NL1015827C2 - Extraction of pure CO2 from flue gases. - Google Patents

Extraction of pure CO2 from flue gases. Download PDF

Info

Publication number
NL1015827C2
NL1015827C2 NL1015827A NL1015827A NL1015827C2 NL 1015827 C2 NL1015827 C2 NL 1015827C2 NL 1015827 A NL1015827 A NL 1015827A NL 1015827 A NL1015827 A NL 1015827A NL 1015827 C2 NL1015827 C2 NL 1015827C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
co2
absorber
desorber
solvent stream
stream
Prior art date
Application number
NL1015827A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jacobus Johannes De Wit
Original Assignee
Continental Engineering B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
  • B01D53/1456Removing acid components
  • B01D53/1475Removing carbon dioxide
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
  • B01D53/1493Selection of liquid materials for use as absorbents
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/34Chemical or biological purification of waste gases
  • B01D53/46Removing components of defined structure
  • B01D53/62Carbon oxides
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C01INORGANIC CHEMISTRY
  • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
  • C01B32/00Carbon; Compounds thereof
  • C01B32/50Carbon dioxide
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
  • Y02C10/00CO2 capture or storage
  • Y02C10/04Capture by chemical separation
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02CCAPTURE, STORAGE, SEQUESTRATION OR DISPOSAL OF GREENHOUSE GASES [GHG]
  • Y02C10/00CO2 capture or storage
  • Y02C10/06Capture by absorption
  • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
  • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
  • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
  • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
  • Y02P20/10General improvement of production processes causing greenhouse gases [GHG] emissions
  • Y02P20/14Reagents; Educts; Products
  • Y02P20/151Reduction of greenhouse gas [GHG] emissions
  • Y02P20/152CO2

Description

Winning van zuiver CO2 uit rookgassen CO2 kent een veelvoud aan industriële toepassingen. Extraction of pure CO2 from flue gas CO2 has a multitude of industrial applications. Met name in de voedings-5 middelenindustrie wordt CO2 toegepast voor onder andere de carbonisatie van frisdranken, bieren en mineraalwater en het snel invriezen van voedingswaren. In particular, CO2 is used in the food industry means 5 include the carbonisation of soft drinks, beer and mineral water and the rapid freezing of food. De eisen die de voedingsmiddelenindustrie aan de zuiverheid van de toe te passen C02 stelt zijn hoog. The requirements for the food industry to the purity of the C02 to be applied shall be high. CO2 product dat voldoet aan deze eisen wordt hiernavolgend food grade CO2 genoemd. CO2 product matching is hereinafter referred to as food grade CO2 these requirements. Verder zijn er nog diverse toepassingen waarin CO2 van (zeer) hoge zuiver-10 heid (high purity) benodigd is, te denken valt aan verschillende analytische en medische toepassingen en aan toepassing als koelmiddel. Furthermore, there are various applications in which CO2 of (very) high-purity 10-unit (high-purity) is required, these might include various analytical and medical applications and to use as a refrigerant. Door de hoge eisen die aan food grade en high purity CO2 gesteld worden is er, ondanks de grote hoeveelheden die geproduceerd worden, een tekort. The high demands placed on food grade and high purity CO2 be there, despite the large quantities produced a deficit.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komen er met name grote hoeveel-15 heden CO2 vrij. The combustion of fossil fuels are in particular large amounts of 15-day CO2. Deze emissie is medeverantwoordelijk voor het broeikaseffect. This issue is partly responsible for the greenhouse effect. Het terugwinnen van deze CO2 is daarom uiterst belangrijk. Therefore, recovery of these CO2 is extremely important. Deze rookgassen bevatten echter naast CO2 ook andere componenten. These flue gases contain other components besides CO2. Deze componenten dienen verwijderd te worden wil het CO2 de kwalificatie high purity of food grade krijgen. These components should be removed CO2 will get the qualification of high purity food grade. Voorbeelden van deze componenten zijn SO2, NOx en CO. Examples of these components are SO2, NOx, and CO.

20 Het winnen van CO2 vindt op grote schaal plaats bij ammoniakprocessen. 20 Winning CO2 found on a large scale for ammonia processes. Door deze CO2 verder te zuiveren kan het voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie geschikt gemaakt worden. Because of this CO2 to further purify it can be made suitable for use in the food industry. Aangezien er binnen de talrijke afzetgebieden van CO2 niet altijd ammoniakfabrieken aanwezig zijn, kan op deze wijze niet aan alle vraag worden voldaan. Since there are many in the markets of CO2 are not always present ammonia plants, thus can not meet all the demand.

25 Een andere methode die wordt toegepast om CO2 te produceren is het gecontro leerd verbranden van fossiele brandstoffen. 25 Another method used to produce CO2 is the burning of fossil fuels gecontro off. Bij deze systemen moet eerst een C02-rijk gas worden gegenereerd om hier het CO2 uit te kunnen winnen. In these systems, it must first be a C02-rich gas is generated in order here to be able to be recovered from the CO2.

Ten behoeve van de CO2 terugwinning uit gassen worden diverse oplosmiddelen toegepast. For the purpose of the recovery of CO2 from gases, various solvents are used. Nadeel van de meeste oplosmiddelen is dat ze degenereren of dat de desorp-30 tie veel energie vereist. A disadvantage of most of the solvents is that they degenerate or that the desorption tie 30 requires a lot of energy. Indien er meer energie nodig is voor desorptie, zal de totaal benodigde energie voor het proces, per eenheid geproduceerd CO2, hoog zijn. If more energy is required for desorption, the total energy required for the process is, per unit produced CO2, are high.

» 2 »2

De zwavel- en stikstofverbindingen, welke naast CO2 in rookgassen voorkomen, veroorzaken extra inefficiëntie en problemen bij het winnen van CO2 uit rookgassen. The sulfur and nitrogen compounds, which occur in waste gases besides CO2, cause additional problems and inefficiency in the recovery of CO2 from flue gases. Als deze zure gassen namelijk geabsorbeerd worden, dan vormen zij zogenaamde heat stable salts met het oplosmiddel, waardoor er minder oplosmiddel beschikbaar is voor 5 de absorptie van CO2. If these acidic gases are absorbed namely, they form so-called heat stable salts with the solvent, thus reducing solvent is available for 5 the absorption of CO2. Hierdoor zal de consumptie van oplosmiddel aanmerkelijk toenemen, vaak samengaand met een toename van de corrosie in het systeem. As a result, the consumption of solvent will increase considerably, often in association with an increase in the corrosion in the system. Door de SO2 en NOx van tevoren uit het rookgas te verwijderen kan dit worden voorkomen. Because of the SO2 and NOx in advance to be removed from the flue gas, this can be prevented. Dit vereist echter een aparte verwijderingsinstallatie welke voor de CO2 unit geschakeld moet worden. However, this requires a separate removal system which must be connected to the CO2 unit.

10 Naast de hiervoor beschreven (conventionele) absorptie/desorptie systemen bestaat de mogelijkheid om CO2 uit gasstromen te winnen door middel van membraan-fïltratietechnieken. 10 In addition to the above-described (conventional) absorption / desorption systems there is the possibility to recover CO2 from gas streams by means of membrane-fïltratietechnieken. Met behulp van deze techniek kan er echter niet aan de specificaties worden voldaan die voor food grade en high purity gelden. Using this technique, however, can not meet the specifications that apply to food grade and high purity. De overige nadelen zijn hoge investeringskosten en operationele kosten. The other disadvantages are high capital and operational costs. Een andere mogelijkheid is het winnen 15 van CO2 door middel van cryogene afscheiding. Another possibility is the recovery of 15 CO 2 by means of cryogenic separation. Hierbij is om een hoge zuiverheid te krijgen afscheiding van de verontreinigingen stroomopwaarts noodzakelijk. It is to upstream to obtain a high-purity separation of the contaminants is necessary.

