NL1009359C2 - Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam. - Google Patents

Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam.

Info

Publication number
NL1009359C2
NL1009359C2 NL1009359A NL1009359A NL1009359C2 NL 1009359 C2 NL1009359 C2 NL 1009359C2 NL 1009359 A NL1009359 A NL 1009359A NL 1009359 A NL1009359 A NL 1009359A NL 1009359 C2 NL1009359 C2 NL 1009359C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
pattern
laser beam
surface
information
characterized
Prior art date
Application number
NL1009359A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Rudolf Jacobus Antonius Voort
Original Assignee
Rudolf Jacobus Antonius Marie
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
  • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
  • B23K26/02Positioning or observing the workpiece, e.g. with respect to the point of impact; Aligning, aiming or focusing the laser beam
  • B23K26/06Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing
  • B23K26/064Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by means of optical elements, e.g. lenses, mirrors or prisms
  • B23K26/066Shaping the laser beam, e.g. by masks or multi-focusing by means of optical elements, e.g. lenses, mirrors or prisms by using masks

Abstract

A reflection surface matrix is introduced into the optical arrangement and parts of it are selectively removed from or added to the beam in order to create the pattern. A method for applying a chosen pattern containing information characters in a material surface (6') uses a laser source (1) to generate a beam (2) which is directed against the surface using an optical arrangement (3-5). The beam is passed through the optical arrangement whilst the pattern is introduced into it. A reflection surface is used to reflect the beam passing through the optical arrangement and the pattern is created by introducing and/or removing selected parts of the reflection surface with respect to the beam. An Independent claim is also included for the pattern forming device, containing a reflective surface formed by a matrix comprising m x n adjacent sub-surfaces.

Description

Titel: Werkwijze en inrichting voor het aanbrengen van een patroon van informatie-kenmerken in een materiaaloppervlak met behulp van een laserbundel. Title: Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam.

5 De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het aanbrengen van een patroon van informatie-kenmerken in een materiaaloppervlak met behulp van een laserbundel, welke laserbundel in een laserbron wordt opgewekt en door een optisch stelsel naar het materiaaloppervlak wordt geleid en 10 waarbij tijdens de stralengang door het optisch stelsel in de laserbundel het patroon van informatie-kenmerken wordt aangebracht. 5 The present invention relates to a method for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam, which laser beam is generated in a laser source and is directed to the material surface by an optical system and 10, wherein in the beam path by the optical system in the laser beam, the pattern of information-characteristics is applied.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een inrichting voor het aanbrengen van een patroon van informatiekenmerken 15 in een materiaaloppervlak met behulp van een laserbundel, omvattende een laserbron, een optisch stelsel voor het leiden van de laserbundel vanuit de laserbron naar het materiaaloppervlak, alsmede een van het optisch stelsel deeluitmakende aanstuurbare patroongenereer-eenheid voor het 20 genereren van het patroon van informatie-kenmerken in de laserbundel. The invention also relates to a device for the application of a pattern of information characteristics 15 at a material surface with the aid of a laser beam, comprising a laser source, an optical system for directing the laser beam from the laser source to the material surface, as well as one of the optical system forming part controllable pattern generation unit 20 for generating the pattern of information-characteristics in the laser beam.

Het is algemeen bekend, dat met behulp van laserbronnen allerlei markeringen in het oppervlak van allerlei materialen aan te brengen zijn. It is well known that with the aid of laser sources to apply to all kinds of marks in the surface of a variety of materials. Een hierboven beschreven werkwijze en 25 inrichting is bijvoorbeeld bekend uit het Amerikaanse octrooischrift nr. 4,818,835 van Hitachi Ltd. An above-described method and 25 apparatus is for example known from U.S. Pat. No. 4,818,835 of Hitachi, Ltd. uit Japan. from Japan. In de inrichting volgens US-A-4,818,835 wordt met behulp van de laserbundel van een laserbron een karakter in het oppervlak van een voorwerp aangebracht. In the device according to US-A-4,818,835 is a character provided in the surface of an object with the aid of the laser beam from a laser source. Teneinde het aan te brengen 30 karakter als informatie-kenmerk in de laserbundel op te nemen, wordt de laserbundel door een aanstuurbaar vloeibaar kristalpaneel geleid, waarbij de vloeibare kristalsegmenten van het paneel gezamenlijk aangestuurd het karakter vormen. In order to provide 30 as a character-information to be recorded, characterized in the laser beam, the laser beam is passed through a controllable liquid crystal panel, wherein the liquid crystal segments of the panel together constitute the character controlled.

De bovenvermelde werkwijze en inrichting hebben echter 35 als nadeel, dat een dergelijk vloeibaar kristalpaneel de toepassingsmogelijkheden voor het aanbrengen van informatie-kenmerken met een laserbundel beperkt. However, the above-mentioned method and device 35 as a disadvantage that such a liquid crystal panel limits the application possibilities for the arrangement of information-features with a laser beam. Teneinde beschadiging aan het kwetsbare vloeibare kristalpaneel door de invallende 1009359 2 laserbundel te voorkomen, dienen consessies aan de bundel-eigenschappen (golflengte, energie, etc.) te worden gedaan. In order to prevent damage to the vulnerable liquid crystal panel by the incident second laser beam 1009359, should be done concessions to the beam characteristics (wavelength, energy, etc.). Hierdoor is het met de huidige laserbundels in combinatie met een dergelijk vloeibaar kristalpaneel niet mogelijk om onder 5 behoud van scherpte, beeldkwaliteit en resolutie patronen van informatie-kenmerken met zeer kleine afmetingen in een oppervlak aan te brengen. As a result, it is with the current laser beams in conjunction with such a liquid crystal panel is not possible to apply under 5 while maintaining sharpness, image quality and resolution patterns of information-features having very small dimensions in a surface.

