NL1020441C2 - A drying device and method for the drying. - Google Patents

A drying device and method for the drying. Download PDF

Info

Publication number
NL1020441C2
NL1020441C2 NL1020441A NL1020441A NL1020441C2 NL 1020441 C2 NL1020441 C2 NL 1020441C2 NL 1020441 A NL1020441 A NL 1020441A NL 1020441 A NL1020441 A NL 1020441A NL 1020441 C2 NL1020441 C2 NL 1020441C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
means
products
drying
preceding
apparatus according
Prior art date
Application number
NL1020441A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Wilco Fauth
Original Assignee
Machf En Roestvrijstaalindustr
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Machf En Roestvrijstaalindustr filed Critical Machf En Roestvrijstaalindustr
Priority to NL1020441 priority Critical
Priority to NL1020441A priority patent/NL1020441C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1020441C2 publication Critical patent/NL1020441C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B3/00Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat
  • F26B3/28Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun
  • F26B3/283Drying solid materials or objects by processes involving the application of heat by radiation, e.g. from the sun in combination with convection
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
  • F26B17/02Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by belts carrying the materials; with movement performed by belts or elements attached to endless belts or chains propelling the materials over stationary surfaces
  • F26B17/04Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by belts carrying the materials; with movement performed by belts or elements attached to endless belts or chains propelling the materials over stationary surfaces the belts being all horizontal or slightly inclined
  • F26B17/045Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by belts carrying the materials; with movement performed by belts or elements attached to endless belts or chains propelling the materials over stationary surfaces the belts being all horizontal or slightly inclined the material on the belt being agitated, dispersed or turned over by mechanical means, e.g. by vibrating the belt, by fixed, rotating or oscillating elements
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F26DRYING
  • F26BDRYING SOLID MATERIALS OR OBJECTS BY REMOVING LIQUID THEREFROM
  • F26B17/00Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement
  • F26B17/02Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by belts carrying the materials; with movement performed by belts or elements attached to endless belts or chains propelling the materials over stationary surfaces
  • F26B17/08Machines or apparatus for drying materials in loose, plastic, or fluidised form, e.g. granules, staple fibres, with progressive movement with movement performed by belts carrying the materials; with movement performed by belts or elements attached to endless belts or chains propelling the materials over stationary surfaces the belts being arranged in a sinuous or zig-zag path

Description

DROOGINRICHTING EN WERKWIJZE VOOR HET DROGEN DRYING DEVICE AND METHOD FOR DRYING

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een drooginrichting voor het drogen van bijvoorbeeld groenten, 5 kruiden en/of fruit in combinatie met een werkwijze voor het drogen van groenten, kruiden en/of fruit en op groenten, kruiden en/of fruit die gedroogd zijn volgens de bovengenoemde werkwijze. The present invention relates to a drying apparatus for drying for instance vegetables, 5 herbs and / or fruit in combination with a method for drying vegetables, herbs and / or fruit, and to vegetables, herbs and / or fruit which have been dried in accordance with the above-mentioned method.

In de voedingsmiddelenindustrie is de bewerking van 10 de producten onderhevig aan een voortdurende verbetering. In the food industry the processing of the products 10 is subject to a constant improvement. De eisen die aan de producten gesteld worden met betrekking tot versheid, bacterie-opbouw en geur en aanzicht daarvan worden steeds strenger. The requirements to be met by the products with respect to freshness, bacterial build-up and smell and appearance thereof are becoming increasingly stringent. Daarbij ontstaat er een toenemende vraag naar kant en klare maaltijden en voorgesneden versproducten. In addition, there is an increasing demand for ready-made meals and pre-cut fresh products. 15 De in deze maaltijden en voorgesneden producten verwerkte groenten en fruit moeten voldoen aan strenge normen, en daarbij is de houdbaarheid van belang. 15 of these meals and cut products processed fruit and vegetables must meet strict standards, and thereby the durability of interest.

Met systemen die bekend zijn volgens de stand van de techniek worden groenten, kruiden en/of fruit na het bewerken 20 daarvan gedroogd door middel van warme lucht die over de producten gevoerd wordt. With systems according to the state of the art are known to be vegetables, herbs and / or fruit after machining 20 thereof dried by means of hot air which is passed over the products. Deze warme lucht zorgt zowel voor het drogen van de producten als voor het afvoeren van het verdampte water. This warm air provides both for the drying of the products as well as for the removal of the evaporated water. Met een dergelijke droogwerkwijze wordt echter een te korte houdbaarheid verkregen om verse groenten 25 in bijvoorbeeld salade's of andere kant en klare voorgesneden versproducten te verwerken. With such a drying process is obtained, however, too short a shelf life of fresh vegetables in order to process 25 in, for instance salads or other ready-made pre-cut fresh products.

De onderhavige uitvinding heeft tot doel de bovengenoemde problemen te ondervangen en verschaft daarvoor een werkwijze voor het drogen van producten zoals groenten, 30 kruiden en/of fruit, in combinatie met een inrichting voor het drogen van producten zoals groenten, kruiden en/of fruit, omvattende: - een huis; The present invention aims to overcome the above-mentioned problems and provides therefor a method for drying products such as vegetables, 30 herbs and / or fruit, in combination with an apparatus for drying products such as vegetables, herbs and / or fruit, comprising: - a housing; ' J2 34 4 2 - in het huis aangebrachte droogmiddelen (infraroodsysteem), die één of meer IR-emitters omvatten, die' infrarode straling in een gewenst spectrum uitzenden voor het drogen van de producten; 'J 2 34 4 2 - arranged in the housing drying means (infrared system) which comprise one or more IR-emitters which' infra-red radiation in a desired spectrum for broadcast of drying the products; 5 - in het huis aangebrachte transportmiddelen voor het met een gewenste snelheid langs de droogmiddelen voeren van de producten; 5 - arranged in the housing transporting means for carrying the products at a desired speed along the drying means; en - in of aan het huis aangebrachte ventilatormiddelen voor het afvoeren van het door de droogmiddelen vrijgemaakte 10 vocht van de oppervlakte van de producten. and - in or on the housing fan means for discharging the released by the drying means 10 of moisture from the surface of the products.

