NL1028010C2 - Cleaning device and method. - Google Patents

Cleaning device and method. Download PDF

Info

Publication number
NL1028010C2
NL1028010C2 NL1028010A NL1028010A NL1028010C2 NL 1028010 C2 NL1028010 C2 NL 1028010C2 NL 1028010 A NL1028010 A NL 1028010A NL 1028010 A NL1028010 A NL 1028010A NL 1028010 C2 NL1028010 C2 NL 1028010C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cleaning
floor plate
cleaning device
steam
surface
Prior art date
Application number
NL1028010A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Alfred Langerak
Original Assignee
Innocleaning Concepts
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Innocleaning Concepts filed Critical Innocleaning Concepts
Priority to NL1028010 priority Critical
Priority to NL1028010A priority patent/NL1028010C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1028010C2 publication Critical patent/NL1028010C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
  • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
  • A47L13/20Mops
  • A47L13/22Mops with liquid-feeding devices
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
  • A47L11/34Machines for treating carpets in position by liquid, foam, or vapour, e.g. by steam
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L11/00Machines for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
  • A47L11/40Parts or details of machines not provided for in groups A47L11/02 - A47L11/38, or not restricted to one of these groups, e.g. handles, arrangements of switches, skirts, buffers, levers
  • A47L11/408Means for supplying cleaning or surface treating agents
  • A47L11/4086Arrangements for steam generation
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47LDOMESTIC WASHING OR CLEANING; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
  • A47L13/00Implements for cleaning floors, carpets, furniture, walls, or wall coverings
  • A47L13/10Scrubbing; Scouring; Cleaning; Polishing
  • A47L13/20Mops
  • A47L13/22Mops with liquid-feeding devices
  • A47L13/225Steam mops

Description

* » f * »F

Titel: Reinigingsinrichting en werkwijze. Title: Cleaning apparatus and method.

De uitvinding heeft betrekking op een reinigingsinrichting voor oppervlakken. The present invention relates to a cleaning device for surfaces.

Het is bekend voor de reiniging van oppervlakken gebruik te maken van een vloermop. It is known to make the cleaning of surfaces using a mop. Een dergelijke reinigingsinrichting omvat 5 gebruikelijk een aan een steel verbonden vloerplaat waarop een reinigingsdoek kan worden vastgezet. Such a cleaning device usually comprises 5 connected to a floor slab on which a cleaning cloth can be put attached to a handle. Met behulp van de steel kan de vloerplaat met reinigingsdoek over een oppervlak worden bewogen zodat vuil kan worden opgenomen. With the aid of the handle, the floor plate with cleaning cloth can be moved over a surface, so that dirt can be contained. Dergelijke reinigingsinrichtingen worden bijvoorbeeld onder de merknaam Swiffer® op de markt gebracht door P&G. Such cleaning devices are for instance marketed under the brand name Swiffer® by P & G.

10 Dergelijke reinigingsinrichtingen hebben slechts een beperkte reinigende werking. 10 Such cleaning devices have only a limited cleaning action.

Voorts is bekend gebruik te maken van stoom voor het verhitten van een oppervlak, waarbij met behulp van een zuiginrichting vuil dat met behulp van de stoom is vrijgemaakt kan worden afgezogen. It is also known to make use of steam for heating a surface, wherein with the aid of a suction device dirt which can be sucked off is liberated with the aid of the steam. Dergelijke 15 reinigingsinrichtingen worden bijvoorbeeld als Siel SPHERA 2200 door de firma Enviroclean® op de markt gebracht. Such cleaning devices 15, for example, be as Siel SPHERA 2200 by the firm Enviroclean® put on the market. Dergelijke inrichtingen hebben eveneens slechts een beperkte reinigende werking. Such devices also have only a limited cleaning action.

Ter verbetering is reeds voorgesteld stoom door een doek te blazen. Improvement has been proposed to blow steam through a cloth. Daarmee wordt evenwel ook geen optimale reiniging bereikt. This is not an optimal cleaning is, however, also achieved.

20 De uitvinding beoogt een reinigingsinrichting te verschaffen voor reiniging van oppervlakken. 20 The invention aims to provide a cleaning device for cleaning surfaces.

De uitvinding beoogt in het bijzonder een reinigingsinrichting te verschaffen waarmee een goede reiniging kan worden verkregen van verschillende oppervlakken. The invention aims in particular to provide a cleaning device with which a good cleaning of various surfaces can be obtained.

25 Een reinigingsinrichting volgens de uitvinding wordt gekenmerkt doordat gebruik wordt gemaakt van stoom in combinatie met een reinigingsdoek, waarbij tijdens gebruik de stoom direct op het te reinigen 1028010 2 oppervlak wordt aangebracht, voordat de doek over het betreffende oppervlak wordt bewogen. 25 A cleaning device according to the invention is characterized in that use is made of steam in combination with a cleaning cloth, wherein during use, to clean the steam directly onto the second surface 1028010 is applied, before the cloth is moved over the surface in question. Hiermee wordt het voordeel bereikt dat allerlei reinigingsdoeken kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld doeken die op standaard vloermoppen van de in de aanhef beschreven soort worden 5 toegepast, terwijl de reinigen de werking van de stoom niet wordt benadeeld. Thus, the advantage is achieved that can be employed all kinds of cleaning cloths, cloths, for example, 5 which are applied to standard floor mops of the type described in the preamble, while the cleaning is not adversely affected the operation of the steam. Voorts wordt het voordeel bereikt dat een optimaal reinigend oppervlak van de reinigingsdoek wordt verkregen. Furthermore, the advantage is achieved that an optimal cleaning surface of the cleaning cloth is obtained. Doordat de reinigingsinrichting tijdens gebruik op een stoomgenerator kan worden aangesloten kan een bijzonder groot oppervlak worden bestreken met de 10 reinigingsinrichting, terwijl de reinigingsinrichting zelf relatief eenvoudig en licht kan worden uitgevoerd. As the cleaning device, during use, to a steam generator can be connected may be covered with an especially large surface area, the cleaning device 10, while the cleaning device itself can be of relatively simple and light.

