NL1020491C2 - Membrane integrity test. - Google Patents

Membrane integrity test. Download PDF

Info

Publication number
NL1020491C2
NL1020491C2 NL1020491A NL1020491A NL1020491C2 NL 1020491 C2 NL1020491 C2 NL 1020491C2 NL 1020491 A NL1020491 A NL 1020491A NL 1020491 A NL1020491 A NL 1020491A NL 1020491 C2 NL1020491 C2 NL 1020491C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
pressure
side
membrane
valve
gas
Prior art date
Application number
NL1020491A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Ingo Blume
Stephan Cornelis Johannes Hoof
Original Assignee
Norit Membraan Tech Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Norit Membraan Tech Bv filed Critical Norit Membraan Tech Bv
Priority to NL1020491A priority Critical patent/NL1020491C2/en
Priority to NL1020491 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1020491C2 publication Critical patent/NL1020491C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
  • B01D65/10Testing of membranes or membrane apparatus; Detecting or repairing leaks
  • B01D65/102Detection of leaks in membranes
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N15/00Investigating characteristics of particles; Investigating permeability, pore-volume, or surface-area of porous materials
  • G01N15/08Investigating permeability, pore-volume, or surface area of porous materials
  • G01N15/082Investigating permeability by forcing a fluid through a sample
  • G01N15/0826Investigating permeability by forcing a fluid through a sample and measuring fluid flow rate, i.e. permeation rate or pressure change

Abstract

A volume of gas is created on the filtrate side (P) between the membrane (2) and outlet valve (V2), the pressure on the feed side (F) is increased to a value greater than that on the filtrate side in order to create a pressure drop and the increase in pressure on the filtrate side is measured and compared with a reference value. A method for determining the integrity of a membrane in a membrane filtration unit (1) comprises removing fluid from the feed side of the membrane via a liquid outlet (3) and supplying gas to the filtrate side via an inlet (6). A first valve (V1) is present in the feed pipe, a second valve is provided in the liquid outlet pipe (4) on the filtrate side and a third valve (V3) is provided in the gas inlet. A volume of gas is created on the filtrate side between the membrane and second valve, then the pressure on the feed side is increased to a value greater than the pressure on the filtrate side in order to create a pressure drop across the membrane, and then after closing the first valve, a pressure transmitter (PT) on the filtrate side is used to measure the increase in pressure on this side and this increase is compared with a reference value. This comparison is then used to determine the membrane integrity. An Independent claim is also included for a second method for determining the integrity of a membrane in a unit in which a feed pipe containing the first valve and an outlet are on the filtrate side and the liquid outlet pipe containing the second valve and the gas inlet containing the third valve are on the feed side, the volume of gas is created on the feed side between the membrane and second valve, pressure is increased on the filtrate side and the pressure transmitter is on the feed side.

Description

Membraan integriteittest Membrane integrity test

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het beoordelen van de integriteit van een membraan in een membraanfiltratie-eenheid, welke eenheid omvat een voedingszijde (F) met een voedingsleiding met een 5 klep (VI) en een afvoer, afgescheiden door middel van de membraan van een filtraatzijde (P) met een afvoergeleiding met een klep (V2) en een gasinlaat met een klep (V3); The present invention relates to a method for evaluating the integrity of a membrane in a membrane filtration unit, which unit comprises a power supply side (F) with a supply line having a fifth valve (VI) and a drain, separated by means of the membrane of a filtrate side (P) with a discharge guide with a valve (V2), and a gas inlet with a valve (V3); welke werkwijze de stappen omvat van het afvoeren van fluïdum vanuit de voedingszijde door de afvoer en het vullen van de 10 voedingszijde met gas door de voedingsleiding. said method comprising the steps of discharging of fluid from the feed side through to the discharge and the filling of the feed side 10 with gas through the supply line.

Een dergelijke werkwijze is in de techniek bekend en wordt algemeen aangeduid met de term "Pressure Hold Test". Such a method is known in the art and is generally referred to by the term "Hold Pressure Test". Door middel van deze bekende testwerkwijze wordt de drukafname aan de voedingszijde met het verloop van de tijd 15 gemeten, en de mate van afname wordt vergeleken met een standaardwaarde om zodoende de integriteit van de membraan te beoordelen. By means of this known test method, the decrease in pressure at the feed side with the lapse of time, the 15 measured, and the degree of decrease is compared with a standard value in order to assess the integrity of the membrane. Het nadeel van deze bekende werkwijze, welke reeds in 1983 is beschreven door Thomas D. Brock, "Membrane Filtration", A Users Guide and Reference Manual, bladzijde 20 46-60, Science Tech, Inc., is dat de gevoeligheid en de nauwkeurigheid niet kunnen worden geregeld en dat deze afhankelijk zijn van het totale volume van de voedingszijde wat een nadeel is. The disadvantage of this known method, which has already been described in 1983 by Thomas D. Brock, "Membrane Filtration", A Users Guide and Reference Manual, pp 20 46-60, Science Tech, Inc., is that the sensitivity and accuracy can not be regulated and that these are dependent on the total volume of the feed side which is a drawback.

De onderhavige utvinding heeft nu tot doel een 25 verbeterde werkwijze te verschaffen. The present utvinding now has for its object to provide an improved method 25. De onderhavige uitvinding heeft in het bijzonder tot doel een werkwijze te verschaffen waarbij de gevoeligheid en de nauwkeurigheid op een eenvoudige manier kunnen worden aangepast. The present invention relates, in particular, for its object to provide a method in which the sensitivity and accuracy can be adjusted in a simple way.