Een dergelijke inrichting kan producten drogen tot een gewenste vochtigheid, waarbij een langere houdbaarheid van de producten behaald wordt, waarbij de producten er beter uitzien dan bij producten die gedroogd zijn volgens de stand 15 van de techniek, waarbij een energiebesparing wordt bereikt ten opzicht van het drogen volgens de stand van de techniek en waarbij de producten niet beschadigd worden waardoor de kwaliteit van de eindproducten verbetert. Such a device may products to dry to a desired moisture content, to give a longer shelf life of the products is achieved, wherein the products look better than products dried according to the state 15 of the technique, in which an energy saving is achieved relative to the drying according to the state of the art and in which the products are not damaged, which improves the quality of the end products.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat de 20 inrichting klopmiddelen voor het opschudden van de producten. In a further preferred embodiment, the apparatus 20 jolting means for shaking the products. Door toepassing van dergelijke klopmiddelen worden de producten aan alle zijden daarvan op gelijke wijze gedroogd teneinde de kwaliteit van de eindproducten te verbeteren. By applying such jolting means the products are dried on all sides of it in the same way in order to improve the quality of the end products.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvatten de 25 transportmiddelen twee of meer, en bij voorkeur drie, transportbanden voor het transporteren van de producten. In a further preferred embodiment, the conveyor means 25, two or more, and preferably three conveyor belts for transporting the products. Door het toepassen van twee of meer transportbanden wordt de lengte van de inrichting beperkt tot een van te voren bepaalde lengte. By applying two or more conveyor belts, the length of the device is limited to a predetermined length.

30 In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat de inrichting koelmiddelen voor het koelen van de produkten met koele lucht, waardoor de temperatuur van de producten 3 verlaagd wordt zodat de houdbaarheid van de producten verbeterd wordt en de voedingsstoffen daarin bewaard blijven. 30 In a further preferred embodiment the device comprises cooling means for cooling the products with cool air, whereby the temperature of the product 3 is reduced so that the shelf life of the products is improved and the nutrients remain stored therein.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvat de inrichting eerste, tweede, derde en vierde regelmiddelen voor 5 het aansturen van de ventilatormiddelen, de droogmiddelen, de transportmiddelen en de koelmiddelen respectievelijk en die daarmee gekoppeld zijn teneinde een, indien mogelijk, snelle en energiebesparende droging van de producten te verkrijgen met een hoge kwaliteit. In a further preferred embodiment, the apparatus comprises first, second, third, and fourth control means 5 controlling the fan means, the drying means, the transporting means and the cooling means respectively and which are coupled thereto in order one, if possible, high-speed and energy-saving drying of the products be obtained with a high quality. Door het toepassen van deze 10 regelmiddelen kan de temperatuur van de versproducten bij het afdrogen beperkt worden tot onder de 20°C, en bij voorkeur tot 12°C - 17°C, bij welke temperatuur de voedingsstoffen in de producten bewaard blijven en de houdbaarheid daarvan verlengd wordt, en bij het doordrogen van de uiteindelijk 15 gedroogde producten bij voorkeur tot 30°C tot 70°C. Through the use of these 10 control means, the temperature of the fresh products from the drying will be limited to below 20 ° C, and preferably up to 12 ° C - 17 ° C, at which temperature the nutrients in the products preserved stay and the shelf-life thereof, is extended, and in the through drying of the finally dried products preferably 15 to 30 ° C to 70 ° C.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm zijn de onderdelen van de inrichting waar mogelijk uitgevoerd in roestvrij staal (RVS), voor toepassing daarvan in de voedingsmiddelenindustrie. In a further preferred embodiment, the components of the device, where possible, made of stainless steel (SS), for its use in the food industry. Door toepassing van kwalitatief 20 hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal voldoet de inrichting aan strenge normen voor de voedingsmiddelenindustrie. By using 20 high quality materials such as stainless steel satisfies the establishment of high standards for the food industry.

In een verdere voorkeursuitvoeringsvorm omvatten de droogmiddelen zogenoemde STIR-modules (Selective Transformed 25 Infra-Red) voor het uitstralen van infraroodstraling met een van te voren bepaalde golflengte. In a further preferred embodiment, the drying means so-called STIR modules (Selective Transformed Infra-Red 25) for emitting infrared radiation of a predetermined wavelength. Door toepassing van dergelijk STIR-modules is het mogelijk alleen de watermoleculen te laten verdampen zonder dat de voedingsproducten daardoor aangetast worden, waarbij de 30 golflengte zodanig gekozen kan worden dat de producten gelijktijdig gesteriliseerd worden. By applying such STIR modules it is possible only to vaporize the water molecules, without the food products being affected thereby, wherein the may be that the products are sterilized at the same selected wavelength 30 in such a manner.

In een verder voorkeursuitvoeringsvorm wordt de temperatuur van de infraroodmodules beperkt tot 180 - 270°C In a further preferred embodiment, the temperature of the infrared modules is limited to 180 to 270 ° C

102 04 4 < 4 enerzijds voor het minimaliseren van de thermische belasting van de producten en anderzijds voor het verbeteren van de houdbaarheid van de producten. 102 04 4 <4 on the one hand to minimize the thermal load on the products and on the other hand to improve the shelf life of the products. Door de infraroodmodules in dit temperatuurbereik in te stellen wordt een steriliserende 5 en schonende droging van de producten verkregen tot een restvochtgehalte van 0-4% bij het doordrogen respectievelijk een oppervlaktevochtigheid van 0-2 % bij het afdrogen. Because of the infrared modules in this temperature range to be set is a sterilizing 5 and gentle drying of the products obtained to a residual moisture content of 0-4% by drying at, respectively, a surface moisture of 0-2% in the drying.

Volgens een verder aspect verschaft de onderhavige 10 uitvinding een werkwijze voor het drogen van voedingsproducten zoals groenten, kruiden en/of fruit, omvattende de stappen van: - het aanbrengen van een huis; According to a further aspect, the present 10 invention, a method for drying food products such as vegetables, herbs and / or fruit, comprising the steps of: - arranging a housing; - het in het huis aanbrengen van droogmiddelen, 15 omvattende één of meer IR-modules, voor het uitzenden van infrarode (IR) straling van een gewenst spectrum voor het drogen van de producten; - it is in the house applying drying means 15 comprising one or more IR-modules for emitting infrared (IR) radiation of a desired spectrum for the purpose of drying the products; - het in het huis aanbrengen van transportmiddelen voor het met een gewenste snelheid langs de droogmiddelen 20 voeren van de producten; - it is in the house installation of transport means for at a desired speed along the drying means 20 carrying the products; en - het in of aan het huis aanbrengen van ventilatormiddelen voor het afvoeren van vocht uit de producten. and - in or on the housing fan means for arranging the drainage of moisture from the products.