In US 4.477.419 wordt een proces beschreven voor het winnen van CO2 uit gas dat CO2, zuurstof en/of zwavelverbindingen bevat, waarbij als absorptiemiddel een waterige alkanolamineoplossing in combinatie met koper wordt toegepast. In US 4,477,419 there is provided a process described for the recovery of CO2 from gas containing CO 2, oxygen and / or sulfur compounds, wherein as the absorbent, an aqueous alkanolamine solution is used in combination with copper. De afbraak-20 producten van het oplosmiddel kunnen worden verwijderd met een actief koolbed, mechanisch filter en een anionenwisselhars. The degradation-20 products of the solvent can be removed by an active carbon bed, mechanical filter and an anion exchange resin.

In US 4.537.753 wordt een proces beschreven voor het verwijderen van CO2 en H2S uit aardgas met behulp van een waterige absorptievloeistof die methyldiethanol-amine bevat. In US 4,537,753 there is described a process for the removal of CO2 and H2S from natural gas by means of an aqueous absorption liquid which contains methyldiethanol-amine. Het oplosmiddel wordt geregenereerd door flashing. The solvent is regenerated by flashing.

25 Tot nu toe is het met geen van de volgens de stand van de techniek bekende pro cessen mogelijk geweest om uitgaande van rookgassen zeer zuiver CO2 te verkrijgen dat kan worden aangeduid als food grade of high purity. 25 Up to now, it is to none of the prior art have been possible pro processes according to the state of the art, in order to obtain high purity CO 2, starting from flue gases, which can be referred to as food grade or high purity. Het doel van de onderhavige uitvinding is derhalve het verschaffen van een werkwijze voor het winnen van CO2 uit rookgassen waarbij het gewonnen CO2 toegepast kan worden als food grade of high 30 purity C02. The object of the present invention is therefore to provide a process for the recovery of CO2 from flue gases wherein the CO2 can be recovered as employed food grade or high purity C02 30.

Hiertoe verschaft de uitvinding een werkwijze voor het winnen van zeer zuiver CO2 uit rookgassen, welke werkwijze de volgende stappen omvat: ' ö .· - 8 2 7 3 a) absorptie van CO2 uit de rookgassen in een oplosmiddel in een absorber, waarbij een CO2 arme gasstroom en een CO2 rijke oplosmiddelstroom de absorber verlaten; To this end, the invention provides a process for the recovery of high purity CO 2 from flue gases, the method comprising the following steps: "ö · - 8 2 7 3 a) absorption of CO2 from the flue gases in a solvent in an absorber, in which a CO2. depleted gas stream and a CO2-rich solvent stream leaving the absorber; b) desorptie van het geabsorbeerde CO2 in een desorber, waarbij een CO2 rijke gas- 5 stroom en een CO2 arme oplosmiddelstroom de desorber verlaten; b) desorption of the absorbed CO 2 in a desorber, in which a CO2-rich gas 5 stream and a CO2 lean solvent stream leaving the desorber; waarbij als oplosmiddel een waterige oplossing die een alkanolamine en een activator bevat, wordt toegepast. using as solvent an aqueous solution containing an alkanolamine and an activator, is used.

Bij voorkeur wordt het alkanolamine gekozen uit monoethanolamine, diethanolamine triethanolamine, methyldiethanolamine monoisopropanolamine, diisopropanol-10 amine, triisopropanolamine. Preferably, the alkanolamine is selected from monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, methyldiethanolamine, monoisopropanolamine, diisopropanol-amine 10, triisopropanolamine.

In het bijzonder wordt toegepast methyldiethanolamine (CH3N(CH2CH20H)2), hierna aangeduid als MDEA. In particular, it is used methyldiethanolamine (CH3 N (CH2CH20H) 2), hereinafter referred to as MDEA. De combinatie MDEA en activator wordt in het algemeen aangeduid als aMDEA. The combination of activator and MDEA is generally referred to as aMDEA.

De concentratie alkanolamine in water is 5 tot 80 gew.%, bij voorkeur 40 tot 60 15 gew.%. The concentration of alkanolamine in water is 5 to 80 wt.%, Preferably from 40 to 60 15 wt.%.

Als activator kan iedere voor dergelijke oplosmiddelen geschikte activator worden gebruikt. As an activator, can be used for any suitable activator such solvents. Voorbeelden hiervan zijn: polyalkyleenpolyaminen, in het bijzonder diethyleentriamine, triethyleen-tetramine, tetraethyleenpentamine en dipropyleentriamine; Examples include: polyalkylene polyamines, in particular diethylene triamine, triethylene tetramine, tetraethylene pentamine and dipropylene triamine; 20 alkyleendiaminen en cycloalkyleendiaminen, in het bijzonder hexamethyleendi- amine, aminoethylethanolamine, dimethylaminopropylamine en diamino-1.2-cyclo-hexaan, heterocyclische aminoalkylderivaten, in het bijzonder, piperazine, piperidine, fu-ran, tetrahydrofuran, thiofeen en tetrahydrothiofeen, aminoethylpiperazine, aminopro-25 pylpiperazine, 2-methylpiperazine, 2,5-dimethylpiperazine, aminoethylpiperidine, aminopropylpiperidine, 2-piperidineethanol en fufurylamine; 20 alkylenediamines and cycloalkyleendiaminen, in particular, hexamethylene amine, amino ethyl ethanol amine, dimethyl aminopropyl amine and diamino-1,2-cyclo-hexane, heterocyclic, aminoalkyl derivatives, in particular piperazine, piperidine, furan, tetrahydrofuran, thiophene, and tetrahydrothiophene, aminoethylpiperazine, aminopro-25 pylpiperazine, 2-methylpiperazine, 2,5-dimethylpiperazine, aminoethylpiperidine, aminopropylpiperidine, 2-piperidine ethanol and fufurylamine; alkoxyalkylaminen, in het bijzonder methoxypropylamine en ethoxypropyl-amine, en alkylmonoalkanolaminen, in het bijzonder ethylmonoethanolamine en 30 butylmonoethanolamine, 2-methylaminoethanol, 2-ethylaminoethanol, 2-isopropyl- aminoethanol en 2-n-butylaminoethanol. alkoxyalkylamines, in particular methoxypropylamine and ethoxypropyl-amine, and alkylmonoalkanolaminen, in particular ethyl monoethanolamine and 30 butylmonoethanolamine, 2-methyl amino ethanol, 2-ethylamino ethanol, 2-isopropyl- aminoethanol and 2-n-butylaminoethanol.

Bij voorkeur wordt piperazine toegepast. Preferably, piperazine is used.

" f* 1 ^ QO / 4 "F ^ QO * 1/4

De concentratie activator is 1 tot 20 gew.%, bij voorkeur 2 tot 8 gew.% in de onverdunde moederoplossing. The concentration of activator is from 1 to 20 wt.%, Preferably 2 to 8 wt.% In the undiluted stock solution. Deze moederoplossing, welke in het algemeen eveneens MDEA zal bevatten, wordt in het algemeen 0 tot 4 keer, bij voorkeur 2 tot 3 keer verdund met water voordat deze aan de absorber wordt toegevoerd. This stock solution, which generally will also include MDEA, is diluted, in general, 0 to 4 times, preferably 2 to 3 times with water before it is fed to the absorber.

5 Voor het verkrijgen van CO2 met hoge zuiverheid uit de relatief verontreinigde rookgassen is in het bijzonder de combinatie van methyldiethanolamine en piperazine geschikt gebleken. 5 is proved to be suitable, in particular, the combination of methyldiethanolamine and piperazine To obtain CO 2 of high purity from the relatively contaminated flue gases.

