NL1020208C1 - Footwear with hinged sole. - Google Patents

Footwear with hinged sole. Download PDF

Info

Publication number
NL1020208C1
NL1020208C1 NL1020208A NL1020208A NL1020208C1 NL 1020208 C1 NL1020208 C1 NL 1020208C1 NL 1020208 A NL1020208 A NL 1020208A NL 1020208 A NL1020208 A NL 1020208A NL 1020208 C1 NL1020208 C1 NL 1020208C1
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
shoe
sole
hinge
hinged
characterized
Prior art date
Application number
NL1020208A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Albert Adriaan Flinterman
Original Assignee
Albert Adriaan Flinterman
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Albert Adriaan Flinterman filed Critical Albert Adriaan Flinterman
Priority to NL1020208 priority Critical
Priority to NL1020208A priority patent/NL1020208C1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1020208C1 publication Critical patent/NL1020208C1/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A43FOOTWEAR
  • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
  • A43B11/00Footwear with miscellaneous arrangements to facilitate putting-on or removing, e.g. with straps
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A43FOOTWEAR
  • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
  • A43B13/00Soles; Sole and heel units
  • A43B13/14Soles; Sole and heel units characterised by the constructive form
  • A43B13/141Soles; Sole and heel units characterised by the constructive form with a part of the sole being flexible, e.g. permitting articulation or torsion
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A43FOOTWEAR
  • A43BCHARACTERISTIC FEATURES OF FOOTWEAR; PARTS OF FOOTWEAR
  • A43B3/00Footwear characterised by the shape or the use
  • A43B3/26Footwear adjustable as to length or size

Abstract

The hinge comprises a small metal plate (3) or strip which protrudes from a first part of the hinge into a space (4) in a second part of the hinge.

Description

Schoeisel met scharnierende zool. Footwear with hinged sole.

De uitvinding heeft betrekking op schoeisel en in het bijzonder op een constructie die sluiting van de schoen mogelijk maakt, zonder dat hierbij de handen gebruikt worden. The present invention relates to footwear and, in particular, on a structure that enables closing of the footwear is possible, without having to be used here, the hands.

Er zijn verschillende omstandigheden denkbaar, waarbij het voor een persoon niet of 5 nauwelijks mogelijk is om voorover te buigen ten einde de schoenen aan te trekken. There are several conditions are conceivable, in which it is hardly possible not, or 5 for a person to put on over to bend in order that the shoes. Zo kunnen verwondingen, invaliditeit, ziekte, artritis, zwaarlijvigheid, operaties of zwangerschap factoren zijn, waarbij het wenselijk is de schoenen aan te kunnen trekken, zonder de handen te gebruiken of voorover te buigen. Thus, injury, disability, disease, arthritis, obesity, surgery or pregnancy factors, where it is desirable to put on the shoes without using your hands or bending forward. Dit probleem is niet nieuw, en zodoende zijn er verschillende eerdere uitvindingen gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. This problem is not new, and so there are several previous inventions made to find a solution.

10 Zo worden verlengde schoenlepels dikwijls gebruikt om de toegang tot een nauwe schoen te vergemakkelijken. For example, 10 will be extended shoe horns are often used to facilitate access to a narrow shoe. Helaas zijn vele schoenen zo nauw, dat naast de schoenlepel ook de handen nodig zijn om in het schoeisel te komen. Unfortunately, many shoes so tight that are necessary, hands next to the shoe horn to get the footwear. Zodoende is de verlengde schoenlepel niet altijd bruikbaar voor mensen die moeite hebben met bukken. Thus the extended shoehorn is not always useful for people who have difficulty bending.

Om de schoenopening te vergroten, is er een variëteit aan schoenen ontwikkeld met een 15 flexibel hielstuk. To increase the boot opening, has developed a variety of shoes with 15 flexible beading. US Patent no. 4.969.277 laat een scharnierend hielstuk zien, dat door bandjes in de gewenste positie wordt gehouden. US Patent no. 4,969,277 shows an articulated heel piece, which is held by straps to the desired position. Bij US Patent no. 3.192.651 wordt gesproken over een scharnierend plaatje dat gezekerd wordt door een riempje en een gespje. In US Pat. No. 3,192,651 refers to a hinged plate that is secured by a strap and a buckle. Bij US 5.184.410 is er sprake van een scharnier halverwege de zool, waarbij de hak ten opzichte van de zool neerklapt. In US 5,184,410 there is a hinge in the mid-sole, whereby the heel in relation to folded down of the sole. Vanwege het feit dat het scharnier niet gefixeerd wordt, moeten de twee 20 delen van het bovenwerk van de schoen bijeengehouden worden door een soort drukkertje of knoopje. Due to the fact that the hinge is not fixed to the two parts 20 of the upper of the shoe are held together by a type of popper or stud. Helaas biedt geen van bovengenoemde octrooien een oplossing voor de noodzaak van het bukken of het gebruik van de handen bij het aantrekken van de schoenen. No offers of the above patents address the need to bend down or using hands when putting on the shoes.