Met een dergelijke werkwijze worden producten tot een 25 gewenste vochtigheid gedroogd, waarbij een langere houdbaarheid van de producten behaald wordt, waarbij de producten er beter uitzien dan producten die gedroogd zijn volgens de stand van de techniek, waarbij een energiebesparing wordt bereikt ten opzicht van het drogen 30 volgens de stand van de techniek en waarbij de producten niet beschadigd worden waardoor de kwaliteit van de gedroogde producten verbetert. With such a method products are dried to a 25 desired moisture content, wherein a longer shelf life of the products is achieved, wherein the products look better than products dried according to the state of the art, wherein an energy saving is achieved relative to the drying 30 according to the state of the art and in which the products are not damaged, which improves the quality of the dried products.

5 5

Verdere voordelen en kenmerken van de onderhavige uitvinding worden verduidelijkt aan de hand van de bij gevoegde figuren, waarin tonen: - fig. 1, een perspectivisch aanzicht van een 5 inrichting volgens de onderhavige uitvinding in een eerste voorkeursui tvoeringsvorm; Further advantages and features of the present invention will be elucidated with reference to the appended figures, in which: - Figure 1 is a perspective view of a fifth device according to the present invention in a first voorkeursui tvoeringsvorm;. - fig. 2, een perspectivisch achteraanzicht van de inrichting uit figuur 1; - Figure 2, a rear perspective view of the device of figure 1;. - fig. 3, in onderdelen uit elkaar gehaalde 10 droogmiddelen volgens de onderhavige uitvinding in een eerste voorkeursuitvoeringsvorm; - fig 3, in parts disassembled drying means 10 according to the present invention in a first preferred embodiment; Fig. - fig. 4, zijaanzicht van transportmiddelen en klopmiddelen volgens de onderhavige uitvinding in een eerste voorkeursuitvoeringsvorm; - fig 4, side view of transporting means and jolting means according to the present invention in a first preferred embodiment; Fig. en 15 - fig. 5, klopmiddelen volgens de onderhavige uitvinding in een eerste voorkeursuitvoeringsvorm. and 15 - fig. 5, jolting means according to the present invention in a first preferred embodiment.

Een drooginrichting 1 (fig. 1) volgens de onderhavige uitvinding omvat een huis 2 waarbinnen het droogproces plaatsvind. A drying apparatus 1 (fig. 1) according to the present invention comprises a housing 2 within which the drying process takes place. De voedingswaren worden bij 4 in de machine 20 ingevoerd en via de transportband 6, die in een blauwe kleur is uitgevoerd zodat het onderscheid tussen de voedingswaren en de onderdelen van de transportband duidelijk is, verder de machine 1 ingevoerd. The foodstuffs are fed into the machine at 4 and 20 via the conveyor belt 6, which is carried out in a blue color so that the distinction between the foodstuffs and the components of the conveyor belt is evident, further entered the machine 1. In het huis zijn een aantal deuren 8 aangebracht welke geopende kunnen worden voor het in en uit 25 de machine schuiven van infraroodmodules 10. De infraroodmodules 10 zijn langwerpig en plat uitgevoerd zodat deze eenvoudig boven de transportband 6 aangebracht kunnen worden. In the housing are arranged a number of doors 8 which can be opened in front of the slide 25 into and out of the machine of infrared modules 10. The infrared modules 10 are designed oblong and flat so that it easily above the conveyor belt 6 may be provided. Aan het andere uiteinde van de transportband 6 bevindt zich een opvangscherm 12 via welk scherm de 30 voedingsproducten van de band 6 afvallen en op een daaronder gelegen tweede transportband 14 terecht komen. At the other end of the conveyor belt 6 is situated a collecting screen 12, via which screen the food products 30 of the strip 6 to lose weight and to an underlying second conveyor belt 14 end up. Deze tweede transportband 14 beweegt in een tegenovergestelde richting, zodat de totale lengte van de machine 1 verkort wordt. This second conveyor belt 14 moves in an opposite direction, so that the total length of the machine 1 is shortened. Naar 6 keuze kunnen in andere voorkeursuitvoeringsvormen meerdere transportbanden die telkens in een tegenovergestelde richting' dan de bovengelegen transportband bewegen aangebracht worden voor het verder verkorten van de lengte van de 5 drooginrichting 1. Boven de transportband 14 zijn naar keuze weer infraroodmodules 10 aangebracht voor het uitstralen van infraroodstraling voor het verdampen van water en het drogen van de producten. In 6 Alternatively, in other preferred embodiments a plurality of conveyor belts which are each arranged to move in an opposite direction "than the upper conveyor belt for further shortening of the length of the five drying apparatus 1. Above the conveyor belt 14 are optionally again infrared modules 10 are provided for emitting infrared radiation for evaporating water and drying of the product. De voedingsproducten verlaten de drooginrichting 1 bij 16 en worden van daar verder 10 getransporteerd voor verdere verwerking. The food products leave the drying apparatus 1 at 16 and from there will be transported further 10 for further processing. Tevens tonen de ventilatoren 18 die lucht van buiten de machine dwars op de bewegingsrichting van de draagband de drooginrichting inblazen voor het koelen van de voedingsmiddelen en tevens voor het afvoeren van vochtige lucht. Also, show the fans 18, which air from outside the machine transverse to the direction of movement of the carrier belt of the drying device for blowing in cooling the food, and also for the discharge of moist air. Regelkasten 20 zijn 15 bovenop resp. Control boxes 20 are on top of 15, respectively. naast het huis 2 van de machine aangebracht voor het regelen van de snelheid van de kloppers 64,66, de snelheid van de ventilatoren 18, de snelheid van de transportbanden 6, 14 en van de energie van de infraroodmodules 10. next to the housing 2 of the machine is arranged for controlling the speed of the beaters 64,66, the speed of the fans 18, the speed of the conveyor belts 6, 14 and of the energy of the infrared modules 10.

