New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

NL1012010C2 - Assembly for neuro-surgical operations on the spinal column. - Google Patents

Assembly for neuro-surgical operations on the spinal column. Download PDF

Info

Publication number
NL1012010C2
NL1012010C2 NL1012010A NL1012010A NL1012010C2 NL 1012010 C2 NL1012010 C2 NL 1012010C2 NL 1012010 A NL1012010 A NL 1012010A NL 1012010 A NL1012010 A NL 1012010A NL 1012010 C2 NL1012010 C2 NL 1012010C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
tube
assembly
piece
pipe
cm
Prior art date
Application number
NL1012010A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Pieter Meine Oosten
Original Assignee
Pieter Meine Oosten
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Pieter Meine Oosten filed Critical Pieter Meine Oosten
Priority to NL1012010A priority Critical patent/NL1012010C2/en
Priority to NL1012010 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1012010C2 publication Critical patent/NL1012010C2/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/34Trocars; Puncturing needles
  • A61B17/3417Details of tips or shafts, e.g. grooves, expandable, bendable; Multiple coaxial sliding cannulas, e.g. for dilating
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B90/00Instruments, implements or accessories specially adapted for surgery or diagnosis and not covered by any of the groups A61B1/00 - A61B50/00, e.g. for luxation treatment or for protecting wound edges
  • A61B90/20Surgical microscopes characterised by non-optical aspects
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B17/00Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets
  • A61B17/00234Surgical instruments, devices or methods, e.g. tourniquets for minimally invasive surgery
  • A61B2017/00238Type of minimally invasive operation
  • A61B2017/00261Discectomy

Abstract

A tube (12) inserted in the patient's back reaches the surface (10) of the spinal column to provide access for neurosurgery to repair a herniated disc (8,9). A remote binocular microscope (20) is used. An incision in the muscle (3) is dilated until a atube (12) 1.5 to 2cm but ideally 1.6cm in diameter can be insereted. Tubes are of various lengths (L) depending on the depth of tissue to be penetrated. One version has a funnel-shaped top for use if there is a thick layer of sub-cutaneous fat (4). The tube has a lip (14), on which an endoscope could be mounted, and a handle (16) for manoeuvring. The microscope (20) is independently mounted and provides binocular vision.

Description

Samenstel voor neuro-chirurgische operaties aan de ructwer-velkolom. Assembly for neuro-surgical operations to ructwer-velkolom.

De uitvinding heeft onder meer betrekking op een samenstel voor gebruik bij neuro-chirurgische operaties aan de rugwervelkolom. The invention inter alia relates to an assembly for use in neuro-surgical operations of the spinal column.

Het is bekend om neuro-chirurgische operaties 5 aan de rugwervelkolom, in het bijzonder lumbale discecto-mie (hernia) , uit te voeren met behulp van een endoscoop, die reikt door een vanaf de rugzijde van de patient ingebrachte operatiebuis. It is known to neuro-surgical operations, 5 to the spinal column, in particular lumbar discecto-e (hernia) to be carried out with the aid of an endoscope, which extends through a patient from the back side of the inserted tube operation.

Hierbij is eerst de plaats van de tussenwervel-10 schijf en de gewenste inbrenghoek of werkhoek met behulp van doorlichten bepaald. Here, first the location of the intervertebral-disc 10 and the desired insertion angle, or working area with the aid of determined by lights. Daarna wordt een kleine incisie gemaakt op 1 è 2 cm. Thereafter, a small incision is made on 1 è 2 cm. uit de middellijn van de rugwervelkolom. from the midline of the spinal column. Op die plaats wordt vervolgens een biopsienaald, op de rand van de wervelboog ingevoerd tot op het bot. At that point, is then a biopsy needle, introduced at the edge of the vertebral arch to the bone. Deze 15 naald is aanvankelijk gevuld met een stopnaald, om indringing van huid in de naald te voorkomen. This needle 15 is initially filled with a stopper needle, in order to avoid penetration of the skin into the needle. Vervolgens wordt een zogenaamde Kirschnerdraad (K-draad) ingevoerd en wordt de biopsienaald verwijderd. Then, a so-called Kirsch Nerd Council (K-wire) is inserted and removed, the biopsy needle. Dan worden achtereenvolgens oprekbuisjes om de naald neergelaten en weer verwijderd, 20 welke buisjes een oplopende diameter bezitten. Then successively oprekbuisjes to the needle is lowered and removed again, which tubes 20 having an increasing diameter. Zo wordt een tweede buis, dan een derde buis, een vierde buis enz. ingevoerd, waarbij aldus de doorgang door het spierweefsel verruimd wordt. For example, a second tube is, then a third tube, a fourth tube etc. introduced, thus the passage is widened by the muscle tissue.

