NL1020212C2 - Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material. - Google Patents

Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material. Download PDF

Info

Publication number
NL1020212C2
NL1020212C2 NL1020212A NL1020212A NL1020212C2 NL 1020212 C2 NL1020212 C2 NL 1020212C2 NL 1020212 A NL1020212 A NL 1020212A NL 1020212 A NL1020212 A NL 1020212A NL 1020212 C2 NL1020212 C2 NL 1020212C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cutting
carriage
frame
pressure roller
web
Prior art date
Application number
NL1020212A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Cornelis Hermanus Ponsteen
Original Assignee
Cornelis Hermanus Ponsteen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cornelis Hermanus Ponsteen filed Critical Cornelis Hermanus Ponsteen
Priority to NL1020212 priority Critical
Priority to NL1020212A priority patent/NL1020212C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1020212C2 publication Critical patent/NL1020212C2/en

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B26HAND CUTTING TOOLS; CUTTING; SEVERING
  • B26FPERFORATING; PUNCHING; CUTTING-OUT; STAMPING-OUT; SEVERING BY MEANS OTHER THAN CUTTING
  • B26F1/00Perforating; Punching; Cutting-out; Stamping-out; Apparatus therefor
  • B26F1/38Cutting-out; Stamping-out
  • B26F1/40Cutting-out; Stamping-out using a press, e.g. of the ram type
  • B26F1/42Cutting-out; Stamping-out using a press, e.g. of the ram type having a pressure roller

Description

SNIJ-INRICHTING VOOR HET SNIJDEN VAN EEN PLAAT UIT EEN BAAN VAN EEN VOUWBAAR PLAATMATERIAALCUTTING DEVICE FOR CUTTING A PLATE FROM A JOB OF A FOLDABLE PLATE MATERIAL

De uitvinding betreft een snij-inrichting voor het uit een baan van een vouwbaar plaatmateriaal met een bepaalde breedte snijden van platen met zich over de breedte uitstrekkende respectieve begin- en eindprofielen.The invention relates to a cutting device for cutting plates with a certain width across a width of respective beginning and end profiles extending from a web of a foldable plate material.

5 Een dergelijke snij-inrichting is in het bijzonder bedoeld voor het uit een baan eindloos karton snijden van platen die in de lengterichting van de baan zijn voorzien van rillijnen in lengterichting, en die aan hun kopse kanten zijn voorzien van rillijnen in dwarsrichting voor het daarlangs 10 omvouwen van eindstukken, die aan hun uiteinden worden begrensd door respectieve begin- en eindprofielen.Such a cutting device is intended in particular for cutting sheets of endless cardboard from a web of endless cardboard in the longitudinal direction of the web with creases in the longitudinal direction, and which are provided at their ends with creases in the transverse direction along the longitudinal direction thereof. 10 fold over end pieces which are bounded at their ends by respective start and end profiles.

Het is bekend platen uit eindloos karton te snijden met behulp van een snij raam of stans-degelmes, dat in de te snijden kartonbaan wordt geperst.It is known to cut plates from endless cardboard with the aid of a cutting frame or die-cutting knife, which is pressed into the cardboard web to be cut.

15 Voor het op een dergelijke wijze snijden van platen uit karton dienen relatief hoge krachten te worden uitgeoefend op het snij raam, waartoe zware snijmachines vereist zijn. De krachten worden door de samenstellende delen van de machine geleid naar het vloeroppervlak waarop de machine geplaatst 20 is, wat evidente nadelen met zich meebrengt. De bekende snijmachines zijn bovendien kostbaar, terwijl een snelle slijtage van de messen in het snij raam snel resulteert in kwalitatief minder goede snij randen in de platen en in relatief hoge exploitatiekosten.For cutting plates from cardboard in such a way, relatively high forces must be exerted on the cutting frame, which requires heavy cutting machines. The forces are guided through the component parts of the machine to the floor surface on which the machine is placed, which entails obvious disadvantages. The known cutting machines are moreover expensive, while a rapid wear of the blades in the cutting frame quickly results in lower quality cutting edges in the plates and in relatively high operating costs.

