NL1021295C2 - Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container. - Google Patents

Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container. Download PDF

Info

Publication number
NL1021295C2
NL1021295C2 NL1021295A NL1021295A NL1021295C2 NL 1021295 C2 NL1021295 C2 NL 1021295C2 NL 1021295 A NL1021295 A NL 1021295A NL 1021295 A NL1021295 A NL 1021295A NL 1021295 C2 NL1021295 C2 NL 1021295C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
body
container
characterized
container according
line
Prior art date
Application number
NL1021295A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Antonio Guiseppe Perra
Original Assignee
Monti Ind B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Monti Ind B V filed Critical Monti Ind B V
Priority to NL1021295 priority Critical
Priority to NL1021295A priority patent/NL1021295C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1021295C2 publication Critical patent/NL1021295C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D3/00Rigid or semi-rigid containers having bodies or peripheral walls of curved or partially-curved cross-section made by winding or bending paper without folding along defined lines
  • B65D3/26Opening arrangements or devices incorporated in, or attached to, containers
  • B65D3/261Opening arrangements or devices incorporated in, or attached to, containers the opening arrangement being located in the container side wall
  • B65D3/266Opening arrangements or devices incorporated in, or attached to, containers the opening arrangement being located in the container side wall forming a helical line of weakness
  • B65D3/267Opening arrangements or devices incorporated in, or attached to, containers the opening arrangement being located in the container side wall forming a helical line of weakness and having an attached or applied tearing or reinforcing element
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D23/00Details of bottles or jars not otherwise provided for
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D2501/00Containers having bodies formed in one piece
  • B65D2501/0009Bottles or similar containers with necks or like restricted apertures designed for pouring contents
  • B65D2501/0054Lines of weakness

Abstract

The container body has at least one line of weakness so that the body can be separated into different parts. A tab at one end of the line can be pulled in order to tear the body along this line.

Description

Houder voor producten, in het bijzonder levensmiddelen en werkwijze voor het destrueren van een dergelijke houder Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container

De uitvinding heeft betrekking op een houder voor producten, in het bijzonder 5 levensmiddelen, omvattende een ten minste in hoofdzaak mediumdicht lichaam, welk lichaam een opneemruimte voor ten minste één product en ten minste één op de opneemruimte aansluitende opening omvat voor toevoer respectievelijk afvoer van het product. The present invention relates to a container for products, in particular from 5 foodstuffs, comprising an at least substantially medium-tight body, said body having a receiving space for at least one product and at least one of the receiving space connecting opening discharge, respectively, for feeding the product. De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het destrueren van een dergelijke houder. The invention also relates to a method for the destruction of such a container.

10 10

Bestaande houders van levensmiddelen kunnen zeer divers van aard en vormgeving zijn. Existing containers of foods can be of very diverse nature and design. Veel verpakkingsindustrie gerelateerde ondernemingen streven doorgaans naar eigensoortige verpakkingen voor haar producten, teneinde haar waren te onderscheiden van andere, gelijksoortige waren van derden. Many packaging related businesses usually seek sui packaging for its products, so it could be distinguished from other similar goods from third parties. Onder de term producten kan bijvoorbeeld 15 worden verstaan: smeeroliën, reinigingsmiddelen en levensmiddelen, waaronder inbegrepen dranken, geneesmiddelen, pralinés et cetera. The term may, for example, products 15 may be defined as: lubricating oils, detergents, and foodstuffs, such as beverages including, medicaments, pralines and so forth. Naast een dergelijke beoogd onderscheidend vermogen dient de verpakking doorgaans tevens efficiënt en handzaam te zijn voor een consument. In addition to such an object of distinctiveness of the package should generally also be efficient and convenient for a consumer. Sedert lange tijd wordt het daarnaast tevens relevant geacht om milieuvriendelijke verpakkingen te vermarkten teneinde de milieubelasting te 20 minimaliseren, waarbij veelal biodegradeerbare en/of recycleerbare materialen worden toegepast. Since a long time it is in addition also considered to be relevant in order to market environmentally friendly packaging in order to minimize the impact on the environment 20, which often involves biodegradable and / or recyclable materials may be used. Een bekend voorbeeld hiervan is de uit polyethyleentereftalaat vervaardigde fles voor dranken, doorgaans beter bekend als de 'PET-fles'. A familiar example is the commonly known beverage bottle made from polyethylene terephthalate, as the "PET bottle. Bij de aanschaf van de PET-fles wordt doorgaans tijdelijk extra geld, zogenaamd statiegeld, als borgsom betaald dat blijft staan totdat de waarborg niet meer nodig is na retour van de PET-fles 25 aan een ontvangststation. When purchasing the PET bottle is usually temporary extra money, supposedly deposit if deposit paid which remains until the guarantee is no longer necessary after the return of the PET bottle 25 to a receiving station. Het toepassen van statiegeldflessen in de markt leidt tot een reductie van de afvalstapel, daar een substantieel van de flessen na gebruik doorgaans worden geretourneerd aan de fabrikant en niet (meer) direct op de afvalstapel terecht komen. The use of returnable bottles in the market leads to a reduction of the waste pile, since a substantial of the bottles after use usually are returned to the manufacturer and not (more) fall directly on the waste pile. Met name drankflessen kennen in bepaalde landen een dergelijk statiegeldsysteem. In particular beverage bottles have such a deposit system in certain countries. Echter voor productverpakkingen waarvoor geen statiegeld is betaald 30 worden doorgaans door de eindgebruiker weggegooid en alzo (direct) toegevoegd aan de afvalstapel. However, for product packaging for which no deposit has been paid 30 are usually discarded by the end user and thus added (directly) to the waste pile. Een bekend nadeel van de bekende verpakkingen, ofwel houders voor producten, is dat dergelijke verpakkingen relatief veel loze ruimte herbergen en derhalve relatief veel ruimte innemen tijdens het weggooien door de eindgebruiker. A well-known disadvantage of the known packages, or containers for products, is that such packages, a relatively large dead space and accommodate, therefore, take up relatively much space during the discard by the end user. Vanuit met name praktisch oogpunt is dit ongewenst, daar het volume van de >021295 ' 2 individuele afvalstapel aanzienlijk kan toenemen bij relatief veel gebruik van dergelijke relatief volumineuze verpakkingen. From a practical point of view, in particular, this is undesirable since the volume of the> 021,295 '2 individual waste stack can be considerably increased by a relatively large use of such a relatively bulky packaging.