Hoewel dergelijke patronen van informatie-kenmerken, welke door de inrichting volgens US-A-4,818,835 zijn 10 gegenereerd, zowel machinaal als visueel af te lezen zijn, kunnen zij vanwege hun grote afmetingen enkel op vlakke oppervlakken worden aangebracht. Although such patterns of information characters, which are 10 generated by the apparatus according to US-A-4,818,835, both mechanically and visually be read, they can only be applied to flat surfaces, because of their large dimensions. Teneinde de functionaliteit van het vloeibare kristalpaneel te behouden, moet een laserbundel met "zachtere" bundeleigenschappen worden 15 toegepast of dient het patroon van informatie-kenmerken pulsgewijs in het oppervlak te worden aangebracht. In order to maintain the functionality of the liquid crystal panel, a laser beam of "softer" beam characteristics 15 must be applied or is to be applied to the pattern of information-wise pulse characteristics in the surface. Deze maatregelen ter bescherming van het vloeibare kristalpaneel beperken echter eveneens de scherpte, de resolutie en de beeldkwaliteit van het uiteindelijk in het oppervlak 20 aangebrachte informatiepatroon. These measures to protect the liquid crystal panel, however, also limit the sharpness, the resolution and the image quality of the end surface 20 in the information pattern.

De uitvinding beoogt aan de bovengenoemde bezwaren tegemoet te komen en een werkwijze alsmede een inrichting te verschaffen, waarmee, ongeacht de samenstelling en vorm van het oppervlak, patronen van informatie-kenmerken van 25 willekeurige afmetingen en met een verbeterde scherpte, resolutie en beeldkwaliteit in een materiaaloppervlak kunnen worden aangebracht, zonder dat daarbij concessies aan de bundeleigenschappen hoeven worden gedaan. The invention aims to meet the above-mentioned drawbacks, and a method as well as to provide a device, by which, irrespective of the composition and shape of the surface, patterns of information-characteristics of 25 random measurements, and having an improved sharpness, resolution, and picture quality in a material surface can be made, without concessions need to be made to the beam characteristics.

De werkwijze volgens de uitvinding wordt daartoe 30 gekenmerkt, doordat de laserbundel tijdens de stralengang door het optisch stelsel via een samengesteld reflectie-oppervlak wordt gereflecteerd en dat het patroon van informatie-kenmerken in de laserbundel wordt verkregen door één of meerdere delen van het samengesteld reflectie-35 oppervlak in en/of uit het gemeenschappelijke vlak van reflectie te brengen. The process 30 for this purpose is characterized according to the invention in that the laser beam during the path of rays is reflected by the optical system by means of a composite reflecting surface, and that the pattern of information-characteristics are obtained in the laser beam through one or more portions of the composite reflection -35 surface to be put into and / or out of the common plane of reflection. Het op een samengesteld reflectie-oppervlak te laten invallen van een laserbundel, waarvan delen in of uit het gemeenschappelijke vlak van een reflectie 1009359 3 te brengen zijn en niet zoals bij de bekende werkwijzen door een stralingsgevoelig vloeibaar kristalpaneel, maakt de toepassing van "hardere" laserbundels mogelijk. The view to be incident a composite reflecting surface of a laser beam, which bring parts into or out of the common plane of a reflection 1009359 3, and not, as in the known processes by a radiation-sensitive liquid crystal panel, makes the use of "harder" laser beams. Er hoeven immers geen concessies aan de bundeleigenschappen van de 5 gebruikte laserbundel te worden gedaan, waardoor scherpere en kwalitatief betere informatiepatronen met een verbeterde resolutie in het te bewerken oppervlak worden aangebracht. There have, after all, no concessions should be made to the beam characteristics of the fifth laser beam used, which are made sharper and better quality information patterns with improved resolution in the surface to be processed. Tevens kan het informatie-patroon in één stap in het oppervlak worden aangebracht, hetgeen niet alleen de beeld-10 kwaliteit van het aangebrachte informatie-patroon, alsook de snelheid en efficiëntie van de werkwijze ten goede komt. In addition, the information pattern may be applied in a single step in the surface, which not only the image 10 quality of the applied information pattern, as well as the speed and efficiency of the process is beneficial.

Daarnaast kan de werkwijze volgens de uitvinding daartoe zijn gekenmerkt, doordat na reflectie door het samengesteld reflectie-oppervlak de laserbundel via een convergerende 15 lens op het materiaaloppervlak wordt gericht. In addition, the method according to the invention thereto is characterized, in that, after reflection by the reflection surface composed of the laser beam through a converging lens 15 is directed onto the material surface. Hierdoor is het mogelijk om onder behoud van scherpte, resolutie en beeldkwaliteit patronen van informatie-kenmerken met zeer kleine afmetingen in het oppervlak aan te brengen, welk oppervlak als bijkomend voordeel dientengevolge niet vlak, 20 maar eventueel ook gekromd kan zijn. As a result, it is possible to, while maintaining sharpness, resolution and picture quality patterns of applying information-features having very small dimensions in the surface, which surface is the additional advantage as a result is not flat, but possibly 20 also may be curved. Tevens is het uit beveiligingsoogpunt mogelijk om patronen van informatie-kenmerken met zeer kleine afmetingen op niet in het oog springende plaatsen aan te brengen. It is also from security point of view possible to patterns of information-features having very small dimensions on not eye-catching places to apply.

Volgens een ander kenmerk wordt de werkwijze volgens de 25 uitvinding gekenmerkt, doordat door het samengesteld reflectie-oppervlak een patroon van informatie-kenmerken in de vorm van een mx n-matrix wordt verkregen. According to another feature is characterized in the method according to the 25th invention, in that is obtained by the reflection surface composed of a pattern of information-features in the form of an mx n matrix. Mede doordat de aan te brengen patronen van informatie-kenmerken niet noodzakelijkerwijs visueel afleesbaar hoeven te zijn, kan met 30 het samengesteld reflectie-oppervlak een willekeurig pointillisch patroon van informatie-kenmerken worden gecreëerd, dat vervolgens weer op machinale wijze af te lezen is. Partly because the to bring patterns of information attributes are not necessarily have to be visually readable, 30 can be composed of the reflection surface to create a random pattern of information-pointillisch characteristics, which is then again be read mechanically.

Daarnaast wordt de werkwijze volgens de uitvinding 35 gekenmerkt, doordat voor het aanbrengen van het patroon van informatie-kenmerken in het materiaaloppervlak een gepulste gasontladen laserbundel met een golflengte kleiner dan 400 nm wordt toegepast. In addition, the method according to the invention 35 is characterized in that for the application of the pattern of information-characteristics in the material surface a pulsed laser beam is applied gasontladen having a wavelength less than 400 nm. Door de toepassing van een samengesteld 1009359 4 reflectie-oppervlak is het nu mogelijk om laserbronnen met zodanige "hardere" bundeleigenschappen toe te passen, waardoor, qua scherpte, resolutie en beeldkwaliteit, sterk verbeterde patronen van informatie-kenmerken in het oppervlak 5 aan te brengen zijn. By the use of a composite 1009359 fourth reflection surface, it is now possible to use laser sources with such a "harder" beam properties, thus, to apply in terms of sharpness, resolution and image quality, improved patterns of information-characteristics in the surface 5 to be.

