NL1014587C2 - Mobile phone. - Google Patents

Mobile phone. Download PDF

Info

Publication number
NL1014587C2
NL1014587C2 NL1014587A NL1014587A NL1014587C2 NL 1014587 C2 NL1014587 C2 NL 1014587C2 NL 1014587 A NL1014587 A NL 1014587A NL 1014587 A NL1014587 A NL 1014587A NL 1014587 C2 NL1014587 C2 NL 1014587C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
key
keys
memory
number
selection
Prior art date
Application number
NL1014587A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
George Wilhelm Blaes
Original Assignee
George Wilhelm Blaes
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by George Wilhelm Blaes filed Critical George Wilhelm Blaes
Priority to NL1014587A priority Critical patent/NL1014587C2/en
Priority to NL1014587 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1014587C2 publication Critical patent/NL1014587C2/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/26Devices for signalling identity of wanted subscriber
  • H04M1/27Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously
  • H04M1/274Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc
  • H04M1/2745Devices whereby a plurality of signals may be stored simultaneously with provision for storing more than one subscriber number at a time, e.g. using toothed disc using static electronic memories, i.e. memories whose operation does not require relative movement between storage means and a transducer, e.g. chips
  • H04M1/27455Retrieving by interactive graphical means or pictorial representation
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/02Constructional features of telephone sets
  • H04M1/22Illuminating; Arrangements for improving visibility of characters on dials
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/66Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges with means for preventing unauthorised or fraudulent calling
  • H04M1/677Preventing the dialling or sending of predetermined telephone numbers or selected types of telephone numbers, e.g. long distance
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H2219/00Legends
  • H01H2219/002Legends replaceable; adaptable
  • H01H2219/01Liquid crystal
  • H01H2219/012Liquid crystal programmable
  • HELECTRICITY
  • H01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
  • H01HELECTRIC SWITCHES; RELAYS; SELECTORS; EMERGENCY PROTECTIVE DEVICES
  • H01H2231/00Applications
  • H01H2231/022Telephone handset
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/57Arrangements for indicating or recording the number of the calling subscriber at the called subscriber's set
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
  • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges
  • H04M1/66Substation equipment, e.g. for use by subscribers; Analogous equipment at exchanges with means for preventing unauthorised or fraudulent calling
  • H04M1/677Preventing the dialling or sending of predetermined telephone numbers or selected types of telephone numbers, e.g. long distance
  • H04M1/6775Preventing the dialling or sending of predetermined telephone numbers or selected types of telephone numbers, e.g. long distance by providing access to preprogrammed keys

Description

Mobiele telefoon Mobile phone

De uitvinding heeft betrekking op een mobiele telefoon omvattende een geheugen voor het opslaan van een aantal telefoonnummers en een aantal keuzetoetsen waarmee met één enkele aanslag een telefoonnummer uit het geheugen geselec-5 teerd kan worden. The present invention relates to a mobile telephone comprising a memory for storing a plurality of telephone numbers and a plurality of selection buttons that allow SEL-5 may be wasted with a telephone number from the memory with a single keystroke.

Een dergelijke telefoon is bekend uit GB 2278756, waarin een telefoon wordt beschreven die is voorzien van middelen waarmee bepaald wordt hoe lang een keuzetoets wordt ingedrukt. Such a telephone is known from GB 2278756, in which a telephone is described which is provided with means by which it is determined how long a selection button is pressed. Indien een keuzetoets korter dan een bepaalde 10 tijd wordt ingedrukt, wordt het cijfer dat bij die toets hoort geselecteerd. If a selection button for less than a certain 10 time is pressed, the number is associated with the selected key. Indien dezelfde toets langer dan een bepaalde de tijd wordt ingedrukt, wordt een telefoonnummer dat bij die toets hoort uit het geheugen geselecteerd. If the same key for more than a certain time is pressed, the phone number associated with the selected key from memory.

GB 2278756 noemt bovendien het bestaan van een 15 tweetal mobiele telefoons aangeduid met UNIDEN CP 900 en OKI 830, die kennelijk zijn voorzien van respectievelijk drie en twee "dedicated one touch dialing keys". GB 2278756 also refers to the existence of a pair of mobile phones 15 indicated by UNIDEN CP OKI 900 and 830, which are apparently provided with respectively three and two "dedicated one touch dialing keys".

Moderne mobiele telefoons omvatten meestal een groot aan functies en mogelijkheden, die de gebruiker over-20 eenkomstig een grote vrijheid bieden bij het inrichten van zijn of haar toestel en die gebruik van het toestel voor een groot aantal doeleinden, zoals het bijhouden van een agenda en het leggen van modemverbindingen, mogelijk maken. Modern mobile phones usually include a variety of features and capabilities that provide the user-20 in accordance with a great freedom in designing his or her device and use the device for a variety of purposes, such as keeping a diary and laying modem connections possible.

