New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1028917C2 - System and method for inspecting warehouses. - Google Patents

System and method for inspecting warehouses. Download PDF

Info

Publication number
NL1028917C2
NL1028917C2 NL1028917A NL1028917A NL1028917C2 NL 1028917 C2 NL1028917 C2 NL 1028917C2 NL 1028917 A NL1028917 A NL 1028917A NL 1028917 A NL1028917 A NL 1028917A NL 1028917 C2 NL1028917 C2 NL 1028917C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
inspection
means
system
data
criteria
Prior art date
Application number
NL1028917A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Johannus Augustinus S Aalsters
Original Assignee
Johannus Augustinus S Aalsters
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Johannus Augustinus S Aalsters filed Critical Johannus Augustinus S Aalsters
Priority to NL1028917A priority Critical patent/NL1028917C2/en
Priority to NL1028917 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1028917C2 publication Critical patent/NL1028917C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
  • G07C9/00Individual entry or exit registers
  • G07C9/00007Access-control involving the use of a pass
  • G07C9/00103Access-control involving the use of a pass with central registration and control, e.g. for swimming pools or hotel-rooms, generally in combination with a pass-dispensing system
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07CTIME OR ATTENDANCE REGISTERS; REGISTERING OR INDICATING THE WORKING OF MACHINES; GENERATING RANDOM NUMBERS; VOTING OR LOTTERY APPARATUS; ARRANGEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS FOR CHECKING NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
  • G07C9/00Individual entry or exit registers
  • G07C9/00174Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys
  • G07C9/00896Electronically operated locks; Circuits therefor; Nonmechanical keys therefor, e.g. passive or active electrical keys or other data carriers without mechanical keys specially adapted for particular uses

Abstract

The warehouse (1) is divided into units (K) each provided with an identification (12). An inspection means (14) obtains inspection data in order to generate an image representing the current condition of the units and a communication means (15) allows the data to be sent to a network (16) connected to the system (10). The inspection means comprises a detection system for measuring values relating to different unit criteria. The identification comprises a storage medium and is secured to a unit such as a row of shelves (R1-Rn).

Description

j Titel: Systeem en werkwijze voor het keuren van magazijnen j j Title: System and method for inspecting warehouses j

De uitvinding heeft betrekking op een systeem voor het keuren van magazijnen. The invention relates to a system for inspecting warehouses.

Bij de exploitatie van magazijnen vinden regelmatig ongelukken plaats doordat het magazijn, of delen daarvan bezwijken, bijvoorbeeld 5 tengevolge van (structurele) overbelasting en/of verzwakkende beschadigingen door botsingen met laad- en losinstallaties. In the operation of warehouses are regular accidents place in that the magazine, or portions collapse thereof, for example, 5 as a result of (structural) of overload and / or debilitating damage caused by collisions with loading and unloading. Dergelijke ongelukken leiden tot onveilige werksituaties en tot aanzienlijke schadeposten, niet alleen door schade aan het magazijn en de daarin opgeslagen producten, doch ook door gederfde inkomsten wegens verlies aan 10 opslagcapaciteit en door eventuele kosten voor vervangende opslagcapaciteit. Such accidents cause unsafe situations and substantial damages, not only damage to the warehouse and the goods stored therein, but also loss of income due to loss of 10 storage and costs for replacement capacity. Vandaar dat regelgevende en andere belanghebbende instanties, zoals verzekeringsmaatschappijen, er naar streven dergelijke ongelukken te minimaliseren door voor te schrijven dat de magazijnen regelmatig dienen te worden gekeurd. Hence, regulators and other interested parties, such as insurance companies strive to minimize such accidents by requiring that the warehouses shall be regularly inspected. Hierdoor kunnen onveilige of 15 risicovolle situaties in een vroeg stadium worden opgespoord en kunnen tijdig passende maatregelen worden getroffen. This 15 unsafe or risky situations can be detected at an early stage and can be taken timely measures. Nadeel van dergelijke keuringen is evenwel dat deze frequent moeten plaatsvinden, zeker wanneer de belading van deze magazijnen intensief wordt gewisseld, waardoor de kans op schade en overbelasting toeneemt. However drawback to such tests is that this should occur frequently, especially when the loading of these warehouses was substituted intensive, which increases the risk of damage and overload. Echter, het frequent 20 keuren van dergelijke magazijnen is praktisch niet haalbaar, aangezien dergelijke keuringen relatief veel tijd, expertise en inspanning vereisen en derhalve kostbaar zijn. However, the frequent 20 approve of such magazines is impracticable, since such tests require relatively much time, expertise and effort and therefore costly. Bovendien is in vele gevallen onduidelijk op welke criteria de magazijnen dienen te worden gekeurd, aangezien deze magazijnen onderling sterk kunnen verschillen en bovendien vaak onder 25 verschillende omstandigheden worden gebruikt. Moreover, in many cases unclear what criteria the warehouses must be approved as these warehouses can vary greatly and often also be used in 25 different conditions. Hierdoor is moeilijk vast te stellen in welke mate bepaalde waargenomen afwijkingen en/of beschadigingen tot instortingsgevaar zullen leiden en/of op welke termijn. This is difficult to determine to what extent certain perceived defects and / or damage will lead to collapse and / or at what time.

102891 7 2 7 102891 2

De uitvinding beoogt een systeem te verschaffen voor het keuren van magazijnen, waarbij althans een deel van de hiervoor genoemde nadelen is opgelost. The invention aims to provide a system for the testing of warehouses, in which at least a part of the aforementioned disadvantages is solved. In het bijzonder beoogt de uitvinding een systeem te verschaffen, waarmee magazijnen op relatief eenvoudig wijze betrouwbaar 5 kunnen worden gecontroleerd, met een minimum aan inspanning, mankracht, tijd en expertise, waardoor dergelijke keuringen frequent kunnen plaatsvinden. In particular, the invention aims to provide a system which stores in a relatively simple manner, can be reliably checked 5, with a minimum of effort, manpower, time and expertise, which could make such inspections may take place frequently.

Daarnaast beoogt de uitvinding een keursysteem van het hiervoor beschreven type te verschaffen, waarmee een beter inzicht kan worden 10 verkregen in de criteria die van invloed zijn op het bezwijkgedrag van een magazijn en in het verloop van deze criteria tijdens gebruik van het magazijn. In addition, the invention aims to provide an inspection system of the type described above, with which a 10 may be obtained a better understanding of the criteria that have an influence on the failure behavior of a warehouse, and in the course of these criteria during use of the magazine.

Voorts beoogt de uitvinding een werkwijze te verschaffen voor het keuren van magazijnen, welke werkwijze met minimale inspanning en 15 expertise kan worden uitgevoerd. Furthermore, the invention aims to provide a method for the inspection of warehouses, which method can be carried out with minimal effort and expertise 15.

Deze en verdere doelen worden althans gedeeltelijk bereikt met een systeem volgens de uitvinding, gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 1. Bij een systeem volgens de uitvinding wordt een te keuren magazijn onderverdeeld in kleinere keureenheden, bijvoorbeeld rijen stellingen, 20 afzonderlijke stellingen of staanders en liggers van dergelijke stellingen. These and further objects are at least partly achieved with a system according to the invention, characterized by the features of claim 1. With a system according to the invention, a to approve magazine subdivided into smaller label moieties, for example rows of racks, 20 individual racks or uprights and girders of such propositions.

Vervolgens worden aan deze keureenheden identificatiemiddelen toegekend, waarmee de keureenheden onderling kunnen worden onderscheiden. Subsequently, attributed to these units preferably identification means, with which the preferred units can be distinguished from each other. Voornoemde handelingen behoeven slechts eenmalig te worden uitgevoerd, voorafgaand aan een eerste keuring, en worden, vanwege hun specialistisch 25 karakter bij voorkeur verricht door een deskundige, zoals een erkende keurmeester. The aforementioned actions need only once to be performed prior to an initial inspection, and, because of their specialized nature 25 preferably carried out by an expert, such as an authorized inspector. Vervolgens kunnen de keureenheden met behulp van keuringsmiddelen worden gekeurd en kunnen de aldus verkregen keuringsdata worden doorgegeven aan een netwerk waarop het systeem is aangesloten. Subsequently, the host unit can be inspected by means of inspection means, and the thus-obtained verification data can be transmitted to a network to which the system is connected. Aldaar kunnen de gegevens met behulp van bijvoorbeeld een 30 deskundige of een expertsysteem worden geëvalueerd en kan bijvoorbeeld 10289 1 7 3 een waarschuwing worden afgegeven wanneer een gevaarlijke situatie dreigt. There, the data with the aid of, for example, can be evaluated in a 30 expert or an expert system, and may, for example 10 289 1 7 3 be issued a warning if threat of a dangerous situation. Daarnaast kunnen corrigerende maatregelen worden getroffen om een dreigende situatie af te wenden. In addition, corrective action can be taken to avert a threatening situation. Zo kan bijvoorbeeld opdracht worden gegeven om bepaalde beschadigingen te repareren of de belasting op het 5 magazijn te herverdelen. Thus, for example, can be given instructions to repair or re-distribute the load on the fifth magazine some damages. Ook kunnen delen van het magazijn althans tijdelijk worden geblokkeerd of geheel worden afgekeurd. Also, parts of the magazine, at least temporarily be blocked or completely rejected. De blokkeeropdrachten kunnen desgewenst rechtstreeks vanuit het netwerk aan een logistiek besturingssysteem van het magazijn (bijvoorbeeld een warehouse management system) worden doorgegeven. The blocking assignments can optionally be transmitted directly from the network to a logistics system of the warehouse (for example, a warehouse management system). Daarnaast kan het 10 systeem worden gebruikt om in geval van schade aan één of meerdere keureenheden, deze schade op te nemen en te melden aan het netwerk, waarna door een keurmeester of op aanwijzing van een keurmeester adequate maatregelen kunnen worden getroffen, zoals hiervoor beschreven. In addition, the 10 system can be used to record one or a plurality of host units, this damage in the event of damage and to log on the network, and can be taken appropriate measures by an inspector, or at the direction of a judge, as described above.

