NL1009546C2 - Method and device for supplying power to a computer connected to a peripheral device. - Google Patents

Method and device for supplying power to a computer connected to a peripheral device. Download PDF

Info

Publication number
NL1009546C2
NL1009546C2 NL1009546A NL1009546A NL1009546C2 NL 1009546 C2 NL1009546 C2 NL 1009546C2 NL 1009546 A NL1009546 A NL 1009546A NL 1009546 A NL1009546 A NL 1009546A NL 1009546 C2 NL1009546 C2 NL 1009546C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
characterized
signal
computer
means
charge pump
Prior art date
Application number
NL1009546A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Ynze Douwe Goinga
Original Assignee
Gotronic
Ynze Douwe Goinga
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gotronic, Ynze Douwe Goinga filed Critical Gotronic
Priority to NL1009546A priority Critical patent/NL1009546C2/en
Priority to NL1009546 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1009546C2 publication Critical patent/NL1009546C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
  • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
  • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
  • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
  • G06F3/038Control and interface arrangements therefor, e.g. drivers or device-embedded control circuitry
  • G06F3/0383Signal control means within the pointing device
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 – G06F13/00 and G06F21/00
  • G06F1/26Power supply means, e.g. regulation thereof

Abstract

Signals between the computer (4) and the peripheral unit (2) are carried by an RS232 serial port interface (3). In addition to the data channels (TX, RX) an RS232 interface has Ready To Send (RTS) and Data Terminal Ready (RTS) channels. The supply interface (1) uses matrices of diode and capacitor pumps to extract d.c. power from the input channels and supply the needs of the peripheral unit (2).

Description

WERKWIJZE EN INRICHTING VOOR HET VOEDEN VAN EEN OP EEN COMPUTER AANGESLOTEN RANDAPPARAAT METHOD AND DEVICE FOR FEEDING TO A COMPUTER CONNECTED EDGE DEVICE

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het voeden van tenminste één op een computer aangesloten randapparaat door het afnemen en als voedingsspanning aan het randapparaat toevoeren van tenminste één op 5 een uitgang van de computer aangeboden signaal. The present invention relates to a method for supplying power to at least one peripheral device on a computer connected by the decrease and as a supply voltage to the peripheral device supplying at least one 5-computer an output of the applied signal. Een dergelijke werkwijze is bekend uit het Amerikaanse oc-trooischrift 5,754,890. Such a method is known from the U.S. Pat Specification No. 5,754,890.

Wanneer randapparaten op een computer worden aangesloten zijn deze tot nu toe meestal voorzien van een 10 eigen interne voeding of een externe adapter, die in het algemeen werkt op de netspanning. When peripheral devices to a computer to be connected to this hitherto usually equipped with 10 own internal power supply or an external adapter that works in general to the mains. Hierdoor leidt het aansluiten van randapparaten in het algemeen tot extra kosten in verband met de adapter en tot een grote hoeveelheid netsnoeren, hetgeen dus de aanwezigheid vergt 15 van veel netaansluitingen. As a result, leads the connection of peripheral devices, in general, to extra costs relating to the adapter and to a large amount of power cords, which thus requires the presence 15 of a lot of network connections.

Daarnaast worden bepaalde randapparaten die geen eigen voeding hebben gevoed vanuit de computer. In addition, certain peripherals that do not have their own power supply powered from the computer. Daarbij wordt in het algemeen gebruik gemaakt van de voeding van de computer zelf. In addition, the power supply of the computer itself is made in the general use. Het bekendste voorbeeld van 20 een dergelijk vanuit de computer gevoed randapparaat is de muis, die zijn voedingsspanning ontleent aan de seri-ele poort. The best-known example of such a 20 fed from the computer peripheral is a mouse, which derives its supply voltage to the serial-ele port. Daartoe dient de programmatuur voor de muisbe-sturing aangepast te zijn aan deze wijze van voeden. To this end, the software for the muisbe-controller should be adapted to this manner of feeding. Een voorbeeld van een dergelijke voeding is beschreven in het 25 genoemde Amerikaanse octrooischrift 5,754,890, dat overigens op zichzelf slechts een schakeling betreft die gebruikt wordt om vast te stellen of een muis op de PS/2-poort of de seriële poort van de computer is aangesloten. An example of such a power supply is described in the 25-mentioned U.S. Patent No. 5,754,890, which, moreover, by itself only a circuit concerned which is used in order to determine whether a mouse is connected to the PS / 2 port or the serial port of the computer . Daarbij is de bekende schakeling bedoeld om deze bepaling 30 uit te voeren slechts één lijn, waardoor er meer lijnen vrij blijven voor het voeden van de muis. Here, the known circuit arrangement designed to carry out this assay 30 only one line, so that there are more lines remain free for the feeding of the mouse. Over de wijze waarop de spanning op de muispoort gebruikt wordt voor 1009546 On how the voltage used in the mouse port of 1009546

V V

2 het voeden van de muis wordt echter in dit document niets gezegd. 2 However, feeding the mouse is nothing in this document said.