Ondanks het feit dat veel fabrikanten en ontwerpers 25 streven naar een groot bedieningsgemak, blijkt dat veel mensen met een beperkte of verstoorde leesvaardigheid dan wel met een lage of afnemende leervaardigheid vaak moeite hebben met het bedienen van een mobiele telefoon. Despite the fact that many manufacturers and designers 25 seek great ease, shows that many people with limited reading skills or impaired or with a low or declining learning skills often have trouble operating a mobile phone. Zo zullen bijvoorbeeld veel oudere mensen zich laten afschrikken door de 30 veelheid aan toetsen en mogelijkheden en afzien van het ge- I n 1 45 87 2 bruik van een mobiele telefoon. For example, many elderly people are put off by the plurality of keys 30, and opportunities, and to refrain from GE I n 1 45 87 2 using a mobile phone. Dit terwijl juist deze groep gebaat is bij een goede bereikbaarheid en het makkelijk kunnen leggen van contact, bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan of een telefoonketen op te zetten en te onderhouden. This while precisely this group benefits from good accessibility and can make it easy to contact, for example, to prevent loneliness or to set up a telephone chain and maintain.

5 De uitvinding beoogt te voorzien in een mobiele te lefoon die zeer eenvoudig is te bedienen, ook door mensen met een verminderde lees- of leervaardigheid. 5 The present invention aims to provide a mobile p h which is very simple to operate, even by those with impaired read or learning skills.

Dit wordt bereikt in een mobiele telefoon van de in de aanhef beschreven soort die wordt gekenmerkt door 10 dat ten minste een aantal van de keuzetoetsen omgezet kunnen worden in numerieke toetsen. This is achieved in a mobile phone of the type described in the preamble, which is characterized by 10 which can be converted at least a number of the selection keys in the numeric keypad.

Hierdoor kan een in (relatief) groot aantal keuzetoetsen voorzien worden terwijl het totale aantal toetsen beperkt blijft, hetgeen de overzichtelijkheid en het bedie-15 ningsgemak ten goede komt. This makes it possible in a (relatively) large number of selection keys are provided as the total number of keys is restricted, which improves the clarity and the actuating 15 simpler. Bovendien kunnen de keuzetoetsen, dankzij het efficiënte gebruik van ruimte, extra groot uit-gevoerd worden, waardoor de toetsen goed zichtbaar en makkelijk bedienbaar zijn, en is het niet nodig eerst een snel-keuzemenu of -optie te selecteren. Additionally, select the preset buttons, thanks to the efficient use of space, are extra-large exits, so the keys are easily seen and operated, and it is not necessary first quick-menu or option.

20 De mobiele telefoon kan voorzien zijn van een scha kelaar maar is bij voorkeur voorzien van een keuzetoets waarmee ten minste een deel van de voorkeuze toetsen omgezet kunnen worden in numerieke toetsen. 20 The mobile phone may be provided with a switching SWITCH but is preferably provided with a selector key which can be converted at least a portion of the pre-selection keys in the numeric keypad. Het verdient daarbij de voorkeur dat de keuzetoets zelf ook een numerieke toets is, 25 bij voorkeur de "0" toets. It is preferred here that the selection key itself is also deserves is a numeric key, preferably, 25 to the "0" key.

Indien de telefoon ten minste negen voorkeuze toetsen omvat die omgezet kunnen worden in numerieke toetsen, kunnen deze, na omzetting in numerieke toetsen en in combinatie met de numerieke keuzetoets, de "0" toets tot en met 30 de "9" toets vormen. If the phone, at least nine pre-selection keys comprises that can be converted into numeric keys, these may, after being converted into numeric keys, and in combination with the numeric selection key, the key "0" up to and including 30, the "9" forms button. De mobiele telefoon kan dan, nadat de "0" toets is ingedrukt, gebruikt worden als een gewone, vol-waardige mobiele telefoon. The mobile phone can then, after the "0" key is pressed, can be used as a regular, full-worthy mobile phone.

Ook is het mogelijk de mobiele telefoon te voorzien van een display en ten minste één zogenaamde "scroll" toets. Also, it is possible to provide the mobile phone with a display and at least one so-called "scroll" button. 35 Met een dergelijke toets kunnen verschillende telefoonnum- 1 Π 1 4 5 fi 7 3 mers uit het geheugen geselecteerd en in het display weergegeven worden. With such a key 35 can have different Phone book entries 1 Π 1 4 5 7 3 fi mers selected from the memory and are shown on the display.