CO2 met zeer hoge zuiverheid, in deze tekst ook aangeduid als high purity of food grade CO2 wordt hier gedefinieerd als CO2 van dusdanig kwaliteit dat het zonder 10 meer toegepast kan worden in de voedingsmiddelenindustrie. CO 2 of very high purity, in this text also referred to as high purity or food grade CO2 is defined here as CO2 are of such quality that it can be applied without 10 more in the food industry. Food grade CO2 dient ten minste 99.5 % v/v CO2 te bevatten. Food grade CO2 will have to contain at least 99.5% v / v CO2.

Door middel van de werkwijze volgens de uitvinding worden zwavel en stikstofverbindingen gelijktijdig met het CO2 verwijderd. By means of the method according to the invention are sulfur and nitrogen compounds simultaneously removed with the CO2. De zwavel- en stikstofverbindingen gaan een binding aan met het oplosmiddel. The sulfur and nitrogen compounds pass a binding with the solvent. Deze binding wordt niet door middel 15 van warmte toegevoerd aan de absorber verbroken. This binding is not broken is fed to the absorber 15 by means of heat. Het geproduceerde CO2 bevat slechts sporen van deze verbindingen. The CO2 produced contains only trace amounts of these compounds. Deze niveaus zijn zo laag dat het verkregen CO2 aan de specificaties voor food grade en high purity CO2 voldoet. These levels are so low that the CO2 produced meets the specifications for food grade and high purity CO2. Een voorgeschakelde verwijderingsstap om de zwavel- en stikstofverbindingen te verwijderen is in de nieuwe werkwijze dan ook niet nodig. An upstream removal step to remove the sulfur and nitrogen compounds is, therefore, not needed in the new method.

20 De werkwijze volgens de uitvinding is breed toepasbaar voor de winning van food grade en high purity CO2 uit rookgassen. 20 The method of the invention is broadly applicable for the extraction of food grade and high purity CO2 from flue gases. De homogene geografische spreiding van de locaties van bijvoorbeeld energiecentrales biedt nu de mogelijkheid om binnen elk C02 afzetgebied food grade CO2 uit de rookgassen te produceren dicht bij het afzetpunt. The homogeneous geographical spread of locations, for example, power stations now provides the ability within each C02 outlet food grade CO2 from the flue gases to produce close to the drop off point. De bouw van installaties voor de productie van CO2 in de buurt van bijvoorbeeld de 25 voedingsmiddelenindustrie, is dan ook niet nodig. Construction of facilities for the production of CO2 in the direct proximity to the 25 food industry, is not necessary.

De benodigde energiekosten om CO2 te absorberen en desorberen met het toegepaste oplosmiddel zijn laag. The energy required to absorb CO2 and desorption of the solvent is low. De energiekosten zijn hierdoor aanmerkelijk lager dan de energiekosten welke benodigd zijn wanneer conventionele oplosmiddelen als kalium-carbonaat worden toegepast. The energy costs are a result are considerably lower than the energy, which is required when using conventional solvents such as potassium carbonate be employed.

30 De operationele kosten worden verlaagd door het voorkomen van ophoping van heat stable salts en andere stoffen in het oplosmiddelcircuit, door zuivering van het oplosmiddel met actieve kool filtratie en ionenwisseling, zoals hierna zal worden beschre- . 30, the operating costs are lowered by the prevention of accumulation of heat stable salts and other substances in the solvent circuit, by purification of the solvent with activated carbon filtration and ion exchange, as will be described hereinafter. 4 5 ven. 4 5 ven. Daarnaast worden de degradatieproblemen van het oplosmiddel beperkt door een goede oplosmiddelkeuze. In addition, the degradation problems of the solvent be minimized by a good solvent of choice.

Onder rookgassen worden volgens de uitvinding de afgassen van de verbranding van koolstofhoudende stoffen verstaan. Among flue gases, the flue gases from the combustion of carbon-containing substances are understood to mean according to the invention. Voorbeelden hiervan zijn de rookgassen van 5 elektriciteitscentrales of rookgassen afkomstig uit warmtekrachtkoppeling, gasturbines of utility centres. Examples of this are the flue gases of power plants 5 or the waste gases from cogeneration, gas turbines or utility centers.

Stap a) van de werkwijze volgens de uitvinding vindt plaats in een absorber, waarbij een CO2 arme gasstroom en een CO2 rijke oplosmiddelstroom de absorber verlaten. Step a) of the process according to the invention takes place in an absorber, whereby a CO2 depleted gas stream and a CO2-rich solvent stream leaving the absorber. Bij voorkeur vindt het contact tussen oplosmiddel en rookgas in de absorber in 10 tegenstroom plaats. Preferably, the contact between the solvent and the flue gas in the absorber in countercurrent flow 10 in place. De absorber is in het algemeen een reactieve absorber. The absorber is generally a reactive absorber. De temperatuur in de absorber is 10 tot 100 “C, bij voorkeur 30 tot 70 °C. The temperature in the absorber is 10 to 100 "C, preferably from 30 to 70 ° C.

Stap b) vindt plaats in een desorber. Step b) takes place in a desorber. In de desorber wordt onder invloed van warmte de CO2 vrijgemaakt van het oplosmiddel. In the desorber, the CO2 released heat of the solvent. Geabsorbeerde verontreinigingen als SO2 en NOx worden niet gedesorbeerd. Absorbed contaminants such as SO2 and NOx will not be desorbed. Een CO2 rijke gasstroom en een CO2 arme 15 oplosmiddelstroom verlaten de desorber. A CO2-rich gas stream and a CO2 poor solvent stream 15 leaving the desorber. De CO2 arme oplosmiddelstroom wordt teruggevoerd naar de absorber. CO2 lean solvent stream is returned to the absorber. De CO2 rijke gasstroom die de desorber verlaat wordt bij voorkeur gekoeld, waarna enige gecondenseerde vloeistof wordt afgescheiden en teruggevoerd naar de desorber. The CO2-rich gas stream which leaves the desorber is preferably cooled, after which any condensed liquid is separated and returned to the desorber. De desorber is een gepakte kolom waarin het CO2 door middel van tegenstroom uit het oplosmiddel wordt verwijderd. The desorber is a packed column in which the CO2 is removed by means of counter-current from the solvent. De temperatuur in de 20 desorber is in het algemeen 80 tot 120 °C, in het bijzonder 95 tot 110 °C. The temperature in the desorber 20 is generally from 80 to 120 ° C, in particular 95 to 110 ° C.

Volgens een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding wordt warmte uitgewisseld tussen de CO2 rijke oplosmiddelstroom die de absorber verlaat en de CO2 arme oplosmiddelstroom die de desorber verlaat en wordt teruggevoerd naar de absorber. According to a preferred embodiment of the invention, heat is exchanged between the CO2-rich solvent stream exiting the absorber and the CO2-lean solvent stream leaving the desorber and returned to the absorber. Hierdoor kan een aanzienlijke besparing op de benodigde hoeveelheid stoom en koel-25 water verkregen worden. As a result, a considerable saving can click on the required quantity of steam, and cooling-water 25 can be obtained.

Volgens een voordelige wijze voor het regenereren van het oplosmiddel ondergaat ten minste een deel van de CO2 arme oplosmiddelstroom voor terugvoer naar de absorber, een fïltratiestap. According to an advantageous manner, for the regeneration of the solvent is subjected to at least a portion of the CO2 lean solvent stream for recycle to the absorber, a fïltratiestap. De filtratiestap omvat achtereenvolgens een eerste mechanisch filter, een actief kool filter en een tweede mechanisch filter. The filtration step comprises successively, a first mechanical filter, an active carbon filter and a second mechanical filter. Het eerste filter is bij 30 voorkeur een cartridge filter dat deeltjes > ca. 5 pm verwijdert. The first filter 30 is preferably a cartridge filter which particles> removes about 5 microns. De efficiency is groter dan 99 %. The efficiency is greater than 99%. Het tweede filter is eveneens bij voorkeur een cartridge filter dat deeltjes > ca. 10 pm verwijdert en een efficiency heeft groter dan 99%. The second filter is also preferably a cartridge filter which particles> removes about 10 pm, and an efficiency greater than 99%.

niiÜ97 6 niiÜ97 6

Ten minste een deel van de CO2 arme oplosmiddelstroom welke de filtratiestap heeft ondergaan, wordt onderworpen aan ionenwisseling, voordat deze wordt teruggevoerd naar de absorber. At least a portion of the CO2 lean solvent stream which has undergone filtration step is ion exchange, before being returned to the absorber. Er wordt een kationische ionenwisselhars toegepast. a cationic ion exchange resin is used there.