De inrichting volgens de uitvinding wordt gekenmerkt, doordat de aanstuurbare patroongenereereenheid een samengesteld reflectie-oppervlak omvat, bestaande uit een matrix van mxn aan elkaar grenzende deeloppervlakken en dat voor 10 het aanbrengen van een patroon van informatie-kenmerken één of meerdere van de mxn deeloppervlakken in en/of uit het gemeenschappelijk reflectie-vlak brengbaar zijn. The device according to the invention is characterized in that said controllable pattern generating unit comprises a composite reflecting surface, comprising a matrix of mxn contiguous part surfaces, and in that for 10, the application of a pattern of information-feature one or more of the mxn part surfaces in and / or from the common reflection plane can be brought.

Daarbij is het reflecterende oppervlak samengesteld uit mxn deelprisma1s. In addition, the reflecting surface is composed of mxn deelprisma1s. Door de toepassing van een samengesteld 15 reflectie-oppervlak, waarvan deeloppervlakken in of uit het gemeenschappelijk reflectie-vlak te brengen zijn en het patroon van informatie-kenmerken door middel van reflectie en niet zoals bij de bekende inrichting door middel van absorptie in de laserbundel wordt aangebracht, hoeven geen 20 concessies aan de bundeleigenschappen gedaan te worden. By the use of a composite 15-reflection surface, of which portion surfaces on or off to bring the common reflection plane, and the pattern of information-characteristics, by means of reflection and not as in the known apparatus by means of absorption in the laser beam is provided a 20 concessions need to be made to the beam characteristics. Integendeel, met de uitvinding kan een zodanige "hardere" laserbundel worden toegepast, waardoor qua scherpte, resolutie en beeldkwaliteit verbeterde patronen van informatie-kenmerken in oppervlakken kunnen worden 25 aangebracht. On the contrary, with the invention can be used in such a "harder" laser beam, so that in terms of sharpness, resolution, and image quality improved patterns of information attributes in surfaces 25 can be provided.

Volgens een uitvoeringsvorm wordt de inrichting gekenmerkt, doordat de randen van het reflectie-oppervlak van elke deelprisma niet-reflecterend zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld door zwarting of mattering. According to one embodiment the device is characterized in that the edges of the reflection surface of each prism portion of non-reflective be carried out, for example, by blackening or matting. Dit verbetert het 30 onderscheidend vermogen tussen de deelprisma's aanzienlijk, waardoor een patroon van informatie-kenmerken met een verbeterde scherpte, resolutie en beeldkwaliteit aan te brengen is. This improves distinctiveness 30 between the sub-prisms significantly, which is to apply a pattern of information-features having an improved sharpness, resolution and image quality.

Volgens een ander kenmerk kan de inrichting volgens de 35 uitvinding gekenmerkt zijn, doordat het samengesteld reflectie-oppervlak onder een hoek a van 45° ten opzichte van de stralengang van de laserbundel staat opgesteld. According to another characteristic, the apparatus may be characterized according to the 35th invention, in that the composite reflection surface is arranged at an angle a of 45 ° with respect to the beam path of the laser beam. Daarnaast kan de inrichting volgens de uitvinding gekenmerkt zijn, 1009359 5 doordat de laserbundel na reflectie door het samengesteld reflectie-oppervlak via een convergerende lens op het te markeren materiaaloppervlak invalt. In addition, the apparatus may be characterized according to the invention, 1009359 5 in that the laser beam after reflection by the reflection surface composed of incident via a converging lens onto the material surface to be marked. Door deze convergerende werking op de laserbundel is het mogelijk om het patroon van 5 informatie-kenmerken met hele kleine afmetingen en onder behoud van scherpte, resolutie en beeldkwaliteit in het te makeren materiaaloppervlak aan te brengen. Due to this converging action of the laser beam, it is possible to apply the pattern of five information-features having very small dimensions and with retention of sharpness, resolution and image quality in the material surface to be makeren. Hierdoor is de inrichting uitermate geschikt om, ongeacht de vorm van het oppervlak patronen van informatie-kenmerken met zeer kleine 10 afmetingen op niet in het oog springende plaatsen aan te brengen. As a result, the apparatus is extremely suitable for, regardless of the shape of the surface patterns of information-features having very small dimensions on 10 out of the eye-catching places to apply.

Daarnaast wordt de inrichting volgens de uitvinding gekenmerkt, doordat de laserbron een gepulste gas-ontladingslaserbron is, de laserbundel een golflengte kleiner 15 dan 400 nm bezit en op het oppervlak van edelmetalen, in het bijzonder van sieraden invalt. In addition, the device is characterized according to the invention in that the laser source is a pulsed gas-discharge laser source, the laser beam has a wavelength of less than 400 nm, and 15 on the surface of noble metals, is incident, in particular, of jewelery.

Daarnaast kan de inrichting volgens de uitvinding worden gekenmerkt, doordat de inrichting tevens een afleeseenheid omvat voor het aflezen van het in het materiaaloppervlak 20 aangebrachte patroon van informatie-kenmerken. In addition, the device according to the invention may be characterized in that the device also comprises a read-out unit for reading the pattern of information-arranged characteristics in the material surface 20. Daarbij kan de afleeseenheid opto-electronische afleesapparatuur, bijvoorbeeld een tv-camera en een beeldverwerkingseenheid omvatten. In addition, the display unit can be opto-electronic reading equipment, for example, comprise a television camera and an image processing unit.

25 De uitvinding zal nu aan de hand van een tekening nader worden toegelicht, welke tekening achtereenvolgens toont: figuur 1 een schematische weergave van een uitvoeringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding; 25 The invention will now by reference to a drawing will be explained in more detail, which drawing successively shows in: Figure 1 a schematic representation of an embodiment of the device according to the invention; figuur 2 een uitvergroting van een uitvoeringsvorm van 30 de inrichting volgens de uitvinding volgens figuur 1; Figure 2 is an enlargement of an embodiment 30 of the device according to the invention according to Figure 1; figuur 3a, 3b en 3c specifieke uitvoeringsvormen van een onderdeel van de inrichting volgens figuren 1 en 2. Figure 3a, 3b and 3c show particular embodiments of a component of the device according to Figures 1 and 2.

