NL1021255C2 - A device for packing in a vault deposited packets. - Google Patents

A device for packing in a vault deposited packets.

Info

Publication number
NL1021255C2
NL1021255C2 NL1021255A NL1021255A NL1021255C2 NL 1021255 C2 NL1021255 C2 NL 1021255C2 NL 1021255 A NL1021255 A NL 1021255A NL 1021255 A NL1021255 A NL 1021255A NL 1021255 C2 NL1021255 C2 NL 1021255C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
means
device
sealing
device according
bag
Prior art date
Application number
NL1021255A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Gerben Hillebrand
Frans Wijnveld
Franciscus Lambertus Lamers
Original Assignee
Transposafe Systems Holland B
Lamers Gendt B V
Konink Martens Brandkasten B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07DHANDLING OF COINS OR OF PAPER CURRENCY OR SIMILAR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
  • G07D11/00Devices accepting coins or accepting or dispensing paper currency, e.g. depositing machines
  • G07D11/009Depositing devices
  • G07D11/0096Accepting paper currency or other valuables in containers, e.g. in code-marked envelopes
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E05LOCKS; KEYS; WINDOW OR DOOR FITTINGS; SAFES
  • E05GSAFES OR STRONG-ROOMS FOR VALUABLES; BANK PROTECTION DEVICES; SAFETY TRANSACTION PARTITIONS
  • E05G7/00Safety transaction partitions, e.g. movable pay-plates; Bank drive-up windows
  • E05G7/001Bank depositories

Abstract

The device (1) is for packing in a plastic bag small packets (5) deposited through an input aperture (4) in a safe deposit (3) bricked into a wall (2). Behind the input aperture is a sluice (6), which ensures that the small packets are inserted into the safe deposit one by one. With this sluice, the input aperture can be temporarily closed. The device has a frame (7), to which a suspension device (8) is fixed. A seal device (10) and a control (11) are provided. The seal device has two seal beams, one of which is fixed to the frame. The other beam is fitted to the end of a lever fitted around a hinge point. A plastic bag (9) is suspended from the suspension device.

Description

INRICHTING VOOR HET VERPAKKEN VAN IN EEN KLUIS GEDEPONEERDE PAKKETJES DEVICE FOR PACKING IN A SAFE REGISTERED PACKAGES

De uitvinding betreft een inrichting voor het in een kunststof zak verpakken van door een inwerpopening in een kluis gedeponeerde pakketjes. The invention relates to a device for packing in a plastic bag through a throw-in opening in a vault deposited packets.

Het is heden ten dage gebruikelijk, dat 5 winkeliers hun dagopbrengst verpakken tot een klein pakketje en dit pakketje in een nachtkluis van een bank deponeren. It is at present usual that 5 retailers depositing package their daily yield up to a small packet, and this packet in a night safe of a bank. Zodra het gewenst is de kluis te legen, bijvoorbeeld de volgende dag of wanneer de kluis vol is, moet de kluis met twee bankemployées geopend worden. As soon as it is desired to empty the safe, for example, the next day, or when the safe deposit box is full, the safe has to be opened with two bank employees. Deze 10 twee bankemployées zijn noodzakelijk in verband met het zogenaamde vier-ogenprincipe. 10 These two bank employees are required in connection with the so-called four-eye principle. Dit betekent dat één bankemployée de kluis leegt, terwijl de andere bankemployée de eerste bankemployée controleert. This means that one bank employee empties the safe deposit box, while the other bank employee checks the first bank employee. Zo wordt fraude, door middel van het achterhouden van één van de 15 pakketjes, verminderd. For example, fraud, reduced by means of the concealment of one of the 15 packets. Bij het legen van de kluis worden de pakketjes in een plastic zak gedaan en deze zak wordt afgedicht door middel van een plakrand. When emptying of the safe to be done, the packets in a plastic bag, and this bag is sealed by means of an adhesive edge. Elke zak is geregistreerd, zodat het achterhouden van één van de zakken niet mogelijk is. Each bag is recorded, so that the retention of one of the bags is not possible. Ook dit vermindert de kans op 20 fraude. This, too, reduces the risk of fraud 20.

