New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1019722C2 - Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers. - Google Patents

Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers. Download PDF

Info

Publication number
NL1019722C2
NL1019722C2 NL1019722A NL1019722A NL1019722C2 NL 1019722 C2 NL1019722 C2 NL 1019722C2 NL 1019722 A NL1019722 A NL 1019722A NL 1019722 A NL1019722 A NL 1019722A NL 1019722 C2 NL1019722 C2 NL 1019722C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
information carrier
device
device according
information
carrier
Prior art date
Application number
NL1019722A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Hendricus Antonius Hoogland
Original Assignee
Fountain Tech Bv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fountain Tech Bv filed Critical Fountain Tech Bv
Priority to NL1019722A priority Critical patent/NL1019722C2/en
Priority to NL1019722 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1019722C2 publication Critical patent/NL1019722C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B33/00Constructional parts, details or accessories not provided for in the preceding groups
  • G11B33/02Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon
  • G11B33/04Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers
  • G11B33/0405Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers for storing discs
  • G11B33/0411Single disc boxes
  • G11B33/0422Single disc boxes for discs without cartridge

Description

Titel: Inrichting en werkwijze voor het verpakken van plaatvormige informatiedragers. Title: Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers.

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het verpakken van in hoofdzaak plaatvormige informatiedragers. The present invention relates to an apparatus for the packing of substantially plate-shaped information carriers.

Onder plaatvormige informatiedragers dienen in deze ten minste te worden begrepen informatiedragers met in hoofdzaak een cirkelvorm, zoals 5 CD's, bijvoorbeeld muziek-CD, CD-Rom, CD-i, CD-RW of DVD, en informatiedragers met een in hoofdzaak meerhoekige, in het bijzonder rechthoekige vorm, zoals chipkaarten, creditkaarten, SIM-kaarten, geheugenkaarten of -sticks, disks zoals computer diskettes en mini disks en dergelijke. Under the plate-shaped information carriers must in this at least be understood to mean information carriers having substantially a circular shape, such as 5 CDs, for example, music CD, CD-ROM, CD-I, CD-RW, or DVD, and data carriers having a substantially polygonal, in particular rectangular shape, such as chip cards, credit cards, SIM cards, memory cards or sticks, discs such as computer floppy disks, mini disks and the like.

10 Uit de praktijk zijn opberginrichtingen voor CD's bekend welke gebruikelijk worden aangeduid als Jewel-cases. 10 From practice, storage devices for CD's well-known which are usually referred to as a Jewel-case studies. Deze omvatten een tweetal ten opzichte van elkaar scharnierbare dekseldelen, waarbij in een der dekseldelen, bijvoorbeeld met behulp van een daarin gelegde tray, een rozet is aangebracht. These include a pair relative to each other hinged cover parts, wherein in one of the cover parts, for example by means of a tray set out therein, a rosette is disposed. Deze rozet wordt gevormd door een aantal in een cirkel 15 op gestelde, verende elementen, waarover de CD met zijn centrale opening kan worden gedrukt teneinde door klemming te worden vastgehouden, waarbij uitstulpingen van de elementen op de bovenzijde van de CD aangrijpen. This rosette is formed by a number in a circle 15 on the opposite, resilient elements, over which the CD can be pressed with its central opening in order to be held in place by clamping, wherein protrusions of the elements on the top side of the CD engage. Bij losnemen worden de segmenten elastisch vervormd, zodat de CD over de uitstulpingen kan worden getrokken. Upon detachment, the segments are elastically deformed, so that the CD on the protrusions can be drawn.

20 Deze bekende inrichtingen hebben als nadeel dat zowel bij plaatsing en uitnemen als in de opbergstand krachten worden uitgeoefend op de CD, welke tot ongewenste spanningen leiden in de CD en in de verpakkingsinrichting. 20 These known devices have the drawback that are exerted both in placement and removal as well as in the storage position forces on the CD, which lead to undesirable stresses in the CD and in the packaging device. Daardoor kunnen bijvoorbeeld scheuren ontstaan in de CD en/of vermoeiingsbeschadigingen in de rozet. Therefore, for example, cracks in the CD and / or vermoeiingsbeschadigingen in the rosette. Veelal breken 25 segmenten uit de rozet, waardoor de werking van deze inrichting aanmerkelijk wordt verslechterd of zelfs teniet gaat. In many cases break 25 segments of the rosette, so that the operation is considerably worsened of this device, or even extinguished. Een verder nadeel van deze bekende inrichtingen is dat deze relatief veel ruimte inneemt, in het 1 o 5 9 / 2 2 2 bijzonder relatief dik zijn, als gevolg van met name de rozetten. A further disadvantage of these known devices is that it takes up a relatively large amount of space, in the 1 o 5 9/2 2 2 particular, are relatively thick, as a result of, in particular, the rosettes. Immers, deze rozetten dienen in elk geval een zodanige hoogte te hebben die enigszins groter is dan de dikte van de CD, teneinde op de bovenzijde van de CD te kunnen aangrijpen. After all, these rosettes must in any case to have such a height which is slightly greater than the thickness of the CD, in order to be able to engage on the top side of the CD. Bovendien dient onder de CD enige ruimte vrij te 5 blijven ten einde de rozet voldoende te kunnen vervormen om de CD te kunnen plaatsen en wegnemen. Moreover, it should remain below the CD 5 is free to some space in order to be able to deform the rosette sufficient to be able to place the CD and remove. Tezamen met de noodzakelijke wanddikten van de dekseldelen leidt dit tot een minimale dikte van ongeveer 10 mm. Together with the required wall thicknesses of the cover parts, this leads to a minimum thickness of about 10 mm.

Voorts hebben deze bekende inrichtingen als nadeel dat plaatsing en, met name, uitnemen van de CD moeilijk is, bijvoorbeeld omdat 10 tegelijkertijd de CD vastgehouden moet worden op zijn buitenste langsrand en de rozet dient te worden ingedrukt, hetgeen relatief grote handen en goede coördinatie vergt. Furthermore, these known devices, as a drawback that arrangement and, in particular, removal of the CD is difficult, for example because 10 at the same time, the CD has to be retained on its outer longitudinal edge and the rosette is to be pressed down, which requires relatively large hands and good co-ordination .

De uitvinding beoogt een inrichting voor het verpakken van informatiedragers zoals in de inleiding beschreven, waarbij de nadelen van 15 de bekende inrichtingen ten minste gedeeltelijk zijn vermeden, met behoud van de voordelen daarvan. The invention aims a device for the packaging of information carriers such as described in the introduction, wherein the drawbacks of the prior art devices 15 are at least partly avoided, while maintaining the advantages thereof. Daartoe wordt een inrichting volgens de uitvinding gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 1. To that end, an apparatus according to the invention is characterized by the features of claim 1.

Bij een inrichting volgens de uitvinding wordt een informatiedrager ongeveer evenwijdig aan zijn oppervlak in 20 opneemmiddelen in of op een dekseldeel geschoven, zodanig dat ten minste een gedeelte van zijn buitenrand door geleide-elementen wordt geleid en omvat, voor het positioneren en vasthouden van de informatiedrager. In a device according to the invention, an information carrier approximately parallel to its surface at 20 pick-up means slid in or on a cover part, in such a way that at least is passed a portion of its outer edge by guide elements, and comprises, for positioning and retaining the information carrier, . De geleide-elementen kunnen daarbij bijzonder klein, althans dun worden uitgevoerd, waardoor deze relatief weinig ruimte innemen. The guide members may, moreover, particularly small, at least be made thin, so that they occupy relatively little space. Zo kunnen de 25 geleide-elementen bijvoorbeeld enigszins rail-vormig zijn met bijvoorbeeld een enigszins U-vormige doorsnede, waarvan de benen zich ongeveer evenwijdig aan of in het betreffende dekseldeel uitstrekken. For example, the guide elements 25 may be, for example, somewhat, for example, rail-shaped with a slightly U-shaped cross-section, of which the legs extend approximately parallel to or in the respective cover part. De dikte van deze benen kan dan bijzonder klein worden gehouden, bijvoorbeeld enkele tienden van millimeters aangezien deze geen klemmende werking hoeven te 30 bieden. The thickness of these legs can be kept particularly small, for instance some tenths of millimeters, since it does not provide clamping action need to 30. Deze hoeven slechts beweging van de informatiedrager ongeveer 3 haaks op zijn buitenoppervlak te beperken en de informatiedrager bij plaatsing en uitnemen te geleiden. These need only motion of the information carrier to limit about 3 at right angles to its outer surface and for guiding the information carrier in placement and removal. Overigens kunnen de geleide-elementen ook onderling zijn verbonden door een verbindingsdeel of zelfs onderdeel uitmaken van een doorgaand element. Incidentally, the guide members may also be interconnected by a connecting part, or even be part of a continuous element.

5 Bij een inrichting volgens de uitvinding is het bijzonder voordelig indien ten minste één verend element is voorzien dat de informatiedrager in een opsluitstand in de opneemmiddelen opsluit, welk verend element door de informatiedrager bij uitnemen en/of plaatsen kan worden weggedrukt doch voldoende weerstand biedt tegen verschuiving van de informatiedrager 10 in de opsluitstand, bijvoorbeeld bij verplaatsing van de inrichting met informatiedrager. 5 With an apparatus according to the invention it is particularly advantageous if at least one spring element is provided that the information carrier locking in a locking position in the receiving means, which resilient element by the information carrier during removal and / or pitches can be pushed away but offers sufficient resistance to shift of the information support 10 in the locked position, for example, upon displacement of the information-carrier device.

Bij een inrichting volgens de uitvinding worden op de informatiedrager zowel tijdens plaatsing en uitnemen als in de opsluitstand geen ongewenste krachten uitgeoefend, in het bijzonder geen buigkrachten. In a device according to the invention on the information carrier both during placement and removal as no undesirable forces exerted in the locked position, in particular, no bending forces. 15 Slechts de verende elementen zullen bij plaatsing en uitnemen enige kracht uitoefenen, ongeveer evenwijdig aan de vlakke buitenzijden van de informatiedrager, tegen de langsrand, welke niet tot ongewenste spanningen in de informatiedrager zullen leiden. 15 Only the resilient elements will upon placement and withdrawal to exert any force, approximately parallel to the flat outer sides of the information carrier, against the longitudinal edge, which will not lead to undesirable stresses in the information carrier. Bovendien hoeven geen langdurige vervormingen op te treden in met name de verende vingers en de 20 verdere opneemmiddelen, waardoor vermoeiingsproblemen zich niet voor zullen doen. In addition, no long-lasting deformations to occur in particular having the spring fingers 20 and the other receiving means, so that fatigue problems will not occur.