Figuur 1 toont een uitvoeringsvorm van een inrichting 35 volgens de uitvinding. Figure 1 shows an embodiment of a device 35 according to the invention. De inrichting omvat een laserbron 1, welke een laserbundel 2 opwekt en uitzendt. The device comprises a laser source 1, which generates a laser beam 2 and emits. Alvorens op het oppervlak 6' van een te bewerken voorwerp 6 in te vallen, wordt de laserbundel 2 via een optisch stelsel (3, 4, 5) 1 009359 6 geleid. Prior to the surface 6 'of an object to be processed 6 to fall in, the laser beam is 2 through an optical system (3, 4, 5) 1 009359 6 are guided. Het het aanduidingscijfer 3 is een lens aangeduid, welke deel uitmaakt van het optisch stelsel 3, 4, 5 en welke dient om de laserbundel 2 om te zetten naar een parallelle laserbundel. It the designation numeral 3 denotes a lens, which forms part of the optical system 3, 4, 5, and which serves to cause the laser beam 2 to be converted into a parallel laser beam. De parallelle laserbundel 2' valt in op een 5 patroongenereereenheid 4, waarvan de constructie en het functioneren verderop in de beschrijving zal worden toegelicht. The parallel laser beam 2 'is incident on a fifth pattern generating unit 4, the construction and operation hereinafter in the specification will be explained. De patroongenereereenheid 4 bezit een reflectie-oppervlak 9, waarop de laserbundel 2 wordt gereflecteerd in de richting van de lens 5. Door de patroongenereereenheid 4 10 wordt op verderop beschreven wijze in de laserbundel 2 een willekeurig patroon van informatie-kenmerken aangebracht, welk patroon in het oppervlak 6' van het voorwerp 6, bijvoorbeeld een metaaloppervlak, wordt aangebracht. The pattern generating unit 4 has a reflection surface 9, on which the laser beam 2 is reflected in the direction of the lens 5. Due to the pattern generating unit 4, 10 is applied to later-described manner, in the laser beam 2, a random pattern of information-characteristics, where in the surface 6 'of the object 6, for example a metal surface, is applied. Het voorwerp 6 is bij voorkeur een van edelmetaal vervaardigd 15 sieraad, welke door deze inrichting van een unieke code kan worden voorzien. The article 6 is preferably of a noble metal made piece of jewelry 15, which can be provided by this device of a unique code.

Nadat de laserbundel 2' door het reflectie-oppervlak 9 van de patroongenereereenheid 4 is gereflecteerd, wordt deze, nu voorzien van het patroon van informatie-kenmerken, 20 door een lens 5 geleid. After the laser beam 2 'by the reflective surface 9 of the pattern generating unit 4 is reflected, it is, now provided with the pattern of characteristics of information, 20 is guided through a lens 5. De lens 5 is bij voorkeur een convergerende lens, welke de laserbundel 2 focusseert op het oppervlak 6' van het voorwerp 6. The lens 5 is preferably a converging lens, which focuses the laser beam 2 on the surface 6 'of the article 6.

In de figuur 2 is meer gedetailleerd het optisch stelsel 3, 4, 5 van de inrichting uit de figuur 1 weergegeven. In the figure 2 is more detailed, the optical system 3, 4, 5 of the device from Figure 1 is shown. Het 25 optisch stelsel toont de lens 3, welke de door de laserbron 1 gegenereerde laserbundel 2 orazet in een parallelle laserbundel 2'. The optical system 25, shows the lens 3, which is the laser beam 2 orazet generated by the laser source 1 into a parallel laser beam 2 '. Deze laserbundel 2' valt in op het reflectievlak 9 van de patroongenereereenheid 4, is opgebouwd uit een willekeurig aantal tegen elkaar geplaatste deelprisma's, hier 30 aangeduid met 7a - 7e. This laser beam 2 'is incident on the reflective surface 9 of the pattern generating unit 4, is made up of an arbitrary number of juxtaposed sub-prisms, 30, here indicated by 7a - 7e. De eindoppervlakken van de deel-prisma's 7a - 7e zijn zodanig gefacetteerd, dat zij een gemeenschappelijk reflectievlak 9 vormen. The end surfaces of the sub-prisms 7a - 7e are faceted in such a way, that they have a common reflection surface 9 forms. De laserbundel 2' valt onder een hoek in op het samengesteld reflectievlak 9. The laser beam 2 'is covered by an angle on the composite reflective surface 9.

! ! Deze hoek, hier weergegeven met het teken a, bedraagt volgens j 35 de uitvinding bijvoorkeur 45°. This angle, represented here with the sign a, j 35 according to the invention is preferably 45 °.

Het gewenste patroon van informatie-kenmerken kan door ! The desired pattern of information attributes can by! de patroongenereereenheid 4 in de laserbundel 2 worden aangebracht door één of meerdere willekeurige deelprisma's * » p 1009359 7 7a - 7e in en/of uit het gemeenschappelijk reflectievlak 9 te verplaatsen. The pattern generating unit 4 are arranged in the laser beam 2 by one or a plurality of arbitrary sub-prisms * »p 7 1009359 7a - 7e in and / or out to move the common reflection surface 9. Hiertoe is het samenstel van deelprisma's 7a -7e gekoppeld met een aansturing 8, welke afhankelijk van het gewenste patroon van informatie-kenmerken de desbetreffende 5 deelprisma's in of uit het gemeenschappelijk reflectievlak 9 brengt. For this purpose, the assembly of sub-prisms 7a -7e coupled to a driver 8, which, depending on the desired pattern of characteristics of information makes the corresponding 5 sub-prisms in or out of the common reflection surface 9. Zoals de figuur 2 toont zijn van het samenstel van de deelprisma's 7a - 7e de deelprisma's 7b en 7d door de aansturing 8 uit het gemeenschappelijk reflectievlak 9 verplaatst (in de richting van de pijlen). As the figure 2 shows, the assembly of the sub-prisms 7a - 7e, the sub-prisms 7b and 7d moved by the drive 8 from the common reflection surface 9 (in the direction of the arrows).

