New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1024416C2 - An assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot sole, or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole. - Google Patents

An assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot sole, or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole. Download PDF

Info

Publication number
NL1024416C2
NL1024416C2 NL1024416A NL1024416A NL1024416C2 NL 1024416 C2 NL1024416 C2 NL 1024416C2 NL 1024416 A NL1024416 A NL 1024416A NL 1024416 A NL1024416 A NL 1024416A NL 1024416 C2 NL1024416 C2 NL 1024416C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
ii
foot
skate frame
use
skate
Prior art date
Application number
NL1024416A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Leora Miriam Rosner
Original Assignee
Leora Miriam Rosner
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Leora Miriam Rosner filed Critical Leora Miriam Rosner
Priority to NL1024416 priority Critical
Priority to NL1024416A priority patent/NL1024416C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1024416C2 publication Critical patent/NL1024416C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63CSKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
  • A63C1/00Skates
  • A63C1/22Skates with special foot-plates of the boot
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A63SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
  • A63CSKATES; SKIS; ROLLER SKATES; DESIGN OR LAYOUT OF COURTS, RINKS OR THE LIKE
  • A63C1/00Skates
  • A63C1/22Skates with special foot-plates of the boot
  • A63C1/28Pivotally-mounted plates

Description

Titel: Samenstel van een langwerpig schaatsframe en een voetsteun omvattende tenminste een schoenzool, laarszooi of een steundeel dat tegen 5 een schoenzool of laarszooi bevestigbaar is Title: Assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot soles or a support part which can be fixed a shoe sole or boot sole against 5

De uitvinding heeft betrekking op een samenstel van een langwerpig echaatsframe en een voetsteun omvattende tenminste een schoenzool, laarszooi of een steundeel dat tegen een schoenzool of laarszooi 10 bevestigbaar is, waarbij het samenstel is ingericht voor het op een uit een eerste veelvoud van selecteerbare posities gekozen eerste verbindingspoeitie gefixeerd kunnen verbinden van een nabij een eerste uiteinde gelegen eerste deel van het schaatsframe met een eerste deel van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de bal of het tenengedeelte van de voet is gelegen, en voor het 15 op een uit een tweede veelvoud van selecteerbare posities gekozen tweede verbindingspoeitie gefixeerd kunnen verbinden van een nabij een tweede uiteinde gelegen tweede deel van het schaatsframe met een tweede deel van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de hiel van de voet is gelegen. The present invention relates to an assembly of an elongate echaatsframe and a foot support comprising at least one shoe sole, boot soles or a support part which is attachable to a shoe sole or boot sole 10, wherein the assembly is adapted for the selected one of a first plurality of selectable positions first verbindingspoeitie is fixed, connecting a near a first end situated first portion of the skate frame with a first portion of the foot that, in use, close to the ball or the toe portion of the foot is located, and to 15 on one of a second plurality of selectable positions chosen be able to connect the second fixed verbindingspoeitie a second end located adjacent a second portion of the skate frame with a second part of the foot that, in use, is located near the heel of the foot.

Een samenstel zoals hierboven aangeduid wordt beschreven in US 20 5,452,907. An assembly as indicated above is described in US 20 5,452,907. Een dergelijk samenstel biedt aan de gebruiker de mogelijkheid om het schaatsframe naar wens te "richten" of de "stand" daarvan te regelen. Such an assembly provides the user with the ability to "target" the skate frame as desired or to control the "position" thereof. Hiermee wordt bedoeld het bepalen van de hoek tussen een lengterichting van het schaatsframe en een lengterichting van de voetsteun in een vlak evenwijdig aan een grondvlak waarop bij gebruik van het 25 samenstel wordt geschaatst. By this is meant the determination of the angle between a longitudinal direction of the skate frame, and a longitudinal direction of the foot support in a plane parallel to a ground surface on which skating is done in use of the assembly 25.

Vooral een gebruiker waarvan de voeten, ten opzichte van de voeten van een gemiddelde gebruiker, van nature iets buitenwaarts zijn gericht, of iets binnenwaarts zijn gericht, heeft baat bij een dergelijk samenstel. In particular, a user of which the feet, with respect to the feet of an average user, naturally something are directed outwardly, or slightly directed inwards, can benefit from such an assembly. Immers zonder dit samenstel zou een dergelijke gebruiker zijn 30 aangewezen op een voetsteun met een onlosmakelijk gefixeerd schaatsframe waarbij de richting van het schaatsframe ten opzichte van de voetsteun veelal is afgestemd op de "stand" van de voeten van de gemiddelde 1024416 Indeed, without this arrangement, such a user's designated at 30 a foot rest with an integral fixed skate frame, wherein the direction of the skate frame relative to the foot support is usually tuned to the "position" of the feet of the average 1024416

2 I 2 I

gebruiker. user. Voor het bijvoorbeeld met hoge snelheid of volgens een bepaald I For example, high speed or according to a certain I

patroon kunnen schaatsen, zal een gebruiker met binnenwaarts of I pattern can skates, a user will be with inwardly or I

buitenwaarts gerichte voeten een enigszins onnatuurlijke beweging moeten I outwardly directed feet, a somewhat unnatural movement need to I

maken om toch met de hoge snelheid of volgens het bepaalde patroon te I to make yet with the high speed or in accordance with the particular pattern to be I

5 kunnen schaatsen. 5 can skate. Bij een samenstel zoals beschreven in de I With an assembly as described in the I

openingeparagraaf is het mogelijk om de stand van het schaatsframe ten I opening paragraph, it is possible to change the position of the skate frame at I

opzichte van de voetsteun, in een vlak evenwijdig aan een vlak waarop bij I with respect to the foot-rest, in a plane parallel to a plane on which at I

gebruik wordt geschaatst, enigszins aan te passen, zodat de mate waarin I use skating is done, slightly to adjust, so that the extent to which I

tijdens het schaatsen een onnatuurlijke beweging moet worden gemaakt ten I during skating an unnatural movement has to be made at the I

10 minste kan worden gereduceerd. Least 10 can be reduced. I I

Een nadeel van het bekende samenstel is dat het schaatsframe I A drawback of the known assembly is that the skate frame I

soms weliswaar naar wens is gericht maar toch kan leiden tot oncomfortabel I Although sometimes desired aims but can cause uncomfortable I

schaatsen, hetgeen tot blessures kan leiden, of zelfs tot het zwikken van de I ice-skating, which may lead to injuries, or even to the spraining of the I

enkel kan leiden. only lead. Het bekende samenstel is in dat opzicht onveilig. The known assembly is in that sense unsafe. I I

15 De uitvinding beoogt tegemoet te komen dit probleem. 15 The invention aims to meet this problem. I I

Dit doel is bereikt met een samenstel volgens de uitvinding die I This object is achieved with an assembly according to the invention which I

wordt gekenmerkt in dat het samenstel zodanig is ingericht dat bij elk I is characterized in that the assembly is arranged such that in each I

verbinden van het schaatsframe met de voetsteun, een middellijn van het I connecting the skate frame to the foot support, a center line of the I

schaatsframe zich uitstrekt door eenzelfde vooraf bepaald punt dat in I skate frame extends through one and the same predetermined point in I

