NL1008372C2 - Method for payment through Internet. - Google Patents

Method for payment through Internet. Download PDF

Info

Publication number
NL1008372C2
NL1008372C2 NL1008372A NL1008372A NL1008372C2 NL 1008372 C2 NL1008372 C2 NL 1008372C2 NL 1008372 A NL1008372 A NL 1008372A NL 1008372 A NL1008372 A NL 1008372A NL 1008372 C2 NL1008372 C2 NL 1008372C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
computer application
message
card
characterized
computer
Prior art date
Application number
NL1008372A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Fokko Leonard Snoek
Original Assignee
Snoek Holding Zoetermeer B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Snoek Holding Zoetermeer B V filed Critical Snoek Holding Zoetermeer B V
Priority to NL1008372A priority Critical patent/NL1008372C2/en
Priority to NL1008372 priority
Application granted granted Critical
Publication of NL1008372C2 publication Critical patent/NL1008372C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F7/00Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus
  • G07F7/08Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/02Payment architectures, schemes or protocols involving a neutral party, e.g. certification authority, notary or trusted third party [TTP]
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/04Payment circuits
  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • G06Q20/00Payment architectures, schemes or protocols
  • G06Q20/22Payment schemes or models
  • G06Q20/28Pre-payment schemes, e.g. "pay before"
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07FCOIN-FREED OR LIKE APPARATUS
  • G07F7/00Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus
  • G07F7/08Mechanisms actuated by objects other than coins to free or to actuate vending, hiring, coin or paper currency dispensing or refunding apparatus by coded identity card or credit card or other personal identification means
  • G07F7/12Card verification
  • G07F7/122Online card verification

Description

Werkwijze voor betalen via Internet Process of payment via Internet

De onderhavige uitvinding betreft een werkwijze voor afwikkelen van een transactie tussen een eerste computerapplicatie en een tweede 5 computerapplicatie. The present invention relates to a process for processing a transaction between a first computer application and a second computer application 5. Meer specifiek betreft de uitvinding een werkwijze voor het afwikkelen van een transactie via een netwerk, zoals Internet. More specifically, the invention relates to a method for processing a transaction via a network such as the Internet. De eerste computerapplicatie wordt bijvoorbeeld uitgevoerd op een computer van een leverancier van diensten en/of producten, en de tweede computerapplicatie kan uitgevoerd worden op een computer van een 10 gebruiker die via het netwerk in verbinding kan staan met de computer van de leverancier, zodat de gebruiker diensten en/of producten kan bekijken en bestellen. The first computer application, for example, is executed on a computer of a provider of services and / or products, and the second computer application may be executed on a computer of a 10 user, who can be in communication over the network with the computer of the supplier, so that the user services and / or products can view and order.

Een tweede aspect van de uitvinding betreft het verschaffen van een medium dat de gegevens bevat die nodig zijn voor het uitvoeren van 15 de werkwijze volgens de uitvinding. A second aspect of the invention relates to the provision of a medium which contains the data necessary for the execution of the method 15 according to the invention.

Cruciaal bij dergelijke transacties is het op veilige en betrouwbare wijze betalen van de diensten en/of producten die afgenomen worden. Crucial in such transactions is a safe and reliable way to pay for the services and / or products purchased. Een bekende wijze van betalen via bijvoorbeeld Internet is het doorgeven van het kaartnummer en de expiratiedatum van een creditcard, 20 waarna de leverancier die de dienst en/of het product levert vervolgens door de creditcardmaatschappij betaald wordt. A known method of payment, for example, over the Internet, the transmission of the card number and the expiration date of a credit card, after which the supplier 20 to the service and / or the product then yields is paid by the credit card company.

Een andere bekende manier van betalen is om voor levering van diensten of producten een klantenrekening te openen bij een leverancier. Another known method of payment is to open a customer account with a supplier for delivery of services or products. De klant kan dan via bijvoorbeeld Internet bij de leverancier 25 diensten en/of producten bestellen, voor zover het tegoed van zijn rekening dat toelaat. The customer can then for instance via Internet from the supplier 25 services and / or order products, allowing extent the balance of his account. Meestal moet hij dan bij bestelling een gebruikersnaam en een wachtwoord invoeren. Usually he has to in order to enter a user name and a password.