In het bankwezen is de trend ontstaan om met minder filialen of onbemande filialen meer mensen te bedienen. In the banking sector, the trend to serve more people with fewer branches or unmanned branches. Ook het aantal bankemployées wordt hiermee teruggebracht. The number of bank employees is returned herewith. Aangezien het legen van nachtkluizen een 25 arbeidsintensieve taak is, is het gewenst om de huidige bankkluizen met minder personeel te kunnen legen bij voorkeur door middel van slechts één persoon. Since emptying of night safes is a 25 labor-intensive task, it is desirable to empty the current bank vaults with fewer personnel, preferably by only one person. Dit vereist dat het legen van de nachtkluizen op een zodanige wijze kan geschieden dat de kans op fraude gelijk is aan of 30 zelfs minder dan de wijze voor het legen van kluizen door middel van het vier-ogenprincipe. This requires the emptying of the night safes in such a manner can be effected in that the risk of fraud is equal to or even less than 30, the manner for the emptying of safes, by means of the four-eye principle.

1021255 2 2 1021255

Het is nu een doel van de uitvinding een inrichting te verschaffen, die het mogelijk maakt om een nachtkluis door één persoon te laten legen, waarbij de kans op fraude niet vergroot wordt in verhouding tot het 5 vier-ogenprincipe. It is now an object of the invention to provide a device, which makes it possible to leave empty a night safe by a single person, whereby the risk of fraud is not increased in proportion to the fifth four-eye principle.

Dit doel wordt bereikt door een inrichting volgens de uitvinding, welke inrichting omvat: een in de kluis plaatsbaar frame; This object is achieved by a device according to the invention, which device comprises: a frame placed in the vault; ophangmiddelen voor het aan het frame ophangen 10 van de kunststof zak, zodanig dat de opening gericht is naar de inwerpopening van de kluis, op het frame aangebrachte sealmiddelen voor het dicht sealen van de opening van de kunststof zak. suspension means for suspending 10 of the plastic bag to the frame, in such a way that the opening is directed towards the insertion opening of the safe deposit box, arranged on the frame sealing means for sealing the opening of the plastic bag.

15 Door de ophangmiddelen wordt het mogelijk om de kunststof zak waarin tot op heden door een bankemployée de pakketjes werden geplaatst, zodanig in de kluis te hangen dat bij het inwerpen van de pakketjes in de kluis deze vanzelf in de kunststof zak komen. 15 by the suspension means, it becomes possible to make the plastic bag, in which up till now were placed the packets by a bank employee, in such a way to hang in the safe that, when the insertion of the packages in the vault this automatically come into the plastic bag. Verder zorgen de 20 sealmiddelen voor de gewenste fraudebestendigheid. Further, 20 provide the sealing means for the desired protection against fraud. Met deze sealmiddelen kan de kunststof zak reeds in de kluis zelf worden dichtgemaakt, zonder tussenkomst van een employée. With this sealing means, the plastic bag can already be in the safe self-sealed, without the intervention of an employee. Aangezien elke zak geregistreerd is is het dus niet mogelijk om te frauderen met een zak, aangezien 25 bekend is welke employée de kluis opent. As each bag is recorded, it is not possible to cheat with a bag, since 25 is known which employee open the safe.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding omvat deze besturingsmiddelen voor het aansturen van de sealmiddelen, welke besturingsmiddelen zodanig zijn 30 ingericht, dat direct voorafgaand aan het ontgrendelen van de kluis, de sealmiddelen geactiveerd worden. In a preferred embodiment of the device according to the invention comprises control means for actuating the sealing means, which control means are so 30 designed that immediately prior to the unlocking of the safe deposit box, the sealing means are activated.

Zodra een bankemployée de code invoert op de kluis om deze te openen, zullen bijvoorbeeld de besturingsmiddelen eerst de sealmiddelen aansturen om te 35 zorgen dat de kunststof zak dichtgeseald wordt, voordat de kluisdeur geopend wordt. As soon as a bank employee enters the code to the safe deposit box to open it, for example, the control means will first control the heat-sealing means 35 in order to ensure that the plastic bag is sealed, before the safe door is opened.