Een verder voordeel van een inrichting volgens de uitvinding is dat de informatiedrager niet onbedoeld los zal komen wanneer op de gesloten verpakking wordt gedrukt, zoals bij de rozet van de bekende inrichting 25 eenvoudig kan gebeuren. A further advantage of a device according to the invention is that the information carrier will not accidentally come off when it is pressed onto the closed package, such as in the rosette of the known device 25 can be done easily. Bij gebruik van een inrichting volgens de uitvinding voor verpakken van bijvoorbeeld CD's of dergelijke inrichtingen met ten minste één opening kan eenvoudig een vinger in de opening worden gestoken waarna de informatiedrager kan worden verschoven. When using a device according to the invention for packaging of, for example, CD's or similar devices with at least one opening can be simply put a finger in the opening, after which the information carrier can be shifted. Ook kunnen de opneemmiddelen, in het bijzonder de geleide-elementen zodanig worden 4 uitgevoerd dat een vinger eenvoudig tegen een langsranddeel van de informatiedrager kan worden geplaatst voor verschuiving daarvan. Also, the pick-up means, in particular the guide elements 4 may be carried out in such a way that a finger can easily be placed against a longitudinal edge portion of the information carrier for displacement thereof.

Bij een inrichting volgens de uitvinding zijn de opneemmiddelen, in het bijzonder de geleide-elementen en de eventuele verende elementen bij 5 voorkeur zodanig gedimensioneerd dat de informatiedrager niet geklemd maar wel opgesloten wordt in de genoemde opsluitstand, waarbij de geleide-elementen bijvoorbeeld schuifpassingen of geleidingen met bijzonder weinig speling vormen terwijl de verende nok of nokken nagenoeg onvervormd aanliggen tegen de zijde van de informatiedrager. In a device according to the invention, the pick-up means, in particular the guide elements and the possible resilient elements dimensioned to 5 preferably in such a way that the information carrier is not clamped but is locked in said locking position, wherein the guide elements, for example, slide fits or guides with very little clearance while forming the spring-loaded cam or cams substantially undeformed rest against the side of the information carrier. De eventuele speling is 10 daarbij bijvoorkeur aanmerkelijk kleiner dan de dikte van de informatiedrager, bijvoorbeeld maximaal enkele tienden of honderdsten van de dikte daarvan. The possible slack 10 is thereby preferably substantially smaller than the thickness of the information carrier, for example, a maximum of a few tenths or hundredths of the thickness thereof.

In een bijzonder voordelige uitvoeringsvorm zijn de opneemmiddelen en het dekseldeel waarop of waarin deze zijn voorzien 15 zodanig gedimensioneerd dat de informatiedrager op het dekseldeel plaatsbaar is, gedeeltelijk naast de opneemmiddelen en daarlangs schuifbaar is tot in een opsluitstand in de opneemmiddelen en vice versa. In a particularly advantageous embodiment, the receiving means and the cover part on which or in which they are provided with 15 dimensioned such that the information carrier on the cover part can be placed, in part, next to the pick-up means and there along is slidable into a locking position in the receiving means, and vice versa. Hierdoor wordt plaatsing en uitnemen nog eenvoudiger mogelijk. As a result, placement and removal even simpler manner. Daarbij is bij voorkeur het betreffende dekseldeel voorzien van een opstaande 20 langsrand, zodanig dat de informatiedrager binnen de langsrand, althans gedeeltelijk naast de opneemmiddelen kan worden gelegd en door de langsrand kan worden verhinderd dat de informatiedrager van het genoemde dekseldeel kan schuiven. In addition, preferably, the respective cover part is provided with an upstanding 20 longitudinal edge, in such a way that the information carrier can be placed within the longitudinal edge, at least in part next to the receiving means, and can be prevented by the longitudinal edge which can slide the information carrier of said cover part.

De informatiedrager wordt in de genoemde opsluitstand bij 25 voorkeur met zijn buitenvlakken op afstand gehouden van de dekseldelen, waardoor beschadigingen nog beter worden verhinderd. The information carrier is held in the said locking position at a distance at 25, preferably with its outer faces of the cover parts, whereby damage yet to be better prevented.

In een verdere voordelige uitvoeringsvorm is een inrichting volgens de uitvinding gespuitgiet, bij voorkeur eendelig, waarbij de dekseldelen onderling zijn verbonden door een rug, waarbij meegespuitgiete scharnieren 30 (living hinges) zijn voorzien, waardoor een robuuste, eenvoudig te 5 vervaardigen en relatief goedkope verpakkingsinrichting kan worden verkregen. In a further advantageous embodiment, a device according to the invention is injection molded, preferably in one piece, wherein the cover parts are interconnected by a spine, said integrally injection molded hinges 30, (living hinges) are provided, so that a robust, easy-to-5 manufactured and relatively inexpensive packaging device can be obtained.

Bij een inrichting volgens de uitvinding kan de schuifrichting van de informatiedrager langs een dekseldeel, tussen een vrije stand en een in 5 de opneemmiddelen opgenomen opsluitstand zich bijvoorbeeld evenwijdig aan de rug van de opberginrichting uitstrekken, maar kan ook daarmee een hoek insluiten, bijvoorbeeld een hoek van ongeveer 90°. In a device according to the invention, the sliding direction of the information carrier along a lid portion, between a free position and a recorded at 5, the receiving means retaining position located, for example, parallel to the back of the storage device, but may also thus include an angle, for example an angle of about 90 °. In een voordelige nadere uitwerking is ten minste één dekseldeel voorzien van opneemmiddelen voor opnemen van ten minste twee informatiedragers en/of 10 zijn beide dekseldelen voorzien van opneemmiddelen. In an advantageous further elaboration, at least one cover part is provided with receiving means for receiving at least two information carriers, and / or 10 both cover parts are provided with pick-up means. Hierdoor kunnen meerdere informatiedragers in dezelfde inrichting worden verpakt. As a result, a plurality of information carriers can be packaged in the same device.

Zoals beschreven zijn de bekende opberginrichtingen relatief dik, bijvoorbeeld 10 mm of meer, ook wanneer daarin slechts één informatiedrager opgenomen kan worden. As described, the known storage devices is relatively thick, for example 10 mm or more, even if it includes only one information carrier can be recorded. Het verdient evenwel de voorkeur 15 de verpakkingsinrichtingen relatief dun uit te voeren, aangezien deze daardoor minder ruimte innemen. It is preferred, however 15 to carry out the packaging devices is relatively thin, since this therefore occupy less space. Verrassenderwijs is gebleken dat bij een verpakkingsinrichting volgens de uitvinding deze een dikte kan hebben van minder dan ongeveer 9 mm, waarbij op één der dekseldelen ten minste één informatiedrager kan worden opgenomen en bij gesloten inrichting 20 daarnaast nog ruimte is voor verdere informatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld een boekwerkje met een dikte van bijvoorbeeld 3 a 4 mm. Surprisingly, it has been found that, in a packaging device according to the invention, this may have a thickness of less than about 9 mm, wherein one of the cover parts can be taken up, at least one information carrier, and in the closed device 20, in addition, is still room for further information means, such as, for example, a booklet with a thickness of, for example, 3 to 4 mm. Duidelijk zal zijn dat een dergelijke opberginrichting derhalve ook nog dunner kan worden uitgevoerd. It will be appreciated that such a storage device, therefore, also can be carried out even thinner. De wanddikte van een verpakkingsinrichting volgens de uitvinding is bijvoorkeur ten minste voor wat betreft de vlakken van de 25 dekseldelen relatief klein, bij voorkeur minder dan ongeveer 1 mm. The wall thickness of a packaging device according to the invention is preferably at least as regards the surfaces of the cover parts 25 is relatively small, preferably less than about 1 mm.

Derhalve kan bij verpakken van een informatiedrager met een dikte van bijvoorbeeld ongeveer 2 mm de totale dikte van de verpakking worden beperkt tot bijvoorbeeld ongeveer 6 a 6,5 mm of zelfs ongeveer 4 mm. It can therefore be limited, the total thickness of the packaging at packaging of an information carrier having a thickness of, for example, about 2 mm to, for example, about 6 to 6.5 mm, or even about 4 mm. Bij extra dunne uitvoering van de dekseldelen kan zelfs een nog kleinere dikte 30 worden bereikt. In the extra-thin embodiment of the cover parts may even be an even smaller thickness 30 can be achieved.

' u '/ C; 'You' / C; v ') ί 6 v ') ί 6

Door uitvoering van de verpakkingsinrichting met buitenafmetingen die ongeveer overeenkomen met die van bestaande DVD-dozen, in het bijzonder ongeveer 135 bij 190 mm wordt het voordeel bereikt dat verpakkingsinrichtingen volgens de uitvinding in standaard 5 opberginrichtingen, verwerkingsinrichtingen, verpakkingsmachines en dergelijke kunnen worden toegepast. Because of embodiment of the packaging device with outer dimensions corresponding approximately to those of existing DVD-boxes, achieved in particular about 135, the advantage is at 190 mm, when packaging devices according to the invention in standard 5 storage devices, processing devices, packaging and the like may be employed. Evenwel kunnen uiteraard ook andere buitenmaten worden toegepast. However, naturally also other outer dimensions can be used.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een samenstel van een inrichting volgens de uitvinding en een daarin op te nemen of opgenomen 10 informatiedrager. The invention further relates to an assembly of a device according to the invention and a therein to include 10 or recorded information carrier.

De uitvinding heeft bovendien betrekking op een werkwijze voor het vullen van een inrichting volgens de uitvinding, gekenmerkt door de maatregelen volgens conclusie 19. The invention moreover relates to a method for filling a device according to the invention, characterized by the features of claim 19.

Een dergelijke werkwijze biedt het voordeel dat de 15 verpakkingsinrichting eenvoudig kan worden gevuld, waarbij slechts geringe aanpassingen noodzakelijk zijn van bestaande verpakkingsinrichtingen voor bijvoorbeeld CD's of andere plaatvormige informatiedragers. Such a method offers the advantage that the packaging machine 15 can be filled easily, which are required only minor modifications to existing packaging devices, for example, CD's or other plate-shaped information carriers.

In de verdere volgconclusies zijn nadere voordelige 20 uitvoeringsvormen getoond van verpakkingsinrichtingen volgens de uitvinding. In the further subclaims, further advantageous embodiments are shown 20 of packaging devices according to the invention.