De uitvinding heeft tot doel het verschaffen van een verbeterde verpakking waarvan het ingenomen volume, in het bijzonder na gebruik, aanzienlijk gereduceerd kan worden. The invention has for its object to provide an improved package from which the volume taken up, in particular after use, can be significantly reduced.

5 5

De uitvinding verschaft daartoe een houder volgens het in aanhef genoemde type, met het kenmerk, dat in het lichaam ten minste één verzwakte lijn is aangebracht ingericht voor separatie van het lichaam, welke lijn ten minste nabij een uiteinde van de lijn is voorzien van een ten opzichte van het lichaam uitkragende lip voor initiatie van de 10 separatie van het lichaam. The invention provides for this purpose a holder according to the type stated in the preamble, characterized in that at least one line of weakness is provided arranged in the body for separation of the body, which line is at least near one end of the line provided with an at relative to the body protruding lip 10 for initiation of the separation of the body. De houder overeenkomstig de uitvinding heeft als voordeel dat het volume van de houder, in het bijzonder na gebruik, aanzienlijk gereduceerd kan worden, hetgeen doorgaans tevens tot een reductie zal leiden van de afvalstapel per eindgebruiker, alsmede van de collectieve afvalstapel. The container according to the invention has the advantage that the volume of the container, in particular, after use, can be considerably reduced, which generally also will lead to a reduction of the waste stack by end-user, as well as waste of the collective stack. Door separatie van het lichaam kan de doorgaans uit een (enigszins) flexibel materiaal vervaardigde houder zodanig 15 worden gedeformeerd en worden getransformeerd dat het door de houder ingenomen volume aanzienlijk wordt verminderd. By separation of the body, typically the container produced from a (somewhat) flexible material in such a way can be deformed, and 15 to be transformed so that it is reduced volume occupied by the container significantly. Afhankelijk van de positionering van de lijn in het lichaam kan bijvoorbeeld een separate al dan niet gekrulde materiaalstrook ontstaan. Depending on the positioning of the line in the body, for example, may be a separate strip of material may or may not curled occur. De lip is aangebracht teneinde het een gebruiker te faciliëren om de houder via de lijn te separeren, af te schillen of af te scheuren. The lip is arranged to receive said to facilitate a user in order to separate the container through the line, to be peeled off or tearing off. Met behulp van de lip kan het lichaam 20 worden geperforeerd ter plaatse van de lijn, waarna het lichaam via de lijn verder kan worden afgescheurd. With the aid of the lip, the body 20 may be perforated at the location of the line, after which the body through the line can be further torn off.

Bij voorkeur is de lijn voorzien van een draadvormig separatie-element, teneinde het separeren van het lichaam te vergemakkelijken. Preferably, the line is provided with a wire-shaped separating element, in order to facilitate the separation of the body. Alzo kan een metalen dan wel, bij 25 voorkeur transparant, kunststof worden toegepast als separatie-element. Thus a metal or, preferably, at 25 can be transparent, plastics are used as the separating element. De lip is daarbij bij voorkeur verbonden met het separatie-element teneinde de houder op eenvoudige wijze te kunnen destrueren. The lip is preferably connected to the separating element in order to be able to destruction of the container in a simple manner. Het separatie-element is bij voorkeur door middel van bestaande blow-injection technieken in het lichaam aangebracht. The separating element is preferably by means of existing techniques, injection blow-mounted in the body.

30 Het lichaam wordt bij voorkeur ten minste gedeeltelijk wordt gevormd door een aansluitend opgewonden materiaalstrook. The body 30 is preferably at least partially formed by a subsequently wound strip of material. De opwinding van de materiaalstrook is daarbij zodanig geschied, dat van de houder deel uitmakende windingen op elkaar aansluiten en, bij voorkeur, elkaar enigszins overlappen. The flutter of the strip of material is thereby effected in such a way that connection of the container forming part of turns on each other and, preferably, slightly overlap each other. Alzo kan een mediumdichte houder worden verkregen, waarbij de lijn wordt gevormd door het contactvlak van de A ** rs ' - - ... Thus a fluid-tight container may be obtained, in which the line is formed by the contact surface of the A ** rs' - - ...

3 naastgelegen windingen. 3 adjacent turns. De onderlinge oriëntatie van de windingen kan met behulp van bijvoorbeeld een hechtlaag worden gefixeerd, waardoor de houder tevens mediumdicht kan worden gemaakt. The relative orientation of the coils can be fixed with the aid of, for example, an adhesive layer, so that the holder can also be made in medium-tight.

5 In een voorkeursuitvoering is de lijn ten minste gedeeltelijk spiraalvormig. 5 In a preferred embodiment, the line is at least partially spiral-shaped. Deze voorkeursuitvoering heeft als voordeel dat het lichaam met behulp van een enkele baan op maximale wijze gesepareerd kan worden, en aldus tot een optimale volumereductie kan leiden na gebruik van de houder. This preferred embodiment has the advantage that the body with the aid of a single path in a maximum manner can be separated, and thus can lead to an optimum volume reduction after use of the container. Het is echter eveneens denkbaar andere lijnpatronen aan te brengen in de houder, waarbij meerdere delen van het lichaam 10 volledig van elkaar kunnen worden gescheiden. It is however also conceivable to apply different line patterns within the container, wherein a plurality of parts of the body 10 can be completely separated from each other.