Reinigingsdoeken voor een reinigingsinrichting volgens de uitvinding omvatten bij voorkeur microvezels. Cleaning cloths for a cleaning device according to the invention preferably comprise microfibers. Bij voorkeur worden microvezels gecombineerd met andere typen vezels of worden uitsluitend , 15 microvezels toegepast in het reinigende deel van de reinigingsdoek. Preferably, with other types of fibers or microfibers are combined are used exclusively, micro-fibers 15 in the cleaning part of the cleaning cloth.

Daarmee wordt verrassenderwijs juist in combinatie met stoom een bijzonder goede reinigende werking verkregen, met name bij vette oppervlakken. That is, surprisingly, precisely to a very good cleaning action in combination with steam, in particular for greasy surfaces. Zonder aan enige theorie gebonden te willen worden lijkt dit het gevolg te zijn van een emulgerende werking van de stoom en het vet, 20 welke emulsie bijzonder goed hecht aan de microvezel. Without any theory to be bound by this appears to be the result of an emulsifying effect of the steam and the fat 20 which emulsion adheres particularly well to the microfiber. Daarmee wordt een nog betere reiniging verkregen. Thus a still better cleaning is obtained.

Bij een reinigingsinrichting volgens de uitvinding is bij voorkeur een profiel voorzien dat zich op kleine afstand uitstrekt van een langsrand van de vloerplaat en een daarop of -aan bevestigde reinigingsdoek, in het 25 bijzonder een lange zijde daarvan. In a cleaning device according to the invention is provided with a profile which preferably is located at a small distance extending from a longitudinal edge of the floorboard and a subsequent or -at attached cleaning cloth, in particular a long side 25 thereof. Het profiel is bij voorkeur ten minste langer dan de halve lengte van de betreffende langsrand en heeft meer in het bijzonder ten minste ongeveer dezelfde lengte. The profile is preferably at least longer than half the length of the respective longitudinal edge, and relates more particularly at least about the same length. In het profiel zijn openingen aangebracht voor het doorlaten van stoom. In the profile openings provided for the passage of steam. Deze openingen zijn bij voorkeur in een rij aangebracht, ongeveer naast elkaar, doch kunnen ook 30 versprongen ten opzichte van elkaar zijn aangebracht. These openings are preferably arranged in a row, approximately next to each other, but may also be offset 30 are arranged relative to each other. De openingen _r 1 o 2* n i_ö................ The openings _r 1 o 2 * n i_ö ................

3 I 3 I

strekken zich gezamenlijk bij voorkeur over ten minste de halve genoemde I jointly extend preferably over at least half the said I

lengte van de betreffende langsrand uit en bij voorkeur nagenoeg over de I length of the respective longitudinal edge, and preferably substantially over the I

gehele lengte, zodat relatief gelijkelijk verdeeld stoom op het te reinigen I entire length, so that relatively equally divided on the I steam to be cleaned

oppervlak kan worden gebracht, verdeeld over de gehele betreffende lengte I surface can be placed, distributed over the entire respective length l

5 van de reinigingsdoek, althans vloerplaat. 5 of the cleaning cloth, at least floor plate. I I

Genoemde openingen zijn bij voorkeur zodanig aangebracht dat I Said openings are preferably arranged such that I

deze zich op geringe afstand boven het te reinigen oppervlak uitstrekken, I they extend at a small distance above the surface to be cleaned, I

tijdens gebruik, zodat de stoom slechts een geringe afstand af hoeft te I during use, so that the steam only a short distance off I have to

leggen vanaf de opening naar dat oppervlak. put from the aperture to that surface. Daardoor wordt de hitte en I As a result, the heat and I

10 kracht van de stoom in hoofdzaak behouden. 10 retain the power of steam substantially. I I

Iln een voordelige nadere uitwerking is de vloerplaat verbonden met I | Ln an advantageous further elaboration, the floor plate is connected to I

een steel, in het bijzonder zwenkbaar, waarbij genoemd profiel bij voorkeur I a stem, in particular pivotable, wherein said profile is preferably I

losneembaar met de vloerplaat is verbonden. is releasably connected to the floor slab. De toevoerslang strekt zich I The supply hose extends I

vanaf het profiel door en/of langs de steel uit naar het van de vloerplaat I from the section through and / or along the shank out to the floor slab of the I

15 afgekeerde einde. 15, the end remote. Daar zijn koppelmiddelen voorzien waarmee de I There, are provided with coupling means by which the I

toevoerslang is of kan worden verbonden met een aanvoerslang. supply hose is or can be connected to a supply hose. Bij I when I

voorkeur is de aanvoerslang loskoppelbaar van de toevoerslang, zodat de I Preferably, the supply hose can be uncoupled from the feed hose, so that the I

reinigingsinrichting zowel met als zonder stoom kan worden toegepast. cleaning device can be used with or without steam. I I

In het bijzonder voordelig is gebruik van een snelkoppeling voor I In particular advantageous is use of a shortcut for I

20 koppeling van de toevoerslang en de aanvoerslang. 20 coupling the feed hose and the supply hose. I I

Een vloerplaat kan vlak zijn uitgevoerd en aan een onderzijde zijn I A floor plate can be flat and are attached to an underside I

voorzien van koppel- of hechtmiddelen voor een reinigingsdoek, bijvoorbeeld I provided with coupling or adhesive means for a cleaning cloth, for example, I

uitgevoerd als klittenband. designed as Velcro. Evenwel kan de vloerplaat ook op andere wijze I However, the floor plate can also be in other ways I

worden uitgevoerd, bijvoorbeeld deelbaar, zoals op zichzelf uit de praktijk 25 bekend, zodanig dat tegenover elkaar gelegen einde van de vloerplaat in zakken van een reinigingsdoek kunnen worden gestoken. be carried out, for instance divisible, as is per se known from the field 25, such that can be inserted opposite ends of the floor plate into pockets of a cleaning cloth. Ook kan de reinigingsdoek van elastische middelen zijn voorzien voor bevestiging op en/of aan de vloerplaat. Also, the cleaning sheet of elastic means may be provided for attachment to and / or on the floor slab. Reinigingsdoeken voor toepassing bij een reinigingsinrichting volgens de uitvinding hebben bij voorkeur een in 30 hoofdzaak rechthoekige vorm met een gesloten reinigend oppervlak, zonder 1 0 2 8 0 1_0_ 4 openingen. Cleaning cloths for use with a cleaning device according to the invention preferably have a 30 in substantially rectangular shape with a closed cleaning surface, without a 1 8 0 0 2 4 1_0_ openings. Daardoor wordt een integere doek verkregen die een groot reinigend oppervlak heeft. As a result, an integrity cloth is obtained which has a large cleaning surface.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een samenstel van een reinigingsinrichting, in het bijzonder volgens de uitvinding, en een 5 stoomgenerator, onderling gekoppeld door een aanvoerslang. The invention further relates to an assembly of a cleaning device, in particular according to the invention, and a fifth steam generator, mutually coupled by a supply hose.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze voor het reinigen van oppervlakken onder toepassing van stoom. The invention further relates to a method for cleaning surfaces using steam.