Om ten minste één van de hiervoor genoemde doelen 30 volgens de onderhavige uitvinding te verkrijgen, verschaft deze uitvinding een werkwijze zoals aangeduid in de aanhef en welke wordt gekenmerkt door de stappen van het, verschaffen van een vooraf bepaald gasvolume aan de filtraatzijde tussen de membraan en de klep (V2), het verhogen van de druk aan de 35 voedingszijde tot een van tevoren te bepalen waarde die hoger is dan de druk aan de filtraatzijde om zodoende een bekend 2 drukverschil over de membraan te verkrijgen; In order to at least achieve one of the aforementioned targets 30 according to the present invention, the present invention provides a method as indicated in the preamble and which is characterized by the steps of, providing a predetermined volume of gas on the filtrate side between the membrane and the valve (V2), the increase of the pressure at the feed side 35 to a predeterminable value which is higher than the pressure on the filtrate side so as to obtain a well-known second pressure difference across the membrane; het sluiten van de klep (VI), het meten van de druktoename aan de filtraatzijde door middel van een druktransmitter (PT) welke is voorzien aan de filtraatzijde, en het vergelijken van de 5 druktoename met een standaardwaarde en het gebruiken van deze vergelijking om de integriteit van de membraan te beoordelen. the closing of the valve (VI), the measurement of the increase in pressure on the filtrate side by means of a pressure transmitter (PT) which is provided on the filtrate side, and comparing the 5 pressure increase with a default value, and using this equation to the integrity to evaluate the membrane. Door middel van deze werkwijze volgens de uitvinding kunnen de gevoeligheid en / of de nauwkeurigheid eenvoudig worden aangepast door de vooraf te bepalen hoeveelheid gas die wordt 10 toegevoerd aan de filtraatzijde van de membraaneenheid te verhogen of te verlagen. By means of this method according to the present invention the sensitivity and / or accuracy can be easily adjusted by the predetermined amount of gas to be determined, which is fed to 10 to increase the filtrate side of the membrane unit or decrease. Hoewel de onderhavige uitvinding hierna in hoofdzaak noemt dat de voedingszijde onder druk wordt gezet, waarbij metingen worden uitgevoerd aan de filtraatzijde, zal het aan een deskundige in de techniek 15 duidelijk zijn dat de werkwijze ook omgekeerd kan worden uitgevoerd. Although the present invention hereinafter refers in the main that the power supply side is put under pressure, in which measurements are carried out on the filtrate side, it will be apparent to those skilled in the art that the method 15 can also be performed vice versa. Derhalve zijn de voedingszijde en de filtraatzijde in de context van deze uitvinding onderling uitwisselbaar. Therefore, the power supply side and the filtrate side in the context of this invention interchangeably. Bovendien is het van belang dat er een drukverschil bestaat, waarbij de absolute waarde van de druk 20 zelf niet van belang is. In addition, it is important that there is a pressure differential, wherein the absolute value of the pressure 20 itself is not important.

Hierna zullen de verschillen tussen de onderhavige werkwijze volgens de uitvinding en de algemeen bekende "Pressure Hold Test" worden beschreven. Hereinafter, the differences between the present process will, according to the invention, and the well-known "Hold Pressure Test" will be described. Een deskundige in de techniek zal eenvoudig in staat zijn om elk van de 25 afzonderlijk aangeduide voordelige uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding te combineren met elk van de bekende maatregelen volgens de "Pressure Hold Test" om zodoende specifieke voordelen te verkrijgen. A person skilled in the art will easily be able to combine each of the 25 individually identified advantageous embodiments of the present invention with any of the known measures according to the "Hold Pressure Test" in order to obtain specific advantages.

Overeenkomstig een eerste voorkeursuitvoeringsvorm 30 wordt de werkwijze volgens de uitvinding gekenmerkt doordat een vooraf te bepalen deel van de vloeistof vanuit de filtraatzijde wordt verwijderd door de afvoergeleiding en een vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas, toegevoerd door de gasinlaat. In accordance with a first preferred embodiment 30 is the method according to the invention is characterized in that a predetermined portion of the liquid from the filtrate is removed through the discharge guide, and to determine an amount of liquid is replaced in advance by the gas fed through the gas inlet. In een dergelijke 35 uitvoeringsvorm wordt gebruik gemaakt van delen die algemeen aanwezig zijn in dergelijke eenheden. In such an embodiment 35, use is made of parts which are generally present in such units.

Volgens een verdere voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding vormt het gasvolume een integraal deel van de filtraatzijde. According to a further preferred embodiment of the invention, the gas volume is an integral part of the filtrate. Ten gevolge daarvan zijn geen verdere extra 3 componenten noodzakelijk. As a result, any further additional three components are required.

Volgens een andere uitvoeringsvorm van de uitvinding die de voorkeur heeft, wordt het gasvolume voorzien in een drukvat, afzonderlijk van maar in fluïdumcommunicatie met de 5 filtraatzijde. According to another embodiment of the invention, which is preferred, the gas volume is provided in a pressure vessel, separate from but in fluid communication with the filtrate side 5. Een dergelijke uitvoeringsvorm heeft het voordeel dat de filtraatzijde niet gedeeltelijk hoeft te worden leeggemaakt. Such an embodiment has the advantage that the filtrate does not need to be emptied in part. Volgens een verdere uitvoeringsvorm kan het drukvat zijn gepositioneerd tussen de filtraatzijde van de membraaneenheid en de klep (V2). According to a further embodiment, the pressure vessel may be positioned between the filtrate side of the membrane unit and the valve (V2). Maar het is ook mogelijk 10 om het drukvat tussen de filtraatzijde van de membraanfiltratie-eenheid en de klep (V3) te plaatsen. But it is also possible to place the pressure vessel 10 between the filtrate side of the membrane filtration unit and the valve (V3). In elk geval dient de druktransmitter te zijn voorzien bij het gasvolume. In any case, the pressure transmitter should be provided at the gas volume.

Het heeft de voorkeur dat het drukverschil ten 15 minste 1 x 103 Pa bedraagt. It is preferred that the pressure difference is at least 15 1 x 103 Pa. De maximumwaarde van het drukverschil wordt bepaald door de zogenoemde "bubble point" druk. The maximum value of the differential pressure is determined by the so-called "bubble point" pressure. Het heeft in het bijzonder de voorkeur dat de druk aan de voedingszijde minder is dan 0,8 x de "bubble point" druk van de membranen of de membraanfiltratie-eenheid. It is particularly preferred that the pressure at the feed side is less than 0.8 x the "bubble point" pressure of the membranes or the membrane filtration unit.

20 Algemeen bekende vloeistoffilters bestaan uit een veelvoud van afzonderlijke membraanfiltratie-eenheden. Generally known fluid filters 20 consist of a multiplicity of individual membrane filtration units. Gewoonlijk zijn deze membraanfiltratie-eenheden parallel geplaatst. Typically, this membrane filtration units are arranged in parallel.

Bij dergelijke uitvoeringsvormen heeft het de 25 voorkeur dat de betreffende eenheden opeenvolgend worden getest om zodoende de mogelijkheid te hebben dat één eenheid die getest moet worden wordt afgesloten van de overige eenheden die operationeel blijven. In such embodiments, it is 25 preferred that the respective units are tested successively so as to have the possibility that one unit which is to be tested is closed off from the other units continue to operate. Volgens een verdere voorkeur worden meer dan één membraanfiltratie-eenheden 30 simultaan getest. According to a further preferred to be more than one membrane filtration units 30 simultaneously tested. Dat is in het bijzonder voordelig wanneer de overblijvende filtratie-eenheden voldoende capaciteit hebben om de gewenste hoeveelheid gefiltreerde vloeistof te verschaffen. This is particularly advantageous if the remaining filtration units, have sufficient capacity to provide the desired amount of filtered liquid.

