NL1018679C2 - System for the distribution of digital television. - Google Patents

System for the distribution of digital television. Download PDF

Info

Publication number
NL1018679C2
NL1018679C2 NL1018679A NL1018679A NL1018679C2 NL 1018679 C2 NL1018679 C2 NL 1018679C2 NL 1018679 A NL1018679 A NL 1018679A NL 1018679 A NL1018679 A NL 1018679A NL 1018679 C2 NL1018679 C2 NL 1018679C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
information
control device
flux
data
system
Prior art date
Application number
NL1018679A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1018679A1 (en
Inventor
Guy Moreillon
Eric Chaubert
Original Assignee
Nagravision Sa
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to CH15232000 priority Critical
Priority to CH15232000 priority
Application filed by Nagravision Sa filed Critical Nagravision Sa
Publication of NL1018679A1 publication Critical patent/NL1018679A1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1018679C2 publication Critical patent/NL1018679C2/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
  • H04N21/236Assembling of a multiplex stream, e.g. transport stream, by combining a video stream with other content or additional data, e.g. inserting a URL [Uniform Resource Locator] into a video stream, multiplexing software data into a video stream; Remultiplexing of multiplex streams; Insertion of stuffing bits into the multiplex stream, e.g. to obtain a constant bit-rate; Assembling of a packetised elementary stream
  • H04N21/2362Generation or processing of Service Information [SI]
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/20Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof
  • H04N21/23Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware
  • H04N21/235Processing of additional data, e.g. scrambling of additional data or processing content descriptors
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
  • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
  • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network, synchronizing decoder's clock; Client middleware
  • H04N21/435Processing of additional data, e.g. decrypting of additional data, reconstructing software from modules extracted from the transport stream
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N7/00Television systems
  • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
  • H04N7/173Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal
  • H04N7/17309Transmission or handling of upstream communications
  • H04N7/17327Transmission or handling of upstream communications with deferred transmission or handling of upstream communications
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N7/00Television systems
  • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
  • H04N7/173Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal
  • H04N7/17345Control of the passage of the selected programme
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N7/00Television systems
  • H04N7/24Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation
  • H04N7/52Systems for transmission of a pulse code modulated video signal with one or more other pulse code modulated signals, e.g. an audio signal or a synchronizing signal

Description

Systeem voor de verspreiding van digitale televisie System for the distribution of digital television

Deze uitvinding betreft het gebied van betaal televisie, in bijzonder het beheer van een installatie 5 voor verspreiding. This invention relates to the field of pay television, in particular the management of a plant 5 for distribution.

In een dergelijke installatie bevinden zich de noodzakelijke elementen voor de samenstelling van het signaal, dat zal worden verspreid op verschillende manieren, per kabel, per satelliet of op andere wijze. In such an installation there are the necessary elements for the composition of the signal that will be distributed in different ways, by cable, by satellite, or in any other way.

10 Deze elementen zijn bijvoorbeeld decoders die de signalen ontvangen die binnen komen langs hertzweg of vanaf een video gegevensbank, multiplexsystemen waarmee de gegevens kunnen worden geselecteerd en verzonden naar de gewenste plaats, een module voor de versleuteling 15 belast met het versleutelen van de gegevens in de richting van de abonnees en een module voor het voorwaardelijke toegangsbeheer, die de toewijzing van de versleuteling sleutels beheert. 10 These elements are, for example, decoders, the signals received which enter along hertzweg or from a video data base, multiplexing systems with which the data can be selected and sent to the desired location, a module for scrambling 15 in charge of encrypting the data in the towards subscribers and a module for conditional access, which manages the allocation of the encryption keys.