Slechts de schoenconstructie als genoemd in US Patent no. 5.282.327 refereert aan dit probleem. Only the shoe structure as mentioned in US Pat. No. 5,282,327 refers to this problem. In dit patent wordt een sandaal getoond met een vaste, niet-flexibele zool. In this patent a sandal is shown with a solid, non-flexible sole. Een 25 mechanisme met een kantelbaar hielstuk, dat is bevestigd aan een onderliggende basis, loopt in neergeklapte stand over in het voorste gedeelte van de zool. A 25 mechanism with a tiltable heel piece, which is fastened to an underlying base, runs into folded-down position in over the front portion of the sole. Het L-vormige hielstuk wordt door veren achterover gekanteld, waardoor de gebruiker de voet in de geopende schoen kan steken. The L-shaped heel element is tilted by springs back, whereby the user can stabbing the foot in the opened shoe. Als de gebruiker de voet in de geopende schoen steekt en zodoende het kantelmechanisme met de hiel omlaag drukt, omsluit het hielstuk vervolgens de achterkant van 30 de voet. When the user puts the foot in the shoe open and thus suppresses the tilting mechanism down with the heel, the heel then encloses the rear of the foot 30. Als de onderkant van het kantelbaar hielstuk in contact komt met de onderliggende basis, wordt deze door een vergrendelend mechanisme verankerd. If the bottom of the tiltable heel portion comes into contact with the underlying base, this is anchored by a locking mechanism. Als de gebruiker de schoen wil uitdoen, wordt een, aan de achterzijde van de schoen, uitstekend staafje ingedrukt, waardoor het mechanisme wordt ontgrendeld. If the user wants to take off the shoe, a, on the back of the shoe, excellent stick pressed, the device is unlocked. De vinding heeft, gezien de constructie, slechts .1020208 2 betrekking op een sandaaltype schoeisel. The invention has, in view of the structure, only .1020208 2 relates to a sandal type of footwear. Dit is vanwege het feit dat de zool niet buigbaar is en slechts het L-vormige hielstuk achterwaarts wordt gekanteld. This is due to the fact that the sole is non-pliable, and only the L-shaped heel element is tilted backwards. Daarom kan dit mechanisme alleen worden toegepast op schoeisel met een behoorlijke ruimte tussen bovenwerk en hielstuk. Therefore, this mechanism can only be applied to footwear with enough space between upper and heel piece.

Bij de vinding vermeldt onder US Patent no. 5.481.814, verdeelt een scharnier de zool 5 in een voorste en achterste gedeelte. When the invention is indicated under US Patent no. 5,481,814, a hinge divides the sole 5 in a front and rear portion. Het scharnier kan bestaan uit een vouwbaar deel van de zool of een mechanisch scharnier. The hinge can consist of a foldable part of the sole, or a mechanical hinge. De onderdelen worden in geopende of gesloten positie gehouden, door een gespannen veer of dergelijks, die scharnierend aan de zool bevestigd is. The components are held in the open or closed position, by a biased spring or the like, which is hinged to the sole. Dit verend mechanisme zal, door middel van de veer- of trekkracht, het scharnier boven of onder het vlak van de lijn van de maximale druk houden. This spring-loaded mechanism will, by means of the spring force or tensile force, to keep the joint above or below the plane of the line of maximum pressure. Er staat in geopende of gesloten 10 stand minder spanning op de veer, dan zich voordoet als de lengteas van de veer zich op eenzelfde hoogte bevindt als het rotatiepunt van het scharnier. There is in the open or closed position 10 less tension in the spring, then occurs as the longitudinal axis of the spring is located at the same height as the center of rotation of the hinge. Als de gebruiker in de schoen stapt en enige druk op de zool uitoefent, klapt de schoen dicht. If the user steps and some pressure on the sole of the shoe, the shoe snaps shut. Om de schoen uit te doen, hoeft de gebruiker er slechts uit te stappen, terwijl hij de hiel met de andere voet vasthoudt. To take off the shoe, the user need only to step out, while holding the heel of the other foot. Door toepassing van deze uitvinding, lijkt het gebruik van bandjes, veters, klittenband of drukkertjes 15 overbodig te worden en kan, volgens de omschrijvingen, de gebruiker zonder de handen te gebruiken de schoen aan- en uittrekken. By the use of the present invention, seems to be the use of straps, laces, Velcro or press studs 15 to be superfluous and can, according to the definitions, the user without having to use on and take off the shoe to the hands. Helaas bestaat er geen fixatie en is de constructie zeer instabiel. Unfortunately, there is no fixation and the structure is highly unstable. Daarom is, als de schoen zich in gesloten stand bevindt, extra fixatie zeer waarschijnlijk noodzakelijk. That is why, when the shoe is in closed position, additional fixation very likely to be necessary.

