NL1027100C2 - Organizing high speed (multi) route and (multi) frequency packet switched wireless network. - Google Patents

Organizing high speed (multi) route and (multi) frequency packet switched wireless network.

Info

Publication number
NL1027100C2
NL1027100C2 NL1027100A NL1027100A NL1027100C2 NL 1027100 C2 NL1027100 C2 NL 1027100C2 NL 1027100 A NL1027100 A NL 1027100A NL 1027100 A NL1027100 A NL 1027100A NL 1027100 C2 NL1027100 C2 NL 1027100C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
wireless
data
channels
base station
channel
Prior art date
Application number
NL1027100A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1027100A1 (en )
Inventor
Catharina Adrianus Steenbergen
Original Assignee
Catharinus Adrianus Wilhelmus
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
  • H04W88/08Access point devices

Abstract

At least one channel (C2, C4) is established between the base station (20) and any other device (24, 26, 28, 30) within the local area network (LAN) and a control channel (C0) is assigned to the base station and each device in order to control communication between both devices via one or more channels. Multiple channels are bundled together and separated with the aid of an error correction function. Independent claims are also included for the following: (A) Operating method for a wireless network device, comprising communication with one or more base stations via one or more wireless channels, followed by handling commands over the radio which are sent by the base station via a channel so that the device is linked to one or more devices; (B) Wireless base station comprising a data modulator/demodulator and designed to send digital data to other wireless network devices in a wireless manner via multiple channels, as well as regulate a control channel associated with a manager that communicates with other network devices; (C) Wireless network device comprising a data modulator/demodulator and designed to send/receive data from a base station or other device via one or more channels, the network device being regulated via a control channel; and (D) Wireless LAN comprising two or more wireless network devices with multiple radios, one of the devices being able to receive multiple packets simultaneously via one or more channels.

Description

HOGE SNELHEID ZELF ORGANISEREND (MULTI)ROUTE EN (MULTI)FREQUENTIE PAKKET GESCHAKELD DRAADLOOS NETWERK MET HIGH SPEED SELF ORGANIZING (MULTI) AND ROUTE (MULTI) RATE PACKET SWITCHED WIRELESS NETWORK WITH

FOUTCORRECTIE CORRECTION

5 VOORWOORD 5 FOREWORD

Deze uitvinding heeft betrekking op Local Area Netwerken (LAN), en omschrijft een methode om op een zo efficiënt mogelijke manier apparaten te implementeren en aan te sturen in een draadloze omgeving. This invention relates to Local Area Networks (LAN), and describes a method to implement devices as efficiently as possible and to send in a wireless environment.

10 10

ACHTERGROND BACKGROUND

De huidige technologische draadloze uitvindingen zoals WiFi, omschreven als de 802.11 standaard hebben te maken met een inefficiënte manier van netwerkstructuur en doorsturing 15 van (data)pakketten. The current technological inventions wireless like WiFi, described as the 802.11 standard related to an inefficient way of network and forwarding 15 (data) packets. Door gebruik te maken van een enkel kanaal kan de verbinding nooit gegarandeerd zijn en raakt het kanaal al snel overvol met (data)pakketten vanwege inefficiënt gebruik en afhandeling van (data)pakketten. By using a single channel, the connection can not be guaranteed and touches the channel soon crowded with (data) packets because of inefficient use and handling (data) packets. Daardoor treedt er storing op en komen pakketten niet meer en/of niet goed meer bij de node/ontvanger aan, wat als gevolg heeft dat het signaal onderbroken wordt of waarbij (data)verlies optreed, het zogenaamde 'hidden-20 node' effect. As a result, there occurs disturbance on and come packets no longer and / or does no longer in the node / receiver, which has the result that the signal is interrupted or wherein (data) loss occurs, the so-called "hidden-20 node" effect. Daarnaast wordt deze fout niet gecorrigeerd door het basisstation of toegangspunt omdat deze niet beschikt over foutcorrectie afhandeling. Additionally, this error is not corrected by the base station or access point because it does not provide error correction processing. Ook ziet een basisstation geen verschil tussen slechte en goede nodes. Also, a base station can not distinguish good and bad nodes. Meestal kan een slechte node heel het netwerk verstoren, waardoor elke ontvanger/node hierdoor last heeft. Usually a bad node can really disrupt the network, allowing each receiver / node will suffer. De performance kan hierdoor drastisch in elkaar storten gepaard gaande met enorme vertragingen en veel 25 dataverlies. The performance can therefore dramatically collapse accompanied by massive delays and lot 25 data loss. Hierdoor is een dergelijk protocol niet in te zetten voor commerciële doeleinden. As a result, such a protocol is not to use for commercial purposes.