Al deze elementen worden bestuurd door een 20 installatie controle inrichting die de functies kent van elke module, zoals de fysieke adressen van elke bron. All these elements are controlled by a system controller 20 which has the functions of each module, such as the physical address of each source. Het signaal dat een dergelijke inrichting verlaat is een signaal waarin alle gegevens van verschillende bronnen zijn gemultiplexeerd. The signal that such an arrangement leaves is a signal in which all data from different sources are multiplexed. Het signaal is vanaf dat moment een 25 flux van serie gegevens samengesteld uit een groot aantal segmenten. The signal from that time, a flux of 25 serial data composed of a large number of segments. Elk segment heeft betrekking op een samenstel van gegevens komend van een van de bronnen. Each segment covers a set of data coming from one of the sources.

De rol van de installatie controle inrichting is het toestaan van het verzenden van alle bronnen naar 30 het gedeelte dat verantwoordelijk is voor de verzending, waarbij elk segment van het zodanig samengestelde signaal wordt geïdentificeerd. The role of the system controller is to allow sending all sources to 30 the part that is responsible for shipping, each segment of such composite signal is identified. Ten gevolge van het feit dat het verspreid signaal een multiplex is van meerdere bronnen, is het noodzakelijk dat elk segment een identificatie 35 omvat. As a result of the fact that the spreading signal is a multiplex of a plurality of sources, it is necessary that each segment includes an identifier 35. Onderdeel van de ontvangst van het samenstellen van het gewenste kanaal is het samennemen van alle segmenten die dezelfde identificatie dragen. Part of the receipt of the selection of the desired channel is to combine all the segments carrying the same identification.

"ï - .· ..... "Ï -. · .....

2 2

Op dit moment omvat het zodanig samengestelde signaal geen informatie wat betreft de inhoud van ieder kanaal. At this time, in such a way, the composite signal does not include any information regarding the contents of each channel. De koppeling tussen identificatie (PID) van het segment en de gehele inhoud van het kanaal is onderdeel 5 van de eenheid van beheer van de informatie (IMS). The coupling between identification (PID) of the segment and the entire contents of the channel 5 forms part of the unit of management of information (IMS). Een van de functie van deze eenheid is het samenstellen van het bestand van gegevens die de gegevens stroom van audio/video beschrijven. One feature of this unit is compiling a database of information describing the data stream of audio / video. Dit bestand is noodzakelijk om de natuur en het doel te identificeren van de gegevens, 10 die zijn gegeven volgens de standaard DVB en NPEG. This file is necessary for the nature and the purpose of identifying the data, 10, which are given according to the standard DVB and NPEG. Deze wijze omvat de bestand informatie die bijvoorbeeld de identificatie 23 associeert met video zender ABC news en de identificatie 38 als het audio kanaal van die zender. This method includes the file information, for example, the identification 23 associates with ABC news video transmitter and the identifier 38 as the audio channel of the transmitter.

Dat type informatie is niet aanwezig bij de 15 installatie controle inrichting, aangezien het, op dat niveau, slechts de stroom van gegevens betreft die wordt verzonden van punt a naar punt b. That type of information is not present at the installation control device 15, as it is, at that level, involves only the flow of data that is sent from point a to point b. Onderdeel van het IMS is een naam bij elk segment zetten en het bestand samen te stellen van de beschrijving die bij de gegevens gaat. Part of the IMS is a name to put each segment and file compile the description accompanying the data. 20 Dus, terwijl de veranderingen worden aangedra gen op niveau van het IMS, moeten de veranderingen met betrekking tot de installatie controle inrichting apart worden aangebracht teneinde de veranderingen effectief te maken. 20 Thus, while the changes are aangedra gene at the level of the IMS, the changes in relation to the installation control device to be made separately so as to effectively make the changes.

25 Anderzijds, als de informatie wordt aangebracht op een foutieve manier, wordt er geen enkele rectificatie gedaan anders dan de constatering van slecht functioneren van het systeem. 25 On the other hand, if the information is applied in a wrong way, no rectification is done differently than the determination of malfunctioning of the system.