Tenslotte plaatst men de operatiebuis met de 1012010' 2 gewenste diameter. Finally, insert the tube with the operation 1012010 '2 desired diameter. Op het boveneind daarvan zet men een endoscoophouder vast, met een met een videoscherm verbonden endoscoop die in de operatiebuis reikt. At the upper end thereof is fasten an endoscope holder, with one having a video screen connected endoscope, which extends into the operation tube. De endoscoophouder reikt daarbij om de buis heen. The endoscope holder thereby extends back around the tube. Hierdoor steekt de 5 buis een aanzienlijk eind van de huid van de patient uit. As a result, the pipe 5 protrudes a considerable distance from the skin of the patient off.

Vervolgens verricht men de nodige handelingen met gereedschap dat door de operatiebuis heen reikt naar het herniagebied. Then, perform the necessary operations with tools that goes through the surgical tubing to the hernia area.

Een nadeel hiervan is dat de endoscoop -ofschoon 10 relatief dun- in de weg kan zitten bij de te verrichten operatieve handelingen. A disadvantage is that the relatively thin endoscope -ofschoon 10 can get in the way when to perform surgical procedures. Voorts is het beeld van een endoscoop niet altijd even duidelijk, als gevolg van boor-slijpsel dat zich af zet op de kop van de endoscoop. Furthermore, the image of an endoscope not always clear, as a result of drilling swarf which themselves put on the head of the endoscope. De endoscoop dient regelmatig vervangen te worden, hetgeen 15 een aanzienlijke kostenpost betekent. The endoscope has to be replaced regularly, which 15 represents a considerable cost item.

Een verder nadeel is dat de endoscoophouder de bereikbaarheid van de buis voor de chirurg nadelig beïnvloedt: de chirurg zal als het ware om de endoscoophouder heen moeten werken. A further disadvantage is that the endoscope holder adversely affects the accessibility of the tube for the surgeon, the surgeon will, as it were to have to work around the endoscope holder. De van de endoscoophouder lopende 20 leidingen voor het licht en beeld beperken de bewegingsvrijheid van de chirurg verder. The current holder of the endoscope 20 leads for the light and image limiting the freedom of movement of the surgeon further. Bovendien dient men gebruik te maken van een speciaal - verlengd - gereedschap. Moreover, one must use a special - extended - tool.

Het beeld dat verkregen wordt met de endoscoop is twee-dimensionaal, waardoor de chirurg zich telkens 25 weer moet inspannen om tot een juiste plaatsbepaling in de diepte te komen. The image obtained with the endoscope is two-dimensional, so that the surgeon must make an effort in each case 25 again in order to arrive at a correct location in depth.

De uitvinding heeft tot doel op tenminste enige van de hiervoor genoemde tekortkomingen verbetering te verschaffen, en voorziet daartoe -vanuit één aspect- in 30 een samenstel voor gebruik bij neuro-chirurgische operaties aan de rugwervelkolom, omvattend een buisstuk voor het verschaffen van een doorgang van buiten tot op de lamina arcus vertebrae van een patient, welk buisstuk een lengte bezit die afgestemd is op de afstand van het huid-35 oppervlak van de patient tot de voornoemde lamina, voorts omvattend een inspectiemiddel voor het gebied van de lamina aan het distale, in het lichaam te brengen eind van T012010 3 het buisstuk, welk inspectiemiddel vrij van het buisstuk opstelbaar is. The invention has for its object to provide at least some of the deficiencies mentioned above improvement, and to that end -from one aspect- in 30 an assembly for use in neuro-surgical operations of the spinal column, comprising a length of tubing for providing passage of outside down to the lamina vertebral arch of a patient, said tube portion has a length which is attuned to the distance from the skin 35 surface of the patient to the aforesaid lamina, further comprising inspection means for the area of ​​the lamina at the distal, in the body to bring the end of the tube piece 3 T012010, said inspection means free of the tubular member is deployable.

Het te gebruiken buisstuk kan hierdoor zo kort mogelijk gehouden worden. The use piece of pipe can be thus kept as short as possible. Hierdoor wordt een maximaal 5 mogelijke lichtinval op de operatieplek in de patient verkregen, waardoor de chirurg de operatie nauwkeuring kan uitvoeren. As a result, a maximum of 5 possible incidence of light at the surgical site in the patient obtained, so that the surgeon can perform the operation nauwkeuring. Door de korte lengte van het buisstuk kan met gebruikelijk gereedschap geopereerd worden. Due to the short length of the piece of tube can be operated on by conventional tooling.

Bij voorkeur is het inspectiemiddel geschikt om 10 tijdens gebruik buiten het buisstuk opgesteld te worden. Preferably, the inspection means 10 adapted to be disposed in use is outside the tube section. Dit levert bijzondere voordelen op: de volledige doorsnede van het buisstuk is beschikbaar, zodat het gereedschap beter manipuleerbaar is en de lichtval op de operatieplek verder vergroot is, zodat de chirurg nog nauwkeuriger kan 15 werken. This gives special advantages: the full section of the tubing is available, so that the tool is easier to manipulate and light on the surgical site is further enhanced, so that the surgeon can work 15 more precisely. Het buisstuk zelf is bovendien beter toegankelijk vanaf de proximale zijde. in addition, the tube piece itself is more easily accessible from the proximal side. Bovendien kan het inspectiemiddel steeds weer opnieuw gebruikt worden. Moreover, the inspection means can always be used again.