20 Een perspectivisch achteraanzicht van de drooginrichting 1 (fig. 2) toont, naast de hierboven reeds beschreven onderdelen, de twee motoren 22 en 24 voor het aandrijven van de transportbanden 6 en 14 respectievelijk. 20 a perspective rear view of drying apparatus 1 (fig. 2) shows, in addition to the components already described above, the two motors 22 and 24 for driving of the conveyor belts 6 and 14 respectively. Verder tonen twee elektromotoren 26 voor het aandrijven van 25 kloppereenheden die onder de transportbanden 6 en 14 zijn aangebracht voor het lichtelijk omschudden van de producten op de transportbanden, welke kloppereenheden later worden toegelicht. Further, show two electric motors 26 for driving beater 25 units that are arranged under the conveyor belts 6 and 14 for slightly tossing of the products on the conveyor belts, which beater units will be explained later. Aan de bovenzijde van de drooginrichting 1 zijn afzuigkappen met afvoerbuizen 28 en 30 aangebracht voor het 30 in de lengterichting van de inrichting afzuigen van vochtige lucht die zich boven de transportbanden bevindt met behulp van verder niet getoonde ventilatoren. On the top side of drying apparatus 1 are extractors with discharge pipes 28 and 30 for 30 in the longitudinal direction of the suction device of moist air which is situated above the conveyor belts by means of not shown fans. Door het regelen van de afzuigsnelheid in de lengterichting kan de f Γι /< .. Λ 7 producttemperatuur op een vooraf bepaalde waarde gehandhaafd worden. By controlling the extraction speed in the longitudinal direction of the f Γι / <.. 7 Λ product temperature can be maintained at a predetermined value.

Een infraroodmodule 10 (fig. 3) omvat keramische elementen 40 voor een gewoon infrarood (IR) resp. An infrared module 10 (fig. 3) comprises ceramic elements 40 for a normal infrared (IR), respectively. voor STIR 5 (Selective Transformed Infra-Red) waardoorheen twee of meer elektrisch geleidende gloeidraden 42 lopen. 5 for STIR (Selective Transformed Infra-Red), through which two or more electrically conductive filaments 42 run. Door het regelen van het in de gloeidraden 42 gediscipeerde elektrische vermogen kan de door de cilindervormige keramische elementen 40 uitgestraalde infraroodstraling tot een vooraf bepaald 10 stralingsvermogen (W/cm2) aangestuurd worden. By controlling the filaments 42 in the gediscipeerde electric power can be controlled to the infrared radiation 40 emitted by the cylindrical ceramic elements 10 up to a predetermined radiant power (W / cm2). Het door het keramiek vooraf bepaalde stralingsbereik resp. The predetermined range of radiation by the ceramic material, respectively. golflengten λ blijven daarbij hoofdzakelijk constant en komen zo veel mogelijk overeen met het absorptievermogen (trillingskarakteristiek) van de watermolekulen. wavelengths λ thereby substantially remain constant, and coming as far as possible corresponds to the absorption capacity (oscillation characteristic) of the water molecules. Zodoende kan 15 het water bij het drogen doelmatig van biologische producten verwijderd worden bij lagere temperaturen dan bij het drogen met convectiewarmte volgens de stand van de techniek. Thus, it can be removed 15, the water in the drying of organic products efficiently at lower temperatures than during drying with convection heat, according to the state of the art. Om de gloeidraden 42 is daarvoor een drager aangebracht, bij voorkeur een cilindervormige buis van keramiek materiaal. To the filaments 42 is provided for this purpose a carrier, preferably a cylindrical tube of ceramic material. Bij 20 de STIR-elementen is om de drager nog een keramieklaag aangebracht, voor het bereiken van een hogere efficiëntie. At 20, the STIR elements is to have a ceramic layer applied to the carrier, in order to achieve a higher efficiency. Kenmerken van het beschreven Selectieve Getransformeerde Infra-Rood-element zijn een hoog emissiegetal ε en een emissiespectrum λ dat goed geabsorbeerd wordt door water. Characteristics of the described Selective Transformed Infra-Red element are a high emission number ε λ and an emission spectrum which is well absorbed by water. Het 25 IR-vermogen P dat met de elementen 40 kan worden opgewekt ligt in het bereik van ongeveer 1,25 - 25 kW/m2. 25 The IR power P which can be generated with elements 40 lies in the range of from about 1.25 to 25 kW / m 2.

De elementen 40 zijn in een houder 44 aangebracht met aan de uiteinden daarvan de bedrading 46 voor het toevoeren van elektrisch vermogen. The elements 40 are in a holder 44 is provided with at the ends thereof the wiring 46 for supplying electric power. Boven de elementen 40 is de 30 reflector 48 aangebracht van een goed spiegelend metaal, zoals edelstaal dat aan de oppervlakte gepolijst is of waarvan de oppervlakte verguld is. Above the elements 40, the reflector 30, 48 is provided with a well-reflective metal, such as stainless steel which is polished at the surface, or the surface of which is gilded. De reflector 48 zorgt dat IR-straling niet alleen rechtstreeks maar ook via de 8 reflector 48 de te drogen producten bereikt. The reflector 48 ensures that IR radiation not only directly but also via reflector 48 to the 8 to reach the products to be dried. Tevens is aan de zichtzij de van de elementen 40 een beschermrooster 50 van roestvrij staal aangebracht. It is also to the zichtzij ​​the of the elements 40 is a protective grid 50 of stainless steel affixed. Het geheel van reflector 48, IR-elementen 40 en beschermrooster 50 is in een beschermkap 52 5 van roestvrij staal aangebracht. The whole of reflector 48, IR elements 40 and protective grid 50 is in a protective cover 52 arranged 5 of stainless steel. De beschermkap heeft een langwerpige platte vorm zodat deze gemakkelijk in en uit de drooginrichting 1 (fig. 1) te schuiven is. The protective cover has an elongated flat shape, so that it is easy to slide in and out of drying apparatus 1 (fig. 1). Voor gebruik in de levensmiddelenindustrie, om te voldoen aan de strenge zekerheidseisen en standaarden, zijn de onderdelen getoond in 10 fig. 3 door verlijmen, lassen of verklikken in de beschermkap 52 aangebracht, en er zijn geen klinknagels, pennen of schroeven gebruikt of andere bevestigingstechnieken die gemakkelijk bevuilen. For use in the food industry, in order to comply with the strict safety requirements and standards, the components shown in 10 Fig. 3 by gluing, welding or the rat on in the protective cap 52 is provided, and there are no rivets, used pins or screws or other fastening techniques which easily contaminate. De droogeenheid 10 is zodanig opgebouwd dat deze wasbaar is met in de voedingsmiddelenindustrie 15 gangbare schoonmaakmethoden met zuren, basen en mechanische reinigingsmiddelen die overeenkomen met de hygiënische eisen van de levensmiddelentechniek. The drying unit 10 is constructed such that it is washable by the food industry in 15 conventional cleaning methods using acids, bases and mechanical cleaning means which correspond to the hygienic requirements of the food art.

