericht naar ten minste een vooraf bepaalde te alarmeren persoon en/of instantie, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd. 25. SecuritySystem for securing an object, such as a 20 building, comprising a detection device, at least one administrator device and an alarm device, wherein the detection device is arranged for detecting an irregularity which is associated with an undesirable situation, such as intrusion and / or fire, and if the irregularity is detected 25, supplying to the administrator device of a personal alarm signal, characterized in that the operator device is arranged for allowing a user to reject or accept of the personal alarm signal, and wherein the alarm device is configured to automatically send an alarm message 30 to at least a predetermined alert person and / or entity, if the personal alarm is accepted.
26. Beveiligingssysteem volgens conclusie 25, waarbij de beheerderinrichting is ingericht voor het automatisch aan de 5 alarmeerinrichting toevoeren van een geaccepteerd alarmsignaal, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geaccepteerd, en waarbij de alarmeerinrichting is ingericht voor in reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal sturen van het alarmbericht naar de ten minste ene vooraf bepaalde te alarmeren persoon en/of instantie. 26. Security system according to claim 25, wherein the administrator device is configured for automatically on the fifth alarm device supplying an accepted alarm signal, if the personal alarm signal is accepted, and in which the alarm device is adapted to send in response to the reception of the accepted alarm signal from the alarm message to the at least one predetermined alert person and / or body.
27. Beveiligingssysteem volgens conclusie 25 of 26, waarbij het beveiligingssysteem een zender omvat voor het, eventueel draadloos, aan de beheerderinrichting toevoeren van het persoonlijk alarmsignaal. 27. Security system according to claim 25 or 26, wherein the security system includes a transmitter for, possibly wirelessly, to the administrator device feeding the personal alarm signal.
28. Beveiligingssysteem volgens conclusie 27, waarbij de zender is ingericht voor het versturen van informatie via een, eventueel draadloos, 15 telecommunicatienetwerk, zoals een GSM, GPRS, UMTS, EDGE of VoIP netwerk. 28. Security system according to claim 27, wherein the transmitter is configured to send information via an optionally wireless telecommunications network 15, such as a GSM, GPRS, UMTS, EDGE or VoIP network. 9 9
29. Beveiligingssysteem volgens conclusie 27 of 28, waarbij de zender is opgenomen in de detectie-inrichting. 29. Security system according to claim 27 or 28, wherein the transmitter is included in the detection device.
30. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-29, waarbij de 20 beheerderinrichting een draadloze telecommunicatie-inrichting, zoals een GSM-telefoon, omvat. 30. Security system according to any one of claims 25-29, wherein 20 the manager device is a wireless telecommunication device, such as a GSM telephone, comprises.
31. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-30, waarbij de detectie-inrichting is ingericht voor het aan de beheerderinrichting toevoeren van detectie-informatie met betrekking tot de gedetecteerde 25 onregelmatigheid. 31. Security system according to any one of claims 25-30, wherein the detection device is arranged to supply to the operator device of detection information relating to the detected irregularity 25.
32. Beveiligingssysteem volgens conclusie 31, waarbij de detectie-informatie geluidsinformatie, beeldinformatie en/of sensorinformatie omvat. 32. Security system according to claim 31, wherein the detection information audio information, image information and / or sensor information.
33. Beveiligingssysteem volgens conclusie 31 of 32, waarbij de detectie-inrichting is ingericht voor het in hoofdzaak real-time aan de 30 beheerderinrichting toevoeren van de detectie-informatie. 33. Security system according to claim 31 or 32, wherein the detection device is arranged for substantially real-time at the administrator device 30 supplying the detection information.
34. Beveiligingssysteem volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de beheerderinrichting is ingericht voor het aan de detectie-inrichting toevoeren van beheerderinformatie. 34. Security system according to any one of the preceding claims, wherein the device manager is arranged to manage supply of information to the detection device.
35. Beveiligingssysteem volgens conclusie 34, waarbij de 5 beheerderinformatie geluidsinformatie en/of systeeminformatie omvat. 35. Security system according to claim 34, wherein the 5 administrator information, sound information and / or system information.
36. Beveiligingssysteem volgens conclusie 34 of 35, waarbij de beheerderinrichting is ingericht voor het in hoofdzaak real-time aan de detectie-inrichting toevoeren van de beheerderinformatie. 36. Security system according to claim 34 or 35, wherein the administrator device is arranged for substantially real-time to the detection device supplying the administrator information.
37. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-36, waarbij het 10 beveiligingssysteem is ingericht voor het resetten van de detectie-inrichting, indien het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd. 37. Security system according to any one of claims 25-36, wherein the safety system 10 is adapted for resetting the detection device, when the personal alarm signal will be rejected.
38. Beveiligingssysteem volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het beveiligingssysteem is voorzien van ten minste een eerste beheerderinrichting en een tweede beheerderinrichting. 38. Security system according to any one of the preceding claims, wherein the security system is provided with at least a first administrator device and a second device manager.
39. Beveiligingssysteem volgens conclusie 38, waarbij de detectie- inrichting is ingericht voor het indien de onregelmatigheid wordt » gedetecteerd aan de eerste beheerderinrichting aanbieden van het persoonlijk alarmsignaal, en het, indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen een 20 communicatieve verbinding tussen de detectie-inrichting en de eerste beheerderinrichting tot stand wordt gebracht en/of indien niet binnen een vooraf bepaalde tijdsperiode en/of binnen een vooraf bepaald aantal pogingen het persoonlijk alarmsignaal wordt geweigerd of geaccepteerd, aanbieden van het persoonlijk alarmsignaal aan de tweede 25 beheerderinrichting. 39. Security system according to claim 38, wherein the detection device is adapted to, if the irregularity is "detected at the first manager device providing the personal alarm signal, and, if not within a predetermined period of time and / or within a predetermined number of attempts a 20 communicative connection between the detection device and the first manager device is established, and / or, if not rejected, or accepted within a predetermined period of time and / or within a predetermined number of attempts, the personal alarm signal, provision of the personal alarm signal 25 to the second device manager.
40. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-39, waarbij het beveiligingssysteem voorts is voorzien van een geheugen voor het daarin opslaan van gegevens met betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of met betrekking tot de ten minste ene met het 30 beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie. 40. Security system according to any one of claims 25-39, wherein the safety system is further provided with a memory for storing therein of data relating to the at least one manager device and / or with respect to the at least one security system associated with the 30 to alert person and / or body.
41. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-40, waarbij de detectie-inrichting is voorzien van een unieke identificatiecode, bijvoorbeeld met behulp van een SIM-kaart. 41. Security system according to any one of claims 25-40, wherein the detection device is provided with a unique identification code, for example, with the aid of a SIM card.
42. Beveiligingssysteem volgens conclusie 40 en 41, waarbij 5 de identificatiecode van de detectie-inrichting en een identificatie van de ten minste ene beheerderinrichting in het geheugen koppelbaar zijn. 42. The security system as claimed in claim 40 and 41, wherein 5 the identification code of the detection device and an identification of the at least one manager device into the memory can be coupled.
43. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-42, waarbij het beveiligingssysteem is voorzien van een van het detectiesysteem afgelegen server die het alarmeersysteem en/of het geheugen omvat. 43. Security system according to any one of claims 25-42, wherein the security system is provided with a remote server of the detection system which includes the alarmeersysteem and / or memory.
44. Beveiligingssysteem volgens conclusie 42 en 43, waarbij de server toegankelijk is via het internet voor het aanmelden, oproepen en/of wijzigen van de in het geheugen opgeslagen gegevens met betrekking tot de ten minste ene beheerderinrichting en/of de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie. 44. The security system as claimed in claim 42 and 43, wherein the server is accessible via the internet for signing up, calls, and / or modify the data stored in the memory in relation to the at least one manager device and / or the at least one with the alerting security associated person and / or body.
45. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-44, waarbij de ten minste ene met het beveiligingssysteem geassocieerde te alarmeren persoon en/of instantie, zoals bijvoorbeeld een buurman, kennis of familielid van de gebruiker, niet een commerciële en/of professionele beveiligingsagent, beveiligingsinstantie en/of overheidsorgaan is. 45. Security system according to any one of claims 25-44, wherein the at least one associated with the security system to alert a person and / or entity, such as, for example, a neighbor, family member, or knowledge of the user, not a commercial and / or professional security agent, security authority and / or government body.
46. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-45, waarbij de alarmeerinrichting is ingericht voor het in reactie op het ontvangen van het geaccepteerd alarmsignaal sturen van een alarmbericht naar een veelvoud van vooraf bepaalde te alarmeren personen en/of instanties. 46. ​​Security system according to any one of claims 25-45, wherein the alarm device is arranged for controlling in response to the reception of the accepted alarm signal from an alarm message to a plurality of predetermined alerting persons and / or agencies.
47. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-46, waarbij de 25 ten minste ene beheerderinrichting is ingericht voor het aan de detectie-inrichting toevoeren van een activeersignaal en/of een deactiveersignaal voor het respectievelijk activeren en/of deactiveren van het beveiligingssysteem. 47. Security system according to any one of claims 25-46, wherein the at least one manager 25, a device is arranged to supply to the detection device of an activation signal and / or a disable signal for the activation, respectively, and / or deactivate the security system.
48. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-47, waarbij de ten minste ene beheerderinrichting is ingericht voor het aan de detectie-inrichting en/of het geheugen toevoeren van een programmeercode. 48. Security system according to any one of claims 25-47, wherein the at least one manager device is adapted to output, to the detection device and / or the memory of a programming code.
49. Beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-48, waarbij de 5 detectie-inrichting een microfoon, camera, bewegingssensor, glasbreuksensor, rooksensor, temperatuursensor en/of vochtsensor omvat. 49. Security system according to any one of claims 25-48, wherein the detection device 5 comprises a microphone, camera, proximity sensor, glass breakage sensor, smoke sensor, temperature sensor and / or moisture sensor.
50. Detectie-inrichting van het beveiligingssysteem volgens een der conclusies 25-49. 50. Detection device of the safety system according to any one of claims 25-49.
51. Computer programma product, laadbaar in het geheugen van een 10 digitale computer, omvattende software-code-delen voor het uitvoeren van stappen van de werkwijze volgens een der conclusies 1-24. 51. Computer program product, loadable into the memory of a digital computer 10, comprising software code portions for performing steps of the method according to any one of claims 1-24.
52. Computer programma product, laadbaar in het geheugen van een telecommunicatie-inrichting, zoals een GSM-telefoon, omvattende software-code-delen voor het uitvoeren van stappen van de werkwijze volgens een der 15 conclusies 1-24. 52. Computer program product, loadable into the memory of a telecommunication device, such as a GSM-phone, comprising software code portions for performing steps of the method according to any one of 15 claims 1-24.
53. Bouwpakket voor het samenstellen van een beveiligingssysteem « volgens een of meer der conclusies 25-49. 53. Construction kit for the assembly of a restraint system "according to one or more of the claims 25-49. 1031665- 1031665-
NL1031665A 2006-04-21 2006-04-21 Method and security system for securing an object. NL1031665C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1031665A NL1031665C1 (en) 2006-04-21 2006-04-21 Method and security system for securing an object.
NL1031665 2006-04-21