Het combineren van een goede instap met een stevige sluiting van de schoen, zonder 20 dat hierbij bukken of het gebruik van de handen noodzakelijk is, is tot nu toe een probleem gebleken. The combination of a good entry with a firm fastening of the shoe, which is hereby 20 without bending or the use of the hands is necessary, it is up to now proved to be a problem. De in dit octrooi omschreven vinding, lijkt dit probleem te ondervangen. The invention described in this patent, it seems to obviate this problem.

De uitvinding zal hieronder nader worden uiteengezet aan de hand van in de figuren weergegeven uitvoeringsvoorbeelden van doorsneden van de constructie volgens de uitvinding. The invention will now be described in more detail with reference to put shown in the figures, exemplary embodiments of cross-sections of the construction according to the invention.

25 In de schoenzool is een scharnier aangebracht. In the shoe sole 25 is arranged a hinge. Dit scharnier verdeelt in de schoenzool in een voorste en een achterste gedeelte. This hinge divides the shoe sole into a front and a rear portion. Als het achterste gedeelte van de zool 1 samen met het voorste gedeelte van de zool 2 een (logischerwijs horizontaal) plat vlak vormt, kan de gebruiker niet in of uit de schoen stappen. When the rear portion of the sole 1 along with the front part of the sole 2 forms a (logically horizontal) plane, the user can not step into or out of the shoe. De schoen is dan 'gesloten'. The shoe is 'closed'. Als het achterste gedeelte van de zool ten opzichte van het eerder genoemde horizontale platte vlak, voldoende 30 omlaag gebogen is, kan de gebruiker in of uit de schoen stappen. When the rear portion of the sole with respect to the aforementioned horizontal plane, sufficient 30 is bent downward, the user can step into or out of the shoe. De schoen is dan dus 'open'. The shoe is so open.

Zoals hierboven aangetoond, is dit niet nieuw. As shown above, this is not new. Onderscheidend is echter dat het scharnier zo geconstrueerd is, dat, als het scharnier in gestrekte stand komt (de zool is dan vlak), een metalen plaatje 3 vanuit het ene deel van het scharnier in een uitsparing 4 in het andere deel schiet. However, distinguishing feature is that the hinge is constructed so that, when the hinge is in the extended position (the sole is flat), a metal plate 3 from the one part of the joint in a recess 4 in the other part shoots. Dit is op twee manieren mogelijk. This is possible in two ways. Bij de eerste mogelijkheid kan het plaatje 4020208 i 3 vanuit het achterste gedeelte in het voorste gedeelte schieten. At the first opportunity, the plate 4020208 i 3 shooting from the rear part of the front section. Bij de tweede mogelijkheid schiet het plaatje vanuit het voorste in het achterste gedeelte. The second option shoot the picture from the front to the rear. Door het plaatje dat het scharnier fixeert, kan het scharnier niet weer gebogen worden. Due to the plate that fixes the hinge, the hinge can not be bent again.

