NL1021183C2 - A catheter with an integrated signal processing device. - Google Patents

A catheter with an integrated signal processing device. Download PDF

Info

Publication number
NL1021183C2
NL1021183C2 NL1021183A NL1021183A NL1021183C2 NL 1021183 C2 NL1021183 C2 NL 1021183C2 NL 1021183 A NL1021183 A NL 1021183A NL 1021183 A NL1021183 A NL 1021183A NL 1021183 C2 NL1021183 C2 NL 1021183C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
catheter
characterized
signal processing
preceding
catheter according
Prior art date
Application number
NL1021183A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Gheorghe Aurel Marie Pop
Carlos Alberto Dos Filho Reis
Original Assignee
Martil Instr B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL1020210 priority Critical
Priority to NL1020210 priority
Application filed by Martil Instr B V filed Critical Martil Instr B V
Priority to NL1021183A priority patent/NL1021183C2/en
Priority to NL1021183 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1021183C2 publication Critical patent/NL1021183C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/06Devices, other than using radiation, for detecting or locating foreign bodies ; determining position of probes within or on the body of the patient
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/06Devices, other than using radiation, for detecting or locating foreign bodies ; determining position of probes within or on the body of the patient
  • A61B5/061Determining position of a probe within the body employing means separate from the probe, e.g. sensing internal probe position employing impedance electrodes on the surface of the body
  • A61B5/062Determining position of a probe within the body employing means separate from the probe, e.g. sensing internal probe position employing impedance electrodes on the surface of the body using magnetic field

Description

Katheter met geïntegreerd signaal verwerkingsapparaat katheter omvattende een slangvormig lichaam met een distaai (2) en een proximaal einde, waarbij aan het distaai 5 einde tenminste een meetelement geplaatst is, dat via een verbindingsleiding verbonden is met een signaalverwerkingsapparaat. A catheter with an integrated signal processing apparatus catheter comprising a tube-like body with a distaai (2) and a proximal end, wherein at the distaai 5 end is disposed at least one measuring element, which is connected via a connecting line to a signal processing device. Dit apparaat is bij voorkeur uitgevoerd als een geïntegreerde schakeling of chip. This device is preferably constructed as an integrated circuit or chip. De primaire functie van dit apparaat is het detecteren van het 10 intracavitaire elektrocardiogram (ECG) en het verzenden hiervan naar een zich op afstand bevindend waarnemingsapparaat, dat een toegewijd apparaat kan zijn of een commercieel verkrijgbare notebook, palmtop, mobiele telefoon of iets dergelijks. The primary function of this device is the detection of the 10 intracavitary electrocardiogram (ECG) and transmitting them to a remote standing observation apparatus, which may be a dedicated device, or a commercially available notebook, palmtop, mobile telephone or the like. De verbinding tussen de chip en 15 het waarnemingsapparaat bestaat uit een draadverbinding of een soort van radiofrequentie kanaal bijvoorbeeld, gebaseerd op WAP of 'blue tooth' technologie. The connection between the chip 15 and the observation apparatus comprises a wire connection or a type of radio frequency channel, for example, based on WAP, or "blue tooth technology. De chip is tevens in staat tot het meten van de impedantie van bloed door middel van een herhalend mechanisme van stimulatie-en-meetsignalen 20 aan de electroden van de katheter. The chip is also able to measure the impedance of blood by means of a repeating mechanism of stimulation-and-measuring signals 20 to the electrodes of the catheter. Het meetinterval varieert bijvoorbeeld van 8 tot 20 mS gesynchroniseerd met het intracavitaire elektrocardiogram (ECG). The measuring interval, for example, ranges from 8 to 20 mS synchronized with the intracavitary electrocardiogram (ECG).

In het licht van deze octrooi aanvrage wordt onder "signaal verwerkingsapparaat" begrepen, ieder apparaat dat 25 als input een signaal ontvangt en dat als output een signaal genereert afgeleid van het input signaal. In the light of this patent application is understood to include "signal processing apparatus" means any device which receives as input 25 a signal, and which generates as output a signal derived from the input signal. Het signaal verwerkingsapparaat kan bijvoorbeeld een bemonsteringsapparaat of een zendend apparaat zijn. The signal processing device may be, for example a sampling device or a transmitting device.

Normaal gesproken wordt een centraal veneuze katheter 30 aangebracht bij verschillende indicaties bij een breed spectrum van medische disciplines; Normally, a central venous catheter 30 is arranged in several indications in a broad spectrum of medical disciplines; in het bijzonder bij de hoge en gemiddelde zorg afdelingen in cardiologie, interne medicijnen, gynaecologie en chirurgie. especially in the high and medium care departments in cardiology, internal medicine, gynecology and surgery. De katheter wordt vaak .· : Q 0 ^ 2 ingebracht door middel van aanprikken met de Seldinger techniek in de vena jugularis of in de vena subclava, maar ook de vena antecubita in de linker of rechter arm kan gebruikt worden (figuur 2). The catheter is often ·:. ^ Q 0 2 is inserted by means of needling with the Seldinger technique in the vena jugularis or the vena subclava, but also can be used in the vena antecubita the left-hand or right-hand arm (Figure 2). Normaal gesproken wordt het 5 aanbrengen van een centraal veneuse lijn niet gedaan onder fluoroscopische controle, maar na het aanbrengen moet een radiologische controle uitgevoerd worden om te weten te komen of de katheter zich in de ideale positie, in of nabij het rechter atrium, bevindt. Normally, the 5 application of a central venous line is not done under fluoroscopic control, but after the application is to be performed a radiological control to find out whether the catheter is in the ideal position, in or near the right atrium, is located. Radiologie na het inbrengen zal 10 onthullen of de katheter foutieverwijs in de verkeerde richting is gegaan, bijvoorbeeld naar het hoofd van de patiënt toe. Radiology after the insertion catheter 10 will reveal whether the foutieverwijs has gone in the wrong direction, for example, to the head of the patient is increasing. Het is ook mogelijk dat de katheter te ver is ingebracht en zich komt te bevinden in het rechter ventrikel, wat ritme storingen kan veroorzaken. It is also possible that the catheter has been inserted too far and will come to be located in the right ventricle, which may cause an arrhythmia. Na radiologische 15 controle kan herpositionering noodzakelijk zijn. Following radiological control 15 re-positioning may be necessary.