Bij voorkeur omvat het inspectiemiddel een zelfstandig opgestelde, een stereoscopisch beeld verschaf-2 0 fende microscoop. Preferably, the inspection means comprises an independently arranged, a stereoscopic image please provide 2-0 BILITY microscope. Het kijken met behulp van deze microscoop biedt het voordeel dat een drie-dimensionaal beeld verkregen wordt, waardoor de chirurg een positie direct en nauwkeurig kan vaststellen. Looking with the aid of this microscope has the advantage that a three-dimensional image is obtained, so that the surgeon can determine a position directly and accurately.

Het buisstuk is bij voorkeur aan het proximale 25 uiteinde voorzien van middelen voor het hanteren van het buisstuk. The tubing is preferably attached to the proximal end 25 provided with means for handling of the tube piece. Deze hanteringsmiddelen bezitten bij voorkeur de vorm van een radiale lip, welke lip loodrecht staat op de hartlijn van het buisstuk. The handling means are preferably in the form of a radial lip, which lip is perpendicular to the axis of the tubular member. De lip kan daarbij een uiteinde bezitten, dat verplaatst gelegen is ten opzichte van het 30 gedeelte daarvan dat aansluit op het buisstuk. The lip can then have an end, which is located displaced with respect to the portion 30 thereof which is connected to the tubular member. Het uitein-degedeelte van de lip is bijvoorbeeld versprongen gelegen ten opzichte van het aansluitgedeelte. The ulti-degedeelte of the lip is, for example, are staggered with respect to the connecting portion.

Bij voorkeur bezit het buisstuk een cirkel-cilindrische doorsnede, met een diameter van 1,5-2 cm, bij 35 voorkeur 1,6 cm. Preferably, the piece of tube has a circular-cylindrical cross-section, with a diameter of 1.5-2 cm, preferably 1.6 to 35 cm. Bij voorkeur bezit het buisstuk - althans het cilindrische gedeelte daarvan T een maximale lengte van ongeveer 6 cm. Preferably, the pipe section - at least the cylindrical part thereof, T is a maximum length of about 6 cm.

1012010 4 4 1012010

Voor ingrepen aan patiënten met een relatief dikke vetlaag kan het samenstel volgens de uitvinding een buisstuk omvatten, waarvan het proximale einde trechtervormig is. For surgery in patients with a relatively thick fat layer, the assembly according to the invention may comprise a tubular piece, of which the proximal end is funnel-shaped. Het buisstuk bezit daarbij een daarop in dista-5 le richting aansluitend recht gedeelte van ongeveer 6 cm. The pipe section additionally has thereon in a dista-5 le direction connecting straight section of about 6 cm.

In een uitgebreide vorm omvat het samenstel volgens de uitvinding een aantal oprekbuizen voor opeenvolgende inbrenging in het lichaam van de betreffende patient voor trapsgewijze vergroting van een doorgang naar 10 de genoemde lamina. In an extended form, the assembly according to the invention, a number oprekbuizen for successive insertion into the body of the respective patient to gradual enlargement of a passage 10 to the said lamina.

Vanuit een ander aspect verschaft de uitvinding een samenstel omvattend een aantal operatieve buisstukken voor het samenstel van een der voorgaande conclusies, waarbij de buisstukken een verschillende lengte bezitten 15 voor afstemming op de dikte van het bovenliggende zachte weefsel van de betreffende patient. From another aspect the invention provides an assembly comprising a number of operative tube pieces for the assembly of any one of the preceding claims, wherein the tube sections are of different length 15 for tuning to the thickness of the overlying soft tissue of the particular patient.

Vanuit weer een ander aspect voorziet de uitvinding in een werkwijze voor het opereren van een hernia aan de ruggwervelkolom, waarbij een incisie wordt gemaakt in 20 de huid van een patient, een doorgang wordt gemaakt van buiten de patient tot op de lamina arcus vertebrae van de patient, de doorgang in opeenvolgende stappen geleidelijk wordt verwijd, een operatiebuisstuk wordt ingebracht in de doorgang, welk operatiebuisstuk tot bij of vlak boven de 25 huid van de patient reikt, vervolgens een microscoop wordt bijgeplaatst voor inspectie van het gebied van de lamina aan het eind van het buisstuk, en daarna met behulp van op zich bekende middelen de eigenlijke neuro-chirurgische handelingen verricht worden. From yet another aspect, the invention provides a method for the operation of a hernia to the ruggwervelkolom, in which an incision is made in 20, the skin of a patient, a passage is created from outside the patient to the lamina vertebral arch of the patient, the passageway is widened gradually in successive stages, an operation section of pipe is inserted into the passageway, said operation pipe piece extends as far at or just above the 25 skin of the patient, then a microscope is placed for inspection of the area of ​​the lamina at the end of the tubular member, and thereafter are carried out with the aid of means known per se, the actual neuro-surgical procedures.