Ter verduidelijking van de uitvinding zullen uitvoeringsvoorbeelden van een verpakkingsinrichting, samenstel en werkwijze volgens de uitvinding nader worden toegelicht aan de hand van 25 de tekening. To clarify the invention, exemplary embodiments of a packaging device, assembly and method according to the invention will be explained in more detail with reference to the 25 accompanying drawings. Daarin toont: In the drawing:

Figuur 1 in perspectivisch aanzicht een verpakkingsinrichting volgens de uitvinding, met een CD in een vrije stand; Figure 1 shows in perspective view, a packaging device according to the invention, with a CD in a free position; figuur 2 in perspectivisch aanzicht een klemvinger voor boekwerken van een inrichting volgens figuur 1; Figure 2 is a perspective view of a clamping finger for books of a device according to figure 1; 7 figuur 3 in perspectivisch aanzicht een detail van een inrichting volgens figuur 1 met opneemmiddelen; 7 Figure 3 shows in perspective view a detail of a device according to figure 1 with pick-up means; figuur 4 in perspectivisch aanzicht een detail van een rug van een inrichting volgens figuur 1 met daaraan via scharniermiddelen verbonden 5 dekseldelen; Figure 4 shows in perspective view a detail of a back of a device according to figure 1 with the cover parts 5 connected via hinge means; figuur 5 in geopende stand in vooraanzicht een inrichting volgens figuur 1; Figure 5 in the open position in a front view a device according to Figure 1; figuur 6 in geopende stand in achteraanzicht een inrichting volgens figuur 1; figure 6 shows a device according to figure 1 in the open position in a rear view; 10 figuur 7-9 een drietal alternatieve uitvoeringsvormen van een inrichting volgens de uitvinding; 10 Figure 7-9, three alternate embodiments of a device according to the invention; figuur 10 in perspectivisch aanzicht een gedeelte van de opneemmiddelen van een inrichting volgens figuur 9; Figure 10 shows in perspective view a portion of the receiving means of an apparatus according to figure 9; figuur 11 in perspectivisch aanzicht een inrichting volgens figuur 9 15 en figuur 10; Figure 11 is a perspective view of apparatus according to figure 9 and 15, Figure 10; figuur 12 in perspectivisch aanzicht schematisch een gedeelte van een alternatieve uitvoeringsvorm van opneemmiddelen volgens de uitvinding; Figure 12 is a schematic perspective view a portion of an alternative embodiment of receiving means according to the invention; en figuur 13 in vooraanzicht schematisch een dekseldeel van een 20 inrichting volgens de uitvinding voor het opnemen van een rechthoekige informatiedrager. and Figure 13 is a schematic front view of a cover member of an apparatus 20 according to the invention for receiving a right-angled information carrier.

In deze beschrijving hebben gelijke of corresponderende delen gelijke of corresponderende verwijzingscijfers. In this specification, identical or corresponding parts have identical or corresponding reference numerals. In de getoonde uitvoeringsvormen zijn de inrichtingen volgens de uitvinding eendelig 25 vervaardigd door spuitgieten uit kunststof, omvattende dekseldelen die door meegespuitgiete scharnieren (living hinges) zijn verbonden met elkaar en/of een rug. In the illustrated embodiments, the devices according to the invention, in one piece 25, manufactured by injection molding from plastic, comprising cover parts made by integrally injection molded hinges (living hinges) are connected to each other and / or a back. De dekseldelen kunnen tegen elkaar worden verzwenkt voor het verkrijgen van een doosvormige, gesloten verpakking waarbinnen informatiedragers zoals CD's, chipkaarten, diskettes, minidisks en 30 dergelijke kunnen worden opgesloten. The cover parts can be pivoted in order to obtain a box-like against each other, sealed packaging within which information carriers such as CD's, smart cards, diskettes, minidisks and the like 30 can be locked. Het zal evenwel duidelijk zijn dat 8 vergelijkbare inrichtingen ook kunnen worden vervaardigd uit meerdere delen, bijvoorbeeld losse dekseldelen die door geschikte scharniermiddelen met elkaar kunnen worden verbonden of los op elkaar kunnen worden gedrukt. However, it will be appreciated that eight similar devices also can be manufactured of several parts, for instance loose cover parts which can be connected to each other by suitable hinge means, or can be separately pressed together. Geschikte scharniermiddelen zijn genoegzaam bekend, bijvoorbeeld 5 als toegepast bij de bekende Jewel-box. Suitable hinge means are well known, for example, 5 as used in the prior art Jewel box.

Figuur 1 toont in perspectivisch aanzicht een eerste uitvoeringsvorm van een inrichting 1 volgens de uitvinding voor het verpakken van cirkelvormige, in hoofdzaak vlakke informatiedragers 2, in het bijzonder CD's. Figure 1 shows in perspective view a first embodiment of a device 1 according to the invention for the packaging of circular, substantially flat data carriers 2, in particular CDs. De inrichting 1 omvat een eerste dekseldeel 3, een 10 tweede dekseldeel 4 en een daartussen geplaatste rug 5, onderling verbonden door living hinges 6. De beide dekseldelen 3, 4 zijn voorzien van een opstaande langsrand 7, 8 die op gebruikelijke wijze zijn geprofileerd, zodanig dat deze op en/of in elkaar kunnen aangrijpen bij gesloten stand, wanneer de dekseldelen 3, 4 tegen elkaar zijn verzwenkt. The device 1 comprises a first cover part 3, a 10-second cover part 4, and an interposed spine 5, interconnected by living hinges 6. The two lid parts 3, 4 are provided with a raised longitudinal edge 7, 8, which are profiled in a conventional manner, in such a way that it on and / or can engage in one another in the closed position, when the lid parts 3, 4 are pivoted against each other. Op het eerste 15 dekseldeel 3 zijn opneemmiddelen 9 voorzien, binnen de langrand 7, waarin de informatiedrager 2 in een opsluitstand kan worden opgenomen. On the surface 15, cover part 3 are pick-up means 9 is provided, within the longitudinal edge 7, in which the information carrier 2 can be taken up in a locking position. In figuur 1 is de informatiedrager 2 in een vrije stand op het eerste dekseldeel 3 gelegd en kan, op nog nader te beschrijven wijze, van daaruit worden verschoven naar een opsluitstand, zoals schematisch in onderbroken lijnen 20 weergegeven in figuur 5. In het tweede dekseldeel 4 zijn klemvingers 10 voorzien nabij de van de rug 5 afgekeerde zijde, welke zich naar de binnenzijde van de verpakking uitstrekken en waaronder bijvoorbeeld een bij de informatiedrager 2 behorend boekwerk kan worden geklemd. In Figure 1, the data carrier 2 in a free position on the first lid portion 3 is placed, and can, in a manner to be described hereinafter, to be shifted therefrom to a locking position, as shown diagrammatically in broken lines 20 shown in Figure 5. In the second cover member 4 are clamping fingers 10 are provided near the back 5 of the side facing away, which extend to the inside of the package, and including, for example, a booklet may be clamped 2 belonging to the information carrier.

De opneemmiddelen 9 omvatten in de in figuur 1 getoonde 25 uitvoeringsvorm een tweetal geleide-elementen 11, een stuitrand 12 en een tweetal verende vingers 13. In figuur 3 is in perspectivisch aanzicht uitvergroot een geleide-element 11 met verende vinger 13 getoond. The pick-up means 9 comprise at the 1 shown in figure 25 embodiment, a pair of guide elements 11, a stop shoulder 12, and a pair of resilient fingers 13. In Figure 3, in perspective view, enlarged, a guide member 11 with spring finger 13. Het geleide-element 11 heeft een enigszins U-vormige dwarsdoorsnede, voorzien van een onderste been 14, een zich ongeveer evenwijdig daaraan 30 uitstrekkend bovenste been 15 en een staande wand 16. Van de beide 10 n / 2 2 9 geleide-elementen 11 strekken de benen 14, 15 zich in de richting van elkaar uit. The guide element 11 has a somewhat U-shaped cross-section, provided with a lower leg 14, a extending approximately parallel thereto 30 extending upper leg 15 and a standing wall 16. Of the two 10-n / 2 2 9 guide elements 11 extend the legs 14, 15 extend in the direction of one another. Deze zijn ongeveer evenwijdig gelegen aan het dekselvlak 17 van het eerste dekseldeel 3. De beide geleide-elementen 11 en de stuitrand 12 liggen op een denkbeeldige cirkel, zodanig dat een opstaande wand 18 en de 5 staande wanden 16 ongeveer een halve cirkel bepalen met een straal die ongeveer overeenkomt met de straal van de informatiedrager 2. De afstand tussen het onderste been 14 en het bovenste been 15 is ongeveer gelijk aan de dikte van de informatiedrager 2, een en ander zodanig dat de informatiedrager 2 vanaf de van de stuitrand 12 afgekeerde zijde in de 10 geleide-elementen 11 kan worden geschoven tot tegen de stuitrand 12, waarbij een gedeelte van de langsrand 19 van de informatiedrager 2 tussen de onderste benen 14 en bovenste benen 15 van de beide geleide-elementen 11 wordt opgenomen en daardoor in hoofdzaak tegen beweging in een richting weg van de wand 17 wordt gezekerd. These are about parallel to the lid surface 17 of the first cover part 3. The two guide elements 11 and the stop shoulder 12 lie on an imaginary circle such that an upstanding wall 18, and to the 5 vertical walls 16 approximately define a half-circle with a radius which corresponds approximately to the radius of the information carrier 2. the distance between the lower leg 14 and the upper leg 15 is approximately equal to the thickness of the information carrier 2, the arrangement being such that the information carrier 2 from the stop shoulder 12 which faces away side in the 10 guide elements 11 can be slid up to against the stop edge 12, with a portion of the longitudinal edge 19 of the data carrier 2 between the lower legs 14 and upper legs 15 of the two guide elements 11 is absorbed and hence substantially against movement in a direction away from the wall 17 is secured. Door de stuitrand 12 en/of de 15 geleide-elementen 11 wordt daarbij bovendien verhinderd dat de informatiedrager 2 verder kan verschuiven, voorbij de stuitrand 12. De dikte van het onderste been 14 is enkele tienden van millimeters, evenals de dikte van het bovenste been 15. Doordat de informatiedrager 2 met zijn langsrand 19 ligt op het onderste been 14 wordt het buitenoppervlak van de 20 informatiedrager 2 dat naar het sluitvlak 17 is gekeerd op afstand daarvan gehouden, waardoor de informatiedrager 2 wordt beschermd. Due to the stop shoulder 12 and / or 15 of guide elements 11, is thereby also prevented that the information carrier can slide 2 further, beyond the stop shoulder 12. The thickness of the lower leg 14 is a few tenths of millimeters, as well as the thickness of the upper leg 15. Because the information carrier 2 with its longitudinal edge 19 is situated on the lower leg 14, the outer surface 20 of the information carrier 2 which is turned kept at a distance thereof to the closing surface 17, causing the information carrier 2 is protected. De diepte van de groef 20 van de geleide-elementen 11, tussen de benen 14, 15 is zodanig gekozen dat bij voorkeur slechts een onbespeeld gedeelte van de informatiedrager 2 daarin wordt opgenomen, zodat beschadiging van de 25 informatiedrager 2 nog beter wordt verhinderd. The depth of the groove 20 of the guide elements 11, between the legs 14, 15 is selected so that preferably only a blank portion of the information carrier 2 is accommodated therein, so that damage of the 25 data carrier 2 is still better prevented. De groef 20 vormt bij voorkeur een schuifpassing voor de langsrand 19, waarbij slechts geringe speling kan optreden. The groove 20 preferably forms a sliding fit for the longitudinal edge 19, in which only a small amount of play may occur. De langrand 19 wordt bij voorkeur niet geklemd tussen de benen 14, 15, zodat ongewenste spanningen nog beter worden verhinderd. The longitudinal edge 19 is preferably not clamped between the legs 14, 15, so that undesirable stresses are still better prevented.