Door het reeds genoemde efficiënte gebruik van ruimte kan een deel van de keuzetoetsen voorzien zijn van 5 middelen die het labellen van deze toetsen vergemakkelijken. Due to the above-mentioned efficient use of space may be provided with a part of the selection keys 5 of means which facilitate the labeling of these keys. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld een transparant venster omvatten waar papier of een ander beschrijfbaar substraat achter geklemd kan worden. These means can for instance comprise a transparent window which paper or any other form of writable substrate can be clamped behind. Het is ook denkbaar de keuzetoetsen van een klein display, zoals een LCD, te voorzien. It is also the selection keys with a small display are conceivable, such as a LCD, to provide.

10 De uitvinding zal hierna verder worden toegelicht aan de hand van tekeningen die een tweetal uitvoeringsvoor-beelden van de mobiele telefoon volgens de uitvinding weergeven . 10 The invention will hereafter be further explained with reference to drawings, which show two exemplary embodiments of the mobile phone according to the invention.

Figuur 1 toont een bovenaanzicht van een eerste 15 uitvoeringsvoorbeeld van de mobiele telefoon volgens de uitvinding . Figure 1 shows a plan view of a first exemplary embodiment 15 of the mobile phone according to the invention.

Figuur 2 toont een vooraanzicht van de telefoon volgens figuur 1. Figure 2 shows a front view of the phone according to Figure 1.

Figuren 3A t/m 3E tonen een vijftal voorbeelden van 20 berichten die kunnen worden weergegeven in het display van de telefoon volgens figuren 1 en 2. Figures 3A / m 3E show five examples of messages 20 that can be displayed in the display of the phone according to Figures 1 and 2.

Figuur 4 toont het vooraanzicht van een tweede uitvoeringsvoorbeeld van de telefoon volgens de uitvinding. Figure 4 shows the front view of a second exemplary embodiment of the phone according to the invention.

Figuren 5A t/m 5G tonen een zevental voorbeelden 25 van berichten die kunnen worden weergegeven op het display van de telefoon volgens figuur 4. Figures 5A / m 5G show seven examples of 25 messages that can be displayed on the display of the telephone according to figure 4.

Figuur 6 toont de telefoon volgens figuur 4 in een tweede toestand. Figure 6 shows the telephone according to figure 4 in a second state.

Figuren 1 en 2 tonen schematisch een eerste mobiele 30 GSM (Global System (or Standard) for Mobile) telefoon 1 volgens de uitvinding. Figures 1 and 2 show schematically a first mobile 30 GSM (Global System (or Standard) for Mobile) phone 1 according to the invention. Deze mobiele telefoon 1 omvat een aan/uit schakelaar 2, die bij voorkeur verzonken ligt en circa een halve centimeter ingedrukt moet worden om de mobiele telefoon 1 aan te zetten, dit om ongewild activeren 35 van de mobiele telefoon 1 te voorkomen. This mobile telephone 1 comprises an on / off switch 2, which is recessed, and is preferably approximately half a centimeter has to be pressed to turn on the mobile phone 1, this in order unintentionally trigger 35 to prevent the mobile phone 1. Voorts is voorzien 1014587 4 in een vergrendelschakelaar 3, die eveneens verzonken ligt en die circa een halve centimeter ingedrukt moet worden om de overige schakelaars en toetsen op de mobiele telefoon 1 te ver- of ontgrendelen. It is further envisioned 1014587 4 in a lock switch 3, which also is recessed and which must be approximately half a centimeter pressed to lock or unlock the other switches and keys on the mobile phone 1.

5 De mobiele telefoon 1 is voorts voorzien van een antenne 4, een speaker 5 en een microfoon 6. Eventueel kan gebruik gemaakt worden van een speaker die meer volume heeft dan gebruikelijke speakers. 5, the mobile phone 1 is further provided with an antenna 4, a speaker 5 and a microphone 6. Optionally, use may be made of a speaker that has more volume than conventional speakers. De mobiele telefoon 1 omvat verder een display 7 waarvan de functies hieronder in meer de-10 tail besproken zullen worden. The mobile phone 1 further comprises a display 7 below, the functions of which will be discussed in more de-tail 10. De elektronica die zich in de behuizing 8 bevindt verschilt niet wezenlijk van de elektronica zoals die wordt gebruikt in thans bekende mobiele telefoons. The electronics contained in the housing 8 is not substantially different from the electronics as used in currently known mobile phones. Deze elektronica omvat onder meer een zenderontvan-ger, een geheugen voor het opslaan van een aantal telefoon-15 nummers, een batterij en eventueel een SIM-kaart en een aansluiting voor een oplader. The electronics includes a transmitter receiving-ger, a memory for storing a plurality of telephone numbers 15, a battery and possibly a SIM card and a socket for a charger. De vakman is met dergelijke elektronica bekend, zodat hier geen verdere toelichting nodig is. The skilled with electronics such known so that no further explanation is needed.