30 Bij voorkeur wordt daarbij gebruik gemaakt van een vrij van en op afstand van het operatiebuisstuk opgestelde microscoop voor het volgen en sturen van de neuro-chirurgische handelingen. 30 Preferably, use is made of a free-of and at a distance from the operation section of pipe disposed microscope for monitoring and controlling the neuro-surgical operations.

Vanuit een verder aspect verschaft de uitvinding 35 een buisstuk kennelijk geschikt voor gebruik in het samenstel en/of in de werkwijze volgens de uitvinding, waarbij het buisstuk een in hoofdzaak gestrekt gedeelte bezit met 1012010 5 een lengte van maximaal ongeveer 6 cm. From a further aspect, the invention provides a tube piece 35 which is obviously suitable for use in the assembly and / or in the method according to the invention, in which the piece of tube has a substantially straight portion having a length of up to 1,012,010 5 about 6 cm.

De uitvinding zal worden toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld, in samenhang met de bijgevoegde tekeningen. The invention will be elucidated on the basis of an exemplary embodiment, in conjunction with the accompanying drawings. Getoond wordt in: 5 figuur 1 een dwarsdoorsnede van een rugwervelko- lom van een patient, met een opstelling van een voorbeeld-uitvoering van een samenstel volgens de uitvinding; In which: 5 Figure 1 is a cross-sectional view of a rugwervelko- column of a patient, having an arrangement of an exemplary embodiment of an assembly according to the invention; en figuur 2 een aantal mogelijke uitvoeringsvormen van het buisstuk volgens de uitvinding, als een groep 10 weergegeven. and figure 2 shows a number of possible embodiments of the tube piece according to the invention, illustrated as a group 10.

Het rugwervelkolomgebied 1 van de patient die een hernia-operatie ondergaat is in figuur 1 weergegeven, met een doornuitsteeksel 2 van een rugwervel, dat omgeven is door spierweefsel onder de vetlaag 4 van de huid 30, 15 waarbij voorts het bindweefsel 7 is weergegeven, dat het zenuwkanaal 5 voor een groot deel omgeeft, en dat aansluit op een tussenwervelschijf van hard collageen 6, gevuld met zacht collageen 8. Zoals te zien is het zachte collageen 8 doorgebroken met een hernia-vormend gedeelte 9 dat aankomt 20 tegen het zenuwkanaal 5. The spinal column region 1 of the patient which a hernia operation goes down is shown in Figure 1, with a spinous process 2 of a vertebra of the spine, which is surrounded by muscle tissue under the fat layer 4 of the skin 30, 15 further wherein the connective tissue 7 is shown, in that the nerve channel 5 to a large extent surrounds, and is linked to an intervertebral disc of hard collagen 6, filled with soft collagen 8. As can be seen, the soft collagen 8 by broken up with a slipped disc-forming section 9 by which arrives 20 from the nerve channel 5.

Voorafgaande aan de situatie weergegeven in figuur 1 is op op zich bekende wijze en met op zich bekende middelen in de huid 30 een insnijding gemaakt, even naast de middellijn van de rugwervel. Prior to the situation shown in figure 1 is in a per se known manner and with per se known means in the skin, an incision 30 is made, just next to the center line of the dorsal vertebra. In langsrichting 25 gezien is de insnijding gemaakt ter hoogte van de rand van de wervelboog 11. Vervolgens wordt in de insnijding een biopsienaald ingevoerd, totdat het distale eind daarvan op het bot van de wervel komt, ter plaatse van oppervlak 10 (lamina). In the longitudinal direction 25 of view, the incision is made at the level of the rim of the vertebral arch 11. Then, the introduction of a biopsy needle into the incision until the distal end thereof comes to the bone of the vertebra, at the location of surface 10 (lamina). Vervolgens wordt een geleidingsdraad ingevoerd, 30 waarop een dilator- of oprekbuisje van bijvoorbeeld 5 mm doorsnede doorgelaten wordt om een ruimere doorgang in het spierweefsel 3 te maken. Next, a guide wire is inserted, on which a 30 dilator- or oprekbuisje is transmitted, for example, of 5 mm diameter to make a wider space in the muscle tissue 3. Om die dilator wordt vervolgens een wijdere dilator van bijvoorbeeld 10 mm geschoven, en daaromheen een verdere dilator van ongeveer 15 mm. For that dilator is then slid a wider dilator of for example 10 mm, and around it a further dilator of about 15 mm. Aldus 35 wordt de doorgang door het spierweefsel 3 geleidelijk aan verwijd. Thus, 35 is the passage through the muscle tissue 3 gradually dilated. Tenslotte voert men in de doorgang in het spierweefsel 3 het in figuur 1 weergegeven buisstuk 12 in, dat, 1012010' 6 zoals weergegeven is in figuur 2, voorzien is van een zoekrand 17 om invoering te vergemakkelijken. Finally, one carries out in the passage 3 in the muscle tissue, the tube piece 12, shown in Figure 1 in that, 1012010 '6, as shown in Figure 2, is provided with a locating edge 17, in order to facilitate introduction.

