NL1029488C1 - Method has evolving physical and chemical processes with three energy conversions from zero-point energy to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct current - Google Patents

Method has evolving physical and chemical processes with three energy conversions from zero-point energy to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct current Download PDF

Info

Publication number
NL1029488C1
NL1029488C1 NL1029488A NL1029488A NL1029488C1 NL 1029488 C1 NL1029488 C1 NL 1029488C1 NL 1029488 A NL1029488 A NL 1029488A NL 1029488 A NL1029488 A NL 1029488A NL 1029488 C1 NL1029488 C1 NL 1029488C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
energy
permanent magnetic
membrane
chemical
magnetic field
Prior art date
Application number
NL1029488A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1029488A1 (en
Inventor
Arie Melis De Geus
Original Assignee
Arie Melis De Geus
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Arie Melis De Geus filed Critical Arie Melis De Geus
Publication of NL1029488A1 publication Critical patent/NL1029488A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1029488C1 publication Critical patent/NL1029488C1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M14/00Electrochemical current or voltage generators not provided for in groups H01M6/00 - H01M12/00; Manufacture thereof

Abstract

The method has evolving physical and chemical processes with three energy conversions from zero-point energy to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct current, with a resulting durably available electrical energy source. In a layout of the processes, the regenerative mode is seen next to the discharge mode, whilst in fat both modes are located adjacently at inter-atomic distance. In the conversion into electro-chemical energy at the location of the permanent magnetic field, the two electrodes, together with the intervening membrane, are permeated by an electro-chemical cell. The electrode pair and the intervening membrane are located in an electrolyte, which can be a liquid, a gel, or fine powder. The conversions occur in an energy cell, in separate sections, next to each other. The electrons can flow through connectors provided between the separate sections. The sections are positioned at inter-molecular or atomic spaciang.

Description

-1--1-

Omzetting van Permanent Magnetische Energie, aangevuld door ‘Nulpunt’energie, in Elektrische Energie.Conversion of Permanent Magnetic Energy, supplemented by "Zero Point" Energy, to Electrical Energy.

55

Introduktie en Achtergronden.Introduction and Backgrounds.

Over de laatste eeuwen zijn diverse elektrolytische processen ontwikkeld, 10 welke chemische energie om kunnen zetten in elektrische energie. Er is een ‘kojlektieve’ naam voor zulke process-voeringen, n.1. ‘batterij technieken’.Various electrolytic processes have been developed over the last centuries, 10 which can convert chemical energy into electrical energy. There is a "kojlektive" name for such process executions, n.1. "Battery technologies".

Sommige proces-voeringen zijn gekarakteriseerd door electrolyten in water, b.v. lood/zuur, of electrolyten in colloïden, de z.g.n.gel-typen; anderen, ‘droge’ celtypen, hebben membranen tussen de componenten, welke deelnemen in de 15 betreffende processen. Beide kategorien kunnen verder verdeeld worden in twee klassen: niet-omkeerbare processen, b.v. ‘alkaline’ processen en omkeerbare proces -technologien, b.v. NiÖ2/Cd en M-metalhydride, b.v. NiOOH/MgH.Some process liners are characterized by electrolytes in water, e.g. lead / acid, or electrolytes in colloids, the so-called gel types; others, "dry" cell types, have membranes between the components, which participate in the relevant processes. Both categories can be further divided into two classes: non-reversible processes, e.g. "Alkaline" processes and reversible process technologies, e.g. NiO 2 / Cd and M-metal hydride, e.g. NiOOH / MgH.

Sinds de 17-de eeuw is het bekend dat ongelijke metalen, welke innig oppervlak kontakt met elkaar hebben, een voltage potentiaal demonstreren. Oorzaak hiervan 20 is: de verschillende waarden voor de z.g.n. ‘work-function’ van elk metaal ( de ‘woik-function’ is de hoeveelheid benodigde energie voor uittrede van een ‘vrij’ electron uit een atomaire of moleculaire matrix). In verband hiermede werden de Volta en Pfaff Series, welke de elektrische potentialen der metalen tonen, algemeen bekend. B.v. Zn, Zink is een sterk elektro-positief- en Pd, Palladium is een sterk 25 elektro-negatief metaal element. Het is bekend dat de voltage potentialen tussen verschillende metalen temperatuur afhankelijk zijn; in het algemeen vertonen hogere temperaturen, hogere potentiaal verschillen. De omkering van het >1029488- -2- z.g.n. ‘Peltier-Effect’ laat zien dat de verhitting of koeling van een innig kontakt gebied tussen twee niet-similaire metalen, een elektrische stroom teweeg brengt, de richting waarvan, bepaald wordt door of hitte toevoer of af voer in het raakgebied van de metalen. Praktische energie generatie toepassingen zijn tot op heden achter 5 gebleven i.v.m. de lage energie dichtheden die tot nog toe worden bereikt met stapels van verschillende metalen. Met z.g.n. ‘Zamboni’-stapels kunnen redelijke potentiaal verschillen worden gecreeerd. Van belang is dat De Ohm-se weerstand ook toeneemt met de ‘grootte’/’hoogte’van zulke niet-similaire metaal stapels. Indien redelijk hoge temperatuur aanwezig is, komt er de mogelijkheid voor elektrische energie 10 opwekking op kleine schaal. In Rusland/Siberie, in afgelegen gebieden, werden tot niet lang geleden generators gebruikt, die bestonden uit een groot aantal thermokoppels, welke in serie verbonden waren. Hierbij werden de thermo-koppels verhit met een vlam. Zulke systemen hadden/hebben een vermogen van 50-150 watt, hetgeen genoeg was/is voor een paar licht-punten of voor de operatie van een radio-15 zend/ontvanger. Een ander gebied, dat nu in 2004 - 2005 zich aan het openen is, zijn de toepassingen van z.g.n. ‘Elektrostatische Motors’, inclusief ‘lineaire motors’. Uitgebreid onderzoek is gaande bij een aantal firmas en werd ook gedaan door Prof. Oleg Jefimenko en Dr. D. K. Walker van de Universiteit van West-Virginia, (Een aantal boeken met ontwerpen, van hun hand, zijn uitgegeven). Niet-similaire 20 metaal stapels kunnen era belangrijke energie dichtheid verhoging tonen door middel van toepassing van z.g.n. ‘Electrets’. Een bekende ontwikkelaar hiervan is Prof. Mototaro Eguchi, in Japan. De funktie van ‘Elektrets’ in ‘elektro-statische toepassingen’ komt sterk overeen met de funktie van permanente magneten in magnetische systemen. In era andere Uitvinding van uitvinder, onder de titel van: 25 ‘ ZPE -Wisselstroom Generator’, worden twee stapels van niet-similaire-metalen toegepast. Over deze stapels zijn permanent magnetische velden aangebracht met verschillende veld richting voor de respectivelijke stapels. Als deze stapels in een ‘parallel’ elektrisch circuit zijn opgenomen, met era afstelbare condensator daartussen , dan is er era ‘oscillator-circuit’ ontstaan, dat bij juiste afstelling een |i029488- -3- resonantie activatie kan ondervinden vanwege de Brownse Beweging (Inwendige-energie) van de ‘vrije’ elektronen, welke zich in het elektrische circuit bevinden. Zulk een Systeem kan ‘nulpunt energie’ onttrekken aan de ‘aether’ in de directe omgeving, welke dan wordt omgezet in wisselstroom type (AC) elektrische energie. 5Since the 17th century it has been known that unequal metals, which have close contact with each other, demonstrate a voltage potential. The cause of this is: the different values for the so-called.n. "Work-function" of every metal (the "woik-function" is the amount of energy required to exit a "free" electron from an atomic or molecular matrix). In connection with this, the Volta and Pfaff Series, which show the electrical potentials of the metals, became generally known. E.g. Zn, Zinc is a strong electro-positive and Pd, Palladium is a strong electro-negative metal element. It is known that the voltage potentials between different metal temperatures are dependent; in general, higher temperatures, higher potential differences. The reversal of the> 1029488-2-2.g. "Peltier-Effect" shows that the heating or cooling of an intimate contact area between two non-similar metals generates an electric current, the direction of which is determined by either heat supply or discharge in the contact area of the metals. Practical energy generation applications have lagged behind 5 in terms of i.v.m. the low energy densities that have been achieved so far with piles of different metals. With z.g.n. "Zamboni" stacks can create reasonable potential differences. It is important that De Ohm-se resistance also increases with the "size" / "height" of such non-simile metal stacks. If reasonably high temperature is present, there will be the possibility for electric energy generation on a small scale. In Russia / Siberia, in remote areas, generators were used until recently, consisting of a large number of thermocouples, which were connected in series. The thermocouples were heated with a flame. Such systems had / have a power of 50-150 watts, which was / is sufficient for a few light points or for the operation of a radio transmitter / receiver. Another area, which is now opening in 2004 - 2005, are the applications of so-called.n. "Electrostatic Motors", including "linear motors". Extensive research is ongoing at a number of companies and was also done by Prof. dr. Oleg Jefimenko and Dr. D. K. Walker of the University of West Virginia, (A number of books with designs, by their hand, have been published). Non-similar metal stacks can show significant energy density increases through the use of so-called.n. "Electrets." A well-known developer of this is Prof. dr. Mototaro Eguchi, in Japan. The function of "Elektrets" in "electrostatic applications" is very similar to the function of permanent magnets in magnetic systems. In the Other Invention of Inventor, under the title of: "ZPE Alternating Current Generator", two piles of non-similar metals are used. Permanent magnetic fields with different field directions for the respective stacks are arranged over these stacks. If these stacks are included in a 'parallel' electrical circuit, with the adjustable capacitor between them, then an 'oscillator circuit' has been created, which, if correctly adjusted, may experience resonance activation due to the Brownian Movement ( Internal energy) of the 'free' electrons, which are located in the electrical circuit. Such a System can extract "zero point energy" from the "aether" in the immediate vicinity, which is then converted into alternating current type (AC) electrical energy. 5