De keuringsmiddelen zijn zodanig ingericht dat een gebruiker van 15 deze keuringsmiddelen geen specifieke voorkennis nodig heeft bij het keuren. The inspection means are arranged such that a user of this inspection means 15 need not have specific knowledge on the scheme. Hierdoor kan het vergaren van de keuringsdata door een ieder geschieden, bijvoorbeeld een beheerder van het magazijn. This allows the collection of inspection data by each one to pass, for example, an operator of the warehouse. Aldus kunnen magazijnen op betrouwbare wijze worden gekeurd, waarbij de daadwerkelijke analyse van de keuringsdata door een deskundig 20 keurmeester kan geschieden, zonder dat deze daartoe fysiek in het magazijn aanwezig behoeft te zijn. Thus, magazines may be judged in a reliable manner, whereby the actual analysis of the test data can be carried out by a specialist 20 judge, without that for this purpose need not be physically present in the magazine. Hierdoor kunnen tijd, inspanning en kosten worden bespaard en kan bovendien de frequentie van de keuringen naar believen worden op gevoerd. As a result, the time, effort and costs can be saved and, in addition, the frequency of inspections are conducted on at will.

Op het systeem zijn bij voorkeur meerdere gebruikers aangesloten. On the system are preferably connected to multiple users.

25 Daarbij kan voor elke gebruiker een aparte ruimte op het netwerk zijn gereserveerd, zoals een webpage. In addition, 25 can be used for each user have been reserved a separate area on the network, such as a web page. Deze ruimte kan desgewenst voor onbevoegden zijn afgeschermd met behulp van een toegangscode. This space can, if desired, be protected from unauthorized persons with the aid of an access code. Bij een dergelijk systeem kan een enkele keurmeester de keuring van een groot aantal magazijnen op efficiënte wijze begeleiden en bewaken. In such a system, a single judge the checking of a large number of cartridges guide in an efficient manner and monitored.

- .'TO fvi A "ï? - .'TO fvi A "ï?

[ u ij J (I [U J ij (I

! ! 4 4

Volgens een voordelig aspect van de uitvinding worden de doorgegeven keuringsdata bij voorkeur opgeslagen in een logboek. According to an advantageous aspect of the invention, the transmitted test data is preferably stored in a log. Aldus kan een historie van de magazijnen worden bijgehouden. Thus, a history of the cartridges can be tracked. Een dergelijk logboek kan bijvoorbeeld bij een eventuele schadeclaim aan een 5 verzekeringsmaatschappij worden overgelegd, om aan te tonen dat het magazijn volgens de regels is geëxploiteerd. Such a log may, for example, be presented in case of a damage claim to a 5 insurance company, in order to demonstrate that the magazine is operated in accordance with the rules. Daarnaast kan het logboek worden gebruikt voor analyse doeleinden, om een beter begrip te verkrijgen van het (bezwijk)gedrag van de magazijnen en daarop van invloed zijnde factoren. In addition, the log can be used for analytical purposes, in order to obtain a better understanding of the (succumb) behavior of the warehouses and subsequently being factors of influence. Op grond van dit begrip kunnen dan vervolgens, zonodig, de 10 keuringscriteria worden aangepast of aangescherpt teneinde de betrouwbaarheid van de keuring nog verder te verbeteren. Based on this understanding can then subsequently, if necessary, the 10 inspection criteria are modified or strengthened in order to further improve the reliability of the test.

Volgens een verder voordelig aspect van de uitvinding omvatten de keuringsmiddelen een lijst met keuringscriteria waarvan tijdens het keuren een momentane 'waarde' dient te worden bepaald. According to a further advantageous aspect of the invention, the verification means comprise a list of inspection criteria which, during the inspection an instantaneous "value" is to be determined. Mogelijke 15 keuringscriteria zijn bijvoorbeeld scheefstand van een stelling, knik en/of doorbuiging van staanders en liggers, de aanwezigheid van bepaalde beschadigingen, zoals butsen, barsten of ontbrekende onderdelen, de actuele belasting van een keureenheid, alsmede nadere details ten aanzien van de vorm, afmetingen en ligging van dergelijke beschadigingen, knik, etc.. Possible 15 inspection criteria are, for example, misalignment of a position, buckling and / or deflection of posts and girders, the presence of some damage, such as dents, cracks or missing components, the current utilization of a host unit, as well as further details with respect to the mold, dimensions and location of such damage, kink, etc ..

20 Volgens een verder voordelig aspect van de uitvinding omvatten de keuringsmiddelen voorts een lijst met mogelijke 'waarden' die de keuringscriteria kunnen aannemen. 20 According to a further advantageous aspect of the invention, the verification means further comprises a list of possible "values" which may take the inspection criteria. De term 'waarden' is tussen aanhalingstekens geplaatst daar deze term breed dient te worden uitgelegd. The term "values" is in quotation marks placed there, this term should be broadly interpreted. De term refereert niet slechts aan numerieke waarden, doch ook aan 25 mogelijke verschijningsvormen van bepaalde keuringscriteria, zoals een | The term refers not only to numerical values, but also at 25, states of certain control criteria, such as a | schadepatroon, schadeprofiel, doorbuiging of dergelijke. damage pattern, damage profile, deflection or the like.

! !

Dankzij bovengenoemde lijsten omvatten de keuringsmiddelen in hoofdzaak alle kennis die nodig is voor de uitvoering van een goede keuring. Thanks to the above tables include inspection means essentially all the knowledge necessary to carry out a proper inspection. Hierdoor behoeft een gebruiker nauwelijks speciale expertise te bezitten en 30 kunnen deze keuringen, zoals gezegd, door een leek worden uitgevoerd, /· '*> Γ'' ·*' .·~\ y V- '!·/ · j 5 zonder dat dit ten koste behoeft te gaan van de kwaliteit van de keuring. As a result, a user need not have hardly any special expertise and 30 such tests can, as mentioned, be carried out by a layman, / · '*> Γ' '· * ". · ~ \ Y V'! · / · J ​​5 without sacrificing necessary to the quality of the inspection.

Dergelijke lijsten kunnen bovendien bijdragen aan de consistentie van de keuringen, bijvoorbeeld wanneer deze door steeds wisselende personen worden uitgevoerd. Such lists can also contribute to the consistency of the classifications, for example, when they are carried out by continuously changing persons. De hiervoor genoemde lijsten kunnen bijvoorbeeld zijn 5 opgenomen in papieren handboeken of in digitale databases en kunnen zijn opgesteld in woord en/of beeld. For example, the tables above may be contained in five papers or books in digital databases and can be written in word and / or image.

In nadere uitwerking kan het systeem voorts codeermiddelen omvatten, volgens de maatregelen volgens conclusie 6. Hiermee kunnen de verkregen keuringsdata worden omgezet in een schadecode. In further elaboration, the system may further comprise coding means, in accordance with the features of claim 6. This allows the resulting test data can be converted into a damage code. Dit coderen kan 10 bijvoorbeeld worden uitgevoerd door degene die de keuringsgegevens heeft vergaard. This encoding may be 10, for example, carried out by the person who has obtained the test data. Daartoe kan de hierboven genoemde lijst met mogelijke 'waarden' voor de keuringscriteria bijvoorbeeld worden uitgebreid met een codelijst die aan elk van genoemde 'waarden' een bepaalde schadecode toekent. To this end, the above-mentioned list of possible "values" on the inspection criteria, for example, can be extended with a code list to be added to each of said "values" assigns a specific code damage.