Het buisstuk 12 is gekozen om een lengte L te hebben, die zo veel mogelijk past bij de afstand tussen 5 oppervlak 10 van de wervelvleugel tot de huid 30. The tubular section 12 is chosen to have a length L which matches as much as possible to the distance between the fifth surface 10 of the vertebra to the wing skin 30.

Het proximale uiteinde van het buisstuk 12 bezit een rand 14, waarop een lip 15 bevestigd is, die via knik 17 over gaat in bevestigingsgedeelte 16 waarmee het buisstuk 12 gemakkelijk gehanteerd en geplaatst kan worden 10 door de chirurg. The proximal end of the tube piece 12 has an edge 14, on which a lip 15 is attached, which via kink 17 merges into attachment portion 16 to which the tube piece 12 can be easily handled and placed 10 by the surgeon. Opgemerkt wordt dat een dergelijke vorm van een lip aan het buisstuk op zich bekend is van operaties waarbij gebruik wordt gemaakt van een endoscoop, maar daarbij wordt deze lip gebruikt voor het vastleggen van het buisstuk, hetgeen nodig is omdat de endoscoop daarop 15 gemonteerd wordt. It should be noted that such a form of a lip on the piece of pipe is known per se from operations in which use is made of an endoscope, but in doing so this lip is used for the recording of the piece of pipe, which is necessary as the endoscope 15 is mounted thereon.

Boven het buisstuk 12, in lijn met de hartlijn S van het buisstuk 12, wordt vervolgens een microscoop 20 geplaatst, met onafhankelijk van de patient en van het buisstuk 12 op te stellen microscoophouder 21, waaraan een 20 lens 22 en een stereoscopisch oculair 23 bevestigd zijn. Above the tubular section 12, in line with the center line S of the tubular member 12, then, a microscope 20 is placed, with regardless of the patient and of the tube piece 12 to draw up microscope holder 21, to which a 20 lens 22, and a stereoscopic eyepiece 23 attached to be.

Tijdens het opereren kan een chirurg een boor neerlaten in het buisstuk 12, om een gat 11 in het wervel-bot te boren. During surgery, a surgeon may drill a lowering in the piece of pipe 12, to a hole 11 to be drilled in the vertebral bone. Vervolgens kunnen andere gereedschappen neergelaten worden om het bindweefsel 7 plaatselijk weg te 25 halen en vervolgens de hernia 9 te verwijderen. Subsequently, other tools can be lowered to make the connective tissue 7 to 25 local road and then removing the hernia 9.

Door de minimale lengte van het buisstuk 12 kan voldoende licht voor de microscoop op het werkgebied onder het buisstuk 12 vallen, zodat de chirurg, kijkend vanaf richting E, de operatie nauwkeurig kan uitvoeren. Due to the minimum length of the tubular member 12 can provide sufficient light traps for the microscope on the working area under the tube piece 12 so that the surgeon, looking from the direction E, the operation can be accurately represented. De 30 inwendige diameter van het buisstuk 12 kan 16 mm bedragen. 30, the internal diameter of the tube piece 12 can be 16 mm. De lengtes worden afgestemd op de afstand tussen wervelbot en de huid van de betreffende patient, waarbij het voordelig is om over een aantal buisstukken te beschikken, zoals weergegeven in figuur 2. The lengths are adapted to the distance between the vertebral bone and the skin of the patient in question, wherein it is advantageous to have a number of pipe sections, as shown in Figure 2.

35 In figuur 2 zijn weergegeven de buisstukken 12, 112, 212 en 312, waarbij de buisstukken 12, 112 en 212 van elkaar verschillen door verschillende lengtes, respectie- 1012010 7 velijk L van 6 cm, LI van 5 cm en L2 van 14 cm. 35 In Figure 2 are shown the lengths of tubing 12, 112, 212, and 312, wherein the tubing lengths 12, 112 and 212 differ from each other by different lengths, respec- 1012010 7 tively L of 6 cm, LI of 5 cm and L2 of 14 cm . Het buis-stuk 312 bezit een kegelvormig proximaal gedeelte, met een hoek oi van 30°, een einddiameter van 6 cm, met een lengte L3' van 6 cm en een kegellengte L3'' van ongeveer 4 cm. The pipe-piece 312 has a conical proximal portion, with an oi angle of 30 °, an end diameter of 6 cm, with a length L3 'of 6 cm and a cone length L 3' 'of about 4 cm.

