New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1027225C2 - Island-based mobile communication facility. - Google Patents

Island-based mobile communication facility. Download PDF

Info

Publication number
NL1027225C2
NL1027225C2 NL1027225A NL1027225A NL1027225C2 NL 1027225 C2 NL1027225 C2 NL 1027225C2 NL 1027225 A NL1027225 A NL 1027225A NL 1027225 A NL1027225 A NL 1027225A NL 1027225 C2 NL1027225 C2 NL 1027225C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
island
mobile communication
communication device
mobile
based
Prior art date
Application number
NL1027225A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Ching-Hsiang Hsu
Hsiao-Wei Hsu
Kan-Lin Lee
Charlie Chien-Chung
Original Assignee
Far Eastone Telecomm Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Far Eastone Telecomm Co filed Critical Far Eastone Telecomm Co
Priority to NL1027225A priority Critical patent/NL1027225C2/en
Priority to NL1027225 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1027225C2 publication Critical patent/NL1027225C2/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
  • H04W8/06Registration at serving network Location Register, VLR or user mobility server

Abstract

The communication arrangement comprises; Base Transceiver Stations (BTSs) controlled by an island Base Station Controller (BSC); a Mobile Switching Center (MSC); and an island Visitor Location Register (VLR). A mobile communication device asks the MSC for location updating on entering an island cell, and the VLR records a mobile station integrated services digital network (MSISDN) of the device on completion of location updating. The MSC provides a special service e.g. short message service (SMS), multimedia message service, to the mobile communication device by reading the MSISDNs recorded in the island VLR.

Description

< EILAND-GEBASEERDE MOBIELE COMMUNICATIE VOORZIENING Achtergrond van de uitvinding 5 1. Vakgebied van de uitvinding <ISLAND-BASED MOBILE COMMUNICATIONS DEVICE BACKGROUND OF THE INVENTION 5 1. Field of the Invention

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een mobiele communicatievoorziening en, in het bijzonder, op een eiland-gebaseerde en op draadloze telefoons gebaseerde mo-10 biele communicatievoorziening. The present invention relates to a mobile communication facility and, in particular, on an island-based and wireless phones based Mo-10 ble communication facility.

2. Beschrijving van de gerelateerde stand der techniek 2. Description of the Related Art

Mobiele communicatietechniek heeft een snelle, specta-15 culaire ontwikkeling gekend die leidde tot een toegenomen gebruik van telecommunicatieproducten zoals draadloze telefoons. Mobile communications technology has experienced rapid, 15-specta cular development which led to an increased use of telecommunications products such as cordless phones. Op conventionele wijze kunnen diverse soorten technieken geïmplementeerd worden voor op draadloze telefoons gebaseerde communicatie. Conventionally, various types of techniques can be implemented for wireless phones based communications. Een tijdgedeelde meervoudi-20 ge toegang (Time Division Multiple Access, TDMA) toegangs-techniek en een frequentiegedeelde duplex (Frequency Division Duplex, FDD) techniek zijn bijvoorbeeld toegepast in een wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (Global System for Mobile communication, GSM). A time shared meervoudi-20 ge access (Time Division Multiple Access, TDMA) access technology and frequency division duplex (Frequency Division Duplex, FDD) technique are used, for example in a global system for mobile communication (Global System for Mobile communication, GSM). In het GSM zal, 25 wanneer er geen behoefte is aan het voeren van een gesprek gedurende een oproepcyclus (bijvoorbeeld één oproep per 30 minuten), een draadloze telefoon na een locatieverwer- 102722¾ \ \ 2 vingsprocedure niet communiceren met het GSM voor de bevestiging van de locatie ten opzichte van het GSM om elec-tronische energie van de draadloze telefoon te besparen. In the GSM will be 25 when there is no need to conduct a conversation during a call cycle not communicate (for example, one call every 30 minutes), a wireless telephone after locatieverwer- 102722¾ \ \ 2 procedure with the mobile phone for confirmation the location relative to the cell to save elec-tronic energy from the wireless phone.

Het GSM-systeem registreert slechts het lokale gebied (lo-5 cal area, LA) dat gerelateerd is aan de draadloze telefoon. The GSM system records only the local area (lo-cal area 5, LA) related to the cordless phone. Een enkel lokaal gebied kan echter meer dan honderd zend-ontvangstbasisstations (base transceiver stations, BTS) bestrijken, waarbij elke BTS is aangewezen om een gespecificeerd gebied, bekend als een cel, te bestrijken. However, a single local area may cover more than one hundred transmitter-receiver of base stations (base transceiver stations, BTS), each BTS is designated to cover a specified area, known as a cell. In 10 het geval van het verschaffen van korte boodschapdiensten (short message services, SMSs) aan alle draadloze telefoons in bepaalde cellen, zal het GSM-systeem bevestigen welke draadloze telefoons in het LA zich in de bepaalde cellen bevinden door alle BTSs te verzoeken om alle draad-15 loze telefoons achter elkaar op te roepen, waarbij vervolgens alle met het mobiele station geïntegreerde digitale dienstennetwerken (mobile integrated services digital net-works, MSISDNs) van alle draadloze telefoons in de bepaalde cellen worden verkregen. In 10 case of providing short message services (short message services, SMSs) to all wireless phones in certain cells, the GSM system will confirm which wireless phones in LA are in the particular cells by inviting all BTSs for all wire 15 to call free phones behind each other, then all the mobile station integrated services digital network (integrated services digital mobile net works, MSISDNs) all cordless phones are obtained in certain cells. Het GSM-systeem zal vervol-20 gens, gebaseerd op MSISDNs, SMSs verschaffen aan alle draadloze telefoons in enkele bepaalde cellen. The GSM system will vervol-20 gene, based on MSISDNs, SMSs to all wireless phones in any given cell. Dit onvermijdelijke oproepen zal de belasting van het systeem ver- ! This inevitably calls will Treaties the load on the system! groten en systeembronnen significant verspillen. significant wasting great and system resources. Vandaar dat een behoefte bestaat voor verbetering teneinde de 25 hiervoor genoemde problemen te beperken en/of te ondervangen. Hence, a need exists for improvement in order to reduce the 25 above-mentioned problems and / or to overcome.

In zijn algemeenheid zijn eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzieningen onder meer bekend uit US 2003/069013, US 5.590.398, EP 865.219 en WO 98/30045. In general, to be island-based mobile communication facilities, inter alia, known from US 2003/069013, US 5590398, EP 865219 and WO 98/30045.

30 30

Samenvatting van de uitvinding Summary of the Invention

Een doel van de onderhavige uitvinding is een eiland-gebaseerd mobiele communicatievoorziening te verschaffen 35 die in staat is MSISDNs van alle draadloze telefoons in eilandcellen te verkrijgen voor het verschaffen van een speciale boodschapdienst. An object of the present invention is to provide an island-based mobile communication device 35 is able to obtain MSISDNs of all wireless telephones in islet cells to provide a special message service.

1027225 * 3 1027225 * 3

Een verder doel van de onderhavige uitvinding is een eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening te verschaffen waarmee MSISDNs van alle draadloze telefoon in eilandcellen worden verkregen zonder de belasting van een 5 mobiele communicatievoorziening te vergroten. A further object of the present invention is to provide an island-based mobile communication device that enables MSISDNs of all the cordless telephone can be obtained in islet cells, without increasing the load of a mobile 5 communication facility.

