NL1030822C2 - Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face. - Google Patents

Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face. Download PDF

Info

Publication number
NL1030822C2
NL1030822C2 NL1030822A NL1030822A NL1030822C2 NL 1030822 C2 NL1030822 C2 NL 1030822C2 NL 1030822 A NL1030822 A NL 1030822A NL 1030822 A NL1030822 A NL 1030822A NL 1030822 C2 NL1030822 C2 NL 1030822C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
leather
fur
techniques
paint
textile
Prior art date
Application number
NL1030822A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Gerard De Bruijn
Original Assignee
Next Generation B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS, OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
  • D06P3/00Special processes of dyeing or printing textiles, or dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the material treated
  • D06P3/02Material containing basic nitrogen
  • D06P3/04Material containing basic nitrogen containing amide groups
  • D06P3/30Material containing basic nitrogen containing amide groups furs feathers, dead hair, furskins, pelts
  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS, OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
  • D06P1/00General processes of dyeing or printing textiles, or general processes of dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the dyes, pigments, or auxiliary substances employed
  • D06P1/0004General aspects of dyeing
  • D06P1/0012Effecting dyeing to obtain luminescent or phosphorescent dyeings
  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06PDYEING OR PRINTING TEXTILES; DYEING LEATHER, FURS, OR SOLID MACROMOLECULAR SUBSTANCES IN ANY FORM
  • D06P3/00Special processes of dyeing or printing textiles, or dyeing leather, furs, or solid macromolecular substances in any form, classified according to the material treated
  • D06P3/02Material containing basic nitrogen
  • D06P3/04Material containing basic nitrogen containing amide groups
  • D06P3/32Material containing basic nitrogen containing amide groups leather skins
  • D06P3/3293Material containing basic nitrogen containing amide groups leather skins mineral dyeing

Abstract

The textile is a leather and/or fur-based material treated with a phosphorescent pigment composition which can glow in the dark. A light emitting textile comprises a natural or synthetic leather or fur, or combinations therefore such as double face materials, which has been treated with a paint, ink, dye or other liquid containing a light emitting pigment chosen from a compound having the chemical formula SrAl2O4:Eu, Dy, a sulfide material, an alkaline rare earth metal compound, a compound based on metals such as calcium, strontium or barium, or any other phosphorescent pigment material which will glow in the dark following exposure to artificial light (e.g. backlight) or daylight.

Description

Lichtgevend textiel en natuurlijke en imitatie bont, leer, en leer bont combinaties zoals double face. Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face.

De uitvinding heeft betrekking op een compositie van 5 een vaste stof en vloeistof te gebruiken als een dye of verf of inkt die gemaakt kan zijn van een synthetische acrylaat verdikker, met een polyacrylaat binder, een enmlsiefier E 650, een katalysator P, ammonia en een lichtgevend pigment welke bestaat uit SrA1204: Eu, Dy, 10 maar kan tevens bevatten een sulfide samenstelling, of gemaakt zijn van alkaline zeldzame aarde, of andere metalen zoals calcium, strontium, barium, of elk pigment dat in staat is om het zichtbaar licht terug te stralen in het donker, waardoor een compositie ontstaat van 15 bovengenoemd lichtgevend pigment en een vloeistof, bijvoorbeeld een inkt of verf of dye of andere compositie met een andere chemische samenstelling niet nader omschreven waarmee natuurlijke of imitatie, bont of leer, en leer en bont combinaties zoals double face, of ander 20 kunstleer of leer of kunstbont of bont gebruikt voor kleding en schoeisel, geverfd- gedompeld- gespoten- of met de tech The present invention relates to a composition of 5 to use a solid and liquid as a dye or paint or ink, which may be made of a synthetic acrylate thickener, with a polyacrylate binder, a enmlsiefier E 650, a catalyst P, ammonia and a luminous pigment which consists of SrA1204: Eu, Dy, 10 but may also contain a sulfide composition, or be made of alkaline rare earth, or other metals such as calcium, strontium, barium, or any pigment which is able to return the visible light to radiate in the dark, so that a composition formed of 15 the above-mentioned self-luminous pigment and a liquid, for example an ink or paint or dye, or other composition with a different chemical composition is not described in more detail with which natural or imitation, fur or leather, and skins and furs combinations such as double face, or other 20 artificial leather or leather or fur or fur used for clothing and footwear, geverfd- gedompeld- gespoten- or tech niek discharge printing of printing of op een andere wijze wordt aangebracht of ingebracht, waardoor een lichtgevend bont of leer of kunstleer of kunstbont of leer 25 bont combinaties zoals double face wordt verkregen dat oplicht in het donker nadat het dag of kunstlicht heeft geabsorbeerd. niek discharge printing, or printing, or is applied to or inserted at a different manner, whereby a luminous fur or leather or artificial leather or artificial fur or leather 25, fur combinations such as double face is obtained which glows in the dark after the day or artificial light has been absorbed.