10 De verplaatsing in en/of uit het gemeenschappelijk reflectievlak 9 van de verschillende deelprisma's 7a - 7e kan op bijvoorbeeld (servo)mechanische wijze door de aansturing 8 worden uitgevoerd. 10, the movement in and / or out of the common reflection surface 9 of the various sub-prisms 7a - 7e can be performed on, for example, (servo) mechanical manner by the control 8. Het verplaatsen van deze deelprisma's kan echter ook op bijvoorbeeld een elektro-15 magnetische of op een andere wijze plaatsvinden. The movement of this sub-prisms, however, can also take place on, for example, an electro-magnetic, or 15 in a different manner.

De onder de hoek α op het gemeenschappelijk reflectie-vlak 9 invallende laserbundel 2' wordt enkel door de gefacetteerde deeloppervlakken van die deelprisma's 7a - 7e gereflecteerd, die in het gemeenschappelijke reflectievlak 9 20 liggen. The lower the angle α to the common reflection surface 9 incident laser beam 2 'is used solely by the faceted part surfaces of which form prisms 7a - 7e reflected, which lie in the common reflection surface 9, 20. De laserbundel 2', welke in dit voorbeeld op de deeloppervlakken 10 van de deelprisma's 7b en 7d invalt, wordt niet gereflecteerd, maar door de patroongenereereenheid 4 geabsorbeerd. The laser beam 2 ', which in this example on the part surfaces 10 of the sub-prisms is incident 7b and 7d, is not reflected but absorbed by the pattern generating unit 4. Hierdoor bezit de gereflecteerde, coherente, parallelle laserbundel 2'' een patroon van gereflecteerd 25 licht en niet-gereflecteerd gedeelten. As a result, possesses the reflected, coherent, parallel laser beam 2 '', a pattern of light 25 is reflected and non-reflected portions. De gedeelten van de laserbundel 2', welke niet gereflecteerd zijn door het gemeenschappelijk reflectievlak 9, zijn in de figuur gearceerd aangegeven. The portions of the laser beam 2 ', which are not reflected by the common reflecting surface 9, are shaded in the Figure. De laserbundel 2'' wordt vervolgens via de lens 5 geconvergeerd en valt in op het oppervlak 6' van 30 het voorwerp 6. The laser beam 2 '' is then converged through the lens 5 and is incident on the surface 6 'of the object 30 6.

Laserlicht heeft de kenmerkende eigenschap dat het, afhankelijk van de bundeleigenschappen, het oppervlak waarop het invalt lokaal aan kan tasten. Laser light has the characteristic property that it, depending on the beam characteristics, the surface on which it is incident may be scanned locally. Hierdoor zullen de gereflecteerde, niet-gearceerde gedeelten van de laserbundel 35 2 het oppervlak 6' conform het door de patroongenereer- eenheid 4 gegenereerde patroon lokaal aantasten. As a result, the reflected, non-cross-hatched portions of the laser beam will be 35 2, the surface 6 'in accordance with the patroongenereer- unit 4 by the generated pattern corrode locally. Dit patroon in het oppervlak 6' is vergroot weergegeven in de figuur 2a. This pattern in the surface 6 'is shown enlarged in Figure 2a.

Het convergeren van de laserbundel 2'' door de lens 5 1009359 8 dient een tweeledig doel. The converging the laser beam 2 '' through the lens 5 1009359 8 serves a twofold purpose. Allereerst ontstaat op het oppervlak 6' van het voorwerp 6 een beeld met kleine tot zeer kleine afmetingen. First of all, formed on the surface 6 'of the object 6 is an image having small to very small dimensions. Hierdoor is het mogelijk om met de inrichting volgens de uitvinding in het oppervlak 6' van 5 bijvoorbeeld juwelen 6 op niet in het oog springende plaatsen een patroon van informatie-kenmerken aan te brengen, welke nauwelijks voor het oog zichtbaar zijn. As a result, it is possible with the device according to the invention, in the surface 6 'of jewelery, for example, 5 to 6 is not in the prominent places to provide a pattern of information-features, which are barely visible to the eye. Tevens kan het verkleinde patroon ongeacht de samenstelling en vorm van het oppervlak 6' worden aangebracht, hetgeen de toepassings-10 mogelijkheden van de inrichting aanzienlijk vergroot. The scaled-down pattern regardless of the composition and shape of the surface can also 6 'be provided, which considerably increases the application possibilities of the device-10.

Ten tweede kan door de convergering door de lens, eventueel in combinatie met een "hardere" laserbundel, het patroon van informatie-kenmerken in één stap in het oppervlak worden aangebracht en hoeft dit niet meer, om beschadiging 15 aan de kwetsbare onderdelen van de bekende inrichtingen te voorkomen, staps- of pulsgewijs uitgevoerd te worden. Secondly, by the converging ring through the lens, possibly in combination with a "harder" laser beam, the pattern of information-characteristics are to be applied in a single step in the surface, and this does not need anymore, to prevent damage 15 to the vulnerable components of the known to prevent devices, staps- or pulse-wise to be performed.

Hierdoor wordt een informatie-patroon met een sterk verbeterde scherpte, resolutie en beeldkwaliteit verkregen, hetgeen het aflezen van het informatie-patroon op een meer 20 betrouwbare en correcte wijze door opto-electronische apparatuur, bijvoorbeeld een TV-camera mogelijk. As a result, an information pattern with a greatly improved sharpness, resolution, and image quality is obtained, which the reading of the information pattern on a 20 more reliable and correct way by opto-electronic equipment, for example, a TV-camera as possible.

De figuur 2a toont het bovenaanzicht van het oppervlak 6·, waarvan gedeelten overeenkomstig het door de patroon-genereereenheid 4 in de laserbundel 2 aangebrachte patroon 25 van informatie-kenmerken door de inwerking van de laserbundel zijn aangepast cq geëtst. The figure 2a shows the top view of the surface 6 ·, portions of which in accordance with the pattern by the generating unit 4 in the laser beam 2 applied pattern 25 of information-characteristics by the action of the laser beam are adjusted or etched. Deze gedeelten komen overeen met het invallende laserlicht van de laserbundel 2, dat door de gefacetteerde deeloppervlakken 10 van de deelprisma's 7a, 7c respektievelijk 7e is gereflecteerd. These portions correspond to the incident laser light of the laser beam 2, which by the faceted surface portion 10 of the sub-prisms 7a, 7c, 7e, respectively, is reflected. Aangezien de op de 30 deeloppervlakken 10 van de deelprisma's 7b en 7d invallende laserbundel niet is gereclecteerd, zijn de overeenkomstige gedeelten van het oppervlak 6' niet belicht en derhalve niet aangetast. Since the part 30 on the surfaces 10 of the sub-prisms 7b and 7d incident laser beam is not gereclecteerd, the corresponding portions of the surface 6 'is not exposed and therefore is not affected.