In een andere uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding omvatten de ophangmiddelen twee 02 1 2 5 5 3 parallel aan elkaar verlopende platen, waarbij de platen zich in hoofdzaak horizontaal uitstrekkende pennen omvatten. In another embodiment of the device according to the invention, the suspension means comprise two 02 1 2 5 5 3 parallel to each other extending plates, wherein the plates themselves comprise a substantially horizontally extending pins. Overeenkomstig kan de kunststof zak voorzien zijn van een aantal perforaties, zodat de zak aan deze 5 pennen opgehangen kan worden. In accordance with the plastic bag may be provided with a plurality of perforations, so that the bag can be hung on the pins 5. Bij voorkeur zijn de pennen voorzien van een profilering, zodat de zak niet van de pennen kan glijden. Preferably, the pins are provided with a profile, so that the bag can not slide off the pins. Dit kan van voordeel zijn bij het ophangen van een zak in de ophangmiddelen. This may be an advantage when the suspension of a bag in the suspension means.

In weer een andere uitvoeringsvorm van de 10 inrichting volgens de uitvinding zijn de platen naar elkaar toe verplaatsbaar en zijn tussen de platen veermiddelen aangebracht, voor het op afstand tot elkaar houden van de platen. In yet another embodiment of the apparatus 10 according to the invention, the plates are displaceable towards each other and between the plates are spring means are provided, for keeping distance from each other of the plates. De platen zorgen ervoor dat de opening van de zak open gehouden wordt. The plates ensure that the opening of the bag is kept open. Door de 15 veermiddelen wordt er spanning gehouden tussen de platen, zodat de opening van de zak steeds maximaal geopend is. Due to the spring means 15 is a voltage held between the plates, so that the opening of the bag is always opened to the maximum. Bovendien zorgt dit ervoor dat de zak goed op de pennen gehouden wordt. Moreover, this ensures that the bag is properly held on the pins.

In nog een andere uitvoeringsvorm van de 2 0 inrichting volgens de uitvinding omvat deze detectiemiddelen voor het detecteren van een in de ophangmiddelen aangebrachte zak. In still another embodiment of the 2 0 device according to the invention, it comprises detection means for detecting a bag arranged in the suspension means. Met deze detectiemiddelen wordt gedetecteerd of de zak goed in de ophangmiddelen is opgehangen. With these detecting means it is detected whether the bag is properly suspended in the suspension means. Indien namelijk geen zak in 25 de ophangmiddelen is gehangen of indien de zak verkeerd is opgehangen, bestaat het risico dat pakketjes, die in de kluis geworpen worden, niet in de zak terechtkomen maar daarnaast. Namely, if no bag is hung in the suspension means 25, or if the bag is incorrectly mounted, the risk that packets, which are placed in the vault, do not end up in the pocket but also.

Bij voorkeur zijn de sealmiddelen onder de 30 ophangmiddelen aangebracht. Preferably, the sealing means 30 are arranged under the suspension means. Hierdoor kan een zak, na ophanging in een kluis, slechts eenmalig dichtgeseald worden. This allows a bag, after suspension in a safe deposit box, to be only once sealed. Indien de sealmiddelen zich boven de ophangmiddelen zouden bevinden, dan zou een zak na heropening opnieuw in de kluis gehangen kunnen worden. If the sealing means would be located above the suspension means, then a bag after reopening can be re-hung in the vault.

35 Dit is ongewenst. 35, this is undesirable.

De sealmiddelen kunnen zijn gevormd door ten minste twee verwarmbare, tegen elkaar verplaatsbare sealbalken. The sealing means may be formed by at least two heatable, against each other movable sealing bars.

.91255 4 .91255 4

In een voorkeursuitvoeringsvorm omvat ten minste één van de sealbalken op het sealvlak een identificatiemiddel, teneinde in de seal van de zak een identificatie aan te brengen. In a preferred embodiment, at least one of the sealing jaws on the sealing surface an identification means, in order in the seal of the bag to make an identification. Deze identificatie is 5 kenmerkend voor de kluis, waarin de zak is dichtgeseald. This identification is 5 indicative of the safe deposit box, in which the bag is sealed up. Zo is te herleiden uit welke kluis de zak afkomstig is. Thus, it is to be traced back from the safe deposit box of the bag is derived.