20 hoofdzaak correspondeert met het zwaartepunt van een bij een in hoofdzaak I 20 substantially corresponds to the center of gravity of a at a substantially I

staande gebruiker behorende voet waartegen in gebruik de voetsteun met I standing user associated foot against which in use the foot support with I

het schaatsframe is geplaatst. the skate frame has been placed. I I

Het samenstel volgens de uitvinding biedt het voordeel dat het I The assembly according to the invention offers the advantage that the I

schaatsframe bij elk verbinden aan de voetsteun een geoptimaliseerde I skate frame at each connect to the footrest optimized I

25 positie heeft met behoud van de benodigde rotatievrijheid voor het richten I 25 has position while maintaining the required freedom of rotation for directing I

van het schaatsframe. the skate frame. De geoptimaliseerde positie komt tot stand doordat I The optimized position comes about because I

het schaatsframe zich bij elk verbinden zal uitstrekken door een punt dat I the skate frame will extend at each connect through a point that I

I correspondeert met het zwaartepunt van de gebruiker. I corresponds to the center of gravity of the user. Hierdoor behoeft de I As a result, the I is self-

I gebruiker tijdens het schaatsen niet te corrigeren voor het eventueel uit I I user not correct while skating for any of I

I 30 balans zijn als gevolg van het weliswaar goed richten maar verkeerd I I 30 balance sheet as a result of the admittedly good focus but I wrong

1024416 I 1024416 I

3 plaatsen van het schaatsframe. 3 places of the skate frame. De hans op het oncomfortabel schaatsen, daardoor krijgen van blessures en/of het verzwikken van de enkel, is bij gebruik van het samenetel volgens de uitvinding drastisch gereduceerd. The Hans on the uncomfortable skating, thereby getting injuries and / or the sprain of the ankle, is drastically reduced when using the samenetel according to the invention. Het samenstel volgens de uitvinding is in dat opzicht een veilig samenstel. The assembly according to the invention is a safe assembly in that respect.

5 Een uitvoeringsvorm van een samenstel volgens de uitvinding wordt gekenmerkt doordat in een toestand waarbij het schaatsframe en de voetsteun ten opzichte van elkaar ongefixeerd zijn, het schaatsframe een roterende beweging ten opzichte van de voetsteun kan maken om een in hoofdzaak tussen de eerste veelvoud van selecteerbare posities en de tweede 10 veelvoud van selecteerbare posities gelegen as die in hoofdzaak dwars staat op een vlak dat in gebruik in hoofdzaak evenwijdig is gelegen aan een grondvlak waarop wordt geschaatst, waarbij de as is gelegen op het vooraf bepaalde punt. 5 An embodiment of an assembly according to the invention is characterized in that in a state where the skate frame and the foot support relative to each other are unfixed, the skate frame can make a rotational movement relative to the foot support about a substantially between the first plurality of selectable 10 positions and the second plurality of selectable positions located axis which is substantially transverse to a plane which in use is situated substantially parallel to a ground surface on which skating, wherein the shaft is located at the predetermined point. Dit biedt het voordeel dat een gebruiker bij het richten van schaatsframe relatief gemakkelijk een juiste richting kan vinden met 15 behoud van snijding van de middellijn van het schaatsframe door het vooraf bepaalde punt. This offers the advantage that a user in directing skate frame relatively easily a correct direction can be found by 15 while maintaining intersection of the center line of the skate frame through the predetermined point. Deze as kan overigens een tijdelijke en zelfs een denkbeeldige as zijn. This shaft may, moreover, be a temporary and even an imaginary axis.

Het is mogeljjk dat elke positie van de eerste veelvoud van selecteerbare posities op een drkelsegment van een eerste denkbeeldige 20 cirkel en in een eerste rij is gelegen en elk positie van de tweede veelvoud van selecteerbare posities op een drkelsegment van een tweede denkbeeldige cirkel en in een tweede rij is gelegen, waarbij de middelpunten van de eerste cirkel en de tweede cirkel samenvallen. It is mogeljjk that each position of the first plurality of selectable positions on a drkelsegment of a first imaginary 20 circle and in a first row is located, and each position of the second plurality of selectable positions on a drkelsegment of a second imaginary circle, and in a second row is located, wherein the centers of the first circle and the second circle coincide. Dit biedt het voordeel dat de eerste veelvoud van selecteerbare posities en de tweede veelvoud van 25 selecteerbare posities het aanbrengen van een as of een indicatie van een positie van een denkbeeldige as overbodig kunnen maken. This offers may make it advantageous that the first plurality of selectable positions and the second plurality of selectable positions 25, the provision of a shaft or an indication of a position of an imaginary axis unnecessary.

Bij voorkeur geldt dat het samenstel zodanig is ingericht dat in gebruik bij tenminste het schaatsen het vooraf bepaalde punt vrij is van directe overdracht van krachten tussen het schaatsframe en de voetsteun. Preferably, it holds that the assembly is arranged such that in use at least the skating the predetermined point is free of direct transfer of forces between the skate frame and the foot support.

30 Dit bevordert het comfort waarmee kan worden geschaatst. 30 This enhances the comfort with which can be skating.

ï 0?4λ1β ï 0? 4λ1β

4 I 4 I

Voorts geldt bij voorkeur dat het samenstel verstelbare I Further, it preferably holds that the assembly comprises adjustable I

verbindingen omvat ten behoeve van het losmakelijk kunnen verbinden van I compounds comprising at can connect for the purpose of detachably I

het schaatsblad met de voetsteun. the skate blade with the footrest. Dit biedt het voordeel dat het samenetel I This offers the advantage that I samenetel

door meerdere gebruikers met althans nagenoeg eenzelfde schoenmaat kan I by a plurality of users with the at least substantially one and the same shoe size can I

5 worden gebruikt en dat elke gebruiker voor zichzelf een juiste richting van I 5 may be used, and that each user to himself a correct direction of I

het schaats&ame kan instellen met behoud van doorsnijding van het vooraf I Skate & ame can set while maintaining the intersection of I advance

bepaalde punt. certain point. Comfort en veiligheid blijven hierdoor gegarandeerd ook bij I Comfort and safety will also be guaranteed to stay at I

verschillende gebruikers. different users. Een dergelijk samenetel kan desgewenst worden I Such samenetel I can be, if desired,

verhuurd of verkocht met behoud van de voordelen van het samenstel. rented or sold with maintaining the advantages of the assembly. I I

10 In een bijzondere uitvoeringsvorm geldt dat de verstelbare I 10 In a particular embodiment, it holds that the adjustable I

verbindingen een voorspanmechanisme omvatten zoals bijvoorbeeld I compounds include a biasing mechanism such as, for example, I

zogenaamde spring-lock-balls. so-called spring-lock balls. Dit brengt met zich dat het richten en I This implies that the aim and I

gefixeerd bevestigen en eventueel losmaken snel kan plaatsvinden hetgeen I fixed to confirm and, if necessary detaching can be carried out rapidly, which I

het uitproberen van verschillende richtingen van het schaats&ame voor het I trying out different directions Skate & ame for I

15 vinden van de optimale richting, vergemakkelijkt. 15 to find out the optimum direction is facilitated. I I

Het is mogelijk dat het schaatsframe tenminste een schaatsblad I It is possible that the skate frame at least one skate blade I

omvat. includes. Dit staat het gebruik als schaats voor op ijs of kunstijs toe. This allows for use as a skate on ice or artificial increasing. Het I The I

schaatsframe kan ook een set van twee evenwijdig aan elkaar gelegen I skate frame may also include a set of two mutually parallel I

schaatsbladen omvatten. include ice skate blades. Een dergelijk schaatsframe vergemakkelijkt het I Such a skate frame facilitates the I