10 10

De geleide-elementen 11 zijn symmetrisch ten opzichte van een eerste middellijn 21 opgesteld, aan weerszijden daarvan, en sluiten ongeveer aan op een tweede middellijn 22 die zich haaks op de eerste middellijn 21 uitstrekt, zodanig dat de geleide-elementen 11 en de stuitrand 5 12 ongeveer een halve cirkel insluiten. The guide elements 11 are arranged symmetrically with respect to a first center line 21, on both sides thereof, and closing approximately to a second center line 22, which extends at right angles to the first center line 21, in such a way that the guide elements 11 and the stop shoulder 5 12 is approximately enclose a semi-circle. Aan de van de stuitrand 12, welke in figuur 5 als aansluitend op de geleide-elementen 11 is getoond, afgekeerde zijde van de tweede middellijn 22 is een cirkelsegment-vormige steunrand 23 voorzien, die zodanig gebogen is en is gepositioneerd dat deze op dezelfde (denkbeeldige) cirkel ligt als de geleide-elementen 11, althans het onderste 10 been 14 en de stuitrand 12. Bij de in figuur 5 getoonde positie van de informatiedrager 2 in de opsluitstand ligt de langsrand 19 op de steunrand 23 of op geringe afstand daarboven, ter verdere ondersteuning. At the stop shoulder 12, which is shown in Figure 5 to be continuous with the guide elements 11, which faces away from the second center line 22 is a circle segment-shaped supporting edge 23 is provided, which is bent in such a way and is positioned so that it at the same ( imaginary) circle is set as the guide elements 11, at least the lower 10 leg 14 and the abutment edge 12. in the shown in Figure 5 position of the data carrier 2 into the locked position, the longitudinal edge 19 is situated at the support edge 23 or at a small distance above it, in order to further support. De steunrand 23 heeft een dikte boven het dekselvlak 17 die ongeveer overeenkomt met de dikte van het onderste been 14 of een weinig minder. The supporting edge 23 has a thickness over the lid surface 17, which approximately corresponds to the thickness of the lower leg 14, or a little less.

15 Op grotere afstand van de tweede middellijn 22 is een tweetal gebogen inlegranden 24 geplaatst, met een buigstraal overeenkomstig de straal van de informatiedrager 2, welke inlegranden 24 een enigszins L-vormige dwarsdoorsnede hebben, zoals getoond in figuur 5A. 15 At a greater distance from the second centerline 22, a pair of curved edges inlay 24 is placed, with a bending radius corresponding to the radius of the information carrier 2, which insert edges 24 have a somewhat L-shaped cross-section, as shown in Figure 5A. Aan de naar buiten gekeerde zijde is een relatief hoge eerste rand 25 voorzien, daarnaast een 20 lage rand 26 met een dikte die ongeveer overeenkomt met dikte van het onderste been 14 van de geleide-elementen 11. Zoals getoond in figuur 5A door onderbroken lijnen kan een informatiedrager 2 op de inlegranden 24 worden gelegd, in het bijzonder op de lage rand 26, binnen de hoge randen 25, waarbij de informatiedrager 2 zich boven de steunrand 23 uitstrekt. On the outwardly facing side there is a relatively high first edge 25 is provided with, in addition, a 20 lower edge 26 of a thickness which approximately corresponds to thickness of the lower leg 14 of the guide elements 11. As shown in Figure 5A by broken lines may an information carrier 2 to be put on the panty edges 24, especially on the low edge 26, within the high edge 25, wherein the information carrier 2 extends above the supporting edge 23.

25 Tussen de inlegranden 24 en de geleide-elementen 21 strekt zich aan weerszijden van de eerste middellijn 21 een glijrand 27 uit, zodanig dat de informatiedrager 2 vanaf de in figuur 1 getoonde vrije stand, steunend op de inlegranden 24 over de glijranden 27 kan worden verschoven naar de in figuur 5 getoonde opsluitstand, waarbij een deel van de langsrand 19 van de 30 informatiedrager in de geleidemiddelen 11 is opgenomen en aanligt tegen de 11 steunrand 12 en eventueel op de steunrand 23. Deze schuifbeweging kan in tegengestelde richting worden uitgevoerd voor uitnemen van de informatiedrager 2. Eenvoudig kan bijvoorbeeld een vinger in de centrale opening 30 van de informatiedrager 2 worden gestoken voor het 5 bewerkstelligen van deze verschuiving. 25 Between the panty edges 24, and the guide elements 21 extends on either side of the first center line 21 has a sliding rim 27 from, in such a way that the information carrier 2 from the shown in Figure 1 free position, relying on the panty edges 24 over the slide edges 27 can be shifted to the is set out in Figure 5 is shown locked position, wherein a portion of the longitudinal edge 19 of the 30 information carrier in the guide means 11 and abuts against the 11 supporting edge 12 and optionally to the supporting edge 23. This sliding movement may be performed in the opposite direction for removal of the information carrier 2. Simple may, for example, to insert a finger into the central opening 30 of the information carrier 2 to 5 accomplish this shift.

De verende vingers 13 zijn, zoals duidelijk blijkt uit bijvoorbeeld figuur 3, bevestigd aan de naar de geleide-elementen 11 gekeerde einden van de inlegranden 24 en strekken zich binnenwaarts uit, in de richting van de tweede middellijn 22. In figuur 3A is in vooraanzicht schematisch een 10 gedeelte van een inrichting 1 volgens de uitvinding getoond, in het bijzonder een detail van de informatiedrager 2 in de opsluitstand binnen de opneemmiddelen 9. Hieruit blijkt dat de informatiedrager 2 bij het in de inschuifrichting Si schuiven vanuit de vrije stand (figuur 1) naar de opsluitstand (figuur 5) de verende vingers 13 passeert waarbij de vingers 15 elastisch worden weggedrukt vanuit de in figuur 3A in getrokken lijnen getoonde stand naar de in onderbroken lijnen weergegeven stand. The spring fingers 13 from, for example, are, as clearly shown figure 3, mounted on the side facing the guide elements 11 facing ends of the panty edges 24 and extend inwardly, in the direction of the second center line 22. In Figure 3A is a front view of diagrammatically shows a tenth part of a device 1 according to the invention, in particular, of a detail of the data carrier 2 into the locked position within the receiving means 9. This shows that the data carrier 2 when the in the direction of insertion Si slide from the free position (Figure 1 ) to the locking position (Figure 5), the resilient fingers 13 passes in which the fingers 15 are elastically pressed away from the position shown in full lines in figure 3A to the position shown in broken lines. Na passeren van de informatiedrager 2 veren de verende elementen 13 terug naar de in getrokken lijnen weergegeven stand, waarbij deze aan komen te liggen tegen de zijde van de langsrand 19 van de informatiedrager 2, bij 20 voorkeur niet of slechts bijzonder weinig vervormd. After passing of the information carrier, two springs, the resilient elements 13 back to the position illustrated in full lines, in which come to abut against the side of the longitudinal edge 19 of the data carrier 2, at 20 preferably deformed not, or only very little. In deze stand wordt de informatiedrager 2 opgesloten door enerzijds de geleide-elementen 11 en/of de stuitrand 12, tegen verder verschuiving in de inschuifrichting Si en tegen verplaatsing in een richting haaks op het sluitvlak 17, terwijl de informatiedrager 2 wordt opgesloten tegen verschuiving in de 25 uitschuifrichting S2 tegengesteld aan de inschuifrichting Si, door de verende elementen 13. Slechts wanneer voldoende kracht op de informatiedrager 2 wordt uitgeoefend in de uitschuifrichting S2 zullen de verende elementen 13 weer elastisch worden weggedrukt zodat de informatiedrager 2 de verende elementen 13 kan passeren. In this position, the information carrier 2 is locked up by the one hand, the guide elements 11 and / or the retaining rim 12, against further displacement in the direction of insertion Si and against movement in a direction at right angles to the closing plane 17, while the information carrier 2 is locked against displacement in the the 25 extension direction S2 opposite to the direction of insertion Si, by the resilient elements 13. Only when sufficient force is applied to the data carrier 2 in the extension direction S2 will be the resilient elements 13 are again elastically pressed away so that the information carrier 2 can pass through the resilient elements 13. Vanuit de vrije stand als getoond in figuur 1 From the free position as shown in Figure 1

^ IWS JiU ^ IWS Jiu

12 kan de informatiedrager 2 dan eenvoudig worden uitgenomen, ongeveer haaks op het sluitvlak 17. 12, the information carrier 2 to be then easily taken out, approximately at right angles to the closing plane 17.

Aangezien de opneemmiddelen 9 en de inlegranden 24 zich volledig binnen de langsrand 7 uitstrekken wordt nog beter verhinderd dat de 5 informatiedrager 2 onbedoeld kan loskomen. Since the pick-up means 9 and the panty edges 24 extend completely inside the longitudinal edge 7 is prevented even better that the fifth information carrier 2 can come loose unintentionally. Plaatsing van de informatiedrager 2 is bijzonder eenvoudig. Placement of the information carrier 2 is particularly simple. Immers, deze hoeft slechts vlak te worden ingelegd binnen de inlegranden 24 en vervolgens te worden verschoven in de inlegrichting Si tot in de opsluitstand. After all, this plane only needs to be inserted within the insert edges 24 and then to be shifted in the direction of insertion of Si into the locked position. In de opsluitstand worden op de informatiedrager 2 nagenoeg geen krachten uitgeoefend door 10 de opneemmiddelen 9, waardoor ongewenste spanningen eenvoudig worden verhinderd. In the locked position no forces are on the information carrier 2 is substantially exerted through 10, the pick-up means 9, so that undesired stresses can be easily prevented.