In een andere voorkeursuitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding zijn de ophangmiddelen verschuifbaar in het frame aangebracht, teneinde de aan 10 de ophangmiddelen hangende zak naar een deuropening van de kluis te kunnen schuiven. In another preferred embodiment of the device according to the invention, the suspension means is slidably disposed in the frame, in order to be able to slide on the suspension means 10, the hanging bag towards a door opening of the safe. Hierdoor is het voor de bankemployée gemakkelijk de zak uit de kluis te nemen. This makes it easy for the bank employee to take the bag from the safe.

In een laatste uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding omvat deze 15 controlemiddelen voor het controleren van de door de sealmiddelen tot stand gebrachte seal. In a final embodiment of the device according to the invention comprises control means 15 for controlling the created seal by the sealing means. Deze controle geeft aan of de zak volledig door de seal is gesloten of niet. This check indicates whether the bag is completely closed or not by the seal. In dit laatste geval kan de kluis bijvoorbeeld een storing aangeven, zodat in dat geval twee bankemployées 20 de kluis dienen te openen. In this latter case, the safe may, for example, indicate the failure, so that in that case, two bank employees 20 serve to open the safe. Ook is mogelijk dat de sealmiddelen een tweede poging doen om de zak goed gesloten te krijgen. It is also possible that the sealing means make a second attempt to get tightly closed bag. De controle kan bijvoorbeeld optisch plaatsvinden of door het controleren van de luchtdichtheid van de zak. For example, the control can be carried out optically or by controlling the air-tightness of the bag.

25 Deze en andere kenmerken van de uitvinding worden nader toegelicht aan de hand van de bijgaande tekeningen. 25 These and other features of the invention will be explained in more detail with reference to the accompanying drawings.

Fig. Fig. 1 toont in dwarsdoorsnede een in een kluis geplaatste inrichting volgens de uitvinding. 1 shows, in a cross-section in a vault-mounted device according to the invention.

30 Fig. 30 Fig. 2 toont een detail van de inrichting volgens fig. 1 in een eerste stand. 2 shows a detail of the device according to fig. 1 in a first position.

Fig. Fig. 3 toont een detail overeenkomstig fig. 2 in een tweede stand. 3 shows a detail corresponding to FIG. 2 in a second position.

In fig. 1 wordt de inrichting 1 volgens de 35 uitvinding getoond. In Fig. 1 the device 1 is shown according to the 35 invention. Deze inrichting 1 is geplaatst in een in de muur 2 gemetselde kluis 3. This device 1 has been placed in a wall 2 in the masonry vault 3.

In fig. 2 is een inwerpopening 4 geplaatst waardoor heen de pakketjes 5 in de kluis 3 geworpen 1 0 9 12 5 5 5 kunnen worden. In FIG. 2, an insertion opening 4 is placed, through which the cast packets in the vault 5 3 1 0 9 12 5 5 5 may be. Achter de inwerpopening 4 is een sluis 6 aangebracht, die waarborgt dat de pakketjes 5 één voor één in de kluis geworpen worden. Behind the insert opening 4 has a lock 6 is arranged, which ensures that the packages 5 one by one to be placed in the vault. Bovendien kan met deze sluis 6 de inwerpopening 4 tijdelijk gesloten worden, 5 bijvoorbeeld wanneer de kluis 3 geleegd wordt. In addition, the insertion opening 4 are temporarily locked by this lock 6, 5, for example, when the safe 3 is being emptied.

De inrichting 1 volgens de uitvinding omvat een frame 7 waaraan een ophanginrichting 8 is bevestigd, waaraan een kunststof zak 9 gehangen kan worden. The device 1 according to the invention comprises a frame 7, to which a suspension device 8 is fixed, which can be suspended from a plastic bag 9. Verder is een sealinrichting 10 en een besturing 11 voorzien. Further, a sealing device 10 and a controller 11 is provided.