De figuren 3a, 3b en 3c tonen specifieke uitvoerings-35 vormen van als een mxn matrix uitgevoerd samenstel van deelprisma's van de aanstuurbare patroongenereereenheid 4. Figures 3a, 3b and 3c show specific embodiments of 35 form as a mxn matrix carried out assembly of sub-prisms of said controllable pattern generating unit 4.

In de figuur 3a is het samenstel van deelprisma's opgebouwd als een 1x5 matrix. In the Figure 3a, the set of sub-prisms constructed as a 1x5 matrix. Zoals hierboven beschreven zijn de 5 ; As described above, the 5; 100935? 100935? 9 tegen elkaar geplaatste lijnprisma's nl - n5 afhankelijk van het gewenste patroon van informatie-kenmerken in of uit het gemeenschappelijk reflectievlak 9 te brengen. 9, placed against one another line prisms nl - n 5 depending on to apply the desired pattern of characteristics of information into or out of the common reflection surface 9. Na reflectie, convergering en inval op het oppervlak 6' van de laserbundel 5 2 wordt een beeld verkregen, zoals dat in de bijbehorende cirkel is getoond. After reflection, converging and incident on the surface 6 'of the laser beam 5 2, an image is obtained, as is shown in the associated circle. Dit beeld is samengesteld uit een aantal donkere cg aangetaste gedeelten en lichte cq niet aangetaste gedeelten van het oppervlak 6' . This image is composed of a plurality of dark and light portions cg affected or unaffected areas of the surface 6 '. De aangetaste gedeelten van het oppervlak 6' zijn verkregen door de 10 inwerking van de laserbundel, dat door de overeenkomstige deelprisma is gereflecteerd. The diseased portions of the surface 6 'are obtained by the action of the laser beam 10, which has been reflected by the corresponding partial prism. De op de uit het gemeenschappelijk reflectievlak verplaatste deelprisma's (hier n2 en n4) invallende laserbundel is niet gereflecteerd, waardoor het oppervlak 6' ter plaatse niet is belicht en derhalve niet 15 is aangepast. The course of the joint on the reflection plane displaced part prisms (here, n2 and n4) incident laser beam is not reflected, making the surface 6 'on the spot is not exposed and therefore is not 15 has been adjusted. Het patroon van donkere en lichte stroken vormt een patroon van informatie-kenmerken, waarmee het behandelde voorwerp 6 kan worden aangeduid en worden geïdentificeerd. The pattern of dark and light stripes forming a pattern of information-characteristics, with which the treated article 6 can be referred to and identified.

Het zal echter duidelijk zijn dat door dit aantal (5) deelprisma's het aantal combinaties van onderscheidelijke 20 patronen van informatie-kenmerken volgens deze uitvoering beperkt is. However, it will be appreciated that by this number (5) sub-prisms, the number of combinations of actual distinction 20 patterns of information features is limited according to this embodiment. Veel meer patrooncombinaties en dientengevolge een veel groter toepassingsgebied kan worden verkregen met het samenstel van deelprisma's, zoals getoond in de figuur 3b. Many more combinations of patterns and as a result can be obtained a much larger field of application to the assembly of sub-prisms, as shown in Figure 3b. Bij deze uitvoeringsvorm zijn de deelprisma's ook 25 opgebouwd uit een matrix van mxn (m=n=5), welke elk zijn voorzien van een gefacetteerd eindoppervlak 10, die een gemeenschappelijk reflectievlak 9 vormen. In this embodiment, the splitting prisms 25, also made up of a matrix of m × n (m = n = 5), each of which is provided with a faceted end surface 10, which is a common reflection surface 9 forms.

Op overeenkomstige wijze kan elk van de mxn deel-prisma's in en/of uit het gemeenschappelijk reflectievlak 9 30 worden gebracht, teneinde een willekeurig reflectie-patroon van informatie-kenmerken te creëeren. In a similar manner, each of the mxn part-prisms, and / or are moved out of the common reflection surface 9, 30, so as to create a random pattern of information-reflection characteristics. Analoog aan het voorgaande wordt na reflectie en convergering het oppervlak 6' lokaal wel of niet belicht door de laserbundel en dienoverkomstig wel of niet aangetast. Analogous to the above, after reflection and converging the surface 6 'locally may or may not be illuminated by the laser beam, and then surmountable accordingly may or may not be affected.

35 Teneinde qua scherpte cq resolutie een patroon van informatie-kenmerken met een aanzienlijke verbeterde beeldkwaliteit te verkrijgen, kunnen, zoals getoond in de figuur 3c, de randen 10a van het gefacetteerde oppervlak 10 1 009359 10 van elke deelprisma 7 niet-reflecterend zijn uitgevoerd. 35 in order in terms of sharpness or resolution to obtain a pattern of information-features having a significant improved image quality, can, as shown in the Figure 3c, the edges 10a of the faceted surface 10 1 009 359 10 of each sub-prism 7 non-reflecting. Dit kan bijvoorbeeld worden verkregen door de randen 10a te zwarten of te matteren. For example, this can be obtained by the edges 10a to blacks or matting. In het aldus verkregen pointillisch beeld in het oppervlak 6' zijn door deze niet reflecterende 5 randen van de deeloppervlakten 10 de aangetaste gedeelten van het oppervlak 6' beter ten opzichte van elkaar te onderscheiden. In the thus-obtained pointillisch image in the surface 6 'by these non-reflecting edges 5 of the sub-areas 10 of the affected portions of the surface 6' to distinguish better with respect to one another. Het aldus in het oppervlak 6' aangebrachte patroon van informatie-kenmerken is opgebouwd uit duidelijke en scherp van elkaar te onderscheiden aangetaste gedeelten. The thus into the surface 6 'arranged pattern of information-features is constructed from clear and sharply distinct affected portions from each other.