De verf of inkt kan tevens bestaan uit een compositie van het zojuist in alinea 4 tot en met 14 omschreven 30 lichtgevend pigment en andere vloeistoffen al dan niet synthetische of niet synthetische verven of inkten die gemaakt zijn om leer of bont of kunstleer of kunstbont of de combinatie dubbel face, leer en bond van een Dye, verflaag ofinkt, niet nader omschreven in dit patent te 103 0 8 22 2 voorzien, met een vergelijkbare doelstelling om een lichtgevend leer of bont of kunstleer of kunstbont of de combinatie dubbel face, leer en bond voor kleding te verkrijgen in het donker. The paint or ink may also consist of a composition of the just in paragraphs 4 to 14 described 30 luminous pigment and other liquids or non-synthetic or synthetic paints or inks made leather or fur or faux leather or artificial fur or combining double-face, leather and association of a dye, paint layer ofinkt, not defined in this patent to be 103 0 8 22 2 is provided, having a similar objective to a self-luminous leather or fur or synthetic leather or artificial fur or the combination of double face, leather, and tied for obtaining clothes in the dark.

5 De aanbrengmethode kan ook variëren gebruikt kunnen worden spuittechniek, dompeltechnieken, kwast, roller, poeder coating, of verf of inkt of bad of andere niet nader genoemde aanbrengmethode waarmee een laagje pigment, door middel van een drager op het leer of bont of 10 kunstleer of kunstbont of de combinatie dubbel face, leer en bond wordt aangebracht. 5 The method of application may also vary used can be spraying techniques, dipping techniques, brush, roller, powder coating, or paint or ink or a bath, or other unspecified application method by which a layer of pigment, by means of a carrier on the leather or fur or 10 artificial leather or artificial fur or combination double face, leather bound and applied.

Door een textiel zoals bijvoorbeeld een katoen, zijde, wol, viscose, jute, sisal, hennep, kokos of een nylon, polyamide, polyester, acetaten, acryl of microvezels van 15 nylon bijvoorbeeld een spandex, lycra of microvezels van polyester zoals gortex of andere vezel waarmee textiel kan worden gemaakt te dompelen of opnatten of benatten met bovengenoemde compositie van een vloeistof en vaste stof omschreven in alinea 4 tot en met 18, waarna het geverfde 20 textiel door middel van 2 drukrollen ook wel genoemd pedder of de techniek pedden wordt geperst om vervolgens gefixeerd te worden met technieken als hete lucht walsen met hete walsen ook wel genoemd curing of op andere wijze gefixeerd wordt, ontstaat een textiel dat licht geeft in 25 het donker. Due to a textile such as, for example, a cotton, silk, wool, viscose, jute, sisal, hemp, coconut fiber, or a nylon, polyamide, polyester, acetates, acrylics, or micro-fibers of 15 nylon, for example, a spandex, lycra or micro-fibers of polyester, such as Gortex or other fiber that textiles can be made to dip or opnatten or wetting described by reference to above-mentioned composition of a liquid and solid in paragraphs 4 to 18, after which the dyed 20 textile also called pedder or the technique pedden is pressed by means of two pressure rollers and then to be fixed with techniques such as hot air with hot-rolling rolls also referred to as curing or is fixed in some other way, a textile arises that emits light 25 in the dark.