De bekende werkwijzen voor het betalen hebben een aantal belangrijke nadelen. The known methods for paying have a number of significant disadvantages. Registratie van de klant is meestal vereist, hetzij 30 direct bij de leverancier, hetzij indirect via een creditcardmaatschappij, wat tijd kost, drempelverhogend werkt en geen waarborgen geeft voor privacy en/of anonimiteit. Registration of the customer is usually required, or 30 directly from the supplier, or indirectly through a credit card company, which takes time, threshold increasing effect and makes no guarantees of privacy and / or anonymity. Tevens kan het noodzakelijk zijn dat de computer van de gebruiker wordt uitgerust met bijvoorbeeld een chipkaartlezer met speciale programmatuur, wat extra kosten meebrengt 35 en ervoor zorgt dat de gebruiker aan die specifieke computer gebonden is. Also, it may be necessary to the user's computer is equipped with, for example a smart card reader with special software, which entails additional costs 35 and ensures that the user is bound to that specific computer. Deze nadelen zorgen ervoor dat een klant minder snel incidentele of impulsieve betalingen zal verrichten voor diensten en/of producten die bijvoorbeeld via Internet geleverd kunnen worden. These disadvantages make sure that a customer is less likely to perform occasional or impulsive payments for services and / or products that can be supplied, for example via the Internet.

1008372 2 2 1008372

Verdere nadelen zijn, dat de bekende betaalwerkwijzen persoonsgebonden zijn en dat er een beveiligingsrisico is. Further disadvantages are that the known personal payment methods, and that there is a security risk. Het nummer en de expiratiedatum van de creditcard kan bijvoorbeeld onderschept worden, waarna misbruik van de creditcard kan worden gemaakt voor een aanzien-5 lijk bedrag. The number and the expiry date of the credit card can be intercepted, for example, after which the abuse of the credit card can be made for a sight-5 reasonable amount.

Doelstelling van de onderhavige uitvinding is een werkwijze voor het afwikkeling van een transactie te verschaffen, die de genoemde nadelen van de bekende werkwijzen niet heeft. The aim of the present invention is a method for providing the settlement of a transaction that does not have the said disadvantages of the known methods.

De doelstelling wordt bereikt door een werkwijze van in bij aan- 10 hef gedefinieerde soort, gekenmerkt doordat de werkwijze de volgende stappen omvat: (a) het door de eerste computerapplicatie zenden van een eerste bericht aan een derde computerapplicatie, teneinde een afrekenprogramma op de derde computerapplicatie te activeren; The object is achieved by a method of in in the presence 10 lift-defined type, characterized in that the method comprises the steps of: (a) by the first computer application to send a first message to a third party computer application, in order to a payment program on the third to control computer applications; 15 (b) het door de derde computerapplicatie zenden van een tweede bericht aan de tweede computerapplicatie teneinde een afrekenprogramma op de tweede computerapplicatie te activeren; 15 (b) by the third computer application to send a second message to the second computer application to produce a payment program on the second computer application to be activated; (c) het door de tweede computerapplicatie vragen om invoer van een kaartnummer, dat vermeld is op een kaart, door de gebruiker, waar- 20 na de tweede computerapplicatie vervolgens een derde bericht met het kaartnummer naar de derde computerapplicatie zendt; (C) by the second computer application asking for input of a card number, which is indicated on a map, by the user, for which 20 after the second computer application then sends a third message with the card number to the third party computer application; (d) het door de derde computerapplicatie controleren van het kaartnummer en het bepalen van het volgnummer vein één van een veelvoud van bijbehorende veiligheidscodes, waarna de derde computerapplicatie 25 een vierde bericht zendt naar de tweede computerapplicatie, waarbij het vierde bericht het volgnummer van de veiligheidscode omvat; (D) by the third computer application to check the card number and the determination of the sequence number vein one of a plurality of associated security code, after which the third party computer application 25 is a fourth message sends to the second computer application, wherein the fourth message, the serial number of the security code includes; (e) het door de tweede computerapplicatie aan de gebruiker vragen om invoer van de op de kaart vermelde veiligheidscode die behoort bij het overgezonden volgnummer, waarna de tweede computerapplicatie een 30 vijfde bericht met de veiligheidscode naar de derde computerapplicatie zendt; (E) by the second computer application to prompt the user for input of the security code indicated on the map that is associated with the transmitted sequence number, after which the second computer application a 30 fifth message transmits the security code to the third party computer application; (f) het door de derde computerapplicatie controleren of de bij het volgnummer en kaartnummer behorende veiligheidscode overeenkomt met de van de tweede computerapplicatie ontvangen veiligheidscode, 35 waarna door de derde computerapplicatie een zesde bericht aan de eerste en tweede computerapplicatie wordt gezonden, waarbij het zesde 4 bericht een acceptatie of weigering van de transactie omvat, j De derde computerapplicatie wordt bijvoorbeeld uitgevoerd op een i 1008372 3 computer van een instantie die de kaarten uitgeeft en de transacties uitvoert. (F) by the third computer application to check whether the at the serial number and card number associated security code matches with the second computer application received security code, 35 and then is sent by the third party computer application, a sixth message to the first and second computer application, wherein the sixth 4 message comprises an acceptance or a refusal of the transaction, j the third computer application, for example, is executed on a computer 3 i 1008372 issued by an authority that issues the card and executes transactions.