De keuze van apparatuur voor het regenereren van het oplosmiddel kan door de 5 vakman worden bepaald aan de hand van de gewenste efficiency van de scheidingsstap. The choice of the equipment for the regeneration of the solvent can be determined by the 5 skilled in the art on the basis of the desired efficiency of the separation step.

Met behulp van deze methode kunnen zogenaamde “heat stable salts” worden verwijderd. With the aid of this method, so-called "heat stable salts" can be removed. Deze heat stable salts zijn zouten van alkanolamine, in het bijzonder MDEA die niet door middel van warmte (zoals strippen met stoom) kunnen worden geregenereerd. These heat stable salts are salts of alkanolamine, in particular, MDEA, which can not be regenerated by means of heat (as steam stripping). Deze zouten verlagen de effectiviteit van de behandeling met MDEA. These salts decrease the effectiveness of treatment with MDEA. 10 De zouten van MDEA verlagen de beschikbaarheid van het MDEA voor absorptie van CO2. 10 The salts of MDEA reduce the availability of MDEA for absorption of CO2. Ook kunnen deze zouten corrosie veroorzaken in apparatuur vervaardigd uit koolstofstaal. Also, these salts can cause corrosion in apparatuses made of carbon steel.

Bij voorkeur wordt voorafgaande aan toevoer aan de absorber de resthoeveel-heid zuurstof in het rookgas verbrand met behulp van een koolstofhoudend gas, zoals 15 aardgas. Preferably, prior to introduction to the absorber burnt, the residual quantity of oxygen in the flue gas with the aid of a carbon-containing gas, such as natural gas 15. Hierdoor kan de concentratie CO2 worden verhoogd en de concentratie O2 worden verlaagd, hetgeen de efficiëntie van het proces ten goede komt. This allows the CO2 concentration can be increased and the O2 concentration are reduced, which improves the efficiency of the process.

De onderhavige uitvinding verschaft tevens een inrichting voor het uitvoeren van bovengenoemd proces, welke inrichting omvat: een absorber, welke absorber voorzien is van een toevoer voor rookgassen, een 20 toevoer voor een oplosmiddel voor CO2, een afvoer voor een CO2 arnie gasstroom, een afvoer voor een CO2 rijke oplosmiddelstroom en een toevoer voor make-up water; The present invention also provides an apparatus for carrying out the above-mentioned process, the apparatus comprising: an absorber, said absorber is provided with an inlet for waste gases, a 20 inlet for a solvent for CO2, a discharge for a CO2 Arnie gas stream, an outlet a CO2-rich solvent stream and a supply of makeup water; een desorber, voorzien van een toevoer voor de CO2 rijke oplosmiddelstroom, een afvoer voor CO2 rijke gasstroom en een afvoer voor een CO2 arme oplosmiddelstroom. a desorber having an inlet for the CO2 rich solvent stream, an outlet for CO2 rich gas stream and an outlet for a CO2 lean solvent stream.

25 Bij voorkeur is de inrichting voorzien van een warmtewisselaar, geplaatst tussen absorber en desorber; 25 Preferably, the device is provided with a heat exchanger, interposed between the absorber and the desorber; welke is ingericht voor warmtewisseling tussen de C02 arme oplosmiddelstroom afkomstig uit de desorber en de CO2 rijke oplosmiddelstroom afkomstig uit de absorber. which is adapted for heat exchange between the C02 lean solvent stream coming from the desorber, and the CO2-rich solvent stream coming from the absorber.

Wanneer voor regeneratie van het oplosmiddel gebruik wordt gemaakt van fïl-30 tratie en/of ionenwisseling is de inrichting voorzien van een filtratie-eenheid waaraan ten minste een deel van de CO2 arme oplosmiddelstroom afkomstig uit de desorber wordt toegevoerd en eventueel van een ionenwisselaar waaraan ten minste een deel van 7 de CO2 arme oplosmiddelstroom afkomstig uit de desorber na de filtratie-eenheid wordt toegevoerd. When, for regeneration of the solvent, use is made of FIL-30 concentration and / or ion exchange, the device is provided with a filtration unit to which at least a portion of the CO2 lean solvent stream derived is supplied from the desorber, and optionally of an ion exchanger to which at least a portion of the CO2 lean solvent stream 7 obtained is supplied from the desorber after the filtration unit.

Voor het verder verhogen van de CO2 concentratie in het rookgas kan de inrichting zijn voorzien van een verbrandingsinrichting voorzien van een toevoer voor zuur-5 stofrijk rookgas, een toevoer voor een koolstofhoudend gas, en een afvoer voor zuur-stofarm rookgas. In order to further increase the concentration of CO2 in the flue gas, the apparatus may be provided with a combustion device provided with an inlet for acid-5 dust-rich flue gas, an inlet for a carbon-containing gas, and a discharge for acid-dust-free flue gas.

De onderhavige uitvinding zal nu verder worden toegelicht aan de hand van de bijgevoegde figuren, waarin The present invention will now be further elucidated with reference to the appended figures, in which

Figuur 1 een processchema is van de werkwijze volgens de onderhavige uitvin- 10 ding; Figure 1 is a process diagram of the method according to the present invention 10 a thing;

Figuur 2 een processchema is van de werkwijze volgens voorbeeld 1; Figure 2 is a process diagram of the method according to Example 1;

Figuur 3 een processchema is van de werkwijze volgens voorbeeld 2; Figure 3 is a process diagram of the method according to Example 2;

Figuur 4 een processchema is van de werkwijze volgens voorbeeld 3. Figure 4 is a process diagram of the method according to Example 3.

In figuur 1 wordt het inkomende rookgas indien nodig in de flue gas water 15 cooler (G) gekoeld en door de rookgascompressor (I) naar de absorber (A) gepompt. In Figure 1, the incoming flue gas, if necessary cooled in the flue gas cooler 15, water (G) and is pumped to the absorber (A), by the flue-gas compressor (I). Eventueel kan er na de cooler (G) nog een knock-out drum (H) worden geplaatst om (ontstane) mistdruppels af te scheiden. Optionally, after the cooler (G) a further knock-out drum (H) can be placed to separate (formed) mist droplets. In de absorber (A) wordt het aanwezige CO2 door het circulerende oplosmiddel geabsorbeerd. In the absorber (A), the CO2 present is absorbed by the circulating solvent. Naast CO2 worden tevens NOx en SO2 praktisch totaal geabsorbeerd. Besides CO2 are also NOx and SO2 is absorbed almost completely. De twee laatst genoemde zure gassen zullen niet 20 gedesorbeerd worden in de stripper, maar anionen vormen met het oplosmiddel. The two last-mentioned acidic gases will not be desorbed 20 form in the stripper, but anions with the solvent. Deze anionen leiden tot vorming van heat stable salts. These anions lead to formation of heat stable salts.