Teneinde de hierboven genoemde en verdere doelen te bereiken, verschaft de onderhavige uitvinding een eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening, die omvat: een aantal zend-ontvangst basisstations (base transceiver sta-10 tions, BTSs) die elk overeenkomen met en opgesteld zijn binnen een cel, en die gebruikt worden om een mobiele communicatiedienst te verschaffen voor ten minste één mobiele communicatie-inrichting in de cel, waarbij een aantal cellen ten minste één lokaal gebied (local area) vormen met 15 ten minste één eilandcel waarbij elke eilandcel een ei-land-BTS bezit; In order to the above-mentioned and to achieve further objects, the present invention provides an island-based mobile communication device, comprising: a plurality of transmitter-receiver of base stations (base transceiver sta-10 stations, BTSs), which are each corresponding to and disposed within a cell , and which are used to provide a mobile communication service to at least one mobile communication device in the cell, wherein a plurality of cells, at least one local region (local area) form by 15 at least one islet wherein each islet an egg-land -BTS property; een eilandbasisstationbesturing (base station controller, BSC) die verbonden is met het eiland-BTS en die gebruikt wordt om de werking daarvan te bedienen; an island base station controller (base station controller, BSC) which is connected to the island-BTS, and which is used to control the operation thereof; een eiland-mobielschakelcentrum (mobile switching center, 20 MSC), verbonden met het eiland-BSC en gebruikt voor de besturing van de werking daarvan, waarbij ten minste één mobiele communicatie-inrichting het eiland-MSC vraagt naar een verversing van de locatie terwijl deze in de ten minste ene eilandcel binnentreedt; an island-mobile switching center (mobile switching center, 20 MSC), connected to the island-BSC and used for the control of the operation thereof, wherein at least one mobile communication device requests the island-MSC to a refresh of the site while it in the at least one islet enters; en een eiland- 25 bezoekerslocatieregister (visitor location register, VLR) die overeenkomt met en verbonden is met het eiland-MSC , en wanneer de ten minste ene mobiele communicatie-inrichting de locatieverversing afrondt, registreert het eiland-VLR een mobiel station geïntegreerde diensten digi-30 taal netwerk (mobile station integrated services digital network, MSISDN) van elke mobiele communicatie-inrichting, waarbij het eiland-MSC een speciale dienst verschaft naar de ten minste ene mobiele communicatie-inrichting in de ten minste ene eilandcel door de MSISDNs te lezen die ge-35 registreerd zijn in het eiland-VLR, waarbij de speciale dienst een multimediaboodschapdienst (multimedia message service) is. and an island 25 visitor location register (Visitor Location Register, VLR) which corresponds to and is connected to the island-MSC, and if the at least one mobile communication device completes the location change only, the island-VLR register a mobile station integrated services digital -30 language network (Mobile station integrated services digital network, MSISDN) of each mobile communication device, the island-MSC provides a special service to the at least one mobile communication device in the at least one islet by reading the MSISDNs which ge-35 registered in the island-VLR, the special service is a multimedia message service (multimedia message service).

1027225 4 4 1027225

Andere doelen, voordelen en nieuwe eigenschappen van de uitvinding worden duidelijker uit de gedetailleerde beschrijving in combinatie met de bijgevoegde figuren. Other objects, advantages and novel features of the invention will be more apparent from the detailed description taken in conjunction with the accompanying figures.

5 Korte beschrijving van de figuren 5 Brief Description of the Figures

Figuur 1 toont een schematisch overzicht van een bekend GSM; Figure 1 shows a schematic overview of a prior art mobile phone; figuur 2 toont een blokdiagram van het bekende GSM; Figure 2 shows a block diagram of the known mobile phone; 10 figuur 3 toont een schematisch overzicht van een ei- land-BSC en draadloze telefoons volgens de onderhavige uitvinding; 10 Figure 3 shows a schematic overview of a protein land-BSC and wireless telephones according to the present invention; figuur 4 toont een blokdiagram van het eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening volgens de on-15 derhavige uitvinding; Figure 4 shows a block diagram of the island-based mobile communications device in accordance with the on-15 current invention; en figuur 5 toont een schematisch aanzicht van speciale diensten die verschaft worden door middel van de eiland-gebaseerde mobiele communicatie-inrichting volgens de onderhavige uitvinding. and Figure 5 shows a schematic view of special services which are provided by way of the island-based mobile communication device according to the present invention.

20 20

Detailbeschrijving van de voorkeursuitvoering ii Detail Description of the Preferred Embodiment ii

Onder verwijzing naar de figuren 1 en 2 wordt een algemeen bekend GSM-netwerk getoond, waarin een draadloze 25 telefoon 20 kan communiceren met een andere draadloze telefoon. With reference to Figures 1 and 2, there is shown a well known GSM-network, in which a wireless telephone 25, 20 can communicate with another wireless telephone. De draadloze telefoon 20 is ook bekend als mobiel station (Mobile Station, MS). The wireless phone 20 is also known as a mobile station (Mobile Station, MS). In de draadloze telefoon 20 is een bepaald MSISDN opgeslagen, ook bekend als het nummer van de draadloze telefoon. In the cordless phone 20 is stored a particular MSISDN, also known as the number of the cordless phone. In het geval een oproep 3 0 binnenkomt of een oproep wordt gestart, weet het GSM waar de draadloze telefoon 20 is (bijvoorbeeld LA1 komt overeen met BSC 60) door een thuislocatieregister (Home Location Register, HLR) 72 aan te roepen. In case a call 3 0 enters or initiates a call, the phone knows where the wireless telephone 20 (eg LA1 corresponds with BSC 60) by a home location register (Home Location Register, HLR) 72 to call. Vervolgens zal het BSC 60 één van de BTSs (bijvoorbeeld BTS 30) toekennen om met de 35 draadloze telefoon 20 te communiceren. Then, the BSC 60 will be one of the BTSs (e.g. BTS 30) to assign to communicate with the cordless telephone 35 20. Elke component van het GSM wordt hierna in detail beschreven. Each component of the cell is hereinafter described in detail.

1 027225 5 1 027225 5

Een zend-ontvangst basisstation (Base Transceiver Station, BTS) is geschikt om spraak naar de draadloze telefoon 20 te verzenden of spraak van de draadloze telefoon 20 te ontvangen. A transceiver station (Base Transceiver Station, BTS) is capable of speech to transmit the wireless phone 20 or receive voice of the wireless telephone 20. Zoals getoond in figuur 1, zijn respec-5 tievelijk BTSs 30, 31, 32, 33, 34 en 35 opgesteld in LAI, zijn BTSs 40, 41, 42, 43, 44 en 45 opgesteld in LA2, en zijn BTSs 50, 51, 52 en 53 voorzien in LA3. As shown in Figure 1, are respec-5 respectively BTSs 30, 31, 32, 33, 34 and 35 arranged in LAI, its BTSs 40, 41, 42, 43, 44 and 45 arranged in LA2, and BTSs 50, 51 , 52 and 53 are provided in LA3.