Met de katheter volgens de uitvinding zal de elektrode aan het distale uiteinde het intracavitaire ECG signaal in het rechter atrium waarnemen, zodra het daar aangekomen is. With the catheter according to the invention, the electrode at the distal end, the intracavitary ECG signal sensing in the right atrium, as soon as it has arrived. Komend van de vena antecubita in de linker of 20 rechter arm, of komend van de linker of rechter vena subclava of vena jugularis is het duidelijk dat, de afstand tot het rechter atrium geschat kan worden afhankelijk van de lichaamslengte van de patiënt en de exacte positie van inbrengen van de katheter; Coming from the vena antecubita in the left-hand or 20 right arm, or coming from the left-hand or right-hand vena subclava or jugular vein, it can be understood that, to estimate the distance to the right atrium dependent on the body length of the patient and the exact position of insertion of the catheter; de katheter zelf heeft merktekens 25 na iedere 10 mm (figuur 1). the catheter itself has markings 25 after every 10 mm (Figure 1).

Indien geen intracavitair ECG signaal verschijnt als de katheter ingebracht is over de geschatte afstand tot het rechter atrium, betekent dit dat de katheter in de verkeerde richting is gegaan. If no intracavitary ECG signal appears when the catheter is inserted over the approximate distance to the right atrium, it means that the catheter has gone in the wrong direction. Het intracavitaire ECG zal uitgezonden 30 worden, zoals boven beschreven, door de telemetrie-functie geïmplementeerd in de chip aan het proximale uiteinde en zal ontvangen worden door een zich op afstand bevindend waarnemingsapparaat, wat een commercieel verkrijgbare 3 draagbare computer (zoals een notebook of een palmtop) of een draagbare telefoon met WAP-technologie kan zijn. The intracavitary ECG will broadcast 30, as described above, is implemented by the telemetry function in the chip at the proximal end, and will be received by a remote standing observation apparatus, which is a commercially available three portable computer (such as a notebook or a PDA) or a mobile phone with WAP technology can be. De amplitude van het normale intracavitaire ECG signaal in het rechter atrium varieert tussen 0,1 en 1 mV en zal gemeten worden 5 tussen twee elektroden aan het distale uiteinde. The amplitude of the normal intracavitary ECG signal in the right atrium varies between 0.1 and 1 mV and 5 will be measured between two electrodes at the distal end. In het geval dat 4 elektroden aan het distale uiteinde zijn aangebracht voor impedantie metingen, zullen de 2 binnenste meetelektroden gebruikt worden voor detectie. In the event that four electrodes are arranged at the distal end for impedance measurements, the two inner measuring electrodes will be used for detection.

Zodra de katheter verder ingebracht wordt zal de P-10 curve morfologie van het atrium veranderen en een groter QRS-complex zal verschijnen, wat betekent dat de katheter het rechter ventrikel in gaat, wat voorkomen moet worden. Once the catheter is further inserted will change the P-10 curve morphology of the atrium, and a larger QRS-complex will appear, which means that the catheter is in the right ventricle, which must be prevented. Aldus, is het verschijnen van het intracavitaire ECG van het atrium bruikbaar om te weten, of de katheter de ideale positie in of 15 nabij het rechter atrium heeft bereikt tevens kan het te ver inbrengen naar het rechter ventrikel toe voorkomen worden. Thus, it is the appearance of the intracavitary ECG of the atrium useful to know whether the catheter, the ideal position in or near the right atrium 15 has reached the insertion is also too far to the right ventricle can be prevented from increasing.

De voordelen van de katheter volgens de uitvinding zijn, dat radiologische controle niet meer noodzakelijk is nadat de juiste configuratie van het intracavitaire arteriële 20 ECG op het scherm van het waarnemingsapparaat is waargenomen. The advantages of the catheter according to the invention are that radiological control is no longer necessary once the appropriate configuration of the arterial intracavitary ECG 20 on the screen of the observation device is observed. Radiologische controle kost tijd en röntgenstraling heeft negatieve effecten; Radiological control takes time and X-rays have negative effects; een assistent moet met een mobiel radiologie instrument komen of de patiënt moet met zijn bed naar de radiologie afdeling vervoerd worden. an assistant should come up with a mobile radiology instrument or the patient should be transported with his bed to the radiology department.

25 Bovendien, kan na het adequaat plaatsen van het distale deel van de katheter in het rechter atrium een permanente telemetrische bewaking van het hartritme verkregen worden via de chip en zijn externe elektroden op de huid of de borst niet meer noodzakelijk. 25 Moreover, it can, after appropriate placement of the distal portion of the catheter can be obtained in the right atrium continuous telemetry monitoring of the heart rhythm via the chip and its external electrodes on the skin or the chest no longer necessary. De draden naar deze externe 30 elektroden verhinderen vaak de patiënt in zijn beweging. The wires connected to these external electrodes 30 frequently prevent the patient in its movement.