Verder is uit de internationale octrooiaanvrage met publicatienummer WO98/10344 een combinatie bekend van 5 een laptop-computer en een mat voor het digitaliseren van een handschrift, welke vanuit de laptop wordt gevoed. Furthermore, from the international patent application with publication number WO98 / 10344 a combination of well-known 5-a laptop computer and a mat for the digitization of a manuscript, which is fed from the laptop.

Daarbij wordt voor de voeding gebruik gemaakt van zowel de RS232-poort als de PS/2-muispoort, die door middel van een verbindingskabel worden gekoppeld. In addition, for the power supply use is made of both the RS-232 port as the PS / 2 mouse port, which are coupled by means of a connecting cable. In deze verbin-10 dingskabel is dan nog een gelijkstroomtransformator aangebracht voor het op de juiste waarde brengen van de spanning van de muispoort. In this connecting power cable 10 is still provided with a current transformer for the placing on the correct value of the voltage of the mouse port.

De uitvinding heeft derhalve tot doel een werkwijze te verschaffen voor het voeden van een randap-15 paraat, waarbij de bovengenoemde nadelen zich niet voordoen. The invention therefore has for its object to provide a method for feeding a randap-15 on standby, where the above-mentioned drawbacks do not occur. Volgens de uitvinding wordt dit bij een dergelijk werkwijze bereikt doordat het afgenomen signaal voor het toevoeren daarvan aan het randapparaat wordt omgezet in tenminste één spanning met een constante waarde. According to the invention, this in such a process achieved in that the withdrawn signal for feeding thereof is converted to the peripheral device in at least one voltage at a constant value. Zo is de 20 grootte en polariteit van de voedingsspanning onafhankelijk van die van het signaal, welke in het algemeen in de tijd zullen variëren, waardoor een willekeurig uitgangssignaal gebruikt kan worden, zonder dat het randapparaat aangepast hoeft te worden. Thus, the 20 magnitude and polarity of the supply voltage independent of that of the signal, which in general will vary in time, so that can be used an arbitrary output signal, without the peripheral device having to be adjusted. Door voor het voeden van het 25 randapparaat gebruik te maken van een signaal dat reeds op een uitgang van de computer aanwezig is, kan bovendien worden afgezien van een eigen voeding voor het randapparaat, terwijl de computer daarnaast niet voorzien hoeft te worden van extra voedingsaansluitingen. Due to the feeding of the 25 peripheral device to make use of a signal that is already present on an output of the computer, in addition, may be dispensed with their own power supply for the peripheral device, while the computer is in addition not necessary to provide extra power supply terminals.

30 Aangezien signalen in het algemeen een relatief beperkte sterkte zullen hebben, worden volgens een bij voorkeur toegepaste variant van deze werkwijze meerdere signalen van de computer afgenomen en tot een enkele voedingsstroom gecombineerd. 30, since signals in general will have a relatively limited strength, according to a preferred variant of this process decreased plurality of signals from the computer and combined into a single feed stream. Zo kan voldoende vermogen 35 opgewekt worden voor het voeden van allerhande randappa-raten. For example, sufficient power can be generated 35 for the feeding of all kinds of periphera-honeycombs. Zelfs zou op deze wijze het of elk signaal gebruikt kunnen worden voor het voeden van meerdere randap-paraten. Even would in this way, the or each signal may be used for powering a plurality of randap-preparations.

1009540 3 * 1009540 3 *

Het of elk afgenomen signaal is overigens bij voorkeur een RS232-signaal. The or each withdrawn signal is, moreover, preferably an RS232 signal.

De uitvinding betreft ook een voedingsinrich-ting die geschikt is voor het uitvoeren van de hiervoor 5 beschreven werkwijze. The invention also relates to a voedingsinrich-ting which is suitable for carrying out the above-described fifth process. Een dergelijke inrichting is voorzien van op een uitgang van de computer aan te sluiten middelen voor het afnemen van tenminste één daarop aangeboden signaal en middelen voor het als voedingsspanning aan het randapparaat afgeven van dit signaal, en wordt 10 volgens de uitvinding gekenmerkt door tussen de afname-middelen en de afgiftemiddelen geschakelde middelen voor het in een spanning met een constante waarde omzetten van het afgenomen signaal, welke omzettingsmiddelen tenminste één electrische ladingpomp omvatten. Such an apparatus is provided to be connected to an output of the computer means for taking out thereon at least one applied signal, and means for as a power supply voltage to the peripheral device outputting of this signal, and is 10 according to the invention is characterized by between the decrease appliances and the dispensing means connected to the means for converting the extracted signal into a voltage having a constant value, which converting means comprise at least one electric charge pump. Met een dergelijke 15 ladingpomp kan een willekeurig signaal eenvoudig omgezet worden in een voedingsspanning van de gewenste grootte en polariteit. With such a charge pump 15, a random signal can be easily converted into a supply voltage of the appropriate magnitude and polarity.