In figuur 6 is de inrichting 1 volgens de uitvinding getoond, vanaf de achterzijde, in geopende stand. In Figure 6, the device 1 is shown according to the invention, from the rear side, in the open position. Duidelijk zichtbaar zijn de geleide-elementen 11, de stuitrand 12, de verende elementen 13 en de inlegranden 15 24, alsmede de klemvingers 10. Op het eerste dekseldeel 3 en het tweede dekseldeel 4 zijn, nabij de langrand 7, 8 ruggen 31, 32 voorzien die, bij gesloten stand van de inrichting 1 in elkaar aangrijpen voor het gesloten houden van de inrichting 1. Clearly visible are the guide elements 11, the stop shoulder 12, the resilient elements 13 and the insert edges 15, 24 thereof and the clamping fingers 10. On the first cover part 3 and the second cover part are 4, adjacent the longitudinal edge 7, 8 ribs 31, 32 is provided which, in the closed position of the device 1 to engage in each other for holding closed of the device 1.

In figuur 7 is een eerste alternatieve uitvoeringsvorm getoond van 20 een inrichting 1 volgens de uitvinding, waarbij de opneemmiddelen 9, althans de stuitrand 12 ongeveer tegen de langsrand 7 is geschoven, zodanig dat de informatiedrager 2 in de vrije stand ongeveer in het midden van het dekseldeel 3 ligt, terwijl deze in de opsluitstand uit het midden is verschoven. In Figure 7, a first alternative embodiment is shown of 20 a device 1 according to the invention, wherein the receiving means 9, at least the abutment edge 12 is approximately is pushed against the longitudinal edge 7, in such a way that the information carrier 2 is in the neutral position approximately in the middle of the lid part 3 is located, while it is shifted into the locked position from the center. In een niet getoonde variant hierop zijn aan weerszijden van 25 het midden van het eerste dekseldeel 3 opneemmiddelen 9 voorzien, tegen of nabij de langrand 7, waarbij de geleidemiddelen 11 aan een eerste zijde van het midden enigszins hoger liggen dan die aan de tweede zijde. In a not shown alternative to this are on either side of 25 the center of the first cover part 3 pick-up means 9 is provided, against or adjacent the longitudinal edge 7, wherein the guide means 11 on a first side of the center are somewhat higher than that on the second side. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm kan alsdan eerst een eerste informatiedrager 2 in het midden worden ingelegd en in de tweede opneemmiddelen 9 worden 30 geschoven, waarna een tweede informatiedrager 2 in het midden kan Λ ,1 , 13 worden ingelegd en in de eerste opneemmiddelen 9 kan worden geschoven. In such an embodiment, then first, a first information carrier 2 to be inserted in the middle and in the second pickup means 9, 30 are pushed, after which a second data carrier 2 in the middle can Λ, 1, 13 are inserted and in the first pick-up means 9 can be slid. Hiermee wordt een verpakkingsinrichting met een grotere capaciteit verkregen. Allows a packaging device is obtained with a larger capacity.

In figuur 8 is een tweede alternatieve uitvoeringsvorm van een 5 inrichting 1 volgens de uitvinding getoond, waarbij de opneemmiddelen 9 over 90° zijn gedraaid op het eerste dekseldeel 3, zodanig dat de inschuifrichting Si zich haaks op de lengterichting van de rug 5 uitstrekt. Figure 8 shows a second alternative embodiment of a fifth device 1 is shown according to the invention, wherein the receiving means 9 through 90 ° to be rotated to the first cover part 3, in such a way that the insertion direction S extends at right angles to the longitudinal direction of the back 5. Hierbij is de langsrand 7 aan de van de rug af gekeerde zijde bij voorkeur verlaagd zodat de informatiedrager 2 daaroverheen kan worden geschoven. Here, the longitudinal edge 7 at the lowered of the back side facing away, preferably so that the data carrier 2 can be slid thereover. 10 In figuren 9, 10 en 11 is een derde alternatieve uitvoeringsvorm van een inrichting 1 volgens de uitvinding getoond, ingericht voor het op het eerste dekseldeel 3 opnemen van twee informatiedragers die, in de opsluitstand, direct boven elkaar liggen. In Figures 9, 10, 10, and 11 is a third alternative embodiment of a device 1 according to the invention, designed for applying onto the first cover part 3 receiving two data carriers, which, in the locking position, lie directly one above the other. Hiertoe is het eerste dekseldeel 3 althans ten opzichte van de tweede middellijn 22 in vooraanzicht als 15 getoond in figuur 9 in hoofdzaak spiegelsymmetrisch uitgevoerd, waarbij evenwel de niveaus van de opneemmiddelen 9A, 9B verschillen. To this end, the first cover part 3, at least with respect to the second center line 22, in front view, as 15 shown in Figure 9 is carried out in substantially mirror symmetrical, wherein, however, the levels of the receiving means 9A, 9B differences. Zoals duidelijk blijkt uit figuur 11 zijn de eerste opneemmiddelen 9A, in figuur 11 onder getoond, lager uitgevoerd dan de tweede opneemmiddelen 9B. As is clear from Figure 11, the first pick-up means 9A, shown below in Figure 11, lower than the second pick-up means carried 9B. Dat betekent met name dat de eerste inlegrand 24A, de eerste steunrand 23A en 20 de eerste, onderste geleidemiddelen 11 lager zijn uitgevoerd dan de tweede inlegrand 24B, de tweede steunrand 23B en de tweede, bovenste geleidemiddelen 11B, welke bovenop de eerste geleidemiddelen 11A zijn geplaatst. This means in particular that the first inlay edge 24A, the first supporting edge 23A and 20, the first, lower guide means 11 are made lower than the second insert edge 24B, the second supporting edge 23B and the second, upper guide means 11B, which are on top of the first guide means 11A placed. Eerste en tweede verende elementen 13A, 13B zijn aan weerszijden van de geleidemiddelen 11A, HB voorzien. First and second resilient elements 13A, 13B are on opposite sides of the guide means 11A, HB provided. Bij deze 25 uitvoeringsvorm wordt een eerste informatiedrager 2 in een vrije stand ingelegd binnen de eerste inlegrand 24A, boven de eerste steunrand 23A, in figuur 11 nabij de bovenste langsrand 7A. In this 25 embodiment, a first information carrier 2 in a free position inlaid within the first insert edge 24A, 23A above the first supporting edge, in Figure 11 adjacent to the upper longitudinal edge 7A. Vervolgens wordt de informatiedrager 2 in inschuifrichting Sia verschoven naar het midden van het eerste dekseldeel 3, daarbij de eerste verende elementen 13A elastisch 30 buitenwaarts verdringend, zodat een gedeelte van de langsrand 19 van de 14 eerste informatiedrager 2 in de eerste geleide middelen 11A kan worden opgenomen. Next, the data carrier 2 in the insertion direction Sia is shifted to the center of the first cover part 3, thereby the first elastic elements 13A elastically 30 outward displacement, so that a portion of the longitudinal edge 19 of the 14 first information carrier 2 in the first guide means 11A can be included. De eerste, onderste informatiedrager 2 zal daarbij met de langsrand aan komen te liggen tegen de tweede vinger 13B en in een daarnaast gelegen verder deel van de eerste geleidemiddelen 11A. The first, lower data carrier 2 will thereby come to rest with the longitudinal edge against the second finger 13B, and into an adjacent further portion of the first guide means 11A. Met 5 andere woorden de eerste informatiedrager 2A zal bij nagenoeg onvervormde eerste en tweede verende elementen 13A, 13B daar tegenaan liggen en gedeeltelijk zijn opgenomen in de eerste geleidemiddelen 11A. In other 5 words, the first information carrier 2A will be at substantially the undeformed first and second resilient elements 13A, 13B lie thereagainst and are partially incorporated in the first guide means 11A. Vervolgens wordt een tweede informatiedrager 2 ingelegd binnen de tweede inlegranden 24, nabij de in figuur 11 onder getoonde langsrand 7B. Next, a second information carrier 2 is inserted within the second panty edges 24, near the shown in Figure 11 under longitudinal edge 7B. Deze 10 tweede informatiedrager 2 wordt vervolgens in de tweede inschuifrichting Sib naar het midden van het eerst dekseldeel 3 verschoven, tot in de tweede, bovenste geleide-elementen HB, daarbij de tweede verende elementen 3B elastisch wegdrukkend, tot de informatiedrager 2 deze is gepasseerd. This 10-second information carrier 2 is then shifted in the second direction of insertion Sib to the center of the first cover part 3, into the second, upper guide elements HB, while the second resilient elements 3B elastic wegdrukkend, to the information carrier 2, this has been passed. De tweede informatiedrager 2 zal daarbij nog juist aanliggen in een gedeelte 15 van de tweede geleidemiddelen HB dat is gelegen achter de tweede vingers 13A, in inschuifrichting Sib gezien. The second information carrier 2 will thereby still just abut in a portion 15 of the second guide means HB which is located behind the second fingers 13A, seen in the insertion direction Sib. Alsdan zal ook deze tweede informatiedrager 2 worden opgesloten in een opsluitstand, in het tweede geleide-element HB en tussen de verende elementen 13A, 13B. In such a case will also this second information carrier 2 to be locked in a locking position, in the second guide element, and HB between the resilient elements 13A, 13B. Overigens kunnen de verende elementen 13A, 13B ook zodanig worden uitgevoerd dat 20 zij slechts aangrijpen op de eerste, onderste informatiedrager 2 respectievelijk de bovenste, tweede informatiedrager 2. De tweede steunrand 23B kan voor de eerste informatiedrager 2 overigens als stuitrand functioneren. Incidentally, the resilient elements may 13A, 13B also be carried out so that 20 they only act on the first, lower data carrier 2, respectively, the upper, second information carrier 2. The second supporting edge 23B can be used for the first information carrier 2, moreover, function as a stop shoulder.