Bovendien, maken de distale elektroden op de katheter samen met de chip impedantie metingen mogelijk, welke de hematocriet waarde en de bloed viscositeit voldoende 4 aanduiden (zie octrooiaanvrage: PCT/NL00/00378 en PCT/NLOl/00281). Moreover, to make the distal electrodes on the catheter as possible with the chip impedance measurements, which is the hematocrit value and the blood viscosity, indicating satisfactory 4 (see patent application: PCT / NL00 / 00378 and PCT / NLOl / 00281). Als enkel lage frequentie wordt gebruikt, in dit geval 20 kHz, is een ingewikkelde interne afscherming tussen de geleidende draden niet noodzakelijk om de invloed 5 van zwerfstraling te voorkomen. If only low frequency is used, in this case 20 kHz, has a complicated internal shielding between the conductive wires are not necessary to prevent the influence of stray radiation 5. Indien hogere frequenties worden gebruikt voor impedantie metingen, wat een noodzakelijk vereiste is voor het meten van de capaciteit in het bloed, zal speciale afscherming noodzakelijk zijn, zoals beschreven in de octrooiaanvrage PCT/NLOl/00281. If higher frequencies are used for impedance measurement, which is a necessary requirement for the measurement of the capacitance in the blood, special shielding will be necessary, as described in patent application PCT / NLOl / 00281.

10 In het meest simpele model van de katheter volgens de uitvinding vindt verwerking van het intracavitaire ECG niet plaats door de chip. 10 In the most simple model of the catheter according to the invention does not find ECG processing of the intracavitary site through the chip. Iedere signaalverwerking kan in dit geval uitgevoerd worden door de computer die gebruikt wordt als waarnemingsapparaat. Each signal processing may be carried out in this case by the computer which is used as a perception device.

15 In het meer geraffineerde model van de katheter, kan signaal verwerking op de chip gebruikt worden voor de tijdsaansturing van de repetitieve impedantie metingen gedurende korte tijdsintervallen (8-20 msec), geïnitieerd op het intracavitaire ECG. 15 In the more sophisticated model of catheter, it can signal processing on the chip can be used for the time control of the repetitive impedance measurements over short time intervals (8-20 msec), initiated at the intracavitary ECG.

20 In een verdere uitvoeringsvorm van de katheter volgens de uitvinding kunnen extra functies geïmplementeerd in de chip de permanente bewaking van de bloedtemperatuur en andere functies mogelijk maken. 20 In a further embodiment of the catheter according to the invention, additional functions can be implemented in the chip allow for the continuous monitoring of the blood temperature, and other functions.

Het signaal verwerkingsapparaat kan wegwerpbaar zijn 25 en al tijdens fabricage aangebracht zijn op het proximale uiteinde van de katheter, of kan een aantal keren gebruikt worden en als een knoop aangebracht worden aan het proximale uiteinde van de katheter. The signal processing apparatus may be disposable, and 25 have already been arranged during production on the proximal end of the catheter, or may be used a number of times and to be applied as a knot at the proximal end of the catheter. Het proximale uiteinde van de katheter zal altijd buiten de patiënt zijn, zodat een 30 dergelijk apparaat niet behoeft te worden gesteriliseerd. The proximal end of the catheter will always be outside the patient, so that a 30, such a device does not need to be sterilized.

In een andere uitvoeringsvorm van de katheter volgens de uitvinding wordt een micro-chip van kleine afmeting met een radiofrequentie bron tijdens de fabricage op de punt van 5 de katheter aangebracht. In another embodiment of the catheter according to the invention, a micro-chip of small size with a radio frequency source applied to the catheter during the manufacturing process at the point of 5. Na het uitpakken van de katheter en voor het gebruik, wordt de zender geactiveerd. After the extraction of the catheter and for the use, the transmitter is activated. Een bord (figuur 3) dat een rij van ontvangstorganen ('snuffelaars'), zoals ontvangstspoelen bevat, dat boven de borst van de 5 patiënt wordt geplaatst, kan gebruikt worden om de positie van de zender chip vast te stellen (punt van de katheter) door vast te stellen welk ontvangstorgaan in de matrix het uitgezonden signaal met maximale amplitude ontvangt. A plate (Figure 3), which contains a row of receiving elements ( "snoops"), such as reception coils, which is placed over the chest of the fifth patient, can be used to determine the position of the transmitter chip (tip of the catheter ), to be fixed by said receiving means in the matrix will receive the transmitted signal with maximum amplitude. De coördinaten van de overeenkomende ontvangstorgaan zullen 10 vervolgens uitgezonden worden naar het op afstand gelegen waarnemingsapparaat en omgezet worden in visuele informatie over de locatie waar de katheter is. The coordinates of the corresponding receiver means 10 will then be transmitted to the observation apparatus located at a distance and are converted into visual information about the location where the catheter is. Zodoende kan iedere beweging van de punt van de katheter gemakkelijk gevolgd worden tijdens het inbrengen van de katheter. Thus, any movement of the tip of the catheter can be followed readily during the insertion of the catheter. Met een 15 dergelijke functie zal het veel gemakkelijker zijn om de ideale positie in de bovenste regio van het rechter atrium te bereiken, waar een intracavitair ECG signaal zal verschijnen. With 15 such function will be much easier to achieve the ideal position in the upper region of the right atrium, which will appear intracavitary ECG signal.