Om dit te voorkomen is er een nieuwe uitvinding bedacht die de huidige negatieve punten zoals hierboven omschreven vervangt en/of verbeterd. To prevent this, there has been devised a new invention that replaces the current negative points as described above and / or improved.

30 SAMENVATTING VAN DEZE UITVINDING 30 SUMMARY OF THIS INVENTION

Men erkent hierin dat velen van de nadelen in draadloze technieken voortkomen wegens de diversiteit van communicatie behoeften waaraan deze systemen worden ontwikkeld. It recognizes the fact that many of the disadvantages of wireless technologies emerge because of the diversity of communication needs that these systems are developed. Sommige gegevensstromen eisen levering en/of realtime bandbreedte, om zo efficiënt mogelijk om te 35 gaan met het beschikbare spectrum. Some data delivery requirements and / or realtime bandwidth to 35 to cope with the available spectrum efficiently. Andere gegevensstromen vereisen geen hoge bandbreedte en kunnen dan ook vertraging tolereren, dit zogenaamde correctiesignaal heeft de volgende eigenschappen zoals controle, correctie, beveiliging, identificatie, (dynamische) routetabellen 1027100 2 en andere instellingen. Other streams do not require high bandwidth and can thus tolerate delay, this so-called correction signal has the following features, such as checking, correction, security, identification, (dynamic) routing tables 1027100 2 and other settings. Het ontwerpen van een systeem dat aan deze behoefte kan voldoen is het ontwikkelen van een systeem welke meerdere kanalen kan bundelen en gescheiden weer kan opvangen en/of weergeven. The design of a system that can meet this need is to develop a system which can combine a plurality of channels and separated again can absorb and / or reproduction. In de onderhavige uitvinding kunnen minstens twee soorten van draadloze kanalen naast elkaar bestaan. In the present invention, at least two kinds of wireless channels coexist. Een primair kanaal (C2) welke gebruikt wordt 5 voor het versturen van daiapakketten, en een secundair kanaal (C4) welke gebruikt wordt voor het ophalen van datapakketten, en een controlekanaal (CO) welke voor algemene controle van het netwerk zorgdraagd, dit kanaal vergt over het algemeen geen steun aan hoge snelheidsoverdracht pakketten, maar is betrouwbaar, veilig en bezit de kenmerken van controle, correctie, beveiliging, identificatie, dynamische routing en instellingen. A primary channel (C2) which is used 5 to send daiapakketten, and a secondary conduit (C4) which is used for the retrieval of data packets, and a control channel (CO) which zorgdraagd for general control of the network, this channel requires in general, do not support high-speed transfer of packets, but is reliable, safe, and possesses the characteristics of control, correction, security, identification, dynamic routing and institutions. Deze 10 controle wordt meestal beheerd vanaf één enkel punt, ook wel (centraal) basisstation (20) genoemd. These 10 control is usually controlled from a single point, also referred to as (main) base station (20). Elk kanaal kan individueel worden gemaakt om zonodig gegevens te verstrekken naar een of meerdere punt. Each channel can be individually tailored to provide necessary data to one or more points. Ook kunnen (data) pakketten vanaf minstens een basisstation en/of switch/repeater (22) gescheiden worden om zo via verschillende kanalen gebundeld te worden bij een of meerdere ontvangers/nodes (24,26,28,30). It is also possible (data) packets are separated from at least one base station and / or switch / repeater (22) so as to be joined through a variety of channels at one or more receivers / nodes (24,26,28,30).