Introduktie.Introduction.

De huidige Uitvinding voorziet in de koppeling van de energie-aktie welke 10 voortgebracht wordt door permanent magnetisme, welke dan energetisch aangevuld wordt door ‘nulpunt-energie’, (ZPE) en de energetische-reactie van de atomen van de magnetiseerbare elementen, welks kernen zich richten en alinieren, wat als gevolg heeft dat de intra matrix ‘aether’, zich ook alinieert, en dat in de vorm van vortex-buizen, waarin de voortbewegings weerstand voor vrije elektronen in de veld 15 -richting vrijwel 0 wordt. Het voorgaande vindt plaats in energie-cellen, welke uit twee delen bestaan, die gescheiden zijn door een membraan. Magnetiseerbare elementen bevinden zich in beide delen; zij maken deel uit van electrodes; welke een bepaalde oriëntatie moeten hebben en het maximum aantal lagen niet-similaire metalen is gebonden aan de hoogte van de veldsterkte. De permanent magnetische 20 flux, die zo hoog mogelijk moet zijn, volgt zich richtende matrices en ligt geheel in een gesloten permanent magnetisch circuit dat door alle energie-cellen heen gaat.The present invention provides for the coupling of the energy action which is produced by permanent magnetism, which is then energetically supplemented by 'zero point energy', (ZPE) and the energetic reaction of the atoms of the magnetizable elements, whose nuclei aligning and aligning, which results in the intra-matrix "aether" also aligning itself, and that in the form of vortex tubes, in which the forward resistance for free electrons in the field 15 direction becomes practically zero. The foregoing takes place in energy cells, which consist of two parts, separated by a membrane. Magnetizable elements are located in both parts; they are part of electrodes; which must have a specific orientation and the maximum number of layers of non-similar metals is bound to the height of the field strength. The permanent magnetic flux, which must be as high as possible, follows directional matrices and lies entirely in a closed permanent magnetic circuit that passes through all energy cells.

De vortex-buizen in de ‘aether’ lopen door het membraan heen. De helische (spiraal-vormige) fluide stroom-beweging van de vortex-buizen, welke in wezen de constitutie van het permanent magnetisch veld vormen, veroorzaakt dat ‘vrije’ 25 elektronen, welke van zichzelf al een spiraal-beweging beschrijven, door het membraan heen kunnen bewegen, in tegenover gestelde richting, dan welke bestaat bij ‘ontladen’ van elektrische energie, in aangesloten verbruik- circuits. Ontladen’ voor verbruik en ‘opladen’ van de energie-cellen gebeuren gelijktijdig.The vortex tubes in the "aether" run through the membrane. The helical (spiral-shaped) fluid current movement of the vortex tubes, which essentially form the constitution of the permanent magnetic field, causes 'free' electrons, which themselves already describe a spiral movement, through the membrane be able to move in the opposite direction than that which exists with 'discharging' of electrical energy in connected consumption circuits. Discharging "for consumption and" charging "of the energy cells takes place simultaneously.

De netto energie opbrengst is gelijk aan de instromende hoeveelheid ‘nulpunt’-30 energie, vermenigvuldigd met een rendements-factor. Er is enige energie dissipatie.The net energy yield is equal to the inflowing amount of zero point energy, multiplied by a return factor. There is some energy dissipation.

11029488- -4-11029488-4

Beschrijving.Description.