Voor een betere algehele droging worden de producten 60 die zich op de aanvoerband 6 bevinden (fig. 4) door onder 20 de aanvoerband aangebracht klopeenheden omgeschud, zodat de producten 60 aan alle zijden daarvan drogen. For a better general drying, the products 60 located on the feed belt 6 (Fig. 4) through 20 under the conveyor belt units arranged knock swirled, so that products 60 dry on all sides thereof. Een klopeenheid bestaat uit een centrale as 62 waaraan tegenoverliggende zijde daarvan twee excentrische assen 64 en 66 zijn aangebracht. A knock unit consists of a central shaft 62 to which opposite side thereof two eccentric shafts 64 and 66 are arranged. Bij draaiing van de as 62 raken de excentrische 25 assen 64, 66 afwisselend de draagband 6 waardoor deze in de orde van 10 - 100 mm wordt opgelicht voor het omschudden van de producten 60. De draaifrequentie van de as 62 kan geregeld worden, afhankelijk van de gewenste droging en het product 60. Upon rotation of the shaft 62 touch the eccentric 25, shafts 64, 66 alternately to the carrier tape 6, through which this is of the order of 10 - is lifted for the tossing of the products 60. The shaft rotation frequency 62 may be arranged 100 mm, depending on the desired drying, and the product 60.

30 Afhankelijk van de lengte van de drooginrichting 1 kunnen één of meer klopeenheden met de twee assen 64 en 66 die om de as 62 draaien na elkaar worden aangebracht. 30 Depending on the length of drying apparatus 1, one or more knock units with the two shafts 64 and 66 that rotate around the shaft 62 are arranged one after the other. De assen 62 worden aangedreven door een elektromotor 26. Het 102 04,11 9 vermogen daarvan wordt via overbrengingsmechanisme 68 verdeeld over de centrale assen 62. Aan het tegenoverliggende uiteinde daarvan zijn de assen 62 bevestigd in lagering 70. The shafts 62 are driven by an electric motor 26. The power thereof is 102 04,11 9 via transmission mechanism 68 distributed about the central axis 62. At the opposite end thereof the shafts 62 are mounted in bearings 70.

Met de bovenbeschreven drooginrichting kunnen 5 voedingsproducten zoals ijsbergsla, bladsla, spinazie, broccoli, uien en wortelen met een oppervlaktevochtigheid van 25 - 7% gedroogd worden tot een oppervlaktevochtigheid van 4 - 0% waarbij de versheid van het product behouden blijft en de houdbaarheid daarvan in de orde van 4-20 dagen is door de 10 producten in het temperatuurbereik van 20°C tot 1°C te houden tijdens het drogen daarvan. With the above-described drying device 5 may food products such as iceberg lettuce, leaf lettuce, spinach, broccoli, onions and carrots with a surface moisture of 25 - 7% dried to a surface moisture of 4-0% where the freshness of the product is retained and the shelf life thereof in of the order of 4-20 days by the 10 products in the temperature range of 20 ° C to 1 ° C to maintain during the drying process thereof. Tevens is het mogelijk bladvormige voedingsproducten zoals thee, hop, kruiden, uien en broccoli van een productvochtigheid van ongeveer 90 - 60% tot een productvochtigheid van 12 - 0% te drogen waarbij de 15 producten in het voedingsstofbehoudende temperatuurbereik van 90 - 20°C gehouden worden tijdens het droogproces. It is also possible sheet-like food products such as tea, hops, herbs, onions and broccoli from a product moisture of about 90-60% to a product humidity of 12-0% for drying in which the 15 products in the nutrient-retaining temperature range of 90 - held 20 ° C be during the drying process.

Een praktische uitvoering van de drooginrichting 1 omvat 1-4 klopeenheden per meter, waarbij de amplitude van de klopper 10 - lOOmm is waarmee de voedingsmiddelen in een 20 bereik van 10 - 200mm in verticale richting worden bewogen. A practical embodiment of drying apparatus 1 comprises knock 1-4 units per meter, wherein the amplitude of the beater 10 - lOOmm is that the food products in a 20 range of 10 - 200 mm can be moved in the vertical direction.