Bij een werkwijze volgens de uitvinding wordt stoom direct op een te reinigen oppervlak gebracht, direct voorafgaand aan het daaroverheen 10 bewegen van een reinigingsdoek, in het bijzonder een reinigingsdoek die ten minste microvezels omvat. In a method according to the invention, steam is directly applied to a surface to be cleaned, immediately prior to moving over that 10 of a cleaning cloth, in particular a cleaning cloth comprising at least microfibers. Daarmee wordt een bijzonder eenvoudige, efficiënte en hygiënische wijze van reiniging verkregen. Thus, a particularly simple, efficient and hygienic manner of cleaning is obtained.

In een voordelige uitvoeringsvorm wordt voorts ten minste de toevoerslang op afstand van het te reinigen en/of gereinigde oppervlak 15 gehouden. In an advantageous embodiment, further, at least the supply hose at a distance from it to be cleaned and / or maintained cleaned surface 15. Daardoor wordt eenvoudig verhinderd dat het gereinigde oppervlak door de toevoerslang weer wordt vervuild, terwijl andersom wordt verhinderd dat de toevoerslang vuil wordt door contact met een nog niet gereinigd deel van het oppervlak. As a result, simply prevents the cleaned surface being soiled again by the feed hose, while, conversely, it is prevented that the supply hose is soiled by contact with a not yet cleaned part of the surface. Daardoor kan overdracht van vuil nog beter worden verhinderd, zodat een nog hygiënischer wijze van 20 schoonmaken kan worden verkregen. As a result, transfer of dirt can be prevented still better, so that a still more hygienic manner of cleaning can 20 be obtained. Hiertoe kan de toevoerslang ten minste gedeeltelijk worden opgehangen aan een daartoe ingerichte inrichting, bijvoorbeeld bevestigd aan een wand, raam- of deurkozijn of vrijstaand in de ruimte met het of elk te reinigen oppervlak. For this purpose, the feed hose can be suspended at least in part, to a device arranged for that purpose, for example, attached to a wall, window or door frame or standing in the space with the or each surface to be cleaned.

In de volgconclusies zijn nadere voordelige uitvoeringsvormen van 25 de uitvinding beschreven, ter verduidelijking van de uitvinding zullen uitvoeringsvormen van de uitvinding nader worden beschreven aan de hand van de tekening. In the subclaims, further advantageous embodiments of the invention described 25, in order to clarify the invention, embodiments of the invention will be described in more detail with reference to the drawing. Daarin toont: fig. 1 in perspectivisch bovenaanzicht een gedeelte van een reinigingsinrichting volgens de uitvinding, in het bijzonder een vloerplaat 30 met stoomprofiel; In the drawing: Figure 1 shows, in perspective top plan view a portion of a cleaning device according to the invention, in particular a floor plate with steam section 30;. _ 1 0 28 0 1 0___________ 5 fig. 1A in onderaanzicht een gedeelte van een vloerplaat met reinigingsdoek en stoomprofiel; _ 1 0 28 0 1 5 0___________ Figure 1A, a bottom view of a portion of a floor plate with cleaning cloth and steam section.; fig. 2 schematisch een koppeling tussen een reinigingsinrichting volgens de uitvinding en een aanvoerslang van een stoomgenerator; Fig. 2 shows schematically a coupling between a cleaning device according to the invention and a supply hose of a steam generator; en 5 fig. 3 schematisch een samenstel van een reinigingsinrichting volgens de uitvinding, gekoppeld aan een stoomgenerator en een inrichting I voor het van een te reinigen of gereinigd oppervlak houden van slangen van I dit samenstel, in het bijzonder een aanvoerslang. 5 and Fig. 3 schematically shows an assembly of a cleaning device according to the invention, coupled to a steam generator and a device I for a surface to be cleaned, or cleaned keeping hoses of this assembly, I, in particular a supply hose.

I IN de tekening zijn slechts uitvoeringsvoorbeelden getoond en I 10 beschreven die geenszins beperkend dienen te worden uitgelegd. I in the drawing are merely exemplary embodiments shown and described I 10 which are to be interpreted not in any way limiting. Gelijke of I corresponderende delen hebben gelijke of corresponderende I verwijzingscijfers. Equal I or corresponding parts have identical or corresponding reference numerals I.

I In fig. 1 is een bovenaanzicht van een gedeelte van een I reinigingsinrichting 1 getoond, in het bijzonder een vloerplaat 2 gekoppeld I 15 aan een steel 3 via een zwenkverbinding 4. Een dergelijke vloerplaat en I zwenkverbinding zijn op zichzelf uit de praktijk bekend en zullen hier niet I nader worden beschreven, voor zover de beschrijving voor een goed begrip I van de uitvinding niet van belang is. I. In fig. 1 is a top plan view of a portion of an I-cleaning device 1 is shown, in particular a floor plate 2 coupled to I 15 to a handle 3 via a swivel joint 4. Such a floor plate and I swivel joint are in themselves known from practice and I will be described not in detail here, in so far as the description for a good understanding I of the present invention is not of interest. De vloerplaat 2 heeft een in hoofdzaak I rechthoekige vorm met twee lange zijden 5 met een lengte L en twee korte I 20 zijden 6 met een breedte B. Bovendien heeft deze een bovenzijde 7 en een I onderzijde 8, welke beide in hoofdzaak vlak zijn. The floor plate 2 has a substantially I rectangular shape with two long sides 5 having a length L and two short sides 20 I 6 having a width B. In addition, it has a top side 7 and an underside 8 I, both of which are substantially flat. In de getoonde I uitvoeringsvorm is de vloerplaat eendelig in de zin dat deze niet deelbaar is. I In the illustrated embodiment, the floor plate in one piece in the sense that it is not divisible.