Van belang is dat een flink percentage van de atomen in de elektroden in de enérgie-cellen, minimaal aan een kant van het membraan, maar preferabel aan beide S zijden ‘magnetiseerbaar’ zijn, d.w.z. dat kernen van genoemde atomen zich met hun ‘spin’-as parallel aan de veldlijnen van het ‘primaire’ permanent magnetisch veld zullen oriënteren. De energie-cel bevindt zich geheel binnen het ‘primaire’ (tussen de Polen) permanent magnetisch veld. Een energie-cel heeft een behuizing met twee kamers, (of een pluraliteit daarvan, in serie), welke gescheiden zijn door een 10 membraan met bepaalde permeabiliteit. Elke kamer bevat tenminste een elektrode welke aan de proces-voering deelneemt. De relatieve veldsterkte, welke ‘staat’ over de twee kamers van de energie-cel, is de voornaamste factor in de werking van genoemde proces-voering, dat we als ‘regeneratie’- vermogen zullen betitelen.It is important that a considerable percentage of the atoms in the electrodes in the energy cells, at least on one side of the membrane, but preferable on both sides 'magnetizable', ie that nuclei of said atoms with their 'spin' -as will orient parallel to the field lines of the 'primary' permanent magnetic field. The energy cell is entirely within the "primary" (between the Poles) permanent magnetic field. An energy cell has a housing with two chambers (or a plurality thereof, in series), which are separated by a membrane with certain permeability. Each chamber contains at least one electrode that participates in the process. The relative field strength, which "stands" over the two chambers of the energy cell, is the main factor in the operation of said process management, which we will call "regeneration" capability.

Voor optimale opbrengst voor de omzetting van ZPE in elektrisch vermogen zijn: 15 de dimensionering van de delen, de relatieve veldsterkte en richting van het veld gebonden aan een niet wijde tolerantie.For optimum yield for the conversion of ZPE to electrical power: the dimensioning of the parts, the relative field strength and direction of the field are bound to a non-wide tolerance.

De energie omzettingen in het totaal process, in volgorde, zijn: (1) Van ZPE (vanwege vervorming van magnetisch veld, daar waar het arbeid verricht, kan ZPE instromen; Wet van Bemouilli voor wrijvingsloze media), 20 (2) naar, permanent magnetische energie, (3) naar, elektrochemische energie, (4) naar, elektrische energie, in de vorm van gelijkstroom, (DC).The energy conversions in the total process, in order, are: (1) From ZPE (due to deformation of magnetic field, where it performs work, ZPE can flow in; Law of Bemouilli for frictionless media), 20 (2) to, permanent magnetic energy, (3) to, electrochemical energy, (4) to, electrical energy, in the form of direct current, (DC).

De energie omzettingen (3) en (4) zijn van batterij-type aktie, terwijl omzettingen 25 (1) en (2) van het ‘regeneratieve’ type zijn.The energy conversions (3) and (4) are of battery-type action, while conversions 25 (1) and (2) are of the "regenerative" type.

Alhoewel er een aantal keuze mogelijkheden zijn voor metaal kombinaties voor de elektroden, b.v. met Cd en Zn, waarmede de overall proces-technologie werkt, zal uitvinder, in deze patent aanvraag, beschrijvingswijze, zich beperken tot een tot op heden favoriete elektroden kombinatie: Mg{H)x enNiOOH.Although there are a number of options for metal combinations for the electrodes, e.g. with Cd and Zn, with which the overall process technology works, the inventor, in this patent application, description method, will limit itself to a favorite combination of electrodes to date: Mg {H) x and NiOOH.

1029488- -5-1029488-5

Sommige andere metaal kombinaties hebben mogelijk zelfs een betere energie-omzettings opbrengst, maar hebben nadelen in kategorien als: magnetiseerbaarheid, kosten, gewicht, levensduur, etc. Een batterij-group, welke hiergenoemde elektroden toepast, staat bekend onder de naam ‘nickel-metaal-hydride’. Voor optimale 5 opbrengst, waarbij de aandacht voornamelijk valt op het ‘regeneratie’- proces, zijn bepaalde intern- strukturele veranderingen aanraadbaar alsmede verandering van de samenstelling der elektroden t.a.v.de huidige standaard samenstelling: Mg{H)x\n een kamer en NiOOH in de andere kamer. De behuizing van een cel bestaat uit niet-magetiseerbaar en non-elektron geleidend materiaal. De elektroden welks hoofd-10 bestanddelen: Mg{H)xen NiOOH zijn, hebben substantiële porositeit, daarbij toestaande, dat een elektroliet KOH ( zwakke oplossing) kan reageren binnenin de elektroden. Het membraan is zodanig, dicht, gekozen dat alleen elektronen kunnen permeeeren. (sommige andere systemen vereisen proton permeabiliteit) ‘Ontladen’ en ‘regeneratie’ in een energie-cel gebeuren simultaan en op lokaties, die 15 vlak naast elkaar liggen, zelfs op inter-atomaire schaal. ‘Regeneratie’ geschiedt zonder enige elektro-chemische reakties, terwijl ‘ontladen’ juist uit elektrochemische reakties bestaat, zoals plaats hebben in een batterij. De Mg (H)x elektrode(s) in elke cel vormt: de Anode en de NiOOH elektrode(s) is: de Cathode. Bezien vanuit ‘ontlading’, dat is energie afiiame voor verbruik, dan is de Anode de 20 ‘min’- pool en deze aanduiding is permanent, vanwege het feit dat het totaal process geen oplading vereist (waarbij normaal de polarisatie omkeert). De elektrochemische reakties, die in een cel plaats hebben bij ‘ontlading’ zijn als volgt:Some other metal combinations may even have a better energy conversion yield, but have disadvantages in categories such as: magnetizability, costs, weight, lifespan, etc. A battery group that uses the aforementioned electrodes is known as nickel metal. -hydride'. For optimum yield, with particular attention to the 'regeneration' process, certain internal structural changes are advisable, as well as a change in the composition of the electrodes with respect to the current standard composition: Mg {H) x \ n a chamber and NiOOH in the other room. The housing of a cell consists of non-measurable and non-electron-conducting material. The electrodes whose main constituents are: Mg (H) x and NiOOH have substantial porosity, thereby allowing an electrolyte KOH (weak solution) to react within the electrodes. The membrane is selected so dense that only electrons can permeate. (some other systems require proton permeability) "Discharging" and "regeneration" in an energy cell happen simultaneously and at locations that are close to each other, even on an inter-atomic scale. "Regeneration" takes place without any electro-chemical reactions, while "discharging" consists of electrochemical reactions, such as taking place in a battery. The Mg (H) x electrode (s) in each cell forms: the Anode and the NiOOH electrode (s) is: the Cathode. Viewed from 'discharge', that is energy consumption for consumption, the Anode is the 20 'min' pole and this indication is permanent, due to the fact that the total process does not require a charge (whereby the polarization normally reverses). The electrochemical reactions that take place in a cell during "discharge" are as follows:

MgH + OH' Mg + H20+e' <Anode 25 NiOOH + H20 + e" -> Ni(OH\ + OH' <KathodeMgH + OH 'Mg + H2 O + e' <Anode NiOOH + H2 O + e "-> Ni (OH \ + OH '<Cathode