De mobiele telefoon 1 omvat negen keuzetoetsen 9 20 waarmee met één enkele aanslag een telefoonnummer uit het geheugen, dat bijvoorbeeld geprogrammeerd kan worden door de huisarts of een familielid van de eigenaar van de telefoon, geselecteerd kan worden. The mobile phone 1 includes nine preset buttons 9 to 20 with a single touch a phone number from memory, which can be programmed by the doctor or a relative of the owner of the phone can be selected. De keuzetoetsen zijn genummerd met de getallen "1" t/m "9" en omvatten een transparant venster 25 waar een stuk papier of beschrijfbare kunststof achter geklemd kan worden. The selection keys are numbered by the numbers "1" / m "9", and include a transparent window 25 where a piece of paper or writable plastic can be clamped behind. Hierop kan, bijvoorbeeld met een viltstift, worden aangegeven wat voor nummer met die keuzetoets kan worden geselecteerd. To this can be, for example, be marked with a felt-tip pen, which can be selected for number with that preset button. In dit voorbeeld is op de "1" toets de aanduiding "John" aangebracht, waarmee aangegeven wordt 30 dat bij indrukking van deze toets 1 het telefoonnummer van John uit het geheugen wordt geselecteerd. In this example, the "1" button, the indication "John", with which is indicated at 30 in that depression of this key 1, the telephone number of John is selected from the memory. Zoals is aangegeven in figuur 2, kunnen ook bepaalde veel gebruikte instanties zoals de politie en een taxicentrale met één aanslag worden geselecteerd. As indicated in Figure 2, can also provide certain frequently used authorities such as the police and a taxi center can be selected with one keystroke. Het geselecteerde nummer kan vervolgens 35 gebeld worden door de "contact" toets 10 in te drukken. The selected number can then be dialed 35 by pressing the "contact" key 10.

1 Π 1 4 5 ft 7 5 Π 1 1 4 5 7 5 ft

Het verdient de voorkeur dat de keuzetoetsen, na ingedrukt te zijn, oplichten. It is preferable that the selection keys, after having been pressed, light up. Hierdoor wordt onmiddellijk duidelijk dat een selectie heeft plaatsgevonden. This is immediately apparent that there has been a selection. De genoemde selectie kan voorts bevestigd worden in het display 7. Di-5 reet of kort na de selectie gaat de "contact" toets 10 knipperen zodat duidelijk wordt dat deze toets als volgende moet worden ingedrukt. The said selection can be further confirmed on the display 7. Di-5 ass or shortly after the selection, the "contact" key 10 flashing so that it becomes clear that this key as the next has to be pressed.

De selectie van een nummer uit het geheugen kan ongedaan gemaakt worden door het indrukken van de "stop" toets 10 11. Met deze "stop" toets 11 kan bovendien het bellen alsme de een daaropvolgend telefoongesprek beëindigd worden. The selection of a number from the memory can be undone by pressing the "stop" key 10, 11. With this "stop" button 11, moreover, the bubbles of the alsme are terminated a subsequent telephone call. Met andere woorden, de "stop" toets dient als een centrale onderbreking waarmee het toestel op elk gewenst moment in een neutrale stand gebracht kan worden. In other words, the "stop" key serves as a central interruption with which the device can be brought into a neutral position at any time.

15 Figuren 3A t/m 3E tonen een vijftal voorbeelden van berichten die kunnen worden weergegeven in het display 7. 15 Figures 3A / m 3E show five examples of messages that can be displayed on the display 7.

Als de mobile telefoon 1 wordt aangeschakeld verschijnt de tijd in het display 7 (figuur 3A). If the mobile phone is turned one time in the display 7 (Figure 3A). Indien de toetsen van de mobiele telefoon 1 zijn vergrendeld door middel van de ver-20 grendelschakelaar 3 bovenop het toestel wordt dit met een symbool 12 in de vorm van een hangslot in het display weergegeven. If the keys of the mobile phone 1 is locked by means of the far-20 interlock switch 3 on top of the unit, this is indicated in the display in the form of a padlock with a symbol 12. In dat geval zijn alleen binnenkomende gesprekken mogelijk. In that case, incoming calls possible.