De ten minste ene ladingpomp kan ten minste één condensator omvatten, die afwisselend tussen een ingang 20 van de ladingpomp en de aarde en tussen een ingang en een uitgang van de ladingpomp wordt geschakeld. The at least one charge pump may comprise at least one capacitor, which alternate between an input 20 of the charge pump and the earth, and is switched between an input and an output of the charge pump. Daarnaast kan er ten minste één oscillator aanwezig zijn voor het omschakelen van één of meer met de ten minste ene condensator verbonden schakelaars. In addition, there can be present, at least one oscillator for switching one or more switches connected to the at least one capacitor.

25 Bij voorkeur is de ladingpomp in twee richtin gen werkzaam, en omvatten de afgiftemiddelen meerdere aansluitingen met verschillende polariteit. 25 Preferably, the charge pump into two richtin gene operatively, and the dispensing means comprise a plurality of sockets of different polarity. Zo is de voedingsinrichting geschikt voor het voeden van randappa-raten met sterk uiteenlopende voedingskarakteristieken. For example, the power supply device is suitable for feeding periphera-honeycombs with very different nutritional characteristics.

30 Daarbij kunnen de afgiftemiddelen dan ook ingericht zijn voor het gelijktijdig voeden van meerdere randapparaten. 30 In addition, the delivery means may therefore be adapted for the simultaneous feeding of a plurality of peripheral devices.

Voor het vormen van een voedingsstroom met een behoorlijke sterkte omvatten bij voorkeur de afnamemidde-len meerdere ingangen voor het afnemen van meerdere 35 signalen van de computer, en zijn er tussen de afnamemid-delen en de afgiftemiddelen middelen geschakeld voor het tot een enkele voedingsstroom combineren van deze signalen. including means for forming a feed stream with a proper strength is preferably the decrease agents such multiple inputs for deriving a plurality of 35 signals from the computer, and there are between the afnamemid-parts and the dispensing means includes means connected for combining into a single feed stream of these signals. Daarbij kunnen deze combinatiemiddelen met de omzet- 1009546 sr 4 tingsmiddelen samengevoegd zijn in een enkele elektronische schakeling, die van het geïntegreerde type kan zijn. In addition, these agents combined with the conversion 1009546 sr 4 holding means are joined together in a single electronic circuit, which may be of the integrated type.

Bij voorkeur wordt overigens het of elk signaal afgenomen van een RS232-uitgang van de computer. Preferably, moreover, the or each signal taken from a RS232 output of the PC.

5 De uitvinding wordt nu toegelicht aan de hand van een aantal voorbeelden, waarbij verwezen wordt naar de bijgevoegde tekening, waarin: fig. l een schematische weergave is van een computer en een daarop aangesloten randapparaat, dat zijn 10 voeding betrekt van de computer, fig. 2, 3 en 4 principeschema's tonen van eenvoudige schakelingen voor het rechtstreeks doorgeven van signalen van de computer als voedingsspanning voor het randapparaat, 15 fig. 5, 6 en 7 principeschema's zijn van ver schillende soorten electrische ladingpompen, fig. 8 een schakelschema toont van een in twee richtingen werkzame ladingpomp voor toepassing in de voedingsinrichting volgens de uitvinding, en 20 fig. 9 een schematische weergave is van de voedingsinrichting met in twee richtingen werkzame ladingpomp . 5 The invention is now elucidated on the basis of a number of embodiments, wherein reference is made to the annexed drawing, in which: Fig. L is a schematic representation of a computer and a connected peripheral device, which draws its 10 power supply of the computer, fig . 2, 3 and 4 are principle diagrams of simple circuits for the direct transmission of signals from the computer as a power supply for the peripheral device, 15 fig. 5, 6 and 7, schematic diagrams are far different types of electrical charge pumps, Fig. 8 is a circuit diagram showing a bi-directional charge pump circuit for use in the power supply device according to the invention, and 20 Fig. 9 is a schematic representation of the power supply device with bidirectional charge pump.

De in het voorbeeld getoonde uitvoeringsvorm van de uitvinding betreft een voedingsinrichting of 25 elektronische schakeling 1 waarmee een randapparaat 2 dat via een RS232-poort 3 verbonden is met een computer 4 gevoed kan worden vanuit deze RS232-poort. The example shown in the embodiment of the invention relates to a power supply device or electronic circuit 25 1 with which a peripheral device 2 which is connected via an RS232 port 3 can be fed with an computer 4 from the RS232 port.

De overdracht van informatie tussen een computer, tegenwoordig in het algemeen een zogeheten personal 30 computer of PC en een randapparaat zoals bijvoorbeeld een muis of een modem vindt vaak plaats via een seriële ingang en uitgang van de computer die aangeduid wordt als de COM-poort. The transfer of information between a computer, nowadays, in general, a so-called personal 30 computer, or PC, and a peripheral device such as a mouse or a modem often takes place via a serial input and output of the computer, which is referred to as the COM-port. De eigenschappen van deze poort zijn vastgelegd in de RS232-norm en de poort wordt dan ook wel 35 RS232-poort genoemd. The properties of this port are defined in the RS-232 standard, and the gate 35 is then also referred to as RS-232 port.