Deze structuur wordt beschreven in het document 30 WO00/16560 die een dergelijk beheer van de installatie beschrijft. This structure is described in the document 30 WO00 / 16560 which describes such a control of the installation. De beschreven oplossing is hoofdzakelijk gericht op ongecodeerde televisie en omvat niet de beschreven gegevens van de flux. The described solution has been mainly focused on unencrypted television and does not include the above-described data of the flux. Het blok “controlesysteem” van figuur 1 komt overeen met de installatie 35 controle inrichting zoals hierboven wordt beschreven. The block "control system" of Fig 1 corresponds to the system control device 35 as described above.

Doel van de onderhavige uitvinding is het vergemakkelijken van het onderhoud van een dergelijk 3 systeem, waarbij een groot aanpassingsvermogen wordt verschaft. The object of the present invention is to facilitate the maintenance of such a third system in which a high degree of adaptability is provided.

Dit doel wordt bereikt door een verzend systeem voor digitale televisie omvattende tenminste een 5 installatie controle inrichting en een eenheid voor beheer van informatie, waarbij de controle inrichting de samenstelling van een flux van gemultiplexificeerde gegevens bepaalt, waarvan elk segment wordt geïdentificeerd door een identificatie (PID), en waarbij de beheereenheid 10 van de informatie omvat middelen voor het koppelen van elke identificatie met een beschrijving van het kanaal. This object is achieved by a transmission system for digital TV comprising at least one 5 installation control device and a unit for management of information, wherein the control device determines the composition of a flux of gemultiplexificeerde data, of which each segment is identified by a identification (PID ), and wherein the management unit 10 of the information comprises means for coupling each of identification with a description of the channel. Dit systeem omvat het kenmerk een koppeling van de installatie controle inrichting en de beheereenheid, waarbij deze koppeling toestaat de informatie van de 15 instelling van de toevoegingen van de identificatie te versturen. This system includes the feature comprises a coupling of the system control device and the management unit, wherein this coupling allows the information from the 15 of the establishment of the additions to send identification.

De uitvinding zal beter te begrijpen zijn kijkend naar de gedetailleerde beschrijving gebaseerd op het enkele figuur dat is bijgevoegd. The invention will be understood to be better looking to the detailed description based on the single Figure which is attached hereto.

20 Een installatie voor het verzenden van betaal televisie voedt zich met meerdere bronnen, te weten kanalen die worden ontvangen per satelliet LI en L2, kanalen die worden ontvangen per kabel L3 en van video opslag middelen SI en S2 die zijn verbonden door middel 25 van de koppelingen L4 en L5. 20 A installation for the transmission of pay television feeds on multiple sources, namely, the channels received by satellite LI and L2, the channels received by cable L3 and from video storage means SI and S2, which are connected by means 25 of the links L4 and L5.

De rol van deze koppelingen is het ontvangen van het signaal in de vorm zoals afgegeven door de bron (analoog, digitaal) en volgens het gekozen protocol (bijvoorbeeld MPEG). The role of these links is to receive the signal in the form as output by the source (analog, digital), and in accordance with the selected protocol (e.g., MPEG). Deze koppelingen maken het dus 30 mogelijk de gekozen bron te besturen, bijvoorbeeld door de oriëntatie van de satelliet antenne of de keuze voor de videoband van het opslagmiddel. These links 30 thus make it possible to control the selected source, for example, by the orientation of the satellite antenna or the choice of the video tape from the storage means.

Deze koppelingen zijn fysiek gemonteerd in kasten als losse modules en door de plaatsing verkrijgen 35 zij een fysieke adres. These couplings are physically mounted in cabinets as separate modules, and by the position 35 they obtain a physical address.

Andere parameters met betrekking tot het type band zijn eveneens geprogrammeerd in de koppeling. Other parameters relating to the type of tire have also been programmed in the coupling. Naast de fysieke parameters, wordt elke koppeling beschouwd als f 0 '/ 4 een hulpmiddel met een logisch adres. In addition to the physical parameters, each link is considered to be f 0 '/ 4 as a device with a logical address. Dit laatste wordt gebruikt door alle andere hulpmiddelen voor het toegang verkrijgen tot het hulpmiddel van dat kanaal. The latter is used by all other tools for accessing tool that channel.