5 Het buisstuk 312 wordt gebruikt bij hernia-operaties op patiënten waarbij de afstand tussen oppervlak 10 en de huid 30 door een relatief dikke vetlaag 4 groter is dan ongeveer 6 cm. 5 of the tubular section 312 is used in hernia operations on patients, where the distance between surface 10 and the skin 30 by a relatively thick fat layer 4 is greater than about 6 cm. Het wijd uitlopende -divergerende- buis-stukgedeelte 318 zorgt er dan voor dat onlangs de relatief grote lengte toch voldoende licht op de operatieplek valt, zodat ook in dat geval van de microscoop gebruik gemaakt kan worden. The flared -divergerende- pipe-piece section 318 then ensures that has recently the relatively great length is still sufficient light at the surgical site, so that also in this case, of the microscope can be used.

1012010 1012010

Claims (26)

1. Samenstel voor gebruik bij neuro-chirurgische operaties aan de rugwervelkolom, omvattend een buisstuk voor het verschaffen van een doorgang van buiten tot op de lamina arcus vertebrae van een patient, welk buisstuk een 5 lengte bezit die afgestemd is op de afstand van het huidoppervlak van de patient tot de voornoemde lamina, voorts omvattend een inspectiemiddel voor het gebied van de lamina aan het distale, in het lichaam te brengen eind van het buisstuk, welk inspectiemiddel vrij van het buisstuk 10 opstelbaar is. 1. An assembly for use in neuro-surgical operations of the spinal column, comprising a length of tubing for providing a passage from the outside to the lamina vertebral arch of a patient, said piece of tube a 5 length that is adapted to the distance from the skin surface of the patient to the aforesaid lamina, further comprising inspection means for the area of ​​bringing the lamina at the distal, in the body at the end of the tubular member, said viewing means clear of the tube piece 10 is positionable.
2. Samenstel volgens conclusie 1, waarbij het inspectiemiddel geschikt is om tijdens gebruik buiten het buisstuk opgesteld te worden. 2. An assembly as claimed in claim 1, wherein the inspection means is adapted to be disposed outside the pipe section during use.
3. Samenstel volgens een der voorgaande conclu-15 sies, waarbij het inspectiemiddel een zelfstandig opgestelde, een stereoscopisch beeld verschaffende microscoop omvat. 3. An assembly according to any preceding claim-15 sions, wherein the inspection means comprises an independently arranged, a stereoscopic image providing a microscope.
4. Samenstel volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij de buis aan het proximale eind voorzien is van midde- 20 len voor het hanteren van het buisstuk. 4. An assembly as claimed in claim 1, 2 or 3, wherein the tube is provided at the proximal end of CIGA- 20 s for the handling of the pipe section.
5. Samenstel volgens conclusie 4, waarbij de hanteringsmiddelen de vorm van een radiale lip bezitten, welke lip loodrecht staat op de hartlijn van het buisstuk. 5. An assembly as claimed in claim 4, wherein the handling means have the form of a radial lip, which lip is perpendicular to the axis of the tubular member.
6. Samenstel volgens conclusie 5, waarbij de lip 25 een uiteinde bezit, dat verplaatst gelegen is ten opzichte van het gedeelte daarvan dat aansluit op het buisstuk. 6. An assembly as claimed in claim 5, in which the lip 25 possesses one end that is located displaced with respect to the portion thereof which connects to the pipe section.
7. Samenstel volgens conclusie 6, waarbij het uiteindegedeelte van de lip versprongen gelegen is ten opzichte van het aansluitgedeelte. 7. An assembly as claimed in claim 6, wherein the end portion of the tab are staggered with respect to the connecting portion.
8. Samenstel volgens een der voorgaande conclu sies, waarbij het buisstuk een cirkel-cilindrische doorsnede bezit, met een diameter van 1,5-2 cm, bij voorkeur 1,6 cm. 8. An assembly according to any preceding claim sions, in which the pipe piece has a circular-cylindrical cross section, with a diameter of 1.5-2 cm, preferably 1.6 cm.
9. Samenstel volgens een der voorgaande conclu- 1012010 sies, waarbij de buis een in hoofdzaak gestrekt gedeelte omvat met een maximale lengte van ongeveer 6 cm. 9. An assembly according to any preceding claim 1,012,010 sions, wherein the tube comprises a substantially straight section with a maximum length of about 6 cm.
10. Samenstel volgens een der conclusies 1-9, waarbij het proximale einde van het buisstuk trechtervor- 5 mig is en waarbij de totale lengte bij voorkeur ongeveer 10 cm bedraagt. 10. An assembly according to any one of claims 1-9, wherein the proximal end of the piece of tube 5 funnel-shaped, and wherein the total length is preferably about 10 cm.
11. Samenstel volgens conclusie 10, waarbij de trechterwand ongeveer 4 cm hoog is, en bij voorkeur onder een -gemiddelde hoek van ongeveer 30 graden ten opzichte 10 van de hartlijn staat. 11. An assembly as claimed in claim 10, in which the hopper wall is about 4 cm in height, and preferably at an -average angle of about 30 degrees with respect to the center line 10 of state.
12. Samenstel volgens een der voorgaande conclusies, voorts omvattend een aantal oprekbuizen voor opeenvolgende inbrenging in het lichaam van de betreffende patient voor trapsgewijze vergroting van een doorgang naar 15 de genoemde lamina. 12. An assembly according to any one of the preceding claims, further comprising a plurality of oprekbuizen for successive insertion into the body of the respective patient to gradual enlargement of a passage to 15, said lamina.