Een basisstationbesturing (Base Station Controller, BSC) is geschikt om elke BTS in een LA te besturen om te 10 communiceren met een draadloze telefoon. A base station controller (Base Station Controller, BSC) is adapted to control each BTS in LA 10 to communicate with a cordless phone. De BSC is verder gekoppeld met een mobiel schakelcentrum (mobile switching center, MSC) om daarmee te communiceren. The BSC is further coupled to communicate therewith a mobile switching center (mobile switching center, MSC). Elk LA bezit een unieke lokale gebied-identiteit (Location Area Identity, LAI) voor gebruik bij zijn identificatie. Each LA has a unique local identity area (Location Area Identity, LAI) for use in its identification. De BSC 60 is 15 bijvoorbeeld geschikt om alle BTSs in LAI te besturen. The BSC 60 is 15 for example suitable for controlling all BTSs in the LAI. De draadloze telefoon 20 zal de LAI die overeenkomt met het LAI opslaan terwijl deze LAI binnentreedt. The wireless phone 20 LAI will save the corresponding LAI LAI while entering. Op dezelfde wijzen is de BSC 62 geschikt om alle BTSs in LA2 te besturen. At the same point, the BSC 62 is capable of controlling all the BTSs in LA2. De draadloze telefoon 20 zal het LAI die overeenkomt 20 met het LA2 opslaan terwijl deze LA2 binnentreedt. The wireless phone 20, the LAI will store 20 that corresponds to the LA2 LA2 while it enters. Het BSC 64 is geschikt om alle BTSs in LA3 te besturen. The BSC 64 is configured to control all BTSs in LA3. De draadloze telefoon 20 zal de LAI die overeenkomt met het LA3 opslaan terwijl deze LA3 binnentreedt. The wireless phone 20, the LAI will store that corresponds to the LA3 LA3 while it enters.

Een bezoekerslocatieregister (visitor location regis-25 ter, VLR) is geschikt om het MSISDN van elke draadloze telefoon in een LA te registreren en een aanroepdienst van dè MSISDN naar een overeenkomende MSC te verschaffen. A visitor location register (visitor location regis-25b, VLR) is adapted to record and to provide a aanroepdienst from MSISDN to a corresponding MSC to the MSISDN of each wireless telephone in a LA. Een VLR 65 registreert bijvoorbeeld de MSISDN van de draadloze telefoon 20 terwijl deze LA3 binnentreedt. A VLR 65, for example, registers the MSISDN of the wireless phone 20, while this LA3 enters. De VLR 65 wist 30 daarentegen het MSISDN wanneer de draadloze telefoon LA3 verlaat. The VLR 65 knew 30 other hand, the MSISDN when the leaves cordless phone LA3. Op dergelijke wijze kan de MSC 90 bepalen of de draadloze telefoon zich in LA3 bevindt door de VLR 65 aan te roepen. In such a manner, the MSC 90 can determine whether the wireless phone is in LA3 by calling to the VLR 65. Op de overeenkomstige wijze is een VLR 61 geschikt om het MSISDN te registreren van elke draadloze te-35 lefoon in LAI en LA2, en een aanroepdienst van de MSISDN naar een overeenkomende MSC 80 te verschaffen. In the corresponding manner, a VLR 61 suitable for recording of each wireless-to 35 p h in LAI and LA2, and to provide a aanroepdienst of the MSISDN to a corresponding MSC 80, the MSISDN. Het is dui- 1 0272 25 * 6 delijk dat één VLR de MSISDNs in ten minste één LA kan registreren. It is DUI 1 0272 25 * 6 animal that, in at least one LA may register VLR to any one of the MSISDNs.

Het GSM kan de positie van een draadloze telefoon bevestigen door via de MSC 80 of 90 MSISDNs aan te roepen 5 die opgeslagen zijn in één VLR. The GSM can confirm the position of a wireless phone by calling via the MSC 80 or 90 MSISDNs 5 stored in one VLR. Het MSC 90 roept bijvoorbeeld de VLR 65 van de MSISDN van de draadloze telefoon 20 aan. The MSC 90 calls for example the VLR 65 of the MSISDN of the wireless phone 20 in. Wanneer de VLR 65 de aanroep beantwoordt, bevestigt het GSM dat de draadloze telefoon 20 zich in LA3 bevindt, en indien dat niet het geval is, bevindt de draadloze te-10 lefoon zich buiten LA3. When the VLR 65 answers the call, the phone confirms that the wireless telephone 20 is in LA3, and if that is not the case, is the wireless to 10 LePhone outside LA3.

Een apparatuuridentiteitsregister (equipment identity register EIR) 70 is geschikt om een unieke internationale mobiele apparatuuridentificatie (international mobile equipment identity, IMEI) van een draadloze telefoon te 15 registreren. An equipment identity register (EIR equipment identity register) 70 is capable of a unique international mobile equipment identification (international mobile equipment identity, IMEI) registering a wireless phone 15. De IMEI is een nummer dat is vastgelegd door de fabrikant. The IMEI is a number that is specified by the manufacturer. Het GSM zal bijvoorbeeld het IMEI registre- , ren in de EIR 70 wanneer de GSM voor de eerste keer binnenkomt, voor het bepalen van de actuele status van de draadloze telefoon. For example, the phone will IMEI registre-, run in the EIR 70 when the cell enters for the first time, to determine the current status of the wireless phone. De EIR 70 klassificeert de draadloze 20 telefoon als één van drie lijsten die gebaseerd zijn op de actuele status van de draadloze telefoon, namelijk een witte lijst die betekent dat de draadloze telefoon in een normale toestand is, een grijze lijst die betekent dat de draadloze telefoon in de gaten gehouden wordt, en een 25 zwarte lijst die betekent dat de draadloze telefoon gestolen of buiten dienst is. The EIR 70 classifies wireless 20 phone as one of three lists that are based on the current status of the wireless phone, namely a white list means that the cordless phone is in a normal state, a gray list, which means that the wireless phone in, and a 25 black holes kept list means that the stolen wireless phone or out.

Een thuislocatieregister (home location register, HLR) is niet alleen geschikt om slechts basisgegevens zoals speciale door gebruikers verzochte telecommunicatie-30 diensten, routeerboodschappen en toegewezen overdrachtnum-mers op te slaan, maar tevens de identificatiegegevens. A home location register (home location register, HLR) is not only suitable only basic information such as special user requested telecommunications services 30, routeerboodschappen and assigned numbers overdrachtnum-saving, but also the identification.

Elke draadloze telefoon 20 is bijvoorbeeld geregistreerd in HLR 63 en opgeslagen in VLR 61. Wanneer de draadloze telefoon 20 van een cel die wordt bestreken door de BTS 30 35 naar een andere cel beweegt die wordt bedekt door de BTS 50, betekent dit dat de draadloze telefoon 20 van de LA1 (buiten bereik van MSC 80) naar LA3 (in het bereik van MSC Each cordless telephone 20 is, for example, registered in the HLR 63 and stored in the VLR 61. When the wireless phone 20 of a cell covered by the BTS 30, 35 moves to a different cell which is covered by the BTS 50, this means that the wireless telephone 20 of the LA1 (out of range of the MSC 80) to LA3 (in the region of MSC

1027225 % 7 90) beweegt. 1027225% 7 90) moves. De draadloze telefoon 20 vraagt de MSC 90 een communicatiedienst te verschaffen, de MSC 90 vergelijkt de basisgegevens en identificatiegegevens die geregistreerd zijn in de HLR 63. Wanneer de gegevens overeenkomen, be-5 dient de MSC 90 de draadloze telefoon 2 0 en slaat de MSISDN in VLR 65 op. The wireless phone 20 requests the MSC 90 to provide a communication service, the MSC 90 compares the basic data and identification data which are registered in the HLR 63. When the data match, should be-5, the MSC 90 to the cordless telephone 2 0, and stores the MSISDN in VLR 65 on. Het is duidelijk dat de MSISDN in VLR 61 door de MSC 90 wordt verwijderd. It is obvious that the MSISDN in the VLR 61 is deleted by the MSC 90.