De uitvinding wordt hierna beschreven onder 35 verwijzing naar de tekeningen die voorkeursuitvoeringsvormen van de uitvinding tonen. The invention is described below with 35 reference to the drawings showing preferred embodiments of the invention.

Figuur 1 toont een stroomschema van de "Pressure Hold Test" overeenkomstig de stand der techniek. Figure 1 shows a flow diagram of the "Hold Pressure Test" according to the prior art.

Figuur 2 toont een stroomschema van een eerste 4 uitvoeringsvorm van de uitvinding Figure 2 shows a flow chart of a first 4 embodiment of the invention,

Figuur 3 toont een stroomschema volgens een tweede uitvoeringsvorm van de uitvinding. Figure 3 shows a flow diagram according to a second embodiment of the invention.

Figuur 1 toont een stroomschema van de "Pressure 5 Hold Test" zoals die algemeen bekend is in de techniek. Figure 1 shows a flow diagram of the "Hold Pressure Test 5", as is generally known in the art. Een membraanfiltratie-eenheid 1 bestaat uit een voedingszijde F, afgescheiden door middel van een membraan 2 van een filtraatzijde P. De voedingszijde F omvat een afvoer 3 die is voorzien om vloeistof vanuit de voedingszijde F af te kunnen 10 voeren. A membrane filtration unit 1 consists of a feed side F, separated by a membrane 2 from a filtration side P. The feed side F includes a discharge 3 which is provided in order to carry off liquid 10 from the feed side F. Tevens omvat deze een voedingsleiding 4 welke een druktransmitter PT heeft om de druk in de voedingsleiding 4 en aan de voedingszijde F te meten. In addition, it includes a power supply line 4, which has a pressure transmitter PT in order to measure the pressure in the feed pipe 4 and on the feed side F. Een klep VI is voorzien om de voedingszijde van de membraanfiltratie-eenheid van een vloeistof die gefiltreerd moet worden of van een gas te 15 voorzien. A valve VI is provided to the feed side of the membrane filtration unit of a liquid to be filtered, or provided with a gas to be 15. De klep V2 kan worden geopend om het zodoende mogelijk te maken dat vloeistof of gas aan de voedingszijde wordt toegevoerd, of die gesloten kan worden om zodoende de toevoer en afvoer van gas of vloeistof naar en van, respectievelijk, de voedingszijde onmogelijk te maken. The valve V2 may be opened in order to make that fluid or gas is supplied to the power supply side, or which can be closed so as to make the supply and discharge of gas or liquid to and from, respectively, the power supply side is impossible is thus possible.

20 De filtraatzijde P is voorzien van een afvoergeleiding 5. Om in staat te zijn de werkwijze volgens de stand der techniek uit te voeren, om de integriteit van de membranen te beoordelen, wordt de vloeistof aan de voedingszijde afgevoerd door de afvoer 3 en de filtraatzijde 25 wordt geleegd via de afvoer 5. Gas wordt toegevoerd aan de voedingszijde door de voedingleiding 4, door kleppen VI en V2. 20 The filtrate P is provided with a discharge guide 5. In order to be able to carry out the process according to the state of the art, in order to assess the integrity of the membranes, the liquid to the feed side is discharged through the discharge 3, and the filtrate 25 is emptied via the outlet 5. Gas is supplied to the power supply side by the feed line 4, by valves VI and V2. Nadat de druk aan de voedingszijde F op een vooraf te bepalen waarde is gekomen, bijvoorbeeld 1 x 105 Pa hoger dan de druk aan de filtraatzijde P, wordt de klep V2 gesloten. After the pressure at the feed side F has come to a value to be determined in advance, for example, 1 x 105 Pa higher than the pressure on the filtrate side P, the valve V2 is closed.

30 Wanneer gas door de membraan 2 naar de filtraatzijde P lekt, zal de druk aan de voedingszijde F en in de voedingsleiding 4 afnemen, wat wordt gemeten door de druktransmitter PT. 30, when gas flows through the membrane 2 from leaking to the filtrate side P, the pressure at the feed side F, and to decrease in the supply line 4, which is measured by the pressure transmitter PT. De mate van deze drukafname kan worden vergeleken met een standaardwaarde die wordt bepaald voor een intact membraan. The degree of this pressure drop can be compared with a standard value that is determined for an intact membrane.

35 Wanneer de gemeten afnamesnelheid groter is dan de standaardwaarde dan zal een lek aanwezig zijn in de membraan 2. 35 When the measured rate of decrease is higher than the standard value then a leak will be present in the membrane 2.

De standaardwaarde wordt bepaald voor een specifiek drukverschil over de membraan 2. Het testen moet worden * 5 uitgevoerd bij deze vooraf bepaalde drukwaarde. The default value is determined for a specific pressure difference across the diaphragm 2. The testing should be carried out at 5 * this predetermined pressure value. Omdat het volume van de voedingszijde wordt bepaald door de afmeting van de membraaneenheid en de gevoeligheid van de test afhangt van het volume van de voedingszijde, kan de gevoeligheid niet 5 vooraf worden ingesteld en zal deze afnemen wanneer de afmeting van de membraaneenheid toeneemt. Because the volume of the feed side is determined by the size of the membrane unit and the sensitivity of the assay depends on the volume of the feed side, the sensitivity can not be 5 are set in advance and will decrease in case of increasing the size of the membrane unit.

Figuur 2 toont een stroomschema volgens een eerste uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding. Figure 2 shows a flow diagram according to a first embodiment of the present invention. Overeenkomstig deze uitvoeringsvorm is een druktransmitter PT voorzien aan 10 de filtraatzijde P van de membraanfiltratie-eenheid 1. Ook is aan de filtraatzijde P een gasinvoer 6 voorzien met een klep V3. According to this embodiment, a pressure transmitter PT 10 provided on the filtrate side P of the membrane filtration unit 1. Also, on the filtrate side P a gas inlet 6 is provided with a valve V3. Wanneer de integriteit van de membranen 2 in deze membraanfiltratie-eenheid 1 wordt beoordeeld wordt vloeistof uit de voedingszijde F verwijderd, overeenkomstig de 15 werkwijze zoals die is beschreven onder verwijzing naar When the integrity of the membranes 2 in this membrane filtration unit 1 is judged, liquid is removed from the feed side F, in accordance with the method 15 as described with reference to