Indien een gesprek binnenkomt, bijvoorbeeld van de 25 dochter van de eigenaar van de telefoon, klinkt het belsig-naal en verschijnt het woord "dochter" of een andere aanduiding in het display 7 (figuur 3B). If a call comes in, for example, the 25 daughter of the owner of the phone, it sounds Ringing-signal and the word "daughter" or other indication on the display 7 (Figure 3B). Bij voorkeur gaat bovendien de contacttoets 10 knipperen. Preferably, moreover, the contact key 10 flashing.

Bij een binnenkomend gesprek van een beller waarvan 30 het nummer niet is opgeslagen in het geheugen verschijnt bijvoorbeeld het telefoonnummer (figuur 3C) dan wel de gemeente van waaruit gebeld wordt of eenvoudigweg een aanduiding "beller onbekend". When an incoming call from a caller 30 of which the number is not stored in the memory is displayed, for example, the telephone number (Figure 3C) or the town from which an incoming call or simply an indication "Caller Unknown". Ook in dit geval gaat de contacttoets 10 knipperen. In this case, the ignition key 10 flashing. Als het toestel zich in een onbereikbaar 1014587 6 gebied bevindt wordt dit automatisch in het display weergegeven (figuur 3D). If the unit is located is displayed automatically on the display in an area inaccessible 1014587 6 (Figure 3D).

De mobiele telefoon 1 omvat voorts een keuzetoets waarmee de voorkeuze toetsen 1 t/m 9 omgezet kunnen worden 5 in numerieke toetsen 1 t/m 9. Deze keuzetoets is zelf een numerieke toets, bij voorkeur de "0" toets. The mobile phone 1 further comprises a selection key that allows the buttons 1 t / m 9 5 can be converted into numeric keys 1 t / m 9. This selection key itself is a numeric key, preferably the "0" key. Na indrukking van deze toets wordt een "0" in het display weergegeven en lichten alle numerieke toetsen op. After depression of this key is a "0" appears in the display and lights all the numeric keys on. Vervolgens kan de rest van het nummer worden gekozen. Then, the remainder of the number can be chosen. Nadat het tiende cijfer in 10 het display verschijnt gaat de contacttoets 10 knipperen om aan te geven dat het ingetoetste nummer gebeld kan worden. After the tenth digit 10 is displayed, the touch key 10 blinks to indicate that the dialed number can be called.

Naast het display bevindt zich een batterij indicator 13 die aangeeft hoeveel capaciteit de batterij nog heeft. Next to the display is a battery indicator 13 indicating remaining capacity of the battery. Indien de batterij bijna leeg is gaat een LED 14 15 branden. If the battery is low is a 14 LED 15 on.

Figuur 4 toont een tweede mobiele telefoon 20 volgens de uitvinding. Figure 4 shows a second mobile phone 20 according to the present invention. Deze variant verschilt van de mobiele telefoon 1 volgens figuren 1 en 2 op, onder meer, de volgende punten. This variant differs from the mobile phone 1 according to Figures 1 and 2 on, inter alia, in the following points. De mobiele telefoon 20 omvat slechts vijf keuze-20 toetsen waarmee met één enkele aanslag een telefoonnummer uit het geheugen geselecteerd kan worden. The mobile phone 20 includes only five choice-keys 20 with which a telephone number can be selected from the memory with a single keystroke. Door bijvoorbeeld de toets die is voorzien van het getal 5 langer dan vier seconden ingedrukt te houden kan met de toetsen 4 (gemarkeerd met een "-") en 5 (gemarkeerd met een "+") door het geheugen 25 van de mobiele telefoon 20 worden gebladerd. For example, the key that is provided to keep the number 5 for more than four seconds can with the keys 4 (marked with a "-"), and 5 (marked with a "+") by the memory 25 of the mobile phone 20 scrollable. Hierdoor kan het aantal opgeslagen en eenvoudig toegankelijke nummers vergroot kan worden rot bijvoorbeeld 10 of een ander veelvoud van vij f. As a result, the number of stored numbers, and are easily accessible and can rot can be increased, for example, 10 or some other multiple of f vij.