Alternatief kan het coderen bijvoorbeeld plaatsvinden nadat de 15 keuringsdata aan het netwerk zijn doofgegeven, bijvoorbeeld met behulp van op het netwerk aanwezige coderingssoftware. Alternatively, it may encode, for example, take place after the verification data 15 are deaf to the data network, for example with the aid of the network present encryption software. Teneinde de keuringsdata in dat geval door te geven aan het netwerk kan het netwerk van soortgelijke lijsten zijn voorzien als de keuringsmiddelen, zodat de corresponderende keuringsdata op deze lijsten kunnen worden aangevinkt. In order to the inspection data in such a case, by giving to the network the network of similar frames may be provided as the inspection means so that the corresponding inspection data can be checked on these lists.

20 De schadecodes bieden het voordeel dat deze gemakkelijk kunnen worden verwerkt door geschikte software. 20, the damage codes, offer the advantage that they can be easily processed by suitable software. Zo kunnen de schadecodes bijvoorbeeld worden vergeleken met vooraf bepaalde, toelaatbare codes, teneinde vast te stellen of het magazijn aan de vereisten voldoet, of dat ingrijpen noodzakelijk is, en zo ja op welke locatie, hoe, wanneer, etc. So the damage codes may be compared with predetermined allowable codes, in order to determine whether the magazine meets the requirements, and that action is required, and if so, at what location, how, when, etc.

25 In een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm kunnen de keuringsmiddelen detectiemiddelen omvatten, waarmee het 'meten' van een momentane 'waarde' van de keuringscriteria automatisch kan geschieden. 25 In a particularly advantageous embodiment, the verification means may include detection means, with which the 'measurement' of an instantaneous "value" of the criteria for testing can be done automatically.

Dergelijke detectiemiddelen kunnen bijvoorbeeld (3D) scanmiddelen i omvatten of een camera met beeld- en/of patroonherkenningstechnologie. Such detection means can include for example, (3D) scanning means i or a camera with image and / or pattern recognition technology.

30 Hiermee kunnen nog objectievere keuringsresultaten worden verkregen, i 6 onafhankelijk van degene die de keuring uitvoert. 30 This allows even more objective test results are obtained, i 6, independently of the person who performs the inspection. Met dergelijke detectiemiddelen kunnen de keuringen bovendien in grote mate automatisch worden uitgevoerd. With such sensing means, the tests may also be carried out automatically to a large extent. Zo kunnen de detectiemiddelen bijvoorbeeld op strategische posities in het magazijn worden opgesteld of 5 worden aangebracht op AGVs (automated guided vehicles) en op gezette tijden worden aangestuurd om een keuring uit te voeren. For example, the detection means can for instance be arranged at strategic positions in the warehouse or 5 are arranged on AGVs (automated guided vehicles) and are driven at regular intervals in order to perform an inspection. De 'gemeten' waarden kunnen vervolgens via op zichzelf bekende communicatiemiddelen aan het netwerk worden doorgegeven en aldaar worden geëvalueerd, op hiervoor besproken wijze. The "measured" values ​​can then be passed and there be evaluated through per se known means of communication to the network, in the manner discussed above.

10 Volgens een verder aspect van de uitvinding kunnen middelen zijn voorzien voor het vastleggen van een nulconditie van de keureenheden en bijbehorende keuringscriteria. 10 According to a further aspect of the invention, means may be provided for capturing a nulconditie of the label units and associated test criteria. Aldus kan het systeem worden gekalibreerd en kunnen alle volgende keuringsdata aan de nulwaarden worden gerelateerd. Thus, the system can be calibrated and can be included all of the following test data is related to the zero values. Bedoelde middelen kunnen bijvoorbeeld een 15 aanmeldingsformulier omvatten, waarop de gemeten nulwaarden kunnen worden aangegeven. Those resources may include, for example a registration form 15, on which the measured values ​​of zero can be indicated. Het bepalen van deze nulwaarden geschiedt bij voorkeur tijdens een eerste keuring, welke bij voorkeur geschiedt door een erkend keurmeester. The determination of these zero values ​​is preferably performed during a first inspection, which preferably is carried out by an authorized inspector.

Volgens nog een ander aspect van de uitvinding kunnen de 20 identificatiemiddelen voor het onderscheiden van de verschillende keureenheden zijn aangebracht op de betreffende keureenheden. According to still another aspect of the invention, the 20 identification means for distinguishing the different labeling units are arranged on the corresponding label units. Deze | this | identificatiemiddelen kunnen in dat geval zijn voorzien van | identification means can be provided in that case | i onderscheidende kenmerken, waarmee zij aan de betreffende keureenheden j een eigen, herkenbare identiteit verschaffen. i distinguishing marks, with which they are to the respective units preferably provide a j own distinctive identity. Een dergelijk onderscheidend 25 kenmerk kan bijvoorbeeld een unieke identificatiecode omvatten, welke bijvoorbeeld kan zijn gebaseerd op de ligging van de betreffende keureenheden in het magazijn. For example, such a distinctive feature 25 may comprise a unique identifier, which may for example be based on the location of the particular choice of units in the magazine. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke identificatiecodes ook random worden gekozen. Of course, such an identification code may also be randomly chosen. Uiteraard zijn andere onderscheidende kenmerken mogelijk. Naturally, other distinguishing marks possible. Alternatief kunnen de keureenheden 30 bijvoorbeeld met behulp van GPS technieken worden geïdentificeerd, 102881 ? Alternatively, the selection units 30, for example, using GPS technology to identify, 102881? 7 j waarbij de eenheden op grond van hun onderlinge geografische ligging worden onderscheiden. 7 j wherein the units are distinguished on the basis of their relative geographic location. Vele andere identificatiemiddelen zijn mogelijk. Many other identifiers are possible.

De identificatiemiddelen zijn bij voorkeur voorzien van een opslagmedium, bijvoorbeeld een chip, waarop voornoemde onderscheidende 5 kenmerken kunnen worden opgeslagen. The identification means are preferably provided with a storage medium, for example a chip, on which the above-mentioned distinguishing features 5 can be saved. In een meest simpele uitvoeringsvorm kunnen de identificatiemiddelen bijvoorbeeld een label omvatten, bedrukt met de betreffende onderscheidende informatie, eventueel vervat in een code of barcode. In a most simple embodiment, the identification means may for example comprise a label printed with the corresponding discrimination information, possibly contained in a code or bar code. Bij voorkeur is het opslagmedium van dien aard dat hierop verdere gegevens betreffende de keureenheid 10 kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld de eerdergenoemde nulconditie of statische gegevens betreffende bijvoorbeeld het gebruik of de functie van de betreffende keureenheid en/of gegevens van de leverancier, zoals een merk, bouwjaar, maximum (statisch) draagvermogen, in acht te nemen veiligheidsmarges, inhaakhoogte van de verschillende liggers, etc. Preferably, the storage medium is such that this additional data can be stored on the host unit 10, for example, the previously mentioned nulconditie or static data relating to, for example, the use, or the function of the respective label unit and / or data from the supplier, such as a marker, year, maximum (static) load capacity, observe safety margins inhaakhoogte the different beams, etc.

15 De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze voor het keuren van magazijnen, volgens de maatregelen volgens conclusie 14. Met een dergelijke werkwijze kunnen magazijnen op efficiënte wijze worden gekeurd, doordat de tijdrovende, doch weinig kennis vergende stap van het verzamelen van meetgegevens, is gescheiden van de stap waarbij de 20 meetgegevens worden beoordeeld en waarvoor wel kennis nodig is. 15 The invention further relates to a method for the inspection of warehouses, according to the features of claim 14. With such a method warehouses can be tested in an efficient manner in that the time-consuming, but little knowledge demanding step of collecting measurement data, it is separated from the operation to 20 measurement data are assessed and what it requires knowledge.

Laatstgenoemde stap kan dankzij het netwerk op afstand worden verricht, door een erkend deskundige. The latter step can be performed remotely through the network, by an acknowledged expert. Bovendien kunnen de op het netwerk geplaatste meetgegevens worden geanalyseerd en aldus bijdragen aan kennisopbouw betreffende het magazijn. In addition, the measurement data are placed on the network may be analyzed and thus contributing to accumulation of knowledge regarding the warehouse. Tevens kunnen deze gegevens 25 dienen als bewijsmateriaal, voor het aantonen van adequaat magazijnbeheer. 25 this information can serve as evidence for demonstrating adequate warehouse.