De bij een kaart behorende codes en nummers zijn slechts bekend aan de instantie die de derde computerapplicatie uitvoert en zijn 5 vermeld op een kaart die in het bezit is van de gebruiker die de tweede computerapplicatie gebruikt om betalingen te verrichten. The only known to the entity performing the third party computer application on a card associated codes and numbers, and 5 are printed on a card that is in the possession of the user who uses the second computer application to make payments.

Voordeel van de werkwijze voor het afwikkelen van een transactie tussen een eerste computerapplicatie en een tweede computerapplicatie volgens de onderhavige uitvinding is dat geen registratie van de ge-10 bruiker bij de leverancier en de instantie die de kaarten uitgeeft vereist is, wat een waarborg is voor privacy en, indien gewenst, anonimiteit oplevert. The advantage of the method for processing a transaction between a first computer application and a second computer application according to the present invention is that no recording of the GE-10-user at the supplier and the entity holding the cards issuing is required, which is a guarantee of privacy and, if desired yield, anonymity.

Verder kan direct na aanschaf van een bijbehorende kaart gebruik worden gemaakt van de kaart voor het afwikkelen van transacties, waar-15 door de werkwijze geschikt is voor incidentele en impulsieve bestedingen. Further, immediately after the purchase of an associated card use can be made of the card for the settlement of transactions, where-15 by the method is suitable for non-recurring and impulsive spending.

Er zijn geen additionele apparatuur en/of programmatuur nodig, wat de werkwijze volgens de uitvinding goedkoop en eenvoudig maakt. There are no additional hardware and / or software necessary, which makes the process inexpensive and simple according to the invention. Verder is de gebruiker niet gebonden aan een speciale, van extra appa-20 ratuur en/of programmatuur voorziene computer. Furthermore, the user is not tied to a special, additional appa-20 temperature and / or software computer provided.

Het saldo van de kaart is verbonden met het kaartnummer, niet met een persoon. The balance of the card is connected to the card number, not a person. Het is dan ook mogelijk de kaart aan iemand anders over te dragen, of iemand anders van de kaart gebruik te laten maken. It is possible the card to someone else to wear, or anyone else on the card use to make.

De werkwijze is geschikt voor transacties waarbij met valuta 25 afgerekend wordt, maar ook voor transacties waarbij andere eenheden gebruikt worden (bijvoorbeeld x raadplegingen van een databank, y spelletjes, z weerberichten). The method is suitable for transactions in which is settled with the value 25, but also be used for transactions in which other units (for example, x consultations of a database, games y, z weather reports).

Verder is de werkwijze volgens de uitvinding geschikt voor zowel credit- als debettransacties. Furthermore, the method according to the invention is suitable for both credit and debit transactions.

30 Doordat meerdere veiligheidscodes toegepast worden, is onvoor spelbaar welke beveiligingscode gebruikt zal worden. 30 in that multiple security codes are used, it is predictable which vest security code will be used. Het afluisteren van het dataverkeer is daarmee vrijwel zinloos, omdat bij een volgende transactie met dezelfde kaart een andere veiligheidscode gebruikt kan worden. The interception of the data traffic is thus virtually useless, because a different security code can be used in a subsequent transaction with the same card.

35 Het niveau van beveiliging kan afgestemd worden op de eigen be hoefte. 35 The level of security can be tailored REQUIREMENT be on their own. De veiligheidscodes kunnen bijvoorbeeld langer gemaakt worden of juist korter, en het aantal veiligheidscodes dat op de kaart vermeld is kan vergroot of verminderd worden. The security codes may be shorter or, conversely, for example, is made longer, and the number of security codes, which is shown on the map can be enlarged or reduced.

1008372 n 1008372 n

Het risico van afluisteren van berichten, misbruik of verlies is bij de werkwijze volgens de uitvinding altijd beperkt tot de waarde van het saldo op de kaart, en niet zoals bij een creditcard tot de kredietlimiet van de kaart. The risk of interception of messages, abuse or loss is always limited by the method of the invention to the value of the balance on the card, and not like a credit card to the credit limit of the card.

5 Indien het saldo van een kaart niet voldoende is om een trans actie af te wikkelen, kunnen de stappen (c) t/m (f) van de werkwijze herhaald worden met een andere kaart. 5 If the balance of the card is not sufficient in order to settle a transaction, the steps (c) t / m (f) of the process will be repeated with a different card.

In een uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding worden de computerapplicaties uitgevoerd op tenminste twee computers, 10 die via een netwerk, bijvoorbeeld Internet, met elkaar verbonden zijn. In an embodiment of the method according to the invention, the computer applications to be performed on at least two computers, 10 which are connected to each other via a network, such as Internet.