Het lichaam is bij voorkeur ten minste in hoofdzaak cilindervormig. The body is preferably at least substantially cylindrical. Cilindervormige houders voor producten worden doorgaans toegepast als verpakking voor bijvoorbeeld dranken, diverse reinigingsmiddelen, maar ook bijvoorbeeld voor geneesmiddelen. Cylindrical containers for products are commonly used as packaging for, for example, beverages, various cleaning agents, as well as for pharmaceuticals, for example.

15 Door de geometrie van een al dan niet bekende cilindervormige houder te voorzien van een lijn overeenkomstig de uitvinding kan een op eenvoudige wijze destrueerbare houder worden verkregen welke na gebruik in volume aanzienlijk gereduceerd kan worden. 15 Because of the geometry of a whether or not to provide well-known cylinder-shaped container of a line a destructible container in a simple manner in accordance with the invention are obtained which, after use in volume can be significantly reduced.

20 Bij voorkeur zijn in het lichaam meerdere verzwakte lijnen zijn aangebracht. 20 are preferably are arranged a plurality of weakened lines in the body. De lijnen kunnen daarbij op elkaar aansluiten. The lines can thereby be connected to each other. Het is echter eveneens denkbaar de lijn op afstand te positioneren om het alzo mogelijk te maken de houder optimale wijze teniet te doen na verwijdering van het in de houder aanwezige product. However, it is also conceivable to position the line at a distance in order to allow the container thus the optimal way to undo after removal of the product contained in the container.

25 In een andere voorkeursuitvoering is de lip ten minste in hoofdzaak ringvormig uitgevoerd. 25 In another preferred embodiment, the lip is at least substantially annular. Toepassing van een ringvormige lip heeft als voordeel dat een gebruiker op relatief stabiele wijze kan aangrijpen op de lip en aldus op meer gecontroleerde wijze een externe belasting kan uitoefenen op de lip, waardoor het lichaam ter plaatse van de lip op eenvoudige wijze geperforeerd zal worden. Use of an annular lip has the advantage that a user can engage in a relatively stable manner on the lip, and thus more controlled manner can exert an external load on the lip, allowing the body at the location of the lip in a simple manner will be perforated. Bij voorkeur is de ringvormige lip 30 zodanig gedimensioneerd dat een vingertop van de gebruiker zich in de lip kan positioneren, waardoor op een nog stabielere wijze kan worden aangegrepen op de lip. Preferably, the annular lip 30, dimensioned so that a finger tip of the user can position itself in the lip, which could be gripped in a more stable manner on the lip.

In weer een andere voorkeursuitvoering is het lichaam voorzien van een ten minste gedeeltelijk afgevlakt bodemsegment. In yet another preferred embodiment, the body is provided with an at least partially flattened bottom segment. Door de aanwezigheid van een ten minste 1021295 * 4 gedeeltelijk afgevlakt bodemsegment kan de houder op stabiele wijze afsteunen op bijvoorbeeld de vaste wereld. Due to the presence of an at least 1021295 * 4 partially flattened bottom segment, the holder can stably be supported on, for example, the fixed world. Stabiele afsteuning van de houder kan tevens relevant zijn tijdens het via de lijn separeren van het lichaam. Stable support of the container may also be relevant when using the separating line of the body. In een bijzondere voorkeursuitvoering strekt de lijn zich uit van ten minste nabij de opening tot ten minste nabij het 5 bodemsegment. In a particular preferred embodiment, the line extends from at least near the opening to at least near the 5 bottom segment. De lijn kan alsdan de kortste verbinding vormen tussen beide onderdelen, doch kan tevens volgens een ander lijnpatroon, bijvoorbeeld spiraalvormig, zijn vormgegeven. The line then can form the shortest connection between the two parts, but can also according to a different line pattern, e.g., spiral-shaped, are designed.

De opening is bij voorkeur afsluitbaar. The opening is preferably sealable. Voor afsluiting van de houder kan bijvoorbeeld 10 een conventionele hersluitbare schroefdopverbinding worden toegepast. For closure of the container may, for example 10, a conventional re-sealable screw cap compound can be used.

Het lichaam is ten minste gedeeltelijk vervaardigd uit karton of uit kunststof. The body is at least partly manufactured from cardboard or from plastic. Doorgaans kan elk type karton of kunststof worden toegepast, mits het materiaal per sé enigszins flexibel is om tot de beoogde uiteindelijke volumereductie van de lege houder te kunnen 15 komen. Generally may be used any type of cardboard or plastic material, provided the material per se is somewhat flexible in order to be able to come to 15 to the intended final reduction in volume of the empty container. Voorbeelden van mogelijk toepasbare materialen zijn karton, in het bijzonder sulfaatkarton, polyethyleentereftalaat (PET), polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en polystyreen (PS). Examples of potentially useful materials are cardboard, in particular, sulphate board, polyethylene terephthalate (PET), polyethylene (PE), polypropylene (PP) and polystyrene (PS). Het moge duidelijk zijn dat de uitvinding niet beperkt dient te blijven tot voomoemde materiaalkeuzes. It will be clear that the invention is not to be limited to abovementioned material choices. Het is wellicht eveneens denkbaar het lichaam uit een (flexibel) metaal, zoals aluminium te vervaardigen, of uit een samenstel van meerdere 20 van voomoemde materialen. It may be also conceivable to manufacture the body of a (flexible) metal, such as aluminum, or of an assembly of a plurality of 20 of the said materials.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een werkwijze voor het destrueren van een dergelijke houder, omvattende de stappen: A) het middels het opleggen van een externe belasting op de lip initiëren van een separatie van ten minste een deel van het lichaam, 25 B) het na separatie van ten minste een deel van het lichaam reduceren van het door de houder ingenomen volume, en C) het wegwerpen van de in volume gereduceerde houder. The invention also relates to a method for the destruction of such a container, comprising the steps of: A) by means of the imposition of an external load on the lip initiating a separation of at least a portion of the body, 25 B), the after separation of at least reduce a portion of the body of the volume occupied by the container, and C), disposing of the volume-reduced container. Alzo kan het volume van de houder op eenvoudige wijze worden gereduceerd tot een verkleind formaat, hetgeen doorgaans ten gunste komt van de omvang van de afvalstapel. Thus, the volume of the container in a simple manner can be reduced to a reduced size, which generally is in favor of the volume of the waste stack.