20 stabiliseren op het ijs tijdens het schaatsen en is daarom erg geschikt voor I 20 stabilize the ice while skating and is therefore very suitable for I

beginners en jonge kinderen. beginners and young children. Het zal duidelijk zijn dat een middellijn van I It will be appreciated that a diameter of I

het schaatsframe in dit geval overeenkomt met een lijn die in het midden I In this case, the skate frame corresponds to a line in the center I

tussen, en evenwijdig aan, de twee schaatsbladen is gelegen. between, and parallel to, the two skate blades is located. I I

Het is ook mogelijk dat het schaatsframe is voorzien van tenminste I It is also possible that the skate frame is provided with at least I

25 twee wielen voor het kunnen rolschaatsen bij gebruik van het samenstel. 25, two wheels for roller skates can with the use of the assembly. In I in I

dit geval kan het schaatsframe in een rij achterelkaar gelegen wielen I this case, the skate frame in a row can be located one behind the other wheels I

omvatten. include. De middellijn van het schaatsframe correspondeert in dat geval I The center line of the skate frame corresponds, in this case, I

met de lijn waarop de wielen zijn gelegen. the line on which the wheels are located. Het is echter ook mogelijk dat het I However, it is also possible that the I

schaatsframe twee evenwijdige rijen van achterelkaar gelegen wielen I skate frame has two parallel rows of wheels located one behind the other I

1024416 I 1024416 I

5 omvat. 5. In dat geval zal de middellijn zijn gelegen in het midden tussen, en evenwijdig aan, de twee rijen wielen. In that case, the centerline will be situated in the middle between, and parallel to, the two rows of wheels.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een voetsteun ingericht voor gebruik in een dergelijk samenstel. The invention also relates to a foot-rest adapted for use in such an assembly.

5 Voorts heeft de uitvinding betrekking op schaatsframe ingericht voor gebruik in een dergelijk samenstel. 5 Furthermore, the invention relates to skate frame adapted for use in such an assembly.

Daarnaast heeft de uitvinding betrekking op een werkwijze voor het in een gewenste richting bevestigen van een langwerpig schaatsframe ten opzichte van een voetsteun omvattende tenminste een schoenzool, 10 laarszooi of een steundeel dat tegen een schoenzool of laarszool bevestigbaar is. In addition, the present invention relates to a method for the attachment in a desired direction of an elongate skate frame with respect to a foot support comprising at least one shoe sole, 10 boot soles or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole.

De uitvinding wordt thans toegelicht aan de hand van een tekening. The invention will now be elucidated with reference to a drawing. Hierin toont: figuur 1 schematisch een uitvoeringsvorm van een samenstel 15 volgens de uitvinding in een aanzicht van een onderzijde van de voetsteun met daaraan bevestigd een schaatsframe in een eerste stand; Herein: figure 1 shows schematically an embodiment of an assembly 15 according to the invention in a view from a bottom side of the foot support having attached thereto an ice skate frame in a first position; figuur 2 schematisch de eerste uitvoeringsvorm volgens figuur 2 met het schaatsframe in een tweede stand; Figure 2 schematically illustrates the first embodiment according to Figure 2 with the skate frame in a second position; figuur 3 schematisch een gedeeltelijk zijaanzicht van het in figuur 20 2 en 3 getoonde samenstel. figure 3 schematically represents a partial side view of the in Figure 20, 2 and 3 assembly.

In de tekening zijn gelijke onderdelen voorzien van gelijke referentietekene. In the drawing, identical parts are provided with identical referentietekene.

Figuur 1 toont schematisch een samenstel 1 van een langwerpig schaatsframe 2 en een voetsteun 3 waarvan alleen een topdeel 3.1 25 corresponderend met de bal van de voet en het tenengedeelte, en een hiel- of hakdeel 3.2 zijn weergegeven. Figure 1 schematically shows an assembly 1 of an elongate skate frame 2, and a footrest 3, of which only a tip part 3.1 25 corresponding to the ball of the foot and the toe portion, and a heel or heel section 3.2 are shown. De voetsteun 3 kan een schoenzool of een laarszooi omvatten, kan los zijn uitgevoerd voor bevestiging aan een schoen of laars, of kan reeds aan een schoen of laars zijn bevestigd en daar eventueel integraal onderdeel van uitmaken. The foot support 3 may comprise a shoe or a boot sole, it can be designed as loose for attachment to a shoe or boot, or may already be attached to a shoe or boot, and there possibly an integral part of it. De voetsteun 3 kan plat zijn 30 uitgevoerd. The footrest 3 may be flat 30 carried out. Het is echter ook mogelijk dat een niet getoond deel dat zich 102441 6- However, it is also possible that a part which is not shown 6- 102441

I 6 I I 6 I

I tussen het hakdeel 3.2 en het topdeel 3.1 bevindt in een ander vlak is I I between the heel part 3.2 and the top part 3.1 is in a different plane is I

II II

I gelegen dan het vlak waarin hakdeel 3.2 en topdeel 3.1 ie gelegen. I is located than the plane in which heel part and top part 3.1 3.2 pe situated. Dit zal I This will I

I bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het samenstel volgens de uitvinding I I, for example, be the case if the assembly according to the invention, I

wordt toegepast bij kunstschaatsen waarbij veelal gebruik wordt gemaakt I is used in figure skating which often use is made I

I 5 van laarsjes met een relatieve hoge hak. I 5 of boots with a relatively high heel. De voetsteun 3 kan ook zonder I The footrest 3 is also possible without I

I schoen of laars zijn uitgevoerd en bedoeld zijn om tegen een schoenzool of I I shoe or boot to be carried out, and are intended to ensure that a shoe sole or I

I laarszooi te bevestigen. I confirm boot soles. Het schaatsdame kan bijvoorbeeld, zoals getoond, I The skate lady can, for example, as shown, I

I een schaatsblad 4 omvatten. I include a skate blade 4. I I

I Het samenstel 1 is ingericht voor het op een uit een eerste veelvoud I I The assembly 1 is arranged in front of it on a first of a plurality of I

I 10 van selecteerbare posities 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d gekozen eerste I I 10 of selectable positions 5.1a, 5.1b, 5.1c, 5.1d selected first I

I verbindingspositie gefixeerd kunnen verbinden van een nabij een eerste I I connected position, be able to connect a fixed close to a first I

I uiteinde 6.1 gelegen eerste deel 2.1 van het schaatsdame 2 met een eerste I I end 6.1 disposed first part 2.1 of the skate 2 with a first lady I

I deel 3.1 van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de bal of het tenengedeelte I I section 3.1 of the foot that, in use, close the ball or the toe part I

I van de voet is gelegen. I of the foot is located. Het samenstel is voorts ingericht voor het op een uit I The assembly is further arranged to in a from I

I 15 een tweede veelvoud van selecteerbiare posities 5.2 a, 5.2b, 5.2c, 5.2d I I 15 a second plurality of positions selecteerbiare 5.2 a, 5.2b, 5.2c, 5.2d I

I gekozen tweede verbindingspositie gefixeerd kunnen verbinden van een I I chosen be able to connect fixed second connection position of an I

I nabij een tweede uiteinde 6.2 gelegen tweede deel 2.2 van het schaatsdame I I near a second end located 6.2 second part 2.2 of the skate lady I