Figuur 12 toont schematisch in perspectivisch aanzicht een verdere 25 alternatieve uitvoeringsvorm van opneemmiddelen 9 voor een verpakkingsinrichting voor informatiedragers volgens de uitvinding, waarbij in de in figuur 12 getoonde uitvoeringsvorm een tweetal informatiedragers kan worden opgesloten. Figure 12 diagrammatically shows, in perspective view, a further alternative embodiment 25 of pick-up means 9, for a packaging device for information carriers according to the invention, wherein in the embodiment shown in Figure 12, a pair of information carriers can be retained. Bij deze uitvoeringsvorm is aan twee tegenovergelegen zijden van de informatiedrager een tweetal verende 30 elementen 13 voorzien, ongeveer als getoond in figuur 10, met draagarmen i;' In this embodiment, two of which are on two opposite sides of the information carrier 30, spring elements 13 are provided, as approximately shown in Figure 10, with support arms i; ' ; ; ; ; , pp' 15 49 die een tegengestelde hellingshoek hebben, enigszins axiaal gericht. , Pp "15, 49 which have an opposite slope, directed somewhat axially. Elk verend element 13 omvat een in hoofdzaak cilindrisch aangrijpelement 41, gedragen op het vrije einde van de draagarm 40. Elk aangrijpelement 41 omvat ten minste één groef 42 tussen twee in axiale richting boven elkaar 5 gelegen opsluitranden 43. De hoogte H van de groef 42 komt ongeveer overeen met de dikte D van de informatiedrager 2 die daarin dient te worden opgenomen, in figuur 12 schematisch weergegeven in streep-stippellijnen. Each resilient element 13 comprises a substantially cylindrical engaging element 41, carried on the free end of the support arm 40. Each engaging element 41 includes at least one groove 42 in the axial direction between two positioned one above the other 5 containment edges 43. The height H of the groove 42 corresponds approximately to the thickness D of the data carrier 2 that is to be incorporated therein, in Figure 12, shown diagrammatically in dot-dash lines. In figuur 12 is een tweetal groeven 42 boven elkaar getoond, zodat twee informatiedrager S2 boven elkaar in de verende elementen 13 10 kunnen worden opgenomen. In Figure 12, a pair of grooves 42 are shown one above the other, so that two information carrier S2 may be included above the other in the resilient elements 13, 10. Bij een dergelijke uitvoeringsvorm kan de of elke informatiedrager 2 op een wijze worden ingeschoven als eerder beschreven aan de hand van de eerdere uitvoeringsvormen, waarbij evenwel de geleide-elementen 11 niet meer noodzakelijk zijn, evenmin als de stuitranden 12. Immers, verplaatsing in een richting haaks op het 15 oppervlak van de informatiedrager 2 wordt verhinderd door de brede delen 43 van de aangrijpelementen 41, terwijl bewegen in de in- of uitschuifrichting Si, S2 door de verende elementen 13 eenvoudig wordt verhinderd. In such an embodiment, the or each data carrier 2 can be inserted in a manner as previously described with reference to the previous embodiments, wherein, however, the guide elements 11 are no longer necessary, nor is the stop shoulders 12. In fact, displacement in a direction at right angles is prevented by the wide portions 43 of the engaging elements 41, while moving in the extending direction to enable or Si, S2 is simply prevented by the resilient elements 13 on the surface 15 of the information carrier 2. Uiteraard kunnen de verende elementen 13 als getoond in figuur 12 ook worden gecombineerd met elk van de eerder beschreven 20 uitvoeringsvormen. Obviously, the resilient elements 13 can as shown also be combined in figure 12 with each of the previously described 20 embodiments. Bovendien kunnen deze op elke geschikte wijze worden uitgevoerd, bijvoorbeeld ook anders dan met een in hoofdzaak cilindrische doorsnede. In addition, this may be carried out in any suitable manner, for example, other than with a substantially cylindrical cross-section.

In figuur 13 is in vooraanzicht schematisch een eerste dekseldeel 3 van een verdere alternatieve uitvoeringsvorm van een inrichting 1 volgens 25 de uitvinding getoond, in het bijzonder geschikt voor gebruik voor verpakken van rechthoekige informatiedragers, zoals chipkaarten, SIM-kaarten, diskettes en dergelijke. Figure 13 is a front view schematically showing a first cover part 3 of a further alternative embodiment of a device 1 according 25 to the invention, in particular suitable for use for packaging of rectangular data carriers, such as chip cards, SIM cards, floppy disks, and the like. Bij deze uitvoeringsvorm omvatten de opneemmiddelen 9 wederom geleide-elementen 11 als eerder beschreven en een tweetal stuitranden 12, in deze uitvoeringsvorm uitgevoerd als 30 blokvormige elementen met blinde groeven 12A. In this embodiment, the pick-up means 9, again, guide elements 11, as previously described, and a pair of stop shoulders 12, implemented in this embodiment as a block-shaped elements 30 with blind grooves 12A. Een inlegrand 24 is aan de 16 tegenovergelegen zijde van het dekseldeel 3 voorzien, met een enigszins gebogen uitsparing 44 waarin bijvoorbeeld een vinger kan worden gestoken, naast een informatiedrager 2 wanneer deze binnen de inlegrand 24 is opgelegd op het relatief lage been 26. Nabij de geleide-elementen 11 zijn 5 verende elementen 13 voorzien die in deze uitvoeringsvorm worden gevormd door een enigszins omega-vormige strip 45 die met de beide benen 46 zijn bevestigd aan nokken 47, waarbij de convexe delen 48 van de omegavormige strips 45 naar elkaar zijn gekeerd. An insert edge 24 is at the 16 is provided opposite side of the cover part 3, with a slightly curved recess 44 in which, for example, can be inserted a finger, in addition to a data carrier 2 when it has been imposed within the insert edge 24 on the relatively low bone 26. Near the guide members 11 are 5 resilient elements 13 are provided which are formed by a somewhat omega-shaped strip 45 which are attached to lugs 47, whereby the convex portions 48 of the omega-shaped strips 45 are turned towards each other with the two legs 46 in this embodiment . Bij deze uitvoeringsvorm kan een informatiedrager 2 in een vrije positie worden ingelegd binnen de 10 inlegrand 24, aan de naar de opening 44 gekeerde zijde van de convexe delen 48, waarna de informatiedrager 2 kan worden verschoven in de inschuifrichting Si, daarbij de strips 45 wegdrukkend naar buiten, zodat de informatiedrager 2 deze kan passeren en door de geleide-elementen 11 kan worden geleid tot in de blinde groeven 12A. In this embodiment, an information carrier 2 in a free position to be inserted within the 10-inlay edge 24, on the side facing the opening 44 facing side of the convex portions 48, whereupon the data carrier 2 can be shifted in the direction of insertion of Si, thereby the strips 45 wegdrukkend to the outside, so that the data carrier 2 that it can pass through and can be guided by the guide elements 11 into the blind grooves 12A. Wanneer de informatiedrager 2 15 volledig is gepasseerd, zullen de strips 45 terugveren en daarbij de informatiedrager 2 opsluiten. When the information carrier 2, 15 is completely passed through, the strips 45 will spring back and thereby locking up the information carrier 2. Uitnemen van de informatiedrager 2 is eenvoudig mogelijk door de tegengestelde schuifbeweging. Taking out the information carrier 2 is easily possible by the opposing sliding movement.

Deze als verende strips uitgevoerde elementen kunnen bij de eerder getoonde uitvoeringsvormen worden toegepast, bijvoorbeeld 20 eenzijdig, waarbij deze zich in de rug kunnen uitstrekken indien het eerste dekseldeel direct, dat wil zeggen niet scharnierend met de rug is verbonden. These strips executed as resilient elements may be used in the earlier shown embodiments, for example, 20-sided, wherein it can extend in the back when the first cover part directly, i.e., not hingedly connected to the back.

Inrichtingen volgens de uitvinding kunnen geheel of gedeeltelijk zijn bedrukt of zijn voorzien van in-mould-labels. Devices according to the invention may be printed in whole or in part, or are provided with in-mold labels. Bovendien kunnen voor DVD-dozen, videodozen en dergelijke gebruikelijke sleeves zijn voorzien aan 25 de buitenzijde voor leaflets en dergelijke. In addition, for DVD-boxes, cartons and the like conventional video sleeves are provided on the outer side 25 of leaflets, and the like.

Het zal duidelijk zijn dat de uitvinding niet is beperkt tot de in de beschrijving en tekening getoonde uitvoeringsvoorbeelden. It will be understood that the invention is not limited to the exemplary embodiments represented in the description and drawing. Vele variaties daarop zijn mogelijk binnen het door de conclusies geschetste raam van de uitvinding. Many variations thereon are possible within the framework outlined by the claims of the invention. Zo kunnen zowel het eerste als het tweede dekseldeel zijn 30 voorzien van opneemmiddelen voor informatiedragers, waarbij alle getoonde ~r? For example, both the first and the second cover part 30 are provided with pick-up means for information carriers, wherein all of the listed ~ r? n ·* - -- ii 17 uitvoeringsvormen en varianten daarop kunnen worden gecombineerd binnen eenzelfde verpakkingsinrichting. n · * - - 17 ii embodiments and variations thereon can be combined within a single packaging apparatus. Geleide-elementen en steunranden kunnen als afzonderlijke delen worden uitgevoerd doch kunnen ook onderling worden geïntegreerd, bijvoorbeeld als doorlopend railvormig 5 element met in hoofdzaak U-vormige doorsnede. Guide elements and supporting edges may be implemented as separate parts but they may also be integrated with each other, for example, as a continuous rail-shaped element 5 with a substantially U-shaped cross-section. Ook kan de stuitrand eventueel worden weggelaten. Also, the abutment edge can be omitted optionally. De verende elementen kunnen aan één of beide zijden zijn voorzien. The resilient elements may be provided on one or both sides. De geleide-elementen kunnen zodanig worden uitgevoerd dat de inschuifrichting enigszins een hoek insluit met het sluitvlak 17 van het betreffende dekseldeel, zodanig dat informatiedragers 10 hellend ten opzichte van het dekseldeel kunnen worden ingeschoven in de sluitstand. The guide members may be performed such that the direction of insertion somewhat encloses an angle with the closing surface 17 of the respective cover part, in such a way that the information carriers 10 inclined can be slid relative to the cover part in the closed position. In een dergelijke uitvoeringsvorm kunnen bijvoorbeeld twee informatiedrager enigszins dakpanvormig onder elkaar worden geschoven op één dekseldeel. In such an embodiment, for example, two information carrier can be slightly roof-tile shaped to be slid under one another on one cover part. Informatiedragers 2 kunnen eenvoudig met de hand of machinaal in een inrichting 1 volgens de uitvinding worden ingelegd of 15 daaruit eventueel worden uitgenomen. Information carriers 2 can be easily inserted or 15 are taken out therefrom if necessary with the hand or machine in a device 1 according to the invention. Binnen het raam van de uitvinding kan elke combinatie van uitvoeringsvormen van onderdelen van inrichtingen volgens de uitvinding zoals getoond en beschreven worden gecombineerd. Within the scope of the present invention can, as shown, any combination of embodiments of components of devices according to the invention and described can be combined. Eventueel kunnen verdere dekseldelen als bladen worden opgenomen tussen het eerste en tweede dekseldeel, bijvoorbeeld verbonden 20 met de rug waarop verdere opneemmiddelen kunnen worden voorzien, bijvoorbeeld voor vergelijkbare informatiedragers, voor boekwerken en dergelijke. Optionally further lid parts as sheets to be inserted between the first and the second cover part, for example, 20 connected with the spine in which other receiving means can be provided, for example, for similar information carriers, for books and the like.