De wijze van ontgrendeling, is in beide uitvoeringsvoorbeelden mogelijk. The mode of release, it is possible in both embodiments. Bij de eerste mogelijkheid kan de zool ter hoogte van het scharnier pas weer gebogen worden als het plaatje 5 weer naar achteren getrokken wordt, door middel van een trekkoordje of -stripje 5 dat vanuit het plaatje naar achteren loopt en eindigt bij een ringetje (of dergelijks) aan de achter- of hielzijde van de schoen. In the first possibility, the sole at the height of the pivot can only be bent again when the plate 5 is pulled back towards the rear, by means of a pull string, or -stripje 5 extending rearwardly from the plate and ends in a ring (or the like ) to the rear or heel side of the shoe. Bij de tweede mogelijkheid wordt het fixerende plaatje door een pennetje 6 naar voren geduwd, tot de ontgrendeling plaatsvindt. In the second possibility, the fixing plate is pushed forward through a pin 6, is carried out up to the release. Dit pennetje bevindt zich dus in de hak en steekt, met name tijdens de fixatie van het scharnier, uit aan de achterzijde van de 10 schoen. This pin is thus located in the heel and extends, in particular, during the fixing of the hinge, out to the rear side of the shoe 10. Als de ontgrendeling heeft plaatsgevonden, kan het scharnier gebogen worden. If the release has taken place, the hinge can be bent. Het scharnier zal zich zeker buigen, als de spanning in de zool groter is in gestrekte toestand of als het scharnier wordt voorzien van een verend plaatje dat zich ontspant als het scharnier gebogen wordt. The hinge will certainly bending, as the tension in the sole is greater in the stretched state, or if the hinge is provided with a resilient plate, which is relaxes as the hinge is flexed.

Voor het aan- of uittrekken van de schoen is het niet nodig veters, gespen, klittenband, 15 drukkers, knopen of iets dergelijks, los of vast te maken of elastisch bovenwerk van de schoen of sandaal op te rekken. For switching on or taking off the shoe, it is not necessary, laces, buckles, hook and loop, 15, snaps, buttons or the like, to loosen or whether or not to stretch elastically upper of the shoe or sandal. Toch biedt het schoeisel (indien geopend) voldoende ruimte om erin te stappen. Yet it offers footwear (opened) enough room to get it. Voor het aantrekken van de schoen is het dus niet nodig zich te bukken. To attract the shoe so it is not necessary to bend down.

Voor mensen die zich niet of nauwelijks kunnen bukken, lijkt het een goede oplossing om, bij het eerste uitvoeringsvoorbeeld, voor het uittrekken van de schoen een haakje te 20 bevestigen aan een plint, de onderkant van een kast of op een dergelijke immobiele, laag bij de grond bevindende plaats. For people who can not or hardly be able to bend, it seems to be a good solution in order, in the first exemplary embodiment, for the extraction of the shoe attaching a hook to 20 on a plinth, the bottom of a cabinet or on such an immobile, low to the ground standing place. Zodoende kan de drager van de schoen, met het ringetje in of achter de hak van de schoen, op het haakje stappen en daarna de voet naar voren bewegen. Thus, the wearer of the shoe, with the ring in or behind the heel of the shoe, on the hook steps and then move to the front of the foot. Hierdoor wordt het fixerende plaatje door middel van het ringetje met het trekkoordje of -stripje ten opzichte van de schoen naar achteren getrokken, waardoor het scharnier ontgrendeld wordt. As a result, the fixing plate by means of the ring with the pull string or -stripje with respect to the shoe pulled backwards, whereby the hinge is unlocked.

25 Door een scharnier in de zool wordt de torsiestij fheid van de zool groter. 25 by a hinge in the sole is the torsional rigidity of the sole greater. Dit probleem is wellicht te ondervangen door het scharnier en het fixerende plaatje smaller te maken (plaatje wordt pen). This problem may be overcome by the hinge fixing plate, and to make it narrower (picture becomes pen). Een smallere vorm geeft meer flexibiliteit en mogelijkheid tot torsie over de lengteas, een bredere vorm geeft meer stabiliteit. A narrower shape gives more flexibility and the possibility to torsion about the longitudinal axis, a broader shape gives more stability.

Indien de kant van het plaatje, dat zich op moment van fixeren in het andere deel van 30 het scharnier begeeft, een enigszins conische vorm heeft, biedt dat waarschijnlijk een betere stabiliteit, minder wrijving bij vergrendeling en ontgrendeling en een betere pasvorm, zelfs ondanks mogelijke slijtage bij veelvuldig gebruik. If the side of the plate, which at the time of fixing moves in the other portion of 30, the hinge, has a slightly conical shape, that offers probably a better stability, less friction when locking and unlocking, and a better fit, even in spite of possible wear in case of frequent use.