I 2 met een tweede deel 3.2 van de voetsteun 3 dat, in gebruik, nabij de hiel I I 2 with a second part 3.2 of the foot support 3 that, in use, adjacent to the heel I

I van de voet is gelegen. I of the foot is located. I I

I 20 Het samenstel is voorts zodanig ingericht dat bij elk verbinden van I I 20 The assembly is further designed such that when each connection of I

I het schaatsdame 2 met de voetsteun 3, een middellijn M van het I I lady the skate 2 with the foot support 3, a center line M of the I

I schaatsdame 2 zich uitstrekt door eenzelfde vooraf bepaald punt 7 dat in I I skate lady 2 extending through one and the same predetermined point 7, which in I

I hoofdzaak correspondeert met het zwaartepunt van een bij een in hoofdzaak I I substantially corresponding to the center of gravity of a at a substantially I

I staande gebruiker behorende voet waartegen in gebruik de voetsteun 3 met I I standing user associated foot against which in use the foot support 3 with I

I 25 schaatsdame 2 is geplaatst. I 25 skate lady 2 is placed. Dit zwaartepunt kan volgens de medische I This center of gravity, according to the medical I

I wetenschap liggen op een positie die althans nagenoeg correspondeert met I I science are located at a position which at least substantially corresponds to I

I een punt waar zich in de voet de enkelvork bevindt. I will be a point where the only fork in the foot. I I

I In een toestand waarbij het schaatsdame 2 en de voetsteun 3 ten I I In a state in which the skate lady 2 and the footrest 3 relative I

I opzichte van elkaar ongefixeerd zijn, kan het schaatsdame 2 een roterende I I relative to one another are unfixed, the skate lady 2 may be a rotary I

I 30 beweging ten opzichte van de voetsteun 3 maken om een in hoofdzaak I I 30 make relative movement with respect to the foot support 3 about a substantially I

II II

7 tussen de eerste veelvoud van selecteerbare posities 5.1a-5.1d en de tweede veelvoud van selecteerbare posities 5.2a-5.2d gelegen as 8 die in hoofdzaak dwars staat op een vlak dat in gebruik in hoofdzaak evenwijdig ie gelegen aan een grondvlak waarop wordt geschaatst. 7 between the first plurality of selectable positions-5.1a 5.1d, and the second plurality of selectable positions located 5.2d 5.2a-shaft 8 which is substantially transverse to a plane which in use ie located substantially parallel to a ground surface on which skating . De as 8 is gelegen op het 5 vooraf bepaalde punt 7. De as kan een permanente as zijn bijvoorbeeld zoals zal worden uiteengezet bij een bespreking van figuur 3. Het is echter ook mogelijk dat de as tijdelijk wordt geplaatst ten behoeve van het richten van het schaatsfiame 2 ten opzichte van de voetsteun 3. Zo kan de voetsteun 3 zijn gemarkeerd op de vooraf bepaalde positie 7 zodat duidelijk is waar de as 10 zou moeten worden geplaatst. The shaft 8 is located at the 5 predetermined point 7. The axis is a continuous shaft may be, for example, as will be explained put in a discussion of figure 3. However, it is also possible that the shaft is temporarily placed for the purpose of directing the schaatsfiame 2 relative to the foot support 3. Thus, the footrest 3 may be marked on the predetermined position 7, so that it is clear where the shaft 10 would have to be placed. Ook kan eventueel het schaatsfiame 2 zijn gemarkeerd zodat duidelijk is welk punt van het schaatsfiame om de as 8 zou moeten draaien. Also, optionally, the schaatsfiame 2 are marked so that it is clear which of the point to schaatsfiame would have to rotate the shaft 8. Het samenstel kan zijn voorzien van een losse as (niet getoond) waarin zich in axiale richting een gleuf over de gehele diameter van de as uitstrekt. The assembly may be provided with a separate shaft (not shown) in which a slot extending over the entire diameter of the shaft in the axial direction. Het schaateblad 6 kan, eventueel bij de op het 15 schaatsblad 4 gemarkeerde positie (niet getoond) in de gleuf worden geplaatst en een uiteinde van de as kan worden geplaatst op het vooraf bepaalde en gemarkeerde punt op de voetsteun ten behoeve van het kunnen roteren om de as op het vooraf bepaalde punt. The schaateblad 6 may, if appropriate in the (not shown) on the 15-skate blade 4 marked position are placed in the slot and one end of the shaft can be placed on the pre-determined and marked point on the footrest for the purpose of being able to rotate about the shaft at the predetermined point. De as kan ook een denkbeeldige as zijn zoals hieronder uiteengezet. The shaft may also be an imaginary axis as set put below.

20 Elke positie van de eerste veelvoud van selecteerbare posities 5.1a- 5.1b kan op een cirkeleegment Cl van een eerste denkbeeldige cirkel in een eerste rij zijn gelegen. 20 Each position of the first plurality of selectable positions 5.1a- 5.1b can be situated on a cirkeleegment Cl of a first imaginary circle in a first row. Elke positie van de tweede veelvoud van selecteerbare posities kan op een cirkeleegment C2 van een tweede denkbeeldige cirkel in een tweede rij zijn gelegen. Each position of the second plurality of selectable positions may be located on a cirkeleegment C2 of a second imaginary circle in a second row. De middelpunten van de 25 eerste cirkel en de tweede cirkel vallen samen op het vooraf bepaalde punt 7, In. The center points 25 of the first circle and the second circle coincide at the predetermined point 7, In. dit geval is een as niet nodig en is er dus een denkbeeldige as op het vooraf bepaalde punt 7. this case, it does not require a shaft and so there is an imaginary axis on the certain point 7 in advance.

Het samenstel is in dit geval zodanig ingericht dat in gebruik bij tenminste het schaatsen het vooraf bepaalde punt 7 vrij is van directe 1 024 Λ 1 β The assembly is designed in such a way in this case is that in use at least the skating the predetermined point 7 is free from direct-1024 Λ 1 β

8 I 8 I

overdracht van krachten tussen het schaatsdame 2 en de voetsteun 3. Het I transfer of forces between the skate lady 2 and the footrest 3. The I

moge duidelijk zijn dat dit tevens het geval is bij een tijdelijke as. is to be understood that this is also the case with a temporary shaft. I I

Zoals zal worden uiteengezet bij de bespreking van figuur 3 is dit ook I As will be explained put in the discussion of Figure 3, this is also I

mogelijk bij gebruik van een permanente as van materiaal. possible to use of a permanent axis of material. I I

5 Het samenstel kan zijn voorzien van verstelbare verbindingen ten I 5 The assembly may be provided with adjustable links at I

behoeve van het losmaakbaar kunnen verbinden van het schaatsdame 2 I for the purpose of releasably connecting the skate lady 2 I

met de voetsteun 3. In het getoonde voorbeeld omvatten de verstelbare I with the foot rest 3. In the example shown, the adjustable I include

verbindingen 12 een voorspanmechanisme, in de vorm van zogenaamde I compounds 12, a biasing mechanism, in the form of so-called I

spring-lock-balls 12. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm is het topdeel 3.1 I spring-lock balls 12. In such an embodiment, the top part 3.1 I