10 In fig. 2 is de ophanginrichting 8 en de sealinrichting 10 in meer detail getoond. 10 In FIG. 2, the suspension device 8 and the sealing device 10 is shown in more detail. De ophanginrichting 8 bestaat uit twee langwerpige platen 12, die elk voorzien zijn van ophangpennen 13. Aan deze ophangpennen 13 wordt de kunststof zak 9 gehangen. The suspension device 8 consists of two elongated plates 12, each of which is provided with suspension pins 13. At this suspension pins 13, the plastic bag 9 is hung. De 15 twee langwerpige platen 12 worden uit elkaar gedrongen door veren 14. Indien een zak op de ophanginrichting 8 geplaatst dient te worden, dan kunnen de twee langwerpige platen 12 naar elkaar toe gedrukt worden, zodat de zak over de pennen 13 geschoven kan worden. The 15 has two elongated plates 12 are urged apart by springs 14. If a bag is to be placed on the suspension device 8, then the two elongated plates 12 can be pressed towards each other, so that the bag can be pushed over the pins 13.

20 De sealinrichting 10 omvat twee sealbalken 15, één van de sealbalken 15 is vast aan het frame 7 bevestigd. 20, the sealing device 10 comprises two sealing bars 15, one of the seal bars 15 is fixedly attached to the frame 7. De andere sealbalk 15 is aangebracht aan het eind van een hefboom 16, die rond scharnierpunt 17 scharniert. The other seal bar 15 is arranged at the end of a lever 16 which pivots about pivot point 17. Aan het andere eind van de hefboom 16 is een 25 actuator 18 aangebracht om de sealbalken 15 naar elkaar toe te kunnen brengen. At the other end of the lever 16 is an actuator 25, 18 is arranged to be able to bring the sealing beams 15 toward one another. Aangezien de sealbalken onder de ophanginrichting 8 zijn aangebracht, kan zo een seal 19 worden aangebracht in de zak (zie fig. 3). Since the sealing beams are arranged under the suspension device 8, can be as a seal 19 can be disposed in the pocket (see Fig. 3). Hierbij zijn de langwerpige platen 12 naar elkaar toe gedrukt door de 30 hefboom 16. De sealbalken 15 liggen tegen elkaar aan en door verwarming van deze balken 15 wordt in de kunststof zak 9 een seal 19 aangebracht. Hereby, the elongated plates 12 are pressed towards each other by the lever 30, 16. The seal bars 15 are located against each other and by the heating of these beams 15 is in the plastic bag 9 is arranged a sealing 19.

In de sealbalk 15 kan een speciaal inzetstuk 20 zijn voorzien (zie fig. 2), waarmee een speciale 35 identificatie aangebracht kan worden in de seal 19. In the sealing bar 15, a special insert 20 can be provided (see Fig. 2), with which a special 35 identification may be made to the seal 19.

1021255 1021255

Claims (11)