Het "katheter-locatie bord" bestaat bij voorkeur uit een matrix van ontvangstorganen, welke geplaatst zijn in een 20 regelmatig rooster van lOmm X lOmm. The "catheter location-sign" is preferably comprised of a matrix of receiving units, which are placed in a regular grid of 20 X Lomm Lomm. Eén uiteinde van ieder ontvangstorgaan is verbonden met dezelfde draad, de gemeenschappelijke draad. One end of each receiving member is connected to the same wire, the common wire. Het andere uiteinde van ieder ontvangstorgaan is verbonden met een multiplex schakeling, wat het mogelijk maakt om het signaal, dat in iedere spoel 25 geïnduceerd wordt, individueel waar te nemen door een volledige waarnemingscyclus. The other end of each receiving member is connected to a multiplex circuit, which makes it possible for the signal which is induced in each coil 25, where an individual to go through a complete cycle of observation. Gelet op het feit, dat de amplitude van het signaal geïnduceerd in een spoel omgekeerd evenredig varieert met de afstand tot de radiofrequentie bron, zal de positie van de katheter waargenomen worden door 30 te identificeren welke spoel het signaal met maximale amplitude ontvangt. In view of the fact that the amplitude of the signal induced in a coil varies inversely with the distance to the radio frequency source, the position of the catheter will be detected by identifying coil 30, which receives the signal with maximum amplitude.

De coördinaten van de maximum-signaal spoel worden verzonden naar het op afstand gelegen waarnemingsapparaat, 6 dat deze informatie zal vertalen in een visuele indicatie van de katheter positie. The coordinates of the maximum coil signal to be sent to the remote sensing device, 6 that this information will be translated into a visual indication of the catheter position.

De radiofrequentie bron wordt tijdelijk geactiveerd door de chip die verbonden is met de katheter aan het 5 proximale uiteinde. The radio frequency source is temporarily activated by the chip which is connected to the catheter proximal to the 5 'end. De energie bron voor het gehele systeem is gelokaliseerd aan het proximale uiteinde. The energy source for the entire system is located at the proximal end.

De uitvinding wordt verder beschreven aan de hand van de volgende figuren. The invention is further described with reference to the following figures.

Figuur 1 toont een schematisch overzicht van de 10 katheter volgens de uitvinding. Figure 1 shows a schematic view of the catheter 10 according to the invention.

Figuur 2 toont een detail van het distaal uiteinde van de katheter van figuur 1. Figure 2 shows a detail of the distal end of the catheter of Figure 1.

Figuur 3 toont een overzicht van de posities waar de katheter volgens de uitvinding ingebracht kan worden in het 15 menselijk lichaam. Figure 3 shows an overview of the positions where the catheter can be inserted according to the invention, in the 15 human body.

Figuur 4 toont een overzicht van een katheter detectie bord volgens de uitvinding. Figure 4 shows an overview of a detection board catheter according to the invention.

Figuur 5 toont een overzicht van het gebruik van een samenstel volgens de uitvinding. Figure 5 shows an overview of the use of an assembly according to the invention.

20 Figuur 6 toont een verder overzicht van het gebruik van een samenstel volgens de uitvinding. 20 Figure 6 shows a further overview of the use of an assembly according to the invention.

De katheter, die in figuur 1 getoond is, omvat een slangvormiglichaam (1) met een distaai (2) en een proximaal (3) uiteinde. The catheter, which is shown in Figure 1, comprises a tube-shaped body (1) with a distaai (2) and a proximal (3) end. Het slangvormiglichaam (1) omvat twee lumina, 25 die verbonden zijn met leidingen (12, 13). The tube-like body (1) comprises two lumens, 25, which are connected to lines (12, 13). Aan het distale uiteinde, waarvan een gedetailleerd overzicht getoond is in figuur 2, bevinden zich twee meetelektroden (5, 6) waarmee het signaal van de intracavitaire ECG waargenomen kan worden. At the distal end, of which is shown a detailed view in Figure 2, there are two measuring electrodes (5, 6) with which the signal from the intracavitary ECG can be observed. Daarnaast kan met deze meetelektroden (5, 6) de impedantie 30 van het bloed gemeten worden aan de hand van de stroom, die door de veldelektroden (7, 8) stroomt. In addition, with these measuring electrodes (5, 6), the impedance 30 of the blood can be measured on the basis of the current which flows through the field electrodes (7, 8). De onderlinge afstand tussen de elektroden is 1 mm. The mutual distance between the electrodes is 1 mm. De elektroden aan het distaai uiteinde zijn door middel van verbindingsleidingen 7 (20,21,22,23) verbonden met het signaalverwerkingsapparaat (9) aan het proximale (3) uiteinde. The electrodes at the distaai end are connected by means of connecting lines 7 (20,21,22,23) connected to the signal processing device (9) at the proximal (3) end. Dit signaalverwerkingsapparaat is uitgevoerd als een geïntegreerde schakeling op een chip, die geïntegreerd is aan 5 het proximaal uiteinde van het slangvormiglichaam van de katheter. This signal processing device is embodied as an integrated circuit on a chip, which is integrated to the proximal end 5 of the tube-like body of the catheter.