Bij voorkeur wordt de hierboven genoemde meetstap ten minste af en toe door een erkend deskundige verricht, teneinde de correctheid van de gebruikte meetmethode, alsmede de daarbij gebruikte keuringscriteria en 30 'waarden' te verifiëren. Preferably, to verify the measuring step mentioned above, at least occasionally carried out by a recognized expert, so the accuracy of the measurement method used, as well as the corresponding criteria for testing and 30 'values ​​". Een dergelijke controle meting behoeft evenwel 102891 7 8 slechts sporadisch te worden uitgevoerd, of in gevallen waar er aanwijzingen zijn dat de meetmethode niet (meer) naar behoren functioneert. Such control, however, necessary measurement 102891 8 7 to be performed only sporadically, or in cases where there is evidence that the method of measurement (no longer) is functioning properly.

In de verdere volgconclusies zijn nadere voordelige 5 uitvoeringsvormen van een systeem en werkwijze voor het keuren van magazijnen beschreven. In the further subclaims, further advantageous five embodiments of a system and method described for the testing of warehouses. Ter verduidelijking van de uitvinding zal hieronder een uitvoeringsvoorbeeld van een systeem volgens de uitvinding, alsmede de werking daarvan nader worden toegelicht aan de hand van de tekening. In clarification of the invention will be described an exemplary embodiment of a system according to the invention, as well as the operation thereof will be elucidated on the basis of the drawing.

Daarin toont: 10 FIG. In the drawings: FIG 10. 1 schematisch een magazijn, voorzien van een keursysteem volgens de uitvinding; 1 shows diagrammatically a warehouse, provided with a selection system according to the invention; FIG. FIG. 2 een uitvoeringsvoorbeeld van identificatiemiddelen volgens de uitvinding, voor het identificeren van de keureenheden; 2 shows an embodiment of identification means according to the invention, for the identification of the label units; FIG. FIG. 3 een uitvoeringsvoorbeeld van een schadeformulier, 15 verkrijgbaar via een netwerk waarop het keursysteem is aangesloten; 3 shows an embodiment of an incident, 15, obtainable through a network to which the inspection system is connected; en FIG. and FIG. 4 een uitvoeringsvoorbeeld van een logboek volgens de uitvinding. 4 shows an embodiment of a log according to the invention.

Figuur 1 toont schematisch een deel van een magazijn 1, voorzien van een keursysteem 10 volgens de uitvinding voor het keuren van dat 20 magazijn 1. Het magazijn 1 is in het getoonde uitvoeringsvoorbeeld opgebouwd uit rijen Ri..n stellingen 3. Deze rijen Ri..n zijn paarsgewijs naast elkaar geplaatst, waarbij tussen twee paar aangrenzende rijen steeds een gangpad H is voorzien, voor aan- en afvoer van goederen. Figure 1 schematically shows a part of a magazine 1, provided with an inspection system 10 according to the invention for the testing of the 20 magazine 1. The magazine 1 is constructed in the shown embodiment consists of rows of racks 3. This Ri..n rows Ri. .n are arranged in pairs placed adjacent to each other, wherein between the two pair of adjacent rows each represent H, an aisle is provided, for supply and removal of goods. Elke stelling 3 is opgebouwd uit staanders en dragers (niet getoond), welke dragers 25 paarsgewijs aan de staander zijn opgehangen, waarbij elk paar op een andere insteekhoogten kan zijn opgehangen. Each rack 3 is made up of uprights and supports (not shown), which supports 25 in pairs, are suspended from the upright, each pair may be suspended at a different insertion levels. Deze dragers vormen steunvlakken voor opslag van goederen, los of in ladingdragers, zoals pallets, containers of kratten. These carriers form support surfaces for the storage of goods, in bulk or in cargo carriers such as pallets, containers or crates. Teneinde het laden en lossen te vereenvoudigen kunnen de stellingen 3 zijn voorzien van geschikte 30 transportmiddelen (niet getoond). In order to simplify the loading and unloading of the racks 3 can be provided with suitable transport means 30 (not shown).

! ! 102891 7 9 102891 7 9

Ten behoeve van het keursysteem 10 is het magazijn 1 onderverdeeld in zogenaamde keureenheden K. Een keureenheid K kan bijvoorbeeld één rij Ri..n omvatten of één dragerpaar of een staander van een stelling 3, etc. In dit uitvoeringsvoorbeeld omvat elke keureenheid K één 5 stelling 3. Overigens behoeven alle keureenheden K niet identiek te zijn. For the purpose of the inspection system 10, the magazine is first broken down into so-called host units K. One preferred unit K may, for example, one row Ri..n comprise or one carrier pair, or an upright of a rack 3, etc. In this exemplary embodiment, each host unit K to one 5 theorem 3. Incidentally, all the preferred units of K do not need to be identical. Zo kunnen zij onderling bijvoorbeeld verschillen qua merk en/of afmetingen. For example, they mutually, for example, may differ in brand, and / or dimensions. Voornoemde indeling van het magazijn 1 in keureenheden K wordt bij voorkeur geïmplementeerd door of op aanwijzing van een deskundige, bijvoorbeeld een erkend keurmeester. The aforementioned classification of the magazine 1 in host units K is preferably implemented by or at the direction of an expert, such as a certified judge.

10 Het keursysteem 10 omvat identificatiemiddelen 12 voor het identificeren van de verschillende keureenheden K, keuringsmiddelen 14, voor het vergaren van keuringsdata welke een beeld geven van een momentane toestand van de betreffende keureenheden K en communicatiemiddelen 15 via welke de vergaarde keuringsdata aan een 15 netwerk 16 kunnen worden doorgegeven. 10 The inspection system 10 comprises identification means 12 for identifying the different labeling units K, testing means 14, for gathering inspection data which give a picture of a current state of the respective label units K, and communication means 15 through which the gathered test data to a 15 network 16 can be passed. Op dit netwerk 16 kunnen meerdere systemen 10 en/of meerdere gebruikers zijn aangesloten, die alle hun keuringsdata aan dit netwerk 16 kunnen doorgeven. At the network 16 may be connected to multiple systems 10 and / or multiple users, all the inspection data to the network 16 can pass. Het netwerk 16 kan daartoe zijn voorzien van geschikte opslagmiddelen 17. Het keursysteem 10 kan voorts codeermiddelen 18 omvatten, voor het toekennen 20 van schadecodes si..n aan de verkregen keuringsdata. The network 16 may be for this purpose provided with suitable storage means 17. The inspection system 10 may further comprise coding means 18, for the allocation of 20 codes si..n damage to the obtained verification data. Deze codeermiddelen 18 kunnen bijvoorbeeld codeersoftware omvatten, welke op het netwerk 16 kan zijn geplaatst (zoals aangegeven in onderbroken lijnen). These coding means 18 may comprise, for example of encoder, which may be placed on the network 16 (as indicated in broken lines). De codeermiddelen 18 kunnen evenwel ook deel uitmaken van de keuringsmiddelen 14 (eveneens aangegeven in onderbroken lijnen) of als 25 aparte eenheid zijn uitgevoerd (aangegeven met doorgetrokken lijnen). The encoding means 18 may, however, also be part of the inspection means 14 (also shown in broken lines), or as a separate unit 25 are carried out (indicated by solid lines).

De identificatiemiddelen 12 omvatten in het getoonde uitvoeringsvoorbeeld een label, dat aan de keureenheden K (in dit voorbeeld op een staander van een stelling 3) kan worden bevestigd en dat voor elke keureenheid K een unieke identificatiecode C omvat, zoals beter te zien in 30 Figuur 2. Deze identificatiecode C is in het getoonde voorbeeld in feite een 102891 7 10 locatlecode, gebaseerd op de ligging van de betreffende keureenheden K in het magazijn 1. De code C kan bijvoorbeeld zijn opgebouwd uit een halnummer (grote magazijnen zijn gebruikelijk onderverdeeld in compartimenten of hallen), een rijnummer (Ri..n) en een stelling· (of 5 frame)nummer. The identification means 12 comprise a label which can be attached to the label units of K (in this example, on an upright of a rack 3) in the exemplary embodiment shown, and which includes a unique identification code C for each label, unit K, as can be seen better in 30 Figure 2. This identification code C is in the example shown, in fact, a 102891 7 10 locatlecode, based on the location of the respective units, preferably K in the magazine 1. the code C may, for example be built up from a halnummer (large warehouses are typically sub-divided into compartments or halls), a row number (Ri..n), and · a rack (or frame 5) number. Uiteraard kan de code C op andere wijze zijn samengesteld, waarbij men bijvoorbeeld begint te tellen met de stellingen 3 in een eerste rij Ri en van daaruit doornummert met de stellingen 3 uit de volgende rij R2 enzovoorts, tot aan de laatste stelling 3 uit de laatste rij Rn. Of course, the code C may otherwise be composed, wherein, for example, starts to count with the racks 3 in a first row Ri, and from there Doornum a barrier with the racks 3 from the next row of R2 and so on, up to the last stand 3 from the last row Rn. Voorts kan de identificatiecode C andere (dan op locatie gebaseerde) onderscheidende 10 tekens of dergelijk omvatten, zoals kleuren of namen of dergelijke, op grond waarvan de keureenheden K van elkaar kunnen worden onderscheiden. Furthermore, the identification code C can be different (than location-based) comprise distinctive characters 10 or the like, such as colors or names, or the like, on the basis of which the labels can be distinguished from each other units K.