I Evenwel kan binnen de uitvinding elke bekende vloerplaat worden toegepast, bijvoorbeeld ook deelbare, zwenkbare vloerplaat zoals uit de I 25 praktijk bekend is en bijvoorbeeld door de firma Wiko wordt aangeboden. I However, it can be used any known floor plate within the invention, for example, also be divisible, swiveling floor plate as is clear from the I 25 and practice it is known, for example, offered by the firm Wiko.

In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld is tegen de onderzijde 8 van I de vloerplaat 2 een reinigingsdoek 10 aangebracht die microvezels omvat in I een reinigend oppervlak 11 dat tijdens gebruik tegen een te reinigen I oppervlak 12 wordt gehouden. In the exemplary embodiment shown, against the underside 8 of I, the floor plate 2 a cleaning cloth 10 is provided which comprises in I micro-fibers have a cleaning surface 11 which, during use, is held against a surface 12 to be cleaned I. Dit reinigende oppervlak 11 van de doek 10 I 30 kan geheel uit microvezels zijn opgebouwd doch kan ook afwisselend I_ 1 0 2 8 0JL8___ 6 microvezels en andere vezels omvatten, bijvoorbeeld katoenen vezels. This cleaning surface 11 of the fabric 10 I 30 may be made up entirely of microfibers but may also comprise alternately I_ 1 0 2 8 6 0JL8___ microfibers and other fibers, for example cotton fibers. De vezels kunnen elke gewenste opbouw en/of samenstelling en/of lengte en/of implantatiedichtheid hebben. The fibers may have any desired structure and / or composition and / or length and / or implant density.

Op een relatief kleine afstand d strekt zich langs een lange zijde 5 5 van de vloerplaat 2 een profiel 13 uit, in het getoonde uitvoeringsvoorbeeld een buisvormig metalen profiel, dat aan een onderzijde 14, tijdens gebruik gekeerd naar het te reinigen oppervlak 12, is voorzien van een reeks openingen 15. Deze openingen 15 bevinden zich, indien de doek 10 met het reinigingsoppervlak 11 op het te reinigen oppervlak 12 is geplaatst, op 10 kleine afstand e van dat te reinigen oppervlak 12. De afstanden d en e zijn zodanig gekozen dat relatief weinig warmte en energie verloren gaan, zoals nog later zal worden beschreven. On a relatively small distance d extends along a long side 5 5 of the floor plate 2, a profile 13 of a tubular metal profiled section in the exemplary embodiment shown, which on a bottom side 14, during use, faces the surface to be cleaned 12, is provided with a series of openings 15. These openings 15 are located, if the cloth 10 having the cleaning surface 11 is positioned on the surface 12 to be cleaned, at 10 a small distance e from that surface to be cleaned 12. the distances d and e are chosen so that relatively little heat and energy loss, as will be described later. In fig., IA is vanaf de onderzijde 8 een gedeelte van de plaat 2 met een gedeelte van de doek 10 getoond, met het profiel 13 met openingen 15. Een Velcro® deel is nog zichtbaar nabij een 15 hoek van de plaat 2. In Fig., IA is from the bottom side 8, a portion of the plate 2 with a portion of the cloth 10, with the section 13 with apertures 15. A Velcro portion is visible adjacent a corner 15 of the plate 2.

Het profiel 13 is, bij voorkeur via een losneembare verbinding 16, verbonden met de bovenzijde 7 van de vloerplaat 2, zodanig dat bevestiging van de doek 10 daardoor niet wordt gehinderd, ook niet indien deze met bijvoorbeeld bekende insteekzakken (niet getoond) over de korte einden 6 20 van de vloerplaat 2 wordt vastgezet. The profile 13 is, preferably via a detachable connection 16, connected to the top side 7 of the floor plate 2, in such a way that attachment of the fabric 10 this is not harmful, even if these with, for instance known insertion pockets (not shown) over the short- 20 ends 6 of the floor plate 2 is fixed put. Daartoe kan bijvoorbeeld een insteekkoppeling, een bout en(vleugel)moer verbinding, een bajonetsluiting of een vormsluiting worden toegepast. To this end, for example, a plug-in coupling, a bolt and (wing) nut joint, a bayonet catch or a form closure can be used. Ook andere op zichzelf bekende verbindingen kunnen worden toegepast. Also other per se well-known compounds can be used. In het getoonde uitvoeringsvoorbeeld is het profiel 13 in hoofdzaak gevormd door een 25 enigszins C-vormig gebogen buisje dat met twee tegenover elkaar gelegen einden 17A, 17B op de bovenzijde 7 is vastgezet met beugels 18. Aan een zijde 17A is het profiel gesloten door een stop 19, terwijl aan het andere einde 17B een flexibele koppelslang 20 is bevestigd. In the exemplary embodiment shown, the profile 13 is substantially constituted by a 25 somewhat C-shaped bent tube which is fixed put with two opposite ends 17A, 17B on the top side 7 by brackets 18. At one end 17A, the profile is closed by a stop 19, while a flexible coupling hose 20 is attached to the other end 17B. Door de steel 3 strekt zich een toevoerslang 21 uit, vanaf nabij de koppeling 4 tot in of voorbij het 1 0 28 0 1 o 7 tegenovergelegen bovenste einde 22 van de steel 3. Aan het bovenste einde 22 is een koppeling 23 voorzien die nog zal worden beschreven. Through the handle 3 extends a feed hose 21 from, from a point near the coupling 4 into or beyond the 1 0 28 0 1 o 7 opposite upper end 22 of the stem 3. At the upper end 22 is a coupling 23 is provided which will still will be described.

De flexibele koppelslang 20 maakt onderdeel uit van de toevoerslang 21, zoals getoond, of is daarmee verbonden door een geschikte 5 koppeling (niet getoond). The flexible coupling hose 20 is part of the supply hose 21, as shown, or is connected thereto by a suitable coupling 5 (not shown). De koppelslang 20 heeft een zodanige lengte en flexibiliteit dat de steel 3 alle door de zwenkbare koppeling 4 mogelijk gemaakte bewegingen van de steel 3 ten opzichte van de vloerplaat 2 kan maken zonder dat de koppelslang 20 wordt losgetrokken, afgeknepen of anderszins wordt gesloten of beschadigd. The coupling hose 20 has such a length and flexibility that the stem 3 all through the swivel joint 4, made possible movements of the handle 3 relative to the floor plate 2 can make, without the coupling hose 20 is pulled off, cut off or otherwise closed or damaged. Door de koppelslang 20 kan stoom 10 tijdens gebruik in het profiel 13 worden gebracht om door de openingen 15 te worden afgevoerd. Through the coupling hose 20 can be placed, during use, steam 10 in the section 13 to be discharged through the openings 15.