De flux van gegevens, die éénmaal geformateerd 5 is door de koppeling modules, wordt verstuurd naar de multiplexer MUX. The flux of data, which once formatted 5 is connected by the coupling modules, is sent to the multiplexer MUX. Deze modules zijn belast met omzetten parallel/serieel en trancheert de binnenkomende fluxen in segmenten waarbij de ene de andere volgt. These modules are responsible for converting parallel / serial and trancheert the incoming fluxes into segments in which the one following the other. Teneinde de informatie niet te verliezen in de seriële flux, wordt 10 elk gegevenssegment voorafgegaan door een identificatie (PID). In order not to lose information in the serial flux, is 10, each segment of data is preceded by an identification (PID).

De gegevens worden vervolgens verzonden, volgens de instelling, naar de module belast met de versleu-ting ENC van de gegevens. The data is then transmitted, according to the setting, to the module in charge of the versleu ENC-ting of the data. Deze module ontvangt de 15 voorwaarden voor versleuteling van het gedeelte van het systeem voor de voorwaardelijke toegang CAS, waarbij deze laatste de rechten afhankelijk van het type abonnement bepaalt. This module receives the 15 conditions for encrypting the portion of the system of conditional access CAS, the latter determines the rights depending on the type of subscription.

Een pakket, dat meerdere video hulpmiddelen ge-20 bruikt komend van verschillende koppelingen, kan verschillende zenders of diensten omvatten overeenkomstig de verschillende abonnementen of modules. A package that multiple video devices ge-20 used coming from different links can include multiple channels or services under the various plans or modules. Volgens de tariefstructuur die is gekozen, zou elke dienst worden versleuteld volgens een sleutel van het bijzonder abonne-25 ment. According to the tariff chosen, would be encrypted each service as a key to the particular subscriber-25 element. Een pakket omvat in het algemeen een kern van algemene zenders en de abonnee kan hieraan enkele thema zenders (sport, tekenfilms, volwassen) toevoegen. A packet generally includes adding a nucleus of general channels, and the subscriber number to this theme may transmitters (sports, cartoons, adult).

Het is op dat niveau dat het controlekanaal wordt samengesteld, zodat de inhoud van het pakket kan 30 worden geïdentificeerd. It is at that level that the control channel is made so that the contents of the package 30 can be identified. Al deze informatie wordt gedefinieerd in het beheerssysteem van de informatie IMS, waarin het pakket wordt samenstelt. All of this information is defined in the information management system of the IMS, in which the packet is to assemble it. De uitvoerder beschikt over een grafische koppeling voor het visualiseren van het geheel van de werking. The operator uses a graphic interface for the visualization of the whole of the operation.

35 Volgens de uitvinding omvat het beheersysteem van de informatie IMS middelen voor het ontlenen van de gegevens voor de instellingen van de installatie controle inrichting, en middelen om deze te intrigeren in visuele 5 vorm met de gegevens die een pakket samenstellen. 35 According to the invention, the management information of the IMS means for deriving the data for the settings of the system control device, and means to attach it to intrigue in 5 visual form of the data that compose a package. Zodoende wordt, dankzij het systeem volgens de uitvinding, elke verandering van de instellingen aangebracht op een van de onderdelen van de installatie overgebracht in visuele 5 vorm in het IMS. Thus, thanks to the system according to the invention, any change in the settings applied to one of the parts of the installation transferred into visual form 5 in the IMS.

De beschreven gevormde flux op het niveau door het beheerssysteem van de informatie IMS wordt vervolgens geïntegreerd in de flux als hulpmiddel en weergegeven door de ingang 10 van de multiplexer MUX. The above-described flux formed at the level designated by the control information of the IMS is then integrated into the flux as a tool and displayed by the input 10 of the multiplexer MUX.