Een receptuur van de verf of inkt om te komen tot een leer of bont of kunstleer of kunstbont of de combinatie dubbel face, leer en bond anders omschreven leer of bont, kan bestaan uit: wanneer de totale receptuur bestaat uit 30 100 delen ook wel genoemd parts, water x delen, emulsiefier E 650 0.01 delen tot 5 delen, synthetische acrylaat verdikker 0,1 delen tot 20 delen, katalysator P 0,1 tot 5 delen en ammonia 0,2 tot 5 delen en 0,2 delen tot 99 delen lichtgevend pigment als omschreven op pagina 1030822 3 1 in alinea 8 tot en met 13 waarvan het totaal van deze verhouding bestaat uit 100 delen, een receptuur kan zijn water 43 delen tot 53 delen water, emulsiefier E 650 0,5 delen, Synthetische acrylaat verdikker 1,5 delen, 5 polyacrylaat binder 10-20 delen, katalysator P, 2 delen en 2 delen ammonia met 30 delen lichtgevend pigment als omschreven op pagina 1 in alinea 9 tot en met 14. Door te techniek Discharge printing te gébruiken in combinatie met bovengenoemd recept op pagina 2 rege A formulation of the paint or ink to achieve a leather or fur or artificial leather or fur, or a combination of double face, leather and tied nos leather or fur, may include: when the total formulation comprises 30 100 parts called parts, x parts of water, emulsifier E 650 12:01 parts to 5 parts, acrylic synthetic thickener 0.1 parts to 20 parts, of catalyst P from 0.1 to 5 parts of ammonia and 0.2 to 5 parts and 0.2 parts to 99 parts of luminous pigment, as defined on page 3 1030822 1 in paragraph 8 to 13, the sum of this ratio is 100 parts, a formulation may be water 43 parts to 53 parts water, 0.5 parts of emulsifier E 650, Synthetic acrylic thickener 1.5 parts, 5 parts polyacrylate binder 10-20, catalyst P, 2 parts of and 2 parts of aqueous ammonia with 30 parts of self-luminous pigment, as defined on page 1 in paragraph 9 to 14. Using too Discharge printing technique, in combination with above recipe on page 2 government l 11 tot 28 en aan 10 deze compositie toe te voegen een reductiemiddel als activator, is het mogelijk om de kleur van het bond en leer als omschreven Op pagina 1 regel 18 tot 22 te verwijderen, bijvoorbeeld met de techniek weg etsen of op andere niet nader genoemde wijze, waarna het lichtgevend 15 pigment als omschreven op pagina 1 regel 4 tot 15 in of op het leer of bont kan worden aangébracht. l 11 to 28, and at 10 this composition to add a reducing agent as activator, it is possible to change the color of the bond, and leather, as defined on page 1 line to remove 18 to 22, for example, with the technique road etching, or by other non- unspecified manner, after which the luminescent pigment as described on page 15, line 1 4 to 15 in or on the leather or fur may be applied.

20 25 30 1030822 20 25 30 1030822

Claims (5)