De klopperfrequentie ligt in het bereik van 0,1 - 10Hz. The beater frequency is in the range of 0.1 - 10Hz. De laagdikte van het op de aanvoerband 6 geplaatste voedingsmiddel ligt in het bereik van 0 - 200mm. The layer thickness of the conveyor belt 6 disposed on the food product is in the range of 0 - 200 mm. De intensiteit van de infraroodwarmte die afgegeven wordt door 25 de IR-modules ligt in het bereik van 0 - 20kW/m2. The intensity of the infrared heat emitted by the IR-modules 25 is in the range of 0 - 20 kW / m 2. De intensiteit van de beluchting via ventilatoren 18 en de ontluchting via buizen 28 kan geregeld worden, waarbij de beluchtingstemperatuur in het bereik van 0 - 40°C ligt en de vochtigheid van de aangeblazen lucht in het bereik van droge 30 tot vochtige lucht ligt. The intensity of the aeration via fans 18 and the deaeration via pipes 28 can be controlled, wherein the aeration temperature in the range of 0 - is 40 ° C and the humidity of the blown air in the range of dry 30 is set to moist air. Tevens kan de drogingsduur, afhankelijk van de bandsnelheid, gevarieerd worden van bijvoorbeeld 2 - 120 min. Door het gunstig instellen van de bovengenoemde parameters kan per product de kwaliteit en 10 versheid daarvan worden ingesteld. It may also, the drying duration, depending on the tape speed, for example, be varied from 2 - 120 min., Product by product can By conveniently setting the above-mentioned parameters are set in the quality and freshness 10 thereof. Voor ijsbergsla en andere soorten salade's kan een langere houdbaarheid van de producten verkregen worden tot 4-20 dagen. For iceberg lettuce and other types of salad a longer shelf life's can be obtained from the products up to 4-20 days. De groente ziet er beter uit na het droogproces. The vegetables look better after the drying process. Tevens wordt een 5 energiebesparing bereikt ten opzichte van centrifugetechnieken of drogen met lucht. In addition, a fifth energy saving is achieved compared to centrifuge techniques or drying with air. Daarbij wordt de salade niet beschadigd, wat wederom leidt tot een betere versheid en houdbaarheid daarvan en kan de temperatuur van de sla tot maximaal 15°C oplopen tijdens het droogproces. In addition, the salad is not damaged, which in turn leads to an improved freshness and shelf life thereof, and may be the temperature of the lettuce to a maximum of 15 ° C occur during the drying process.

10 De gezochte bescherming is niet beperkt tot de bovenbeschreven voorkeursuitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding waarin velerlei modificaties denkbaar zijn, deze wordt echter bepaald door de bij gevoegde conclusies. 10, the protection sought is not limited to the above described preferred embodiment of the present invention, in which many modifications can be envisaged, however, it is determined by the appended claims.

Claims (29)