Zoals getoond in figuur 6, kan de mobiele telefoon 30 20 worden voorzien van een transparant klepje 21 waarmee een inlegvel 22 van bijvoorbeeld papier of een beschrijfbare kunststof bereikbaar wordt gemaakt. As shown in Figure 6, the mobile phone 30, 20 may be provided with a transparent cover 21 to which an insert sheet 22 of, for example, of paper or a writable plastic is made accessible. Op dit inlegvel 22 waarop kan worden geschreven van wie of waarvan de opgeslagen nummers zijn. On this insert 22, on which can be written or from which the stored numbers of which are. Door het openen van dit klepje 21 kan eventu-35 eel automatisch een volgende reeks nummers, bijvoorbeeld ge- 1 0145fi 7 7 nummerd 6 t/m 10, beschikbaar worden gemaakt. By opening this lid 21 can eventu-eel 35 automatically following a series of numbers, for example, GE-1 0145fi 7 7 numbered 6 t / m 10, can be made available. Het verdient daarbij de voorkeur, dat een overeenkomstig inlegvel met ruimte voor het toelichten van de telefoonnummers 6 t/m 10 dan zichtbaar wordt. It is then preferred, that an insert sheet in accordance with space for explaining the telephone numbers 6 t / m 10 then becomes visible.

5 De mobiele telefoon 20 omvat verder een tweede klepje 23 waarmee een aantal extra toetsen, zoals alfanumerieke toetsen 24 en navigatie toetsen 25, toegankelijk wordt. 5, the mobile phone 20 further comprises a second flap 23 with which a number of additional keys, such as alphanumeric keys 24 and navigation keys 25, is accessible. Deze toetsen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het kiezen van niet-opgeslagen telefoonnummers en voor het 10 programmeren van het geheugen. These keys can be used to select unsaved numbers and the 10 program memory.

Zoals te zien is in figuren 5A t/m 5G omvat de mobiele telefoon 20 een display 26 dat voorzien is van een voicemail of geschreven bericht indicator 23, waarmee aangegeven kan worden dat voicemail dan wel een geschreven be-15 richt is binnengekomen. As can be seen in Figures 5A / m 5G, the mobile phone 20 includes a display 26 which is provided with a voice or written message indicator 23, which can be indicated that a voice mail or be-written addresses 15 has been received. Met een vergrendelindicator 28 wordt aangegeven dat de toetsen 1 t/m 5 vergrendeld zijn. With a Lock indicator 28 to indicate that the keys 1 t / m 5 are locked. Voorts is voorzien in een signaalindicator 29 waarmee wordt aangegeven of bij een oproep wordt gewaarschuwd door middel van een belsignaal dan wel door middel van een trilsignaal. Furthermore, there is provided a signal indicator 29, which indicates whether when a call is alerted by means of a ringing signal, or by means of a vibrating signal.

20 Bij een binnenkomend gesprek wordt, indien het num mer van de beller is opgeslagen in het geheugen van de mobiele telefoon 20, de naam van de beller alsmede het nummer van de keuzetoets waaronder die beller is opgeslagen weergegeven. 20 When an incoming call, if the num number of the caller is stored in the memory of the mobile telephone 20, the name of the caller as well as the number of the selection key to which the caller is saved is displayed. In andere gevallen wordt het alleen nummer van de 25 beller weergegeven. In other cases, is shown, the only number of the caller 25.

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat de telefoon volgens de uitvinding zeer eenvoudig bediend kan worden en, in de voorkeursuitvoeringen, de beller praktisch door het belproces heenleidt. From the foregoing it will be clear that the phone can be very simply operated in accordance with the invention, and, in the preferred embodiments, the caller over practically leads by the calling process.

30 De uitvinding is niet beperkt tot de in het voor gaande beschreven uitvoeringsvoorbeelden maar kan vanzelfsprekend binnen het kader van de conclusies gevarieerd worden. 30 The invention is not limited to the embodiments described in the depth, but may of course be varied within the scope of the claims. Zo kan de mobiele telefoon bijvoorbeeld uitgebreid worden met de mogelijkheden die nu en in de toekomst worden ge-35 boden door het zogenaamde Wireless Application Protocol of 1014587 8 door een Mobile Positioning System. Thus, the mobile phone might be extended to the possibilities now and ge-35 offered in the future by the so-called Wireless Application Protocol or 1,014,587 8 by a Mobile Positioning System. Dergelijke protocollen en systemen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om de plaats van de mobiele telefoon op een paar meters nauwkeurig te bepalen . Such protocols and systems can be used, for example, in order to accurately determine the location of the mobile phone on a couple of meters.