 1. 1. De uitvinding betreft natuurlijke of imitatie, bont 5 of leer en leer en bont combinaties zoals double face, of ander kunstleer of leer of kunstbond of bont gebruikt voor kleding en schoeisel, die behandeld zijn met een verf of inkt of dye, of andere vloeistof waarin een fotolichtgevend pigment is verwerkt met de volgende 10 samenstelling SrA1204: Eu, Dy, maar kan tevens bevatten een sulfide samenstelling, of gemaakt zijn van alkaline zeldzame aarde, of andere metalen zoals calcium, strontium, barium, of elk pigment dat in staat is om het zichtbaar licht terug te stralen in het donker, is 15 verwerkt, waardoor een compositie van een het lichtgevend pigment en de vloeistof ontstaat die kan worden opgebracht en ingebracht met diverse technieken, zoals dompelen, discharge printing, verven, verfspuiten, bedrukken of op andere niet nader genoemde wijze, waardoor natuurlijke of 20 imitatie, bont of leer, en leer en bont combinaties zoals double face, of ander kunstleer of leer of kunstbon 1. The invention relates to natural or faux, fur five or leather and leather and fur combinations like double face, or other synthetic leather or leather or bond or fur used for clothing and footwear, treated with paint or ink or dye, or other liquid in which a photo-luminous pigment is processed with the following 10 composition SrA1204: Eu, Dy, but may also contain a sulfide composition, or be made of alkaline rare earth, or other metals such as calcium, strontium, barium, or any pigment which is capable of is to make the visible light rays back in the dark, is 15 processed, so that a composition of the light-emitting pigment and the liquid is created which can be applied, and inserted with a variety of techniques, such as dipping, discharge printing, paints, paint spraying, printing, or in other unspecified manner, whereby natural or imitation 20, fur or leather, furs and leather, and combinations such as double face, or other artificial leather or leather, or kunstbon t of bont gebruikt voor kleding en schoeisel, licht kan geven in het donker, nadat het kledingstuk of schoeisel belicht is met kunstlicht bijvoorbeeld blacklight of daglicht. t or fur used for clothing and footwear, can glow in the dark, after the garment or footwear is illuminated with artificial light or daylight example blacklight. De 25 samenstelling van de inkt, verf of dye kan zijn; 25 The composition of the ink, paint or dye can be; emulsiefier E 650, synthetische acrylaat verdikker, polyacrylaat binder,katalysator F en ammonia, of een acrylaat of synthetische verf of een andere niet nader genoemde verf of inkt, bij voorkeur een dye of inkt 30 bestaande uit water, die met diverse methodes zoals dompeling, verven, spuittechnieken en andere technieken en methodes op het bont of leer kan worden aangebracht. emulsifier E 650, synthetic acrylate thickener, polyacrylate binder, a catalyst F, and ammonia, or an acrylate or a synthetic paint, or any other unspecified paint or ink, preferably a dye or ink 30 consisting of water, those having a variety of methods such as dipping, paints, spray techniques and other techniques and methods can be applied to the fur or leather.
 2. 2. Het lichtgevend pigment als omschreven in conclusie 1030822 1, kent meerdere kleuren die oplichten in het donker zoals geelgroen, lichtblauw, oranje, geel, rood, en andere kleuren, door deze kleur te combineren met de kleur van het bont of leer kan een natuurlijk oplichtend effect 5 worden verkregen, door de kleur van het bont of leer, op die van de lichtgevende kleur van het pigment af te stemmen als omschreven in conclusie 1 zal door de achtergrond kleur het bont of leer iets veranderen, waardoor een samengestelde anders gezegd nieuwe kleur in 10 het donker van het bont of leer ontstaat. 2. The luminous pigment as defined in claim 1 1030822, has a number of colors that glow in the dark, such as yellow green, light blue, orange, yellow, red, and other colors, by combining this color with the color of the fur or leather can be a natural lightening effect 5 are obtained by the color of the fur or leather, that align the luminous color of the pigment as defined in claim 1 will change the background color fur or learn something, making a composite otherwise stated creates new color 10 dark fur or leather.