 1. 1. Inrichting voor het in een kunststof zak verpakken van door een inwerpopening in een kluis gedeponeerde pakketjes, welke inrichting omvat: - een in de kluis plaatsbaar frame; 1. A device for packing in a plastic bag covered by a throw-in opening in a vault deposited packets, said device comprising: - a frame placed in the vault; 5. ophangmiddelen voor het aan het frame ophangen van de kunststof zak, zodanig dat de opening gericht is naar de inwerpopening van de kluis, - op het frame aangebrachte sealmiddelen voor het dicht sealen van de opening van de kunststof zak. 5. The suspension means for attaching it to the frame of the plastic bag, in such a way that the opening is directed towards the insertion opening of the safe deposit box, - mounted on the frame sealing means for sealing the opening of the plastic bag.
 2. 2. Inrichting volgens conclusie 1, omvattende besturingsmiddelen voor het aansturen van de sealmiddelen, welke besturingsmiddelen zodanig zijn ingericht, dat direct voorafgaand aan het ontgrendelen van de kluis, de sealmiddelen geactiveerd worden. 2. A device as claimed in claim 1, comprising control means for controlling the heat-sealing means, which control means are arranged such that immediately prior to the unlocking of the safe deposit box, the sealing means are activated.
 3. 3. Inrichting volgens conclusies 1 of 2, waarbij de ophangmidddelen twee parallel aan elkaar verlopende platen omvatten, waarbij de platen zich in hoofdzaak horizontaal uitstrekkende pennen omvatten. 3. A device according to claims 1 or 2, wherein the ophangmidddelen comprise two plates extending parallel to each other, wherein the plates themselves comprise a substantially horizontally extending pins.
 4. 4. Inrichting volgens conclusie 3, waarbij de 20 pennen voorzien van een profilering. 4. A device as claimed in claim 3, in which the pins 20 provided with a profiling.
 5. 5. Inrichting volgens conclusie 3 of 4, waarbij de platen naar elkaar toe verplaatsbaar zijn en tussen de platen veermiddelen zijn aangebracht, voor het op afstand tot elkaar houden van de platen. 5. A device as claimed in claim 3 or 4, wherein the plates are displaceable towards each other and between the plates spring means are arranged, for spacing apart from one another of the plates.
 6. 6. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, omvattende detectiemiddelen voor het detecteren van in de ophangmiddelen aangebrachte zak. 6. A device according to any one of the preceding claims, comprising detection means for detecting in the suspension means arranged pocket.
 7. 7. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de sealmiddelen onder de 30 ophangmiddelen zijn aangebracht. 7. A device according to any one of the preceding claims, in which the sealing means 30 are arranged under the suspension means.
 8. 8. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de sealmiddelen ten minste twee verwarmbare, tegen elkaar verplaatsbare sealbalken omvat. 8. A device according to any one of the preceding claims, wherein the sealing means comprises at least two heatable, against each other movable sealing bars. 10 2 12 5 5 • 7 10 2 12 5 5 • 7
 9. 9. Inrichting volgens conclusie 8, waarbij ten minste één van de sealbalken op het sealvlak een identificatiemiddel omvat, teneinde in de seal van de zak een identificatie aan te brengen. 9. A device according to claim 8, wherein at least one of the sealing beams an identification means on the sealing surface, in order to apply an identification in the seal of the bag.
 10. 10. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de ophangmiddelen verschuifbaar in het frame zijn aangebracht, ten einde de aan de ophangmiddelen hangende zak naar een deuropening van de kluis te kunnen schuiven. 10. A device according to any one of the preceding claims, wherein the suspension means are slideably mounted in the frame, in order to be able to slide to the suspending means hanging the bag to a door opening of the safe.
 11. 11. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, omvattende controlemiddelen voor het controleren van de door de sealmiddelen tot stand gebrachte seal. 11. A device according to any one of the preceding claims, comprising control means for controlling of the created seal by the sealing means. i 0 2 1 2 5 5 i 0 2 1 2 5 5
NL1021255A 2002-08-12 2002-08-12 A device for packing in a vault deposited packets. NL1021255C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1021255 2002-08-12
NL1021255A NL1021255C2 (en) 2002-08-12 2002-08-12 A device for packing in a vault deposited packets.

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1021255A NL1021255C2 (en) 2002-08-12 2002-08-12 A device for packing in a vault deposited packets.
US10638957 US20040139693A1 (en) 2002-08-12 2003-08-11 Device for packaging packets dropped into a safe
EP20030077545 EP1413703B1 (en) 2002-08-12 2003-08-12 Device for packaging parcels dropped into a safe-deposit box

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1021255C2 true NL1021255C2 (en) 2004-02-13

Family

ID=32026264

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1021255A NL1021255C2 (en) 2002-08-12 2002-08-12 A device for packing in a vault deposited packets.