Deze en vele vergelijkbare variaties worden geacht binnen het door de conclusies geschetste raam van de uitvinding te vallen. These and many comparable variations are understood to fall within the framework outlined by the claims of the invention.

25 ; 25; - ill - ill

Claims (20)

1. Inrichting voor het verpakken van in hoofdzaak plaatvormige informatiedragers, voorzien van een eerste en een tweede dekseldeel, waarbij ten minste een der dekseldelen is voorzien van opneemmiddelen voor aangrijpen en opsluiten van ten minste één informatiedrager, welke 5 opneemmiddelen ten minste twee geleide-elementen omvatten, welke ten minste een gedeelte van een buitenrand van de informatiedrager kunnen geleiden en opsluiten, zodanig dat tijdens gebruik de informatiedrager in of onder de geleide-elementen kan worden geschoven, terwijl de informatiedrager uit de verpakking kan worden genomen door verschuiving 10 daarvan ongeveer evenwijdig aan zijn oppervlak en ongeveer evenwijdig aan het betreffende dekseldeel. 1. An apparatus for the packing of substantially plate-shaped information carriers, comprising a first and a second cover part, wherein at least one of the cover parts is provided with receiving means for engaging and locking up of at least one information carrier, which five pick-up means comprise at least two guide elements include, for which at least a portion of an outer edge of the information carrier can guiding and trapping, such that it can be slid, in use, the data carrier into or below the guide elements, while the information carrier out of the package can be acquired by shifting 10 thereof is approximately parallel on its surface and roughly parallel to the respective cover part.
2. Inrichting volgens conclusie 1, waarbij ten minste één verend element is voorzien dat bij in de inrichting opgenomen informatiedrager aangrijpt tegen een langsrand van de informatiedrager, waarbij de 15 informatiedrager uit de verpakking kan worden genomen door verschuiving daarvan ongeveer evenwijdig aan zijn oppervlak en ongeveer evenwijdig aan het betreffende dekseldeel, onder elastische vervorming van het ten minste ene verende element. 2. A device as claimed in claim 1, wherein at least one spring element is provided which at engages information carrier incorporated in the device against a longitudinal edge of the information carrier, in which the 15 information carrier out of the package can be taken by displacement thereof approximately parallel to its surface and approximately parallel to the respective cover part, under elastic deformation of the at least one resilient element.
3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarbij de geleide-elementen 20 railvormige elementen omvatten, zodanig gedimensioneerd en gepositioneerd dat een informatiedrager daarin kan worden geschoven met ten minste een gedeelte van zijn langsrand, met een schuifpassing of met ten opzichte van de afmetingen van de informatiedrager geringe speling. 3. A device according to claim 1 or 2, wherein the guide elements comprise 20 rail-shaped elements, so dimensioned and positioned such that an information carrier can be slid therein with at least a portion of its longitudinal edge, with a sliding fit or with respect to the dimensions of the information carrier slight play.
4. Inrichting volgens conclusie 3, ingericht voor opnemen van in 25 hoofdzaak cirkelvormige, plaatvormige informatiedragers zoals CD's, waarbij de railvormige elementen enigszins gebogen zijn met een buigstraal die in hoofdzaak overeenkomt met de straal van de op te nemen informatiedragers en elk een cirkelsegment insluiten, welke railvormige elementen ongeveer symmetrisch ten opzichte van een eerste middellijn zijn op gesteld langs een denkbeeldige cirkel die ongeveer overeenkomt met de buitencontour van de op te nemen informatiedrager, zodanig dat de 5 informatiedrager in de railvormige elementen schuift)aar is vanaf een invoerzijde en de mogelijke verschuiving door de railvormige elementen wordt beperkt. 4. A device according to claim 3, adapted for receiving in 25 substantially circular, disc-shaped information carriers such as CDs, wherein the rail-shaped elements are slightly curved with a bending radius which substantially corresponds to the radius of the information to be recorded carriers, and each enclose a circular segment, said rail-like elements substantially symmetrical with respect to a first center line are placed along an imaginary circle that corresponds approximately to the outer contour of the record information carrier, such that the fifth information carrier to slide in the rail-shaped elements) spike is from a feed side, and the possible shift is limited by the rail-shaped elements.
5. Inrichting volgens conclusie 4, waarbij nabij de invoerzijde ten minste één verend element is voorzien voor opsluiten van een 10 informatiedrager in de railvormige elementen, welke bij in de railvormige elementen opgenomen informatiedrager zijn geplaatst aan de van de railvormige elementen afgekeerde zijde van een tweede middellijn van de informatiedrager welke zich haaks uitstrekt op de eerste middellijn. 5. A device as claimed in claim 4, in which near the inlet side has at least one spring element is provided for locking a 10 information carrier in the rail-shaped elements, which at its inserted data carrier received in the rail-like elements on the side facing away from the rail-shaped elements of a second diameter of the information carrier which extends perpendicular to the first centerline.
6. Inrichting volgens conclusie 5, waarbij het of elk verend element bij 15 in de railvormige elementen opgenomen informatiedrager ligt op geringe afstand van of tegen de langsrand van de informatiedrager, waarbij het of elk verend element althans nagenoeg niet is vervormd, zodanig dat de informatiedrager in hoofdzaak spanningsvrij is opgesloten en tegen beweging in de opneemmiddelen in hoofdzaak is geborgd. 6. A device as claimed in claim 5, wherein the or each resilient element at 15 in the rail-shaped elements recorded information carrier is located at a short distance from or against the longitudinal edge of the information carrier, in which the or each resilient element is at least substantially non-deformed, in such a way that the information carrier is locked in substantially stress-free, and is secured against movement into the receiving means is substantially.
7. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het of elk dekseldeel waarin de opneemmiddelen zijn voorzien zodanige afmetingen heeft dat ten minste één informatiedrager daarop plaatsbaar is in een vrije stand, ten minste gedeeltelijk naast de opneemmiddelen en vervolgens langs het dekseldeel in de opneemmiddelen schuifbaar is naar een opsluitstand. 7. A device according to any one of the preceding claims, wherein the or each cover part in which the receiving means are provided with dimensions such that at least one information carrier thereon can be placed in a free position, at least in part next to the receiving means, and then along the lid part in the receiving means is slidable is in a locked position.
8. Inrichting volgens conclusie 7, waarbij het of elk betreffend dekseldeel ten minste gedeeltelijk is voorzien van een opstaande langsrand, waarbij tijdens gebruik een informatiedrager binnen de langsrand verschuifbaar is tussen de vrije stand en de opneemstand. 8. A device as claimed in claim 7, wherein the or each respective cover part is at least partly provided with a raised longitudinal edge, in which is slidable a data carrier within the longitudinal edge, during use, between the free position and the receiving position.
9. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de 30 opneemmiddelen zodanig zijn uitgevoerd dat een daarin opgenomen informatiedrager met althans het grootste deel van zijn ongeveer vlakke buitenzijden op afstand van de dekseldelen wordt gehouden, zowel bij geopende als bij gesloten inrichting. 9. A device according to any one of the preceding claims, in which the 30 pick-up means are designed such that a data carrier received therein with at least the major part of its approximately flat outer sides is kept at a distance from the lid parts, both in open and in closed apparatus.
10. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de 5 dekseldelen onderling zijn verbonden door een rug, waarbij ten minste één der dekseldelen en bij voorkeur beide dekseldelen met de rug is verbonden door scharniermiddelen, waarbij de inrichting bij voorkeur is vervaardigd door spuitgieten uit kunststof met meegespuitgiete scharnieren (living hinges). 10. A device according to any one of the preceding claims, wherein the 5 cover parts are interconnected by a spine, wherein at least one of the cover parts and preferably both cover parts of the back is connected by hinge means, wherein the device is preferably manufactured by injection molding from plastic with integrally injection molded hinges (living hinges).
11. Inrichting volgens conclusie 10, waarbij de opneemmiddelen een schuifrichting voor de informatiedrager bepalen voor plaatsing van de informatiedrager in de opneemmiddelen of het daaruit nemen, welke schuifrichting zich in hoofdzaak evenwijdig aan de lengterichting van de rug uitstrekt. 11. A device according to claim 10, wherein the receiving means define a sliding direction for the data carrier for placing the information carrier in the pick-up means, or take it therefrom, which slide extends in the direction substantially parallel to the longitudinal direction of the back.
12. Inrichting volgens conclusie 10, waarbij de opneemmiddelen een schuifrichting voor de informatiedrager bepalen voor plaatsing van de informatiedrager in de opneemmiddelen of het daaruit nemen, welke schuifrichting zich in hoofdzaak haaks op de lengterichting van de rug uitstrekt. 12. An apparatus according to claim 10, wherein the receiving means define a sliding direction for the data carrier for placing the information carrier in the pick-up means, or take it therefrom, said slide direction extending substantially at right angles to the longitudinal direction of the back.
13. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de opneemmiddelen zijn ingericht voor het opnemen van ten minste twee informatiedragers op ten minste één der dekseldelen, in het bijzonder ongeveer boven elkaar. 13. A device according to any one of the preceding claims, wherein the receiving means are arranged for receiving at least two information carriers on at least one of the cover parts, in particular approximately above the other.
14. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de dikte 25 van de inrichting bij gesloten stand kleiner is dan 9 mm, in het bijzonder kleiner is dan 8 mm. 14. A device according to any one of the preceding claims, wherein the thickness 25 of the apparatus in the closed position is smaller than 9 mm, in particular smaller than 8 mm.
15. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij de inrichting buitenafmetingen heeft, ten minste haaks op de dikte, welke ongeveer overeenkomen met de afmetingen van een standaard DVD doos 30 (ongeveer 135 x 190 mm). 15. A device according to any one of the preceding claims, wherein the device has outer dimensions, at least at right angles to the thickness, which approximately correspond to the dimensions of a standard DVD box 30 (about 135 x 190 mm). t ! t! b / 2 2. b / 2 2.
16. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij een informatiedrager in een eerste, vrije stand op een dekseldeel plaatsbaar is, waarbij middelen zijn voorzien voor het dragen van de informatiedrager op een nabij de buitenste langsrand gelegen deel van ten minste één 5 buitenoppervlak, in het bijzonder een deel dat vrij is van elektronische informatie, zodanig dat het verdere betreffende buitenoppervlak op afstand van het dekseldeel wordt gehouden, waarbij de informatiedrager verschuifbaar is naar een opsluitstand in de opneemmiddelen, zonder dat genoemd buitenoppervlak in contact komt met genoemd dekseldeel. 16. A device according to any one of the preceding claims, in which an information carrier in a first, free position of is a lid part can be placed, wherein means are provided for supporting the information carrier on an adjacent to the outer longitudinal edge portion of at least one fifth outer surface, in particularly, a portion which is free of electronic information, in such a way that the further respective outer surface is maintained at a distance from the cover part, wherein the information carrier is displaceable to a locking position in the receiving means, without the said outer surface comes in contact with said cover part.
17. Inrichting volgens een der voorgaande conclusies, waarbij het eerste en het tweede dekseldeel zijn voorzien van opneemmiddelen. 17. A device according to any one of the preceding claims, wherein the first and the second cover part are provided with pick-up means.
18. Samenstel van een inrichting volgens een der voorgaande conclusies en ten minste een informatiedrager. 18. An assembly of a device according to any one of the preceding claims and at least one information carrier.
19. Werkwijze voor het vullen van een inrichting volgens een der 15 voorgaande conclusies, waarbij de inrichting in geopende stand wordt aangeboden aan een vulinrichting, waarna met de vulinrichting een informatiedrager tot boven of tegen een dekseldeel wordt gebracht en vervolgens ongeveer evenwijdig aan zijn oppervlak wordt verschoven, langs het betreffende dekseldeel, tot in daarop aangebrachte opneemmiddelen. 19. A method for filling a device according to any one of the 15 preceding claims, wherein the device is presented to a filling device, after which it is brought an information carrier to above or against a lid part to the filling device in the open position, and then approximately parallel to its surface is shifted, along the respective cover part, into receiving means arranged thereon.
20 ?,··> ♦ ύ fcl—, 20?, ··> ♦ ύ FCL,
NL1019722A 2002-01-09 2002-01-09 Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers. NL1019722C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019722A NL1019722C2 (en) 2002-01-09 2002-01-09 Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers.
NL1019722 2002-01-09