Figuur 1. Aanvullend op de bekende werkwijze wordt een deel van de vloeistof aan de filtraatzijde P afgevoerd door de afvoergeleiding 5. De vloeistof die op deze wijze wordt afgevoerd wordt vervangen door gas dat aan de filtraatzijde P 20 wordt binnengevoerd door klep V3. Figure 1. In addition to the known method, on the filtrate side P a portion of the liquid discharged through the discharge guide 5. The liquid to be replaced is removed in this manner by the gas which is introduced on the filtrate side P 20 through valve V3. Wanneer een vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof is verwijderd wordt de klep V2 gesloten net als klep V3. When a predetermined amount of liquid has been removed, the valve V2 closed network as a valve V3. Deze vooraf te bepalen hoeveelheid kan elke hoeveelheid vloeistof zijn terwijl de maximale hoeveelheid overeenkomt met de totale hoeveelheid vloeistof 25 aan de filtraatzijde P. Vervolgens wordt de druk aan de voedingszijde verhoogd tot een vooraf te bepalen waarde. This to be determined amount may be any amount of liquid in advance and the maximum amount corresponding to the total amount of liquid 25 on the filtrate P. Subsequently, the pressure at the feed side is increased to a predetermined value. In het geval er geen lekken aanwezig zijn zal het gas door de membranen 2 worden gevoerd door middel van diffusie wat bij een zeer lage snelheid plaatsvindt. In the event there are no leaks are present, the gas will be passed through the membrane 2 by means of diffusion which takes place at a very low speed. Wanneer een drukverschil 30 over de membraan 2 minder is dan de "bubble point" druk zal gas in hoofdzaak door lekken in de membranen worden getransporteerd wanneer de membranen dergelijke lekken omvatten. When a pressure differential 30 on the diaphragm 2 is less than the "bubble point" pressure, gas will substantially through leaks in the membranes to be transported when the membranes include such leaks. De druk aan de filtraatzijde P zal in dat geval worden verhoogd, welke toename wordt gemeten door middel van 35 de druktransmitter PT. The pressure at the filtrate side P will be increased in that case, an increase which is measured by means 35 of the pressure transmitter PT. Derhalve kan door middel van de mate (of de snelheid) van druktoename aan de filtraatzijde P de integriteit van de membraan 2 worden beoordeeld. Thus, by means of the degree (or the rate) of increase in pressure on the filtrate side P, the integrity of the membrane 2 rated. Hoewel de onderhavige uitvinding wordt besproken aan de hand van het onder druk brengen van de voedingszijde, en waarbij metingen ! Although the present invention will be discussed to bring the basis of the pressure of the feed side, and wherein measurements! 1 02049 1 6 worden uitgevoerd op de filtraatzijde, zal het duidelijk zijn aan een deskundige in de techniek dat de werkwijze ook omgekeerd kan worden uitgevoerd. 1 02049 1 6 are carried out on the filtrate side, it will be apparent to those skilled in the art that the process can also be carried out vice versa. Derhalve, in de context van deze uitvinding, zijn de voedingszijde en filtraatzijde 5 onderling uitwisselbaar. Thus, in the context of this invention, are the power supply side and filtrate side 5 interchangeably.

Een andere uitvoeringsvorm overeenkomstig de werkwijze volgens de uitvinding staat weergegeven in Figuur 3. Hier is het gasvolume aanwezig in een drukvat PV. Another embodiment in accordance with the method according to the invention is shown in Figure 3. Here, the gas volume is contained in a pressure vessel PV.

De druktransmitter PT kan zijn voorzien nabij het drukvat PV 10 of aan de membraaneenheid zelf. The pressure transmitter PT may be provided adjacent to the PV pressure vessel 10 or to the membrane unit itself. De werkwijze wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als hiervoor is beschreven onder verwijzing naar Figuur 2. Overeenkomstig deze uitvoeringsvorm is het echter niet noodzakelijk om een vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof uit de filtraatzijde P af te voeren 15 aangezien een bekende hoeveelheid gas aanwezig is in het drukvat PV. The process is carried out in the same manner as has been described above with reference to Figure 2. In accordance with this embodiment, however, it is not necessary to carry out a predetermined amount of liquid from the filtrate side P 15, as a known amount of gas is present in the pressure vessel PV. De hoeveelheid gas kan worden geregeld overeenkomstig elke bekende werkwijze in de techniek. The amount of gas can be regulated in accordance with any method known in the art. Het zal duidelijk zijn dat elke combinatie van de uitvoeringsvormen zoals die zijn getoond in de Figuren 2 en 3 ook deel uitmaken 20 van de onderhavige uitvinding. It will be appreciated that any combination of the embodiments such as those shown in Figures 2 and 3 also form part 20 of the present invention.

Het heeft de voorkeur dat het drukverschil over de membraan 2 niet groter is dan 0,8 x de "bubble point" druk. It is preferred that the pressure differential across the membrane 2 is not greater than 0.8 x the "bubble point" pressure. Want in dat geval wordt namelijk vrijwel geen gas door de membranen door middel van door druk geïnduceerde diffusie 25 verplaatst. For in that case is in fact practically no gas displaced through the membranes by means of pressure-induced diffusion 25. Het minimale drukverschil hangt af van de membraan en de vereiste mate van testen. The minimum pressure difference depends on the membrane and the required level of testing. In het geval een snelle identificatie van lekken in de membranen gewenst is kan het drukverschil worden verhoogd. In the case be increased rapid identification of leaks in the membranes is desired, the pressure difference can. Het drukverschil dient echter niet groter te zijn dan 0,8 x de "bubble point" druk. The pressure differential, however, should not be larger than 0.8 x the "bubble point" pressure. 30 De gevoeligheid en / of de nauwkeurigheid van de werkwijze volgens de uitvinding kan worden vergroot door een kleinere hoeveelheid vloeistof door gas te vervangen. 30, the sensitivity and / or the accuracy of the method according to the invention can be increased by replacing a small quantity of liquid by gas. Indien slechts een kleine hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas zal elke lekkage van gas door de membranen 2 resulteren 35 in een relatief grote druktoename aan de filtraatzijde. If only a small amount of liquid is replaced by the gas, any leakage of gas through the membranes 2 35 result in a relatively large increase in pressure on the filtrate side. De gevoeligheid en / of de nauwkeurigheid zullen groter zijn wanneer een kleinere hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas in welk geval dezelfde hoeveelheid gas die door de membranen 2 lekt, aanleiding zal geven tot een grotere mate 02048 7 van druktoename aan de filtraatzijde. The sensitivity and / or the precision will be greater if a smaller quantity of fluid is replaced by gas, in which case the same amount of gas that leaks through the membranes 2, will give rise to a greater degree 02048 7 to increase of pressure on the filtrate side.