In de meest eenvoudige uitvoering bestaat een RS232-verbinding uit drie geleiders: TD voor datatransmissie van de computer naar het aangesloten randapparaat, 100954® 5 RD voor datatransmissie van het randapparaat naar de computer en een referentie GND (ground). In the most simple embodiment is an RS232-connection of three conductors: TD for data transmission from the computer to the connected peripheral device, 100954® 5 RD for data transmission from the peripheral device to the computer, and a reference GND (ground). Daarnaast zijn er nog een aantal geleiders voor stuursignalen van de computer naar het randapparaat, te weten DTR (data termi-5 nal ready) en RTS (request to send), en van het randapparaat naar de computer, namelijk DSR (data set ready) en CTS (clear to send). In addition, there are still a number of conductors for control signals from the computer to the peripheral device, namely, DTR (data termi-5 nal ready) and RTS (Request To Send), and from the peripheral device to the computer, namely, DSR (Data Set Ready) and CTS (clear to send).

De RS232-signalen zijn bipolair ten opzichte van de referentie en hebben een spanning die kan variëren 10 tussen +5 en +15V voor een logische "1" en tussen -5 en -15V voor een logische "0". The RS232 signals are bipolar with respect to the reference, and have a voltage which can vary between 10 +5 and + 15V for a logic "1", and between -5 ° and -15 V for a logic "0". De stroom uit de RS232-poort is begrensd door een bronweerstand van minimaal 300 Ohm. The flow from the RS232 port is bounded by a source resistance of at least 300 ohms.

Een randapparaat 2 dat weinig energie behoeft kan gevoed worden door de RS232-signalen zonder dat een 15 afzonderlijke voeding uit batterij of netspanning nodig is (fig.l). A peripheral device 2, which needs little energy can be fed by the RS232 signals without requiring a separate power supply from battery 15 or power supply is necessary (FIG). In de meest eenvoudige uitvoeringsvorm van de uitvinding kan dit geschieden door de RS232-signalen door middel van diodes Dl, D3, D5, respectievelijk D2, D4 en D6 gelijk te richten naar een positieve spanning (fig. In the most simple embodiment of the invention, this can be done through the RS232 signals by means of diodes Dl, D3, D5, respectively, D2, D4 and D6, equal to target to a positive voltage (Fig.

20 2), een negatieve spanning (fig. 3) of zowel een positieve als een negatieve spanning (fig. 4). 20 2), a negative voltage (Fig. 3) or both a positive and a negative voltage (fig. 4). Hierbij wordt, wanneer de signalen DTR, RTS en TD positief zijn een condensator Cl en wanneer deze negatief zijn een condensator C2 opgeladen. Herein, when the signals DTR, RTS, and TD are positive, a capacitor Cl, and when they are negatively charged a capacitor C2. De sterkte van de signalen wordt 25 daarbij overigens gecombineerd tot een voedingsstroom die via de aansluitingen Vp, respectievelijk Vn en GND wordt afgegeven aan het aangesloten randapparaat 2. De uit-gangsspanningen worden hier overigens begrensd door toepassing van een tweetal zenerdiodes Z1 en Z2. The strength of the signals 25 is, incidentally, are combined into a feed stream via the connections Vp, respectively, Vn and GND is supplied to the connected peripheral device 2. The output voltages are here, moreover, bounded by the use of a pair of zener diodes Z1 and Z2. Dit is 30 mogelijk omdat de ingangsstromen ten gevolge van de bronimpedanties beperkt zijn. 30 This is possible because the input currents from the source impedances are limited.

Deze schakeling werkt slechts als de polariteit van de RS232-signalen DTR en RTS in overeenstemming is met de vereiste polariteit van de voedingsspanning. This circuit operates only when the polarity of the RS232 signals DTR and RTS in accordance with the required polarity of the supply voltage. Het 35 signaal TD heeft een wisselende polariteit afhankelijk van de data-inhoud en is daarom bij deze uitvoering minder geschikt om bij te dragen tot de voeding. The TD signal 35 has an alternating polarity depends on the data content, and is therefore less suitable in this embodiment, in order to contribute to the power supply. Het gebruik van de stuursignalen DTR en RTS is echter niet 1009546 6 eenduidig vastgelegd in de RS232-norm( zodat het voeden van een randapparaat 2 uit deze signalen met de getoonde schakeling alleen maar mogelijk zal zijn als de software voor de randapparatuur 2 voor een eenduidige polariteit 5 zorgdraagt. De signalen DTR en RTS kunnen daarbij elk een stroomsterkte van ongeveer 10 mA leveren. Als de software en het randapparaat niet op elkaar zijn afgestemd dan is voeding uit de RS232-poort met deze relatief eenvoudige schakeling niet of nauwelijks mogelijk. The use of the control signals DTR and RTS is not, however, 1009546 6 unambiguously in the RS-232 standard (so that the feeding of a peripheral device 2 from these signals with the circuit shown will only be possible if the software for the peripheral devices 2 to an unambiguous polarity 5 is responsible. the signals DTR and RTS can thereby each providing a current of about 10 mA. If the software and the peripheral device are not matched then it is feed from the RS232 port with this relatively simple circuit not or hardly possible.