Uit de absorber (A) treedt een uitgaande CO2 arme gasstroom (3). From the absorber (A) enters an outgoing CO2-depleted gas stream (3). Deze gas-stroom bevat in het algemeen nog slechts 0.5 vol.% CO2. This gas stream contains, in general, still only 0.5 vol.% CO 2. Omdat deze stroom meer waterdamp) bevat dan de inkomende gasstroom, wordt make-up water (2) gedoseerd. Since this stream contains more water vapor), than the incoming gas stream, make-up water (2) was dosed. De 25 CO2 rijke oplosmiddelstroom verlaat de absorber via (4) en wordt via warmtewisselaar (J) naar desorber (B) gevoerd. The 25 CO 2 rich solvent stream leaves the absorber via (4) and, via heat exchanger (J) fed into desorber (B). In de warmtewisselaar (J) wordt de CO2 rijke oplosmiddelstroom (4) door middel van CO2 arme oplosmiddelstroom (5) opgewarmd. In the heat exchanger (J), the CO2-rich solvent stream (4) are heated by means of CO2-lean solvent stream (5).

In de desorber of stripper (B) wordt het geabsorbeerde CO2 uit het absorptie-middel gestript. In the desorber or stripper (B), the absorbed CO2 is stripped from the absorption medium. De benodigde energie wordt door middel van reboiler (C) aan de strip-30 per (B) toegevoerd. The required energy is supplied by means of reboiler (C) to the strip 30 by (B). Het gas dat de stripper (B) via de top verlaat bevat naast CO2 enige waterdamp en oplosmiddel. The gas leaving the stripper (B) leaves contains some water vapor than CO2 and solvent through the top. Deze componenten worden verwijderd door de gasstroom te koelen in een condensor (D) en vervolgens de gecondenseerde druppels af te scheiden 5 · 8 in de destilate drum (E). These components are removed by cooling the gas stream in a condenser (D), and subsequently separating the condensed drops of 5 · 8 in the destilate drum (E). De afgevangen vloeistof wordt teruggevoerd naar desorber (B). The collected liquid is returned to the desorber (B). Het nu verkregen CO2 gas (7) is van dusdanige kwaliteit dat die zonder meer als food grade en high purity CO2 kan worden ingezet. Now the CO2 gas produced (7) is of such quality that it simply as food grade and high purity CO2 can be used. Door in de condensor (D) dieper te koelen, kan ook het water volledig verwijderd worden. By cooling deeper in the condenser (D), the water can also be removed completely.

5 De CO2 arme bodemstroom (8) van de desorber (B) wordt via warmtewisselaar (J) en koeler (F) teruggevoerd naar absorber (A). 5, the CO2 poor bottom stream (8) of the desorber (B) is fed via heat exchanger (J), and condenser (F) is recycled to absorber (A). Volgens een tweede aspect van de uitvinding worden afbraakproducten van het oplosmiddel en gevormde anionen verwijderd uit de CO2 arme absorptiemiddelstroom (5) die de desorber verlaat, eventueel nadat warmtewisseling heeft plaatsgevonden in een warmtewisselaar (J) en de stroom is 10 gekoeld in koeler (F). According to a second aspect of the present invention are degradation products of the solvent and formed anions removed from the CO 2 lean absorbent stream (5) leaving the desorber, optionally after heat exchange has taken place in a heat exchanger (J) and the current is 10 cooled in cooler (F ).

De CO2 arme oplosmiddelstroom wordt hiertoe gefiltreerd in filtratie-eenheid (K) . The CO2 lean solvent stream for this purpose is filtered in filtration unit (K). Filtratie-eenheid (K) bestaat achtereenvolgens uit een eerste mechanisch filter, een actief kool filter en een tweede mechanisch filter. Filtration unit (K) successively comprises a first mechanical filter, an active carbon filter and a second mechanical filter. Het eerste mechanisch filter verwijderd de componenten die zouden kunnen zorgen voor vervuiling van het actief kool 15 filter. The first mechanical filter removes the components that may potentially cause soiling of the active carbon filter 15. Het actief kool filter bindt alle organische afbraakproducten. The active carbon filter binds all of the organic degradation products. Het tweede mechanische filter voorkomt dat uitgespoelde kool in daaropvolgende inrichtingen terecht komt. The second mechanical filter prevents leached carbon ends up in successive devices. Het gefiltreerde oplosmiddel wordt teruggevoerd in het systeem. The filtered solvent is fed back into the system.

Om ophoping van heat stable salts te voorkomen is een ionenwisselaar (L) geïnstalleerd Een deel van de stroom uit de filtratiestap (K) wordt door de ionenwisselaar 20 geleid. In order to prevent accumulation of heat stable salts is an ion exchanger (L) installed A part of the stream from the filtration step (K) is passed through the ion exchanger 20. Hier worden de in het rookgas aanwezige, uit NOx en SO2 gevormde anionen verwijderd. Here, in the flue gas are present, is removed anions formed from NOx and SO2. Het geregenereerde oplosmiddel wordt teruggevoerd naar de absorber, eventueel na passage door warmtewisselaar (J) en koeler (F). The regenerated solvent is recycled to the absorber, if necessary after passage through heat exchanger (J), and cooler (F). Een kleine afvalstroom (9) wordt uit de ionenwisselaar (L) afgevoerd. A small waste stream (9) is discharged from the ion exchanger (L).

25 Voorbeeld 1 Food grade/high purity CO2 uit rookgas van een elektriciteitscen trale Example 1 25 Food grade / high purity CO 2 from flue gas from a elektriciteitscen tral

Rookgas uit een elektriciteitscentrale wordt met 225.147 NnrVuur toegevoerd aan een inrichting volgens de uitvinding zoals weergegeven in Figuur 2. De aanduidingen in deze figuur zijn overeenkomstig die in Figuur 1. De samenstelling van dit rook-30 gas is (in % vol/vol): 0 1 S 8 ? Flue gas from a power plant is to 225,147 NnrVuur fed to a device according to the invention as shown in Figure 2. The symbols in this figure are similar to those in Figure 1. The composition of the smoke-gas is 30 (in% v / v): 0 1 S 8? 7 9 7 9

Component nat droog "CCb....................................415................451............. Component wet-dry "CCb .................................... 415 ........ ........ 451 .............

Ar 0.93 1.01 02 11.96 13.00 N2 74.92 81.48 H2Q_8.04 Ar 0.93 1.01 02 11.96 13.00 N2 74.92 81.48 H2Q_8.04

Daarnaast bevat het rookgas nog de volgende componenten (in mg/Nm3): component concentratie _ <100 ΝΟχ 50-77 S02_0.39-0.405 5 De temperatuur en de druk van het rookgas zijn respectievelijk 100 °C en 1.05 bara. In addition, the flue gas still contains the following components (in mg / Nm3): component concentration _ <100 ΝΟχ 50-77 S02_0.39-0.405 5 The temperature and the pressure of the flue gas are, respectively, 100 ° C and 1:05 bara. Als oplosmiddel wordt methyldiethanolamine in combinatie met piperazine in water toegepast. The solvent used is methyldiethanolamine used in combination with piperazine in water. De concentratie methyldiethanolamine is 40 gew.%. The concentration methyldiethanolamine is 40 wt.%.