10 1 45R 7 10 1 45R 7

Claims (8)

1. Mobiele telefoon omvattende een geheugen voor het opslaan van een aantal telefoonnummers en een aantal keuzetoetsen waarmee met één enkele aanslag een telefoonnummer uit het geheugen geselecteerd kan worden, met het ken- 5 merk, dat ten minste een aantal van de keuzetoetsen omgezet kunnen worden in numerieke toetsen. 1. A mobile telephone comprising a memory for storing a plurality of telephone numbers and a plurality of selection buttons that can be selected a telephone number from the memory with a single keystroke; characterized 5 in that can be converted at least a number of the selection keys into numeric keys.
2. Mobiele telefoon volgens conclusie 1, welke is voorzien van een additionele toets of schakelaar waarmee ten minste een deel van de keuzetoetsen omgezet kunnen worden in 10 numerieke toetsen. 2. A mobile telephone according to claim 1, which is provided with an additional button or switch that can be converted at least a portion of the selection keys 10 in the keypad.
3. Mobiele telefoon volgens conclusie 2, waarbij de additionele toets een numerieke toets, bij voorkeur de "0" toets, is. 3. A mobile telephone according to claim 2, wherein the additional key in a numeric key, preferably the "0" key, is.
4. Mobiele telefoon volgens conclusie 3, welke ten 15 minste negen keuzetoetsen omvat die omgezet kunnen worden in numerieke toetsen, zodanig dat deze keuzetoetsen na omzetting in numerieke toetsen in combinatie met de numerieke additionele toets de "0" toets tot en met de "9" toets vormen. 4. A mobile telephone according to claim 3, which is at 15 least nine selection keys comprises that can be converted into numeric keys, in such a way that these selection keys after being converted into numeric keys in combination with the numerical additional key, the "0" button to the "9 "are key.
5. Mobiele telefoon volgens één der voorgaande con- 20 clusies, welke is voorzien van een display en ten minste één toets waarmee verschillende telefoonnummers uit het geheugen doorlopen en weergegeven kunnen worden. 5. A mobile telephone according to any of the preceding 20 claims, which is provided with a display and at least one key that allows to go through several call numbers from the memory and can be displayed.
6. Mobiele telefoon volgens één der voorgaande conclusies, waarbij ten minste een deel van de keuzetoetsen 25 voorzien zijn van middelen die het labellen van deze toetsen ve rgemakkelij ken. 6. A mobile phone as claimed in any one of the preceding claims, wherein at least a part of the selection keys 25 have been provided with means that the labeling of these keys ken ve rgemakkelij.
7. Mobiele telefoon volgens één der voorgaande conclusies, waarbij de voorkeuze toets, waarmee een telefoonnummer uit het geheugen is geselecteerd, oplicht. 7. A mobile telephone according to any of the preceding claims, wherein the pre-dialing key, with which a telephone number from the memory has been selected, is highlighted.
8. Telefoon volgens conclusie 7, welke is voorzien van een "contact"-toets waarmee een geselecteerd nummer ge- 1n 1 4587 beid kan worden en waarbij deze "contact"-toets oplicht nadat een telefoonnummer uit het geheugen is geselecteerd. 8. A telephone according to claim 7, which is provided with a "contact" key with which a selected number GE 1n 1 beid 4587 can be, and in which this "contact" is highlighted key after a telephone number from the memory has been selected. 1 0 1 4o8 7 1 0 1 7 4o8
NL1014587A 2000-03-08 2000-03-08 Mobile phone. NL1014587C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014587A NL1014587C2 (en) 2000-03-08 2000-03-08 Mobile phone.
NL1014587 2000-03-08

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014587A NL1014587C2 (en) 2000-03-08 2000-03-08 Mobile phone.
AU4285201A AU4285201A (en) 2000-03-08 2001-03-05 Mobile telephone
PCT/NL2001/000130 WO2001067725A2 (en) 2000-03-08 2001-03-05 Mobile telephone
EP20010915904 EP1262053A2 (en) 2000-03-08 2001-03-05 Mobile telephone
RU2002126606/09A RU2002126606A (en) 2000-03-08 2001-03-05 Mobile phone

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1014587C2 true NL1014587C2 (en) 2001-09-21