30 30

In een voorkeursuitvoering is de werkwijze tevens voorzien van een stap D) omvattende het, voor het middels het opleggen van een externe belasting op de lip initiëren van een separatie van ten minste een deel van het lichaam overeenkomstig stap A), ten minste hoofdzakelijk uit het lichaam verwijderen van het product. In a preferred embodiment, the method is also provided with a step D), comprising, for by means of the imposition of an external load on initiating the lip of a separation of at least a part of the body as according to step A), at least substantially out of the body removal of the product. Veelal zal volumereductie Ί / · ·- 5 van de houder slechts gewenst zijn na het ontdoen van de houder van het product, waarna de houder tevens kan worden weggegooid. In many cases will volume reduction Ί / · · - 5 of the container are only required after the stripping of the container of the product, after which the container can be thrown away at the same time.

De uitvinding zal verder worden verduidelijkt aan de hand van in navolgende figuren 5 weergegeven, niet-limitatieve uitvoeringsvoorbeelden. The invention will be further elucidated on the basis of shown in the following figures 5, non-limitative exemplary embodiments. Hierin toont: figuur 1 een perspectivisch op een drankhouder voorzien van drank overeenkomstig de uitvinding, figuur 2 een perspectivisch op de drankhouder volgens figuur 1 in een gedeeltelijk gesepareerde toestand, 10 figuur 3 een perspectivisch op de drankhouder volgens figuur 2 in een in volume gereduceerde toestand, figuur 4 een zijaanzicht op een geneesmiddelenhouder voorzien van geneesmiddelen overeenkomstig de uitvinding, en figuur 5 een zijaanzicht op een houder voor reinigingsmiddelen overeenkomstig de 15 uitvinding. Herein: figure 1 shows a perspective view on a beverage container provided with beverage in accordance with the invention, Figure 2 is a perspective of the beverage container of Figure 1 in a partially separated state, 10 Fig 3 is a perspective on the beverage container according to figure 2 in a volume-reduced state, , Figure 4 is a side view of a container provided with medicinal drug according to the invention, and Figure 5 is a side view of a holder for cleaning means 15 in accordance with the invention.

Figuur 1 toont een perspectivisch op een drankhouder 1 voorzien van drank 2 overeenkomstig de uitvinding. Figure 1 shows a perspective view on a beverage container 1 is provided with beverage 2 in accordance with the invention. De drankhouder 1 omvat een uit flexibel kunststof vervaardigd hol, transparant, en mediumdicht lichaam 3. Het lichaam 3 is daarbij 20 voorzien van een door een dop 4 afgesloten vulopening 5 voor toevoer respectievelijk afVoer van drank 4. In het lichaam 3 is op spiraalvormige wijze een separatiekoord 6 aangebracht voor separatie van het lichaam 3, na gebruik van de drankhouder 1. Door separatie van het lichaam 3 kan het gesepareerde lichaam 3 worden gedeformeerd en worden samengevouwen tot een relatief kleine constructie, waardoor de hoeveelheid 25 afval(volume) aanzienlijk gereduceerd kan worden. The beverage container 1 comprises a from a flexible synthetic material hollow, transparent, and in medium-tight body 3. The body 3 is therefore 20 is provided with a by a cap 4 has been sealed filling opening 5 for the supply outlet of beverage, respectively, 4. The body 3 is in a spiral manner, a separation cord 6 is arranged for separation of the body 3, after use of the beverage container 1. by separation of the body 3, the separated body 3 can be deformed and to be collapsed to a relatively small structure, so that the quantity of 25 garbage (volume) is significantly reduced can become. Teneinde het een gebruiker te faciliëren van het separeren van het lichaam 3 via het separatiekoord 6 is het separatiekoord 6 verbonden met een ringvormige lip 7. Via lip 7 kan het separatiekoord 6 worden afgewenteld onder afsnijding of separatie van het lichaam 3. Het separatiekoord 6 kan daarbij bijvoorbeeld zijn vervaardigd uit metaal, kunststof of 30 karton. In order to a user to facilitate the separation of the body 3 via the separation cord 6 is the separation cord 6 connected to a ring-shaped lip 7. Via lip 7, the separation cord 6 can be passed under the cut-off or separation of the body 3. The separation cord 6 can thereby, for example, be made of metal, plastic or cardboard 30.

Figuur 2 toont een perspectivisch op de drankhouder 1 volgens figuur 1 in een gedeeltelijk gesepareerde toestand. Figure 2 shows a perspective on the beverage container 1 according to figure 1 in a partially separated state. Nadat de drank 4 uit de drankhouder 1 is verwijderd is het separatiekoord 6 via de lip 7 gedeeltelijk afgewenteld onder doorsnijding van het 1021295 ' 6 lichaam 3. In figuur 2 is getoond dat thans het lichaam 3 gedeeltelijk kurkentrekkervormig is gevormd, hetgeen uiteindelijke deformatie tot een relatief compacte constructie vergemakkelijkt. After the beverage 4 out of the beverage container 1 is removed is the separation cord 6 through the lip 7 partially passed under the intersection of the 1,021,295 '6 body 3. In Figure 2 it is shown that now the body 3 in part, corkscrew-shaped is formed, which, final deformation to an facilitates relatively compact construction.