25 Het is een doel van de uitvinding een snij-inrichting te verschaffen van een relatief lichte constructie, waarmee het mogelijk is platen te snijden uit een baan eindloos plaatmateriaal, in het bijzonder karton, waarbij de uitgeoefende krachten in de machine zelf worden opgenomen, en 30 waarbij slijtageproblemen met snijmessen zich niet althans in geringe mate voordoen.It is an object of the invention to provide a cutting device of a relatively light construction, with which it is possible to cut plates from a web of endless plate material, in particular cardboard, wherein the forces exerted are absorbed in the machine itself, and Wherein wear problems with cutting blades do not occur at least to a small extent.

Het is voorts een doel een snij-inrichting te verschaffen die duurzaam is, en die relatief goedkoop in gebruik is.It is a further object to provide a cutting device that is durable and that is relatively inexpensive to use.

102 ·. · 2102 ·. · 2

Deze doelen worden bereikt met een snij-inrichting van het in de aanhef omschreven type, die overeenkomstig de uitvinding omvat een in bedrijfstoestand horizontaal frame voor het daarover in een bepaalde transportrichting geleiden 5 van een baan van een vouwbaar plaatmateriaal, een boven dat frame plaatsbaar en met dat frame koppelbaar stempel dat in de transportrichting achtereenvolgens is voorzien van met het beginprofiel en het eindprofiel corresponderende messen, waarbij het door die messen begrensde centrale oppervlak van 10 het stempel correspondeert met uit de baan te snijden afvalstukken en de aan het centrale oppervlak grenzende perifere oppervlakken corresponderen met respectievelijk een begindeel en een einddeel van opeenvolgende platen, en een onder en aan dat frame in een wagen opgehangen en in contact 15 met die messen verplaatsbare aandrukrol, welke wagen aan een eerste zijde in axiale richting van de aandrukrol star en aan een tegenoverliggende tweede zijde in axiale richting van de aandrukrol beweegbaar met het frame is gekoppeld.These objects are achieved with a cutting device of the type described in the preamble, which according to the invention comprises a frame, in operating condition, horizontal for guiding thereon a path of a foldable sheet material over it in a specific direction of transport, a track which can be placed above said frame and stamp which can be coupled to said frame and which in the conveying direction is successively provided with knives corresponding to the starting profile and the end profile, the central surface of the stamp bounded by said knives corresponding to waste pieces to be cut out of the track and the peripheral edges adjacent to the central surface surfaces correspond to a starting part and an end part of successive plates, respectively, and a pressure roller suspended below and on that frame and movable in contact with said knives, which carriage is rigid on a first side in the axial direction of the pressure roller and on a opposite second side in axial direction of the pressure roller is movably coupled to the frame.

In een snij-inrichting volgens de uitvinding worden de 20 platen uit de baan plaatmateriaal gesneden door deze baan over het frame te geleiden, het stempel met de messen tot op de baan te brengen, en de wagen met de aandrukrol te verplaatsen onder langs de baan, waarbij de aandrukrol tegen de messen aan drukt en aldus het gewenste profiel aan de 25 kopse einden van de te snijden plaat wordt gevormd. Doordat het stempel en de aandrukrol beide met het frame zijn gekoppeld worden de door het stempel en de aandrukrol uitgeoefende krachten binnen de constructie van de snij-inrichting opgenomen, binnen het gedeelte van die constructie 30 waarin het stempel en de aandrukrol zijn opgenomen. Doordat de wagen slechts aan één zijde in axiale richting star met het frame gekoppeld, dat wil zeggen gefixeerd is, wordt het optreden van fricties in de ophanging van de wagen, en daarmee het onstaan van slijtage van de aandrukrol en de 35 messen en de daaruit voortvloeiende kwaliteitsafname van de snij randen van de te snijden platen tegengegaan.In a cutting device according to the invention, the plates are cut from the sheet of sheet material by guiding this sheet over the frame, bringing the stamp with the knives up to the sheet, and moving the carriage with the pressure roller underneath along the sheet. wherein the pressure roller presses against the knives and thus the desired profile is formed at the end ends of the plate to be cut. Because the stamp and the pressure roller are both coupled to the frame, the forces exerted by the stamp and the pressure roller are absorbed within the construction of the cutting device, within the part of that construction in which the stamp and the pressure roller are accommodated. Because the carriage is rigidly coupled to the frame, that is to say fixed, on one side in axial direction, the occurrence of frictions in the suspension of the carriage, and hence the occurrence of wear of the pressure roller and the knives and the blades therefrom. quality reduction of the cutting edges of the plates to be cut is prevented.