De volgende procescondities werden toegepast: stroom temperatuur druk capaciteit _fC)_(bara)_(kg/uur) rookgas 100 1.05 280160 uitlaat koeler_50_0.98_ absorber inlaat 66 1.11 uitgaand gas 47 1.01 263880 rijke oplossing (uit) 57 1.75 816300 arme oplossing (in)_47_1.01_799810 desorber rijke oplossing (in) 97 1.1 816300 arme oplossing (uit) 106 1.95 799810 uitgaand gas_96_LI_32610 oplosmiddel koeler arme oplossing (in) 104 10.0 arme oplossing (uit)_47_93_ The following process conditions were employed: current temperature _fC pressure capacity) _ (bara) _ (kg / hr) 100 1.05 280 160 flue gas outlet koeler_50_0.98_ absorber outgoing gas inlet 66 1.11 263 880 47 1.01 rich solution (out) 57 816 300 1.75 poor solution ( in) _47_1.01_799810 desorber rich solution (in) 97 816 300 1.1 poor solution (from) 106 1.95 799 810 outgoing gas_96_LI_32610 solvent cooler lean solution (in) 104 10.0 weak solution (off) _47_93_

Condensate overhead condensor gas (in) 96 1.1 gas (uit) 35 1.05 16490 10 Condensate condenser overhead gas (in) 96 1.1 gas (off) 35 16 490 1:05 10

Met dit proces wordt 16 ton C02 per uur verkregen. This process is achieved 16 tons of C02 per hour. Het verkregen zuivere C02 gas heeft de volgende samenstelling: ! The pure C02 gas has the following composition: \ ·; \ ·; 7 10 component eenheid concentratie C02 %v/v >99.5 CO ppmv <25 NO ppmv <2.5 N02 ppmv <2.5 S (totaal als S02) ppbwt <50 BTX _ppmv_<10_ 7 10 component unit of concentration% C02 v / v> 99.5 ppmv CO <25 ppmv NO <2.5 ppmv N02 <2.5 S (total and S02) ppbwt <50 BTX _ppmv_ <10_

Deze zuiverheid van het C02 is dusdanig dat dit zonder meer in de voedingsmiddelenindustrie kan worden toegepast. The purity of the C02 is such that it no longer can be applied in the food industry. Door het water uit deze C02 te verwijderen kan een gas verkregen worden dat voor 99,993 % (v/v) uit C02 bestaat. By removing the water from the C02 gas can be obtained that, for 99.993% (v / v) is made up of C02.

5 5

Voorbeeld 2 Example 2

Uit rookgas met dezelfde samenstelling als in voorbeeld 1 wordt op dezelfde wijze C02 gas geproduceerd met overeenkomstige samenstelling geproduceerd, met dien verstande dat een processchema volgens figuur 3 wordt toegepast. From flue gas having the same composition as in example 1 is produced in the same manner C02 gas produced similar composition, with the proviso that a process scheme is applied according to Figure 3. Dit betekent dat 10 additioneel ten opzichte van figuur 2 een warmtewisselaar (J), een filter-eenheid (K) en een ionenwisselaar (L) worden toegepast. This means that 10 additional to Figure 2, a heat exchanger (J), a filter unit (K) and are applied an ion exchanger (L).

De volgende procescondities werden toegepast: stroom temperatuur druk capaciteit (°C) (bara) (kg/uur) rookgas 100 1.05 280160 uitlaat koeler_50_0.98_ absorber inlaat 66 1.11 uitgaand gas 47 1.01 263880 rijke oplossing (uit) 57 1.75 816300 arme oplossing (in)_47_L01_799810 desorber rijke oplossing (in) 97 1.1 816300 arme oplossing (uit) 106 1.35 799810 uitgaand gas_96_LI_32610 solvent heat exchanger rijke oplossing (in) 57 5.7 816300 rijke oplossing (uit) 97 5.4 arme oplossing (in) 104 10.0 799810 arme oplossing (uit)_ 67 9.6 oplosmiddel koeler arme oplossing (in) 67 9.6 799810 arme oplossing (uit) 47 9.3 11 The following process conditions were employed: current temperature pressure capacity (° C) (bara) (kg / hr) 100 1:05 280 160 flue gas outlet koeler_50_0.98_ absorber inlet 66 1:11 47 1:01 263 880 outgoing gas rich solution (out) 57 816 300 1.75 poor solution ( in) _47_L01_799810 desorber rich solution (in) 97 1.1 816 300 poor solution (from) 106 1:35 799 810 outgoing gas_96_LI_32610 solvent heat exchanger rich solution (in) 57 5.7 816 300 rich solution (out) 97 5.4 poor solution (in) 104 10.0 799 810 lean solution (off) _ 67 9.6 solvent cooler lean solution (in) 67 799 810 9.6 poor solution (out) 47 9.3 11

Condensate overhead condensor gas (in) 96 1.1 16490 gas (uit)_35_L05_ Condensate condenser overhead gas (in) 96 1.1 16490 gas (off) _35_L05_

Regeneratie inlaat filtratie 47 9.3 41060 gefilterde oplossing 47 uitlaat koeler 30 uitlaat ionenwisselaar_30_1.95_310 Regeneration inlet filtration 41060 47 9.3 filtered solution cooler 30, exhaust outlet 47 ionenwisselaar_30_1.95_310

Ten opzichte van voorbeeld 1 biedt dit proces de volgende voordelen: • door de toegepaste warmteterugwinning is de benodigde hoeveelheid stoom gereduceerd tot ca. 44% en is de benodigde hoeveelheid koelwater gereduceerd tot ca. Compared with Example 1, this process offers the following advantages: • the necessary amount of steam is reduced by the applied heat recovery to about 44%, and the required amount of cooling water is reduced to ca.

5 33%. 5 33%.

• door het afvangen van de afbraakproducten in (K) hoeft geen anti-schuimmiddel gedoseerd te worden. • No need anti-foaming agent to be dosed by capturing the degradation in (K).

• door de regeneratie in (L) wordt de hoeveelheid gespuid oplosmiddel (MDEA) teruggebracht naar 0.02%. • reduced to 0.02% by the regeneration in (L) the quantity of vented solvent (MDEA) is.

10 10

Voorbeeld 3 Example 3

Dit voorbeeld komt overeen met voorbeeld 2, met dien verstande dat voorver-branding van de rest zuurstof in het rookgas wordt uitgevoerd met behulp van aardgas in verbrandingseenheid (X) (zie Figuur 4). This example is similar to Example 2, with the proviso that preheated combustion of the residual oxygen is carried out in the flue gas with the aid of natural gas in combustion unit (X) (see Figure 4).

15 Voor het produceren van evenveel CO2 als in voorbeeld 1 en 2 is er 97961 15 To produce as much CO2 as in Example 1 and 2 is 97961

Nm3/uur rookgas in plaats van 225147 Nm3/uur nodig. Nm3 / h of flue gas instead of 225 147 Nm3 / h required. Daarnaast is 4703 Nm3/uur aardgas nodig voor het verbranden van de rest zuurstof in het rookgas. In addition, 4703 Nm3 / h of natural gas required for burning the residual oxygen in the flue gas. De overige stromen zijn vergelijkbaar met die in voorbeeld 2. The other flows are similar to those in Example 2.

20 Deze uitvoeringsvorm biedt de volgende voordelen: • door de hoger CO2 concentratie kunnen de procesapparaten kleiner worden gebouwd. 20 This embodiment has the following advantages: • the process units can be built smaller by the higher CO2 concentration.

• door de hogere CO2 concentratie wordt de benodigde hoeveelheid oplosmiddel verlaagd. • reducing the amount of solvent required by the higher CO2 concentration.

25 · door de hoger CO2 concentratie is minder activator nodig. · 25 required by the higher CO2 concentration is less activator. Hierdoor wordt de des- portie-energie verlaagd, waardoor de totale energiebehoeft van het proces wordt verlaagd. This will reduce the des- portion of energy, which reduces the total energy needs of the process.

? ? il 1 RQ o 7 12 • door de lager O2 concentratie wordt er minder oplosmiddel afgebroken, waardoor de consumptie hiervan afneemt. il 1 RQ o 7 12 • is degraded less solvent through the lower O 2 concentration, thereby reducing the consumption thereof.