5 Figuur 3 toont een perspectivisch op de drankhouder 1 volgens figuur 2 in een in volume gereduceerde toestand. 5 Figure 3 shows a perspective on the beverage container 1 according to figure 2 in a volume-reduced condition. Na volledig, of althans ten minste nagenoeg volledige, afwenteling van het separatiekoord 6 is het gesepareerde lichaam 3 getransformeerd naar een relatief compacte constructie die relatief weinig ruimte inneemt. After complete, or at any rate at least substantially complete, passing on the separation cord 6 is the separated body 3 is transformed into a relatively compact construction which occupies relatively little space.

10 Figuur 4 toont een zijaanzicht op een geneesmiddelenhouder 8 voorzien van geneesmiddelen 9 overeenkomstig de uitvinding. 10 Figure 4 shows a side view of a medicament container 8 is provided with drugs 9 according to the invention. De geneesmiddelenhouder 8 is voorzien van een transparant, flexibel lichaam 10 en een op het lichaam 10 aansluitende, thans door een deksel 11 afgesloten, opening 12. Het lichaam 10 wordt gevormd door een opgewonden materiaalstrook 13, welke zodanig is opgewonden dat 15 de ontstane windingen 14 elkaar enigszins overlappen. The medicaments holder 8 is provided with a transparent, flexible body 10, and one on the body 10 contiguous, at present closed by a cover 11, opening 12. The body 10 is formed by a wound strip of material 13, which is so excited that 15 the resulting windings 14 overlap each other to some extent. Tussen de overlapping van twee naastgelegen windingen 14 is een niet-weergegeven hechtlaag aangebracht, teneinde het gevormde lichaam 10 te verstevigen. Between the overlap of two adjacent windings 14 is provided with an adhesive layer, not shown, in order to strengthen the molded body 10. Nabij het deksel 11 is een lip 15 aangebracht, waarmee een perforatie van het lichaam 10 kan worden bewerkstelligd. Adjacent the cap 11 is provided with a lip 15, with which a perforation of the body 10 can be effected. Na perforatie van het lichaam 10 kan het lichaam langs de (spiraalvormige) overlapping worden 20 afgescheurd of worden losgetrokken, teneinde het uiteindelijke volume te reduceren en de hoeveelheid door de geneesmiddelenhouder 8 ingenomen loos volume te minimaliseren. After perforation of the body 10 the body along the (helical) overlap 20 may be torn off or be pulled off, in order to reduce the final volume and the volume occupied by the drug container 8 to minimize void volume. In figuur 4 fungeert de overlapping aldus als verzwakte lijn. In Figure 4, the overlap thus acts as a weakening line. Een additioneel separatiekoord of iets dergelijks is daarbij thans niet vereist. An additional separation cord or the like is then not required at present.

25 Figuur 5 toont een zijaanzicht op een houder 16 voor reinigingsmiddelen overeenkomstig de uitvinding. 25 Figure 5 shows a side view of a holder 16 for cleaning means in accordance with the invention. De houder 16 omvat een hol ten minste in hoofdzaak kubusvormig lichaam 17, welk lichaam 17 is voorzien van opening 18 voor toevoer respectievelijk afvoer van de reinigingsmiddelen. The container 16 comprises a hollow, at least substantially cube-shaped body 17, which body 17 is provided with discharge opening 18 for supply of the cleaning means, respectively. In het lichaam 17 is een metalen separatiekoord 19 aangebracht, welk separatiekoord 19 is ingericht voor het separeren 30 van het lichaam 17. De separatie van het lichaam 17 zal door de bijzondere positionering van het separatiekoord 19 zodanig geschieden dat het lichaam 17 opdeelbaar is in een drietal volledig separate segmenten, te weten een topsegment 20 voorzien van de opening 18, een middensegment 21, en een bodemsegment 22. Daarbij wordt het middensegment 21 uiteindelijk gevormd door een materiaalstrook. In the body 17 there is arranged a metal separator cord 19, which separation cord 19 is arranged for the separation 30 of the body 17. The separation of the body 17 will be due to the particular positioning of the separation cord 19 to pass in such a way that the body 17 is dividable into a fully three separate segments, namely, a top segment 20 is provided with the opening 18, a middle segment 21, and a bottom segment 22. in addition, the middle segment 21 is finally formed by a strip of material. Een 1 <! 1 <! ' j 7 uiteinde van het separatiekoord 19 is verbonden met een oog 23 voor het vereenvoudigen van de initiatie van de afwenteling van het separatiekoord 19. 'J 7 end of the separation cord 19 is connected to an eye 23 for simplifying the initiation of the passing of the separating cord 19.

Binnen het kader van de conclusies zijn voor een vakman nog vele variaties mogelijk. Within the scope of the claims for a skilled person many more variations possible. 5 Het moge derhalve duidelijk zijn dat het voorgaande slechts ter illustratie dient te worden aangemerkt en als zijnde niet-limitatief dient te worden beschouwd. 5 It will thus be appreciated that the foregoing should only be regarded for purposes of illustration and as being non-limitative should be considered.