15 15

In een verwant aspect van de uitvinding, een methode voor het in werking stellen van een draadloos netwerkapparaat, hieronder nader uitgelegd. In a related aspect of the invention, a method for the putting into operation of a wireless network device, explained in further detail below. Deze methode bestaat uit het communiceren over een en/of meerdere kanalen met een (draadloos) basisstation (20) of switch/repeater (22) over een draadloos protocol. This method consists in communicating over one and / or multiple channels having a (wireless) base station (20) or switch / repeater (22) over a wireless protocol. De methode bestaat verder uit het 20 antwoorden van bevelen die over het kanaal wordt uitgegeven langs het basisstation, met inbegrip van een bevel om deze efficiënt mogelijk af te handelen via het beschikbare kanaal. The method further comprises the 20 answers of commands across the channel is issued by the base station, including an order to handle these efficiently using the available channel. Elk verzonden of ontvangen (data)pakket zal voorzien zijn van een identificatienummer om zo pakketten van elkaar gescheiden te houden. Each transmitted or received (data) packet will be provided with an identification number in order to keep separated as packages from one another. Ook zal de afhandeling van deze pakketten in het basisstation zo efficiënt mogelijk verlopen, waarbij een reeks verzonden en ontvangen 25 pakketten individueel worden afgehandeld. Also, the handling of these packets in the base station as efficient as possible, in which a series of sent and received packets 25 to be handled individually.

In een ander aspect van de uitvinding is een draadloze basisstation (20). In another aspect of the invention is a wireless base station (20). Het basisstation bestaat uit een gegevens modulator/demodulator welke geschikt is om digitale gegevens met andere ontvangststations/nodes (24,26,28,30) te delen. The base station includes a data modulator / demodulator which is adapted to communicate digital data with other receiving stations / nodes (24,26,28,30). Tevens bevat het basisstation een 30 zogenaamde manager welke (pakket)controle kan uitoefenen. In addition, the base station 30 includes a so-called manager which (a packet) to exercise control. Deze manager heeft controle over aspecten welke worden doorgegeven aan netwerkapparaten via de modulator/demodulator over de draadloze kanalen. This manager has control over aspects which are transmitted to network devices via the modulator / demodulator of the wireless channels. Deze aspecten zijn onder anderen voor de doorgifte van controle, correctie, beveiliging, identificatie, (dynamische) routetabellen en andere instellingen welke per gebruiker individueel wordt toegewezen. These aspects are among others for the transfer of control, correction, security, identification, (dynamic) routing tables and other institutions which will be assigned individually for each user.

35 35

In een nog ander aspect van de uitvinding, wordt de radio van het netwerk apparaat onthuld. In yet another aspect of the invention, the radio network device is disclosed. Dit apparaat bestaat uit een gegevens modulator/demodulator voor bi-directionele 1 0 27 1 0 0 3 gegevenscommunicatie met een basisstation over één of meerdere kanalen. This apparatus consists of a data modulator / demodulator for bi-directional 1 0 27 1 0 0 3 data communication with a base station over one or more channels. Dit apparaat bestaat verder uit een gegevens modulator welke geschikt is om gegevens over te brengen over meerdere kanalen dat op hoge snelheid gegevens kan versturen en ontvangen dan over het controlekanaal. This device also consists of a data modulator that is adapted to transfer data on multiple channels that can transmit data at high speed and then received over the control channel. Het apparaat is via het controlekanaal gekoppeld aan het basisstation of 5 node en kan via een modulator/demodulator gegevens ontvangen/versturen. The device is coupled to the base station or node 5, and can receive / send data via a modulator / demodulator via the control channel.

In een verder aspect van de uitvinding, een lokale radio die het signaal versterkt en doorgeeft bestaat uit minstens twee draadloze netwerkapparaten, elk apparaat is geschikt voor bi-directionele gegevens te versturen en te ontvangen, daarbij wordt elke verstuurd signaal 10 versterkt. In a further aspect of the invention, a local radio station which amplifies the signal and passes it consists of at least two wireless network devices, each device is suitable for bi-directional to send and receive data, while each transmitted signal 10 is amplified. Het apparaat is tevens geschikt om via meerdere kanalen datapakketten te ontvangen en deze gebundeld te versturen/ontvangen. The device is also adapted to receive data packets via multiple channels, and these pooled to send / receive.

MEMORANDUM BESCHRIJVING VAN DE TEKENINGEN STATEMENT DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

15 Figuur 1 illustreert de afhandeling en verplaatsing van datapakketten in het draadloze netwerk. 15 Figure 1 illustrates the handling and transfer of data packets in the wireless network.