Zoals blijkt uit fig. 3 is de toevoerslang 21 in de koppeling 23 losneembaar gekoppeld met een aanvoerslang 24 die is verbonden met een op zichzelf bekende stoomgenerator 25. Dergelijke generatoren zijn uit de . As shown in FIG. 3, the supply hose 21 in the coupling 23 is detachably coupled with a supply hose 24 which is connected to a per se known steam generator 25. Such generators are out of the. 15 praktijk bekend en geschikt voor het gedurende lange tijd (bijvoorbeeld een half uur, een uur of langer) stoom leveren op hoge temperatuur en druk. 15 known in practice and capable of providing for a long time (for example, a half hour, an hour, or longer) of steam at high temperature and pressure. De geleverde stoom kan via de aanvoerslang 24 naar de toevoerslang 21 worden gevoerd. The supplied steam can be supplied via the supply hose 24 to the inlet hose 21. Op de steel 3 is bij voorkeur een afsluiter voorzien om de toevoerslang naar believen te kunnen openen en sluiten. On the handle 3 is preferably a shut-off valve provided in order to be able to open and close the supply hose at will. Overigens kan 20 uiteraard ook een bediening op de steel of een andere positie worden voorzien waarmee, bij voorkeur draadloos, een klep op de stoomgenerator kan worden bediend en/of de stoomgenerator kan worden in- en uitgeschakeld, voor het naar believen aanvoeren van stoom door de openingen 15. Incidentally, 20 may of course also a control on the handle or some other position to be provided with which, preferably wirelessly, a valve can be operated in the steam generator and / or the steam generator can be switched on and off, for supplying to the discretion of steam by the apertures 15.

25 De koppeling 23 kan, zoals in fig. 2 getoond een snelkoppeling zijn met een mannelijk deel 27 en een vrouwelijk deel 28, welke delen waterdicht op elkaar passen. 25, the coupling 23, as shown in Fig. 2 is shown a quick coupling with a male part 27 and a female part 28, which parts watertight fit together. Dergelijke koppelingen zijn uit de praktijk genoegzaam bekend voor de koppeling van slangen. Such couplings are sufficiently known from practice for the coupling of hoses. Ten minste één ophanginrichting 26 is voorzien waarmee de aanvoerslang 24 tussen de 30 koppeling 23 en de stoomgenerator 25 kan worden gedragen, zodanig dat 1 0 2 8 0 1 0 8 deze vrij blijft van het oppervlak 12. Bij voorkeur zowel voor als na reinigen van het oppervlak 12. Daardoor wordt wederzijdse vervuiling verhinderd en wordt overdracht van vuil van een ruimte naar een ander oppervlak door de inrichting, althans door de slang verhinderd. At least one suspension device 26 is provided, with which the supply hose 24 between the 30 coupling 23 and the steam generator 25 may be worn such that 1 0 2 8 0 1 0 8 remains free from the surface 12. Preferably, both before and after cleaning the surface 12. This prevents mutual soiling and dirt transfer from one room to another surface by the device, or at least prevented by the hose. Daardoor kan nog 5 hygiënischer worden schoongemaakt. As a result, still more hygienic 5 can be cleaned. De ophanginrichting 26 kan, zoals getoond, aan een plafond 29, kozijn, meubel of dergelijke worden opgehangen maar kan ook op een drager 30 zijn geplaatst. The suspension device 26 may, as shown, to a ceiling 29, window frame, furniture or the like can be suspended, but could also be placed on a carrier 30. Meerdere ophanginrichtingen 26 kunnen zijn voorzien. A plurality of suspension devices 26 may be provided. Daardoor kan de lengte van de aanvoerslang 24 aanmerkelijk langer zijn dan de lengte van de steel 3, 10 bijvoorbeeld meer dan twee keer zo lang. As a result, the length of the supply hose 24 can be considerably longer than the length of the stem 3, 10, for example, more than twice as long. De lengte kan zodanig worden gekozen dat de reinigingsinrichting vrij door een gehele ruimte kan worden bewogen, bijvoorbeeld een keuken, kamer, restaurant, ziekenhuisdafdeling of andere ruimte. The length can be chosen such that the cleaning device can be freely moved through a whole space in such a manner, for instance a kitchen, room, restaurant, or other ziekenhuisdafdeling space. De aanvoerslang kan tientallen meters zijn, indien gewenst, geheel of gedeeltelijk gedragen door de ophanginrichtingen). The supply hose can be tens of meters, if desired, wholly or partly supported by the suspension devices).

15 De afstanden d en e zijn bij voorkeur zodanig gekozen dat tijdens gebruik tussen de openingen 15 en het te reinigen oppervlak 12 nagenoeg geen, althans geen voor de reinigende werking significante afkoeling en energieverlies van de stoom optreedt. 15, the distances d and e are preferably chosen such that, during use, between the apertures 15 and the surface 12 to be cleaned substantially no, or at least none occurs to cleaning performance, significant cooling and energy loss of the steam. De afstand d is bijvoorbeeld enkele millimeters, evenals de afstand e. For example, the distance d is a few millimeters, as is the distance e. Deze afstanden zijn bij voorkeur in de 20 orde van grootte van de dikte van de vloerplaat 2 en/of de dikte van de reinigingsdoek 10. These distances are preferably of the 20 order of magnitude of the thickness of the floor plate 2 and / or the thickness of the cleaning cloth 10.

Ëen reinigingsinrichting 1, althans samenstel 31 met dergelijke reinigingsinrichting kan als volgt worden gebruikt. A cleaning apparatus 1, at least assembly 31 with such cleaning device can be used as follows.

De reinigingsinrichting 1 wordt gekoppeld aan de aanvoerslang 24, 25 die bij voorkeur wordt opgehangen aan één of meer ophanginrichtingen 26. The cleaning device 1 is coupled to the supply hose 24, 25 which is preferably suspended from one or more suspension devices 26.