Elk gewenst aantal membraanfiltratie-eenheden zoals getoond in de tekening kan in parallel worden geïnstalleerd. Any desired number of membrane filtration units, as shown can be installed in parallel in the drawing. De testwerkwijze volgens de uitvinding voor de beoordeling 5 van de integriteit van de membranen in elk van een dergelijke membraanfiltratie-eenheid kan per keer op één membraanfiltratie-eenheid worden uitgevoerd of op een veelvoud daarvan. The test method according to the invention for the assessment 5 of the integrity of the membranes in each of such a membrane filtration unit at a time can be carried out on one membrane filtration unit, or at a multiple thereof.

*»1 02049 · * »1 02049 ·

Claims (14)

1. Werkwijze voor het beoordelen van de integriteit van een membraan in een membraanfiltratie-eenheid, welke eenheid omvat een voedingszijde (F) met een voedingsleiding 5 met een klep (VI) en een afvoer, gescheiden door middel van de membraan van een filtraatzijde (P) met een afvoergeleiding met een klep (V2) en een gasinvoer met een klep (V3); 1. A method of assessing the integrity of a membrane in a membrane filtration unit, which unit comprises a power supply side (F) with a supply line 5 with a valve (VI) and a drain, separated by means of the membrane of a filtrate side ( P) having a discharge guide with a valve (V2), and a gas inlet with a valve (V3); welke werkwijze de stappen omvat van het afvoeren van fluïdum uit de voedingszijde door de afvoer en het vullen van de 10 voedingszijde met gas door de voedingsleiding, met het kenmerk, dat deze de stappen omvat van een gasvolume aan de filtraatzijde tussen de membraan en de klep (V2), het verhogen van de druk aan de voedingszijde tot een vooraf te bepalen waarde die hoger is dan de druk aan de filtraatzijde ' 15 om zodoende een bekend drukverschil over de membraan te verkrijgen; said method comprising the steps of discharging of fluid from the feed side through to the discharge and the filling of the 10 power supply side with gas through the supply line, characterized in that it comprises the steps of a volume of gas on the filtrate side between the diaphragm and the valve (V2), the increase of the pressure at the feed side to a predetermined value which is higher than the pressure on the filtrate side "15, so as to obtain a well-known pressure difference across the membrane; het sluiten van de klep (VI), het meten van de druktoename aan de filtraatzijde door middel van een druktransmitter (PT) die is voorzien aan de filtraatzijde, en het vergelijken van de druktoename met een standaardwaarde en 20 het gebruiken van deze vergelijking om de integriteit van de membraan te beoordelen. the closing of the valve (VI), the measurement of the increase in pressure on the filtrate side by means of a pressure transmitter (PT) which is provided on the filtrate, and the comparison of the pressure increase with a default value, and 20, the use of this equation in order, the integrity to evaluate the membrane.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat deze omvat: het verwijderen van een vooraf te bepalen deel van de vloeistof uit de filtraatzijde naar de 25 afvoergeleiding en het vervangen van de vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof door een gas, dat wordt toegevoerd door de gasinvoer. 2. A method according to claim 1, characterized in that it comprises: removing a predetermined portion of the liquid from the filtrate side to the 25 discharge guide, and the replacement of the predetermined amount of fluid by a gas, which is supplied through the gas inlet.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het gasvolume een integraal deel van de 30 filtraatzijde vormt. 3. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the gas volume is an integral part of the 30 filtrate side.
4. Werkwijze volgens één der conclusies 1 of 2, met het kenmerk, dat het gasvolume wordt verschaft vanuit een drukvat (PV) welke is afgescheiden van maar in fluïdumcommunicatie staat met de filtraatzijde. 4. A method according to any one of claims 1 or 2, characterized in that the volume of gas supplied from a pressure vessel (PV) which is separated from but in fluid communication with the filtrate side.
5. Werkwijze volgens één der conclusies 1-4, met het kenmerk, dat het drukverschil ten minste 1 x 103 Pa bedraagt. 5. A method according to any one of claims 1-4, characterized in that the pressure difference is at least 1 x 103 Pa. \ \
6. Werkwijze volgens één der conclusies 1-5, met het kenmerk, dat de druk aan de voedingszijde minder is dan 0,8 x de "bubble point" druk van de membraan of de membraanfiltratie-eenheid. 6. A method according to any one of claims 1-5, characterized in that the pressure at the feed side is less than 0.8 x the "bubble point" pressure of the membrane or the membrane filtration unit.
7. Werkwijze voor het beoordelen van de integriteit van een membraan in een membraanfiltratie-eénheid, welke eenheid omvat een filtraatzijde (P) met een voedingsleiding met een klep (V2) en een afvoer, afgescheiden door middel van de membraan van een voedingszijde (F) met een afvoergeleiding 10 met een klep (V2) en een gasinvoer met een klep (V3); 7. A method for assessing the integrity of a membrane in a membrane filtration unit, which unit comprises a filtrate side (P) with a supply line with a valve (V2), and a drain, separated by means of the membrane from a feed side (F ), with a discharge guide 10 with a valve (V2), and a gas inlet with a valve (V3); welke werkwijze de stappen omvat van het afvoeren van fluïdum uit de filtraatzijde door de afvoer en het vullen van de filtraat-zijde met gas door de voedingsleiding, met het kenmerk, dat deze verder de stappen omvat van het verschaffen 15 van een gasvolume aan de voedingszijde tussen de membraan en de klep (V2), het verhogen van de druk aan de filtraatzijde tot een vooraf te bepalen waarde die hoger is dan de druk aan de voedingszijde om zodoende een bekend drukverschil over de membraan te verkrijgen; said method comprising the steps of discharging of fluid from the filtrate side through the discharge and the filling of the filtrate with gas through the supply line, characterized in that it further comprises the steps of providing 15 a volume of gas on the feed side between the membrane and the valve (V2), the increase of the pressure on the filtrate side to a predetermined value which is higher than the pressure on the feed side in order to obtain a well-known pressure difference across the membrane; het sluiten van de klep (VI), het 20 meten van de druktoename aan de voedings-zijde door middel van een druktransmitter (PT) die xs voorzien aan de voedingszijde en het vergelijken van de druktoename met een standaardwaarde, en het gebruiken van de vergelijking om zodoende de integriteit van de membraan te beoordelen. the closing of the valve (VI), the 20 measuring the increase in pressure on the feed side by means of a pressure transmitter (PT), which xs provided on the feed side and the comparison of the pressure increase with a default value, and using the equation in order to assess the integrity of the membrane.
8. Werkwijze volgens conclusie 7, met het kenmerk, dat een vooraf te bepalen deel van de vloeistof uit de voedingszijde wordt verwijderd naar de afvoergeleiding en de vooraf te bepalen hoeveelheid vloeistof wordt vervangen door gas, toegevoerd door de gasinvoer. 8. A method according to claim 7, characterized in that a predetermined part of the liquid from the feed side is removed to the discharge guide and the predetermined amount of liquid is replaced by the gas fed through the gas inlet.
9. Werkwijze volgens conclusie 7 of 8, met het kenmerk, dat het gasvolume een integraal deel van de voedingszijde vormt. 9. A method according to claim 7 or 8, characterized in that the gas volume is an integral part of the feed side.
10. Werkwijze volgens één der conclusies 7 of 8, met het kenmerk, dat het gasvolume is voorzien in een drukvat 35 (PV) dat is afgescheiden van, maar in fluïdumcommunicatie staat met de voedingszijde. 10. A method according to any one of claims 7 or 8, characterized in that the gas volume is provided in a pressure vessel 35 (PV) that is separated from, but in fluid communication with the feed side.
11. Werkwijze volgens één der conclusies 7-10, met het kenmerk, dat het drukverschil ten minste 1 x 103 Pa bedraagt. 11. A method according to any one of claims 7-10, characterized in that the pressure difference is at least 1 x 103 Pa. afitt-j, h* ' '' v / f W * ' afitt-j, h * '' 'v / f W *'
12. Werkwijze volgens één der conclusies 7 - 11, met het kenmerk, dat de druk aan de voedingszijde minder is dan 0,8 x de "bubble point" druk van de membraan of de membraanfiltratie-eenheid. 12. A method according to any one of claims 7-11, characterized in that the pressure at the feed side is less than 0.8 x the "bubble point" pressure of the membrane or the membrane filtration unit.
13. Werkwijze volgens één der conclusies 1-12, met het kenmerk, dat een veelvoud van membraanfiltratie-eenheden parallel is opgesteld, welke eenheden opeenvolgend worden getest. 13. A method according to any one of claims 1-12, characterized in that a plurality of membrane filtration units are arranged in parallel, the units being tested sequentially.
14. Werkwijze volgens één der conclusies 1 - 12, 10 met het kenmerk, dat een veelvoud van membraanfiltratie-eenheden parallel zijn opgesteld, waarbij ten minste twee membraanfiltratie-eenheden gelijktijdig worden getest. 14. A method according to any one of claims 1 to 12, to 10, characterized in that a plurality of membrane filtration units are arranged in parallel, wherein at least two membrane filtration units are tested simultaneously. i;· 1 ·' i · 1 · '
NL1020491A 2002-04-26 2002-04-26 Membrane integrity test. NL1020491C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020491A NL1020491C2 (en) 2002-04-26 2002-04-26 Membrane integrity test.
NL1020491 2002-04-26