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20040139693A1 (en)
EP (1) EP1413703B1 (en)
NL (1) NL1021255C2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2469814B (en) * 2009-04-28 2013-07-17 Cash Dynamics Ltd A bag and sealing method and apparatus
WO2013078482A1 (en) * 2011-10-21 2013-05-30 Embriant Innovate (Pty) Ltd Banknote deposit machine secure bag
JP2014174581A (en) * 2013-03-06 2014-09-22 Glory Ltd Storage bag and paper sheet storage device
KR20170071934A (en) * 2015-12-16 2017-06-26 에스케이하이닉스 주식회사 Method of fabricating switched-capacitor dc-dc converter

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2218150A (en) * 1988-05-04 1989-11-08 Patrick Sarsfield A safe
EP0852279A2 (en) * 1997-01-04 1998-07-08 ABN AMRO Bank N.V. Assembly for storing paper money in a container, as well as container and housing for a container of this kind
WO2000048140A1 (en) * 1999-02-12 2000-08-17 James Redding Security unit

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3044233A (en) * 1961-10-09 1962-07-17 Fabricon Products Handling of flexible plastic bags
US6748101B1 (en) * 1995-05-02 2004-06-08 Cummins-Allison Corp. Automatic currency processing system
CA2040495A1 (en) * 1991-04-15 1992-10-16 Arnold Lipes Bagging machine with bag holding transfer and stretch means
GB9202758D0 (en) * 1992-02-10 1992-03-25 Pamco Inc Wicket for bagging machine
US5464098A (en) * 1994-09-22 1995-11-07 Inteplast Corporation Method for manufacturing consecutively opened bag and bagging system
US6363164B1 (en) * 1996-05-13 2002-03-26 Cummins-Allison Corp. Automated document processing system using full image scanning
JP3364156B2 (en) * 1998-06-05 2003-01-08 ローレルバンクマシン株式会社 Change making apparatus
US6319184B1 (en) * 1998-06-09 2001-11-20 Bob Dematteis Co. Apparatus and process for producing cold seal in plastic bags
GB9903998D0 (en) * 1999-02-23 1999-04-14 Stevens Clive Bag closing module
US6637576B1 (en) * 1999-04-28 2003-10-28 Cummins-Allison Corp. Currency processing machine with multiple internal coin receptacles
US6604344B2 (en) * 2001-11-30 2003-08-12 Harry Bussey, Jr. Bagging machine

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2218150A (en) * 1988-05-04 1989-11-08 Patrick Sarsfield A safe
EP0852279A2 (en) * 1997-01-04 1998-07-08 ABN AMRO Bank N.V. Assembly for storing paper money in a container, as well as container and housing for a container of this kind
WO2000048140A1 (en) * 1999-02-12 2000-08-17 James Redding Security unit

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP1413703A3 (en) 2005-02-02 application
EP1413703B1 (en) 2016-01-13 grant
US20040139693A1 (en) 2004-07-22 application
EP1413703A2 (en) 2004-04-28 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5871209A (en) Cassette based document handling system
US4275667A (en) Sheet counting apparatus
US7658270B2 (en) Coin bin having security feature for use with a coin processing device
US7143933B2 (en) Safe for deposits, method of control of safe for deposits, deposit system utilizing safe for deposits, and method for same
US5352041A (en) Security bag for valuable articles
US4786785A (en) Method and apparatus for secure storage of valuables
US6502746B1 (en) Device, method, and system for extracting deposited items from an ATM/CAT safe
GB2039264A (en) Security Cassettes
US20010054643A1 (en) Currency receiving device and method
US378955A (en) Edward a
US20040226493A1 (en) Deposit taking system and method
US6024531A (en) Manipulator for a device for depositing and withdrawing bank notes
JP2006209580A (en) Automatic teller machine
CN101339676A (en) Bill handling device and control method for same
US3465955A (en) Night depository
CN1519801A (en) Paper money processor
US20070000993A1 (en) ATM with stack transporter for bulk note deposit
US5048785A (en) Hanger support device
WO2000030503A1 (en) Display case
US5205224A (en) Protectable pass-through drawer
WO1994017274A1 (en) Device for storing paper money in a security box
US20060144922A1 (en) Bill deposit and withdrawal apparatus
US5035187A (en) Safe with color-coded drawers emptying into color-coded containers
JP2000222627A (en) Coin processor
US20060163797A1 (en) Filling of cash boxes for cash dispensers

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
MM Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20160901