De identificatiemiddelen 12 kunnen voorts statische gegevens D omvatten van de betreffende keureenheid K, zoals bijvoorbeeld een maximum toelaatbare statische belasting, het aantal dragerparen per 15 stelling 3, een inhaak-(ophang)hoogte van deze dragerparen, een bouwjaar, merk en/of de naam van een leverancier. The identification means 12 are static data may further D include the respective host unit K, such as, for example, a maximum permissible static load, the number of carrier pairs per 15 theorem 3, a inhaak- (suspension) height of this carrier pairs, one year, make, and / or the name of a supplier.

Deze hiervoor genoemde gegevens C, D zijn in het uitvoeringsvoorbeeld op het label geprint. These above-mentioned data C, D are printed in the embodiment shown on the label. Voorts kan althans een deel van deze gegevens C, D, bijvoorbeeld de identificatiecode C, zijn opgenomen in 20 een barcode B, welke door de keuringsmiddelen 14, 24 kan worden uitgelezen. Furthermore, at least a part of these data C, D, for example, the identification code C, 20 are contained in a bar code B, which can be read by the inspection means 14, 24. Vanzelfsprekend kunnen de identificatiemiddelen 12 andere opslagmiddelen omvatten, bijvoorbeeld een chip of een magneetstrip voor de opslag van voornoemde en hierna nog te beschrijven verdere gegevens. Of course, could include the identification means 12, other storage means, such as a chip or a magnetic stripe for the storage of the aforementioned, and to be described further hereinafter referred to as data.

De keuringsmiddelen 14 omvatten een eerste lijst 21 met 25 keuringscriteria ki~n, welke een maat zijn voor of van invloed zijn op de conditie van de keureenheden K. Geschikte keuringscriteria ki..n zijn bijvoorbeeld de scheefstand van de stellingen 3, de doorbuiging van de dragers, beschadigingen aan de staanders en/of dragers, het ontbreken van dragers, etc. Deze keuringscriteria ki..n worden vooraf bepaald, bij voorkeur 30 door een deskundige, bijvoorbeeld een erkende keurmeester, op grond van 1 0289 1 7 11 bijvoorbeeld empirische data of theoretische kennis. The inspection means 14 comprise a first strip 21 of 25 test criteria ki ~ n, which are a measure of, or have an impact on the condition of the host units K. Suitable inspection criteria ki..n are, for example, the obliquity of the positions 3, the deflection of the carriers, damage to the uprights and / or carriers, to the absence of supports, etc. These inspection criteria ki..n be pre-determined, preferably from 30 by one of ordinary skill, for example, a recognized judge, on the basis of 0289 1 1 7 11, for example, empirical data or theoretical knowledge. Uiteraard kunnen de criteria ki..n tijdens gebruik worden aangepast of aangevuld, mochten de met de keuringsmiddelen 14 verkregen resultaten daartoe aanleiding geven. Of course, the criteria can ki..n be modified or supplemented, during use, the results obtained by the inspection means 14 could give rise thereto.

De keuringsmiddelen 14 omvatten voorts een tweede lijst 22, met 5 uiteenlopende 'waarden' wi .n, die de verschillende keuringscriteria ki,.n van de eerste lijst 21 tijdens gebruik kunnen aannemen. The inspection means 14 further comprise a second list 22, with 5 different "values" wi .n, which the different testing criteria ki, .n of the first frame 21 may assume during use. Deze 'waarden' wi..n kunnen bijvoorbeeld getallen, omschrijvingen en/of afbeeldingen omvatten. These "values" wi..n may comprise numbers, descriptions and / or images. Zo kunnen 'waarden' voor het keuringscriterium 'scheefstand' bijvoorbeeld worden uitgedrukt door de hoek die wordt ingesloten tussen een langsas van 10 de stelling 3 en een verticaal vlak (niet getoond). For example, "values" for the test criterion, "tilt", for example, be expressed by the angle subtended between a longitudinal axis 10 of the rack 3, and a vertical plane (not shown). Deze hoek zal in de praktijk bijvoorbeeld kunnen variëren tussen ongeveer -5° (bij een zijwaaarts of achterover hellende stelling 3) en +5° (bij een in de tegenovergestelde richting zijwaarts of voorover hellende stelling 3). This angle will, for example, may vary in practice between about -5 ° (at a zijwaaarts or reclined position 3), and + 5 ° (for a in the opposite direction, or sideways-inclined position 3). Uitdrukkelijk zij op gemerkt dat deze waarden slechts dienen ter illustratie 15 en derhalve geenszins als beperkend dienen te worden uitgelegd. Specifically they noticed that these values ​​are merely illustrative 15 and therefore no way to be construed as limiting. De The

Vaarde' voor het keuringscriterium 'doorbuiging' van een dragerpaar kan bijvoorbeeld worden uitgedrukt door een loodrechte afstand tussen een denkbeeldige lijn door de ophangpunten van het dragerpaar en een meest laag gelegen (doorhang)punt van het dragerpaar. Ran 'for the test criterion, "bending" of a carrier pair can be expressed, for example, by a perpendicular distance between an imaginary line through the suspension points of the carrier pair and is located a most layer (sag) point of the carrier pair. Deze afstand zal in de 20 praktijk bijvoorbeeld kleiner dienen te zijn dan de lengte van het dragerpaar tussen genoemde ophangpunten, gedeeld door 200 of 300 (volgens geldende NEN normen). This distance will have to be, for example, the 20 smaller in practice than the length of the support between said pair of suspension points, divided by 200 or 300 (in accordance with applicable standards NEN). Knik kan bijvoorbeeld worden gemeten door een stalen rij langs de betreffende staander te houden en de maximale afwijking tussen staander en rij te meten. Buckling can be measured by, for example, to keep a straight row along the respective upright, and measuring the maximum deviation between post and head.

25 Daarnaast of alternatief kunnen de Vaarden' afbeeldingen omvatten van verschillende scheefstanden, knikvormen en/of doorbuigingen. 25 Additionally or alternatively accept the 'graphics can include several crooked teeth, buckling modes and / or deflections. Een gebruiker kan alsdan, door middel van visuele vergelijking, de correcte 'waarde' kiezen, zijnde de afbeelding die de meeste overeenkomst vertoont met de werkelijke toestand van het betreffende criterium ki..n. A user can then, by means of visual comparison, to choose the correct "value", being the image that most resembles the actual condition of the respective criterion ki..n.

10289 1 7 12 10289 1 7 12

Alternatief kunnen de keuringsmiddelen 14 detectiemiddelen 24 omvatten, zoals bijvoorbeeld een camera of scanmiddelen, waarmee genoemde 'waarden' wi..n automatisch kunnen worden gemeten, althans zonder inmenging van een gebruiker. Alternatively, the verification means 14 comprise detection means 24, such as, for example, a camera or scanning means, by which said "values" wi..n can be measured automatically, or at least without the intervention of a user. In beide gevallen is de voor het keuren 5 benodigde kennis aanwezig in de keuringsmiddelen 14 (in de lijsten 21, 22 en/of de detectiemiddelen 24) waardoor de gebruiker zelf geen specifieke kennis behoeft te bezitten. In both cases, the required knowledge for the labels 5 contained in the verification means 14 (in the brackets 21, 22 and / or the detection means 24), whereby there is no need to have specific knowledge of the user himself. Hierdoor kan de keuring door eenieder worden uitgevoerd. As a result, the inspection can be carried out by any person. De lijsten 21, 22 kunnen bijvoorbeeld zijn opgenomen in een handboek of in een (digitale) database. The bars 21, 22 may for example be included in a handbook or a (digital) database.

10 Naast genoemde (theoretische) lijst 22 met mogelijke 'waarden wi..n die de keuringscriteria ki..n kunnen aannemen, tijdens gebruik, wordt bij voorkeur ook per keuringscriteria een beginwaarde of nulwaarde wo vastgesteld, die het betreffende keuringscriterium ki..n tijdens een eerste keuring bezit. 10 In addition to said (theoretical) list 22 of possible "values ​​wi..n which may take the inspection criteria ki..n, in use, is preferably also set an initial value, or zero value wo per inspection criteria, which the respective inspection criterion ki..n released during a first inspection. Deze nulwaarde wo kan dan voor de later keuringen als 15 referentie dienen. This zero value wo can then serve for the later tests, as 15 a reference. Deze nulwaarden kunnen bij voorbeeld met eerder genoemde keuringsmiddelen 14 worden bepaald, bij voorkeur tijdens een eerste keuring, welke bij voorkeur door een deskundige keurmeester wordt uitgevoerd. This zero values ​​can be determined, for example, with the aforementioned verification means 14, preferably during a first inspection, which is preferably carried out by a skilled inspector. De aldus bepaalde nulwaarden wo kunnen bijvoorbeeld worden opgeslagen of weergegeven op de identificatiemiddelen 12 of worden 20 opgeslagen in de keuringsmiddelen 14 of op het netwerk 16. The thus determined values ​​of zero wo example, may be stored and displayed on the identification means 12 or 20 are stored in the verification means 14 or on the network 16.