In een uitvoeringsvorm van een snij-inrichting volgens de ΛIn an embodiment of a cutting device according to the Λ

, ; O,; O

3 uitvinding is de wagen aan zijn eerste zijde geleid over een rail met een wigvormige dwarsdoorsnede.In accordance with the invention, the carriage is guided on its first side over a rail with a wedge-shaped cross section.

In weer een uitvoeringsvorm is de snij-inrichting volgens de uitvinding voorzien van een pneumatische aandrijving voor 5 de wagen.In yet another embodiment, the cutting device according to the invention is provided with a pneumatic drive for the carriage.

In een voordelige uitvoeringsvorm is de snij-inrichting voorzien van een aandrijfspindel voor de wagen, waarbij de wagen bij voorkeur is gekoppeld met een langs de aandrijfspindel verplaatsbare spindelmoer die in richtingen 10 dwars op de aandrijfspindel over een vooraf bepaalde afstand beweegbaar is opgenomen in een vast met de wagen gekoppeld huis.In an advantageous embodiment, the cutting device is provided with a drive spindle for the carriage, the carriage preferably being coupled to a spindle nut movable along the drive spindle, which nut is movably received in directions 10 transversely of the drive spindle in a fixed house coupled to the car.

In deze laatste uitvoeringsvorm kunnen eventueel optredende mechanische spanningen in de constructie niet door 15 de aandrijfspindel op de wagen worden overgebracht, als ware er sprake van een cardanische koppeling tussen de wagen en de aandrij fspindel.In this latter embodiment, any mechanical stresses occurring in the construction cannot be transferred to the carriage by the drive spindle, as if there were talk of a gimbal coupling between the carriage and the drive spindle.

In weer een uitvoeringsvorm is de snij-inrichting is voorzien van een door de wagen aan weerszijden van de 20 aandrukrol en om twee zich evenwijdig aan de aandrukrol uitstrekkende keerrollen horizontaal opgespannen band van een flexible materiaal voor het verschaffen van een geleidevlak voor een over het frame te geleiden baan van plaatmateriaal.In yet another embodiment the cutting device is provided with a strip of a flexible material horizontally stretched by the carriage on either side of the pressure roller and around two return rollers extending parallel to the pressure roller for providing a guide surface for an over the frame path of sheet material to be guided.

In een voorkeursuitvoeringsvorm van een snij-inrichting 25 volgens de uitvinding is de aandrukrol tenminste voorzien van een oppervlaktelaag van een kunststofmateriaal op basis van polychloropreen.In a preferred embodiment of a cutting device according to the invention, the pressure roller is at least provided with a surface layer of a plastic material based on polychloroprene.

Gevonden is dat een aandrukrol met tenminste een oppervlakte-bekleding van polychloropreen, een sterk en zeer 30 slijtvast kunststofmateriaal, bekend onder de handelsnaam neopreen, in het bijzonder bestand is tegen de repeterende belasting door de messen op telkens eenzelfde plaats, zonder lokale verbrokkeling van het materiaal en daaruit voortvloeiende vorming van omtrekssporen in de aandrukrol.It has been found that a pressure roller with at least a surface covering of polychloroprene, a strong and very durable plastic material, known under the trade name neoprene, is particularly resistant to the repetitive load of the knives at the same place in each case, without local crumbling of the knife. material and resulting formation of circumferential tracks in the pressure roller.