13. Samenstel omvattend een aantal buisstukken voor het samenstel van een der voorgaande conclusies, waarbij de buisstukken een verschillende lengte bezitten voor afstemming op de dikte van het bovenliggende zachte 20 weefsel van de betreffende patient. 13. An assembly comprising a number of tube pieces for the assembly of any one of the preceding claims, wherein the tube sections are of different length for adaptation to the thickness of the overlying soft tissue 20 of the respective patient.
14. Werkwi j ze voor het opereren van een hernia aan de ruggwervelkolom, waarbij een incisie wordt gemaakt in de huid van een patient, een doorgang wordt gemaakt van buiten de patient tot op de lamina arcus vertebrae van de 25 patient, de doorgang in opeenvolgende stappen geleidelijk wordt verwijd, een operatiebuisstuk wordt ingebracht in de doorgang, welke operatiebuisstuk tot bij of vlak boven de huid van de patient reikt, vervolgens een microscoop wordt bijgeplaatst voor inspectie van het gebied van de lamina 30 aan het eind van de buis, en daarna met behulp van op zich bekende middelen de eigenlijke neuro-chirurgische handelingen verricht worden. 14. Werkwi j them for the operation of a hernia to the ruggwervelkolom, in which an incision is made in the skin of a patient, a passage is created from outside the patient to the lamina of the vertebral arch 25 patient, the passage in successive steps is widened gradually, an operation section of pipe is inserted into the passage, said operation section of pipe to at or near extends above the skin of the patient, then a microscope is placed for inspection of the area of ​​the lamina 30 at the end of the tube, and then by means known per se performed the actual neuro-surgical operations.
15. Werkwijze volgens conclusie 14, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vrij van en op afstand van 35 het operatiebuisstuk opgestelde microscoop voor het volgen en sturen van de neuro-chirurgische handelingen. 15. A method according to claim 14, in which use is made of a clear of and at a distance 35 from the operation section of pipe disposed microscope for monitoring and controlling the neuro-surgical operations.
16. Buisstuk voor het samenstel volgens een der 1012010 conclusies 1-13 en/of de werkwijze volgens conclusie 14 of 15, waarbij het buisstuk een in hoofdzaak recht gedeelte bezit met een lengte van maximaal ongeveer 6 cm. 16. A pipe piece for the assembly according to any one of claims 1-13 1012010, and / or the method according to claim 14 or 15, wherein said tube portion has a substantially straight portion having a length of up to about 6 cm.
17. Buiststuk volgens conclusie 16, waarbij het 5 buisstuk een cirkel-cilindrische doorsnede bezit, met een diameter van 1,5-2 cm, bij voorkeur 1,6 cm. Buist 17. A piece according to claim 16, wherein the tube portion 5 a circular-cylindrical cross section, with a diameter of 1.5-2 cm, preferably 1.6 cm.
18. Buisstuk volgens conclusie 16 of 17, waarbij het buisstuk aan het proximale eind voorzien is van middelen voor het hanteren van het buisstuk. 18. A pipe member as claimed in claim 16 or 17, wherein the tube piece is provided at the proximal end of the means for handling of the tube piece.
19. Buisstuk volgens conclusie 18, waarbij de hanteringsmiddelen de vorm van een radiale lip bezitten, welke lip loodrecht staat op de hartlijn van het buisstuk. 19. Pipe piece as claimed in claim 18, wherein the handling means are in the form of a radial lip, which lip is perpendicular to the axis of the tubular member.
20. Buisstuk volgens conclusie 19, waarbij de lip een uiteinde bezit, dat verplaatst gelegen is ten 15 opzichte van het gedeelte daarvan dat aansluit op het buisstuk. 20. Pipe piece as claimed in claim 19, wherein the tab is an end property, which moves situated at 15 with respect to the portion thereof which connects to the pipe section.
21. Buisstuk volgens conclusie 20, waarbij het uiteindegedeelte van de lip versprongen gelegen is ten opzichte van het aansluitgedeelte. 21. Pipe piece as claimed in claim 20, wherein the end portion of the tab are staggered with respect to the connecting portion.
22. Buisstuk volgens een der conclusies 16-21, waarbij het proximale einde van het buisstuk trechtervormig is. 22. Pipe piece as claimed in any one of claims 16-21, wherein the proximal end of the tubular member is funnel-shaped.
23. Samenstel volgens conclusie 22, waarbij de trechter een hoogte bezit van ongeveer 4 cm en bij voor- 25 keur onder een gemiddelde hoek staat ten opzichte van de hartlijn van ongeveer 30 graden. 23. An assembly according to claim 22, wherein the hopper has a height of about 4 cm, and at the front 25, preferably at an average angle relative to the axis of about 30 degrees.
24. Samenstel voorzien van een of meer van de in de bijbehorende beschrijving omschreven en/of in de bijbehorende tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen. 24. Assembly provided with one or more of the described in the attached description and / or shown in the accompanying drawings characterizing measures.
25. Werkwijze omvattend van een of meer van de in de bijbehorende beschrijving omschreven en/of in de bijbehorende tekeningen getoonde kenmerkende stappen. 25. Method comprising one or more of the described in the attached description and / or shown in the accompanying drawings characterizing steps.
26. Buiststuk voorzien van een of meer van de in de bijbehorende beschrijving omschreven en/of in de bijbe- 35 horende tekeningen getoonde kenmerkende maatregelen. 26. Buist piece provided with one or more of the described in the attached description and / or in the accompanying drawings associ- 35 shown characterizing measures. -oooooooo- AF/KP 1012010 -oooooooo- AF / KP 1012010
NL1012010A 1999-05-10 1999-05-10 Assembly for neuro-surgical operations on the spinal column. NL1012010C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1012010A NL1012010C2 (en) 1999-05-10 1999-05-10 Assembly for neuro-surgical operations on the spinal column.
NL1012010 1999-05-10