Aan het distaai uiteinde omvat de katheter verder een radiofrequentiebron, die geïntegreerd is op een chip. Distaai At the end, the catheter further comprises a radio frequency source, which is integrated on a chip. Deze radiofrequentiebron kan gebruikt worden voor een directe 10 lokalisering van het distaai uiteinde van de katheter, zoals nader beschreven zal worden in figuur 4-6. This radio frequency source can be used for direct localization of the 10 distaai end of the catheter, as will be described in more detail in Figure 4-6.

De lengte van het slangvormiglichaam (1) is ongeveer 700 mm en de diameter is ongeveer 6 French. The length of the tube-like body (1) is about 700 mm and the diameter is about 6 French. Op het slangvormiglichaam (1) zijn markeringen aangebracht met een 15 onderlinge afstand van 10 mm. In the tube-like body (1), marks are provided with a mutual distance 15 of 10 mm. Door middel van deze markeringen kan geschat worden hoe ver de punt van de katheter aan het distaai uiteinde in het lichaam van een patiënt is ingebracht. By means of these markings can be estimated how far it is inserted, the tip of the catheter at the distaai end into the body of a patient.

Het slangvormiglichaam (1) omvat in de richting van 20 het distaai uiteinde twee krommingen, waardoor het distale einde met de elektroden vrij van de wanden van het atrium blijft. The tube-like body (1) comprises in the direction of 20 the distaai end, two bends, causing the distal end to the electrodes remains clear of the walls of the atrium. Aan het proximaal uiteinde van het slangvormig lichaam zijn leidingen aanwezig, die in verbinding staan met de lumina van het slangvormig lichaam (1). At the proximal end of the tubular body conduits are present which are in communication with the lumens of the tubular body (1). In deze leidingen 25 kunnen medicamenten of een infusievloeistof geleid worden. In these lines 25, medicaments or an infusion liquid can be guided. De lumina staan in verbinding met het zij-gat (18) of het eindgat (17). The lumens are in communication with the lateral hole (18) or the end hole (17). Door middel van kranen (13, 14), kan het stromen van de medicamentvloeistof of de infusievloeistof beïnvloed worden. By means of valves (13, 14), the flow of the medicinal liquid or the infusion fluid can be influenced.

30 In figuur 3 is een schematisch overzicht gegeven van de positie van verschillende aderen waarin de katheter volgens de uitvinding ingebracht kan worden. In Figure 3, 30 is given a schematic overview of the position of various arteries into which the catheter can be introduced according to the invention. De katheter volgens de uitvinding kan aangebracht worden door met de The catheter according to the invention can be applied by using the

i Q ·;; i · Q ;; i 1 BS i 1 BS

8 8

Seldinger techniek de vena jugularis (25) of de vena subclave (26) aan te prikken, of door dit in de vena antecubita (27) in de linker of rechter arm (niet getoond) te doen. Seldinger technique to puncture the jugular vein (25) or the vena subclave (26), or by doing this in the vena antecubita (27) in the left or right arm (not shown). Van hieruit wordt de katheter naar het rechter atrium (28) toe 5 bewogen. From there, the catheter to the right atrium (28) add 5 is moved. Éénmaal aangekomen in het rechter atrium zullen elektrische signalen van het hart ontvangen worden door de meetelektroden (5, 6), die door het signaalverwerkingsapparaat (9) omgezet worden in een ECG-signaal. Once in the right atrium will receive electrical signals from the heart may be by the measuring electrodes (5, 6), which are converted by the signal-processing device (9) in an ECG signal. Aan de hand van de markeringen op het buisvormig 10 lichaam (1) kan bepaald worden of het distaai uiteinde van het buisvormig lichaam in het rechter atrium aangekomen moet zijn, door een schatting te maken van de afstand die de punt afgelegd moet hebben vanaf de positie van het intreden van het lichaam naar het rechter atrium. On the basis of the markings on the tube-shaped 10 body (1) can be determined whether the distaai end of the tubular body into the right atrium should have arrived, by making an estimate of the distance that needs to have made the point from the position of the onset of the body to the right atrium.

15 Figuur 4 toont een katheter detectie bord (29) waarmee de positie van de punt van de katheter aan het distaai uiteinde bepaald kan worden. 15 Figure 4 shows a catheter detection board (29) with which the position of the tip of the catheter may be determined at the end distaai. Hiervoor omvat het slangvormiglichaam (1) aan het distaai uiteinde (2) een radiofrequentiebron (16). To this end, comprises the tube-shaped body (1) to the distaai end (2) a radio frequency source (16). De radiofrequentiebron zendt een 20 signaal uit dat opgevangen kan worden door ontvangspoelen (30), die in een matrix geplaatst zijn binnen een katheter detectiebord (31). The radio frequency source 20 transmits a signal that can be captured by receiving coils (30), which are arranged in a matrix within a catheter detection board (31). De ontvangstorganen zijn binnen een matrix geplaatst in een regelmatig rooster van 10 mm x 10 mm. The reception means are disposed within a matrix in a regular grid of 10 mm x 10 mm. Eén uiteinde van iedere ontvangspoel (30) is verbonden met een 25 centrale draad (33), het andere uiteinde (32) van ieder ontvangstorgaan (30) is verbonden met een multiplex schakeling (40). One end of each receiving coil (30) is connected with a central wire 25 (33), the other end (32) of each receiving member (30) is connected to a multiplex circuit (40). Dit maakt het mogelijk om het signaal, dat in iedere spoel geïndiceerd wordt individueel waar de nemen in een waarnemingscyclus. This makes it possible for the signal, which is indicated in each coil is individually where the taking in an observation cycle. De positie van de 30 radiofrequentiebron (16) ten opzichte van het katheter detectiebord kan bepaald worden door te identificeren welke spoel (30) het signaal van de radiofrequentiebron met een maximale amplitude ontvangt. The position of the 30 radio frequency source (16) relative to the catheter detection board can be determined by identifying which coil (30) receives the signal from the radio frequency source with a maximum amplitude.

i 9 9 i

Met een dergelijke katheter detectiebord kan de positie van het distaai uiteinde (2) van de katheter bepaald worden. With such a catheter the position of the detection board distaai end (2) of the catheter may be determined.