1 0212 95 1 0212 95

Claims (13)

1. Houder voor producten, in het bijzonder levensmiddelen, omvattende een ten minste in hoofdzaak mediumdicht lichaam, welk lichaam een opneemruimte voor ten 5 minste één product en ten minste één op de opneemruimte aansluitende opening omvat voor toevoer respectievelijk afvoer van het product, met het kenmerk, dat in het lichaam ten minste één verzwakte lijn is aangebracht ingericht voor separatie van het lichaam, welke lijn ten minste nabij een uiteinde van de lijn is voorzien van een ten opzichte van het lichaam uitkragende lip voor initiatie van de separatie van het 10 lichaam. 1. A container for products, in particular foodstuffs, comprising an at least substantially medium-tight body, said body having a receiving space for at 5 least one product and at least one of the receiving space connecting opening comprises for supplying discharge of the product, respectively, with the characterized in that arranged is arranged at least one line of weakness in the body for separation of the body, which line, at least near one end of the line is provided with an with respect to the body projecting lip for initiation of the separation of the 10 body .
2. Houder volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de lijn is voorzien van een draadvormig separatie-element. 2. A container according to claim 1, characterized in that the line is provided with a wire-shaped separating element.
3. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het lichaam ten minste gedeeltelijk wordt gevormd door een aansluitend opgewonden materiaalstrook. 3. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the body is at least partially formed by a subsequently wound strip of material.
4. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lijn ten 20 minste gedeeltelijk spiraalvormig is. 4. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the line 20 at least partially spiral-shaped.
5. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het lichaam ten minste in hoofdzaak cilindervormig is. 5. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the body is at least substantially cylindrical.
6. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat in het lichaam meerdere verzwakte lijnen zijn aangebracht. 6. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that there are arranged a plurality of weakened lines in the body.
7. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de lip ten minste in hoofdzaak ringvormig is uitgevoerd. 7. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the lip is designed at least substantially annular. 30 30
8. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het lichaam is voorzien van een ten minste gedeeltelijk afgevlakt bodemsegment. 8. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the body is provided with an at least partially flattened bottom segment. 1 0 ? 1 0? 1 ? 1? P ς - V' xj P ς - V 'xj
9. Houder volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de lijn zich uitstrekt van ten minste nabij de opening tot ten minste nabij het bodemsegment. 9. A container according to claim 8, characterized in that the line extends at least near the opening to at least near the bottom segment.
10. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de 5 opening afsluitbaar is. 10. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the opening 5 is closable.
11. Houder volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat het lichaam ten minste gedeeltelijk is vervaardigd uit karton of uit kunststof. 11. A container according to any one of the preceding claims, characterized in that the body is at least partially manufactured from cardboard or from plastic.
12. Werkwijze voor het destrueren van een houder volgens een der conclusies 1-11, omvattende de stappen: A) het middels het opleggen van een externe belasting op de lip initiëren van een separatie van ten minste een deel van het lichaam, B) het na separatie van ten minste een deel van het lichaam reduceren van het door 15 de houder ingenomen volume, en C) het wegwerpen van de in volume gereduceerde houder. 12. A method for the destruction of a container according to any one of claims 1-11, comprising the steps of: A) initiating by the imposition of an external load on the lip of a separation of at least a part of the body, B) after separation of at least reduce a portion of the body of the container 15, the volume occupied by, and C), disposing of the volume-reduced container. i i
13. Werkwijze volgens conclusie 12, met het kenmerk, dat de werkwijze tevens is voorzien van een stap D) omvattende het, voor het middels het opleggen van een 20 externe belasting op de lip initiëren van een separatie van ten minste een deel van het lichaam overeenkomstig stap A), ten minste hoofdzakelijk uit het lichaam verwijderen van het product. 13. A method according to claim 12, characterized in that the method is also provided with a step D), comprising, for initiating by means of the imposition of an external load on the lip 20 of a separation of at least a portion of the body according to step A), at least substantially from the body to remove from the product. 1021?9.ς 1021? 9.ς
NL1021295A 2002-08-19 2002-08-19 Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container. NL1021295C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1021295 2002-08-19
NL1021295A NL1021295C2 (en) 2002-08-19 2002-08-19 Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1021295A NL1021295C2 (en) 2002-08-19 2002-08-19 Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1021295C2 true NL1021295C2 (en) 2004-02-20

Family

ID=32026288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1021295A NL1021295C2 (en) 2002-08-19 2002-08-19 Container for products, in particular foodstuffs and method for the destruction of such a container.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1021295C2 (en)