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020491A NL1020491C2 (en) 2002-04-26 2002-04-26 Membrane integrity test.
NL1021197A NL1021197C1 (en) 2002-04-26 2002-08-01 Membrane Integrity Test

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020491C2 true NL1020491C2 (en) 2003-10-28

Family

ID=29728857

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020491A NL1020491C2 (en) 2002-04-26 2002-04-26 Membrane integrity test.
NL1021197A NL1021197C1 (en) 2002-04-26 2002-08-01 Membrane Integrity Test

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1021197A NL1021197C1 (en) 2002-04-26 2002-08-01 Membrane Integrity Test

Country Status (1)

Country Link
NL (2) NL1020491C2 (en)

Cited By (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005024394A1 (en) * 2003-09-08 2005-03-17 Aca Systems Oy Method for measuring porosity of moving web-like paper
WO2005077499A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-25 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Continuous pressure decay test
FR2894843A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-22 Degremont Sa Hollow fiber filtration membrane integrity testing comprises use of concentrate and permeate compartments formed by inside and outside of fibers
ES2296446A1 (en) * 2005-06-07 2008-04-16 Universidad De Cantabria Universally movable pilot plant for testing pressure gradient of membrane, comprises autonomous drive system and multiple pump motors, which are directly connected with autonomous drive system
US7718057B2 (en) 2005-10-05 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Wastewater treatment system
US7718065B2 (en) 2004-04-22 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Filtration method and apparatus
US7862719B2 (en) 2004-08-20 2011-01-04 Siemens Water Technologies Corp. Square membrane manifold system
US7931463B2 (en) 2001-04-04 2011-04-26 Siemens Water Technologies Corp. Apparatus for potting membranes
US7938966B2 (en) 2002-10-10 2011-05-10 Siemens Water Technologies Corp. Backwash method
US8048306B2 (en) 1996-12-20 2011-11-01 Siemens Industry, Inc. Scouring method
EP2260919A3 (en) * 2006-04-12 2011-11-16 Millipore Corporation Filter with memory, communication and pressure sensor
US8137983B2 (en) 2006-04-12 2012-03-20 Emd Millipore Corporation Method of maintaining a protein concentration at a tangential flow filter
US8182687B2 (en) 2002-06-18 2012-05-22 Siemens Industry, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
US8268176B2 (en) 2003-08-29 2012-09-18 Siemens Industry, Inc. Backwash
US8287743B2 (en) 2007-05-29 2012-10-16 Siemens Industry, Inc. Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8293098B2 (en) 2006-10-24 2012-10-23 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US8318028B2 (en) 2007-04-02 2012-11-27 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
CN102829932A (en) * 2012-08-29 2012-12-19 杭州泰林生物技术设备有限公司 Filter integrality detection device
US8372282B2 (en) 2002-12-05 2013-02-12 Siemens Industry, Inc. Mixing chamber
US8377305B2 (en) 2004-09-15 2013-02-19 Siemens Industry, Inc. Continuously variable aeration
US8382981B2 (en) 2008-07-24 2013-02-26 Siemens Industry, Inc. Frame system for membrane filtration modules
US8496828B2 (en) 2004-12-24 2013-07-30 Siemens Industry, Inc. Cleaning in membrane filtration systems
US8506806B2 (en) 2004-09-14 2013-08-13 Siemens Industry, Inc. Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
US8512568B2 (en) 2001-08-09 2013-08-20 Siemens Industry, Inc. Method of cleaning membrane modules
US8758622B2 (en) 2004-12-24 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Simple gas scouring method and apparatus
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
US8790515B2 (en) 2004-09-07 2014-07-29 Evoqua Water Technologies Llc Reduction of backwash liquid waste
US8808540B2 (en) 2003-11-14 2014-08-19 Evoqua Water Technologies Llc Module cleaning method
US8858796B2 (en) 2005-08-22 2014-10-14 Evoqua Water Technologies Llc Assembly for water filtration using a tube manifold to minimise backwash
US8956464B2 (en) 2009-06-11 2015-02-17 Evoqua Water Technologies Llc Method of cleaning membranes
US9022224B2 (en) 2010-09-24 2015-05-05 Evoqua Water Technologies Llc Fluid control manifold for membrane filtration system
US9533261B2 (en) 2012-06-28 2017-01-03 Evoqua Water Technologies Llc Potting method
US9604166B2 (en) 2011-09-30 2017-03-28 Evoqua Water Technologies Llc Manifold arrangement
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
US9764289B2 (en) 2012-09-26 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane securement device
US9815027B2 (en) 2012-09-27 2017-11-14 Evoqua Water Technologies Llc Gas scouring apparatus for immersed membranes
US9914097B2 (en) 2010-04-30 2018-03-13 Evoqua Water Technologies Llc Fluid flow distribution device
US9925499B2 (en) 2011-09-30 2018-03-27 Evoqua Water Technologies Llc Isolation valve with seal for end cap of a filtration system
US9962865B2 (en) 2012-09-26 2018-05-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007129994A1 (en) * 2006-05-10 2007-11-15 Nanyang Technological University Detection apparatus and method utilizing membranes and ratio of transmembrane pressures