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1012010A NL1012010C2 (en) 1999-05-10 1999-05-10 Assembly for neuro-surgical operations on the spinal column.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1012010C2 true NL1012010C2 (en) 2000-11-13

Family

ID=19769161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1012010A NL1012010C2 (en) 1999-05-10 1999-05-10 Assembly for neuro-surgical operations on the spinal column.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1012010C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007027451A2 (en) * 2005-08-30 2007-03-08 Weiss Steven J Apparatus and method for mitral valve repair without cardiopulmonary bypass, including transmural techniques

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997034536A2 (en) * 1996-03-22 1997-09-25 Sdgi Holdings, Inc. Devices and methods for percutaneous surgery
US5748366A (en) * 1993-05-07 1998-05-05 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical microscope
EP0890341A1 (en) * 1997-07-11 1999-01-13 Olympus Optical Co., Ltd. Apparatus and method for percutaneaously securing a working space, e.g. in lumbar discectomy
EP0905538A2 (en) * 1997-09-26 1999-03-31 Picker International, Inc. Microscope calibration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5748366A (en) * 1993-05-07 1998-05-05 Olympus Optical Co., Ltd. Surgical microscope
WO1997034536A2 (en) * 1996-03-22 1997-09-25 Sdgi Holdings, Inc. Devices and methods for percutaneous surgery
EP0890341A1 (en) * 1997-07-11 1999-01-13 Olympus Optical Co., Ltd. Apparatus and method for percutaneaously securing a working space, e.g. in lumbar discectomy
EP0905538A2 (en) * 1997-09-26 1999-03-31 Picker International, Inc. Microscope calibration

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007027451A2 (en) * 2005-08-30 2007-03-08 Weiss Steven J Apparatus and method for mitral valve repair without cardiopulmonary bypass, including transmural techniques
WO2007027451A3 (en) * 2005-08-30 2007-07-12 Steven J Weiss Apparatus and method for mitral valve repair without cardiopulmonary bypass, including transmural techniques

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5395317A (en) Unilateral biportal percutaneous surgical procedure
US6322499B1 (en) Pivotal and illuminated saphenous vein retractor
US7226451B2 (en) Minimally invasive access device and method
US6206826B1 (en) Devices and methods for percutaneous surgery
EP0796593B1 (en) Instrumentation for surgical implant insertion
US6993374B2 (en) Instrumentation and method for mounting a surgical navigation reference device to a patient
US6059790A (en) Apparatus and method for spinal stabilization
US7320688B2 (en) Methods and instruments for endoscopic interbody surgical techniques
US20070005072A1 (en) Pedicle punch
US6575979B1 (en) Method and apparatus for providing posterior or anterior trans-sacral access to spinal vertebrae
US20070021750A1 (en) Apparatus for connecting a longitudinal member to a bone portion
US20100030065A1 (en) Surgical access with target visualization
US20060069404A1 (en) Access device having discrete visualization locations
US20070016198A1 (en) Systems, methods and devices for placement of bone anchors and connectors
US20090203967A1 (en) Instruments and methods for minimally invasive tissue retraction and surgery
US20110098531A1 (en) Dilator with direct visualization
US20040210245A1 (en) Bendable needle with removable stylet
US20060036264A1 (en) Rigidly guided implant placement
US6344038B1 (en) Surgical anti-friction device
US20030220689A1 (en) Device and method for assisting in positioning implants
US20040181231A1 (en) Spinal access instrument
US6156040A (en) Apparatus and method for spinal stablization
US20040039400A1 (en) Retracting cannula
US6530929B1 (en) Instruments for stabilization of bony structures
US7588574B2 (en) Kits for enabling axial access and procedures in the spine

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
SD Assignments of patents

Owner name: SDGI HOLDINGS, INC.