Cited By (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010019655A1 (en) * 2008-08-15 2010-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Sterile appliance delivery device for endoscopic procedures
US8029504B2 (en) 2007-02-15 2011-10-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
US8037591B2 (en) 2009-02-02 2011-10-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical scissors
US8070759B2 (en) 2008-05-30 2011-12-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical fastening device
US8075572B2 (en) 2007-04-26 2011-12-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical suturing apparatus
US8100922B2 (en) 2007-04-27 2012-01-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Curved needle suturing tool
US8114119B2 (en) 2008-09-09 2012-02-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical grasping device
US8114072B2 (en) 2008-05-30 2012-02-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation device
US8157834B2 (en) 2008-11-25 2012-04-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotational coupling device for surgical instrument with flexible actuators
US8172772B2 (en) 2008-12-11 2012-05-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Specimen retrieval device
US8241204B2 (en) 2008-08-29 2012-08-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulating end cap
US8252057B2 (en) 2009-01-30 2012-08-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical access device
US8262563B2 (en) 2008-07-14 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic translumenal articulatable steerable overtube
US8262680B2 (en) 2008-03-10 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Anastomotic device
US8262655B2 (en) 2007-11-21 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar forceps
US8317806B2 (en) 2008-05-30 2012-11-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic suturing tension controlling and indication devices
US8337394B2 (en) 2008-10-01 2012-12-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Overtube with expandable tip
US8353487B2 (en) 2009-12-17 2013-01-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. User interface support devices for endoscopic surgical instruments
US8361066B2 (en) 2009-01-12 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8361112B2 (en) 2008-06-27 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical suture arrangement
US8403926B2 (en) 2008-06-05 2013-03-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Manually articulating devices
US8409200B2 (en) 2008-09-03 2013-04-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical grasping device
US8480689B2 (en) 2008-09-02 2013-07-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Suturing device
US8480657B2 (en) 2007-10-31 2013-07-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Detachable distal overtube section and methods for forming a sealable opening in the wall of an organ
US8496574B2 (en) 2009-12-17 2013-07-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Selectively positionable camera for surgical guide tube assembly
US8506564B2 (en) 2009-12-18 2013-08-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US8529563B2 (en) 2008-08-25 2013-09-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8568410B2 (en) 2007-08-31 2013-10-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation surgical instruments
US8579897B2 (en) 2007-11-21 2013-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar forceps
US8608652B2 (en) 2009-11-05 2013-12-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Vaginal entry surgical devices, kit, system, and method
US8652150B2 (en) 2008-05-30 2014-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multifunction surgical device
US8679003B2 (en) 2008-05-30 2014-03-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical device and endoscope including same
US8771260B2 (en) 2008-05-30 2014-07-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Actuating and articulating surgical device
US8828031B2 (en) 2009-01-12 2014-09-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for forming an anastomosis
US8888792B2 (en) 2008-07-14 2014-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue apposition clip application devices and methods
US8906035B2 (en) 2008-06-04 2014-12-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic drop off bag
US8939897B2 (en) 2007-10-31 2015-01-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods for closing a gastrotomy
US8986199B2 (en) 2012-02-17 2015-03-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and methods for cleaning the lens of an endoscope
US9005198B2 (en) 2010-01-29 2015-04-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US9028483B2 (en) 2009-12-18 2015-05-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US9049987B2 (en) 2011-03-17 2015-06-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Hand held surgical device for manipulating an internal magnet assembly within a patient
US9078662B2 (en) 2012-07-03 2015-07-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic cap electrode and method for using the same
US9226772B2 (en) 2009-01-30 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical device
US9233241B2 (en) 2011-02-28 2016-01-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices and methods
US9254169B2 (en) 2011-02-28 2016-02-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices and methods
US9277957B2 (en) 2012-08-15 2016-03-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical devices and methods
US9314620B2 (en) 2011-02-28 2016-04-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices and methods
US9427255B2 (en) 2012-05-14 2016-08-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for introducing a steerable camera assembly into a patient
US9545290B2 (en) 2012-07-30 2017-01-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Needle probe guide
US9572623B2 (en) 2012-08-02 2017-02-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Reusable electrode and disposable sheath
US10092291B2 (en) 2011-01-25 2018-10-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with selectively rigidizable features
US10098527B2 (en) 2013-02-27 2018-10-16 Ethidcon Endo-Surgery, Inc. System for performing a minimally invasive surgical procedure
US10314649B2 (en) 2012-08-02 2019-06-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible expandable electrode and method of intraluminal delivery of pulsed power

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2904240A (en) * 1955-10-14 1959-09-15 E H Southwell Company Easy opening air-tight container
JPH0692339A (en) * 1991-09-24 1994-04-05 正志 ▲土▼田 Structure of disassemble pet bottle
JPH11342926A (en) * 1998-05-28 1999-12-14 Inaba Denki Sangyo Co Ltd Plastic bottle
EP1258430A1 (en) * 2001-05-17 2002-11-20 Adim Scandolara SpA Tube for viscous products

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2904240A (en) * 1955-10-14 1959-09-15 E H Southwell Company Easy opening air-tight container
JPH0692339A (en) * 1991-09-24 1994-04-05 正志 ▲土▼田 Structure of disassemble pet bottle
JPH11342926A (en) * 1998-05-28 1999-12-14 Inaba Denki Sangyo Co Ltd Plastic bottle
EP1258430A1 (en) * 2001-05-17 2002-11-20 Adim Scandolara SpA Tube for viscous products

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 358 (M - 1633) 6 July 1994 (1994-07-06) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 03 30 March 2000 (2000-03-30) *