 3. 3. De bovengenoemde compositie van een vaste stof genaamd lichtgevende pigmenten en een vloeistof als genoemd in conclusie 1 en 2 kan tevens worden aangebracht of ingebracht op textiel zoals katoen, wol, linnen, zijde, 15 rubber, nylon of een andere niet nader genoemd textiel waarin of waarop de compositie van het fotolichtgevend pigment als omschreven in conclusie 1, met de vloeistof als omschreven in conclusie 1 is aangebracht of ingebracht, waardoor een verf of dye of inkt ontstaat die 20 direct op het textiel als zojuist omschreven, kan worden aangebracht of ingebracht met dompeltechnieken, dye technieken, opzuigtechnieken, verftechnieken zoals verfspuiten, druktechnieken zoals zeefdrukken of andere niet nader genoemde technieken. 3. The above-mentioned composition of a solid substance called luminous pigments and a liquid as recited in claim 1 and 2 can also be applied or introduced to textile such as cotton, wool, linen, silk, 15, rubber, nylon or any other unspecified textile in or on which the composition of the photo-luminous pigment as defined in claim 1, with the liquid as defined in claim 1 is applied or inserted, which creates a paint or dye or ink 20 directly onto the textile material has just been described, may be applied, or introduced by dipping techniques, techniques dye, opzuigtechnieken, dyeing techniques such as spray painting, printing techniques such as screen printing, or other unspecified techniques.
 4. 4. Door aan de bovengenoemde compositie van een vaste stof genaamd lichtgevende pigmenten en een vloeistof als genoemd in conclusie 1 en 2 een activator toe te voegen, ook wel genoemd een reductiemiddel, kan een verf of inkt worden gemaakt die in staat is de originele kleur van het 30 leer of bont als omschreven in conclusie 1 te verwijderen, anders genoemd weg te etsen en in dezelfde handeling het lichtgevend pigment als omschreven in conclusie 1 op het leer of bont als omschreven in conclusie 1 aan of in te brengen, waardoor met 1 handeling kan worden volstaan. 4. Due to the above-mentioned composition of a solid substance called luminous pigments and a liquid as recited in claim 1 and 2 to add an activator, also referred to as a reducing agent, a paint or ink can be made which is capable of the original color to remove, otherwise referred to as to etch away, and as defined by the luminous pigment in the same operation in claim 1 to the leather or fur as defined in claim 1 to or to insert the 30 leather or fur as defined in claim 1, whereby with 1 operation may be sufficient. 1030822 1030822
 5. 5. Door een textiel zoals bijvoorbeeld een katoen, zijde, wol, viscose, jute, sisal, hennep, kokos of een nylon, polyamide, polyester, acetaten, acryl of microvezels van nylon bijvoorbeeld een spandex, lycra of 5 microvezels van polyester zoals gortex of andere vezel waarmee textiel kan worden gemaakt te dompelen of opnatten of benatten met bovengenoemde compositie van een vloeistof en vaste stof omschreven in alinea 4 tot en met 18, waarna de geverfde textiel door middel van 2 10 drukrollen ook wel genoemd pedder of de techniek pedden wordt geperst om vervolgens gefixeerd te worden met technieken als hete lucht walsen met hete walsen ook wel genoemd curing of op andere wijze gefixeerd wordt, ontstaat een textiel dat licht geeft in het donker. 5. Because of a textile, such as, for example, a cotton, silk, wool, viscose, jute, sisal, hemp, coconut fiber, or a nylon, polyamide, polyester, acetates, acrylic or micro-fibers of nylon, for example, a spandex, lycra or 5 micro-fibers of polyester, such as Gortex or other fiber which textiles can be made to dip or opnatten or wetting described by reference to above-mentioned composition of a liquid and solid in paragraphs 4 to 18, after which the dyed textile by means of the second 10 pressure rollers also called pedder or the technique pedden is compressed to then be fixed using techniques such as hot air with hot-rolling rolls also referred to as curing or is fixed in some other way, a textile arises that glows in the dark. 15 20 25 1030822 30 15 20 25 1030822 30
NL1030822A 2006-01-02 2006-01-02 Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face. NL1030822C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030822A NL1030822C2 (en) 2006-01-02 2006-01-02 Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face.
NL1030822 2006-01-02