UITGEBREIDE SAMENVATTING VAN DE VINDING DETAILED SUMMARY OF THE INVENTIVE

20 Door de volgende beschrijving, hebben verscheidene termijnen bepaalde betekenissen. 20 by the following description, several terms have certain meanings. Een spectrum is een waaier van de beschikbare frequenties, hoewel de waaier niet aangrenzend hoeft te zijn aan een frequentie. A spectrum is a range of the available frequencies, although the impeller does not need to be adjacent to a frequency. Zoals de hierin gebruikte term kanaal is dit een communicatiekanaal of een subkanaal dat gebruikt wordt om digitale informatie te vervoeren. As used herein, the term channel, this is a communication channel or a sub-channel that is used to carry digital information. Een kanaal is niet beperkt tot een bepaalde modulatieregeling. A channel is not limited to any particular modulation scheme. Twee of meerdere kanalen 25 kunnen worden gebruikt voor het geschikt maken van meerdere kanalen voor (data)pakketten. Two or more channels 25 may be used for making it suitable for a plurality of channels (data) packets. In de kanalen kunnen (datajpakketten op verscheidene manieren worden getransporteerd, hetzij in gedeeltes over één of meerdere kanalen. Men herkend hierin dat, onder andere, welke eigenschappen wenselijk zijn in een draadloos netwerk zoals; 30 1) de capaciteit via meerdere kanalen te verdelen; In the channels (datajpakketten be transported in several ways, either in portions over one or more channels It is recognized herein that, among other, which properties are desirable in a wireless network, such as;. 30, 1) to allocate the capacity from a plurality of channels; 2) de capaciteit via een enkel kanaal te versturen, en via een enkel kanaal te ontvangen; 2) send the capacity through a single channel, and received through a single channel; 3) de capaciteit te bundelen van meerdere kanalen, zodat data snelheiden tot tientallen megabits per seconde of nog hogere datasnelheden bereikt kan worden; 3) combining the capacity of multiple channels, so that data speeds of up to tens of megabits per second or even higher data rates can be achieved; 4) de capaciteit van interfcrentiebronnen te vermijden; 4) avoid capacity interfcrentiebronnen; 35 5) betrouwbare, veilige netwerkcontrole, beheer en configuratie centraal te houden; 35 5) reliable, secure network monitoring, to keep management and central configuration; 6) een capaciteit te gebruiken voor diverse protocollen, zoals Voice over IP. 6) to use capacity for various protocols such as Voice over IP.

1 Λ 9 7 1 η Π 4 Λ 1 9 7 1 4 η Π

Bovenstaande toepassingen kunnen binnen het netwerk geëxploiteerd worden, of in sommige gevallen allen van deze mogelijkheden. The above applications can be operated within the network, or all of these options in some cases. Wanneer uitgevoerd volgens de beschrijving, kunnen aangewezen kanalen voorzien worden van (datajpakketen van één of meerdere protocollen, welke ondersteund worden door een universeel radio-interface om het even in bijna elk 5 mogelijk apparaat digitale gegevens te ontvangen/versturen. When performed according to the description, can be provided with channels designated from (datajpakketen of one or a plurality of protocols, which are supported by a universal radio interface in order to receive / transmit the same in almost every possible device 5 digital data.