De 'schoen met het fixeerbaar scharnier in de zool' volgens de uitvinding, is niet beperkt tot het in de tekeningen weergegeven en in het voorgaande beschreven 102020a 4 « uitvoeringsvoorbeeld. The 'shoe with a hinge fixable in the soles' according to the invention, is not limited to the embodiment shown in the drawings and described in the foregoing 102020a 4 «embodiment. Er kan op verschillende manieren binnen het kader van de uitvinding worden gevarieerd. It can be varied in different ways within the scope of the invention. Zo kunnen de vorm, het materiaal en de afmetingen van de verschillende onderdelen van de uitvinding per geval worden aangepast. For example, the shape, the material and the dimensions of the various components of the invention be adapted case by case basis. Het systeem is niet beperkt in gebruik in andere situaties of toepassingen. The system is not limited to use in other situations or applications.

5 Korte beschrijving van de tekeningen. 5 Brief description of the drawings.

Figuur la toont een zijaanzicht van de eerste variant van het scharnier in gesloten stand. Figure la shows a side view of the first variant of the hinge in the closed position.

Figuur lb toont een zijaanzicht van de eerste variant van het scharnier in geopende stand. Figure lb shows a side view of the first variant of the hinge in the open position. Figuur 2a toont een zijaanzicht van de tweede variant van het scharnier in gesloten stand. Figure 2a shows a side view of the second variant of the hinge in the closed position.

Figuur 2b toont een zijaanzicht van de tweede variant van het scharnier in geopende stand. Figure 2b shows a side view of the second variant of the hinge in the open position.

10 Figuur 3 toont een driedimensionale tekening van een mogelijke verwerking van het scharnier in de zool. 10 Figure 3 shows a three-dimensional drawing of a possible processing of the hinge in the sole.

Figuur 4 toont een zijaanzicht van een schoen met geïntegreerd scharnier in de zool. Figure 4 shows a side view of a shoe with an integrated hinge in the sole.

1020208, 1020208,

Claims (7)

1. Schoen met een scharnierende zool, met het kenmerk dat de constructie van het scharnier bestaat uit een metalen plaatje of stripje dat vanuit het ene deel van het scharnier in een uitsparing in het andere deel schiet. 1. Shoe with a sole hinged, characterized in that the construction of the hinge consists of a metallic plate or strip that, from one part of the joint in a recess in the other part shoots.
2. Schoen met een scharnierende zool volgens conclusie 1, met het kenmerk dat het plaatje vanuit het achterste deel in het voorste deel van de zool schiet. 2. A shoe with a hinged sole according to claim 1, characterized in that the image from the rear part in the front part of the sole shoots.
3. Schoen met een scharnierende zool volgens conclusie 1 met het kenmerk dat het plaatje vanuit het voorste deel in het achterste deel van de zool schiet. 3. A shoe with a hinged sole according to claim 1, characterized in that the image from the front part in the back part of the sole shoots.
4. Schoen met een scharnierende zool volgens conclusie 1 en 2 met het kenmerk dat 10 ontgrendeling van het scharnier pas optreedt, wanneer het plaatje door middel van een trekkoordje op -stripje of iets dergelijks naar achteren wordt getrokken. 4. A shoe with a hinged sole according to claim 1 and 2, characterized in that unlocking of the hinge 10 does not occur until, when the wafer by means of a pull string on -stripje or the like is pulled backwards.
5. Schoen met een scharnierende zool volgens conclusie 1,2 en 4 met het kenmerk dat het trekkoordje of -stripje of iets dergelijks vanuit het plaatje naar achteren loopt en eindigt aan de achter- of hielzijde van de schoen. 5. Shoe with a hinged sole according to claim 1,2 and 4, characterized in that the pull string or -stripje or the like from the image backward runs and terminates at the rear or heel side of the shoe.
6. Schoen met scharnierende zool volgens conclusie 1 en 3 met het kenmerk dat ontgrendeling van het scharnier pas optreedt, wanneer het plaatje door een pennetje naar voren wordt geduwd. 6. Shoe with hinged sole according to claim 1 and 3, characterized in that unlocking of the hinge does not occur until, when the slide is pushed forward by a pin.
7. Schoen met een scharnierende zool volgens conclusie 1, 3 en 6 met het kenmerk dat het pennetje zich in het achterste deel van de zool bevindt en uitsteekt aan de achterkant van de 20 schoen. 7. Shoe with a hinged sole according to claim 1, 3 and 6, characterized in that the pin is located in the rear part of the sole and extending from the rear 20 of the shoe. 1020208 1020208
NL1020208A 2002-03-20 2002-03-20 Footwear with hinged sole. NL1020208C1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020208 2002-03-20
NL1020208A NL1020208C1 (en) 2002-03-20 2002-03-20 Footwear with hinged sole.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1020208A NL1020208C1 (en) 2002-03-20 2002-03-20 Footwear with hinged sole.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1020208C1 true NL1020208C1 (en) 2003-09-23