De communicatiemiddelen 15 kunnen bijvoorbeeld een computer omvatten, welke via op zichzelf bekende middelen kan zijn aangesloten op het netwerk 16. Hiermee kunnen de met de keuringsmiddelen 14 verkregen keuringsdata worden doorgegeven aan genoemd netwerk 16. Indien de 25 keuringsmiddelen 14 zijn voorzien van detectiemiddelen 24, kunnen dergelijke detectiemiddelen 24 eventueel zelf van geschikte communicatiemiddelen zijn voorzien, zodat de gemeten keuringsdata zonder tussenkomst van verdere hulpmiddelen aan het netwerk 16 kunnen worden doorgegeven (dit is weergegeven met een m onderbroken lijnen getrokken 30 verbindingslijn). The communication means 15, for example, may comprise a computer, which is connected via known means may be connected to the network 16. This allows the inspection data obtained by the inspection means 14 can be transmitted to said network 16. If the 25 inspection means 14 are provided with detection means 24, , such detecting means 24 themselves optionally with suitable communication means are provided, so that the measured test data, without interposition of any further tools can be passed on to the network 16 (which is represented with an m by broken lines drawn connecting line 30). Alvorens de keuringsdata (dat wil zeggen de gemeten 1 .Ί 9 p; O 1 7 13 'waarden' wi..n) worden doorgegeven, worden deze evenwel bij voorkeur eerst gecodeerd met behulp van de codeermiddelen 18. De codeermiddelen 18 kunnen daartoe bijvoorbeeld een conversietabel 23 omvatten (zié de codeermiddelen 18 in de keuringsmiddelen 14 in Fig. 1). Before the verification data (that is, the measured .Ί 1 9 p; O 1 7 13 "values" wi..n) are transmitted, however, these are preferably first encoded by means of the encoding means 18. The encoding means 18 may to this end, for example, a conversion table 23 include (see the coding means 18 in the verification means 14 in Fig. 1). Met een dergelijke 5 tabel 23 kan een gebruiker handmatig aan elke 'waarde' wi..n in de tweede lijst 22 een schadecode si..n toekennen. With such a fifth table 23, a user can manually to each "value" wi..n in the second list 22 to assign a code si..n damage. Alternatief kunnen de codeermiddelen 18 geschikte inleesapparatuur 25 omvatten, waarmee de 'waarden' wi..n automatisch kunnen worden gecodeerd, bijvoorbeeld doordat met deze inleesapparatuur 25 naast de 'waarden' wi..n afgebeelde barcodes 10 bi..n kunnen worden ingelezen, waarin genoemde schadecodes si..n liggen besloten. Alternatively, the encoding means 18 may include suitable inleesapparatuur 25, with which the "values" wi..n can be encoded automatically, for example, because with these inleesapparatuur 25 in addition to the "values" wi..n shown bi..n barcodes 10 can be read, wherein said damage si..n codes are decided. Deze inleesapparatuur 25 kan vervolgens bij voorkeur rechtstreeks aan het netwerk 16 worden gekoppeld, eventueel met tussenkomst van de communicatiemiddelen 15, zodat de ingelezen schadecodes si..n zonder verdere inmenging van een gebruiker aan dit 15 netwerk 16 kunnen worden doorgegeven. This inleesapparatuur 25 may then preferably be directly coupled to the network 16, possibly with intervention of the means of communication 15 so that the read-in codes si..n damage without further interference for a user can be transmitted to this network 15, 16.

Het netwerk 16 kan zijn ingericht met webpagina's of dergelijke, voor specifieke gebruikers gereserveerde ruimten, tot welke bijvoorbeeld toegang kan worden verkregen via een gebruikersnaam en/of een paswoord. The network 16 may be configured with web pages or the like, for specific users reserved spaces, to which, for example, may be accessed via a user name and / or a password. Eenmaal ingelogd krijgt de gebruiker voorts toegang tot bijvoorbeeld een 20 schadeformulier 30 als getoond in Fig. Once logged in, the user will also have access to, for example, an insurance claim 30, 20 as shown in Fig. 3, voor het aanmelden van magazijnschade. 3, for the registration of warehouse damage. Het schadeformulier 30 kan daartoe bijvoorbeeld om de naam van de aanmelder vragen, alsmede om de keuringsdatum of aanmeldingsdatum (deze laatste kan uiteraard reeds automatisch zijn ingevuld). The claims form 30 to this end, for example, may ask for the name of the applicant, as well as to the inspection date, or registration date (the latter may, of course, have already been filled in automatically). Vervolgens kan de identificatiecode C van de beschadigde 25 keureenheid K worden ingevoerd, alsmede de schadecode si..n behorend bij de geconstateerde schade. Then, the identification code C can be 25, preferably of the damaged unit K are introduced, as well as the damage si..n code associated with the damage observed. Verder kan ruimte zijn voorzien voor aanvullende opmerkingen en/of verzoeken, bijvoorbeeld een expliciet verzoek om deskundigen advies. Further areas are provided for additional comments and / or requests, such as an explicit request for an expert opinion. Ook kan bijvoorbeeld een mate van urgentie worden aangegeven. Also, for example the indication of a degree of urgency. Voorts kan een afmeldingsdatum zijn voorzien, waarmee de j 14 betreffende schade kan worden afgemeld, nadat deze met behulp van passende maatregelen is hersteld. Furthermore, a logout date may be provided, with which the j 14 relating to damage can be logged off, after it has been restored by means of appropriate measures.

Voorts kan via het netwerk 16 een keuringsformulier worden ingevuld. Furthermore, fill in a test form via the network 16. Een dergelijk formulier is niet getoond, doch komt in hoofdlijnen 5 overeen met het schadeformulier 30 volgens Fig. One such form is not shown, but is generally in line 5 corresponds to the claim 30, according to Fig. 3. Ook de in te voeren gegevens kunnen in hoofdzaak overeenkomen, waarbij evenwel aanzienlijk meer identificatiecodes C en schadecodes si..n zullen moeten worden ingevuld. 3. Also, the imported data may substantially correspond, wherein, however, considerably more identification codes C and damage si..n codes will need to be filled. Omdat de identificatiecodes C in principe vast liggen, kunnen deze reeds op het keuringsformulier zijn ingevuld. Because the identification codes C are fixed, in principle, they may have already been completed on the test form. Dit versnelt de invoer 10 aanzienlijk en verkleint de kans op invoerfouten. This accelerates the input 10 and significantly reduces the risk of input errors.

Op grond van de aan het netwerk 16 doorgegeven data (via de schade- en of keuringsformulieren) kan voorts een logboek 32 worden gegenereerd, waarvan in Figuur 4 een mogelijk uitvoeringsvoorbeeld is getoond. On the basis of the may also be generated a log 32 to the network 16 by the given data (via the non-life and or inspection forms), of which in Figure 4 shows a possible exemplary embodiment is shown. Dit logboek 32 biedt een overzicht van de schademeldingen en 15 afmeldingen en het schadeverloop van een magazijn 1 in de tijd, en vormt aldus een bron van informatie, waarmee inzicht kan worden verkregen in bijvoorbeeld zwakke plekken in het magazijn 1 zelf en/of in het beheer van het magazijn, of anderszins invloedrijke factoren. This log 32 provides an overview of the damage reports and 15 cancellations and claims experience of a magazine one time, and thus constitutes a source of information, which can provide insight into eg weaknesses in the magazine 1 itself and / or in the management of the warehouse, or other influential factors. De afmeldinformatie (of het ontbreken daarvan) biedt een eenvoudig mogelijkheid om te verifiëren of 20 en zo ja wanneer de schade is opgeheven. The log-off (or lack thereof) provides a simple option to verify or 20 and if so, when the damage is removed. Wanneer de schade niet of niet tijdig wordt afgemeld kunnen aan de magazijnbeheerder herinneringen worden gestuurd, eventueel gekoppeld aan een boeteregeling. If the damage can not or not timely opted out are sent to the warehouse manager memories, possibly linked to a penalty regime. Voor de overzichtelijkheid van het logboek kunnen nog niet afgemelde schademeldingen bijvoorbeeld in een opvallende kleur of vetgedrukt zijn 25 aangegeven. For the sake of clarity of the log are not checked-out damage messages may, for example, indicated in a distinctive color, or 25 are shown in bold.