35 In een snij-inrichting volgens de uitvinding is het centrale oppervlak van het stempel bij voorkeur bekleed met een relatief slecht samendrukbaar materiaal en zijn de ? 4 perifere oppervlakken bekleed met een relatief goed samendrukbaar materiaal.In a cutting device according to the invention, the central surface of the stamp is preferably coated with a relatively poorly compressible material and the 4 peripheral surfaces covered with a relatively easily compressible material.

Gevonden is dat bij snijden van platen met behulp van een op een dergelijke wijze bekleed stempel de met het centrale 5 oppervlak corresponderende uit de baan te verwijderen delen tot gemakkelijk van het stempel te lossen afvalstukken worden samengedrukt, terwijl de met respectieve perifere oppervlakken corresponderende eind- en begindelen ook na het snijden hun oorspronkelijke dikte hebben.It has been found that when cutting plates with the aid of a stamp coated in such a manner, the parts to be removed from the web corresponding to the central surface are compressed into waste pieces that can be easily released from the stamp, while the end pieces corresponding to respective peripheral surfaces are compressed. and initial parts also have their original thickness after cutting.

10 Bijvoorbeeld is het centrale oppervlak bekleed met een rubber met een bepaalde eerste Shore-waarde voor de hardheid en zijn de perifere oppervlakken bekleed met een rubber met een tweede Shore-waarde voor de hardheid die lager is dan de eerste Shore-waarde.For example, the central surface is coated with a rubber with a certain first Shore value for the hardness and the peripheral surfaces are coated with a rubber with a second Shore value for the hardness that is lower than the first Shore value.

15 De uitvinding zal in het volgende worden toegelicht aan de hand van uitvoeringsvoorbeelden, onder verwijzing naar de tekeningen.The invention will be elucidated hereinbelow on the basis of exemplary embodiments, with reference to the drawings.

In de tekeningen tonenShow in the drawings

Fig. 1 in opengebroken perspectivisch aanzicht een deel 20 van een uitvoeringsvorm van een snij-inrichting volgens de uitvinding,FIG. 1 shows in broken-away perspective view a part 20 of an embodiment of a cutting device according to the invention,

Fig. 2 in perspectivisch aanzicht een wagen met een aandrukrol voor de in fig. 1 getoonde inrichting, enFIG. 2 is a perspective view of a carriage with a pressure roller for the device shown in FIG. 1, and

Fig. 3 in vooraanzicht de in fig. 2 getoonde wagen in 25 bedrijfstoestand.FIG. 3 shows in front view the carriage shown in fig. 2 in operating condition.

In de figuren worden overeenkomstige onderdelen aangeduid door dezelfde verwijzingsgetallen.In the figures, corresponding parts are designated by the same reference numerals.