Op de vloerplaat 2 wordt een reinigingsdoek 10, bij voorkeur met microvezels aangebracht, bijvoorbeeld me klittenband, insteekzakken, klemmiddelen op de plaat 2 of dergelijke. On the floor plate 2 a cleaning cloth 10, preferably provided with micro-fibers, for example me Velcro, insertion pockets, clamping means on the plate 2 or the like. Vervolgens wordt de stoomgenerator 25 ingeschakeld en wordt de reinigingsdoek met het 30 reinigingsoppervlak 11 over het te reinigen oppervlak 12 bewogen. Next, the steam generator 25 is switched on and the cleaning cloth to the cleaning surface 30, 11 is moved over the surface 12 to be cleaned. Daarbij 1 0 28 0 1 o_ 9 wordt stoom via de openingen 15 voor de reinigingsdoek op het oppervlak 12 gespoten. In addition, 1 0 28 0 1 o_ 9, steam is sprayed via the apertures 15 for the cleaning cloth on the surface 12. Vuil wordt daarbij van het oppervlak 12 losgemaakt en wordt vervolgens door ten minste de vezels, in het bijzonder microvezels van de doek 10 opgenomen. Dirt is thereby detached from the surface 12 and is then passed through at least the fibers, included in the particular microfibers of the cloth 10. In het bijzonder wordt vet of vettige substanties door de 5 stoom losgemaakt en ineen soort emulsie omgezet die bijzonder goed door microvezels kan worden opgenomen. In particular, grease or greasy substances loosened by the steam and converted to join 5 type emulsion, which is particularly good could be taken up by microfibers. Periodiek wordt de doek 10 vervangen door een schone doek. Periodically, the cloth 10 is replaced with a clean cloth. De doek kan steeds afhankelijk van het te reinigen oppervlak 12 worden gekozen. The cloth can always be chosen depending on the surface 12 to be cleaned. In voorkomende gevallen kan de reinigingsinrichting ook zonder stoom worden toegepast. In some cases, the cleaning device can also be used without steam. Dan kan de 10 koppeling 23 worden losgemaakt en kan zelfs, indien gewenst, het profiel 13 geheel of gedeeltelijk worden verwijderd. Then, the clutch 23, 10 can be detached and may even, if desired, the profile 13 can be removed in whole or in part.

Gebleken is dat met een werkwijze en inrichting volgens de uitvinding bijvonder goed en eenvoudig grote oppervlakken kunnen worden gereinigd, in het bijzonder ook in industriële omgevingen zoals tehuizen, 15 ziekenhuizen, horeca, openbare gebouwen en dergelijke, ook in sanitaire ruimten zoals toiletruimten en in keukens en eetzalen. It has appeared that with a method and apparatus properly and simple large surfaces according to the invention, for example, below can be cleaned, in particular also in industrial environments such as residential homes, 15 hospitals, catering industry, public buildings and the like, also in sanitary rooms such as lavatories and in kitchens and dining rooms.

De uitvinding is geenszins beperkt tot de in de beschrijving en tekeningen getoonde uitvoeringsvormen. The invention is in no way limited to the embodiments shown in the description and drawings. Vele variaties daarop zijn mogelijk binnen het door de conclusies geschetste raam van de uitvinding. Many variations thereon are possible within the framework outlined by the claims of the invention. Zo kan in 20 plaats van een mobiele stoomgenerator gebruik worden gemaakt van een vaste installatie voor het opwekken van stoom. For example, in 20, instead of a mobile steam generator, use can be made of a fixed installation for generating steam. De toevoerslang en de aanvoerslang kunnen zijn geïntegreerd. The inlet hose and the supply hose may be integrated. De toevoerslang kan langs de buitenzijde van de steel worden gevoerd. The supply hose may be led along the outside of the stem. De vloerplaat en steel kunnen anders zijn uitgevoerd en op andere wijze onderling zijn gekoppeld. The floor plate and handle may be designed differently and in a different manner are mutually coupled. Ook kan 25 de vloerplaat uitwisselbaar worden uitgevoerd, zodat afhankelijk van het te reinigen oppervlak steeds de meest geschikte vloerplaat kan worden gekozen. Also, the floor plate 25 can be carried out interchangeable, so that depending on can always be chosen the most suitable floor plate from the surface to be cleaned.

_UL2 8 o 1 fl____________ _UL2 8 o 1 fl____________

Claims (17)