1. Werkwij ze voor het drogen van voedingsmiddelen zoals groenten, kruiden en/of fruit met een inrichting voor 5 het drogen van producten, waarbij de inrichting omvat: - een huis; 1. A method for drying foodstuffs such as vegetables, herbs and / or fruit with an apparatus for drying products 5, wherein the device comprises: - a housing; - in het huis aangebrachte droogmiddelen, omvattende één of meer IR-modules, voor het uitzenden van infrarode (IR) straling van een gewenst spectrum voor het drogen van de 10 producten; - arranged in the housing drying means comprising one or more IR-modules for emitting infrared (IR) radiation of a desired spectrum for the drying of the products 10; - in het huis aangebrachte transportmiddelen voor het met een gewenste snelheid langs de droogmiddelen voeren van de producten; - arranged in the housing transporting means for carrying the products at a desired speed along the drying means; en - in of aan het huis aangebrachte ventilatormiddelen 15 voor het koelen van de voedingsmiddelen en tevens voor het afvoeren van vochtige lucht. and - in or on the housing fan means 15 to cool the foodstuffs and also for the discharge of moist air.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij de inrichting tevens klopmiddelen omvat die nabij de transportmiddelen zijn aangebracht voor het door elkaar 20 schudden van de producten. 2. A method according to claim 1, wherein the apparatus also comprises jolting means which adjacent to the transport means are provided for interchangeably 20 shaking the products.
3. Werkwij ze volgens conclusie 1 of 2, waarbij de transportmiddelen twee of meer, en bij voorkeur drie, transportbanden voor het transporteren van de producten omvatten. 3. Method according to claim 1 or 2, wherein the conveying means, two or more, and preferably three conveyor belts for conveying the products.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, waarbij de transportbanden van kunststof zijn. 4. A method as claimed in claim 3, wherein the conveyor belts are of plastic.
5. Werkwijze volgens conclusie 1-4, waarbij de inrichting tevens koelmiddelen omvat voor het koelen van de producten door middel van luchtstromen en voor het afvoeren 30 van oppervlaktevochtigheid en ruimtevochtigheid. 5. A method as claimed in claim 1-4, wherein the apparatus also comprises cooling means for cooling the products by means of airflows and for discharging surface moisture and space 30 of humidity.
6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij de koelmiddelen één of meer ventilatoren omvatten voor het aanblazen van lucht van een gewenste snelheid en temperatuur. 6. A method as claimed in claim 5, wherein the cooling means comprise one or more fans for blowing in air at a desired speed and temperature. 10 204 41 10 204 41
7. Werkwijze volgens één van de conclusies 1-6, waarbij de onderdelen van de inrichting waar mogelijk uitgevoerd zijn in roestvrij staal (RVS), voor toepassing daarvan in de voedingsmiddelenindustrie. 7. A method according to any one of claims 1-6, wherein the components of the device, where possible, are made of stainless steel (SS), for its use in the food industry.
8. Werkwij ze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de IR-modules een keramisch materiaal van metaaloxide omvatten. 8. Method of any one of the preceding claims, wherein the IR-modules, a ceramic material of metal oxide.
9. Werkwijze volgens één van de conclusie 8, waarbij de droogmiddelen STIR-modules (Selective Transformed Infra- 9. A method according to any one of claim 8, wherein the drying means STIR modules (Selective Transformed Infra-
10. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de inrichting tevens eerste regelmiddelen 15 omvat voor het aansturen van de ventilatormiddelen, teneinde de producten op een gewenste temperatuur te houden en het droogproces doelmatiger te maken. 10. A method according to any one of the preceding claims, wherein the first control means 15 also comprises means for controlling the fan means, in order to hold the products at a desired temperature and to make the drying process more effectively.
10 Red) resp. Red 10), respectively. gewone keramische IR-modules omvatten voor het uitstralen van infraroodstraling met een van te voren bepaalde golflengte. normal ceramic IR-modules comprise means for emitting infrared radiation of a predetermined wavelength.
11. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, tevens omvattende tweede regelmiddelen voor het 20 aansturen van de droogmiddelen, teneinde infraroodstraling met een van te voren bepaald stralingsvermogen op te wekken. 11. A method according to any one of the preceding claims, also comprising second control means 20 for controlling the drying means in order to infrared radiation determined by a pre-radiation power to awaken.
12. Werkwij ze volgens één van de voorgaande conclusies, tevens omvattende derde regelmiddelen voor het aansturen van de transportmiddelen, voor het met een gewenste 25 snelheid langs de droogmiddelen voeren van de producten. 12. A process according to any one of the preceding claims, also comprising third control means for controlling the transport means, for the 25 at a desired speed along the drying means feeding the products.
13. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, tevens omvattende vierde regelmiddelen voor het aansturen van de koelmiddelen, voor het op een gewenste temperatuur houden van de producten. 13. A method according to any one of the preceding claims, also comprising fourth control means for controlling the cooling means, for maintaining a desired temperature of the products.
14. Werkwijze volgens één van de conclusies 1-13, waarbij de ventilatormiddelen de temperatuur van de producten tot 20°C beperken, en bij voorkeur tot in een bereik van 12- 10 20.4 41 17°C voor het verbeteren van de houdbaarheid van de producten. 14. A method according to any one of claims 1-13, wherein the fan means limit the temperature of the products up to 20 ° C, and preferably to within a range of 12- 10 20.4 41 17 ° C for improving the shelf life of the Products.
15. Inrichting voor het drogen van voedingsmiddelen zoals groenten, kruiden en/of fruit, omvattende: 5. een huis; 15. A device for drying foodstuffs such as vegetables, herbs and / or fruit, comprising: a housing 5; - in het huis aangebrachte droogmiddelen, omvattende één of meer IR-elementen, voor het uitzenden van infrarode (IR) straling van een gewenst spectrum voor het drogen van de producten; - arranged in the housing drying means comprising one or more IR elements for emitting infrared (IR) radiation of a desired spectrum for the purpose of drying the products; 10. in het huis aangebrachte transportmiddelen voor het met een gewenste snelheid langs de droogmiddelen voeren van de producten; 10. provided in the housing transporting means for carrying the products at a desired speed along the drying means; en - in of aan het huis aangebrachte ventilatormiddelen voor het koelen van de voedingsmiddelen en tevens voor het 15 afvoeren van vochtige lucht. and - in or on the housing fan means for cooling of the foodstuffs and also for the 15 discharge of moist air.
16. Inrichting volgens conclusie 15, tevens omvattende klopmiddelen die nabij de transportmiddelen zijn aangebracht voor het door elkaar schudden van de producten. 16. An apparatus according to claim 15, also comprising jolting means which adjacent to the transport means are provided for by shaking together of the products.
17. Inrichting volgens conclusie 14 of 15, waarbij de 20 transportmiddelen twee of meer, en bij voorkeur drie, transportbanden voor het transporteren van de producten omvatten. 17. An apparatus as claimed in claim 14 or 15, wherein the conveyor means 20, two or more, and preferably three conveyor belts for conveying the products.
18. Inrichting volgens conclusie 17, waarbij de transportbanden van kunststof zijn. 18. The apparatus according to claim 17, wherein the conveyor belts are of plastic.
19. Inrichting volgens conclusie 15-18, tevens omvattende koelmiddelen voor het koelen van de droogmiddelen door middel van luchtstromen. 19. An apparatus according to claim 15-18, also comprising cooling means for cooling the drying means by means of air currents.
20. Inrichting volgens conclusie 19, waarbij de koelmiddelen één of meer ventilatoren omvatten voor het 30 aanblazen van lucht van een gewenste snelheid en temperatuur. 20. The apparatus of claim 19, wherein the cooling means comprise one or more fans 30 for blowing of air at a desired speed and temperature.
21. Inrichting volgens één van de conclusies 15-20, waarbij de onderdelen van de inrichting waar mogelijk 1020441 uitgevoerd zijn in roestvrijstaal (RVS), voor toepassing daarvan in de voedingsmiddelenindustrie. 21. A device according to any one of claims 15-20, wherein the components of the device 1020441, where possible, have been carried out in stainless steel (SS), for its use in the food industry.
22. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de IR-elementen een keramisch materiaal 5 van een metaaloxide omvatten. 22. The apparatus according to any one of the preceding claims, wherein the IR elements comprise a ceramic material 5 of a metal oxide.
23. Inrichting volgens één van de conclusie 22, waarbij de droogmiddelen STIR-elementen (Selective Transformed Infra-Red) omvatten voor het uitstralen van infraroodstraling met een van te voren bepaalde golflengte. 23. An apparatus as claimed in any one of the claim 22, wherein the drying means STIR elements (Selective Transformed Infra-Red) for emitting infrared radiation of a predetermined wavelength.
24. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, tevens omvattende eerste regelmiddelen voor het aansturen van de ventilatormiddelen, teneinde de producten op een gewenste temperatuur te houden. 24. An apparatus according to any one of the preceding claims, also comprising first control means for controlling the fan means, in order to keep the products at a desired temperature.
25. Inrichting volgens één van de voorgaande 15 conclusies, tevens omvattende tweede regelmiddelen voor het aansturen van de droogmiddelen, teneinde infraroodstraling met een van te voren bepaalde golflengte op te wekken. 25. An apparatus according to any one of the preceding 15 claims, also comprising second control means for controlling the drying means in order to infrared radiation of a predetermined wavelength to excite.
26. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, tevens omvattende derde regelmiddelen voor het 20 aansturen van de transportmiddelen, voor het met een gewenste snelheid langs de droogmiddelen voeren van de producten. 26. An apparatus according to any one of the preceding claims, also comprising third control means for controlling the transport means 20, in front of it with a desired speed along the drying means feeding the products.
27. Inrichting volgens één van de voorgaande conclusies, tevens omvattende vierde regelmiddelen voor het aansturen van de koelmiddelen, voor het op een gewenste 25 temperatuur houden van de droogmiddelen. 27. The apparatus according to any one of the preceding claims, also comprising fourth control means for controlling the cooling means, for maintaining a desired temperature of the drying means 25.
28. Inrichting volgens één van de conclusies 15-27, waarbij de ventilatormiddelen de temperatuur van de producten tot 20°C beperken, en bij voorkeur tot in een bereik van 12-17°C voor het verbeteren van de houdbaarheid van de 3. producten. 28. The apparatus according to any one of claims 15-27, wherein the fan means limit the temperature of the products up to 20 ° C, and preferably to within a range of 12-17 ° C to enhance the shelf life of the products 3. .
29. Groente, kruiden en/of fruit, gedroogd met een werkwijze volgens één van de conclusies 1-15 of met een inrichting volgens één van de conclusies 15-28. 29. Vegetables, herbs and / or fruit dried with a method according to any one of claims 1-15 or with an apparatus according to any one of claims 15-28. W20441 W20441
NL1020441A 2002-04-19 2002-04-19 A drying device and method for the drying. NL1020441C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020441 2002-04-19
NL1020441A NL1020441C2 (en) 2002-04-19 2002-04-19 A drying device and method for the drying.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020441A NL1020441C2 (en) 2002-04-19 2002-04-19 A drying device and method for the drying.
EP20030076136 EP1355116A1 (en) 2002-04-19 2003-04-17 Drying apparatus and method for drying

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020441C2 true NL1020441C2 (en) 2003-10-23

Family

ID=28673132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020441A NL1020441C2 (en) 2002-04-19 2002-04-19 A drying device and method for the drying.