*·*' ~ è * · * "~ È

Claims (16)

1. Werkwijze voor het winnen van zeer zuiver CO2 uit rookgassen, welke werkwijze de volgende stappen omvat: 5 a) absorptie van CO2 uit de rookgassen in een oplosmiddel in een absorber, waarbij een CO2 arme gasstroom en een CO2 rijke oplosmiddelstroom de absorber verlaten; 1. A process for the recovery of high purity CO 2 from flue gases, the method comprising the steps of: 5 a) absorption of CO2 from the flue gases in a solvent in an absorber, whereby a CO2 depleted gas stream and a CO2-rich solvent stream leaving the absorber; b) desorptie van het geabsorbeerde CO2 in een desorber, waarbij een C02 rijke gasstroom en een CO2 arme oplosmiddelstroom de desorber verlaten; b) desorption of the absorbed CO 2 in a desorber, in which a C02-rich gas stream and a CO2 lean solvent stream leaving the desorber; 10 waarbij als oplosmiddel een waterige oplossing die een alkanolamine en een activator bevat, wordt toegepast. 10, wherein as solvent an aqueous solution containing an alkanolamine and an activator, is used.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, waarbij het alkanolamine wordt gekozen uit mono-ethanolamine, diethanolamine triethanolamine, methyldiethanolamine mono- 15 isopropanolamine, diisopropanolamine, triisopropanolamine. 2. A method as claimed in claim 1, wherein the alkanolamine is selected from monoethanolamine, diethanolamine, triethanolamine, methyldiethanolamine, mono- 15-isopropanolamine, diisopropanolamine, triisopropanolamine.
3. Werkwijze volgens conclusie 2, waarbij het alkanolamine methyldiethanolamine is. 3. A method according to claim 2, wherein the alkanolamine is methyldiethanolamine.
4. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot 3, waarbij als activator pipera zine wordt toegepast. 4. A method according to any one of claims 1 to 3, in which is used as an activator pipera zine.
5. Werkwijze volgens een van de conclusies 1 tot 4, waarbij de CO2 arme oplosmiddelstroom wordt teruggevoerd naar de absorber. 5. A method according to any one of claims 1 to 4, wherein the CO2-lean solvent stream is recycled to the absorber. 25 25
6. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij warmte wordt uitgewisseld tussen de CO2 rijke oplosmiddelstroom die de absorber verlaat en de CO2 arme oplosmiddelstroom die de desorber verlaat en wordt teruggevoerd naar de absorber. 6. A method according to claim 5, wherein heat is exchanged between the CO2-rich solvent stream exiting the absorber and the CO2-lean solvent stream leaving the desorber and returned to the absorber.
7. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij de CO2 rijke gas stroom die de desorber verlaat wordt gekoeld, waarna enige gecondenseerde vloeistof wordt afgescheiden en teruggevoerd naar de desorber. 7. A method according to any one of the preceding claims, wherein the CO2-rich gas stream which is cooled leaving the desorber, whereupon some condensed liquid is separated and returned to the desorber. 1015827 1015827
8. Werkwijze volgens conclusie 5, waarbij ten minste een deel van de CO2 arme oplosmiddelstroom uit de desorber voor terugvoer naar de absorber, een filtratiestap ondergaat. 8. A method according to claim 5, wherein at least a portion of the CO2 lean solvent stream from the desorber for return to the absorber, is subjected to a filtration step. 5 5
9. Werkwijze volgens conclusie 8, waarbij de filtratiestap achtereenvolgens een eerste mechanisch filter, een actief kool filter en een tweede mechanisch filter omvat. 9. A method according to claim 8, wherein the filtering step comprises in succession a first mechanical filter, an active carbon filter and a second mechanical filter.
10. Werkwijze volgens conclusie 8 of 9, waarbij ten minste een deel van de CO2 10 arme oplosmiddelstroom welke de filtratiestap heeft ondergaan, wordt onderworpen aan ionenwisseling, voordat deze wordt teruggevoerd naar de absorber. 10. A method according to claim 8 or 9, wherein at least a portion of the CO2 lean solvent stream 10 which has been subjected to the filtration step, is subjected to ion exchange, before it is returned to the absorber.
11. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies, waarbij voorafgaande aan toevoer aan de absorber de resthoeveelheid zuurstof in het rookgas wordt verbrand. 11. A method according to any one of the preceding claims, wherein prior to supply to the absorber, the rest amount of oxygen is burnt in the flue gas. 15 15
12. Inrichting voor het winnen van CO2 omvattende: een absorber, welke absorber voorzien is van een toevoer voor rookgassen, een toevoer voor oplosmiddel voor CO2, een afvoer voor een CO2 arme gasstroom, een afvoer voor een CO2 rijke oplosmiddelstroom en een toevoer voor make-up water; 12. An apparatus for recovering CO2 comprising: an absorber, said absorber is provided with an inlet for flue gases, an inlet for a solvent for CO2, a discharge for a CO2 depleted gas stream, an outlet for a CO2-rich solvent stream and a feed for make -up water; 20 een desorber, voorzien van een toevoer voor de CO2 rijke oplosmiddelstroom, een afvoer voor CO2 rijke gasstroom en een afvoer voor een C02 arme oplosmiddelstroom. 20 is a desorber having an inlet for the CO2 rich solvent stream, an outlet for CO2 rich gas stream and an outlet for a C02 lean solvent stream.
13. Inrichting volgens conclusie 12, welke is voorzien van een warmtewisselaar, 25 geplaatst tussen absorber en desorber, ingericht voor warmtewisseling tussen de CO2 arme oplosmiddelstroom afkomstig uit de desorber en de CO2 rijke oplosmiddelstroom afkomstig uit de absorber. 13. An apparatus according to claim 12, which is provided with a heat exchanger, 25 is placed between the absorber and desorber, adapted for heat exchange between the CO 2 lean solvent stream coming from the desorber, and the CO2-rich solvent stream coming from the absorber.
14. Inrichting volgens conclusie 12 of 13, welke is voorzien van een filtratie-eenheid 30 waaraan ten minste een deel van de CO2 arme oplosmiddelstroom afkomstig uit de desorber wordt toegevoerd. 14. An apparatus as claimed in claim 12 or 13, which is provided with a filtration unit 30 to which at least a portion of the CO2 lean solvent stream derived is supplied from the desorber. T' *7 T '* 7
15. Inrichting volgens conclusie 12, 13 of 14, welke is voorzien van een ionenwisselaar waaraan ten minste een deel van de CO2 arme oplosmiddelstroom afkomstig uit de desorber wordt toegevoerd. 15. An apparatus as claimed in claim 12, 13 or 14, which is provided with an ion-exchanger to which at least a portion of the CO2 lean solvent stream derived is supplied from the desorber.
16. Inrichting volgens een van de conclusies 12 tot 15, welke is voorzien van een verbrandingsinrichting voorzien van een toevoer voor zuurstofrijk rookgas, een toevoer voor een koolstofhoudend gas en een afvoer voor zuurstofarm rookgas. 16. A device according to any one of claims 12 to 15, which is provided with a combustion device provided with an inlet for oxygen-rich flue gas, an inlet for a carbon-containing gas and an outlet for oxygen-depleted flue gas. 1915827 1915827
NL1015827A 2000-07-27 2000-07-27 Extraction of pure CO2 from flue gases. NL1015827C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1015827 2000-07-27
NL1015827A NL1015827C2 (en) 2000-07-27 2000-07-27 Extraction of pure CO2 from flue gases.

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1015827A NL1015827C2 (en) 2000-07-27 2000-07-27 Extraction of pure CO2 from flue gases.
AU8814201A AU8814201A (en) 2000-07-27 2001-07-27 Recovery of pure CO<sub>2</sub> from flue gases
EP20010967856 EP1303344A2 (en) 2000-07-27 2001-07-27 Method and installation for the recovery of pure co2 from flue gas
PCT/NL2001/000580 WO2002009849A3 (en) 2000-07-27 2001-07-27 Method and installation for the recovery of pure co2 from flue gas

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1015827C2 true NL1015827C2 (en) 2002-02-01

Family

ID=19771818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1015827A NL1015827C2 (en) 2000-07-27 2000-07-27 Extraction of pure CO2 from flue gases.