10 van de voetsteun 3 voorzien van groeven 8.1a-8.1d. 10 of the foot rest 3 are provided with grooves 8.1a-8.1d. Het hieldeel 3.2 kan I The heel section 3.2 may I

eveneens zijn voorzien van dergelijke groeven 8.2a-8.2d. also be provided with such grooves 8.2a-8.2d. Deze kunnen zijn I This may be I

aangebracht in een plaatje 9.1 dat deel uitmaakt van de voetsteun. arranged in a plate 9.1 that is part of the footrest. In de I In the I

opstaande wand van elke groef kan een uitsparing 10 (zie figuur 3) zijn I upstanding wall of each groove may be a recess 10 (see Figure 3) are I

aangebracht. applied. Het schaatsdame kan zijn voorzien van een in de groef I The skate lady can be provided with a groove in the I

15 opneembaar deel dat is voorzien van een voorgespannen en indrukbare I 15-absorbable portion which is provided with a pre-tensioned and depressible I

uitstulping 11 die ten behoeve van het fixerend bevestigen van het I protuberance 11 which for the purpose of fixing the fastening of the I

schaatsdame aan de voetsteun kan samenwerken met de uitsparing 10. I skate lady on the foot rest can co-operate with the recess 10. I

Dergelijke bevestigingsmiddelen zijn op zich bekend en zijn snel in gebruik. Such fixing means are known per se and are quick to use. I I

Een onderlinge afstand tussen de uitstulpingen 11 is bij voorkeur I A mutual distance between the protrusions 11 is preferably from I

20 zodanig dat bij elke fixatie van het deel 2.1 in één van de groeven 8.1a-8.1d, I 20 in such a manner that at each fixation of the part 2.1 in one of the grooves-8.1a 8.1d, I

het deel 2.2 van het schaatsdame 2 slechts kan worden gefixeerd in één van I 2.2 the part of the skate lady 2 only can be fixed in any one of I

de groeven 8.2a-8.2d. the grooves 8.2a-8.2d. In het getoonde voorbeeld geldt dat fixatie van het I In the example shown, it applies that fixation of the I

schaatsdame 2 nabij deel 2.1 in groef 8.1a met zich brengt dat het I skate lady 2 near portion in groove 8.1a 2.1 implies that the I

schaatsdame 2 nabij deel 2.2. skate lady part 2 near 2.2. slechte kan worden gefixeerd in groef 8.2a. bad can be fixed in groove 8.2a. Zo I so I

25 geldt dat bij fixatie in groef 8.1b verdere fixatie alleen mogelijk is in groef I 25, it holds that when fixation in groove 8.1b further fixation is possible only in groove I

8.2b. 8.2b. In Fig. In Fig. 2 wordt als voorbeeld een andere stand van het schaatsdame 2 I 2 is an example of a different position of the skate lady 2 I

ten opzichte van de voetsteun 3 getoond in vergelijking met de stand zoals I relative to the foot support 3 are shown in comparison with the position as I

getoond in Fig. shown in Fig. 1. In beide gevallen snijdt de middellijn M van het I 1. In both cases, intersects the center line M of the I

schaatsdame 2 door het vooraf bepaalde punt 7. I skate lady 2 through the predetermined point 7. I

1024416- I I 1024416-

9 9

Fig. Fig. 3 toont schematisch een gedeeltelijk zijaanzicht van het in Fig. 3 shows schematically a partial side view of the shown in Fig. 2 en 3 getoonde samenstel 1. Van het schaatsframe 2 wordt slechts een topzijde 4t van het schaatsblad 4 getoond. 2 and 3, assembly 1. From the skate frame 2, only a top side shown 4t of the skate blade 4. De voetsteun 3 ie aan een in gebruik van de voet afgekeerde zijde 13 voorzien van een coaxiaal met de as 5 8 geplaatste eerste cilinder 14.1. The footrest 3 ie to an in use of the foot which is remote side 13 is provided with a coaxial with the axis 5 8-apart first cylinder 14.1. Het schaatsframe 2 is aan een in gebruik naar de voetsteun 3 toegekeerde zijde 4t voorzien van een coaxiaal met de as geplaatste tweede cilinder 14.2. The skate frame 2 is provided on an, in use, the foot support 3 side facing 4t provided with a co-axial with the axis disposed second cylinder 14.2. De eerste en de tweede cilinder 14.1,14.2 kunnen met elkaar samenwerken ten behoeve van de roterende beweging van een schaatsframe 2 ten opzichte van de voetsteun 3. Een aan één van de 10 voetsteun 3 afgekeerd uiteinde 15.1 van de eerste cilinder 14.1 en een aan één van het schaatsframe 2 afgekeerd uiteinde 15.2 van de tweede cilinder 14.2 omsluiten elkaar nauw ten behoeve van het verkrijgen van een rotatiemogelijkheid. The first and the second cylinder 14.1,14.2 can cooperate with each other for the purpose of the rotational motion of a skate frame 2 relative to the foot support 3. A to one of the 10 foot support 3 facing away end 15.1 of the first cylinder 14.1, and a one of the skate frame 2 facing away end 15.2 of the second cylinder 14.2 is closely enclose one another for the purpose of obtaining a possibility of rotation. Het uiteinde 15.2 kan zijn opgesloten binnen de cilinder 14.1. The end 15.2 can be trapped within the cylinder 14.1. Hierdoor kunnen het schaatsframe 2 en de voetsteun 3 niet 15 geheel loskpmen van elkaar en kan een gebruiker een schaatsframe 2 bijvoorbeeld niet makkelijk kwijtraken. As a result, the skate frame 2 and the foot rest 3 are not entirely loskpmen 15 from each other, and, for example, a user can not easily lose a skate frame 2. Het samenstel 1 is bij voorkeur zodanig ingericht dat bij het fixeren van het schaatsframe 2 aan de voetsteun 3 er geen directe krachten worden overgebracht door de met behulp van de cilinders 14.1 en 14.2 gevormde as 8. In dit voorbeeld geldt 20 dat in gefixeerde toestand de afstand tussen onderzijde 13 van de voetsteun en topzijde 4t van het schaatsframe groter is dan een hoogte Hl en H.2 van respectievelijk cilinder 14.1 en cilinder 14.2. The assembly 1 is preferably arranged so as to be transmitted during the fixing of the skate frame 2 on the foot support 3 there is no direct forces through the with the aid of the cylinders 14.1 and 14.2 formed shaft 8. In this example, it holds 20, which in fixed condition of the distance between the bottom side 13 of the foot support and 4t top side of the skate frame is greater than a height Hl, and H.2, respectively, of cylinder 14.1 and the cylinder 14.2.

Het is voorts mogelijk dat het schaatsframe 2 is voorzien van een steun 16 die ondersteuning biedt wanneer de voetsteun 3 nabij de steun 16 25 doorbuigt bijvoorbeeld als gevolg van het afzetten met de bal van de voet tijdens het sprinten. It is further possible that the skate frame 2 is provided with a support 16 that provides support when the foot support 3 adjacent the support 16, 25, for example, by bending as a result of the deposition with the ball of the foot while sprinting.