1. Reinigingsinrichting, voorzien van een vloerplaat voor bevestiging van een reinigingsdoek en een zich langs ten minste één rand van de vloerplaat uitstrekkend profiel voorzien van ten minste één uitlaatopening, waarbij een toevoerslang voor stoom is voorzien die aansluit op genoemde 5 ten minste ene profiel, welke toevoerslang aansluitbaar is op een stoomgenerator. 1. A cleaning device, provided with a floor plate for fastening a cleaning cloth and extends along at least one edge of the floor plate extending profile is provided with at least one outlet opening, which is provided with a feed hose for steam which is connected to said fifth at least one profile, which feed hose is connectible to a steam generator.
2. Reinigingsinrichting volgens conclusie 1, waarbij genoemd profiel zich op afstand van genoemde ten minste ene rand uitstrekt, buiten genoemde vloerplaat. 2. A cleaning device according to claim 1, wherein said section extends at a distance from said at least one edge, outside said floor plate.
3. Reinigingsinrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij de vloerplaat een onderzijde heeft die ten minste in een gebruiksstand relatief vlak is, waarbij de genoemde ten minste ene opening in genoemd profiel op geringe afstand boven een door genoemde onderzijde gedefinieerd vlak is gelegen. 3. A cleaning device according to claim 1 or 2, wherein the floor plate has an underside which, at least in a position of use, is relatively flat, said at least one opening in said profile at a small distance above a plane defined by said underside is situated.
4. Reinigingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, 15 waarbij de vloerplaat in hoofdzaak rechthoekig is en waarbij genoemd profiel zich ten minste langs een lange zijde van genoemde vloerplaat uitstrekt. 4. A cleaning device as claimed in any one of the preceding claims, wherein the floor plate 15 is substantially rectangular and wherein said section extends at least along a long side of said floor plate.
5. Reinigingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de vloerplaat zwenkbaar met een steel is verbonden en de 20 toevoerslang zich ten minste gedeeltelijk door en/of langs genoemde steel uitstrekt. 5. A cleaning device as claimed in any one of the preceding claims, wherein the floor plate is pivotally connected to a stem 20, and the feed hose extends at least partially extends through and / or along said stem.
6. Reinigingsinrichting volgens conclusie 5, waarbij nabij een van de vloerplaat afgekeerd einde van de steel een koppeling is voorzien voor het koppelen van de toevoerslang met een aanvoerslang van een 25 stoomgenerator. 6. A cleaning device according to claim 5, wherein adjacent one of the floor element remote end of the shaft a coupling is provided for coupling the feed hose with a supply hose of a steam generator 25.
7. Reinigingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij genoemd profiel met behulp van een koppelinrichting is verbonden _10 2 8 OJJ______ met een bovenzijde van de vloerplaat, zodanig dat het profiel van de vloerplaat afneembaar is. 7. A cleaning device as claimed in any one of the preceding claims, wherein said profile with the aid of a coupling device is connected _10 2 8 OJJ______ with an upper side of the floorboard, such that the profile of the floor plate is detachable.
8. Reinigingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de vloerplaat aan een onderzijde is voorzien van hechtmiddelen voor 5 het tijdelijk hechten van een reinigingsdoek, in het bijzonder een doek omvattende microvezels. 8. A cleaning device as claimed in any one of the preceding claims, in which the floor plate to a bottom side is provided with adhesive means 5 for temporarily adhering a cleaning cloth, in particular a cloth comprising microfibers.
9. Reinigingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij aan een onderzijde van de vloerplaat een reinigingsdoek is voorzien omvattende microvezels. 9. A cleaning device as claimed in any one of the preceding claims, wherein at an underside of the floor plate a cleaning cloth is provided comprising microfibers.
10. Samenstel van een reinigingsinrichting volgens een der voorgaande conclusies en een stoomgenerator, waarbij de reinigingsinrichting via een aanvoerslang met de stoomgenerator is verbonden. 10. An assembly of a cleaning device according to any one of the preceding claims and a steam generator, wherein the cleaning device is connected via a supply hose to the steam generator.
11. Samenstel volgens conclusie 10, waarbij de lengte van de aanvoerslang tussen de stoomgenerator en de toevoerslang groter is dan de 15 lengte van een of de steel aan de vloerplaat. 11. An assembly according to claim 10, wherein the length of the supply hose between the steam generator and the feed hose is greater than the length 15 of one or the stem to the floor slab.
12. Samenstel volgens een der conclusies 10 of 11, waarbij een ophanginrichting is voorzien voor het tijdens gebruik dragen van de aanvoerslang boven een te reinigen oppervlak. 12. An assembly according to any one of claims 10 or 11, wherein a suspension device is provided for use during wear of the supply hose above a surface to be cleaned.
13. Samenstel volgens een der conclusies 10 -12, waarbij de 20 aanvoerslang losneembaar gekoppeld is of koppelbaar is met de toevoerslang, in het bijzonder met behulp van een snelkoppeling. 13. An assembly according to any one of claims 10 -12, wherein the supply hose 20 is detachably coupled or can be coupled to the feed hose, in particular with the aid of a rapid coupling.
14. Werkwijze voor het reinigen van oppervlakken met behulp van stoom, waarbij vanaf een stoomgenerator stoom wordt aangevoerd naar een profiel langs een rand van een vloerplaat, naast een aan de vloerplaat 25 aangebrachte reinigingsdoek, zodanig dat de stoom vanuit genoemd profiel op een te reinigen oppervlak wordt geblazen, nabij een rand van genoemde reinigingsdoek. 14. A method for cleaning surfaces using steam, wherein from a steam generator, steam is supplied to a section along an edge of a floor plate, next to a cleaning cloth provided on the floor plate 25, so as to clean the steam from said profile on a surface is blown, near an edge of said cleaning cloth.
15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij als reinigingsdoek een doek wordt gebruikt met daarin microvezels. 15. A method according to claim 14, wherein as cleaning cloth a cloth is used having microfibers therein. 1 0 28 0 1 o 1 0 28 0 1 o
16. Werkwijze volgens een der conclusies 14 of 15, waarbij tijdens reinigen van een oppervlak de aanvoerslang en de toevoerslang op afstand van het gereinigde oppervlak wordt gehouden. 16. A method according to any one of claims 14 or 15, wherein the supply hose and the feed hose is held at a distance from the cleaned surface when cleaning a surface.
17. Werkwijze volgens een der conclusies 14 - 16, waarbij met behulp 5 van de stoom vet van het te reinigen oppervlak wordt geëmulgeerd en vervolgens wordt op genomen door een reinigingsdoek die over het oppervlak wordt bewogen. 17. A method as claimed in any one of claims 14-16, which is emulsified with the aid 5 of the steam of fat from the surface to be cleaned, and then is to be moved over the surface to taken by a cleaning cloth. 10 1 0 28 0 1 0 10 1 0 28 0 1 0
NL1028010A 2005-01-12 2005-01-12 Cleaning device and method. NL1028010C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028010 2005-01-12
NL1028010A NL1028010C2 (en) 2005-01-12 2005-01-12 Cleaning device and method.

Applications Claiming Priority (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1028010A NL1028010C2 (en) 2005-01-12 2005-01-12 Cleaning device and method.
US11/331,414 US20060168755A1 (en) 2005-01-12 2006-01-11 Cleaning device and method
EP06075058A EP1681005A1 (en) 2005-01-12 2006-01-11 Cleaning device and method
AU2006217207A AU2006217207A1 (en) 2005-01-12 2006-01-12 Cleaning device and method
CN 200680002154 CN101208036A (en) 2005-01-12 2006-01-12 Cleaning device and method
CA 2594609 CA2594609A1 (en) 2005-01-12 2006-01-12 Cleaning device and method
JP2007551212A JP2008526426A (en) 2005-01-12 2006-01-12 Cleaning equipment and cleaning methods
PCT/NL2006/000015 WO2006091071A1 (en) 2005-01-12 2006-01-12 Cleaning device and method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1028010C2 true NL1028010C2 (en) 2006-05-09