Een authentificatiecentrum (authentication center, AUC) 74 is geschikt om parameters te verschaffen die ver-10 eist zijn bij het uitvoeren van authentificatie door de draadloze telefoon 20. De draadloze telefoon 20 zal het GSM verzoeken te authentificeren door hun internationale mobiele abonnementsidentiteit (international mobile sub-scriber identity (IMSI), MSISDN en dergelijke daaraan te 15 verschaffen. Vervolgens gebruikt het GSM parameters van de draadloze telefoon 20 die zijn opgeslagen in de AUC 74 om de draadloze telefoon 20 te authentificeren. Een tijdelijke mobiele abonnementsidentiteit (temporary mobile subsri-ber identity, TMSI) en een LAI worden aan de draadloze te-20 lefoon 20 toegewezen, gebaseerd op een gespecificeerd protocol nadat de authentificatie van de draadloze telefoon 20 is afgerond, waarin de LAI overeenkomt met de LA van de draadloze telefoon 20. De bovengenoemde procedure is bekend als locatieregistratie. De draadloze telefoon 20 zal 25 de TMSI en de LAI opsl An authentication center (authentication center AUC) 74 is adapted to provide parameters that require far-10 when performing authentication by the wireless telephone 20. Wireless telephone 20 will authenticate the mobile applications by their international mobile subscription identity (International Mobile sub-scriber identity (IMSI), MSISDN and the like thereto providing to 15. Subsequently, using the GSM parameters of the wireless phone 20 that is stored in the AUC 74 in order to authenticate the wireless phone 20. A temporary mobile subscription identity (temporary Mobile subsri- ber identity, TMSI), and LAI to be assigned to the wireless-p h 20 20, based on a specified protocol after the authentication of the wireless telephone 20 has been completed, in which the LAI matches the LA of the wireless telephone 20. the above-mentioned procedure is known as location registration. the wireless phone 20 is 25, the TMSI and LAI Save sent aan. to. De draadloze telefoon 20 zal het GSM verzoeken te authentificeren door daaraan TMSI en LAI te verschaffen alvorens te communiceren met GSM. The wireless phone 20 will authenticate the mobile applications by providing them TMSI and LAI before communicating with GSM. Met andere woorden, communicatie tussen de draadloze telefoon 20 en het GSM wordt slechts mogelijk gemaakt nadat de au-30 thentificatie is afgerond. In other words, communication between the wireless telephone 20 and the mobile phone is made possible only after the au 30 thentificatie completed.

Er is geen behoefte om de gegevens van de draadloze telefoon 20 te verversen wanneer de draadloze telefoon 20 verplaatst is van een cel die wordt bestreken door de BTS 30 naar een cel die wordt bestreken door de BTS 50, omdat 35 beide cellen bestuurd worden door de MSC 80. Wanneer de draadloze telefoon 20 echter van de cel naar een andere cel beweegt die wordt bestreken door de BTS 50, verzoekt 102722¾ Λ 8 de draadloze telefoon 20 het GSM de positie te verversen door TMSI en LAI daaraan te verschaffen, omdat de draadloze telefoon 20 buiten dienst van MRC 80 is en binnen de dienst van MRC 90. GSM zal de MSISDN van de draadloze te-5 lefoon die is opgeslagen in de VLR 61 wissen en de MSISDN in de VLR 65 opslaan, en aan de draadloze telefoon 20 een nieuwe LAI toekennen die overeenkomt met LA3. There is no need to refresh the data of the wireless telephone 20 when the wireless telephone 20 has been moved from a cell that is covered by the BTS 30 to a cell that is covered by the BTS 50, as 35 the two cells are controlled by the MSC 80. When the wireless phone 20, however, the cell moves to another cell which is covered by the BTS 50, calls 102722¾ Λ 8 the cordless telephone 20, the mobile phone to change the position by providing TMSI and LAI thereto, because the wireless phone 20 is out of service MRC 80 and in the service of the MRC 90. GSM MSISDN will be wireless-5 LePhone stored erase the VLR 61 and store the MSISDN in the VLR 65, and the wireless phone 20 assigning a new LAI corresponding to LA3. Het bovengenoemde proces is bekend als locatieverversing. The above process is known as a location change.

Een toegangs MSC (gateway MSC) 76 is gekoppeld aan de 10 ruggengraat (backbone) 78. De MSC 70 is geschikt om spraakgegevens van de draadloze telefoon naar de ruggengraat 78 te verzenden of spraakdata van de ruggengraat 78 te ontvangen om naar de draadloze telefoon 20 te worden verzonden. An access MSC (Gateway MSC) 76 is coupled to the 10 spine (backbone) 78. The MSC 70 is suitable to send, or voice data of the spine to be received 78 speech data from the wireless telephone to the spine 78 so as to the cordless phone 20 to be sent. De ruggengraat 78 is volgens een bestaand net-15 werk geïmplementeerd, zoals ISDN, openbaar telefoonnet- werksysteem, (public system telephone network, PSTN), of een openbaar bovenlandsmobielnetwerk (public land mobile network, PLMN) . The spine 78 is implemented according to an existing net-work 15, such as ISDN, public telephone network system, (public system telephone network, PSTN), a public or above land mobile network (Public Land Mobile Network, PLMN). Het GSM kan via een PSTN gekoppeld zijn met een telefoonlijn via ISDN aan een MSC op afstand of 20 via PLMN aan het GSM van één of andere internetdienst verschaffer (Internet service provider, ISP). GSM, via a PSTN are connected to a telephone line via ISDN to an MSC or remotely via PLMN 20 to the cell of one or another Internet service provider (Internet service provider, ISP).

Een MSC is één van de schakelcentra van het GSM. MSC is one of the switching centers of the GSM. Door de MSC worden vele besturings- en authentificatieprocedu-res uitgevoerd. Because of the MSC are performed many control and authentificatieprocedu-res. In het geval door de draadloze telefoon 20 25 (in LAI) een telefoonnummer wordt gebeld, roept de BSC 60 de MSC 80 aan om de positie van het nummer te zoeken. In case the wireless telephone 20 25 (in LAI) a telephone call, the BSC 60, the MSC 80 calls to seek the position of the number. De MSC 80 vergelijkt eerst elke groep opgeslagen gegevens in de VLR 61 met het nummer. The MSC 80 first compares each group of stored data in the VLR 61 with the song. Wanneer een groep gegevens niet overeenkomt, leest de MSC 80 groepen gegevens in de HLRs 30 om de positie van het nummer te bepalen. When a set of data does not match, the MSC reads 80 groups of data in the HLRs 30 to determine the position of the number. Vandaar dat de BSC 60 verbinding kan maken met een BSC 64 om met een andere draadloze telefoon te communiceren. Hence, the BSC 60 can connect to a BSC 64 to communicate with another wireless phone. Op alternatieve wijze kan de BSC 80 verbinding maken met de ruggengraat 78 om te communiceren met een draadverbonden telefoon. Alternatively, the BSC 80 can make connection to the spine 78 so as to communicate with a wire-connected telephone.

35 De handelingen van de BSC 60 en 62 worden beide be stuurd door de MSC 80. Met andere woorden, een enkele MSC kan ten minste één BSC besturen om de communicatiedienst 102722¾ 9 te verschaffen. 35 The actions of the BSC 60, and 62 are controlled by the MSC either be 80. In other words, a single MSC may control at least one BSC in order to provide the communication service 102722¾ 9. De MSC 80 en 90 zijn beide gekoppeld met het GMSC 76 voor communicatie met de ruggengraat 78. Hierdoor is het voor een telefoon mogelijk een oproep te doen aan een draadloze telefoon 20. Tevens kan een draadloze 5 telefoon die wordt bediend door GSM of een ISP een oproep doen naar de draadloze telefoon en vice versa. The MSC 80 and 90 are both coupled to the GMSC 76 for communication with the backbone 78. As a result, it is possible to make a call for a telephone to a wireless telephone 20. In addition, a wireless telephone can 5 which is served by GSM or ISP make a call to the cordless handset and vice versa.