10 Door de aldus sterk verbeterde resolutie en beeld- scherpte kan het aangebrachte patroon van informatie-kenmerken op een meer betrouwbare en correcte wijze afgelezen worden met behulp van opto-electronische apparatuur, bijvoorbeeld een TV-camera en een beeldverwerkingseenheid. 10 Due to the thus greatly improved resolution and image sharpness, the applied pattern of information characteristics are read in a more reliable and correct way by means of opto-electronic devices, for example, a TV-camera and an image processing unit. 15 Dit maakt de toepassing van de inrichting volgens de uitvinding en de aldus aan te brengen willekeurige patronen van informatie-kenmerken een uiterst betrouwbaar en veilig systeem voor het markeren en identificeren van voorwerpen 6. De bovengenoemde werkwijze en inrichting is derhalve in het 20 bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld de juweliersbranche, waar een dergelijk veilig, uitgebreid en fraude-ongevoelig systeem zeer gewenst is voor het waarmerken van juwelen en sieraden. 15 This makes the use of the apparatus according to the invention and thus to transfer arbitrary patterns of information-featuring a highly reliable and safe system for marking and identifying objects 6. The above-mentioned method and apparatus is, therefore, particularly suitable in the 20 for example, the jewelry industry, where such a safe, expanded and fraud-insensitive system is highly desirable for the authentication of jewelry and jewelry.

In het volgens de uitvinding aangebrachte patroon van 25 informatie-kenmerken kan zodoende op eenvoudige wijze bijvoorbeeld een prijsindicatie en/of informatie omtrent de ontwerper van het sieraad worden opgenomen. In the pattern of features 25 of information arranged according to the invention can thus in a simple manner, for example, be included an indication of the price and / or information on the designer of the piece of jewelery. Dit heeft als voordeel, dat fysieke prijsindicaties in de vorm van labels of stickers overbodig worden, hetgeen een esthetisch 30 verbeterde etalering verschaft en het periodieke onderhoud en reiniging van de geëtaleerde sieraden vergemakkelijkt. This has the advantage, that physical value indication in the form of labels or stickers become unnecessary, which provides an aesthetically improved etalering 30 and facilitates the periodic maintenance and cleaning of the geëtaleerde jewelry.

Bij voorkeur is de laserbron een gepulste gasontladings-laserbron en bezit de laserbundel bij voorkeur een golflengte, kleiner dan 400 mn. Preferably, the laser source is a pulsed gas discharge laser source, and holds the laser beam preferably has a wavelength of less than 400 mn. Een dergelijke laserbron is bij 35 uitstek geschikt voor het aanbrengen van patronen in het oppervlak van edelmetalen met behulp van de werkwijze en j inrichting volgens de uitvinding. Such a laser source 35 is ideally suited for the application of patterns in the surface of precious metals by using the method and apparatus according to the j invention.

1 Het zal duidelijk zijn de toepassing van de werkwijze en j 1009359 11 inrichting volgens de uitvinding zich niet beperkt tot metaaloppervlakken, maar dat ook in het oppervlak van andere materialen, bijvoorbeeld glas en kristal, op overeenkomstige wijze patronen van informatie-kenmerken aan te brengen zijn. 1 It will be apparent, the use of the method and j 1009359 11 device according to the invention is not limited to metal surfaces, but also that to be arranged in the surface of other materials, such as glass and crystal, in a corresponding manner patterns of information-characteristics to be.

1009359 1009359

Claims (12)