Fig. 1 toont een gedeelte van een snij-inrichting 1 in een schematisch weergegeven snij- en vouwstraat 2 voor 30 eindloos karton. Getoond zijn een horizontaal frame 3 waarover het te snijden karton wordt geleid, en een vast met dat frame gekoppeld hulpframe 4 waarin een stempel 5 is bevestigd. Het stempel 5 is scharnierbaar ten opzichte van het hulpframe 4, en is getoond in opengeklapte toestand. Het 35 stempel 5 is voorzien van messen (niet getoond), waarbij het door die messen begrensde centrale oppervlak 6 van het stempel 5 correspondeert met uit de baan karton te snijden 102 02 2 5 afvalstukken en de aan het centrale oppervlak 6 grenzende perifere oppervlakken 7 corresponderen met respectievelijk een einddeel en een begindeel van opeenvolgende platen. Het centrale oppervlak 6 is bekleed met een laag van een hard 5 rubber, de perifere oppervlakken 7 zijn bekleed met een zachte rubbersoort. Het centrale oppervlak 6 correspondeert met uit te snijden afvalstukken, de perifere oppervlakken 7 links in de tekening corresponderen met de einddelen van een eerste te snijden verpakking, de de perifere oppervlakken 7' 10 rechts in de tekening (bij de getekende transportrichting 8 stroomopwaarts ten opzichte van de perfere oppervlakken 7 links) corresponderen met de einddelen van een tweede te snijden verpakking. Het stempel 5 kan worden neergeklapt en aan bevestigingssteunen 9 vast aan het hulpframe 4 worden 15 gekoppeld, in welke toestand de messen van het stempel 5 zich neerwaarts tot juist boven het oppervlak van een te snijden baan karton uitstrekken. Aan het hulpframe 5 is nog een gestel 10 gekoppeld met een viertal roteerbare schijven 11 voor het aanbrengen van rillijnen in langsrichting in de 20 kartonbaan. Voor het aanbrengen van rillijnen in dwarsrichting zijn op de daarvoor in aanmerking komende plaatsen in het stempel 5 geschikte drukelementen aangebracht. Deze drukelementen zijn aan de messen verwante metalen stroken, zij het zonder scherpe snijkant.FIG. 1 shows a part of a cutting device 1 in a schematically shown cutting and folding line 2 for endless cardboard. Shown are a horizontal frame 3 over which the cardboard to be cut is guided, and an auxiliary frame 4 fixedly coupled to said frame in which a stamp 5 is attached. The punch 5 is pivotable with respect to the auxiliary frame 4, and is shown in the open position. The stamp 5 is provided with knives (not shown), wherein the central surface 6 of the stamp 5 bounded by these knives corresponds to waste pieces to be cut out of the cardboard path 102 02 2 5 and the peripheral surfaces 7 adjacent to the central surface 6 correspond respectively to an end part and a start part of successive plates. The central surface 6 is coated with a layer of a hard rubber, the peripheral surfaces 7 are coated with a soft rubber. The central surface 6 corresponds to waste pieces to be cut out, the peripheral surfaces 7 on the left in the drawing correspond to the end parts of a first packaging to be cut, and the peripheral surfaces 7 on the right in the drawing (with the drawn transport direction 8 upstream of of the more perfect surfaces 7 on the left) correspond to the end parts of a second package to be cut. The punch 5 can be folded down and fixedly attached to the support frame 4 on fastening supports 9, in which condition the knives of the punch 5 extend downwards to just above the surface of a sheet of cardboard to be cut. A frame 10 is coupled to the auxiliary frame 5 with four rotatable discs 11 for arranging creasing lines in the longitudinal direction in the cardboard web. For applying creasing lines in the transverse direction, suitable pressure elements are provided in the appropriate places in the punch 5. These pressure elements are metal strips related to the blades, albeit without a sharp cutting edge.

25 Fig. 2 toont een wagen 13 waarin een aandrukrol 14 is opgehangen. De wagen 13 is in bedrijfstoestand met het frame 3 gekoppeld, waarbij de wagen 13 aan zijn linkerzijde in axiale richting van de aandrukrol 14 is gefixeerd (getoond in fig. 3) en aan rechterzijde 15 is geleid op cilindrische 30 wielen 16 over een rail (getoond in fig. 3) met een rechthoekige dwarsdoorsnede, zodanig dat de wagen 13 aan zijn rechterzijde 15 in axiale richting van de aandrukrol 14 beweegbaaar is. De wagen 13 is in dwarsrichting 12 van de kartonbaan verplaatsbaar, op zodanige wijze dat de aandrukrol 35 14 in dwarsrichting 12 van de kartonbaan onder het frame 3 en in contact met de messen van het stempel 5 (in neergeklapte toestand) verplaatsbaar is.FIG. 2 shows a carriage 13 in which a pressure roller 14 is suspended. The carriage 13 is coupled to the frame 3 in the operating condition, the carriage 13 being fixed on its left-hand side in the axial direction of the pressure roller 14 (shown in Fig. 3) and on the right-hand side 15 being guided on cylindrical wheels 16 over a rail ( shown in Fig. 3) with a rectangular cross section, such that the carriage 13 on its right side 15 is movable in the axial direction of the pressure roller 14. The carriage 13 is displaceable in the transverse direction 12 of the cardboard web, in such a way that the pressure roller 14 is displaceable in the transverse direction 12 of the cardboard web under the frame 3 and in contact with the knives of the punch 5 (in the folded-down state).