Het typische GSM is beschreven. The typical cell phone has been described. In het geval er tussen het GSM en de draadloze telefoon 20 wordt gecommuniceerd, bepaalt het GSM eerst de locatie (dat wil zeggen 10 LA) van de draadloze telefoon 20 en wijst deze een geschikte BTS aan om een draadloze verbinding te bewerkstelligen met de draadloze telefoon 20. Er zijn drie werkwijzen die door het GSM worden uitgevoerd bij het bepalen van de cel van de draadloze telefoon en het toekennen van een 15 geschikte BTS. In case between the GSM and wireless telephone 20 is communicated, the mobile first determines the location (ie 10 LA) of the wireless telephone 20 and assigns an appropriate BTS to establish a wireless connection with the wireless telephone 20. There are three methods which are carried out by the GSM in the determination of the cell of the wireless telephone, and the allocation of a suitable 15-BTS. Namelijk de eerste is dat elke BTS een oproepsignaal uit zendt en vervolgens op een antwoord van de draadloze telefoon 20 wacht om de draadloze telefoon 20 te bepalen en een BTS toe te kennen om een draadloze verbinding met de telefoon 20 te bewerkstelligen. Namely, the first is that each BTS transmits a call signal, then a response from the cordless phone 20 waits to determine the wireless phone 20 and assign a BTS to establish a wireless connection to the phone 20. Dit zal GSM-20 bronnen verspillen en de efficiency verlagen. This will waste GSM-20 sources and reduce efficiency. Een tweede werkwijze is dat de cel van de draadloze telefoon 20 door het GSM wordt ververst wanneer de telefoon 20 een nieuwe cel binnentreedt. A second method is that the cell of the wireless phone 20 is updated by the mobile phone when the phone 20 enters a new cell. Dit kent als nadeel dat door het GSM een groot aantal malen een verversing moet worden uitgevoerd, 25 hetgeen resulteert in een grote toename van de belasting van het GSM. This has as a disadvantage that a refresh is to be performed a plurality of times through the cell, 25, which results in a large increase in the load of the GSM. Een derde werkwijze is dat een LA samengesteld is met vele BTSs, en een locatieverversing slechts wordt uitgevoerd wanneer de telefoon 20 van zijn actuele LA naar een andere LA beweegt, waarbij een oproepprocedure 30 wordt gevormd door oproepsignalen die worden uitgezonden door alle BTSs in hetzelfde LA. A third method is that an LA is composed with many BTSs, and is carried out only one location change only when the phone 20 moves from its current LA to a different LA, in which a call procedure 30 is constituted by call signals which are transmitted by all the BTSs in the same LA . De derde werkwijze wordt toegepast in het huidige GSM. The third method is applied in the current GSM.

De draadloze telefoon 20 treedt in een paraatstand wanneer deze een locatieregistratie of locatieverversings-35 procedure uitvoert. The wireless phone 20 enters a standby mode when it performs a location registration or location refresh-35 procedure. Op dat moment weet het GSM slechts de actuele locatie (dat wil zeggen LA) van de draadloze telefoon 20 in plaats van de actuele cel van de draadloze te- 1027225 10 lefoon 20. Er worden door het GSM drie werkwijzen uitgevoerd bij het bepalen van de cel van de draadloze telefoon 20. De eerste werkwijze is een cyclische oproep. At that time, the GSM only know the current location (i.e., LA) of the wireless phone 20 in place of the current cell of the wireless 1,027,225 TE 10 p h 20. There are three methods are carried out by the GSM in the determination of the cell of the wireless telephone 20. the first method is a cyclic call. Om te verzekeren dat de draadloze telefoon 20 nog steeds paraat 5 staat en in zijn cel aanwezig is, zal GSM de draadloze telefoon 20 periodiek oproepen. To ensure that the cordless telephone 20 is still standing by five state and is present in his cell phone will call the cordless phone 20 periodically. De periode van de cyclus is afhankelijk van de toepassingen. The period of the cycle depends on the applications. De periode is bijvoorbeeld 30 minuten. The period is, for example, 30 minutes. De tweede werkwijze omvat een actieve oproep die wordt uitgevoerd wanneer de GSM een inkomende 10 oproep van de telefoon 20 ontvangt. The second method comprises an active call, that is performed when the mobile phone 10 an incoming call received from the telephone 20. Wanneer de telefoon 20 zich in een cel bevindt die wordt bestreken door BTS 33, weet GSM via de locatieverversingsprocedure dat de telefoon 20 zich in LA1 bevindt. When the phone 20 is in a cell that is covered by BTS 33, via GSM knows the location refresh procedure that the phone 20 is in LA1. Wanneer er een binnenkomende oproep voor de telefoon 20 is, verzoekt het GSM alle BTSs 15 (bijvoorbeeld BTSs 30, 31, 32, 33, 34 en 35) die worden bestuurd door de BSC 60, om ten opzichte van de telefoon 20 tegelijkertijd een oproep uit te voeren en te wachten op een antwoord op de telefoon 20. Wanneer het antwoord aangeeft dat de draadloze telefoon 20 zich in de cel be-20 vindt die overeenkomt met de BTS 33, verzoekt het GSM de BTS 33 om een draadloze verbinding te bewerkstelligen en met de telefoon 20 te communiceren. When there is an incoming call for the phone 20 requests the GSM all the BTSs 15 (for example, BTSs 30, 31, 32, 33, 34 and 35) which are controlled by the BSC 60, to move relative to said telephone set 20 at the same time a call to cause to carry out and to wait for a response to the phone 20. If the response indicates that the cordless telephone 20 located in the cell will be-20 corresponding to the BTS 33, the BTS 33 requests the mobile phone to a wireless connection, and to communicate with the phone 20. Een derde werkwijze omvat een actieve oproep van de draadloze telefoon, die wordt uitgevoerd wanneer de draadloze telefoon (bijvoor-25 beeld de draadloze telefoon 20) een oproep start. A third method involves an active call of the wireless phone, which is carried out when the wireless telephone (for example, 25 image, the cordless telephone 20) initiates a call. In het geval de draadloze telefoon 20 wordt gebeld, zal de draad loze telefoon 2 0 via de BTS 33 om een verbinding met GSM verzoeken. In the event that the cordless telephone 20 is dialed, the thread-less phone 2 will be 0 via the BTS 33 to request a connection with GSM. In antwoord daarop communiceert GSM via de BTS 33 met de draadloze telefoon 20. In response, phone communicates via the BTS 33 with the wireless telephone 20.

30 In het geval er drie warenhuizen A, B en C in elke cel aanwezig zijn die worden bestreken door respectievelijk de BTSs 33, 43 en 53, en de warenhuizen A, B, C behoren tot dezelfde keten, en GSM wil voor reclamedoeleinden verschaffen een korte boodschapdienst (Short Message Ser-35 vice, SMS) op "Alles 50% korting" aan de consumenten in de buurt van de warenhuizen A, B en C, is het moeilijk het doel te bereiken zonder toename van de belasting van GSM. 30, in the case there are three department stores A, B, and C are present in each cell which are covered by, respectively, the BTSs 33, 43 and 53, and the department stores A, B, C belong to the same chain, and GSM would like for promotional purposes provide a short message service (short message Ser-35 service, SMS) to "Everything 50% off 'to consumers around the stores A, B and C, it is difficult to reach the goal without increasing the load cell.