NiOOH + MgH -> Ni {OH )2 + Mg <ResulterendNiOOH + MgH -> Ni (OH) 2 + Mg <Resulting

Deze reakties tonen dat in ‘ontlading’ de elektronen passeren door het membraan in de richting van Anode naar Kathode. ‘Regeneratie’ gebeurt vanwege de druk uitgeoefend door de helisch stromende ‘aether’ van de vortex-buizen, (die het 1029488- -6- permanent magnetisch veld konstitueren) op de elektronen, die zich eveneens spiraliserend voortbewegen. Vanwege het feit dat beiden, zowel Ni als Mg (zelfs over 2 assen) magnetiseerbaar zijn, d.w.z. dat de rotatie-assen van hun kernen zich richten in een magnetisch veld, alsmede dat genoemde kernen matrix-gewijs achter 5 elkaar gaan liggen op dezelfde center-lijnen, die zich voortzetten door het membraan heen, wordt de ‘magnetische flux’ van het ‘primaire’ permanente veld versterkt en ‘aether’ uitstroming in richting van de zijkanten van de energie-cel sterk beperkt. Uitvinder, die, na intensieve research over enkele jaren te hebben gedaan, een boek schreef over het physische phenomeen ‘Magnetisme’, verklaart 10 hierbij, dat de helische(=spiraalvormige) beweging, welke het sterkst is in de ‘oogwal’ van de vortex-buizen in de ‘aether’, (naar binnen toe, neemt zij lineair af en naar buiten toe, hyperbolisch af) in staat is om op elektronen, welke zich eveneens spiraliserend voortbewegen, kracht uit te oefenen binnen de vortex-buis konstitutie, of in naast liggende vortex-buizen met contra-draaing (Wet van 15 ‘Thomson’, betreffende ‘Circulatie in Wrijvingsloze Fluidae’), in de richting van de ‘heliciteit’. Dit geldt voor ‘primaire’ velden, binnen- of buiten matrices, alsmede voor de ‘fringe’- (=terugstroom) velden. Het begrip ‘veld’ is in werkelijkheid: ‘een 3-dimensionaal gespatieerde multipliciteit van in zichzelf gesloten vortex-buizen’. De Klassieke Physica weet nog steeds weinig van ‘Magnetisme’ af, rede waarom 20 een proces-voering, als hier is beschreven, nooit eerder werd gevonden. Jaren geleden vond uitvinder in zijn laboratorium dat de ‘helische’ stroming in een magnetisch veld van Zuid naar Noord is gericht.These reactions show that in "discharge" the electrons pass through the membrane in the direction from Anode to Cathode. "Regeneration" occurs because of the pressure exerted by the helically flowing "aether" of the vortex tubes (which constitues the permanent magnetic field) on the electrons, which also move in a spiraling manner. Due to the fact that both, both Ni and Mg (even over 2 axes) can be magnetized, ie that the rotational axes of their cores are oriented in a magnetic field, and that said cores lie matrix-wise behind each other at the same center lines that continue through the membrane, the "magnetic flux" of the "primary" permanent field is enhanced and "aether" outflow towards the sides of the energy cell is greatly reduced. Inventor, who, after doing intensive research in a few years, wrote a book about the physical phenomenon 'Magnetism', hereby declares that the helical (= spiral) movement, which is strongest in the 'eye barrier' of the vortex - tubes in the 'aether' ((inwards, decreases linearly and outwards, hyperbolically)) is capable of exerting force on electrons, which also move in a spiraling direction, within the vortex tube constitution, or in adjacent vortex tubes with counter-rotation (Law of 15 'Thomson', concerning 'Circulation in Frictionless Fluidae'), in the direction of 'helicity'. This applies to "primary" fields, inside or outside matrices, as well as to the "fringe" (= backflow) fields. The term "field" is in reality: "a 3-dimensional spaced multiplicity of self-closed vortex tubes." Classical Physics still knows little about "Magnetism", reason why a litigation, as described here, has never been found before. Years ago the inventor found in his laboratory that the "helical" current in a magnetic field is directed from South to North.

Daarom is het vereist voor de werking van het ‘regeneratie’ proces dat een Zuidpool in het rond gaande veld, wordt geplaatst tegen de NiOOH electrode. Deze 25 elektrode, alsmede het elektroliet ontvangen elektronen, terug van ‘ontladen’, welke door een energie verbruikende belasting gingen en daar arbeid verichtten. Deze ontvangen elektronen worden dan in de ‘aether’vortex-buizen die naast de helische stromingen liggen, waarin ook genoemde atoomkernen draaien, mee genomen en terug gedrukt door het membraan heen tegen het bestaande contra-30 potential, indien de veldsterkte hoog genoeg is.Therefore, for the "regeneration" process to work, it is required that a South Pole in the circulating field is placed against the NiOOH electrode. This electrode, as well as the electrolyte, receive electrons back from "discharged", which went through an energy-consuming load and did work there. These received electrons are then taken into the "aether" vortex tubes that are adjacent to the helical currents, in which also said atomic nuclei rotate, and pushed back through the membrane against the existing counter-potential, if the field strength is high enough.

1029488- -7-1029488-7

Hiermede is een kringloop proces voor de ‘vrije’ elektronen beschreven. In technische uitvoeringen van dit proces kunnen zich aantallen energie-cellen in serie bevinden ter verhoging van de voltage, echter de energie-cellen moeten wel ‘ge-inter-gespatieerd’ £ijn met permanent magneten (preferabel van de hoogst 5 bekende sterkte, (N-50), of beter, welke nu verkrijgbaar is ) Een aantal verdere verbeteringen t.a.v het ‘regeneratie’ -proces kunnen worden geïncorporeerd.This describes a cycle process for the "free" electrons. In technical embodiments of this process, numbers of energy cells may be in series to increase the voltage, however, the energy cells must be "inter-spaced" with permanent magnets (preferably of the highest known strength, ( N-50), or better, which is now available) A number of further improvements to the 'regeneration' process can be incorporated.