Deze infrastructuur is zowel geschikt voor kleine toepassingen (thuis gebruik) maar ook voor grote toepassingen (landelijk gebruik). This infrastructure is well suited for small applications (home use), but also for large applications (national use). Diverse andere mogelijkheden zullen hieronder worden gedetailleerd. Various other features will be detailed below. Alle apparaten in deze infrastructuur zijn gebaseerd voor ontvangst 10 en/of verzending over één of meerdere kanalen. All devices in this infrastructure is based on 10 receipt and / or transmission of one or more channels. Het omvat minstens een ontvangst signaal (C4), verzend kanaal (C2) en een controle kanaal (CO). It comprises at least a reception signal (C 4), transmission channel (C2) and a control channel (CO). Het ontvangst kanaal kan op hoge snelheden en via verschillende kanalen gegevens ontvangen. The receiving channel can be received at high speeds and data through different channels. Het verzendkanaal kan op hoge snelheden en via verschillende kanalen gegevens versturen. The transmission channel can transmit at high speeds and through various channels data. Het controle kanaal ontvangt/verstuurd de controle, correctie, beveiliging, identificatie, (dynamische) 15 routetabellen en andere instellingen. The control channel received / sent to the control, correction, security, identification, (dynamic) routing tables 15, and other settings. Het verzend- en ontvangstsignaal bereikt over het algemeen de transport van gegevenspakketten op hoge snelheid volgens kanalen in het spectrum of daar een bundeling van. The transmit and receive signal reaches in general, the transportation of data packets at high speed according to channels in the spectrum, or a combination of there. Deze kanalen dienen in het draadloze GHz spectrum te vallen (zoals een van de ISM banden of andere frequentie mogelijkheden). These channels should be included in the wireless GHz spectrum (such as any one of the ISM bands, or other frequency capability). Door meer spectrum te beschikken kan er meer data verstuurd en ontvangen worden. By having more spectrum can be sent and received more data. In de eerste 20 benadering kan het controlekanaal, voor hoge betrouwbaarheid en lange afstand worden ingedeeld in een lager spectrum dan de ontvangst-/verzend signalen, gebruikelijk op een hoger spectrum. In the first approach, the control channel 20, for high reliability and long distance can be classified into a lower range than the receive / transmit signals, usually at a higher spectrum. De ontvangst-/verzend signalen wordt geoptimaliseerd door gegevens van het controlekanaal via een apparaat naar het andere apparaat. The reception / transmission signals is optimized by the control channel data from a device to the other device. Een apparaat kan een uni-directionele, punt naar punt verbinding opzetten tussen een of meerdere apparaten en daarbij 25 het signaal versterken. A device can set up a uni-directional, point-to-point connection between one or more devices 25, and thereby amplify the signal. Tevens kan de verbinding bi-directioneel tot stand worden gebracht. Also, the connection is bi-directional can be accomplished. Elke apparaat neemt ook de controlekanaal gegevens over en transporteert dit binnen het netwerk. Each device also takes control channel data and transports it within the network.

1027100 1027100

Claims (30)