Gebruik van het samenstel is als volgt. Use of the assembly is as follows. Alhoewel niet getoond in Fig. Although not shown in Fig. 3 zal bij dit voorbeeld het uiteinde 15.2 opgesloten liggen in cilinder 14.1. 3 will be locked to the end 15.2 in this example, in cylinder 14.1. Wanneer het schaatsframe ongefixeerd is ten opzichte van de 30 voetsteun 3 is het mogelijk om het schaatsframe om de as 8 te roteren zodat 1 02441 6 When the skate frame is unfixed with respect to the 30 foot support 3 it is possible to the skate frame in order to rotate the shaft 8, so that 1 02441 6

10 I 10 I

het schaateframe kan worden gericht. can be directed to the schaateframe. Wanneer een gewenste richting is I When a desired direction is I

gevonden kan het schaateframe 2 met behulp van de bevestigingsmiddelen I found, it may schaateframe 2 with the aid of the fastening means I

gefixeerd worden verbonden met de voetsteun 3. Hiertoe worden, in dit I be fixedly connected to the foot support 3. For this purpose, are, in this I

voorbeeld ball spring locke in de gewenste groeven 8.1x, 8.2x (x = a, b, c, d) I Example ball spring Locke in the desired grooves 8.1x, 8.2x (x = a, b, c, d) I

5 geplaatst. 5 is placed. Mochten de hiermee gefixeerde stand van het schaateframe 2 ten I If the thus-fixed position of the schaateframe 2 with I

opzichte van de voetsteun 3 niet geheel naar wens zijn, dan kan het I with respect to the foot rest 3 are not entirely satisfactory, then the I

schaateframe 2 wederom uit de groeven worden genomen en worden I schaateframe 2 once again be withdrawn from the grooves and be I

geroteerd om het vooraf bepaalde punt 7, as 8, voor het vinden van een I is rotated about the predetermined point 7, shaft 8, for finding an I

optimalere stand van het schaateframe ten opzichte van de voetsteun 3. I more optimal position of the schaateframe with respect to the footrest 3. I

10 Wanneer deze stand is gevonden kan het schaateframe wederom worden I 10, when this position has been found, the schaateframe can again be I

bevestigd op een wijze zoals hierboven besproken. attached in a manner as discussed above. I I

Het vooraf bepalen van het punt 7 kan onderdeel zijn van het in I The pre-determining the point 7 can be part of the in I

een gewenste richting bevestigen van een schaateframe ten opzichte een I to confirm a desired direction of an schaateframe with respect to an I

voetsteun. footrest. Een dergelijke werkwijze omvat: I Such process comprises: I

15 · het op een zijde van de voetsteun die in gebruik van de voet is I 15 · on the one side of the foot support that is in use of the foot I

afgekeerd bepalen van een spilpunt dat correspondeert met het I facing away determining a pivot point that corresponds to the I

zwaartekracht punt van de in hoofdzaak bij een staande gebruiker I center of gravity of the substantially at a standing user I

behorende voet waartegen in gebruik de voetsteun is geplaatst; corresponding rate at which the footrest is positioned in use; I I

• het roterend bewegen van het schaateframe om het spilpunt in een I • the rotational movement of the schaateframe to the pivot point in an I

20 vlak dat in gebruik in hoofdzaak evenwijdig is gelegen aan een I Surface 20 that in use is substantially parallel is located on an I

grondvlak waarop wordt geschaatst en het vaststellen van de I ground surface on which skating is done, and the setting of the I

gewenste richting van het schaateframe ten opzichte van de I desired direction of the schaateframe with respect to the I

voetsteun; footrest; en I and I

• het op een uit een eerste veelvoud van selecteerbare posities gekozen I • it at a selected I from a first plurality of selectable positions

25 eerste positie gefixeerd verbinden van een nabij een eerste uiteinde I 25, fixed first position connecting a near a first end I

gelegen eerste deel van het schaateframe met een eerste deel van de I first portion of the schaateframe to a first portion of the I

voetsteun dat, in gebruik, nabij de bal van de voet is gelegen, en het I foot support which, in use, is located near the ball of the foot, and the I

op een uit een tweede veelvoud van selecteerbare posities gekozen I on one of a second plurality of selectable positions selected I

tweede positie gefixeerd verbinden van een nabij een tweede uiteinde I second position, fixedly connecting a second end of an adjacent I

30 gelegen tweede deel van het schaateframe met een tweede deel van de I 30, second part of the schaateframe with a second part of the I

10?4 M e I 10? 4 M e I

11 voetsteun dat, in gebruik, nabij de hiel van de voet is gelegen, zodanig dat het schaatsframe de gewenste richting ten opzichte van de voetsteun heeft en het spilpunt correspondeert met een punt op een middellijn van het schaatsframe. 11 foot support which, in use, is located near the heel of the foot, such that the skate frame has the desired direction relative to the foot support and the pivot point corresponding to a point on a center line of the skate frame.

5 De uitvinding beperkt zich geenszins tot het getoonde uitvoeringsvoorbeeld. 5 The invention is not limited in any way to the exemplary embodiment.

Het schaatsframe kan bijvoorbeeld in plaats van één schaatsblad 4 twee evenwijdig aan elkaar gelegen schaatsbladen omvatten. The skate frame may include, for example, instead of a single skate blade 4 has two parallel to each other ice skate blades. Het zal duidelijk zijn dat een middellijn van het schaatsframe 2 in dat geval een 10 midden tussen de twee schaatsbladen 4 en evenwijdig aan de twee schaatsbladen 4 gelegen lijn zal zijn. It will be appreciated that a center line of the skate frame 2 in such a case, a 10 midway between the two skate blades 4 and parallel to the two skate blades 4 located line will be. Het schaatsframe kan in plaats van schaatsbladen, of als een aanvulling op schaatsbladen, ook wielen omvatten. The skate frame may include, instead of skate blades, or as a supplement to skate blades, also wheels. Hierbij kan sprake zijn van één rij met achter elkaar gelegen wielen of twee rijen met achter elkaar gelegen wielen. This may involve a single row of wheels located behind each other or two rows of wheels located behind each other. De bepaling van de middellijn is in 15 dit geval analoog aan de bepaling van de middellijn bij de schaatsbladen. The determination of the centerline 15 is in this case analogous to the determination of the center line of the skate blades. Alhoewel gesproken wordt over het roteren in een vlak dat bij gebruik evenwijdig is aan een grondvlak waarop wordt geschaatst is het mogelijk dat deze rotatie slechts effectief in dat vlak plaatsvindt. Although reference is made to rotate in a plane which is parallel in use to a ground surface on which skating is done, it is possible that the rotation takes place only effective in that plane. Met andere woorden het is mogelijk dat op het vooraf bepaald punt 7 een kogelgewricht 20 is geplaatst waarmee rotatie ook in een vlak dat schuin is gelegen ten opzichte van een vlak waarop bij gebruik wordt geschaatst, mogelijk is. In other words, it is possible that at the predetermined point 7 of a ball joint 20 is placed by which rotation also in a plane that is obliquely located with respect to a plane on which skating is in use, is possible.

Voorts is het mogelijk dat ter plaatse van het vooraf bepaalde punt 7 de voetsteun 3 is voorzien van groeven (niet getoond). Further, it is possible that at the location of the predetermined point 7 of the footrest 3 is provided with grooves (not shown). Elk van deze groeven zal met een langsrichting liggen op een lijn tussen het vooraf 25 bepaalde punt 7 en de selecteerbare posities 5. lx, 5.2x (x = a, b, c, d). Each of these grooves will lie with a longitudinal direction on a line 25 between the pre-determined point 7 and the selectable positions 5. lx, 5.2x (x = a, b, c, d). Het schaatsframe 2 is plaatsbaar in deze niet getoonde groeven. The skate frame 2 can be placed in these grooves, not shown.