Figuur 5 geeft een overzicht van het gebruik van het 5 katheter detectiebord. Figure 5 provides an overview of the use of the catheter 5 detection board. het katheter detectiebord (29) is gekoppeld aan een waarnemingsapparaat. the catheter detection board (29) is coupled to a sensing device. Het waarnemingsapparaat kan een computer (35) of een mobiele telefoon (36) zijn en de verbinding tussen het katheter detectiebord (31) en het waarnemingsapparaat kan een 10 draadverbinding (37) of een radiofrequentie (38) zijn. The sensing device can be a computer (35) or a mobile phone (36) and the connection between the catheter detection board (31) and the observation device can be a 10-wire connection (37) or a radio frequency (38). Door de positie van de radiofrequentiebron (16) ten opzichte van het katheter detectiebord (29) af te lezen op het waarnemingsapparaat kan de medicus (39), die de katheter inbrengt in het lichaam van de patiënt (34) de positie van 15 het distaai uiteinde van de katheter in het lichaam van de patiënt bepalen. Due to the position of the radio-frequency source (16) relative to the catheter detection board (29) to be read at the viewing device, the physician can (39), inserting the catheter into the body of the patient (34), the position of 15, the distaai determining end of the catheter into the body of the patient.

Het katheter detectiebord (31) dat in figuur 6 getoond is heeft een afleesscherm (41), dat bestaat uit een LCD scherm of een LED matrix in de gewenste resolutie, 20 waarmee de positie van de radiofrequentiebron (16) aan het distale einde (2) van de katheter direct gevolgd kan worden. The catheter detection board (31), which is shown in Figure 6 has a display screen (41), which consists of an LCD screen or a LED matrix in the desired resolution, 20 with which the position of the radio-frequency source (16) at the distal end (2 ) of the catheter may be directly followed. Het signaalverwerkingsapparaat aan het proximaal (3) uiteinde van de katheter is via een verbindingsleiding (42) met een computer (35) verbonden waarop het ECG signaal direct 25 afgelezen kan worden. The signal processing device to the proximal (3) of the catheter end is connected via a connecting line (42) having a computer (35) on which the ECG signal can be read directly 25. Het waarnemingsapparaat (35) kan een computer zoals een laptop of iedere andere digitale agenda of palmcomputer zijn. The sensing device (35) is a computer such as a laptop or any other digital calendar or palm computer.

Claims (12)