 1. 1. Werkwijze voor het aanbrengen van een willekeurig patroon van informatie-kenmerken in een materiaaloppervlak 5 met behulp van een laserbundel, welke laserbundel in een laserbron wordt opgewekt en door een optisch stelsel naar het materiaaloppervlak wordt geleid en waarbij tijdens de stralengang door het optisch stelsel in de laserbundel het patroon van informatie-kenmerken wordt aangebracht, met het 10 kenmerk. 1. A method for applying a random pattern of information attributes in a material surface 5 by means of a laser beam, which laser beam is generated in a laser source and is directed to the material surface by an optical system, and wherein, during the path of rays through the optical system in the laser beam is applied to the pattern of information-characteristics, in the characteristic 10. dat de laserbundel tijdens de stralengang door het optisch stelsel via een samengesteld reflectie-oppervlak wordt gereflecteerd en dat het patroon van informatie-kenmerken in de laserbundel wordt verkregen door één of meerdere delen van het samengesteld reflectie-oppervlak in 15 en/of uit het gemeenschappelijke reflectie-vlak te brengen. in that the laser beam during the path of rays through the optical system by means of a composite reflecting surface is reflected, and that the pattern of information-characteristics in the laser beam is obtained by one or more parts of the composite reflection surface 15 and / or from the common to bring reflection plane.
 2. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat na reflectie door het samengesteld reflectie-oppervlak de laserbundel via een convergerende lens op het materiaaloppervlak wordt gericht. 2. A method according to claim 1, characterized in that, after reflection by the reflection surface composed of the laser beam through a converging lens is directed onto the material surface.
 3. 3. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat door het samengesteld reflectie-oppervlak een patroon van informatie-kenmerken in de vorm van een mx n-matrix wordt verkregen. 3. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that, to obtain a pattern of information-features in the form of an mx n matrix composite by the reflection surface.
 4. 4. Werkwijze volgens één van de voorgaande conclusies, 25 met het kenmerk, dat voor het aanbrengen van het patroon van informatie-kenmerken in het materiaaloppervlak een gepulste gasontladen laserbundel met een golflengte kleiner dan 400 nm wordt toegepast. 4. A method according to any one of the preceding claims 25, characterized in that a pulsed laser beam is applied gasontladen having a wavelength less than 400 nm for the application of the pattern of information-characteristics in the material surface.
 5. 5. Inrichting voor het aanbrengen van een patroon van 30 informatiekenmerken in een materiaaloppervlak met behulp van een laserbundel volgende één van de voorgaande werkwijzen, omvattende een laserbron, een optisch stelsel voor het leiden van de laserbundel vanuit de laserbron naar het materiaaloppervlak, alsmede een van het optisch stelsel deeluitmakende 35 aanstuurbare patroongenereereenheid voor het genereren van het patroon van informatie-kenmerken in de laserbundel, met het kenmerk, dat de aanstuurbare patroongenereereenheid een samengesteld reflectie-oppervlak omvat, bestaande uit een 1009353 i matrix van mxn aan elkaar grenzende deeloppervlakken en dat voor het genereren van een patroon van informatie-kenmerken één of meerdere van de mxn deeloppervlakken in en/of uit het gemeenschappelijke vlak van reflectie brengbaar zijn. 5. An apparatus for applying a pattern of 30 information attributes in a material surface by means of a laser beam, following one of the above methods, comprising a laser source, an optical system for directing the laser beam from the laser source to the material surface, as well as one of the optical system forming part 35 addressable pattern generating unit for generating the pattern of information-characteristics in the laser beam, characterized in that said controllable pattern generating unit comprises a composite reflecting surface consisting of a 1009353 i matrix of mxn part surfaces adjacent to each other and that for the generation of a pattern of information-feature one or more of the mxn part surfaces in and / or can be brought out of the common plane of reflection.
 6. 6. Inrichting volgens conclusie 5, met het kenmerk, dat het reflectie-oppervlak is samengesteld uit mxn deelprisma's. 6. A device according to claim 5, characterized in that the reflection surface is composed of m × n sub-prisms.
 7. 7. Inrichting volgens conclusie 5 of 6, met het kenmerk, dat de randen van het reflectie-oppervlak van elke 10 deelprisma niet-reflecterend is uitgevoerd, bijvoorbeeld door zwarting of mattering. 7. A device as claimed in claim 5 or 6, characterized in that the edges of the reflection surface of each prism portion 10 is non-reflective carried out, for example, by blackening or matting.
 8. 8. Inrichting volgens volgens één van de conclusies 5 tot en met 8, met het kenmerk, dat het samengesteld reflectie-oppervlak onder een hoek a van 45° ten opzichte van 15 de stralengang van de laserbundel staat opgesteld. 8. A device according according to any one of claims 5 to 8, characterized in that the composite reflection surface at an angle a of 45 ° with respect to 15 to the beam path of the laser beam is set up.
 9. 9. Inrichting volgens één van de conclusies 5 tot en met 8, met het kenmerk, dat de laserbundel na reflectie door het samengesteld reflectie-oppervlak via een convergerende lens op het te markeren materiaaloppervlak invalt. 9. A device according to any one of claims 5 to 8, characterized in that the laser beam after reflection by the reflection surface composed of incident via a converging lens onto the material surface to be marked.
 10. 10. Inrichting volgens één van de conclusies 5 tot en met 9, met het kenmerk, dat de laserbron een gepulste gas-ontladingslaserbron is, de laserbundel een golflengte kleiner dan 400 nm bezit en op het oppervlak van edelmetalen, in het bijzonder van sieraden invalt. 10. A device according to any one of claims 5 to 9, characterized in that the laser source is a pulsed gas-discharge laser source, the laser beam has a wavelength of less than 400 nm, and on the surface of noble metals, in particular of jewelry is incident .
 11. 11. Inrichting volgens één van de conclusies 5 tot en met 10, met het kenmerk, dat de inrichting tevens een afleeseenheid omvat voor het aflezen van het in het materiaaloppervlak aangebrachte patroon van informatie-kenmerken. 11. A device according to any one of claims 5 to 10, characterized in that the device also comprises a read-out unit for reading the pattern of information-arranged characteristics in the material surface.
 12. 12. Inrichting volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat de afleeseenheid opto-electronische afleesapparatuur omvat, bijvoorbeeld een TV-camera en een beeldverwerkings-eenheid. 12. An apparatus according to claim 11, characterized in that the read-out unit comprises opto-electronic reading equipment, for example a TV-camera and an image processing unit. * Ί pnoc Λ * Ί PNOC Λ
NL1009359A 1998-06-10 1998-06-10 Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam. NL1009359C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009359 1998-06-10
NL1009359A NL1009359C2 (en) 1998-06-10 1998-06-10 Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1009359A NL1009359C2 (en) 1998-06-10 1998-06-10 Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1009359C2 true NL1009359C2 (en) 1999-12-13

Family

ID=19767283

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1009359A NL1009359C2 (en) 1998-06-10 1998-06-10 Method and apparatus for applying a pattern of information attributes in a material surface by means of a laser beam.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1009359C2 (en)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4818835A (en) * 1987-03-02 1989-04-04 Hitachi, Ltd. Laser marker and method of laser marking
US5463200A (en) * 1993-02-11 1995-10-31 Lumonics Inc. Marking of a workpiece by light energy
EP0679469A1 (en) * 1994-04-28 1995-11-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Laser transfer machining apparatus

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4818835A (en) * 1987-03-02 1989-04-04 Hitachi, Ltd. Laser marker and method of laser marking
US5463200A (en) * 1993-02-11 1995-10-31 Lumonics Inc. Marking of a workpiece by light energy
EP0679469A1 (en) * 1994-04-28 1995-11-02 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Laser transfer machining apparatus

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3552853A (en) Hologramic identification system
US6053409A (en) Dynamic focusing apparatus for an optical imaging system using a deformable mirror
US6318633B1 (en) Method and system for laser writing on smart/optical cards data pixels usable in e-commerce transactions
US5646391A (en) Optical assembly for controlling beam size in bar code scanners
US5061025A (en) Hologon scanner with beam shaping stationary diffraction grating
US5786560A (en) 3-dimensional micromachining with femtosecond laser pulses
US3647275A (en) Identification system using reference beam coded holograms
US4810868A (en) Frasable optical wallet-size data card
US3588439A (en) High resolution laser engraving apparatus
US5801370A (en) Multi-directional bar code reading device
US6854650B2 (en) Mirrored surface optical symbol scanner
US5401960A (en) Process for marking an article
US5361158A (en) Multiple source optical scanner
US4156124A (en) Image transfer laser engraving
US5475208A (en) Barcode scanner having a dead zone reducing system and a multifocal length collector
US20060119913A1 (en) Fourier scattering methods for encoding microbeads and methods and apparatus for reading the same
US5315095A (en) Beam with extended confinement for scanning purposes
US6005691A (en) High-security machine-readable holographic card
US6362451B1 (en) Device and method for laser marking
US5935507A (en) Multi-point laser trapping device and the method thereof
US6354501B1 (en) Composite authentication mark and system and method for reading the same
US6426480B1 (en) Method and laser system for production of high quality single-layer laser-induced damage portraits inside transparent material
US6423935B1 (en) Identification marking by means of laser peening
US4645301A (en) Transparent sheet containing authenticating image and method of making same
US6029893A (en) Optical scanner having a reflected light collector including holographic optical elements

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20030101