 1. 1. Een methode voor het werken met een draadloos basisstation binnen een lokaal netwerkgebied, deze methode bestaat uit het vestigen van minstens een kanaal tussen 5 het basisstation en eventueel met elk ander apparaat binnen het locale gebiedsnetwerk; 1. A method for working with a wireless base station within a local network area, the method comprises the establishment of at least one channel between the base station 5, and optionally with any other device within the local area network; daarnaast bevat het basisstation en elk apparaat een controlekanaal om controle te vormen tussen de communicatie van beide apparaten over een of meerdere kanalen. In addition, the base station and each unit contains a control channel to form between the communication control of both devices over one or more channels.
 2. 2. De methode van eis 1, verder bestaande uit gebruikend het ontvangst kanaal als zowel nog een verzendkanaal en een controlekanaal. 2. The method of claim 1, further comprising using the receive channel as well as a further transmission channel and a control channel.
 3. 3. De methode van eis 2, bestaande uit het versturen en ontvangen van gegevens over een of meerdere kanalen in gescheiden datapakketten. 3. The method of claim 2, consisting of the send and receive data over one or more channels in separate data packets. 15 15
 4. 4. De methode van eis 1, waarin kanalen zichzelf configureren via het controle kanaal waarbij er geen sprake is van overlappende frequentiekanalen. 4. The method of claim 1, in which channels configure itself over the control channel in which there is no question of overlapping frequency channels.
 5. 5. De methode van eis 3, waarbij apparaten gescheiden datapakketten doormiddel van 20 het controlekanaal gebundeld worden. 5. The method of claim 3, wherein said devices separated data packets by means of the control channel 20 to be bundled.
 6. 6. De methode van eis 1, waarbij gegevens van meerdere basisstations kunnen worden ontvangen en worden verstuurd. 6. The method of claim 1, wherein data of a plurality of base stations can be received and sent.
 7. 7. De methode van eis 1, om het kanaal via het controlerende kanaal de status van het apparaat in het netwerk te controleren. 7. The method of claim 1, to enter the channel via the control channel to monitor the status of the device in the network.
 8. 8. De methode van eis 1, waarbij apparaten ter autorisatie worden aangeboden en worden gecontroleerd via het controle kanaal. 8. The method of claim 1, wherein devices are provided for the authorization, and are controlled via the control channel. 30 30
 9. 9. De methode van eis 1, verder bestaande door een methode om de gegevens gecodeerd te versleutelen doormiddel van de sleutel welke over het controlekanaal wordt doorgegeven. 9. The method of claim 1, further comprising by a method used to encrypt the encrypted data by means of the key which is passed over the control channel.
 10. 10. De methode van eis 1, waarbij elk apparaat als authentiek en individueel wordt behandeld middels het controlekanaal. 10. The method of claim 1, wherein each device is treated as authentic and individually by means of the control channel. 1027100 1027100
 11. 11. De methode van eis 1, waarin het gebruik van draadloze kanalen als het controle kanaal van apparaten bestaande uit het verzoek welke het basisstation ontvangt welke wordt bevestigd door het controlekanaal. 11. The method of claim 1, wherein the use of wireless channels as the control channel of devices, consisting of the request, which the base station receives which is confirmed by the control channel.
 12. 12. De methode van eis 1, waarbij de kortste en efficiëntste route word omschreven in het controle kanaal 12. The method of claim 1, wherein the shortest and most efficient route word specified in the control channel
 13. 13. De methode van eis 1, waarbij het basisstation bevoegd is om instellingen in apparaten door te voeren. 13. The method of claim 1, wherein the base station is authorized to perform by settings in devices. 10 10
 14. 14. De methode van eis 13, om apparaten waamodig te controleren en ongeschikt te maken voor gegevens communicatie ten behoeve tussen twee apparaten. 14. The method of claim 13, to control waamodig devices and to make them unsuitable for data communication between two devices for the purpose.
 15. 15. De methode van eis 1, waarbij een of meerdere netwerkapparaten een draadloze 15 schakelaar is, dat gebruikt wordt voor doorgifte van digitale gegevens tussen een of meerdere netwerkapparaten. 15. The method of claim 1, wherein one or more network devices is a wireless switch 15, which is used for transmission of digital data between one or more network devices.
 16. 16. De methode van eis 1, waarin een of meerdere netwerkapparaten een draadloze repeater is welke signalen herhaalt en versterkt. 16. The method of claim 1, wherein one or more network devices is a wireless repeater which repeats signals and amplified. 20 20
 17. 17. Een methode voor het in werking stellen van een draadloos netwerkapparaat bestaande uit het communiceren over een of meerdere draadloze kanalen met een of meerdere basisstations,en het efficiënt en opvolgend afhandelen van bevelen over de radio welke wordt uitgegeven over een kanaal door het basisstation om het 25 netwerkapparaat voor directe mededeling voor een te vormen met het ontvangen/verzonden kanaal met een of meerdere netwerkapparaten. 17. A method for the putting into operation of a wireless network device comprising communicating over one or more wireless channels to one or more base stations, and the handling of commands efficiently and successively on the radio which is issued over a channel by the base station 25, the network device for direct communication to form a to the received / transmitted channel with one or more network devices.