Deze zijn: a) Aan de Kathode-zijde van de energie-cel: de toevoeging van Co en Fe; dezen kunnen de polarizatie van de Ni atomen versterken, daar de Co en Fe 10 atoomkernen zich naar dezelfde rotatie-as liniëren en in elkaar passen aan de rotatie einden (Zie boek ‘Magnetisme’, door uitvinder). Indien atoom-kemen van deze elementen zich alinieren, dan worden in de'Aether’ als het ware lange kernen gevormd met eenparige rotatie snelheid. Dit konstitueert een hogere ‘Circulatie’ en daarmede een sterker permanent magnetisch veld. Uitvinder’s boek ‘Magnetisme’ 15 beschrijft deze phenomenen en toont de nucleaire strukturen en hoe ze bij elkaar ‘passen’. Een similair geval treedt op with ‘ AlNiCo ’; aluminium is niet permanent magnetisch te maken.; echter de kem van het aluminium atoom met z’n as van rotatie, laat toe dat de kernen van nickel en cobalt komen te roteren rond dezelfde as, waarbij de atoom-kemen van beide laatstgenoemde elementen ‘passen’ bij de 20 aluminium atoom-kem, ieder aan een zijde. In combinatie met nickel en cobalt werd aluminium plotseling vrij sterk permanent magnetisch.These are: a) On the cathode side of the energy cell: the addition of Co and Fe; these can reinforce the polarization of the Ni atoms, since the Co and Fe 10 atomic nuclei align themselves with the same axis of rotation and fit into each other at the ends of rotation (See book "Magnetism" by the inventor). If atomic nuclei of these elements align, then in the 'ether', long cores are formed as it were with unanimous rotational speed. This constituted a higher "circulation" and with that a stronger permanent magnetic field. Inventor's book "Magnetism" 15 describes these phenomena and shows the nuclear structures and how they "fit together". A similar case occurs with "AlNiCo"; aluminum cannot be made permanently magnetic .; however, the core of the aluminum atom with its axis of rotation allows the nuclei of nickel and cobalt to rotate about the same axis, the atomic nuclei of the latter two elements 'matching' with the aluminum atomic core , each on one side. In combination with nickel and cobalt, aluminum suddenly became quite strong permanent magnetic.

b) Aan de Anode-zijde Van de energie cel: zijn de hoeveelheid en dichtheid van de geabsorbeerde waterstof van belang. Hoe meer waterstof, hoe meer elektronen er beschikbaar zijn. (Zie Blz. 6 eerste reaktie, Mg(H)x levert de waterstof). De 25 elementen, La (in LaNis\ Ti (in FeTi)en Ni (in Mg2Ni) in hun complexen moleculaire matrices, kunnen substantiële verbeteringen brengen in de opslag-hoeveelheden en dichtheden van waterstof aan de Anode. Dit is dan oorzaak voor verhoogde Amperage beschikbaarheid, hetwelk een cel met hogere energie betekent. Ook wanneer geen elektrische energie wordt afgenomen van de energie- 1029488- -8- cel, is dit process gaande. De ‘regeneratie’ ‘mode’ funktioneert ten allen tijde.b) On the Anode side of the energy cell: the amount and density of the absorbed hydrogen are important. The more hydrogen, the more electrons are available. (See page 6, first reaction, Mg (H) x yields the hydrogen). The 25 elements, La (in LaNis \ Ti (in FeTi) and Ni (in Mg2Ni) in their molecular matrices complexes, can bring substantial improvements in the storage quantities and densities of hydrogen at the Anode. This is then cause for increased Amperage availability, which means a cell with higher energy, even when no electrical energy is taken from the energy cell, this process is in progress. The 'regeneration' 'mode' functions at all times.

M.a.w. indien voor een tijd een zekere energie werd afgenomen en de cel op een lager potentiaal verschil kwam en het verbruik wordt uitgeschakeld, dan brengt de ‘regeneratie’ ‘mode’ de potentiaal terug naar boven tot het evenwicht wordt bereikt S tussen de drukkracht op de elektronen vanwege de permanent magnetische ‘flux’ en de chemische tegendruk van de ‘ontlaad’ / veibruiks ‘mode’.M.a.w. if a certain energy was taken for a while and the cell reached a lower potential difference and the consumption is switched off, the 'regeneration' 'mode' brings the potential back upwards until the equilibrium is reached between the pressure force on the electrons because of the permanent magnetic 'flux' and the chemical backpressure of the 'discharged' / cattle use 'mode'.

Ondertussen is er nog wel kontinu wat geringe kringloop aktie, wat waarneembaar is, vanwege het feit dat de cel altijd een iets hogere temperatuur laat zien vergeleken met de omgeving. Verder is gebleken dat de werking van de ‘regeneratie’ ‘mode’ 10 een sterke temperatuurs-afhankelijkheid heeft: hogere temperatuur brengt snellere ‘regeneratie’, d.w.z. tot op zeker punt, voorbij welks er weer een afname komt Oorzaak van deze afhankelijkheid: Een grotere ‘Brownse’ beweging van de ‘vrije’ elektronen houdt in dat meer elektronen voldoende kinetische energie / momentum hebben, samen met de drukkracht, welke uitgeoefend wordt door het permanent 15 magnetisch veld, om in een matrix van atoom-kemen van het ene ‘energie-gat / minimum over de ‘energie-drempel’ te springen naar het volgende ‘energie-gat / minimum en dat in de richting van de ‘flux’ van het veld. Verhoging van temperatuur resulteert in een hogere ‘regeneratie’ stroomsterkte tot op een punt waarbij de ‘Brownse’ beweging zo heftig is dat ‘vrije’ elektronen zo veel 20 kinetische energie hebben dat de drukkracht van de ‘flux’ zeer klein is t.a.v. hun gemiddelde kinetische energie en ze ook weer terug kunnen springen over ‘energie-drempels’ heen.In the meantime, there is still some slight circular action, which is noticeable, due to the fact that the cell always shows a slightly higher temperature compared to the environment. Furthermore, it has been found that the operation of the 'regeneration' mode '10 has a strong temperature dependence: higher temperature brings faster' regeneration ', ie to a certain point, beyond which there will again be a decrease Cause of this dependence: A greater "Brownian" movement of the "free" electrons means that more electrons have sufficient kinetic energy / momentum, together with the compressive force exerted by the permanent magnetic field, to form a matrix of atomic nuclei of the one "energy" -gap / minimum to jump over the 'energy threshold' to the next 'energy gap / minimum and that in the direction of the' flux 'of the field. Increasing the temperature results in a higher "regeneration" current to a point where the "Brownian" movement is so intense that "free" electrons have so much kinetic energy that the compressive force of the "flux" is very small compared to their average kinetic energy and they can jump back over 'energy thresholds'.

Figuur Beschrijving.Figure Description.