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP1303344A2 (en)
NL (1) NL1015827C2 (en)
WO (1) WO2002009849A3 (en)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10139453A1 (en) * 2001-08-10 2003-02-20 Basf Ag Acid content removed from gaseous flow by aqueous absorbent containing methyl-diethanolamine and piperazine
US7056482B2 (en) 2003-06-12 2006-06-06 Cansolv Technologies Inc. Method for recovery of CO2 from gas streams
DE102004011428A1 (en) * 2004-03-09 2005-09-29 Basf Ag A method for removing carbon dioxide from flue gases
DE102004011429A1 (en) * 2004-03-09 2005-09-29 Basf Ag A method for removing carbon dioxide from gas streams with low carbon dioxide partial pressures
DE102005050385A1 (en) 2005-10-20 2007-04-26 Basf Ag Absorbent and process for removing carbon dioxide from gas streams
CA2651888C (en) 2006-05-18 2015-07-07 Basf Se Carbon dioxide absorbent requiring less regeneration energy
JP5230080B2 (en) 2006-06-06 2013-07-10 三菱重工業株式会社 Absorbing liquid, of co2 removal apparatus and method
CA2653659C (en) * 2006-06-13 2013-10-22 Basf Se Removal of carbon dioxide from flue gases
US7601315B2 (en) * 2006-12-28 2009-10-13 Cansolv Technologies Inc. Process for the recovery of carbon dioxide from a gas stream
WO2009063041A1 (en) 2007-11-15 2009-05-22 Basf Se Method for removing carbon dioxide from fluid flows, in particular combustion exhaust gases
US7862788B2 (en) 2007-12-05 2011-01-04 Alstom Technology Ltd Promoter enhanced chilled ammonia based system and method for removal of CO2 from flue gas stream
US8192530B2 (en) 2007-12-13 2012-06-05 Alstom Technology Ltd System and method for regeneration of an absorbent solution
JP5072627B2 (en) 2008-02-01 2012-11-14 三菱重工業株式会社 Co2 method of cleaning recovery apparatus and filtration membrane apparatus
WO2009156271A1 (en) 2008-06-23 2009-12-30 Basf Se Absorption medium and method for removing sour gases from fluid streams, in particular from flue gases
US8404027B2 (en) 2008-11-04 2013-03-26 Alstom Technology Ltd Reabsorber for ammonia stripper offgas
JP5173941B2 (en) * 2009-06-04 2013-04-03 三菱重工業株式会社 Co2 recovery system
WO2011018479A1 (en) * 2009-08-11 2011-02-17 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Absorbent composition and process for removing co2 and/or h2s from a gas comprising co2 and/or h2s
EP2283911A1 (en) * 2009-08-11 2011-02-16 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Process for removing CO2 and/or H2S from a gas comprising CO2 and/or H2S
EP2322265A1 (en) 2009-11-12 2011-05-18 Alstom Technology Ltd Flue gas treatment system
US8728209B2 (en) 2010-09-13 2014-05-20 Alstom Technology Ltd Method and system for reducing energy requirements of a CO2 capture system
US9133407B2 (en) 2011-02-25 2015-09-15 Alstom Technology Ltd Systems and processes for removing volatile degradation products produced in gas purification
JP5659084B2 (en) * 2011-05-30 2015-01-28 株式会社東芝 Acid gas absorbent, acid gas removal method and acid gas removal device
US8864878B2 (en) 2011-09-23 2014-10-21 Alstom Technology Ltd Heat integration of a cement manufacturing plant with an absorption based carbon dioxide capture process
US8911538B2 (en) 2011-12-22 2014-12-16 Alstom Technology Ltd Method and system for treating an effluent stream generated by a carbon capture system
US9162177B2 (en) 2012-01-25 2015-10-20 Alstom Technology Ltd Ammonia capturing by CO2 product liquid in water wash liquid
US9028654B2 (en) 2012-02-29 2015-05-12 Alstom Technology Ltd Method of treatment of amine waste water and a system for accomplishing the same
US8864879B2 (en) 2012-03-30 2014-10-21 Jalal Askander System for recovery of ammonia from lean solution in a chilled ammonia process utilizing residual flue gas
US9101912B2 (en) 2012-11-05 2015-08-11 Alstom Technology Ltd Method for regeneration of solid amine CO2 capture beds
US9447996B2 (en) 2013-01-15 2016-09-20 General Electric Technology Gmbh Carbon dioxide removal system using absorption refrigeration
US8986640B1 (en) 2014-01-07 2015-03-24 Alstom Technology Ltd System and method for recovering ammonia from a chilled ammonia process
CN104645807A (en) * 2014-12-31 2015-05-27 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 Carbon dioxide capturing equipment
WO2017211932A1 (en) * 2016-06-10 2017-12-14 Basf Se Cyclohexandiamines for use in gas scrubbing

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4336233A (en) * 1975-11-18 1982-06-22 Basf Aktiengesellschaft Removal of CO2 and/or H2 S and/or COS from gases containing these constituents
US5348714A (en) * 1988-05-24 1994-09-20 Elf Aquitaine Production Liquid absorbing acidic gases and use thereof in diacidification of gases
EP0879631A1 (en) * 1994-10-06 1998-11-25 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Process for removing carbon dioxide from gases

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4336233A (en) * 1975-11-18 1982-06-22 Basf Aktiengesellschaft Removal of CO2 and/or H2 S and/or COS from gases containing these constituents
US5348714A (en) * 1988-05-24 1994-09-20 Elf Aquitaine Production Liquid absorbing acidic gases and use thereof in diacidification of gases
EP0879631A1 (en) * 1994-10-06 1998-11-25 Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha Process for removing carbon dioxide from gases

Also Published As

Publication number Publication date Type
WO2002009849A2 (en) 2002-02-07 application
EP1303344A2 (en) 2003-04-23 application
WO2002009849A3 (en) 2002-04-25 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6174506B1 (en) Carbon dioxide recovery from an oxygen containing mixture
US20090155889A1 (en) System and method for regeneration of an absorbent solution
US20080159937A1 (en) Process for the recovery of carbon dioxide from a gas stream
US6165433A (en) Carbon dioxide recovery with composite amine blends
US7056482B2 (en) Method for recovery of CO2 from gas streams
US6146603A (en) System for recovering carbon dioxide from a lean feed
US6852144B1 (en) Method for removing COS from a stream of hydrocarbon fluid and wash liquid for use in a method of this type
US20100104490A1 (en) Gas deacidizing method using an absorbent solution with demixing control
US20040036055A1 (en) Method for neutralising a stream of fluid, and washing liquid for use in one such method
EP0544515A1 (en) Process and apparatus for removing acid gas from a gas mixture
US20100229723A1 (en) Method and absorbent composition for recovering a gaseous component from a gas stream
US4483834A (en) Gas treating process for selective H2 S removal
WO2004005818A2 (en) Improved split flow process and apparatus
WO2004080573A1 (en) Regeneration of an aqueous solution from an acid gas absorption process by multistage flashing and stripping
US20110308389A1 (en) Method and plant for amine emission control
EP0134948A2 (en) Absorbent formulation for enhanced removal of acid gases from gas mixtures and processes using same
US8080089B1 (en) Method and apparatus for efficient gas treating system
US5104630A (en) Processes for removing carbonyl sulfide from hydrocarbon feedstreams
JP2002126439A (en) Method and apparatus for recovering amine and decarbonator provided with the apparatus
CN101314102A (en) Method and apparatus for collecting carbonic anhydride in coal-fired plant flue gas
US7004997B2 (en) Method for removal of acid gases from a gas flow
JP2005087828A (en) Desulfurization decarbonation method and its apparatus
US6592829B2 (en) Carbon dioxide recovery plant
JP2007190553A (en) Method and apparatus for recovering amine and decarbonator provided with the apparatus
JP2002530187A (en) Diversion process and apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20050201