1. Katheter omvattende een slangvormig lichaam (1) met een distaai (2) en een proximaal (3) einde, waarbij aan 5 het distaai (3) einde tenminste een meetelement geplaatst is, dat via een verbindingsleiding verbonden is met een signaalverwerkingsapparaat, met het kenmerk dat het signaalverwerkingsapparaat tot een geheel verbonden is met het slangvormig lichaam en een aansluiting voor een 10 waarnemingsapparaat omvat. 1. A catheter comprising a tube-shaped body (1) with a distaai (2) and a proximal (3) end, at 5, the distaai (3) end of which is disposed at least one measuring element, which is connected via a connecting line to a signal processing device, having characterized in that said signal processing device into a whole is attached having the tube-like body and a connection 10 for a sensing device.
2. Katheter volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het signaalverwerkingsapparaat een geïntegreerde schakeling omvat. 2. Catheter according to claim 1, characterized in that the signal processing device comprises an integrated circuit.
3. Katheter volgens een der voorgaande conclusies, 15 met het kenmerk dat aan het distale uiteinde twee meetelektroden zijn aangebracht en het signaalverwerkingsapparaat zodanig is uitgevoerd, dat op het waarnemingsapparaat een elektrocardiogram (ECG) getoond kan worden, indien de meetelektroden elektrische signalen van een 20 pompend hart ontvangen. 3. Catheter according to one of the preceding claims 15, characterized in that at the distal end, two measuring electrodes are provided, and the signal processing device is embodied in such a way, that can be shown an electrocardiogram (ECG) of the observation device if the measuring electrodes electrical signals from a 20 pumping heart received.
4. Katheter volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat deze maatregelen omvat voor het doen van impedantie metingen en het signaalverwerkingsapparaat zodanig is uitgevoerd, dat hiermee impedantie metingen uitgevoerd 25 kunnen worden. 4. A catheter according to any one of the preceding claims, characterized in that it comprises steps for making impedance measurements, and the signal processing unit is designed such that this 25, impedance measurements can be performed.
5. Katheter volgens conclusie 4, met het kenmerk dat de maatregelen voor het doen van een impedantie meting, twee aan het distale uiteinde aangebrachte meetelektroden en twee veld elektroden omvatten, welke veld elektroden zodanig aan 30 het distale einde geplaatst zijn, dat de twee meetelektroden binnen deze veldelektroden vallen. 5. A catheter according to claim 4, characterized in that the measures for making an impedance measurement, two to comprise the distal end arranged measuring electrodes and two field electrodes, said field electrodes such to 30 are disposed to the distal end, that the two measuring electrodes within this field electrodes.
6. Katheter volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de katheter meetelementen omvat voor het ' X " O' » meten van fysiologische parameters, zoals temperatuur, druk en pH. 6. A catheter according to any one of the preceding claims, characterized in that the catheter comprises measuring elements for the 'X' O ' »measuring physiological parameters, such as temperature, pressure, and pH.
7. Katheter volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het signaal verwerkingsapparaat tot een 5 geheel verbonden is met het proximaal einde van het slangvormig lichaam. 7. A catheter according to any one of the preceding claims, characterized in that the signal processing apparatus to a 5 integrally connected to the proximal end of the tube-like body.
8. Katheter volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat de aansluiting voor het waarnemeningsapparaat een radiofrequentiekanaal omvat. 8. A catheter according to any one of the preceding claims, characterized in that the connection for the take up where opening device comprises a radio frequency channel.
9. Katheter volgens een der voorgaande conclusies met het kenmerk dat de katheter aan de buitenzijde merktekens omvat, 15 die geschikt zijn om te bepalen hoe ver de katheter in het een lichaam is binnengedrongen. 9. A catheter according to any one of the preceding claims, characterized in that the catheter comprises, on the outer side marks 15 which are suitable to determine how far the catheter has entered into the body.
9. Katheter volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk dat het slangvormiglichaam tenminste één holte omvat. 9. A catheter according to any one of the preceding claims, characterized in that the tube-like body comprises at least one cavity.
10. Samenstel van een katheter volgens één der voorgaande conclusies, omvattende een radiofrequentie bron aan het distale uiteinde van de katheter en een 20 lokaliseringsapparaat, dat meerdere ontvangstorganen en een aansluiting voor een waarnemingsapparaat omvat, welke ontvangstorganen, met een bekende onderlinge relatieve positie in een vlak geplaatst zijn en geschikt zijn om het signaal van de radiofrequentie bron te ontvangen. 10. An assembly of a catheter according to any one of the preceding claims, comprising a radio-frequency source at the distal end of the catheter, and a 20 localization device, which comprises a plurality of receiving means and a connection for a sighting device, said receiving means, with a known mutual relative position in a are put flat and are suitable to receive the signal from the radio frequency source.
11. Samenstel volgens conclusie 10, met het kenmerk dat de aansluiting voor het waarnemeningsapparaat een radiofrequentiekanaal omvat. 11. An assembly according to claim 10, characterized in that the connection for the take up where opening device comprises a radio frequency channel.
12. Samenstel volgens conclusie 10, met het kenmerk dat het waarnemeningsapparaat geïntegreerd is met het 30 lokaliseringsapparaat. 12. An assembly according to claim 10, characterized in that the voltage which take up device 30 is integrated with the localization device.
NL1021183A 2002-03-20 2002-07-30 A catheter with an integrated signal processing device. NL1021183C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020210 2002-03-20
NL1020210 2002-03-20
NL1021183A NL1021183C2 (en) 2002-03-20 2002-07-30 A catheter with an integrated signal processing device.
NL1021183 2002-07-30

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1021183A NL1021183C2 (en) 2002-03-20 2002-07-30 A catheter with an integrated signal processing device.
AU2003225407A AU2003225407A1 (en) 2002-03-20 2003-03-20 Catheter with integrated signal-processing device
PCT/NL2003/000210 WO2003077759A1 (en) 2002-03-20 2003-03-20 Catheter with integrated signal-processing device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1021183C2 true NL1021183C2 (en) 2003-09-23