10 De uitvinding betreft dan ook een voedingsscha- keling voor RS232-randapparatuur die gevoed wordt uit de stuursignalen en het datasignaal, onafhankelijk van de polariteit van deze signalen. 10 The invention therefore also relates to a circuit for voedingsscha- RS232 peripheral devices which is supplied from the control signals and the data signal, independent of the polarity of these signals. Hierbij laden eveneens de signalen DTR, RTS en TD als ze positief zijn een conden-15 sator Cl op via diodes Dl, D3 en D5 en wordt bij een negatieve waarde van deze signalen condensator C2 opgeladen via diodes D2, D4 en D6. It also load the signals DTR, RTS and TD when a condensation-15 are positive capacitor Cl through diodes Dl, D3 and D5, and is at a negative value of these signals, capacitor C2 charged through diodes D2, D4 and D6. Bij deze variant worden daarnaast door middel van een zogeheten ladingpomp 5 de condensatoren Cl en C2 op dezelfde spanning gehouden, 20 onafhankelijk van de polariteit van DTR, RTS en TD. In this variant, in addition, by means of a so-called charge pump 5, the capacitors Cl and C2 are kept at the same voltage, 20 independently of the polarity of DTR, RTS and TD.

Deze ladingpomp 5 wordt gevormd door een schakeling van een oscillator 6 en een aantal paarsgewijs daardoor aangestuurde schakelaars SI, S2, S3 en S4. This charge pump 5 is formed by a circuit of an oscillator 6, and a number of pairs of switches S controlled thereby, S2, S3 and S4. De oscillator 6 is in dit voorbeeld een blokgolf-oscillator 25 met twee uitgangen 7, 8 waarvan de signalen eikaars inverse zijn, terwijl de schakelaars S1-S4 de gedaante hebben van MOSFETs waarvan de gates worden gestuurd door de blokvormige uitgangssignalen van de oscillator 6. Een dergelijke ladingpomp 5 kan bijvoorbeeld gebruikt worden 30 als spanningsverdubbelaar (fig. 5), waardoor de ingangs-spanning Vin wordt omgezet in een tweemaal zo grote uitgangsspanning Vuit (Vuit = 2 x Vin). The oscillator 6 is in this example a square-wave oscillator 25 with two outputs 7, 8 of which the signals of each other are inverse, while the switches S1-S4 are in the form of MOSFETs whose gates are controlled by the square-wave output signals of the oscillator 6. such a charge pump 5 can be used, for example, as a voltage doubler 30 (Fig. 5), whereby the input voltage Vin is converted into twice the output voltage Vout (Vout = Vin x 2). Daarbij wordt de condensator C3 bij toerbeurt geschakeld tussen Vin en CMN en tussen Vuit en Vin door het afwisselend paarsgewijs 35 omschakelen van de schakelaarcombinaties SI en S3, respectievelijk S2 en S4. In addition, the capacitor C3 in rotation is coupled between Vin and Vout and Vin CMN, and between the alternate pairs of the switch 35 to switch combinations of Sl and S3, respectively S2 and S4. Op hetzelfde principe berust de werking van een spanningsinverter 9 (fig. 6), waarbij de uitgangsspanning tegengesteld is aan de ingangsspanning 1009546 At the same principle is the operation of a voltage inverter 9 (FIG. 6), wherein the output voltage is opposite to the input voltage 1,009,546

V V

7 (Vuit = -Vin) of een spanningshalveerder 10 (fig. 7), waarbij de ingangsspanning wordt omgezet in een half zo grote uitgangsspanning (Vuit = Vin/2). 7 (Vout = -Vin), or a voltage half-encoder 10 (FIG. 7), wherein the input voltage is converted into a half as large output voltage (Vout = Vin / 2). Een dergelijke spanningshalveerder 10 is in feite een spanningsverdubbe-5 laar 5 waarvan de ingang en uitgang zijn verwisseld. Such a voltage half the router 10 is in fact a spanningsverdubbe 5-exchanger 5 whose input and output are interchanged.

De hierboven beschreven ladingpompen 5, 9, 10 zijn als elektronische componenten in de vorm van geïntegreerde schakelingen (ICs) in de handel verkrijgbaar. The charge pump described above, 5, 9, 10, and electronic components in the form of integrated circuits (ICs) are commercially available.

Deze ICs bevatten de oscillator 6 en de schakelaars S1-S4 10 maar niet de pompcondensator C3. These ICs include the oscillator 6, and the switches S1-S4, 10, but not the pump capacitor C3.

Voor de voedingsinrichting 1 volgens de uitvin-' ding wordt de verdubbelende ladingpomp 5 van fig. 5 gebruikt in een speciale schakeling, te weten de in twee richtingen werkzame of bidirectionele ladingpomp 11 (fig. For the power supply device 1 according to the invention "thing is the doubling charge pump 5 of Fig. 5 is used in a special circuit, namely, the active, or bi-directional charge pump 11 in both directions (Fig.