In plaats van verstelbare verbindingen die een voorspanmechanisme omvatten is het ook mogelijk dat de verstelbare verbindingen bijvoorbeeld een schroef en een moer omvatten. Instead of adjustable connections that include a biasing mechanism, it is also possible that the adjustable connections, for example, comprise a screw and a nut. Het is ook 30 mogelijk dat er tussen twee uiterste posities een oneindig aantal 10244 1 6 30 It is also possible that there are between two extreme positions, an infinite number of 10244 1 6

12 I 12 I

selecteerbare posities is gelegen. selectable positions is located. Met andere woorden de eelecteerbare I In other words, I eelecteerbare

posities behoeven niet nauwkeurig vooraf te zijn bepaald. positions do not need to be accurately determined in advance. I I

Voorts geldt dat het schaatsframe 2 niet geheel symmetrisch I It further holds that the skate frame 2 does not entirely symmetrical I

behoeft te zijn uitgevoerd. needs to be performed. Een middellijn geldt ten opzichte van delen die in I A center line is true with respect to portions which in I

5 gebruik contact maken met een grondvlak waarop wordt geschaatst. 5 use make contact with a ground surface on which skating.

Dergelijke varianten worden eigenlijk geacht binnen het raamwerk I Such variants are actually considered within the framework I

van de uitvinding te vallen. to fall of the invention. I I

1024416 I 1024416 I

Claims (7)

1. Samenstel van een langwerpig schaatsframe en een voetsteun omvattende tenminste een schoenzool, laarszooi of een steundeel dat tegen 5 een schoenzool of laarszooi bevestigbaar is, waarbij het samenstel is ingericht voor het op een uit een eerste veelvoud van selecteerbare posities gekozen eerste verbindingspositie gefixeerd kunnen verbinden van een nabij een eerste uiteinde gelegen eerste deel van het schaatsframe met een eerste deel van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de hal of het tenengedeelte van 10 de voet is gelegen, en voor het op een uit een tweede veelvoud van selecteerbare posities gekozen tweede verbindingspositie gefixeerd kunnen verbinden van een nabij een tweede uiteinde gelegen tweede deel van het schaatsframe met een tweede deel van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de hiel van de voet is gelegen, met het kenmerk, dat het samenstel zodanig is 15 ingericht dat bij elk verbinden van het schaatsframe met de voetsteun, een middellijn van het schaatsframe zich uitst 1. Assembly of an elongated skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot soles or a support part which can be fixed a shoe sole or boot sole against 5, wherein the assembly is arranged for fixed on one of a first plurality of selectable positions selected first connection position can connecting a near a first end situated first portion of the skate frame with a first portion of the foot that, in use, adjacent to the entrance hall or the toe portion 10 of the foot is situated, and in front of it on one of a second plurality of selectable positions selected second connection position able to connect fixed a near a second end located second part of the skate frame with a second part of the foot that, in use, is located near the heel of the foot, characterized in that the arrangement is such 15 appointed that, in each connection of the skate frame to the foot support, a center line of the skate frame is excell rekt door eenzelfde vooraf bepaald punt dat in hoofdzaak correspondeert met het zwaartepunt van een bij een in hoofdzaak staande gebruiker behorende voet waartegen in gebruik de voetsteun met het schaatsframe is geplaatst. stretched by a same predetermined point which substantially corresponds to the center of gravity of a user standing in a generally associated foot which is placed in use, the foot-rest with the skate frame.
20. Samenstel volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat in een toestand waarbij het schaatsframe en de voetsteun ten opzichte van elkaar ongefixeerd zijn, het schaatsframe een roterende beweging ten opzichte van de voetsteun kan maken om een in hoofdzaak tussen de eerste veelvoud van selecteerbare posities en de tweede veelvoud van selecteerbare posities 25 gelegen as die in hoofdzaak dwars staat op een vlak dat in gebruik in hoofdzaak evenwijdig is gelegen aan een grondvlak waarop wordt geschaatst, waarbij de as is gelegen op het vooraf bepaalde punt. 20. An assembly according to claim 1, characterized in that, in a state in which the skate frame and the foot support relative to each other are unfixed, the skate frame can make a rotational movement relative to the foot support about a substantially between the first plurality of selectable positions and the second plurality of selectable positions located axis 25 that is substantially transverse to a plane which in use is situated substantially parallel to a ground surface on which skating, wherein the shaft is located at the predetermined point.
3 Samenstel volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat elke positie van de eerste veelvoud van selecteerbare posities op een 102441$ I 14 I cirkelsegment van een eerste denkbeeldige cirkel en in een eerste rij is II gelegen en elk positie van de tweede veelvoud van selecteerbare posities op II een cirkelsegment van een tweede denkbeeldige cirkel en in een tweede rij ie II gelegen, waarbij de middelpunten van de eerste cirkel en de tweede cirkel II 5 samenvallen. 3 Assembly as claimed in claim 1 or 2, characterized in that each position of the first plurality of selectable positions on a 102441 $ I 14 I segment of a circle of a first imaginary circle, and in a first row is II is located, and each position of the second plurality II of selectable positions on a circular segment of a second imaginary circle, and in a second row of pe situated II, in which the centers of the first circle and the second circle II 5 coincide. II 4 Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het II kenmerk, dat het samenstel zodanig is ingericht dat in gebruik bij II tenminste het schaatsen het vooraf bepaalde punt vrij is van directe II overdracht van krachten tussen het schaatsframe en de voetsteun. II 4 assembly according to any one of the preceding claims, II, characterized in that the assembly is arranged such that in use at least the skating II the predetermined point is free from direct II transmission of forces between the skate frame and the foot support. II 10 5 Samenstel volgens een der conclusies 2-4, met het kenmerk, dat de II voetsteun aan een in gebruik van de voet afgekeerde zijde is voorzien van II een coaxiaal met de as geplaatste eerste cilinder en het schaatsframe aan II een in gebruik naar de voetsteun toegekeerde zijde is voorzien van een II coaxiaal met de as geplaatste tweede cilinder, waarbij de eerste en de I 15 tweede cilinder met elkaar kunnen samenwerken ten behoeve van de II roterende beweging van het schaatsframe ten opzichte van de voetsteun. II 10 5 An assembly according to any one of the claims 2-4, characterized in that the II foot-rest to one in use of the foot facing away side is provided with II a co-axial with the axis arranged first cylinder and the skate frame at II a in use, to the footrest facing side is provided with a II coaxial with the axis disposed second cylinder, wherein the first and the second cylinder I 15 can cooperate with each other for the purpose of II rotary motion of the skate frame with respect to the footrest. II 6 Samenstel volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat de eerste II cilinder aan een van de voetsteun afgekeerde uiteinde en de tweede cilinder II aan een van het schaatsblad af gekeerd uiteinde nauwsluitend om elkaar II 20 zijn aangebracht. II 6 assembly according to claim 5, characterized in that the first cylinder II on one of the foot support which is remote end and the second cylinder II on one of the skate blade facing away end close fit to each other are arranged II 20. II 7 Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het II kenmerk, dat het samenstel verstelbare verbindingen omvat ten behoeve II van het losmaakbaar kunnen verbinden van het schaatsblad met de II voetsteun. II 7 assembly according to any one of the preceding claims, II, characterized in that the assembly comprises adjustable connections for the purpose of detachably be able to connect II of the skate blade with the footrest II. II 25 8 Samenstel volgens conclusie 7, met het kenmerk dat de verstelbare II verbindingen een voorspanmechanisme omvatten zoals bijvoorbeeld II zogenaamde spring-lock-balls. II 25 8 assembly according to claim 7, characterized in that the adjustable II compounds include a biasing mechanism such as, for example, so-called II-spring-lock balls. II 9 Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, met het II kenmerk, dat het schaatsframe een tenminste een schaatsblad omvat. II 9 An assembly according to any one of the preceding claims, II, characterized in that the skate frame comprises a least a skate blade. II ί Ü 2.4 4 j ο I II ί Ü j ο 4 2.4 I
10 Samenstel volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat het echaatsürame is voorzien van tenminste twee wielen voor het kunnen rolschaatsen bij gebruik van het samenstel. 10 An assembly as claimed in claim 9, characterized in that the echaatsürame is provided with at least two wheels for roller skates can with the use of the assembly.
11 Voetsteun ingericht voor gebruik in een samenstel volgens een der 5 voorgaande conclusies. Foot support 11 adapted for use in an assembly according to any one of the 5 preceding claims.
12 Schaatsframe ingericht voor gebruik in een samenstel volgens een ' der conclusies 1-10. 12 skate frame adapted for use in an assembly according to any one 'of claims 1-10.
13 Werkwijze voor het in een gewenste richting bevestigen van een langwerpig schaatsframe ten opzichte van een voetsteun omvattende 10 tenminste een schoenzool, laarszooi of een steundeel dat tegen een schoenzool of laarszooi bevestigbaar is, waarbij de werkwijze omvat: • het op een zijde van de voetsteun die in gebruik van de voet is afgekeerd bepalen van een spilpunt dat correspondeert met het zwaartekracht punt van de in hoofdzaak bij een staande gebruiker 15 behorende voet waartegen in gebruik de voetsteun is geplaatst; 13 A method of securing in a desired direction of an elongate skate frame with respect to a foot support, comprising 10 at least one shoe sole, boot soles or a support part which is attachable to a shoe sole or boot sole, wherein the method comprises: • on one side of the footrest which is turned away in use of the foot determining a pivot point that corresponds to the center of gravity of the substantially at a standing user 15 associated foot which is placed on the foot support in use; • het roterend bewegen van het schaatsframe om het spilpunt in een vlak dat in gebruik in hoofdzaak evenwijdig is gelegen aan een grondvlak waarop wordt geschaatst en het vaststellen van de gewenste richting van het schaatsframe ten opzichte van de 20 voetsteun; • the rotational movement of the skate frame to the pivot point in a plane which in use is situated substantially parallel to a ground surface on which skating and the determination of the desired direction of the skate frame with respect to the foot-rest 20; en • het op een uit een eerste veelvoud van selecteerbare posities gekozen eerste positie gefixeerd verbinden van een nabij een eerste uiteinde gelegen eerste deel van het schaatsframe met een eerste deel van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de bal van de voet ie gelegen, en het 25 op een uit een tweede veelvoud van selecteerbare posities gekozen tweede positie gefixeerd verbinden van een nabij een tweede uiteinde gelegen tweede deel van het schaatsframe met een tweede deel van de voetsteun dat, in gebruik, nabij de hiel van de voet is gelegen, zodanig dat het schaatsframe de gewenste richting ten opzichte van de 1024416 I 16 II voetsteun heeft en het spilpunt correspondeert met een punt op een II middellijn van het schaatsframe. and • on one of a first plurality of selectable positions connecting fixated selected first position of a near a first end situated first portion of the skate frame with a first portion of the foot that, in use, adjacent the ball of the foot pe situated, and the 25 on one of a second plurality of fixedly connecting selectable positions selected second position of a proximate a second end situated second portion of the skate frame with a second part of the foot that, in use, is located near the heel of the foot, such that the skate frame has the desired direction relative to the 1024416 I 16 II foot support and the pivot point corresponding to a point on a center line II of the skate frame. II 5 I 1024416 I 5 II I I 1024416
NL1024416A 2003-10-01 2003-10-01 An assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot sole, or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole. NL1024416C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024416 2003-10-01
NL1024416A NL1024416C2 (en) 2003-10-01 2003-10-01 An assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot sole, or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1024416A NL1024416C2 (en) 2003-10-01 2003-10-01 An assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot sole, or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole.
PCT/NL2004/000681 WO2005030350A1 (en) 2003-10-01 2004-10-01 Assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least a shoe, boot sole or a support part which is attachable against a shoe sole or boot sole