Het in Figuur 4 getoonde logboek 32 toont slechts een deel van de ingevoerde data, namelijk de schadecodes si..n, een aanmeldingsdatum, een afmeldingsdatum en de naam van de aanmelder. The log 32 illustrated in Figure 4 shows only a part of the input data, namely, the damage codes si..n, a registration date, a logout date and the name of the applicant. Uiteraard kunnen andere gegevens worden getoond, naar wens van een gebruiker. Of course, other data can be displayed, as desired by a user. Zo kan bijvoorbeeld 1028917 15 op een plattegrond van het magazijn 1 een overzicht worden gegeven van de i ligging van de meest kritisch belaste keureenheden K. ji Thus, for example 1028917 15 on a floor plan of the magazine 1 is an overview will be given of the position i of the most critically loaded units, preferably K. ji

Zoals uit bovenstaande beschrijving reeds blijkt kan het beschreven keursysteem 10 op twee manieren worden gebruikt, namelijk 5 voor het keuren van een magazijn 1 én voor het aanmelden van schade aan het magazijn 1. Bij het keuren zal een gebruiker de conditie van alle keureenheden K in kaart brengen met eerder beschreven keuringsmiddelen | As the above description, it can already be used to described inspection system 10 in two ways, namely 5 for inspecting a warehouse 1 and for logging damage to the warehouse 1. If assessing a user will the condition of the host units K mapping previously described inspection means | 14. Alternatief kunnen slechts die 'waarden' wi..n worden vastgelegd die afwijken van de nulwaarde wo- Dergelijke keuringen vinden bij voorkeur i 10 periodiek plaats, waarbij een meest geschikte keurfrequentie onder andere | 14. Alternatively, can be recorded, only those "values" wi..n which are different from the zero value wo Such inspections are preferably i 10 at periodic intervals, whereby a most suitable, inter alia, preferred frequency | zal afhangen van een gemiddelde verblijftijd van de goederen in het | will depend on an average dwell time of goods in | i magazijn 1. Is deze verblijftijd bijvoorbeeld relatief kort, dan wordt er kennelijk regelmatig geladen en gelost, hetgeen de kans op beschadiging en/of onevenwichtige ladingverdeling doet toenemen. i magazine 1. Is this, for example, residence time is relatively short, then there is obviously frequently loaded and unloaded, which increases the risk of damage and / or unbalanced charge distribution. In dergelijke gevallen 15 is een relatieve hoge keurfrequentie aan te bevelen, opdat potentiële problemen in een vroeg stadium kunnen worden ontdekt. In such cases, 15 to recommend a relatively high frequency selection, so potential problems can be detected at an early stage. Gebruik van het systeem 10 ten behoeve van het aangeven van schade zal niet periodiek zijn, maar gebeurtenis gedreven: telkens wanneer er schade is, kan deze schade aan het netwerk 16 worden doorgeven. Use of the system 10 for the purpose of indicating damage will not be periodic, but event-driven: each time there is damage, this damage to the network 16 can be pass. Het opnemen en doorgeven van de 20 schade kan in feite op eenzelfde manier plaatsvinden als hiervoor beschreven, dat wil zeggen, dat eerst met behulp van de keuringsmiddelen 14 de momentane 'waarde' wi. It, in fact, to record and transmit the damage 20 can take place in a similar manner as described above, that is to say, first with the aid of the verification means 14 the instantaneous "value" wi. n wordt bepaald die de betreffende schade het best beschrijft. n is determined by the relevant damage best describes. Deze 'waarde' wi..n wordt vervolgens gecodeerd en aldus j doorgegeven aan het netwerk 16, gekoppeld aan de identificatiecode C van 25 de beschadigde keureenheid K. Ook in dit geval kan additionele informatie worden toegevoegd, zoals commentaar of een verzoek om hulp. This "value" wi..n is then coded and j thus passed on to the network 16, coupled to the identification code C 25 of the damaged host unit K. Also in this case, may be added additional information such as a comment or a request for help.

Voordeel van een systeem 10 volgens de uitvinding is dat daarmee uit te voeren keuringen en/of schade-aanmeldingen in hoofdzaak door leken kunnen worden verricht. The advantage of a system 10 according to the invention is that therewith to carry out inspections and / or damage-registrations can be substantially carried out by laymen. De hulp van een erkende (gecertificeerde) 30 keurmeester is slechts nodig bij het implementeren van het systeem 10, dat 1Ö28917 16 wil zeggen bij het bepalen van de keureenheden K, de keuringscriteria ki..n en bijbehorende waarden wi..n en bij het uitvoeren van een eerste nulmeting voor het vaststellen van de nulwaarden wo van genoemde keuringscriteria ki..n. The assistance of a qualified (certified) 30 judge is only required to implement the system 10 1Ö28917 16 is, in determining the preferred units of K, the assessment criteria and their values ​​ki..n wi..n and when performing a first baseline measurement for the determination of the zero values ​​of said inspection criteria wo ki..n. Daarna kunnen de inspanningen van de keurmeester worden beperkt 5 tot het analyseren en bewaken van de ingevoerde data en het op grond daarvan adviseren ten aanzien van, dan wel aansturen van te nemen corrigerende acties, teneinde potentieel gevaarlijke situaties op te heffen. Thereafter, the efforts are limited to the five judges to the analysis and monitoring of the input data and advise on that basis in respect of, or driving to take corrective actions to eliminate potential hazards. Daarnaast kan de keurmeester van tijd tot tijd een controle keuring verrichten ter verificatie of het systeem 10 nog naar behoren functioneert,. In addition, the judge from time to time carry out an audit inspection to verify whether the system 10 is still functioning properly ,.

10 Alle overige keuringen of schade-aan- en afmeldingen kunnen door leken worden verricht, dat wil zeggen door personen zonder noemenswaardige keuringsexpertise. 10 All other inspections or damage registrations and terminations can be carried out by laymen, that is, by people without significant testing expertise.

De uitvinding is geenszins beperkt tot de in de beschrijving en de tekening getoonde uitvoeringsvoorbeelden. The invention is by no means restricted to the in the description and the drawings shown embodiments. Alle combinaties van (delen van) 15 beschreven en/of getoonde uitvoeringsvormen worden geacht onder de uitvindingsgedachte te vallen. All combinations of (parts of) 15 described and / or illustrated embodiments are understood to fall within the inventive concept. Bovendien zijn vele variaties daarop mogelijk binnen het raam van de uitvinding, zoals verwoord in de hiernavolgende conclusies. Moreover, many variations thereon are possible within the scope of the invention as set forth in the following claims.

20 102891 7 20 102891 7

Claims (21)