15 8) . 15 8). Deze is gebaseerd op de eigenschap van ladingpompen dat de pompcondensator C3 zowel lading "omhoog" als "omlaag" kan transporteren. This is based on the property of charge pumps in that the pump capacitor C 3, both cargo "up" and "down" can be conveyed. In het getoonde schakelschema is te zien dat met behulp van een dergelijke bidirectionele ladingpomp 11 vanuit een enkele positieve of nega-20 tieve batterij spanning Vbp, respectievelijk Vbn zowel een positieve uitgangsspanning Vp als een negatieve uitgangs-spanning Vn of een combinatie van deze uitgangsspanningen gegenereerd kan worden. In the illustrated circuit diagram it can be seen that with the aid of such a bi-directional charge pump 11 from a single positive or nega-20 Alternative battery voltage Vbp, respectively Vbn both a positive output voltage Vp as a negative output voltage Vn or generated a combination of these output voltages can become. Voorwaarde voor het opstarten van de oscillator 6 is daarbij dat gedurende korte tijd een 25 negatieve batterij spanning Vbn aanwezig is om C2 op te laden zodat de oscillator gevoed wordt. A precondition for the start-up of the oscillator 6 which is then for a short time, a battery 25, a negative voltage Vbn is present in order to charge C2 so that the oscillator is fed. Bij een inverterende ladingpomp 9 van het in fig. 6 getoonde type moet uiteraard eerst de condensator Cl geladen worden. In an inverting charge pump 9 of the Fig. 6 type shown, of course, must first be charged to the capacitor Cl.

In fig. 9 is een complete voedingsinrichting 30 met diodebruggen D1-D5, D2-D4 en een bidirectionele spanningsverdubbelende ladingpomp 11 te zien. In Fig. 9 is a complete feeding device 30 with the diode bridge D1-D5, D2-D4, and to see a bi-directional voltage-doubling charge pump 11. Het signaal TD van de RS232-poort is tijdens het opstarten van de computer en bij afwezigheid van datacommunicatie negatief, zodat C2 opgeladen wordt en de oscillatorschakeling 35 kan starten. The signal TD from the RS232 port is during startup of the computer and in the absence of data communication negative, so that C2 is charged, and can start the oscillator circuit 35. Als de ladingpomp 11 eenmaal loopt blijven Cl en C2 geladen, onafhankelijk van de polariteit van TD, RTS en DTR en onafhankelijk van een eventuele stroomaf-name tussen Vp en GND of tussen GND en Vn. If the charge pump 11 runs once Cl and C2 remain charged, independent of the polarity of TD, RTS and DTR and independent of a possible downstream-especially between Vp and GND, or between GND and V n.

1009546 δ 1009546 δ

In plaats van een spanningsverdubbelende la-dingpomp 11 kan ook een spanningsinverterende ladingpomp 9 toegepast worden, maar deze start slechts op bij een positieve waarde van een van de signalen TD, RTS of DTR. Instead of a voltage-doubling charge pump 11 can also be applied a voltage inverting charge pump 9, but it starts only at a positive value of one of the signals TD, RTS and DTR.

5 De software van de toepassing zal hier speciaal rekening mee moeten houden. 5 The application software will have to take special account of this.

Ook hier kunnen de uitgangsspanningen begrensd worden door toepassing van zenerdiodes Z1 en Z2. Here, too, the output voltages may be limited by the use of zener diodes Z1 and Z2.

Samenvattend biedt de hiervoor beschreven 10 voedingsinrichting dus de volgende voordelen: - de belasting kan aangesloten worden tussen ofwel de aansluitingen Vp en GND, of de aansluitingen GND en Vn of tussen deze beide paren aansluitingen,· - de verdeling van de stroom over de positieve 15 en negatieve tak kan willekeurig zijn zolang de som van de absolute waarden van de twee stromen kleiner is dan of gelijk is aan de som van de absolute waarden van de stromen die TX, DTR en RTS kunnen leveren. In summary, the 10 power supply apparatus described above thus offers the following advantages: - the load can be connected between either the terminals Vp and GND, or the terminals GND and V, or between these two pairs of terminals, · - the distribution of the current over the positive 15 and negative branch can be arbitrary as long as the sum of the absolute values ​​of the two streams is less than or equal to the sum of the absolute values ​​of the currents flowing TX, RTS and DTR can deliver.

De toepassing van een ladingpomp in de voe-20 dingsinrichting brengt nog de volgende bijkomende voordelen met zich mee: - alle drie signalen TX, RTS en DTR dragen maximaal bij aan de voeding (ca. 3 x 10 mA); The use of a charge pump in the feeding 20 coater will have the following additional advantages: - all three signals TX, RTS and DTR maximum contribution to the diet (approximately 3 x 10 mA); - de voeding is onafhankelijk van de polariteit 25 van TX, RTS en DTR. - the power supply is independent of the polarity of 25, TX, RTS and DTR.