. . / 6. . / 6

Fig. 3 toont in vooraanzicht de in fig. 2 getoonde wagen 13 in bedrijfstoestand. De wagen 13 is aan zijn rechterzijde 15 opgehangen met cilindrische wielen 16 aan een in dwarsdoorsnede rechthoekige rail 17 die is bevestigd aan een 5 met het frame 3 van de snij-inrichting gekoppeld element 18, is aan zijn linker 24 bovenzijde opgehangen met van een V-vormige groef 23 voorziene wielen 19 die samenwerken met een in dwarsdoorsnede aan zijn bovenzijde wigvormige rail 21, waarbij cilindrische wielen 20 samenwerken met de vlakke 10 onderzijde van rail 21, die is bevestigd aan een met het frame 3 van de snij-inrichting gekoppeld element 22.FIG. 3 shows in front view the carriage 13 shown in FIG. 2 in the operating condition. The carriage 13 is suspended on its right-hand side 15 with cylindrical wheels 16 on a rail 17 which is rectangular in cross-section and which is attached to an element 18 coupled to the frame 3 of the cutting device, is suspended on its left-hand side 24 by a V wheels 19 provided with groove 23 and cooperating with a wedge-shaped rail 21 in cross-section at its top, cylindrical wheels 20 cooperating with the flat underside of rail 21, which is attached to an element coupled to frame 3 of the cutting device 22.

Claims (10)