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1031665A NL1031665C1 (en) 2006-04-21 2006-04-21 Method and security system for securing an object.
EP07106754A EP1847973A3 (en) 2006-04-21 2007-04-23 Safety system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1031665C1 true NL1031665C1 (en) 2007-10-23

Family

ID=38475218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1031665A NL1031665C1 (en) 2006-04-21 2006-04-21 Method and security system for securing an object.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1847973A3 (en)
NL (1) NL1031665C1 (en)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2346638C (en) * 1998-10-06 2009-01-20 Interlogix, Inc. Wireless home fire and security alarm system
GB0102355D0 (en) * 2001-01-30 2001-03-14 Mygard Plc Security system
US20040015336A1 (en) * 2002-07-19 2004-01-22 Kulesz James J. Automatic detection and assessment of chemical, biological, radiological and nuclear threats
BE1015330A6 (en) * 2003-12-15 2005-01-11 Anb Securite Sa Device signal processing for alarm system.
JP2006067589A (en) * 2004-08-25 2006-03-09 Fr Telecom System and method for automatically calling receiver, alarm engine and starting station used in the system, and alarm processing executed in the system

Also Published As

Publication number Publication date
EP1847973A2 (en) 2007-10-24
EP1847973A3 (en) 2007-11-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5852408A (en) Medication dispensing and compliance monitoring system
US6798344B2 (en) Security alarm system and method with realtime streaming video
US8208889B2 (en) System and method for providing emergency notification services via enhanced directory assistance
US7602283B2 (en) Active monitoring system for use with a garage door opener
CN104956416B (en) Pharmacy information system and method
US6642844B2 (en) Direct dispatcherless automatic vehicle-to-vehicle and non-vehicle to vehicle police/emergency medical service notification system for life threatening accidents, hijackings, thefts and medical emergencies
US20030190906A1 (en) Security control and communication system and method
US7262690B2 (en) Method and system for monitoring events
US6778084B2 (en) Interactive wireless surveillance and security system and associated method
US20050134450A1 (en) Integrated alarm detection and verification device
US20120044050A1 (en) Smart Doorbell Security System and Method to Identify Visitors
US7619512B2 (en) System and method for alarm signaling during alarm system destruction
US9142118B2 (en) Emergency notification device and system
US20150054645A1 (en) Methods, Systems, and Products for Security Services
DE10310529B4 (en) Alarm device for a moving object
US20020143938A1 (en) System and method for providing configurable security monitoring utilizing an integrated information system
US20080242261A1 (en) Emergency rescue system, emergency rescue method, mobile phone device for emergency rescue, and computer program product for emergency rescue
CA2072863C (en) Emergency service apparatus and method
EP1400939A1 (en) A system for monitoring an environment
US20050037730A1 (en) Mobile wireless phone with impact sensor, detects vehicle accidents/thefts, transmits medical exigency-automatically notifies authorities
US7212111B2 (en) Method and system for use in emergency notification and determining location
US20070193834A1 (en) System and method for remotely attended delivery
US20030104800A1 (en) Telephone with alarm signalling
US20140320282A1 (en) Building evacuation system with positive acknowledgment
US6930599B2 (en) Security system

Legal Events

Date Code Title Description
V4 Lapsed because of reaching the maximum lifetime of a patent

Effective date: 20120421