10 Om de uitvinding te begrijpen, moet men weten dat in het verleden de gebruikte technologieën voor de installaties en de installatie controle inrichting zeer verschillend waren van de gebruikte technologieën voor het beheerssysteem. 10 To understand the invention, one should know that in the past the technologies used for the plants and the plant control device were very different from the technologies used for management. De eerste zijn volstrekt gericht op 15 de materiële werking, zoals snelheid, geluidsniveau, modulariteit, terwijl het beheerssysteem voor de informatie IMS in hoofdzaak een logische product is gericht op de gebruiker. The former are completely directed at the 15 physical operation, such as speed, noise level, modularity, while the management information for the IMS essentially a logical product is aimed at the user.

De onderhavige uitvinding slaat een brug tussen 20 de twee technologieën en van de verschillende doelen navolgen. The present invention provides a bridge between the two 20 technologies and observe the different goals.

Volgens een uitvoering vorm van de uitvinding omvat de installatie controle inrichting CE niet alleen een informatie kanaal maar ook een terugkoppelingskanaal 25 die commando's kan ontvangen. According to an embodiment of the invention, the installation control device CE includes not only a data channel but also a feedback channel 25, which commands can be received. De toekomstige generatie van controle inrichtingen zullen gedeeltelijk kunnen worden ingesteld dankzij het IMS. The future generation of control devices will be partially set with the IMS.

Voor het goed begrijpen van de uitvinding wordt als voorbeeld genomen het verschaffen van een nieuwe 30 audio hulpmiddel zoals een tweede taal bij een bestaand programma. For example, it is taken as a good understanding of the invention to provide a new audio device 30 such as a second language to an existing program. De installatie controle inrichting gaat aan een segment van het onderhavige hulpmiddel een nieuwe identificatie toevoegen, bijvoorbeeld 33, en deze toevoegen aan de algemene flux. The installation control device is going to add a new identification, a segment of the present tool, e.g., 33, and these add to the overall flux. Evenwel, zolang het 35 beheerssysteem deze nog niet heeft opgenomen in het register van het controlekanaal, zal de decoder van de zijde van de ontvanger de koppeling met het videokanaal t 6 niet kunnen maken, waaraan deze zou moeten worden gekoppeld. However, as long as the management system 35 that has not yet entered in the register of the control channel, the decoder of the side of the receiver will be the link with the video channel can not make t 6, to which they would have to be linked.

Dankzij de uitvinding communiceert de installatie controle inrichting, dankzij het 5 koppelingskanaal, het bestaan van dit nieuwe hulpmiddel en zal het beheerssysteem de code van dit hulpmiddel niet meer bekend maken voordat hiervan gebruik gemaakt zou kunnen worden. Thanks to the invention communicates the system control device, thanks to the fifth coupling channel, the existence of this new tool and will no longer make known the management code of this tool before this could be used.

10 ! 10! · V · - ' · V · - '

Claims (2)

7 I 7 I
1. Systeem voor het verzenden van digitale 5 televisie, omvattende tenminste een installatie controle inrichting en een beheereenheid voor informatie, waarbij de controle inrichting de samenstelling bepaalt van een flux van gemultiplexeerde gegevens waarvan elk segment wordt geïdentificeerd door een identificatie (PID), de 10 informatie beheereenheid omvattende middelen voor het koppelen van elke identificatie met een beschrijvende dienst, met het kenmerk, dat deze omvat een koppeling tussen de installatie controle inrichting en de beheereenheid, waarbij deze koppeling de informatie over 15 de instelling verstuurt betreffende de toewijzingen van de verschillende hulpmiddelen van elke identificatie, waarbij de informatie beheereenheid een flux van beschrijvende gegevens koppelt aan de identificatie van de segmenten (PID) met een ongecodeerde beschrijving, en 20 waarbij de flux is geïntegreerd in de flux van de multiplex gegevens. 1. A system for transmitting digital five television, comprising at least an installation control device, and a managing unit information, wherein the control device determines the composition of a flux of multiplexed data of which each segment is identified by an identifier (PID), the 10 information management unit comprising means for coupling each identification with a descriptive service, characterized in that it comprises a coupling between the installation control device and the management unit, wherein this link, the information about 15 the institution sends relating to the assignments of the different tools of each identification, wherein the information management unit couples a flux of descriptive data for the identification of the segments (PID) having an uncoded description, and 20 in which the flux has been integrated into the flux of the multiplex data.
2. Verzendsysteem voor digitale televisie met het kenmerk dat de installatie controle inrichting omvat een terugkoppelingskanaal waarlangs de beheereenheid 25 informatie over de instelling stuurt. 2. Transmission system for digital television, characterized in that the installation control device comprises a feedback channel along which the management unit 25 sends information about the institution.
NL1018679A 2000-08-03 2001-08-01 System for the distribution of digital television. NL1018679C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH15232000 2000-08-03
CH15232000 2000-08-03