Family

ID=19770960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1014587A NL1014587C2 (en) 2000-03-08 2000-03-08 Mobile phone.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP1262053A2 (en)
AU (1) AU4285201A (en)
NL (1) NL1014587C2 (en)
RU (1) RU2002126606A (en)
WO (1) WO2001067725A2 (en)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2378354A (en) * 2001-08-03 2003-02-05 Richard Boucher-Giles Mobile telephone with dedicated keys for calling predetermined telephone numbers
GB2382747A (en) * 2001-11-28 2003-06-04 Nokia Mobile Developments Personalised support service for users of handheld communication devices
AUPS107202A0 (en) 2002-03-13 2002-04-11 K W Dinn Holdings Pty Limited Improved device interface
HRP20030264A2 (en) * 2003-04-07 2006-04-30 Erceg Marin Mobile phone with simplified dialing of limited amount of dialed numbers
EP1505808A1 (en) * 2003-08-08 2005-02-09 Siemens Aktiengesellschaft Mobile phone for children
WO2005020550A1 (en) * 2003-08-20 2005-03-03 Musky Communications (Proprietary) Limited A telecommunications device
FR2863429A1 (en) * 2003-12-03 2005-06-10 Bernard Peyronny Mobile telephone for use by aged and/or handicapped person, has five function keys, each with surface of one square centimeter and symbolic inscription or particular color, and display screen whose size is of one centimeter
WO2007003981A1 (en) 2005-06-30 2007-01-11 Nokia Corporation User interface
EP1922600A4 (en) 2005-08-12 2013-05-15 Kannuu Pty Ltd Improved process and apparatus for selecting an item from a database
KR100799930B1 (en) * 2005-11-12 2008-01-31 삼성전자주식회사 Method for saving shortening number in mobile communication terminal
US8510666B2 (en) * 2006-03-14 2013-08-13 Siemens Enterprise Communications Gmbh & Co. Kg Systems for development and/or use of telephone user interface
EP2122443A4 (en) 2007-01-03 2013-01-23 Kannuu Pty Ltd Process and apparatus for selecting an item from a database

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2278756A (en) * 1993-06-02 1994-12-07 Nokia Mobile Phones Ltd Telephone with speed dialing
WO1996035287A2 (en) * 1995-05-04 1996-11-07 Grid Telecom International N.V. Telephone apparatus with abbreviated dialling
US5737394A (en) * 1996-02-06 1998-04-07 Sony Corporation Portable telephone apparatus having a plurality of selectable functions activated by the use of dedicated and/or soft keys
US5978468A (en) * 1997-02-28 1999-11-02 Lucent Technologies Inc. System and method for displaying numbers on a telephone with no numeric display

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IL107456D0 (en) * 1993-11-01 1994-02-27 Zikit Computer Systems Ltd Man/machine interface system
US5790652A (en) * 1996-03-12 1998-08-04 Intergrated Systems, Inc. Telephone station equipment employing rewriteable display keys

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2278756A (en) * 1993-06-02 1994-12-07 Nokia Mobile Phones Ltd Telephone with speed dialing
WO1996035287A2 (en) * 1995-05-04 1996-11-07 Grid Telecom International N.V. Telephone apparatus with abbreviated dialling
US5737394A (en) * 1996-02-06 1998-04-07 Sony Corporation Portable telephone apparatus having a plurality of selectable functions activated by the use of dedicated and/or soft keys
US5978468A (en) * 1997-02-28 1999-11-02 Lucent Technologies Inc. System and method for displaying numbers on a telephone with no numeric display

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002126606A (en) 2004-03-10
WO2001067725A3 (en) 2001-12-20
WO2001067725A2 (en) 2001-09-13
EP1262053A2 (en) 2002-12-04
AU4285201A (en) 2001-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100399873B1 (en) Portable terminal device with power saving backlight control
US6600936B1 (en) Terminal for wireless telecommunication and method for displaying icons on a display of such a terminal
US9880690B2 (en) Mobile terminal
US6768899B2 (en) Rotational mechanism for a wireless communication device
EP1289235B1 (en) Communication terminal apparatus with mode selection means
US20170242487A1 (en) Segmented character data entry system
KR100779174B1 (en) A mobile telephone having a rotator input device
EP0917330A2 (en) Portable communication apparatus
US20070008081A1 (en) MP3 doorbell chime system
US20140351759A1 (en) Mobile telephone with improved man machine interface
US20040203493A1 (en) Illuminated interchangeable bezel assembly for a cellular telephone
US7107077B2 (en) Method for displaying a message in a dual LCD folder-type mobile terminal
US7912508B2 (en) Wireless communication device with additional input or output device
US7762702B2 (en) Light guide display systems and related methods, systems, and computer program products
EP1128642A2 (en) Mobile telephone with back light function
KR100458389B1 (en) Telecommunication terminal device and method for displaying information
US20030044000A1 (en) Electronic device with rotatable keypad and display
US7930002B2 (en) Method for using multi-function key in a portable phone
US7200416B2 (en) Group specific simplified cellular telephones
US9377930B2 (en) Emoticon input method for mobile terminal
JP4523590B2 (en) Common accessories that shared by a plurality of devices
US20020022503A1 (en) Mobile phone of dual display and method for displaying data using the same
WO2003077505A2 (en) Mobile communication terminal with programmable lighting sequences
US6809660B2 (en) Keypad and electronic device
US6534730B2 (en) Rotatively-operated switch apparatus and communication terminal apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20061001