1. Systeem voor het keuren van een magazijn, omvattende: identificatiemiddelen voor het identificeren van keureenheden waarin het magazijn is onderverdeeld; 1. A system for the inspection of a warehouse, comprising: identification means for identifying host units in which the magazine is divided; keuringsmiddelen voor het verkrijgen van keuringsdata welke een 5 beeld geven van een momentane conditie van de keureenheden; inspection means for obtaining test data which show a fifth image of a current condition of the host units; en communicatiemiddelen, welke zijn ingericht om met de keuringsmiddelen verkregen keuringsdata door te geven aan een netwerk, waarop het systeem is aangesloten. and communication means, which are adapted to pass on to a network, to which the system is connected to inspection data obtained by the inspection means.
2. Systeem volgens conclusie 1, waarbij het systeem geschikt is voor 10 meerdere gebruikers, waarbij voor elke gebruiker een eigen ruimte op het netwerk is gereserveerd. 2. A system as claimed in claim 1, wherein the system is appropriate for multi-user 10, in which an own space is reserved in the network for each user.
3. Systeem volgens conclusie 1 of· 2, waarbij het netwerk is voorzien van een logboekfunctie, ingericht voor het opslaan van de aan het netwerk doorgegeven keuringsdata. 3. A system as claimed in claim 1 or claim · 2, wherein the network is provided with a logging function, adapted to store the transmitted to the network test data.
4. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de keuringsmiddelen een lijst met te keuren criteria omvatten. 4. A system according to any one of the preceding claims, in which the inspection means comprise a list of criteria to be approved.
5. Systeem volgens conclusie 4, waarbij de keuringsmiddelen een lijst j van mogelijke 'waarden' omvatten, die de keuringscriteria kunnen ! 5. A system as claimed in claim 4, wherein the verification means comprise a j list of possible "values", for which the assessment criteria! aannemen. take.
6. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het systeem codeermiddelen omvat om met de keuringsmiddelen verkregen keuringsdata om te zetten in schadecodes. 6. A system according to any one of the preceding claims, wherein the system comprises coding means for converting test data obtained with the means of inspection in damage codes.
7. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de keuringsmiddelen detectiemiddelen omvatten, voor het 'meten' van een 25 momentane 'waarde' van een keuringscriterium. 7. A system according to any one of the preceding claims, in which the inspection means comprise detection means for "measuring" of a 25-instantaneous "value" of an inspection criterion. 102891 7 102891 7
8. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij middelen zijn voorzien voor het vastleggen van een nulconditie van de respectieve keurcriteria van de respectieve keureenheden. 8. A system according to any one of the preceding claims, wherein means are provided for capturing a nulconditie of the respective preferred criteria of the respective label units.
9. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de 5 identificatiemiddelen zijn bevestigd aan de respectieve keureenheden. 9. A system according to any one of the preceding claims, wherein the identification means 5 are attached to the respective label units.
10. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de identificatiemiddelen een opslagmedium omvatten 10. A system according to any one of the preceding claims, wherein the identification means comprise a storage medium,
11. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de identificatiemiddelen aan elke keureenheid een unieke identificatiecode 10 toekennen. 11. A system according to any one of the preceding claims, wherein the identification means on each label, unit 10 to assign a unique identification code.
12. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de identificatiemiddelen gegevens omvatten betreffende een nulconditie van de betreffende keureenheid. 12. A system according to any one of the preceding claims, wherein the identification means comprise data relating to a nulconditie of the respective host unit.
13. Systeem volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de 15 identificatiemiddelen statische gegevens betreffende de keureenheden omvatten, bijvoorbeeld gegevens betreffende het bouwjaar, gegevens van de leverancier betreffende de sterkte, stijfheid, het maximale draagvermogen, etc. 13. A system according to any one of the preceding claims, wherein the identification means 15 comprise static information relating to the host unit, for example, data regarding the year of manufacture, data for the supplier on the strength, stiffness, the maximum load, etc.
14. Werkwijze voor het keuren van een magazijn, omvattende de 20 stappen: a. onderverdelen van het magazijn in identificeerbare keureenheden; 14. A method for the inspection of a warehouse, comprising the 20 steps of: a subdividing the magazine into identifiable label units;. b. b. vaststellen van een lijst keuringscriteria, welke van invloed zijn op een momentane conditie van de betreffende keureenheden, alsmede een lijst van mogelijke 'waarden' die door deze keuringscriteria kunnen worden 25 aangenomen; determining a list of verification criteria, which influence adopted on a current condition of the particular choice of units, as well as a list of possible "values" which are used by this inspection criteria 25; c. c. vaststellen van een nulwaarde van de betreffende keuringscriteria per keureenheid; determining a zero value of the appropriate criteria for testing per host unit; d. d. vaststellen van een momentane 'waarde' van de verschillende keuringscriteria per keureenheid, en doorgeven van de verkregen data aan 30 een netwerk, iiUiggi? determining a current 'value' of the different inspection criteria for each selection unit, and transmit the acquired data to a network 30, iiUiggi? waarbij stap d met passende tussenpozen wordt herhaald. wherein step d is repeated at appropriate intervals.
15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij stap d door een gebruiker of beheerder van het magazijn wordt verricht. 15. A method according to claim 14, wherein step d is carried out by a user or operator of the warehouse.
16. Werkwijze volgens conclusies 14 of 15, waarbij de tijdens stap d 5 verkregen data door een erkende keurmeester worden gebruikt om een momentane conditie van de betreffende keureenheid te beoordelen. 16. A method according to claims 14 or 15, wherein the are used by an authorized inspector data obtained during step d 5 in order to evaluate an instantaneous condition of the particular host unit.
17. Werkwijze volgens één van de conclusies 14-16, waarbij de stappen a, b en c door een erkende keurmeester worden uitgevoerd. 17. A method according to any one of claims 14-16, wherein the steps a, b and c are performed by a qualified inspector.
18. Werkwijze volgens één van de conclusie 14-17, waarbij stap d af en 10 toe door een erkende keurmeester wordt verricht, bijvoorbeeld periodiek of na een vast aantal keren dat stap d door een beheerder is uitgevoerd of wanneer de keuringsdata van een voorgaande keuring daartoe aanleiding geven. 18. A method according to any one of claims 14-17, wherein step d off, and 10 to be made by an authorized inspector, for example, periodically or after a fixed number of times step d is performed by an administrator, or when the inspection data from a previous inspection give rise thereto.
19. Werkwijze volgens één van de conclusies 14-18, waarbij van de 15 tijdens stap d verkregen gegevens één of meerdere logboeken worden bijgehouden. 19. A method according to any one of claims 14-18, wherein of the 15 are kept in one or more data logs obtained during step d.
20. Werkwijze volgens één van de conclusies 14-19, waarbij aan de tijdens stap d verzamelde keuringsdata schadecodes worden toegekend, welke worden doorgegeven aan een netwerk of logboek. 20. A method according to any one of claims 14-19, wherein the codes are granted damage inspection data collected during step d, which are passed to a network or the log.
21. Werkwijze volgens één van de conclusies 14-20, waarbij de tijdens stap d verzamelde keuringsdata worden gebruikt voor het aanvullen en/of aanpassen van de keuringscriteria, de bijbehorende 'waarden' en de vermeende invloed daarvan op het bezwijkgedrag van het betreffende magazijn. 21. A method according to any one of claims 14-20, wherein the use inspection data collected during step d for complementing and / or modifying of the inspection criteria, the corresponding "values" and the alleged effect on the failure behavior of the relevant cartridge. 25 1 -0 2891 7 1 -0 25 2891 7
NL1028917A 2005-04-29 2005-04-29 System and method for inspecting warehouses. NL1028917C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028917A NL1028917C2 (en) 2005-04-29 2005-04-29 System and method for inspecting warehouses.
NL1028917 2005-04-29

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028917A NL1028917C2 (en) 2005-04-29 2005-04-29 System and method for inspecting warehouses.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1028917C2 true NL1028917C2 (en) 2006-10-31

Family

ID=35276231

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1028917A NL1028917C2 (en) 2005-04-29 2005-04-29 System and method for inspecting warehouses.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1028917C2 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4549437A (en) * 1983-09-27 1985-10-29 Weins Janine J Acoustic testing of complex multiple segment structures
WO1999019829A1 (en) * 1997-10-10 1999-04-22 Display Edge Technology, Ltd. Article-information display system using electronically controlled tags
US20030130815A1 (en) * 1999-11-05 2003-07-10 Adam Cohen Air flow sensing and control for animal confinement system

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4549437A (en) * 1983-09-27 1985-10-29 Weins Janine J Acoustic testing of complex multiple segment structures
WO1999019829A1 (en) * 1997-10-10 1999-04-22 Display Edge Technology, Ltd. Article-information display system using electronically controlled tags
US20030130815A1 (en) * 1999-11-05 2003-07-10 Adam Cohen Air flow sensing and control for animal confinement system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Smith et al. An analysis of customer retention and insurance claim patterns using data mining: A case study
Raza et al. Applications of RFID technology
US7062455B1 (en) Method and system for tracking computer hardware and software assets by allocating and tagging the asset with an asset tag barcode having a software distribution system (SDS) number and verifying the asset tag barcode upon entry of the asset at a destination site
US6547137B1 (en) System for distribution and control of merchandise
US6115695A (en) Method and apparatus for verification accuracy of fast food order
US7593859B1 (en) System and method for operational risk assessment and control
US20100161170A1 (en) Trailer utilization systems, methods, computer programs embodied on computer-readable media, and apparatuses
Emmett Excellence in warehouse management: how to minimise costs and maximise value
US3681570A (en) Method and apparatus for identifying articles
US20060080190A1 (en) Method and system for storing goods trace information
US20040098298A1 (en) Monitoring responses to visual stimuli
US5930763A (en) Method of and system for order amount calculation
US7050938B1 (en) Package handling system
US7416119B1 (en) Methods and apparatus for automatically determining and deducting weight of containers for products
US5834706A (en) Method and apparatus for verifying the contents of packages delivered to or leaving a warehouse
US20060010027A1 (en) Method, system and program product for measuring customer preferences and needs with traffic pattern analysis
Lu Market segment evaluation and international distribution centers
Hardgrave et al. Does RFID improve inventory accuracy? A preliminary analysis
WO2008022140A2 (en) Identification and condition detection system
JP2006309280A (en) System for analyzing purchase behavior of customer in store using noncontact ic tag
JP2005350222A (en) Product storage system
Loebbecke Piloting RFID along the supply chain: a case analysis
US20060208887A1 (en) System and method for tracking ID tags using a data structure of tag reads
US7575162B1 (en) Self-checkout system and method
US20120179621A1 (en) Hazardous shipment tracking and monitoring

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up