De bijzonderheid van de beschreven schakeling ligt dus in het feit dat de ladingpomp gebruikt wordt om zowel "omhoog" als "omlaag" te pompen en in de verbindingen Vp, GND en Vn tussen de diodebrug, de ladingpomp en 30 deze belasting. The peculiarity of the circuit described thus lies in the fact that the charge pump is used to pump, and in the compounds Vp, GND and V both "up" and "down" between the diode bridge, the charge pump, and 30, this load. De voeding is dus zowel aan de ingang als aan de uitgang bipolair. The food is both the input and output bipolar. Eén polariteit aan de ingang is voldoende om een positieve, negatieve of bipolaire uitgang te krijgen. One polarity of the input is sufficient to have a positive, negative or bipolar output.

De uitvinding is overigens niet beperkt tot de 35 gegeven voorbeelden, maar de omvang daarvan wordt uitsluitend bepaald door de bijgevoegde conclusies. The invention is not restricted to the examples given, 35, but the scope thereof is determined solely by the appended claims.

1009546 1009546

Claims (13)

1. Werkwij ze voor het voeden van tenminste één op de computer aangesloten randapparaat, door het afnemen en als voedingsspanning aan het randapparaat toevoeren van tenminste één op een uitgang van de computer aangebo-5 den signaal, met het kenmerk, dat het afgenomen signaal voor het toevoeren daarvan aan het randapparaat wordt omgezet in tenminste één spanning met een constante waarde, onafhankelijk van de polariteit van het afgenomen signaal. 1. A method for supplying power to at least one connected to the computer peripheral device, by the decrease and as a supply voltage to the peripheral device supplying at least one of an output of the computer aangebo-5 den signal, characterized in that the withdrawn signal for the feeding thereof is converted to the peripheral device in at least one voltage at a constant value, independent of the polarity of the withdrawn signal.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat meerdere signalen van de computer afgenomen en tot een enkele voedingsstroom gecombineerd worden. 2. A method according to claim 1, characterized in that a plurality of diminished signals from the computer and are combined into a single feed stream.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het of elk signaal gebruikt wordt voor het 15 voeden van meerdere randapparaten. 3. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the or each signal is used for the feed 15 of a plurality of peripheral devices.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het of elk afgenomen signaal een RS232-signaal is. 4. A method according to claim 3, characterized in that the or each reduced signal is an RS-232 signal.
5. Inrichting voor het voeden van tenminste één 20 op een computer aangesloten randapparaat, voorzien van op een uitgang van de computer aan te sluiten middelen voor het afnemen van tenminste één daarop aangeboden signaal en middelen voor het als voedingsspanning aan het randapparaat afgeven van dit signaal, gekenmerkt door tussen de 25 afnamemiddelen en de afgiftemiddelen geschakelde middelen voor het in een spanning met een constante waarde omzetten van het afgenomen signaal, welke de omzettingsmidde-len tenminste één electrische ladingpomp omvatten. 5. A device for supplying power to at least one 20 connected to a computer peripheral device, fitted to be connected to an output of the computer means for taking out thereon at least one applied signal, and means for as a power supply voltage outputting this signal to the peripheral device, characterized by between 25 reduction means and the dispensing means connected to the means for converting the extracted signal into a voltage having a constant value, which is the conversion agents such include at least one electric charge pump.
6. Voedingsinrichting volgens conclusie 5, met 30 het kenmerk, dat de ten minste ene ladingspomp ten minste één condensator omvat, die afwisselend tussen een ingang van de ladingspomp en de aarde en tussen een ingang en een uitgang van de ladingspomp geschakeld wordt. 6. A feeding device according to claim 5, 30, characterized in that the at least one charge pump includes at least one capacitor, which is alternately between an input of the charge pump and ground and between an input and an output of the charge pump switched.
7. Voedingsinrichting volgens conclusie 6, 35 gekenmerkt door ten minste één oscillator voor het om- 1009546 schakelen van één of meer met de ten minste ene condensator verbonden schakelaars. 7. Power supply apparatus according to claim 6, 35 characterized by at least one oscillator for OM 1009546 switching of one or more switches connected to the at least one capacitor.
8. Voedingsinrichting volgens één der conclusies 5 tot 7, met het kenmerk, dat de ladingpomp in twee 5 richtingen werkzaam is, en de afgiftemiddelen meerdere aansluitingen met verschillende polariteiten omvatten. 8. Power supply device as claimed in any one of claims 5 to 7, characterized in that the charge pump is operating in two directions 5, and the dispensing means comprise a plurality of terminals having different polarities.
9. Voedingsinrichting volgens conclusie 8, met het kenmerk, dat de afgiftemiddelen ingericht zijn voor het gelijktijdig voeden van meerdere randapparaten. 9. A feeding device according to claim 8, characterized in that the dispensing means are arranged for the simultaneous feeding of a plurality of peripheral devices.
10. Voedingsinrichting volgens één der conclu sies 5-9, met het kenmerk, dat de afnamemiddelen meerdere ingangen omvatten voor het afnemen van meerdere signalen van de computer, en tussen de afnamemiddelen en de afgif-temiddelen middelen geschakeld zijn voor het tot een 15 enkele voedingsstroom combineren van deze signalen. 10. A feeding device according to any one of the recited sions 5-9, characterized in that the extraction means comprise a plurality of inputs for the taking of a plurality of signals from the computer, and between the reduction means and the afgif-temiddelen means are connected upstream of it a 15 single feed stream combining these signals.
11. Voedingsinrichting volgens conclusie 10, met het kenmerk, dat de omzettingsmiddelen en de combina-tiemiddelen in een elektronische schakeling samengevoegd zijn. 11. A feeding device according to claim 10, characterized in that the conversion means and the combina-tiemiddelen are combined in an electronic circuit.
12. Voedingsinrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de elektronische schakeling een geïntegreerde schakeling (IC) is. 12. A feeding device according to claim 11, characterized in that the electronic circuit is an integrated circuit (IC).
13. Voedingsmiddelen volgens één der conclusies 5-12 met het kenmerk, dat het of elk signaal wordt afge-25 nomen van een RS232-uitgang van de computer. 13. Food products according to any one of claims 5-12, characterized in that the or each signal is taken out from a 25-RS232 output of the PC. Τ0Θ9546 Τ0Θ9546
NL1009546A 1998-07-02 1998-07-02 Method and device for supplying power to a computer connected to a peripheral device. NL1009546C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009546A NL1009546C2 (en) 1998-07-02 1998-07-02 Method and device for supplying power to a computer connected to a peripheral device.
NL1009546 1998-07-02