 18. 18. De methode van eis 17, waarin het eerste draadloze apparaat het vermogen heeft om de pakket gegevens te scheiden en deze in veelvoud over meerdere kanalen door een 30 gebied te versturen, die minstens bestaan uit een ontvangst kanaal en een verzonden kanaal gebaseerd op een vergelijking van gegevens uit het controlekanaal. 18. The method of claim 17, wherein the first wireless device has the ability to separate the packet data and send them in multiple on a plurality of channels by a region 30, which at least consist of a receiving channel and a transmitted channel based on a comparison of data from the control channel.
 19. 19. Een draadloos basisstation bestaat ui een gegevens modulator/demodulator en is geschikt om digitale gegevens draadloos over te brengen op andere draadloze 35 netwerkapparaten over meerdere kanalen, tevens stuurt het basisstation een controlekanaal met daarbij een manager welke communiceert met andere netwerkapparaten. 19. A wireless base station exists onion a data modulator / demodulator and is capable of transmitting digital data wirelessly to other wireless network devices 35 over a plurality of channels, the base station also sends a control channel including a manager which communicates with other network devices. 1027100 1027100
 20. 20. Het draadloze basisstation van eis 19, waarin de gegevensmodulator/demodulator geschikt is voorde modulatie van het versprcidingsspectrum. 20. The wireless base station of claim 19, wherein the data modulator / demodulator is suitable forthe modulation of the versprcidingsspectrum.
 21. 21. Het draadloze basisstation van eis 19, waarin de gegevensmodulator/demodulator 5 gebruikersfouten/correctiecodage mededeelt via het controle kanaal. 21. The wireless base station of claim 19, wherein the data modulator / demodulator 5 user errors / correctiecodage transmits through the control channel.
 22. 22. Een draadloos netwerkapparaat bestaande uit een gegevensmodulator/demodulator welke geschikt is om bi-directionale gegevens van een basisstation of andere apparaat te ontvangen/versturen over een of meerdere kanalen; 22. A wireless network device comprising a data modulator / demodulator which is adapted to receive bi-directional data from a base station or other device / sending over one or more channels; met daarbij een controlekanaal 10 welke controle uitoefent op het netwerkapparaat. accompanied by a control channel 10, which exerts control to the network device.
 23. 23. Het draadloze netwerkapparaat van eis 22, waarin de gegevensmodulator/demodulator en radiofrequentiemodulator in een gemeenschappelijk radiofrequentie ontvanger. 23. The wireless network device of claim 22, wherein the data modulator / demodulator, and radio frequency modulator in a common radio frequency receiver. 15 15
 24. 24. Het draadloze netwerkapparaat van eis 22, waarin de gegevensmodulator/demodulator geschikt is met de modulatie van het verspreidingsspectrum. 24. The wireless network device of claim 22, wherein the data modulator / demodulator is adapted to the modulation of the spread spectrum.
 25. 25. Het draadloze netwerkapparaat van eis 22, verder bestaande uit een radiofrequentie demodulator geschikt om gegevens te ontvangen over meerdere kanalen en deze te bundelen/scheiden. 25. The wireless network device of claim 22, further comprising a radio frequency demodulator adapted to receive data on a plurality of channels and to process this / separation.
 26. 26. Het draadloze gebiedsnetwerk bestaat uit minstens twee draadloze netwerkapparaten, 25 elk apparaat beschikt over meerdere radio's waarbij een apparaat meerdere pakketten tegelijkertijd kan ontvangen via een of meerdere kanalen. 26. The wireless area network consists of at least two wireless network devices, each device 25 includes multiple radios which a device can simultaneously receive multiple packets via one or more channels.
 27. 27. Het netwerk van eis 26 waarin minstens een van de draadloze netwerkapparaten het vermogen heeft om slechts met het basisstation te communiceren dat het 3. ontvangst/verzonden kanaal gebruikt als zowel het controlekanaal. 27. The network of claim 26, wherein at least one of the wireless network devices have the ability to communicate only with the base station 3. The reception / transmitted channel used as both the control channel.
 28. 28. Het netwerk van eis 26 waarin elke datapakket over het kanaal plaatsvindt tussen het basisstation en/of minstens een of meerdere van andere netwerkapparaten. 28. The network of claim 26 wherein each data packet takes place across the channel between the base station and / or at least one or more other network devices.
 29. 29. Het netwerk van eis 26 waarin meerdere datapakketten over een of meerdere kanalen plaatsvindt tussen basisstation en/of minstens over een of meerdere van andere netwerkapparaten. 29. The network of claim 26, wherein a plurality of data packets takes place over one or more channels between base station and / or at least one or a plurality of other network devices. 1027100 1027100
 30. 30. Het netwerk van eis 26, waarin minstens een van de netwerk apparaten bestaan uit een draadloze switch/repeater die het vermogen heeft om het signaal met datapakketten te versterken en deze door te sturen over meerdere kanalen met inbegrip van minstens een ontvangstkanaal en minstens een verzendkanaal. 30. The network of claim 26, wherein at least one of the network devices include a wireless switch / repeater that has the ability to amplify the signal of data packets and forwarding them over a plurality of channels including at least a receiving channel and at least one transmission channel. De 5 switch/repeater is geschikt om gegevens te leiden naar andere netwerkapparaten buiten het bereik of binnen een ander bestemmingsnetwerk. The fifth switch / repeater is configured to route data to other network devices outside of the range or within a different destination network. 1027100 1027100
NL1027100A 2004-09-23 2004-09-23 Organizing high speed (multi) route and (multi) frequency packet switched wireless network. NL1027100C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1027100A NL1027100C2 (en) 2004-09-23 2004-09-23 Organizing high speed (multi) route and (multi) frequency packet switched wireless network.
NL1027100 2004-09-23