/ 1 n O -» ié* 11 / 1 n is O - »IU * 11

In enkele militair gecontroleerde gebieden is behoefte aan een lijst MSISDNs om de identiteit van elke persoon te controleren. In some military controlled areas need a list MSISDNs to check each person's identity. GSM is echter niet in staat om het doel te bereiken zonder toename van de belasting. However, GSM is unable to reach the goal without increasing taxes.

5 Onder verwijzing naar de figuren 3 en 4 wordt een ei- land-gebaseerde mobiele communicatievoorziening getoond volgens de onderhavige uitvinding. 5 Referring to Figures 3 and 4, a protein land-based mobile communication device according to the present invention. De BTSs 33, 43 en 53 omgenummerd respectievelijk als eiland-BTSs 39, 49 en 59. Tevens zijn de eiland-BTSs 39, 49 en 59 gekoppeld met een 10 eiland-BSC 66, maar zijn deze niet gekoppeld met respectievelijk de BSCs 60, 62 en 64. Tevens is een LAI die overeenkomt met het eiland-BTSs 39, 4 9 en 59 daaraan toegekend. The BTSs 33, 43 and 53 renumbered respectively as an island-BTSs 39, 49 and 59. Also, the island-BTSs 39, 49 and 59 coupled with a 10-island BSC 66, but they are not coupled to the BSCs 60, respectively, 62 and 64. in addition, a LAI corresponding to the island-BTSs 39, 9, 4 and 59 are assigned to them. Zoals getoond in figuur 3 zijn de eiland-BTSs 39, 49 en 59 van elkaar gescheiden. As shown in Figure 3, the island-BTSs 39, 49 and 59 separated from each other. Het eiland-BSC 66 is ge-15 koppeld met een eiland-MSC 85, en de eiland-MSC 85 is gekoppeld met een eiland-VLR 67. Alle cellen die bestreken worden door de BTSs 30, 31, 32, 34 en 35 komen overeen met LAI en zijn toegewezen aan een bepaalde LAI voor communicatie met draadloze telefoons. The island-BSC 66 is GE-15, coupled with an island-MSC 85, and the island-MSC 85 is coupled to an island-VLR 67. All cells that are covered by the BTSs 30, 31, 32, 34 and 35 are LAI match and are assigned to a certain LAI communication with cordless phones. Op overeenkomstige wijze 20 komen alle cellen die bedekt zijn door de BTSs 40, 41, 42, 44 en 45 overeen met LA2 en zijn deze toegewezen aan een bepaalde LAI voor communicatie met draadloze telefoons. In a corresponding manner, all the cells 20 that are covered by the BTSs 40, 41, 42, 44 and 45 correspond to LA2, and these are allocated to a specific LAI for communication with cordless telephones. Tevens komen alle cellen die bestreken worden door de BTSs 50, 51 en 52 overeen met LA 3 en zijn deze aan een bepaal-25 de LAI toegewezen voor communicatie met draadloze telefoons. In addition, all cells that are covered by the BTSs 50, 51 and 52 correspond to LA 3, and these are at a determinable-25, the LAI allocated for communication with cordless telephones. Verder komen alle eilandcellen die worden bestreken door de eiland-BTSs 39, 49 en 50 overeen met eiland-LA en zijn deze aan bepaalde LAI toegewezen waarin de eiland-BTSs 39, 49 en 59 communiceren met draadloze telefoons. Furthermore, all the islet cells that are covered by the island-BTSs 39, 49 and 50 correspond to island-LA, and these are allocated to certain LAI in which the island-BTSs 39, 49 and 59 communicate with wireless telephones. De 30 functionaliteit van de eiland-BSC 66 is dezelfde als die van elk van de BCSs 60, 62 en 64. Op overeenkomstige wijze is de functionaliteit van het eiland-VLR 67 dezelfde als elk van de VLRs 61, 63 en 65. 30, the functionality of the island-BSC 66 is the same as that of each of the BCSS 60, 62 and 64. In a corresponding manner, the functionality of the island-VLR 67 the same as each of the VLRs 61, 63 and 65.

De draadloze telefoon 20 zal het GSM vragen de posi-35 tie te verversen en MSISDN van alle draadloze telefoons 20 in het eiland-VLR 67 op te slaan terwijl deze binnentreden in het eiland-LA vanuit LAI aangezien de overeenkomende 1027225 * 12 MSCs verschillend zijn. The wireless phone 20, the mobile phone will ask you to change the posi-35 tie and MSISDN of all wireless telephones 20 in the island-VLR 67 store while entering the island-LA from LAI as the corresponding 1,027,225 * 12 MSCs are different . Het is duidelijk dat de VLR 61 gegevens en MSISDN van de draadloze telefoon zal verversen. It is clear that the VLR 61 information and MSISDN of the wireless phone will change. Vandaar dat de eiland-VLR 67 MSISDNs opslaat van alle draadloze telefoons in eilandcellen die bestreken worden 5 door de eiland BTSs 39, 49 en 59. In het geval voor reclamedoeleinden vanuit de warenhuizen A, B en C SMS wordt verschaft aan consumenten, zal GSM de SMS verschaffen naar alle MSISDNs die achtereenvolgens opgeslagen zijn in eiland-VLR 67. Het GSM kan een lijst van MSISDNs verschaffen 10 door de eiland-VLR 67 uit te lezen. Hence, the island-VLR 67 MSISDNs stores of all wireless telephones in islet cells covered 5 by the island BTSs 39, 49 and 59. In the case of advertising from the stores A, B and C SMS is provided to consumers, GSM will SMS provide all MSISDNs which are successively stored in island-VLR 67. the phone can provide a list of MSISDNs 10 by the island-VLR 67 to read.

Onder verwijzing naar figuur 5 kan het eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening volgens de uitvinding een speciale dienst verschaffen die een SMS bevat, een multimedia boodschapdienst (multimedia message servi-15 ce, MMS) en dergelijke aan elk van de draadloze telefoons 201 en 202. Het MMS is een soort document formaat die afbeeldingen, animaties, spraak of filmpjes bevat. With reference to Figure 5, the island-based mobile communication device according to the invention provide a special service which includes a text message, a multimedia message service (multimedia message servi-15 ce, MMS) and the like to each of the wireless telephones 201 and 202. The MMS is a kind of document format that contains graphics, animations, voice or movies.