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009546A NL1009546C2 (en) 1998-07-02 1998-07-02 Method and device for supplying power to a computer connected to a peripheral device.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1009546C2 true NL1009546C2 (en) 2000-01-10

Family

ID=19767415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1009546A NL1009546C2 (en) 1998-07-02 1998-07-02 Method and device for supplying power to a computer connected to a peripheral device.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1009546C2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000058814A1 (en) * 1999-03-31 2000-10-05 Unilever Plc Supply of power to a periheral
WO2004114104A1 (en) * 2003-06-17 2004-12-29 Honeywell International Inc. Method and apparatus for deriving power from time-varying signals
CN102236073A (en) * 2010-04-29 2011-11-09 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 Test fixture and method for controlling computer power switch by using test fixture

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0663634A2 (en) * 1994-01-14 1995-07-19 Sun Microsystems, Inc. Smart switch
WO1998010344A1 (en) * 1996-09-04 1998-03-12 Penware Systems, Inc. Powering signature pad from lap-top computer
US5754890A (en) * 1996-02-01 1998-05-19 Microsoft Corporation System for automatic identification of a computer data entry device interface type using a transistor to sense the voltage generated by the interface and output a matching voltage level

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0663634A2 (en) * 1994-01-14 1995-07-19 Sun Microsystems, Inc. Smart switch
US5754890A (en) * 1996-02-01 1998-05-19 Microsoft Corporation System for automatic identification of a computer data entry device interface type using a transistor to sense the voltage generated by the interface and output a matching voltage level
WO1998010344A1 (en) * 1996-09-04 1998-03-12 Penware Systems, Inc. Powering signature pad from lap-top computer

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000058814A1 (en) * 1999-03-31 2000-10-05 Unilever Plc Supply of power to a periheral
WO2004114104A1 (en) * 2003-06-17 2004-12-29 Honeywell International Inc. Method and apparatus for deriving power from time-varying signals
CN102236073A (en) * 2010-04-29 2011-11-09 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 Test fixture and method for controlling computer power switch by using test fixture

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6937490B2 (en) Dual input AC and DC power supply having a programmable DC output utilizing a modular programmable feedback loop
JP3628654B2 (en) Apparatus for supplying controlled power to the integrated circuit
RU2323514C2 (en) Programmable power converter
US7554828B2 (en) Power converter with retractable cable system
RU2219646C2 (en) Power supply (alternatives)
US7043648B2 (en) Multiprocessor power supply system that operates a portion of available power supplies and selects voltage monitor point according to the number of detected processors
CN100555790C (en) Method and apparatus for aggregating power from multiple sources
CN1066290C (en) High-voltage dc transmission system
JP4524185B2 (en) Low power physical layer of the industrial transmitter bus
US6000042A (en) Fault detection on a dual supply system for a universal serial bus system
US4276590A (en) Current sharing modular power system
US6791853B2 (en) Dual input AC/DC power converter having a programmable peripheral power hub module
US8880909B2 (en) Auto-detect polling for correct handshake to USB client
EP1662643B1 (en) Low voltage logic operation using higher voltage supply levels
JP4084684B2 (en) Method and apparatus for output voltage adjustment in the switch mode power supply, which is the primary control
TWI279972B (en) Electric power system
KR101016879B1 (en) Bus controlled power switch
US7593756B2 (en) Detection for high powered devices
KR20040073741A (en) Power supply apparatus for motor
EP1054504B1 (en) AC and DC input power supply
US4901217A (en) Digital input power supply and method
JPH1169814A (en) Power supply units and control circuit for parallel operations thereof
JP3752225B2 (en) Active common mode filter which is connected to the A-c line
JP2003298477A (en) Power line communication modem
US7685440B2 (en) Switch with fully isolated power sourcing equipment control

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20030201