Family

ID=28043946

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1021183A NL1021183C2 (en) 2002-03-20 2002-07-30 A catheter with an integrated signal processing device.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003225407A1 (en)
NL (1) NL1021183C2 (en)
WO (1) WO2003077759A1 (en)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7200440B2 (en) 2003-07-02 2007-04-03 Cardiac Pacemakers, Inc. Cardiac cycle synchronized sampling of impedance signal
US7356366B2 (en) 2004-08-02 2008-04-08 Cardiac Pacemakers, Inc. Device for monitoring fluid status
US8784336B2 (en) 2005-08-24 2014-07-22 C. R. Bard, Inc. Stylet apparatuses and methods of manufacture
US8388546B2 (en) 2006-10-23 2013-03-05 Bard Access Systems, Inc. Method of locating the tip of a central venous catheter
US7794407B2 (en) 2006-10-23 2010-09-14 Bard Access Systems, Inc. Method of locating the tip of a central venous catheter
EP2081489A1 (en) 2006-11-16 2009-07-29 Philips Electronics N.V. The present invention is directed to a feeding tube in particular for total parental nutrition and/or medicine dosing
US9456766B2 (en) 2007-11-26 2016-10-04 C. R. Bard, Inc. Apparatus for use with needle insertion guidance system
US9649048B2 (en) 2007-11-26 2017-05-16 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for breaching a sterile field for intravascular placement of a catheter
US8781555B2 (en) 2007-11-26 2014-07-15 C. R. Bard, Inc. System for placement of a catheter including a signal-generating stylet
JP5452500B2 (en) 2007-11-26 2014-03-26 シー・アール・バード・インコーポレーテッドC R Bard Incorporated Integrated system for intravascular placement of catheters
US8849382B2 (en) 2007-11-26 2014-09-30 C. R. Bard, Inc. Apparatus and display methods relating to intravascular placement of a catheter
US9521961B2 (en) 2007-11-26 2016-12-20 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for guiding a medical instrument
US8478382B2 (en) 2008-02-11 2013-07-02 C. R. Bard, Inc. Systems and methods for positioning a catheter
WO2010022370A1 (en) 2008-08-22 2010-02-25 C.R. Bard, Inc. Catheter assembly including ecg sensor and magnetic assemblies
US8437833B2 (en) 2008-10-07 2013-05-07 Bard Access Systems, Inc. Percutaneous magnetic gastrostomy
ITMI20090568A1 (en) * 2009-04-08 2010-10-09 Luciano Cencioni Group for detecting the position of a medical device within an organism
US9532724B2 (en) 2009-06-12 2017-01-03 Bard Access Systems, Inc. Apparatus and method for catheter navigation using endovascular energy mapping
EP2440122B1 (en) 2009-06-12 2019-08-14 Bard Access Systems, Inc. Apparatus, computer-based data processing algorithm and computer storage medium for positioning an endovascular device in or near the heart
EP2531098A4 (en) 2010-02-02 2015-09-09 Bard Inc C R Apparatus and method for catheter navigation and tip location
US9445734B2 (en) 2009-06-12 2016-09-20 Bard Access Systems, Inc. Devices and methods for endovascular electrography
WO2011041450A1 (en) 2009-09-29 2011-04-07 C. R. Bard, Inc. Stylets for use with apparatus for intravascular placement of a catheter
USD699359S1 (en) 2011-08-09 2014-02-11 C. R. Bard, Inc. Ultrasound probe head
EP2912999A1 (en) 2010-05-28 2015-09-02 C.R. Bard, Inc. Apparatus for use with needle insertion guidance system
KR101856267B1 (en) 2010-08-20 2018-05-09 씨. 알. 바드, 인크. Reconfirmation of ecg-assisted catheter tip placement
US8801693B2 (en) 2010-10-29 2014-08-12 C. R. Bard, Inc. Bioimpedance-assisted placement of a medical device
RU2609203C2 (en) 2011-07-06 2017-01-30 Си.Ар. Бард, Инк. Determination and calibration of needle length for needle guidance system
US9211107B2 (en) 2011-11-07 2015-12-15 C. R. Bard, Inc. Ruggedized ultrasound hydrogel insert
WO2015120256A2 (en) 2014-02-06 2015-08-13 C.R. Bard, Inc. Systems and methods for guidance and placement of an intravascular device
WO2016210325A1 (en) 2015-06-26 2016-12-29 C.R. Bard, Inc. Connector interface for ecg-based catheter positioning system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5211165A (en) * 1991-09-03 1993-05-18 General Electric Company Tracking system to follow the position and orientation of a device with radiofrequency field gradients
WO2000074775A1 (en) 1999-06-03 2000-12-14 Martil Instruments B.V. Method, device and catheter for in vivo determining blood properties such as blood viscosity
US20010018606A1 (en) * 1997-08-13 2001-08-30 Surx, Inc. Noninvasive devices, methods, and systems for shrinking of tissues
WO2001076479A1 (en) 2000-04-06 2001-10-18 Martil Instruments B.V. Catheter for measuring the impedance of surrounding blood

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5211165A (en) * 1991-09-03 1993-05-18 General Electric Company Tracking system to follow the position and orientation of a device with radiofrequency field gradients
US20010018606A1 (en) * 1997-08-13 2001-08-30 Surx, Inc. Noninvasive devices, methods, and systems for shrinking of tissues
WO2000074775A1 (en) 1999-06-03 2000-12-14 Martil Instruments B.V. Method, device and catheter for in vivo determining blood properties such as blood viscosity
WO2001076479A1 (en) 2000-04-06 2001-10-18 Martil Instruments B.V. Catheter for measuring the impedance of surrounding blood

Also Published As

Publication number Publication date
WO2003077759A1 (en) 2003-09-25
AU2003225407A1 (en) 2003-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4391823B2 (en) Electrodynamic sensor and its application
US7474918B2 (en) Thoracic impedance monitor and electrode array and method of use
US6728576B2 (en) Non-contact EKG
US5286259A (en) Dual-diameter multifunction catheter
EP0894473B1 (en) Medical diagnosis, treatment and imaging systems
CN104188655B (en) A position sensor based on a current
EP1887940B1 (en) Apparatus for endovascular device guiding and positioning
US5788647A (en) Method, system and apparatus for evaluating hemodynamic parameters
CN102821679B (en) Apparatus and method for catheter navigation and tip location
CN103750858B (en) Integrated system for catheter placement within the vasculature
US5443489A (en) Apparatus and method for ablation
JP5095998B2 (en) Apparatus and method for cordless recording and telecommunications transmission and process of three specific ECG leads
US8442607B2 (en) Hand-held vital signs monitor
JP4562920B2 (en) Holter type monitoring system with an analyte sensor
CN1919139B (en) Detection of skin impedance
ES2213912T3 (en) Method and arrangement for measuring blood pressure.
EP1767166A1 (en) System for measuring esophagus proximity
US9339206B2 (en) Adaptor for endovascular electrocardiography
US9226686B2 (en) Method and apparatus to account for transponder tagged objects used during medical procedures
JP5911570B2 (en) Multifunctional guide wire assembly and system for anatomical and functional parameter analysis
US4856529A (en) Ultrasonic pulmonary artery catheter and method
EP0399536A1 (en) Medical instrument location means
JP3488716B2 (en) Transluminal sensing device
JP5980201B2 (en) Insertion guidance system for needles and medical components
US9332941B2 (en) Body-worn sensor for characterizing patients with heart failure

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20150201