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1019722A NL1019722C2 (en) 2002-01-09 2002-01-09 Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers.
TW91101544A TWI225458B (en) 2002-01-09 2002-01-30 Device and method for packaging platelike information carriers
US10/184,038 US20030126839A1 (en) 2002-01-09 2002-06-27 Device and method for packaging platelike information carriers
US10/501,197 US20050155879A1 (en) 2002-01-09 2003-01-09 Device and method for packaging platelike information carriers
PCT/NL2003/000012 WO2003058627A1 (en) 2002-01-09 2003-01-09 Device and method for packaging platelike information carriers
AU2003207406A AU2003207406A1 (en) 2002-01-09 2003-01-09 Device and method for packaging platelike information carriers

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1019722C2 true NL1019722C2 (en) 2003-07-11

Family

ID=19774449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1019722A NL1019722C2 (en) 2002-01-09 2002-01-09 Device and method for the packaging of plate-shaped information carriers.

Country Status (5)

Country Link
US (2) US20030126839A1 (en)
AU (1) AU2003207406A1 (en)
NL (1) NL1019722C2 (en)
TW (1) TWI225458B (en)
WO (1) WO2003058627A1 (en)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8015597B2 (en) 1995-10-02 2011-09-06 Corestreet, Ltd. Disseminating additional data used for controlling access
US7822989B2 (en) * 1995-10-02 2010-10-26 Corestreet, Ltd. Controlling access to an area
US8732457B2 (en) * 1995-10-02 2014-05-20 Assa Abloy Ab Scalable certificate validation and simplified PKI management
US8261319B2 (en) 1995-10-24 2012-09-04 Corestreet, Ltd. Logging access attempts to an area
CN1618103A (en) * 2001-12-06 2005-05-18 喷泉技术公司 Device and method for packaging information carriers
FR2846775B1 (en) * 2002-11-05 2006-11-24 Francis Laroche Packaging for a digital recording medium in disc form
US6880372B2 (en) * 2003-03-10 2005-04-19 Kim Jae-Tae Security device for information storage media
EP1627488A4 (en) * 2003-05-13 2008-06-04 Corestreet Ltd Efficient and secure data currentness systems
WO2005001653A2 (en) * 2003-06-24 2005-01-06 Corestreet, Ltd. Access control
US8707030B2 (en) * 2003-11-19 2014-04-22 Corestreet, Ltd. Distributed delegated path discovery and validation
US7966487B2 (en) * 2004-01-09 2011-06-21 Corestreet, Ltd. Communication-efficient real time credentials for OCSP and distributed OCSP
US8177129B2 (en) 2004-02-17 2012-05-15 Timothy D. Larin Interactive multimedia smart affinity card with flash memory
US7213749B2 (en) * 2004-02-17 2007-05-08 R&R Card Systems, Inc. Interactive multimedia smart affinity card
FR2871919B1 (en) * 2004-06-17 2008-10-10 Montreuil Offset Sa disks for conditioning digital stored obliquely
US7205882B2 (en) * 2004-11-10 2007-04-17 Corestreet, Ltd. Actuating a security system using a wireless device
NL1027482C2 (en) * 2004-11-11 2006-05-15 Naber Beheer B V DVD box with holding elements for holding an edge region of an insert, brochure or the like.
US20060289318A1 (en) * 2005-06-17 2006-12-28 Gelardi John A Closable package for retaining multiple discs in pouch-type holders or disc-receiving trays
EP1899973B9 (en) * 2005-06-17 2011-02-02 AGI Media Packaging Europe Limited Apparatus for holding a disk
US8180410B2 (en) * 2008-06-06 2012-05-15 Sandisk Technologies Inc. Housing and clip assembly for portable electronics device
US8047363B2 (en) * 2008-08-26 2011-11-01 Sandisk Technologies Inc. Memory card holder and organizer for holding and organizing a plurality of portable memory cards
USD613293S1 (en) 2008-08-26 2010-04-06 Sandisk Corporation Memory card holder
USD613744S1 (en) * 2009-06-02 2010-04-13 Sandisk Corporation Memory card holder
CN102573557A (en) 2009-09-09 2012-07-11 桑迪士克以色列有限公司 Holders for portable memory cards and method for manufacturing same
CN103204311B (en) 2013-05-03 2015-01-14 友达光电股份有限公司 Moisture-proof carton box
US9238300B2 (en) * 2014-03-09 2016-01-19 Eupin Wang Container for storing multiple saw blades

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0676763A2 (en) * 1994-07-15 1995-10-11 GRAFICA POZZOLI S.p.A. Container for a plurality of discs, particularly compact discs
US5676246A (en) * 1992-02-12 1997-10-14 Gloger; Klaus Willy Container
GB2312203A (en) * 1996-04-19 1997-10-22 London Fancy Box Co Ltd The Compact disc holder
US5782348A (en) * 1996-06-19 1998-07-21 Alpha Enterprises, Inc. Multiple disc storage case
EP1014374A1 (en) * 1998-12-21 2000-06-28 Cartonneries De Thulin S.A. Closable storage container for circular informationcarrier, especially a Compact Disc storing digital information
FR2805384A1 (en) * 2000-02-21 2001-08-24 Moulages De Velay Protective casing for compact discs includes two hinged panels and edge mounted elastic clips retaining edge of disc

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4964510A (en) * 1989-08-04 1990-10-23 Loyd Thomas D Laser disk retaining case
US5096064A (en) * 1990-06-04 1992-03-17 Lakewood Industries, Inc. Enclosure for information storage disks with a temporarily increasing width
US5168991A (en) * 1991-10-08 1992-12-08 Himont Incorporated Compact disc package with moveable carrier
GB2291640B (en) * 1994-11-03 1996-07-24 Dubois Plc Apparatus for holding a compact disk
US5593032A (en) * 1995-03-23 1997-01-14 Staley; Leland Disc retainer device
US5593031A (en) * 1995-06-21 1997-01-14 Toyo Chemical Co., Ltd. Disc accommodation device including movable disc holder
US5662216A (en) * 1995-11-15 1997-09-02 Nesbitt; Alexander H. Jewel case for compact laser disc
CN1072595C (en) * 1995-12-15 2001-10-10 索尼公司 Housing case for disk cartridge
US5816393A (en) * 1996-05-24 1998-10-06 Kim; Dong J. CD storage module
US6371300B1 (en) * 1999-10-15 2002-04-16 Toyo Chemical Co., Ltd. Optical disc case
JP3622051B2 (en) * 2000-10-25 2005-02-23 東洋ケミカル株式会社 Optical disk storage body

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5676246A (en) * 1992-02-12 1997-10-14 Gloger; Klaus Willy Container
EP0676763A2 (en) * 1994-07-15 1995-10-11 GRAFICA POZZOLI S.p.A. Container for a plurality of discs, particularly compact discs
GB2312203A (en) * 1996-04-19 1997-10-22 London Fancy Box Co Ltd The Compact disc holder
US5782348A (en) * 1996-06-19 1998-07-21 Alpha Enterprises, Inc. Multiple disc storage case
EP1014374A1 (en) * 1998-12-21 2000-06-28 Cartonneries De Thulin S.A. Closable storage container for circular informationcarrier, especially a Compact Disc storing digital information
FR2805384A1 (en) * 2000-02-21 2001-08-24 Moulages De Velay Protective casing for compact discs includes two hinged panels and edge mounted elastic clips retaining edge of disc

Also Published As

Publication number Publication date
US20030126839A1 (en) 2003-07-10
WO2003058627A1 (en) 2003-07-17
US20050155879A1 (en) 2005-07-21
TWI225458B (en) 2004-12-21
AU2003207406A1 (en) 2003-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4850477A (en) Combination display package and flip file holder for compact discs
EP0420350A1 (en) Package for at least one disc provided with a central centre hole
US4899875A (en) Article for storing optically readable and recordable disc devices
US5383554A (en) Container for storing and displaying an article
US5620271A (en) Three ring binder page for holding compact discs
US6092650A (en) Compact disc holder
US5682991A (en) Cassette for receiving at least one compact disc
US5575387A (en) Hinged compact disc container
US5704474A (en) Disc carrier
US5588528A (en) Optical recording disc storing device
US6182825B1 (en) Holder for a planar data storage medium
US5685439A (en) Display frame/interlocking storage rack component
US4330161A (en) Storage unit for tape cassettes
US5267647A (en) Storage container for mini-disk cartridges
US6717805B2 (en) Tray-type connecting module for electronic memory cards
US5344028A (en) Storage for data media, particularly compact discs (CDS)
US6762988B2 (en) CD card
US5284248A (en) Storage case and a disc holding part for storage cases for round data discs
US4964510A (en) Laser disk retaining case
US5495940A (en) Storage container for mini-disk cartridges
US5253751A (en) Packaging for compact discs
US5285893A (en) Storage case for multiple compact discs and related printed material
US5915550A (en) Case and tray for holding two media storage units
US20030000856A1 (en) Storage case
US5295577A (en) Storage system for compact discs

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20060801