Cited By (69)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9375268B2 (en) 2007-02-15 2016-06-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
US8029504B2 (en) 2007-02-15 2011-10-04 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
US8425505B2 (en) 2007-02-15 2013-04-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
US8449538B2 (en) 2007-02-15 2013-05-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electroporation ablation apparatus, system, and method
US8075572B2 (en) 2007-04-26 2011-12-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical suturing apparatus
US8100922B2 (en) 2007-04-27 2012-01-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Curved needle suturing tool
US8568410B2 (en) 2007-08-31 2013-10-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation surgical instruments
US8939897B2 (en) 2007-10-31 2015-01-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Methods for closing a gastrotomy
US8480657B2 (en) 2007-10-31 2013-07-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Detachable distal overtube section and methods for forming a sealable opening in the wall of an organ
US8262655B2 (en) 2007-11-21 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar forceps
US8579897B2 (en) 2007-11-21 2013-11-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Bipolar forceps
US8262680B2 (en) 2008-03-10 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Anastomotic device
US8070759B2 (en) 2008-05-30 2011-12-06 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical fastening device
US8114072B2 (en) 2008-05-30 2012-02-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation device
US8652150B2 (en) 2008-05-30 2014-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Multifunction surgical device
US8679003B2 (en) 2008-05-30 2014-03-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical device and endoscope including same
US8771260B2 (en) 2008-05-30 2014-07-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Actuating and articulating surgical device
US8317806B2 (en) 2008-05-30 2012-11-27 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic suturing tension controlling and indication devices
US8906035B2 (en) 2008-06-04 2014-12-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic drop off bag
US8403926B2 (en) 2008-06-05 2013-03-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Manually articulating devices
US8361112B2 (en) 2008-06-27 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical suture arrangement
US8262563B2 (en) 2008-07-14 2012-09-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic translumenal articulatable steerable overtube
US10105141B2 (en) 2008-07-14 2018-10-23 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue apposition clip application methods
US8888792B2 (en) 2008-07-14 2014-11-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Tissue apposition clip application devices and methods
US8211125B2 (en) 2008-08-15 2012-07-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Sterile appliance delivery device for endoscopic procedures
WO2010019655A1 (en) * 2008-08-15 2010-02-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Sterile appliance delivery device for endoscopic procedures
US8529563B2 (en) 2008-08-25 2013-09-10 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8241204B2 (en) 2008-08-29 2012-08-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Articulating end cap
US8480689B2 (en) 2008-09-02 2013-07-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Suturing device
US8409200B2 (en) 2008-09-03 2013-04-02 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical grasping device
US8114119B2 (en) 2008-09-09 2012-02-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical grasping device
US8337394B2 (en) 2008-10-01 2012-12-25 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Overtube with expandable tip
US10314603B2 (en) 2008-11-25 2019-06-11 Ethicon Llc Rotational coupling device for surgical instrument with flexible actuators
US9220526B2 (en) 2008-11-25 2015-12-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotational coupling device for surgical instrument with flexible actuators
US8157834B2 (en) 2008-11-25 2012-04-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Rotational coupling device for surgical instrument with flexible actuators
US8172772B2 (en) 2008-12-11 2012-05-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Specimen retrieval device
US8361066B2 (en) 2009-01-12 2013-01-29 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8828031B2 (en) 2009-01-12 2014-09-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for forming an anastomosis
US10004558B2 (en) 2009-01-12 2018-06-26 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US9011431B2 (en) 2009-01-12 2015-04-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices
US8252057B2 (en) 2009-01-30 2012-08-28 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical access device
US9226772B2 (en) 2009-01-30 2016-01-05 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical device
US8037591B2 (en) 2009-02-02 2011-10-18 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical scissors
US8608652B2 (en) 2009-11-05 2013-12-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Vaginal entry surgical devices, kit, system, and method
US8496574B2 (en) 2009-12-17 2013-07-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Selectively positionable camera for surgical guide tube assembly
US8353487B2 (en) 2009-12-17 2013-01-15 Ethicon Endo-Surgery, Inc. User interface support devices for endoscopic surgical instruments
US8506564B2 (en) 2009-12-18 2013-08-13 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US10098691B2 (en) 2009-12-18 2018-10-16 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US9028483B2 (en) 2009-12-18 2015-05-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US9005198B2 (en) 2010-01-29 2015-04-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument comprising an electrode
US10092291B2 (en) 2011-01-25 2018-10-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Surgical instrument with selectively rigidizable features
US9254169B2 (en) 2011-02-28 2016-02-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices and methods
US10278761B2 (en) 2011-02-28 2019-05-07 Ethicon Llc Electrical ablation devices and methods
US10258406B2 (en) 2011-02-28 2019-04-16 Ethicon Llc Electrical ablation devices and methods
US9233241B2 (en) 2011-02-28 2016-01-12 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices and methods
US9314620B2 (en) 2011-02-28 2016-04-19 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrical ablation devices and methods
US9883910B2 (en) 2011-03-17 2018-02-06 Eticon Endo-Surgery, Inc. Hand held surgical device for manipulating an internal magnet assembly within a patient
US9049987B2 (en) 2011-03-17 2015-06-09 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Hand held surgical device for manipulating an internal magnet assembly within a patient
US8986199B2 (en) 2012-02-17 2015-03-24 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus and methods for cleaning the lens of an endoscope
US9427255B2 (en) 2012-05-14 2016-08-30 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Apparatus for introducing a steerable camera assembly into a patient
US10206709B2 (en) 2012-05-14 2019-02-19 Ethicon Llc Apparatus for introducing an object into a patient
US9788888B2 (en) 2012-07-03 2017-10-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic cap electrode and method for using the same
US9078662B2 (en) 2012-07-03 2015-07-14 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Endoscopic cap electrode and method for using the same
US9545290B2 (en) 2012-07-30 2017-01-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Needle probe guide
US9572623B2 (en) 2012-08-02 2017-02-21 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Reusable electrode and disposable sheath
US10314649B2 (en) 2012-08-02 2019-06-11 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Flexible expandable electrode and method of intraluminal delivery of pulsed power
US9277957B2 (en) 2012-08-15 2016-03-08 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical devices and methods
US9788885B2 (en) 2012-08-15 2017-10-17 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Electrosurgical system energy source
US10098527B2 (en) 2013-02-27 2018-10-16 Ethidcon Endo-Surgery, Inc. System for performing a minimally invasive surgical procedure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3298577A (en) Container with pouring spout
US6651848B1 (en) Tubelike dispenser package
US5788121A (en) Bag for bag-in-box and bag-in-box
RU2288148C2 (en) Bag sealing and issuing device with indication of opening
ES2398447T3 (en) Container provided with an inner bag
CN1262447C (en) Unit dose packing system with external container
US6976578B1 (en) Dispensing lid closure for beverage container and method of making and using the closure
JP3320788B2 (en) Container package opening devices
EP0359847B1 (en) Container
RU2197415C2 (en) Flexible pack, combination of flexible pack for drink and straw, and method of extraction of pack contents
US20030071088A1 (en) Reclosable dispenser package, reclosable outlet forming structure and method and apparatus for making same
JP5116081B2 (en) Tamper evident re-sealing possible closure
EP0929457B1 (en) A packaging container
US20020000441A1 (en) Reclosable dispenser package, reclosable outlet forming structure and method and apparatus for making same
US5366102A (en) Plastic container pack with a paperboard Jacket
EP2605977B1 (en) Container with perforated shrink wrap sleeve
US5826737A (en) Thermoformed reclosable container
US9061796B2 (en) Multi-function condiment container
EP1286892B1 (en) A dispensing pack comprising a nozzle assembly with a reusable break-off cap and a combination pack.
JP4994037B2 (en) Display / sales carton
US6102568A (en) Collapsible, recyclable receptacle
US3684156A (en) Combination package
EP1819603A1 (en) Capsule closure
CA2756450A1 (en) Multi-function condiment container
CN1205964A (en) Container formed of lamination sheet

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20070301