Family

ID=34975052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1028010A NL1028010C2 (en) 2005-01-12 2005-01-12 Cleaning device and method.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20060168755A1 (en)
EP (1) EP1681005A1 (en)
JP (1) JP2008526426A (en)
CN (1) CN101208036A (en)
AU (1) AU2006217207A1 (en)
CA (1) CA2594609A1 (en)
NL (1) NL1028010C2 (en)
WO (1) WO2006091071A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080026688A1 (en) * 2006-07-25 2008-01-31 Paul Musick Method and system for maintaining computer and data rooms
US8534301B2 (en) 2008-06-02 2013-09-17 Innovation Direct Llc Steam mop
CN103596486B (en) * 2011-02-03 2016-05-11 欧洲普罗运营有限责任公司 Steam appliances
AU2012201161B2 (en) 2011-03-04 2014-04-17 Bissell Homecare, Inc. Surface cleaning apparatus with pivoting manifold
US8931115B1 (en) * 2011-12-08 2015-01-13 Nathanael Moon Bonham Microfiber cleaning cloth clothing article and method of assembly
EP2939584B1 (en) * 2013-05-10 2016-11-02 Black & Decker Inc. Steam cleaning devices and compositions for use therewith

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1803693A (en) * 1929-04-24 1931-05-05 Herbert A Cutting Cleaning means
US4119386A (en) * 1976-06-10 1978-10-10 Cushing Ernest W Mop assembly to distribute selected liquids on floor areas, to be waxed, cleaned, and/or stripped
EP0032360A1 (en) * 1980-01-14 1981-07-22 NOVUM - Novità in Elettrodomestica Srl Device for cleaning surfaces
GB2294196A (en) * 1994-10-21 1996-04-24 Cyril Jacques Steam cleaning mop
EP1023865A1 (en) * 1999-01-27 2000-08-02 Josef Kränzle Guide device for guiding and connecting a nozzle to a hose of a cleaning machine
DE20103268U1 (en) * 2001-02-23 2001-06-13 Kaercher Gmbh & Co Alfred Steam cleaner
US20020186996A1 (en) * 2001-06-12 2002-12-12 Aramark Corporation Dispenser
GB2376874A (en) * 2001-06-21 2002-12-31 Lambert Wu Pivoting and rotating structure for retaining the cleaning head of a vapour cleaner
US20030041406A1 (en) * 2001-09-06 2003-03-06 Lambert Wu Vapor cleaner
US20040042842A1 (en) * 2002-06-29 2004-03-04 Avet Ag Cleaning device

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001327449A (en) 2000-05-19 2001-11-27 Alpha Homes:Kk Attachment for steam washing, and part for brush
US6584990B2 (en) * 2001-01-19 2003-07-01 Dervin International Pty. Ltd. Steam mop
DE20212544U1 (en) * 2002-08-14 2002-12-05 Tsai Sam Holding device for a steam cleaning device
FR2868935B1 (en) 2004-04-16 2006-05-26 Sanivap Sa An apparatus for cleaning and disinfecting a surface
US7669280B2 (en) * 2004-07-02 2010-03-02 Euro-Pro Operating, LLC. Steam nozzle attachment for use with steam cleaner

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1803693A (en) * 1929-04-24 1931-05-05 Herbert A Cutting Cleaning means
US4119386A (en) * 1976-06-10 1978-10-10 Cushing Ernest W Mop assembly to distribute selected liquids on floor areas, to be waxed, cleaned, and/or stripped
EP0032360A1 (en) * 1980-01-14 1981-07-22 NOVUM - Novità in Elettrodomestica Srl Device for cleaning surfaces
GB2294196A (en) * 1994-10-21 1996-04-24 Cyril Jacques Steam cleaning mop
EP1023865A1 (en) * 1999-01-27 2000-08-02 Josef Kränzle Guide device for guiding and connecting a nozzle to a hose of a cleaning machine
DE20103268U1 (en) * 2001-02-23 2001-06-13 Kaercher Gmbh & Co Alfred Steam cleaner
US20020186996A1 (en) * 2001-06-12 2002-12-12 Aramark Corporation Dispenser
GB2376874A (en) * 2001-06-21 2002-12-31 Lambert Wu Pivoting and rotating structure for retaining the cleaning head of a vapour cleaner
US20030041406A1 (en) * 2001-09-06 2003-03-06 Lambert Wu Vapor cleaner
US20040042842A1 (en) * 2002-06-29 2004-03-04 Avet Ag Cleaning device

Also Published As

Publication number Publication date
WO2006091071A1 (en) 2006-08-31
AU2006217207A1 (en) 2006-08-31
CN101208036A (en) 2008-06-25
US20060168755A1 (en) 2006-08-03
EP1681005A1 (en) 2006-07-19
JP2008526426A (en) 2008-07-24
CA2594609A1 (en) 2006-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6431217B2 (en) Liquid transport device
US9044132B2 (en) Quilted fabric towel steam pocket for a steam appliance
CA2524671C (en) 100% synthetic absorbent wipes
ES2309369T3 (en) Self-cleaning flooring system.
US20050113277A1 (en) Hard surface cleaning compositions and wipes
US20070094829A1 (en) Cleaning tool
JPWO2005099549A1 (en) Cleaning tool sheet and cleaning tool
US5351356A (en) Combination sponge and handle
EP2040886A2 (en) Quick-release handle and interchangeable cleaning system
EP1799089B1 (en) Steam nozzle attachment for use with steam cleaner
US8918947B2 (en) Crevice tool for vacuum cleaners
ES2323961T3 (en) Cutting board that it can be attached to a countertop.
US20030110584A1 (en) Cleaning implement
US4454628A (en) Table for use in cleaning fish
KR19990077956A (en) Cleaning articles using a long staple
US20020189039A1 (en) Footwear cleaning apparatus
US8438687B2 (en) Heated food preparation surface cleaning system
US8578564B2 (en) Handle for removable cleaning implement
US7725974B2 (en) Shoe and foot cleaning and disinfecting system
US4158575A (en) Cleaning and disinfecting hard surfaces
US2310011A (en) Connector for mop and brush handles
EP2389091B1 (en) Cleaning article with non-planar element in place of strips
US9309657B2 (en) Floor mat
US6568419B1 (en) Disposable fluid control island
JP2009501613A (en) Combination dispenser with a product dispenser

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120801