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP1355116A1 (en)
NL (1) NL1020441C2 (en)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10163087B4 (en) * 2002-10-30 2006-04-27 Ibt.Infrabiotech Gmbh Infrared radiator for the thermal treatment of goods
DE102008008952A1 (en) 2008-02-13 2009-08-20 Biopro Ag Biological Products Producing dry products from plant sprouts and/or seedlings and/or plants in early growth phase and/or its parts e.g. stem by applying selectively transformed infrared radiation, comprises heating and then cooling plant material to be dried
CN101690607B (en) 2009-09-03 2011-05-18 陆文光 Dehydrated vegetables continuous dryer
ITUA20163805A1 (en) * 2016-05-25 2017-11-25 Panghea Natural And Chemical Innovation S P A Apparatus and method for the thermal treatment of material of plant origin, and material of plant origin obtained by said method of heat treatment

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2452983A (en) * 1941-12-29 1948-11-02 Dehydration Inc Process of desiccating food products
FR947650A (en) * 1947-05-20 1949-07-07 Procedes Georges Seurin Soc D infra-red radiation oven
DE965117C (en) * 1941-12-10 1957-05-29 Gen Motors Corp Device for drying materials feinkoerniger
US5634281A (en) * 1995-05-15 1997-06-03 Universal Drying Systems, Inc. Multi pass, continuous drying apparatus
EP0780650A1 (en) * 1995-12-21 1997-06-25 Pannevis B.V. Device for filtering, washing and drying a solid material-liquid mixture
NL1008932C1 (en) * 1998-04-20 1999-10-21 Bijlsma Hercules B V Dryer for moist agricultural products, and method of drying.
WO2000042372A1 (en) * 1999-01-13 2000-07-20 Cat-Tec Industries, Inc. Agitated bed cooling, drying, or heating apparatus
DE20022157U1 (en) * 2000-11-10 2001-03-22 Advanced Photonics Tech Ag An arrangement for drying or calcining a bulk material
EP1164344A1 (en) * 2000-06-14 2001-12-19 Turatti s.r.l. Apparatus for continuosly drying vegetables, particularly leaf vegetables
DE10132535A1 (en) * 2000-07-22 2002-01-31 Gunnar Reinhardt Trocknungstec Method for drying materials using selective transmission infrared radiation

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE965117C (en) * 1941-12-10 1957-05-29 Gen Motors Corp Device for drying materials feinkoerniger
US2452983A (en) * 1941-12-29 1948-11-02 Dehydration Inc Process of desiccating food products
FR947650A (en) * 1947-05-20 1949-07-07 Procedes Georges Seurin Soc D infra-red radiation oven
US5634281A (en) * 1995-05-15 1997-06-03 Universal Drying Systems, Inc. Multi pass, continuous drying apparatus
EP0780650A1 (en) * 1995-12-21 1997-06-25 Pannevis B.V. Device for filtering, washing and drying a solid material-liquid mixture
NL1008932C1 (en) * 1998-04-20 1999-10-21 Bijlsma Hercules B V Dryer for moist agricultural products, and method of drying.
WO2000042372A1 (en) * 1999-01-13 2000-07-20 Cat-Tec Industries, Inc. Agitated bed cooling, drying, or heating apparatus
EP1164344A1 (en) * 2000-06-14 2001-12-19 Turatti s.r.l. Apparatus for continuosly drying vegetables, particularly leaf vegetables
DE10132535A1 (en) * 2000-07-22 2002-01-31 Gunnar Reinhardt Trocknungstec Method for drying materials using selective transmission infrared radiation
DE20022157U1 (en) * 2000-11-10 2001-03-22 Advanced Photonics Tech Ag An arrangement for drying or calcining a bulk material

Also Published As

Publication number Publication date
EP1355116A1 (en) 2003-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3512989A (en) Continuous popping apparatus and method
US3409447A (en) Treating food products with microwave energy and hot gas of decreasing humidity
Sumnu et al. Drying of carrots in microwave and halogen lamp–microwave combination ovens
KR960003890B1 (en) Ovens for treating foods
US4631837A (en) Method and apparatus for drying fruit pulp and the like
US4126946A (en) Grain drying apparatus and process
CA2032588C (en) Oven with heated-air delivery means
US3906115A (en) Method for the preparation of precooked meat products
CN100562700C (en) Method and apparatus for reduced pressure drying using microwave
US3214844A (en) Apparatus and method for drying particulate matter
EP0592255A1 (en) Oscillating air dispensers for microwave oven
US3908029A (en) Method for drying pasta products with microwave heating
AU617453B2 (en) Automatic dispenser for reheated portioned foods
NL1005460C2 (en) A process for the drying of materials, and apparatus therefor.
US4126945A (en) Method and apparatus for bulk material treatment
US4252055A (en) Tunnel-chamber baking oven
Wang et al. Drying characteristics and drying quality of carrot using a two-stage microwave process
US3703861A (en) Raw organic material cooker
US3321314A (en) Process for cooking bacon with microwave energy
US4190965A (en) Food dehydrator
US6230421B1 (en) Method and apparatus for drying grain
US4898189A (en) Method of and apparatus for treating uncured tobacco
US5347729A (en) Food and materials dryer
Chou et al. New hybrid drying technologies for heat sensitive foodstuffs
US5135122A (en) Method and apparatus for dehydrating fruit

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: FOOD TECHNOLOGY NOORD-OOST NEDERLAND B.V.

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20071101