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6094105A (en) * 1983-10-27 1985-05-27 Kurita Water Ind Ltd Membrane separator
JPH05157654A (en) * 1991-12-03 1993-06-25 Asahi Chem Ind Co Ltd Leakage inspection method of film-separation device
EP0592066A1 (en) * 1992-05-01 1994-04-13 Memtec Japan Limited Apparatus for testing membrane filter integrity
US5918264A (en) * 1992-11-02 1999-06-29 Usf Filtration And Separations Group Inc. Fiber monitoring system
EP0958852A1 (en) * 1996-12-27 1999-11-24 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Device and method for detecting leakage of filter film
WO2000050158A1 (en) * 1999-02-26 2000-08-31 United States Filter Corporation Method and apparatus for evaluating a membrane
DE19918419A1 (en) * 1999-04-23 2000-10-26 Sartorius Gmbh Time-saving process to monitor the integrity of filter bank in sterile systems, e.g. chemical industry uses a combination of diffusion testing and blow-pressure testing
US6228271B1 (en) * 1996-05-28 2001-05-08 Omnium De Traitement Et De Valorisation (Otv) Method and installation for in situ testing of membrane integrity
WO2001045829A1 (en) * 1999-12-21 2001-06-28 Zenon Environmental Inc. Method and apparatus for testing the integrity of filtering membranes

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6094105A (en) * 1983-10-27 1985-05-27 Kurita Water Ind Ltd Membrane separator
JPH05157654A (en) * 1991-12-03 1993-06-25 Asahi Chem Ind Co Ltd Leakage inspection method of film-separation device
EP0592066A1 (en) * 1992-05-01 1994-04-13 Memtec Japan Limited Apparatus for testing membrane filter integrity
US5918264A (en) * 1992-11-02 1999-06-29 Usf Filtration And Separations Group Inc. Fiber monitoring system
US6228271B1 (en) * 1996-05-28 2001-05-08 Omnium De Traitement Et De Valorisation (Otv) Method and installation for in situ testing of membrane integrity
EP0958852A1 (en) * 1996-12-27 1999-11-24 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Device and method for detecting leakage of filter film
WO2000050158A1 (en) * 1999-02-26 2000-08-31 United States Filter Corporation Method and apparatus for evaluating a membrane
DE19918419A1 (en) * 1999-04-23 2000-10-26 Sartorius Gmbh Time-saving process to monitor the integrity of filter bank in sterile systems, e.g. chemical industry uses a combination of diffusion testing and blow-pressure testing
WO2001045829A1 (en) * 1999-12-21 2001-06-28 Zenon Environmental Inc. Method and apparatus for testing the integrity of filtering membranes

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DATABASE WPI Derwent World Patents Index; AN 1985-162846, XP002230278 *
DATABASE WPI Derwent World Patents Index; AN 1993-237115, XP002230277 *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 237 (C - 305) 24 September 1985 (1985-09-24) *
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 550 (P - 1624) 4 October 1993 (1993-10-04) *