Family

ID=29244957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1020208A NL1020208C1 (en) 2002-03-20 2002-03-20 Footwear with hinged sole.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1020208C1 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2000779C2 (en) * 2007-07-25 2009-01-27 Univ Delft Tech Shoe.
WO2010114993A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Nike International Ltd. Closure systems for articles of footwear
WO2012177123A1 (en) 2011-06-22 2012-12-27 Buckney Shoes B.V. Shoe with pivoting sole
WO2013039385A1 (en) 2011-09-12 2013-03-21 Buckney Shoes B.V. Pivoting shoe with seal
NL2008680C2 (en) * 2012-04-23 2013-10-28 Buckney Shoes B V Shoe with hinged sole.
US10512298B2 (en) 2017-05-23 2019-12-24 Nike, Inc. Footwear upper with lace-engaged zipper system

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL2000779C2 (en) * 2007-07-25 2009-01-27 Univ Delft Tech Shoe.
WO2009014433A1 (en) * 2007-07-25 2009-01-29 Technische Universiteit Delft Shoe
WO2010114993A1 (en) * 2009-04-03 2010-10-07 Nike International Ltd. Closure systems for articles of footwear
WO2012177123A1 (en) 2011-06-22 2012-12-27 Buckney Shoes B.V. Shoe with pivoting sole
NL2006983C2 (en) * 2011-06-22 2013-01-02 Buckney Shoes B V Shoe with pivoting sole.
CN103747699A (en) * 2011-06-22 2014-04-23 巴克尼鞋业有限公司 Shoe with pivoting sole
CN103747699B (en) * 2011-06-22 2016-08-17 巴克尼鞋业有限公司 Footwear with rotary shoe sole
WO2013039385A1 (en) 2011-09-12 2013-03-21 Buckney Shoes B.V. Pivoting shoe with seal
NL2008680C2 (en) * 2012-04-23 2013-10-28 Buckney Shoes B V Shoe with hinged sole.
WO2013162356A1 (en) 2012-04-23 2013-10-31 Buckney Shoes B.V. Shoe with hinged sole
CN104684429A (en) * 2012-04-23 2015-06-03 巴克尼鞋业有限公司 Shoe with hinged sole
US10512298B2 (en) 2017-05-23 2019-12-24 Nike, Inc. Footwear upper with lace-engaged zipper system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4492046A (en) Running shoe
US5410821A (en) Shoe with interchangable soles
JP4777959B2 (en) shoes
US6772541B1 (en) Footwear securement system
KR0150433B1 (en) Shoe with split sole and midsection reinforcement
EP0248149B1 (en) Ski boot
US6978517B2 (en) Low-profile mounting clip for personal device
JP3191000B2 (en) Snowboard fastening device
EP2338367A1 (en) Impact attenuating and spring elements and products containing such elements
US5282327A (en) Pivotal heel for footwear
US7877902B2 (en) Footwear with variable configuration heel
NL1009579C2 (en) Shoe with automatic shoelace attachment / detachment mechanism.
JP3361811B2 (en) Snowboard bindings
US20060096124A1 (en) Sand walking sandal
US20150059206A1 (en) Guides and components for closure systems and methods therefor
CN100525731C (en) Athletic footwear and the like with integral supinator device
US7147233B2 (en) Binding for keeping a boot attached to a snowboard
US5331752A (en) Skate with detachable shoe
US5136794A (en) Ski boot
US7685739B2 (en) Convertible dance shoe
EP0234908A2 (en) Article of footwear
CN101505624B (en) Impact for articles of footwear and other foot-receiving device abatement system
JP2007503867A (en) Artificial leg
US4519150A (en) Ski boot
US4499676A (en) Ski boot

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20061001