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1018679A1 NL1018679A1 (en) 2002-02-05
NL1018679C2 true NL1018679C2 (en) 2002-07-16

Family

ID=4565537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1018679A NL1018679C2 (en) 2000-08-03 2001-08-01 System for the distribution of digital television.

Country Status (4)

Country Link
AR (1) AR030116A1 (en)
AU (1) AU7270701A (en)
NL (1) NL1018679C2 (en)
WO (1) WO2002013532A1 (en)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5400401A (en) * 1992-10-30 1995-03-21 Scientific Atlanta, Inc. System and method for transmitting a plurality of digital services
DE69333999T2 (en) * 1992-12-09 2006-11-16 Sedna Patent Services, Llc Menu-driven program access system and method
US5920572A (en) * 1995-06-30 1999-07-06 Divicom Inc. Transport stream decoder/demultiplexer for hierarchically organized audio-video streams
US6219358B1 (en) * 1998-09-11 2001-04-17 Scientific-Atlanta, Inc. Adaptive rate control for insertion of data into arbitrary bit rate data streams

Also Published As

Publication number Publication date
NL1018679A1 (en) 2002-02-05
WO2002013532A1 (en) 2002-02-14
AU7270701A (en) 2002-02-18
AR030116A1 (en) 2003-08-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7590237B2 (en) Time-multiplexed multi-program encryption system
AU749013B2 (en) Recording of scrambled digital data
CA2576460C (en) System and method for reduced hierarchy key management
US5293633A (en) Apparatus and method for providing digital audio in the cable television band
US7233669B2 (en) Selective encryption to enable multiple decryption keys
JP3958313B2 (en) Digital cable headend for cable TV distribution system
US5659353A (en) Television distribution system and method
CA2530276C (en) A partial dual-encrypted stream utilizing program map tables
US8973027B2 (en) Secure distribution of video on-demand
KR100371833B1 (en) Method and apparatus for controlling access to the digital signal
US7929697B2 (en) Secure data transmission via multichannel entitlement management and control
AU776108B2 (en) Method for operating a conditional access system for broadcast applications
EP1418756A2 (en) Method and system for encrypting material for distribution
FI83828C (en) Foerfarande Foer dekodning of saenda foervraengda signals.
EP0674440A2 (en) A process for encryption and decryption of a bit stream containing digital information
CA2179223C (en) Method and apparatus for controlling the operation of a signal decoder in a broadcasting system
JP2844019B2 (en) Data modulating apparatus for selectively dispensing the data
US7383561B2 (en) Conditional access system
US4694490A (en) Signal processing apparatus and methods
US7356144B2 (en) Control of usage of contents in digital broadcasts
US5923361A (en) Multiple subscriber video-on-demand system
US20030093799A1 (en) Streamed content Delivery
US20030145329A1 (en) Selective encryption for video on demand
EP0762765B1 (en) Digital access control method
US6401243B1 (en) Two-way information transmission system, two-way information transmission method, and subscriber terminal

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 20020514

PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20080301