Cited By (53)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8048306B2 (en) 1996-12-20 2011-11-01 Siemens Industry, Inc. Scouring method
US7931463B2 (en) 2001-04-04 2011-04-26 Siemens Water Technologies Corp. Apparatus for potting membranes
US8518256B2 (en) 2001-04-04 2013-08-27 Siemens Industry, Inc. Membrane module
US8512568B2 (en) 2001-08-09 2013-08-20 Siemens Industry, Inc. Method of cleaning membrane modules
US8182687B2 (en) 2002-06-18 2012-05-22 Siemens Industry, Inc. Methods of minimising the effect of integrity loss in hollow fibre membrane modules
US7938966B2 (en) 2002-10-10 2011-05-10 Siemens Water Technologies Corp. Backwash method
US8372282B2 (en) 2002-12-05 2013-02-12 Siemens Industry, Inc. Mixing chamber
US8268176B2 (en) 2003-08-29 2012-09-18 Siemens Industry, Inc. Backwash
WO2005024394A1 (en) * 2003-09-08 2005-03-17 Aca Systems Oy Method for measuring porosity of moving web-like paper
US8808540B2 (en) 2003-11-14 2014-08-19 Evoqua Water Technologies Llc Module cleaning method
WO2005077499A1 (en) * 2004-02-18 2005-08-25 U.S. Filter Wastewater Group, Inc. Continuous pressure decay test
US8758621B2 (en) 2004-03-26 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Process and apparatus for purifying impure water using microfiltration or ultrafiltration in combination with reverse osmosis
US7718065B2 (en) 2004-04-22 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Filtration method and apparatus
US7862719B2 (en) 2004-08-20 2011-01-04 Siemens Water Technologies Corp. Square membrane manifold system
US8790515B2 (en) 2004-09-07 2014-07-29 Evoqua Water Technologies Llc Reduction of backwash liquid waste
US8506806B2 (en) 2004-09-14 2013-08-13 Siemens Industry, Inc. Methods and apparatus for removing solids from a membrane module
US8377305B2 (en) 2004-09-15 2013-02-19 Siemens Industry, Inc. Continuously variable aeration
US8496828B2 (en) 2004-12-24 2013-07-30 Siemens Industry, Inc. Cleaning in membrane filtration systems
US8758622B2 (en) 2004-12-24 2014-06-24 Evoqua Water Technologies Llc Simple gas scouring method and apparatus
ES2296446A1 (en) * 2005-06-07 2008-04-16 Universidad De Cantabria Universally movable pilot plant for testing pressure gradient of membrane, comprises autonomous drive system and multiple pump motors, which are directly connected with autonomous drive system
US8858796B2 (en) 2005-08-22 2014-10-14 Evoqua Water Technologies Llc Assembly for water filtration using a tube manifold to minimise backwash
US8894858B1 (en) 2005-08-22 2014-11-25 Evoqua Water Technologies Llc Method and assembly for water filtration using a tube manifold to minimize backwash
US7722769B2 (en) 2005-10-05 2010-05-25 Siemens Water Technologies Corp. Method for treating wastewater
US7718057B2 (en) 2005-10-05 2010-05-18 Siemens Water Technologies Corp. Wastewater treatment system
WO2007080260A1 (en) * 2005-12-20 2007-07-19 Degremont Method and device for testing the integrity of filtration membranes
FR2894843A1 (en) * 2005-12-20 2007-06-22 Degremont Sa Hollow fiber filtration membrane integrity testing comprises use of concentrate and permeate compartments formed by inside and outside of fibers
US8147757B2 (en) 2006-04-12 2012-04-03 Emd Millipore Corporation Filter with memory, communication and concentration sensor
US8137983B2 (en) 2006-04-12 2012-03-20 Emd Millipore Corporation Method of maintaining a protein concentration at a tangential flow filter
EP2260919A3 (en) * 2006-04-12 2011-11-16 Millipore Corporation Filter with memory, communication and pressure sensor
US8221522B2 (en) 2006-04-12 2012-07-17 Emd Millipore Corporation Filter with memory, communication and pressure sensor
US8293098B2 (en) 2006-10-24 2012-10-23 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US8318028B2 (en) 2007-04-02 2012-11-27 Siemens Industry, Inc. Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US8623202B2 (en) 2007-04-02 2014-01-07 Siemens Water Technologies Llc Infiltration/inflow control for membrane bioreactor
US9764288B2 (en) 2007-04-04 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane module protection
US8622222B2 (en) 2007-05-29 2014-01-07 Siemens Water Technologies Llc Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8372276B2 (en) 2007-05-29 2013-02-12 Siemens Industry, Inc. Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US9573824B2 (en) 2007-05-29 2017-02-21 Evoqua Water Technologies Llc Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8287743B2 (en) 2007-05-29 2012-10-16 Siemens Industry, Inc. Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US9206057B2 (en) 2007-05-29 2015-12-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane cleaning with pulsed airlift pump
US8840783B2 (en) 2007-05-29 2014-09-23 Evoqua Water Technologies Llc Water treatment membrane cleaning with pulsed airlift pump
US9023206B2 (en) 2008-07-24 2015-05-05 Evoqua Water Technologies Llc Frame system for membrane filtration modules
US8382981B2 (en) 2008-07-24 2013-02-26 Siemens Industry, Inc. Frame system for membrane filtration modules
US8956464B2 (en) 2009-06-11 2015-02-17 Evoqua Water Technologies Llc Method of cleaning membranes
US9914097B2 (en) 2010-04-30 2018-03-13 Evoqua Water Technologies Llc Fluid flow distribution device
US9630147B2 (en) 2010-09-24 2017-04-25 Evoqua Water Technologies Llc Fluid control manifold for membrane filtration system
US9022224B2 (en) 2010-09-24 2015-05-05 Evoqua Water Technologies Llc Fluid control manifold for membrane filtration system
US9604166B2 (en) 2011-09-30 2017-03-28 Evoqua Water Technologies Llc Manifold arrangement
US9925499B2 (en) 2011-09-30 2018-03-27 Evoqua Water Technologies Llc Isolation valve with seal for end cap of a filtration system
US9533261B2 (en) 2012-06-28 2017-01-03 Evoqua Water Technologies Llc Potting method
CN102829932A (en) * 2012-08-29 2012-12-19 杭州泰林生物技术设备有限公司 Filter integrality detection device
US9764289B2 (en) 2012-09-26 2017-09-19 Evoqua Water Technologies Llc Membrane securement device
US9962865B2 (en) 2012-09-26 2018-05-08 Evoqua Water Technologies Llc Membrane potting methods
US9815027B2 (en) 2012-09-27 2017-11-14 Evoqua Water Technologies Llc Gas scouring apparatus for immersed membranes

Also Published As

Publication number Publication date
NL1021197C1 (en) 2003-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Harmel et al. Cumulative uncertainty in measured streamflow and water quality data for small watersheds
US3495943A (en) Process and apparatus for detection of ionic contaminants
DE19882069B4 (en) Predicting logarithmic reduction values
EP0051373A2 (en) Method and apparatus for testing and using membrane filters
EP1159058B1 (en) Method and apparatus for evaluating a membrane
US3918291A (en) Method and apparatus for testing leakage rate
US20060217903A1 (en) External volume insensitive flow verification
EP0592066B1 (en) Apparatus for testing membrane filter integrity
JP3820168B2 (en) Leak tester
Provenzano et al. Experimental analysis of local pressure losses for microirrigation laterals
US5786528A (en) Water intrusion test for filters
US20040217041A1 (en) Automatic shut-off for fluid treatment system
Razavi et al. Dynamic modelling of milk ultrafiltration by artificial neural network
US6324898B1 (en) Method and apparatus for testing the integrity of filtering membranes
EP0439532A1 (en) Device for the parallel filtration of a plurality of samples with automatic control of filtered volumes and of clogging as well as with filter indexing, and filtration method.
EP1921530A1 (en) Method of detecting abnormality in fluid supply system, using flow rate control device having pressure sensor
JPH078553A (en) Device for injecting aseptic fluid excluding heating element
CA2112494C (en) Method and apparatus for rapidly testing the integrity of filter elements
CA1327022C (en) Artificial kidney with device for controlling the volumes of liquids circulating in the dialysis liquid
US6530262B1 (en) Method and device for determining the existence of leaks in a system with flowing fluid
JPH116792A (en) Method for measuring transmitted amount of vapor for material
JP2010501867A (en) Method and apparatus for detecting the viable phytoplankton cells in the water
JP2000515240A (en) Method of operating an automatic oil well test system and the system
CA2039533A1 (en) Pipeline leak detector apparatus and method
NL8700256A (en) A method for sampling a fluid stream, as well as suitable device.

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20141101