In het kort beschreven kent de uitvinding één BTS als een eiland-BTS toe in elke LA, kent een bepaalde LAI toe 20 aan eiland-BTS, en slaat MSISDN of de draadloze telefoon 20 op in de eiland-VLR 67. Op deze wijze kent de eiland-gebaseerde mobiele communicatie-inrichting alle MSISDNs in de eiland-BTSs door groepen gegevens van de eiland-VLR 67 te lezen voordat een SMS wordt geïnitieerd. Briefly described, the invention has one BTS as an island-BTS to each LA, a certain LAI assigns 20 to island-BTS, and stores MSISDN of the wireless phone 20 in the island knows VLR 67. In this way, the island-based mobile communication device MSISDNs all the island groups of BTSs by reading data from the island-VLR 67 before a text is initiated. De eiland-25 gebaseerde mobiele communicatie-inrichting heeft in hoofdzaak dezelfde structuur als een bekende GSM. The island-based mobile communication device 25 has substantially the same structure as a known GSM. Ook wordt het communicatieprotocol of besturing van de GSM niet door de uitvinding gewijzigd. Also, the communication protocol or control of the cell phone is not modified by the present invention. De mobiele locatiedetectiewerkwijze heeft door het slechts enkele malen uitvoeren van locatie-30 verversing geen extra oproepen ten opzichte van de draadloze telefoons tot gevolg. The mobile location detection method has only a few times performing location-refresh 30 extra calls to the cordless phones causes. Als een gevolg daarvan blijven GSM-bronnen goed behouden. As a result, retained good GSM sources thereof. De uitvinding is bovendien ook toepasbaar op enig ander mobiel communicatiesysteem, zoals universele mobiele telecommunicatiesystemen (universal mo-35 bile telecommunications system, UMTS), of derde generatie mobiele communicatiesystemen, aangezien elk van de hiervoor genoemde mobiele communicatiesystemen in hoofdzaak 1 0272 2 5 * 13 gelijk zijn aan het GSM, met als uitzondering dat verschillende protocollen worden gebruikt bij het communiceren met de draadloze telefoon, waarbij elk van de hierboven genoemde mobiele communicatiesystemen een op cellen 5 gebaseerd systeem is. The invention is, moreover, also applicable to any other mobile communication system, such as universal mobile telecommunication systems (universal mo-35 bile Telecommunications System, UMTS) or third generation of mobile communication systems, since each of the above-mentioned mobile communication systems, is substantially 1 0272 2 5 * 13 are the same as the GSM, with the exception that use different protocols when communicating with the wireless telephone, wherein each of the above-mentioned mobile communication systems is a cell-based system 5. De draadloze telefoon kan worden vervangen door een persoonlijke digitale assistent (perso-nal digital assistant, PDA), slimme telefoon (smart phone) of draagbare computer (laptop) die via een communicatierno-dule kan communiceren met de mobiele communicatievoorzie-10 ningen. The cordless phone can be replaced with a personal digital assistant (perso-nal digital assistant, PDA), smart phone (smart phone) or portable computer (laptop) that can communicate via a communicatierno-module with the mobile communications foresee 10 openings.

Alhoewel de onderhavige uitvinding is toegelicht in relatie met zijn voorkeursuitvoeringsvorm, zal duidelijk zijn dat vele andere aanpassingen en variaties kunnen worden doorgevoerd zonder afstand te nemen van het wezen en 15 de reikwijdte van de uitvinding volgens de hierna volgende conclusies. Although the present invention has been explained in relation to its preferred embodiment, it will be apparent that many other modifications and variations may be made without departing from the spirit and 15 scope of the invention as claimed in the following claims.

1027225 1027225

Claims (12)

1. Een eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzie-ning, die omvat: een aantal zend-ontvangst basisstations (base transceiver stations, BTSs) die elk overeenkomen met en opgesteld zijn binnen een cel, en die gebruikt worden 5 om een mobiele communicatiedienst te verschaffen voor ten minste één mobiele communicatie-inrichting in de cel, waarbij een aantal cellen ten minste één lokaal gebied (local area) vormen met ten minste één eilandcel waarbij elke eilandcel een eiland-BTS bezit; 1. An island-based mobile communication foresee-ning, comprising: a plurality of transmitter-receiver of base stations (base transceiver stations, BTSs), each corresponding to and disposed within a cell, and which are used 5 to provide a mobile communication service for at least one mobile communication device in the cell, wherein a plurality of cells, at least one local region (local area), shapes with an island-BTS has at least one islet wherein each islet cell; een eilandbasisstati-10 onbesturing (base station controller, BSC) die verbonden is met het eiland-BTS en die gebruikt wordt om de werking daarvan te bedienen; a eilandbasisstati-10 onbesturing (base station controller, BSC) which is connected to the island-BTS, and which is used to control the operation thereof; een eiland-mobielschakelcentrum (mobile switching center, MSC), verbonden met het eiland-BSC en gebruikt voor de besturing van de werking daarvan, 15 waarbij ten minste één mobiele communicatie-inrichting het eiland-MSC vraagt naar een verversing van de locatie terwijl deze in de ten minste ene eilandcel binnentreedt; an island-mobile switching center (mobile switching center, MSC), connected to the island-BSC and used for the control of the operation thereof, 15 which requires at least one mobile communication device, the island-MSC to a refresh of the site while it in the at least one islet enters; en een eiland-bezoekerslocatieregister (visitor location register, VLR) die overeenkomt met en verbonden is met het 20 eiland-MSC, en wanneer de ten minste ene mobiele communi-catie-inrichting de locatieverversing afrondt, registreert het eiland-VLR een mobiel station geïntegreerde diensten digitaal netwerk (mobile station integrated services digital network, MSISDN) van elke mobiele communicatie-25 inrichting, waarbij het eiland-MSC een speciale dienst verschaft naar de ten minste ene mobiele communicatie-inrichting in de ten minste ene eilandcel door de MSISDNs te lezen die geregistreerd zijn in het eiland-VLR, waarbij de speciale dienst een multimediaboodschapdienst (multime-30 dia message service) is. and an island-visitor location register (Visitor Location Register, VLR) which corresponds to and is connected to the 20 island-MSC, and if the at least one mobile communi-cation-device completes its location change, the island-VLR register a mobile station integrated services digital network (Mobile station integrated services digital network, MSISDN) of each mobile communication 25 device, the island-MSC provides a special service to read the at least one mobile communication device in the at least one islet by MSISDNs registered in the island-VLR, the special service is a multimedia message service (multime-30 slide message service). 1027225 « 1027225 "
2. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzie-ning volgens conclusie 1, verder omvattend: ten minste één BSC die overeenkomt met ten minste één lokaal gebied, waarbij elke BSC in het overeenkomstige lo-5 kale gebied is verbonden met de BTSs en de werking daarvan bestuurt; 2. The island-based mobile communication foresee-ning as claimed in claim 1, further comprising: at least one BSC which corresponds to at least one local area, with each BSC in the corresponding lo-5 bald area is connected to the BTSs, and the operation thereof controls; ten minste één MSC die overeenkomt met en verbonden is met de ten minste ene BSC, en de werking daarvan bedient ; at least one MSC that corresponds to and is connected to the at least one BSC and controls the operation thereof; 10 ten minste één VLR die overeenkomt met en verbonden is met de ten minste ene BSC, en die gebruikt wordt om de MSISDN van elke mobiele communicatie-inrichting in de cel die overeenkomt met één van de BTSs op te slaan; 10, at least one VLR that corresponds to and is connected to the at least one BSC, and which is used to store the MSISDN of each mobile communication device in the cell corresponding to one of the BTSs; en ten minste één thuislocatieregister (home location 15 register, HLR) die overeenkomt met en verbonden is met de ten minste ene MSC, en die gebruikt wordt om basisgegevens en identificatiegegevens van de ten minste ene mobiele communicatie-inrichting op te slaan. and at least one home location register (home location register 15, HLR) that corresponds to and is connected to the at least one MSC, and that is used for basic data and identification data of the at least to store one mobile communication device.
3. De eiland-gebaseerde mobiele communicatie-inrich-20 ting volgens conclusie 2, waarbij, wanneer één van de mobiele communicatie-inrichtingen de cel binnentreedt die i overeenkomt met één van de BTSs, de VLR die overeenkomt | 3. The island-based mobile communication décor and-20 device as claimed in claim 2, wherein, when one of the mobile communication devices, the cell enters which i corresponds to one of the BTSs, the VLR which corresponds | met de BTS de MSISDN van de mobiele communicatie- inrichting registreert; registers with the BTS, the MSISDN of the mobile communication device; en waarbij, wanneer de mobiele 25 communicatie-inrichting in de cel die overeenkomt met de eiland BTS binnentreedt, de eiland-VLR de MSISDN van de mobiele communicatie-inrichting opslaat en de VLR de MSISDN daaruit wist. and wherein, when the mobile communication device 25, into the cell corresponding to the BTS enters island, the island-VLR stores the MSISDN of the mobile communication device and the VLR of the MSISDN therefrom erased.
4. De eiland-gebaseerde mobiele communicatie-30 inrichting volgens conclusie 2, waarbij de ten minste ene MSC is gekoppeld met ten minste één apparatuuridentiteits-register (equipment identity register, EIR), thuislocatieregister (home location register, HLR), authentificatie-centrum (authentification center, AUC) en mobiele toegang-35 schakelcentrum (gateway mobile switching center, GMSC). 4. The island-based mobile communication 30 device according to claim 2, wherein the at least one MSC is coupled to at least one apparatuuridentiteits-register (Equipment Identity Register, EIR), home location register (Home Location Register, HLR), Authentication Center (authentification center, AUC) and mobile access 35-switching center (gateway mobile switching center, GMSC). 1027 2 2 5 * 1,027 2 2 5 *
5. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzie-ning volgens conclusie 4, waarbij de eiland-MSC gekoppeld is met de ten minste ene EIR, HLR, AUC en GMSC. 5. The island-based mobile communication foresee-ning as claimed in claim 4, wherein the island-MSC is coupled to the at least one EIR, HLR, AUC, and GMSC.
6. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzie-5 ning volgens conclusie 1, waarbij de eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening van het soort cel gebaseerde communicatievoorziening is. 6. The island-based mobile communication foresee-5 harness according to claim 1, wherein the island-based mobile communications facility to the type of cell-based communication facility.
7. De eiland-gebaseerde mobiele communicatie-inrichting volgens conclusie 6, waarbij de cel gebaseerde 10 communicatie-inrichting een wereldwijd systeem voor mobiele communicatie (global system for mobile communication, GSM) is. 7. The island-based mobile communication device according to claim 6, wherein the cell-based communication device 10 is a global system for mobile communications (global system for mobile communication, GSM).
8. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening volgens conclusie 6, waarbij de cel gebaseerde commu- 15 nicatievoorziening een universeel mobiel telecommunicatiesysteem (universal mobile telecommunication system, UMT) is. 8. The island-based mobile communication device according to claim 6, wherein the cell-based communications nicatievoorziening 15 is a universal mobile telecommunications system (universal mobile telecommunication system, UMT).
9. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening volgens conclusie 6, waarbij de cel gebaseerde commu- 20 nicatievoorziening een derde generatie mobiele communicatievoorziening is. 9. The island-based mobile communication device according to claim 6, wherein the cell-based communications nicatievoorziening 20 is a third generation mobile communication unit.
10. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorziening volgens conclusie 1, waarbij de mobiele communicatie-inrichting een draadloze telefoon is. 10. The island-based mobile communication device according to claim 1, wherein the mobile communication device is a wireless telephone.
11. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzie ning volgens conclusie 1, waarbij de mobiele communicatie-inrichting een persoonlijke digitale assistent (personal digital assistant, PDA) is. 11. The island-based mobile communication foresee harness according to claim 1, wherein the mobile communication device is a personal digital assistant (personal digital assistant, PDA).
12. De eiland-gebaseerde mobiele communicatievoorzie- 30 ning volgens conclusie 1, waarbij de mobiele communicatie-inrichting een slimme telefoon (smart phone) is. 12. The island-based mobile communicatievoorzie- 30 harness according to claim 1, wherein the mobile communication device is a smart phone (smart phone). -ooo- 1027225 -ooo- 1027225
NL1027225A 2004-10-12 2004-10-12 Island-based mobile communication facility. NL1027225C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1027225A NL1027225C2 (en) 2004-10-12 2004-10-12 Island-based mobile communication facility.
NL1027225 2004-10-12