2525

Figuur 1 toont een ‘layout’ van de proces-voering in z’n geheel, waarbij in Fig. la, voor duidelijkheid, de ‘regeneratie’ ‘mode’ is ingetekend naast de ‘ontlaad’ ‘mode’, terwijl in werkelijkheid beide ‘modes’ tegelijkertijd, vlak naast elkaar op inter-atomaire afstand gebeuren. In Fig. la wordt doorsnede (AA’) getoond, welke 30 in de lengte/hoogte richtingen is genomen (X-Z); Fig. lb, is doorsnede (BB’), 1029488- -9- genomen in (Y-Z) richtingen. (S -N) geeft de richting Zuid -Noord van het permanent magnetisch veld aan. (1) identificeert de behuizing welke niet· magnetiseerbaar of elektron-geleidend kan zijn; bepaalde plastics zijn OK. (2) toont 5 de beide elektroden met hun uitstekende terminals. In deze process keuze: MgHx+ toevoegingen is de Anode; NiOOH + toevoegingen is de Kathode.Figure 1 shows a "layout" of the process as a whole, with Fig. la, for clarity, the "regeneration" "mode" is drawn alongside the "discharge" "mode," while in reality both "modes" occur simultaneously, side by side at inter-atomic distance. In FIG. 1a, section (AA ') is shown, which is taken in the longitudinal / height directions (X-Z); FIG. 1b, section (BB '), 1029488- taken in (Y-Z) directions. (S -N) indicates the South-North direction of the permanent magnetic field. (1) identifies the housing which may be non-magnetizable or electron-conducting; certain plastics are OK. (2) shows the two electrodes with their protruding terminals. In this process choice: MgHx + additions is the Anode; NiOOH + additions is the cathode.

(3) is het membraan dat selektief is voor elektronen. (4a) veldlijnen van ‘primair’ permanent magnetisch veld; (4b) duidt ‘fringe’ veldlijnen aan. (5) is de polarisatie richting aan (indien meer dan 1 permanente magneet aan een kant wordt geplaatst).(3) is the membrane that is selective for electrons. (4a) field lines of "primary" permanent magnetic field; (4b) indicates "fringe" field lines. (5) the polarization direction is on (if more than 1 permanent magnet is placed on one side).

10 (6) is het elektroliet, KOH / H20 (zwak). (7) is de richting election-stroom in de‘ontlaad’ ‘mode’. (8) is de richting election-stroom in de ‘regeneratie’ ‘mode’.10 (6) is the electrolyte, KOH / H2 O (weak). (7) is the election current direction in the "discharge" "mode". (8) is the direction election flow in the "regeneration" "mode".

(9) is een schakelaar verbinding met een verbruiks-circuit. Arcering: ZW-NO geeft Anode aan; arcering: NW-ZO geeft de Kathode aan. Dubbele verticale lijnen geven veldlijnen aan en puntjes geven aan waar het electroliet is.(9) is a switch connection to a consumption circuit. Shading: ZW-NO indicates Anode; shading: NW-ZO indicates the cathode. Double vertical lines indicate field lines and dots indicate where the electrolyte is.

15 Figuur 2, toont een permanent magnetisch veld in een metaal matrix met de spinnende atoomkernen en ‘vortex’-buizen, welke inter-atomair gespatieerd zijn met daarin, ‘vrije’ electron-stroming. In Fig. 2 is een NU Co magneet veld als voorbeeld getoond (75% Ni, 25% Co ). In de Aether: ‘ Vortex-buizen’ :-A-,-B-,-D-, en - E - zijn ‘rechts-omdraaiend. ‘Vortex-buis’ - C - heeft een ‘links-omdraaiende 20 helische stroming. De Circulatie van ‘vortex-buis - C - is wiskundig uitgedruktFigure 2 shows a permanent magnetic field in a metal matrix with the spinning atomic nuclei and "vortex" tubes, which are inter-atomically spaced with "free" electron flow therein. In FIG. 2, an NU Co magnet field is shown as an example (75% Ni, 25% Co). In the Aether: "Vortex tubes": -A -, - B -, - D- and - E - are "right-turning." "Vortex tube" - C - has a "left-turning helical flow. The Circulation of "vortex tube - C - is mathematically expressed

De baan vaneen ‘vrij’ electron is aangegeven met de spiraal met de ‘kruisjes’. (S - N) is de richting van het permanent magnetische veld, hetgeen ook identiek is met de helische snelheids vector van ‘vortex-buis’ - C - .Figuur 3 toont de layouts van enkele 25 atoomkernen welke het fenomeen: permanent magnetisme (PM) vertonen. Dit zijn de kem-structuren voortkomend uit de ontwikkeling van Primaire en Fluid-Mech. Physica. De ronde cirkels zijn He groepen; de H2 stelt hierin 2 protonen voor; (PM) is, veld richtingen. Mg kern kan roteren om 2 assen; de kernen van Fe, Co en Ni hebben 1 rotatie-as. Kem-opbouw: Fe = 2Al; Co = Mg + P en Ni = Mg + S.The trajectory of a "free" electron is indicated by the spiral with the "crosses". (S - N) is the direction of the permanent magnetic field, which is also identical with the helical velocity vector of 'vortex tube' - C -. Figure 3 shows the layouts of some 25 atomic nuclei which have the phenomenon: permanent magnetism (PM ). These are the core structures resulting from the development of Primary and Fluid-Mech. Physica. The round circles are He groups; the H 2 represents 2 protons herein; (PM) is, field directions. Mg core can rotate about 2 axes; the cores of Fe, Co and Ni have 1 axis of rotation. Kem build-up: Fe = 2Al; Co = Mg + P and Ni = Mg + S.

1029488-1029488-

Claims (26)