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1030822A NL1030822C2 (en) 2006-01-02 2006-01-02 Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1030822C2 true NL1030822C2 (en) 2007-07-03

Family

ID=37478780

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1030822A NL1030822C2 (en) 2006-01-02 2006-01-02 Luminous textile, natural and synthetic fur, leather, fur and leather combinations like double face.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1030822C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015177386A1 (en) * 2014-05-20 2015-11-26 Universidad De Cantabria Method for manufacturing long lasting phosphorescent fabrics and fabrics obtained thereof
CN106087471A (en) * 2016-06-24 2016-11-09 湖州新嘉怡丝织印花有限公司 Environment-friendly natural dye dyeing method of silk fabric

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0725119A1 (en) * 1995-02-01 1996-08-07 Ykk Corporation Phosphorescent article
GB2341869A (en) * 1999-10-07 2000-03-29 Matsui Shikiso Kagaku Kogyosho Preparation of Water-resistant Luminous Pigment
US20030222247A1 (en) * 2002-01-28 2003-12-04 Putman Everly Dean Methods for manufacturing luminescent products having long afterglow

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0725119A1 (en) * 1995-02-01 1996-08-07 Ykk Corporation Phosphorescent article
GB2341869A (en) * 1999-10-07 2000-03-29 Matsui Shikiso Kagaku Kogyosho Preparation of Water-resistant Luminous Pigment
US20030222247A1 (en) * 2002-01-28 2003-12-04 Putman Everly Dean Methods for manufacturing luminescent products having long afterglow

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZOGU A: "IMPRESSION PIGMENTAIRE LES EFFETS SPECIAUX" INDUSTRIE TEXTILE, STE SIPPE SARL, METZ, FR, nr. 1319, april 2000 (2000-04), bladzijden 45-49, XP000975767 ISSN: 0019-9176 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015177386A1 (en) * 2014-05-20 2015-11-26 Universidad De Cantabria Method for manufacturing long lasting phosphorescent fabrics and fabrics obtained thereof
CN106536817A (en) * 2014-05-20 2017-03-22 坎塔布里亚大学 Method for manufacturing long lasting phosphorescent fabrics and fabrics obtained thereof
CN106087471A (en) * 2016-06-24 2016-11-09 湖州新嘉怡丝织印花有限公司 Environment-friendly natural dye dyeing method of silk fabric

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5837042A (en) Invisible fluorescent jet ink
US6015570A (en) Slow-release insect-repellent compositions and uses
US7556841B2 (en) Method of applying a design to a surface
US7776108B2 (en) Composition for application to a surface
US5941572A (en) Method for authenticating a textile product and a thread and a woven label usable therewith
US7727289B2 (en) Composition for application to a surface
US6359048B1 (en) Tintable luminescent paint
US5143729A (en) Fade resistant water and soil repellent composition for fabric
US7108742B2 (en) Ink compositions containing lanthanide complexes
US7699896B1 (en) Surface pretreatment of fabrics for laser writing applications
CN101220563A (en) Environment protection type pigment resin printing adhesive agent capable of self crosslinking at low-temperature, and preparation thereof
US20020039593A1 (en) Slow-release insect-repellent compositions and uses
US6425927B1 (en) Aqueous composition for finishing fibrous material for a thermal transfer printing process
US4457980A (en) Textile fabrics with opaque pigment printing and method of producing same
US20110032304A1 (en) Inkjet compositions and processes for stretchable substrates
US4426250A (en) Stripper system for surfaces
US7780744B2 (en) Carpet decor and setting solution compositions
US20080261003A1 (en) Improvements in and Relating to Image Articles
WO1999063145A1 (en) Fibers containing marker compositions and cross-linked polymers
CN101403184A (en) Solarization-resistant fastness hoisting agent, preparation method and after-finishing method used for fabric
WO2008033059A2 (en) Water-resistant luminescent pigment and luminescent printing ink based thereon
JP2006104592A (en) Artificial leather and method for producing the same
US6673437B2 (en) Luminescent coating compound
WO2002062914A1 (en) Triboluminescent materials in adhesive compositions for use in adhesive tape
US20100003472A1 (en) Luminescent article

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090801