1. Snij-inrichting (1) voor het uit een baan van een vouwbaar plaatmateriaal met een bepaalde breedte snijden van platen met zich over de breedte uitstrekkende respectieve begin- en eindprofielen, omvattend 5 een in bedrijfstoestand horizontaal frame (3) voor het daarover in een bepaalde transportrichting geleiden van een baan van een vouwbaar plaatmateriaal, een boven dat frame (3) plaatsbaar en met dat frame (3) koppelbaar stempel (5) dat in de transportrichting (8) 10 achtereenvolgens is voorzien van met het beginprofiel en het eindprofiel corresponderende messen, waarbij het door die messen begrensde centrale oppervlak (6) van het stempel correspondeert met uit de baan te snijden afvalstukken en de aan het centrale oppervlak (6) grenzende perifere 15 oppervlakken (7, 7') corresponderen met respectievelijk een begindeel en een einddeel van opeenvolgende platen, en een onder en aan dat frame (3) in een wagen (13) opgehangen en in contact met die messen verplaatsbare aandrukrol (14), welke wagen (13) aan een eerste zijde (24) 20 in axiale richting van de aandrukrol (14) star en aan een tegenoverliggende tweede zijde (15) in axiale richting van de aandrukrol (14) beweegbaar met het frame (3) is gekoppeld.1. Cutting device (1) for cutting plates from a web of a foldable plate material of a certain width with widthwise and respective start and end profiles, comprising a frame (3) horizontal in operating condition for inserting thereon guiding a path of a foldable plate material in a specific conveying direction, a stamp (5) which can be placed above said frame (3) and can be coupled to said frame (3) which is successively provided in the conveying direction (8) with the initial profile and the final profile corresponding knives, wherein the central surface (6) of the stamp bounded by said knives corresponds to waste pieces to be cut out of the web and the peripheral surfaces (7, 7 ') adjacent to the central surface (6) correspond to a starting part and an end part of successive plates, and a pressure roller (1) suspended under and to said frame (3) in a carriage (13) and movable in contact with said knives 4) which carriage (13) is rigid on a first side (24) in the axial direction of the pressure roller (14) and on an opposite second side (15) in axial direction of the pressure roller (14) movable with the frame (3) ) is connected. 2. Snij-inrichting (1) volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat de wagen (13) aan zijn eerste zijde (24) is 25 geleid over een rail (21) met een wigvormige dwarsdoorsnede.2. Cutting device (1) according to claim 1, characterized in that the carriage (13) is guided on its first side (24) over a rail (21) with a wedge-shaped cross section. 3. Snij-inrichting (1) volgens een der conclusies 1-2, met het kenmerk, dat deze is voorzien van een pneumatische aandrijving voor de wagen (13).Cutting device (1) according to one of claims 1-2, characterized in that it is provided with a pneumatic drive for the carriage (13). 4. Snij-inrichting (1) volgens een der conclusies 1-2, 30 met het kenmerk, dat deze is voorzien van een aandrijfspindel voor de wagen (13).4. Cutting device (1) as claimed in any of the claims 1-2, 30, characterized in that it is provided with a drive spindle for the carriage (13). 5. Snij-inrichting (1) volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de wagen (13) is gekoppeld met een langs de aandrijfspindel verplaatsbare spindelmoer die in richtingen dwars op de aandrijfspindel over een vooraf bepaalde afstand beweegbaar is opgenomen in een vast met de wagen gekoppeld huis.Cutting device (1) according to claim 4, characterized in that the carriage (13) is coupled to a spindle nut movable along the drive spindle, which nut is movably received in directions transverse to the drive spindle over a predetermined distance in a fixed with the car coupled house. 6. Snij-inrichting (1) volgens een der conclusies 1-5, 5 met het kenmerk, dat deze is voorzien van een door de wagen (13) aan weerszijden van de aandrukrol en om twee zich evenwijdig aan de aandrukrol uitstrekkende keerrollen horizontaal opgespannen band van een flexible materiaal voor het verschaffen van een geleidevlak voor een over het frame 10 te geleiden baan van plaatmateriaal.Cutting device (1) according to one of claims 1 to 5, characterized in that it is provided with a deflection roller stretched horizontally by the carriage (13) on both sides of the pressure roller and by two return rollers extending parallel to the pressure roller. tape of a flexible material for providing a guide surface for a web of sheet material to be guided over the frame 10. 7. Snij-inrichting (1) volgens een der conclusies 1-6, met het kenmerk, dat de aandrukrol (14) tenminste is voorzien van een oppervlaktelaag van een kunststofmateriaal op basis van polychloropreen.Cutting device (1) according to one of claims 1 to 6, characterized in that the pressure roller (14) is provided with at least one surface layer of a polychloroprene-based plastic material. 8. Snij-inrichting (1) volgens een der conclusies 1-7, met het kenmerk, dat het centrale oppervlak (6) van het stempel (5) is bekleed met een relatief slecht samendrukbaar materiaal en de perifere oppervlakken (7, 7') zijn bekleed met een relatief goed samendrukbaar materiaal.Cutting device (1) according to one of claims 1 to 7, characterized in that the central surface (6) of the punch (5) is coated with a relatively poorly compressible material and the peripheral surfaces (7, 7 ' ) are covered with a relatively easily compressible material. 9. Snij-inrichting (1) volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat het centrale oppervlak (6) is bekleed met een rubber met een bepaalde eerste Shore-waarde voor de hardheid en de perifere oppervlakken (7, 7') zijn bekleed met een rubber met een tweede Shore-waarde voor de hardheid die lager 25 is dan de eerste Shore-waarde.Cutting device (1) according to claim 8, characterized in that the central surface (6) is covered with a rubber with a certain first Shore value for the hardness and the peripheral surfaces (7, 7 ') are coated with a rubber with a second Shore value for the hardness that is lower than the first Shore value. 10 Pi.:·? 1 210 Pi.:·? 1 2
NL1020212A 2002-03-20 2002-03-20 Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material. NL1020212C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020212 2002-03-20
NL1020212A NL1020212C2 (en) 2002-03-20 2002-03-20 Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material.

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020212A NL1020212C2 (en) 2002-03-20 2002-03-20 Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material.
AU2003235369A AU2003235369A1 (en) 2002-03-20 2003-03-19 Cutting device for cutting a sheet comprising a frame and a pressure roller
PCT/NL2003/000202 WO2003078116A1 (en) 2002-03-20 2003-03-19 Cutting device for cutting a sheet comprising a frame and a pressure roller
EP03719261A EP1492651B1 (en) 2002-03-20 2003-03-19 Cutting device for cutting a sheet comprising a frame and a pressure roller
DE60312310T DE60312310T2 (en) 2002-03-20 2003-03-19 CUTTING DEVICE FOR CUTTING ARC WITH A FRAME AND A PRESSING ROLLER
AT03719261T AT355944T (en) 2002-03-20 2003-03-19 CUTTING DEVICE FOR CUTTING ARC WITH A FRAME AND A PRESSING ROLLER

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020212C2 true NL1020212C2 (en) 2003-09-23

Family

ID=28036325

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020212A NL1020212C2 (en) 2002-03-20 2002-03-20 Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material.