1. Een Methode en daaruit voortvloeiende Physische en Chemische Proces-stappen, 5 welke via 3 energie-omzettingen, vanuit de z.g.n. ‘nulpunt’-energie ( ZPE ), naar permanent magnetische energie, naar electro-chemische energie, naar electrische gelijk-spannings (DC) energie, resulterend, een voortdurend beschikbare bron van electrische energie bewerkstelligt en een Systeem bestaande uit Apparatuur, waarin genoemde Methode wordt toegepast.1. A Method and resulting Physical and Chemical Process steps, which via 3 energy conversions, from the so-called.n. 'zero point' energy (ZPE), to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct-voltage (DC) energy, resulting in a constantly available source of electrical energy and a System consisting of Equipment, in which said Method is applied. 2. Een Methode en Systeem met proces-stappen als in (1), waarbij genoemde permanent magnetische energie wordt omgezet in electro-chemische energie, d.m.v. het plaatsen van genoemd permanent magnetisch veld, zodat het de beide electroden, alsmede het daartussen liggende membraan van een electro-chemische cel permeeert. 15A Method and System with process steps as in (1), wherein said permanent magnetic energy is converted into electro-chemical energy, e.g. placing said permanent magnetic field, so that it permeates the two electrodes, as well as the membrane between them, of an electro-chemical cell. 15 3. Een Methode en Systeem met proces-stappen als in (1) en (2), waarbij genoemde energie-omzettingen simultaan plaats vinden in een en dezelfde behuizing, hierna ‘energie-cel’ genoemd, welke genoemde electroden paren met membraan ertussen, of een multipliciteit daarvan, bevat. 20A Method and System with process steps as in (1) and (2), wherein said energy conversions take place simultaneously in one and the same housing, hereinafter referred to as "energy cell", said electrodes pairing with membrane between them, or a multiplicity thereof. 20 4. Een Methode en Systeem met proces-stappen als in (1), (2) en (3), waarbij genoemde electroden-paren met genoemd membraan ertussen, liggen in een z.g.n. electroliet, wat, of van het liquide, of van het colloïde (gel), of van het fijn poeder type is.A method and system with process steps as in (1), (2) and (3), wherein said electrode pairs with said membrane in-between lie in a so-called.n. electrolyte, which is either of the liquid, or of the colloid (gel), or of the fine powder type. 5. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij genoemde energie-omzettingen plaats vinden in separate, maar naast elkaar liggende secties in genoemde energie-cel, waarbij de electronen door geleiders kunnen stromen, welke tussen genoemde separate secties zijn aangebracht.A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein said energy conversions take place in separate but adjacent sections in said energy cell, wherein the electrons can flow through conductors which are between said separate sections applied. 6. Een Methode en Systeem, als in conclusies (1) t/m (4), waarbij genoemde energie- omzettingen tegelijkertijd plaats vinden in vele locaties, welke vlak naast elkaar liggen op inter-moleculaire of op atomaire afstand, in een en dezelfde energie-cel. 1 0294 88 -π-A Method and System, as in claims (1) to (4), wherein said energy conversions take place simultaneously in many locations which are adjacent to each other at inter-molecular or atomic distance, in one and the same energy cell. 1 0294 88 -π- 7. Een Methode en Systeem, met proces-stappen als in (1) t/m (4), waarbij de genoemde energie-omzetting vanuit permanent magnetische energie naar electro-chemische energie, onderbrekend plaats vindt, eventueel gepulseerd, S of vanwege cyclische aanbrenging en wegneming van het permanent magnetisch veld dat genoemde permanent magnetische energie constitueert, of vanwege het toepassen van een electro-magnetisch veld.A Method and System, with process steps as in (1) to (4), wherein said energy conversion from permanent magnetic energy to electro-chemical energy takes place interrupting, possibly pulsed, S or due to cyclic application and removal of the permanent magnetic field constituting said permanent magnetic energy, or due to the use of an electromagnetic field. 8. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij 10 genoemde electroden van genoemde energie-cel zijn verbonden met de electroden van andere energie-cellen, in parallel, of in serie, waarbij het geheel d.m.v. een schakelaar verbonden kan zijn met een verbruiks-circuit.A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein said electrodes of said energy cell are connected to the electrodes of other energy cells, in parallel, or in series, the whole being d.m.v. a switch can be connected to a consumption circuit. 9. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij een 15 van genoemde electroden, aan een kant van genoemd membraan, welke kant dan ook, atomen en/of ionen en/of moleculaire structuren heeit, welke zich oriënteren in een magnetisch veld van voldoende sterkte.9. A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein one of said electrodes, on one side of said membrane, whichever side, has atoms and / or ions and / or molecular structures which orient themselves in a magnetic field of sufficient strength. 10. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij 20 beide genoemde electroden aan beide zijden van genoemd membraan, atomen en/of ionen en of moleculaire structuren heeft, welke zich oriënteren in een magnetisch veld van voldoende sterkte.A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein both of said electrodes on both sides of said membrane have atoms and / or ions and or molecular structures which orient themselves in a magnetic field of sufficient strength. 11. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij 25 genoemd membraan selectief alleen electronen doorlaat en geen andere deeltjes.A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein said membrane selectively transmits only electrons and no other particles. 12. Een Methode en Systeem, als in (9), waarbij genoemde electrode, aan een zijde van genoemd membraan, als primaire samenstellings-component, NiOOH bevat, of een hydroxide van Fe, of van Co, of van een hydroxide van enig ander 30 magnetiseerbaar element of complex van elementen, welke co-roterend kunnen worden, vanwege toevoeging van andere elementen, zoals b.v. Al / Ni I Co . 1029488 -12-A Method and System, as in (9), wherein said electrode, on one side of said membrane, as primary compound component, contains NiOOH, or a hydroxide of Fe, or of Co, or of a hydroxide of any other Magnetizable element or complex of elements, which can become co-rotating, due to the addition of other elements, such as e.g. Al / Ni I Co. 1029488 -12- 13. Een Methode en Systeem, met proces-stappen als in (10), waarbij genoemde electrode, aan de andere zijde van genoemd membraan, samengesteld is uit een of meer metaal-hydriden. 5A Method and System, with process steps as in (10), wherein said electrode, on the other side of said membrane, is composed of one or more metal hydrides. 5 14. Een Methode en Systeem, als in (13), waarbij de samenstelling van genoemde metaal-hydriden gebaseerd is op een of meer van de volgende elementen: Mg, Cd, Zn, Sr, of Ba.A Method and System, as in (13), wherein the composition of said metal hydrides is based on one or more of the following elements: Mg, Cd, Zn, Sr, or Ba. 10 IS. Een Methode en Systeem, als in (9) en in (12), waarbij genoemde electrode aan die zijde van genoemd membraan ( Kathode ), welke primair is samengesteld uit een metaal-oxide, dat complexen vormt met de hydroxide ( OH) groep, ook zekere hoeveelheden van andere ‘passende’ elementen bevat, ten einde de polarizatie / alinialie met genoemde permanent magnetisch veld, van een of 1S meer van de genoemde metalen in hun metaal-oxide te verbeteren.10 IS. A Method and System, as in (9) and in (12), wherein said electrode on that side of said membrane (Cathode), which is primarily composed of a metal oxide that forms complexes with the hydroxide (OH) group, also contains certain amounts of other 'matching' elements, in order to improve the polarization / alignment with said permanent magnetic field, of one or more of the said metals in their metal oxide. 16. Een Methode en Systeem, als in (9) en in (12), waarbij indien genoemde electrode aan een zijde van genoemd membraan primair is samengesteld uit NiOOH, daarnaast ook kleine hoeveelheden Co en/of Fe bevat, ten 20 einde de polarizatie van het Ni sterk te verbeteren.16. A Method and System, as in (9) and in (12), wherein if said electrode on one side of said membrane is primarily composed of NiOOH, it also contains small amounts of Co and / or Fe, in order to end the polarization of the Ni. 17. Een Methode en Systeem, als in (13), waarbij genoemde electrode aan de andere zijde van genoemd membraan ( Anode ) voornamelijk is samengesteld uit een element of elementen, welks matrix gemakkelijk AT absorbeert, zoals b.v het 25 geval is met: Pd en met Mg.17. A Method and System, as in (13), wherein said electrode on the other side of said membrane (Anode) is primarily composed of an element or elements, whose matrix readily absorbs AT, as is the case with: Pd and with Mg. 18. Een Methode en Systeem, als in (13) en (17), waarbij genoemde electrode aan de andere zijde van genoemd membraan ( Anode ), voornamelijk is samengesteld uit MgH en/of MgH2. 30A Method and System, as in (13) and (17), wherein said electrode on the other side of said membrane (Anode) is primarily composed of MgH and / or MgH2. 30 19. Een Methode en Systeem, als in (13), (17) en (18), waarbij zekere hoeveelheden van La (in de vorm van LaNis ) en / of van Ti (in de vorm van FeTi ) en / of 1 0294 88 -13- van Ni (in de vorm van Mg2Ni ) zijn toegevoegd aan genoemd MgH en / of MgH2, ter verbetering van de dichtheid van H in genoemde matrix (absorptie) alsmede de opslag daarvan. 5A Method and System, as in (13), (17) and (18), wherein certain amounts of La (in the form of LaNis) and / or of Ti (in the form of FeTi) and / or 1 0294 88 -13- of Ni (in the form of Mg 2 Ni) have been added to said Mg H and / or Mg H 2, to improve the density of H in said matrix (absorption) as well as the storage thereof. 5 20. Een Methode en Systeem, als (12), (15) en (16), waarbij genoemd electroliet KOH is.A Method and System, such as (12), (15) and (16), wherein said electrolyte is KOH. 21. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij 10 genoemd permanent magnetisch veld wordt gevormd vanuit matrices, welke bestaan uit atomen, moleculen, of complexe verbindingen, of aliniaties, welke gebaseerd zijn op een of meer van de volgende elementen, of elementen -groepen: Nd» NdIFe/B» Sm, Sm/Co, Ni» Co, Al/Mg/Co, AH Ni /Co, Fe, Fe! Ni /Co, Hg (in vaste vorm verbindingen), Dy, Ru. 15A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein said permanent magnetic field is formed from arrays consisting of atoms, molecules, or complex compounds, or aliasations, based on one or more of the following elements, or elements groups: Nd »NdIFe / B» Sm, Sm / Co, Ni »Co, Al / Mg / Co, AH Ni / Co, Fe, Fe! Ni / Co, Hg (in solid form compounds), Dy, Ru. 15 22. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij de Zuid-Noord richting van genoemd permanent magnetisch veld in de Kathode naar Anode richting is.A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein the South-North direction of said permanent magnetic field in the Cathode is toward Anode direction. 23. Een Methode en Systeem, als in (22), waarbij, indien genoemde energie-cel van het nickel-metaalhydride type is, de Zuidpool van genoemd permanent magnetisch veld tegen de zijde van de Ni containing electrode aanligt.A Method and System, as in (22), wherein, if said energy cell is of the nickel metal hydride type, the South Pole of said permanent magnetic field abuts against the side of the Ni containing electrode. 24. Een Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, Waarbij isolatie tegen 25 warmteverlies is aangebracht rond het geheel van alle energie-cellen, perm. magneten, veldgeleiders en bedradingen, ter voorkoming van warmteverlies.24. A System, as in any of the preceding claims, wherein insulation against heat loss is provided around the whole of all energy cells, perm. magnets, field conductors and wiring, to prevent heat loss. 25. Een Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies en als in (24), waarbij binnen genoemde isolatie perimeter, middelen ter verwarming zijn aangebracht. 30A System, as in any of the preceding claims and as in (24), wherein means for heating are provided within said insulation perimeter. 30 26. Een Methode en Systeem, als in enige van de voorgaande conclusies, waarbij korte-golf radiatie, b.v. UV, wordt toegepast op genoemde energie-cellen. 1 0294 88A Method and System, as in any of the preceding claims, wherein short-wave radiation, e.g. UV is applied to said energy cells. 1 0294 88
NL1029488A 2004-12-23 2005-07-11 Method has evolving physical and chemical processes with three energy conversions from zero-point energy to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct current NL1029488C1 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US63821204P 2004-12-23 2004-12-23
US63821204 2004-12-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1029488A1 NL1029488A1 (en) 2006-06-26
NL1029488C1 true NL1029488C1 (en) 2006-08-14