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1027225A NL1027225C2 (en) 2004-10-12 2004-10-12 Island-based mobile communication facility.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1027225C2 true NL1027225C2 (en) 2006-04-13

Family

ID=34955655

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1027225A NL1027225C2 (en) 2004-10-12 2004-10-12 Island-based mobile communication facility.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1027225C2 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5590398A (en) * 1994-02-03 1996-12-31 Lucent Technologies Inc. Virtual mobile location area
WO1998030045A2 (en) * 1997-01-03 1998-07-09 Siemens Business Communication Systems, Inc. System and method for cellular smart switching
EP0865219A2 (en) * 1997-03-14 1998-09-16 Telia Ab Arrangement for mobile telephony
US20030069013A1 (en) * 2001-09-28 2003-04-10 Dong-Youl Lee Apparatus, method and system for matching subscriber states in network in which public land mobile network and wired/wireless private network are interworked

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5590398A (en) * 1994-02-03 1996-12-31 Lucent Technologies Inc. Virtual mobile location area
WO1998030045A2 (en) * 1997-01-03 1998-07-09 Siemens Business Communication Systems, Inc. System and method for cellular smart switching
EP0865219A2 (en) * 1997-03-14 1998-09-16 Telia Ab Arrangement for mobile telephony
US20030069013A1 (en) * 2001-09-28 2003-04-10 Dong-Youl Lee Apparatus, method and system for matching subscriber states in network in which public land mobile network and wired/wireless private network are interworked

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6477366B1 (en) System and method for virtual citizen&#39;s band radio in a cellular network
US5765105A (en) Communication system capable of using a plurality of subscriber identity media sharing a single subscriber identity information
US6249674B1 (en) Emergency disablement of termination restrictions
US6463276B1 (en) Mobile terminal having conditional blocking of outgoing call requests
US6564049B1 (en) Methods and systems for providing group calls with reduced setup times
US6246889B1 (en) System, method, and apparatus for delayed call answering
US6018654A (en) Method and apparatus for downloading tones to mobile terminals
US6714799B1 (en) Method and system for using SIM card in CDMA service area
US6061560A (en) Method and apparatus for delivering and presenting calling name information in a wireless communications system
US20040122954A1 (en) Method and system for user initiated inter-device, inter-system, and inter-internet protocol address handoff
US20060114885A1 (en) Network interworking system and method for providing seamless voice service and short message service between wireless communication networks
US20030139180A1 (en) Private cellular network with a public network interface and a wireless local area network extension
US20010027097A1 (en) Transfer of audio messages to a mobile entity
US20060035631A1 (en) Wireless device service activation from the wireless device
US6526272B1 (en) Reducing calling costs for wireless phones using multiple mobile identification numbers
US20040180676A1 (en) Method and apparatus for determining individual or common mobile subscriber number in mobile network for handling multiple subscribers having the same calling line identity
US20080293382A1 (en) Authenticating femtocell-connected mobile devices
US20040235455A1 (en) Integrating GSM and WiFi service in mobile communication devices
US5933784A (en) Signaling gateway system and method
US6985446B1 (en) Intelligent network services in packet-switched network
US6400939B1 (en) Method for limiting use of terminal equipments
US20040233893A1 (en) System and method for transferring wireless network access passwords
US6694134B1 (en) Terminal device emulator
US20110081890A1 (en) System and method providing interoperability between cellular and other wireless systems
EP1239687A1 (en) Communication with a plurality of public land mobile communication networks (PLMNs) without roaming agreements

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120501