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1024416C2 true NL1024416C2 (en) 2005-04-05

Family

ID=34386857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1024416A NL1024416C2 (en) 2003-10-01 2003-10-01 An assembly of an elongate skate frame and a foot support comprising at least one shoe sole, boot sole, or a support part which can be fixed at a shoe or boot sole.

Country Status (2)

Country Link
NL (1) NL1024416C2 (en)
WO (1) WO2005030350A1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US916289A (en) * 1909-03-23 William Henry Fitzgerald Combined ice and roller skate.
US5452907A (en) 1993-07-19 1995-09-26 K-2 Corporation Skate with adjustable base and frame
WO1995035136A1 (en) * 1994-06-20 1995-12-28 Techno Circle Produktions- Und Handelsges.M.B.H. Roller skate with a single row of rollers
US6053522A (en) * 1996-09-20 2000-04-25 A Ski Company Water ski binding systems

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1293370B1 (en) * 1997-06-13 1999-02-25 Tecnica Spa A roller skate with the shoe and roller-carrying carriage in mutual position be changed.

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US916289A (en) * 1909-03-23 William Henry Fitzgerald Combined ice and roller skate.
US5452907A (en) 1993-07-19 1995-09-26 K-2 Corporation Skate with adjustable base and frame
WO1995035136A1 (en) * 1994-06-20 1995-12-28 Techno Circle Produktions- Und Handelsges.M.B.H. Roller skate with a single row of rollers
US6053522A (en) * 1996-09-20 2000-04-25 A Ski Company Water ski binding systems

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005030350A1 (en) 2005-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5452907A (en) Skate with adjustable base and frame
US4807893A (en) Roller skate
US5143387A (en) Roller skate brake assembly having toe actuator within the boot
US5727797A (en) Snowboard binding assembly with adjustable forward lean backplate
US5782476A (en) Snowboard binding mechanism
US5730690A (en) Balancing and locomotion board
US5261689A (en) Snowboard boot binding system
US5975546A (en) Lateral sliding roller board
US3948535A (en) Ski-equipped crutch
US5183276A (en) Training wheel for in-line skates
US5558354A (en) Combination skis and mounting plate assembly
US5566956A (en) In-line skateboard
US4886298A (en) Roller ski
US5486012A (en) Braking system for in-line skates
US6764082B2 (en) Shoes for walking and rolling
US3876217A (en) Twin-roller skates adjustable to a shoe
US5551711A (en) Braking mechanism for in-line skate
US7281717B2 (en) Binding adjustment system
US5549309A (en) Multi-line in-line roller skate, multi-line in-line roller skate frame
US5520405A (en) Snowboard binding and boot including complementary opening and binding member
US5295701A (en) In line roller skate assembly having training wheels
US6736412B1 (en) Klop skate having pushing and pulling capabilities
US4134600A (en) Roller ski apparatus with spring suspension
US6336650B1 (en) Stance variable one motion step-in snowboard binding
US5716074A (en) Multi-directional roller skate

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20120501