Family

ID=36928452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1029488A NL1029488C1 (en) 2004-12-23 2005-07-11 Method has evolving physical and chemical processes with three energy conversions from zero-point energy to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct current

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1029488C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1032043C1 (en) * 2006-06-22 2008-01-11 Arie Melis De Geus Bi-element pairs evidence an electrical energy difference and are sandwiched with electrets so that negative ends of fixed atomic or molecular di-poles of electrets are in limit range with electro-negative parts of bi-element pairs

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL1032043C1 (en) * 2006-06-22 2008-01-11 Arie Melis De Geus Bi-element pairs evidence an electrical energy difference and are sandwiched with electrets so that negative ends of fixed atomic or molecular di-poles of electrets are in limit range with electro-negative parts of bi-element pairs

Also Published As

Publication number Publication date
NL1029488A1 (en) 2006-06-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6120420B2 (en) CIHT power system
US8187737B2 (en) Galvanic electrochemical cells utilizing taylor vortex flows
US20140255812A1 (en) Taylor vortex flow electrochemical cells utilizing particulate electrolyte suspensions
US20040131889A1 (en) Magnetically modified electrodes as well as methods of making and using the same
NL2018056B1 (en) Hybrid battery and electrolyser
CN101877412A (en) Organic single flow battery
WO2001063010A9 (en) Electrical cells, components and methods
US20160086680A1 (en) Positron Systems for Energy Storage, Production and Generation
CN101567459A (en) Acid single flow cell
WO2010096149A2 (en) Gravoltaic cell
Park et al. Development of a redox flow battery with multiple redox couples at both positive and negative electrolytes for high energy density
Wang et al. Magnetic zinc-air batteries for storing wind and solar energy
NL1029488C1 (en) Method has evolving physical and chemical processes with three energy conversions from zero-point energy to permanent magnetic energy, to electro-chemical energy, to electrical direct current
WO2017035257A1 (en) All-iron redox flow battery tailored for off-grid portable applications
KR101766926B1 (en) Device and method for producing electrical energy that uses solutions with different ionic concentration
US6746788B2 (en) Concentration cells utilizing external fields
JP4786181B2 (en) Fuel cell comprising a magnetic cathode with static pumping
KR20200137796A (en) An electrolysis method through motional electromotive force of electrolyte fluid and a power-generative electrolyzer using it
CN109103484A (en) A kind of flow battery and preparation method thereof
WO2018187817A1 (en) Lithium ion micro particle fuel cell
Yasmeen Techno economical analysis of solid oxide iron-air redox battery for power generation and energy storage
Xia et al. Iron-sulfide redox flow batteries
US20140038000A1 (en) Flow-Through Metal Battery with Ion Exchange Membrane
Fox COLD NUCLEAR FUSION, SPACE ENERGY DEVICES & COMMERCIALIZATION
WO2023066911A1 (en) Device for converting thermal energy of an external heat source into electrical energy including a thermolabile compound

Legal Events

Date Code Title Description
SD Assignments of patents

Owner name: JAN ARIE MICHAEL ANDRE DE GEUS

Effective date: 20080219

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090201