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1027100A NL1027100C2 (en) 2004-09-23 2004-09-23 Organizing high speed (multi) route and (multi) frequency packet switched wireless network.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1027100A1 true NL1027100A1 (en) 2006-03-27
NL1027100C2 true NL1027100C2 (en) 2007-09-25

Family

ID=35819002

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1027100A NL1027100C2 (en) 2004-09-23 2004-09-23 Organizing high speed (multi) route and (multi) frequency packet switched wireless network.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1027100C2 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0732826A2 (en) * 1995-03-15 1996-09-18 International Business Machines Corporation Wireless variable bandwidth air-link system
EP1139684A1 (en) * 2000-03-30 2001-10-04 Dawoon Syscom Co., Ltd. Apparatus for automatically switching operation mode of portable mobile communication unit
US20020142777A1 (en) * 2001-03-30 2002-10-03 Motorola, Inc. System and method of achieving dynamic channel bandwidth

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0732826A2 (en) * 1995-03-15 1996-09-18 International Business Machines Corporation Wireless variable bandwidth air-link system
EP1139684A1 (en) * 2000-03-30 2001-10-04 Dawoon Syscom Co., Ltd. Apparatus for automatically switching operation mode of portable mobile communication unit
US20020142777A1 (en) * 2001-03-30 2002-10-03 Motorola, Inc. System and method of achieving dynamic channel bandwidth

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HOLMA H, TOSKALA A: "WCDMA for UMTS: Radio Access For Third Generation Mobile Communications" 2001, JOHN WILEY & SONS , GB, CHICESTER , XP002404853 * figuur 3.12 * * figuur 5.2 * * hoofdstuk 7 * *
KAARANAN H, AHTIAINEN A, LAITINEN L, NAGHIAN S, NIEMI V: "UMTS Networks: Architecture, Mobility and Services" 11 juni 2001 (2001-06-11), JOHN WILEY & SONS, LTD , GB, CHICESTER , XP002404852 * figuur 1.4 * * paragraaf 1.2 * * paragraaf 3.5.3 * * paragraaf 4.3.1 - 4.3.2 * * hoofdstuk 8 * *
MOULY M ET AL: "GSM System for Mobile Communications" GSM SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS, LASSAY-LES-CHATEAUX, EUROPE MEDIA, FR, 1993, bladzijden 106-109,588, XP002079506 *

Also Published As

Publication number Publication date Type
NL1027100A1 (en) 2006-03-27 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7961710B2 (en) Apparatus and method for setting multi-path
US6493335B1 (en) Method and system for providing low-cost high-speed data services
US6281840B1 (en) Radio communication apparatus and transmission antenna changing method
US7042837B1 (en) Automatic link failover in data networks
US6370135B1 (en) Continuous CDPD base station and method of facilitating efficient data transfer
US6560213B1 (en) Wideband wireless access local loop based on millimeter wave technology
US8000314B2 (en) Wireless network system and method for providing same
US6490256B1 (en) Method, subscriber device, wireless router, and communication system efficiently utilizing the receive/transmit switching time
US6831896B1 (en) Short range RF network
Haas et al. On some challenges and design choices in ad-hoc communications
US4797879A (en) Packet switched interconnection protocols for a star configured optical lan
US20090088072A1 (en) Method and system for communicating up to extreme high frequencies using a mesh network of repeaters
US7230935B2 (en) Physical layer repeater with selective use of higher layer functions based on network operating conditions
US8737300B2 (en) Daisy-chained ring of remote units for a distributed antenna system
US20030191856A1 (en) Wireless networking with dynamic load sharing and balancing
EP0521610A2 (en) Digital cellular overlay network
US20040121786A1 (en) Wireless communication method, system and apparatus
US6952397B2 (en) Communication in a bidirectional ring network with single-direction receiving
US20070127386A1 (en) System and method to facilitate the use of multiple radios to increase the capacity of a wireless communication network
US20120057518A1 (en) Bluetooth networking
US5418785A (en) Multiple-channel token ring network with single optical fiber utilizing subcarrier multiplexing with a dedicated control channel
US6621795B1 (en) Band manager for use in multiple-channel networks
Pearlman et al. On the impact of alternate path routing for load balancing in mobile ad hoc networks
US5875181A (en) Packetized CDMA/TDM satellite communication system
US20090080366A1 (en) Method and system for alternate wireless channel selection for uplink and downlink data communication

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 20070523

PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20100401