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP1492651B1 (en)
AT (1) AT355944T (en)
AU (1) AU2003235369A1 (en)
DE (1) DE60312310T2 (en)
NL (1) NL1020212C2 (en)
WO (1) WO2003078116A1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2757728A (en) * 1954-09-23 1956-08-07 Romm Cutting by moving roller horizontally over die which is free for vertical movement
US3000430A (en) * 1957-02-05 1961-09-19 Johnson & Johnson Method and machine for cutting adhesive bandages from a web
DE1947796A1 (en) * 1969-09-20 1971-04-08 Roeder & Spengler Ohg Fabric die stamping machine
US3823636A (en) * 1971-05-19 1974-07-16 Roeder & Spengler Ohg Punching apparatus
GB1584827A (en) * 1978-05-31 1981-02-18 Baxter W H Footwear manufacture and repair
EP0595243A2 (en) * 1992-10-29 1994-05-04 Isel Co., Ltd. Punching method and punching apparatus

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2757728A (en) * 1954-09-23 1956-08-07 Romm Cutting by moving roller horizontally over die which is free for vertical movement
US3000430A (en) * 1957-02-05 1961-09-19 Johnson & Johnson Method and machine for cutting adhesive bandages from a web
DE1947796A1 (en) * 1969-09-20 1971-04-08 Roeder & Spengler Ohg Fabric die stamping machine
US3823636A (en) * 1971-05-19 1974-07-16 Roeder & Spengler Ohg Punching apparatus
GB1584827A (en) * 1978-05-31 1981-02-18 Baxter W H Footwear manufacture and repair
EP0595243A2 (en) * 1992-10-29 1994-05-04 Isel Co., Ltd. Punching method and punching apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
DE60312310T2 (en) 2007-12-20
AT355944T (en) 2007-03-15
EP1492651A1 (en) 2005-01-05
DE60312310D1 (en) 2007-04-19
EP1492651B1 (en) 2007-03-07
AU2003235369A1 (en) 2003-09-29
WO2003078116A1 (en) 2003-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2740090C2 (en) Vertical cardboard installation with unloading guide
NL1008727C2 (en) Method and device for crushing a product folded along a fold line.
JP2552889B2 (en) Packaging equipment
US5266148A (en) Triple wall fold construction and forming process and mechanism
US9771235B2 (en) Folding machine
CA2074006C (en) Creasing apparatus
EP2217386B1 (en) Backing run for nozzle paste application
US4257251A (en) Metal forming process
US5730831A (en) Adjustable tape width case sealer
NL1020212C2 (en) Cutting device for cutting a plate from a web of a foldable plate material.
KR100308613B1 (en) Edge protector, a protection method thereby and articles protected thereby
CA2071249A1 (en) Apparatus for transporting a paper web in a folding apparatus of a printing press
JP5895310B2 (en) Flat substrate transfer device in packaging material manufacturing machine
NL1010685C2 (en) Method for making fillings with a honeycomb construction.
US10421206B2 (en) Progressive slitting apparatus
US5820540A (en) Folding apparatus for sheet layers
JP2007075986A (en) Method of shaping web or sheet material and press for using the method
NL8501520A (en) APPARATUS AND METHOD FOR PACKING A ROW OF DISC ELEMENTS, AND THE MANUFACTURED PACKAGING.
KR102348208B1 (en) seat folding device
KR940010138A (en) Transformer core manufacturing device with amorphous steel strip wound around core window
JP3022257B2 (en) Cardboard cutting equipment
DE4340985A1 (en) Method of mfg. folding packings from one-sided corrugated cardboard
KR100759527B1 (en) Device for grinding cutting part of steel plate
EP0681892B1 (en) Platen press for a cutting station in a machine for treating plates
JP3723956B2 (en) How to pack long items

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20081001