Hierdoor kan een gebruiker op afstand producten en/of diensten bekijken, bestellen en afrekenen bij een leverancier. This allows a remote user products and / or services available, ordering and paying at a supplier. De eerste en derde computerapplicatie worden dan bijvoorbeeld beide uitgevoerd op een computer bij de leverancier, die bijvoorbeeld via Internet in 15 verbinding kan staan met een gebruikerscomputer, waarop de tweede computerapplicatie uitgevoerd wordt. The first and third computer application will then be, for example, both run on a computer from the supplier, which may for example be via the Internet 15 in communication with a user computer, in which the second computer application is running. De leverancier kan in dit geval tevens de instantie zijn die de kaarten uitgeeft en de transacties afwikkelt. The supplier may in this case also the agency that issues the cards and settles transactions.

Hoewel bij bekende werkwijzen wordt gecontroleerd of de gebruiker 20 is geautoriseerd om betalingen te verrichten (voldoende saldo, juist creditcardnummer), wordt hierbij niet de mogelijkheid geboden dat de gebruiker controleert of de partij die de betaling ontvangt geautoriseerd is. Although controlled by known methods or the user 20 is authorized to make payments (sufficient balance, correct credit card number), the possibility is hereby commanded that monitors the user or the party who receives the payment is authorized.

In een uitvoeringsvorm van de uitvinding neemt de derde computer-25 applicatie in stap (d) in het vierde bericht tevens tenminste één bij het kaartnummer behorende verificatiecode op en vraagt de tweede computerapplicatie in stap (e) tevens om een bevestiging dat de tenminste ene gezonden verificatiecode overeenkomt met de op de kaart vermelde tenminste ene verificatiecode en neemt deze het resultaat daarvan op 30 in het vijfde bericht. In one embodiment of the invention, the third computer-25 application in step (d) in the fourth message at the same time also at least one at the card number associated verification code and requesting the second computer application in step (e) to get a confirmation that the sent at least one verification code corresponding to the at least one verification code specified on the card, and takes these, the result at 30 in the fifth message.

Deze uitvoeringsvorm heeft het voordeel dat een tweezijdige autorisatie plaatsvindt. This embodiment has the advantage that a two-sided authorization takes place. Niet alleen wordt nagegaan of de gebruiker geautoriseerd is betalingen uit te voeren, ook wordt gecontroleerd of de instantie die de transacties uitvoert (met behulp van de derde compu-35 terapplicatie) geautoriseerd is. Not only to determine whether the user is authorized to make payments, including checks if the authority carrying out the transactions (using the third compu-35 terapplicatie) is authorized.

In een verdere uitvoeringsvorm omvat het vierde bericht het te verrekenen bedrag en/of het kaartsaldo, en toont de tweede computerapplicatie het te verrekenen bedrag en/of het kaartsaldo na ontvangst 1008372 5 van het vierde bericht aan de gebruiker. In a further embodiment, the fourth message, the amount to be settled, and / or the card balance, and displays the second computer application, the amount to be settled, and / or the card balance after receiving 1008372 5 of the fourth message to the user. Dit geeft de gebruiker extra gebruiksgemak en een verdere controlemogelijkheid van de transactie. This gives the user additional ease of use, and a further control possibility of the transaction.

Bij een verdere uitvoeringsvorm is elk bericht voorzien van een transactie-identificatie. In a further embodiment, each message includes a transaction identifier. Hierdoor wordt het mogelijk dat de derde 5 computerapplicatie meerdere transacties gelijktijdig afhandelt. As a result, it becomes possible that the third party computer application 5 handles multiple transactions simultaneously.

In een verdere uitvoeringsvorm van de werkwijze volgens de uitvinding wordt de inhoud of een deel van de inhoud van één of meer van de berichten versleuteld, zodat de inhoud van de berichten door anderen niet te decoderen is. In a further embodiment of the method according to the present invention is encrypted, the content or a part of the contents of one or more of the messages, so that the contents of the messages by others is not to be decoded. Dit geeft de mogelijkheid de uitwisseling 10 van berichten indien nodig te beveiligen. This makes it possible to secure the exchange of 10 messages if necessary. De mate van beveiliging die nodig wordt geacht kan aangepast worden door een specifiek type versleuteling te kiezen. The level of protection deemed necessary can be adjusted by choosing encryption for a specific type.

Een tweede aspect van de uitvinding betreft een medium dat geschikt is voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding 15 met het kenmerk dat het medium tenminste één kaartnummer omvat en tenminste één veiligheidscode met bijbehorend volgnummer. A second aspect of the invention relates to a medium which is suitable for carrying out the method according to the invention 15, characterized in that the medium comprises at least one card number and at least one security code with the corresponding sequence number.

Een verder uitvoeringsvorm van het medium omvat verder tenminste één verificatiecode. A further embodiment of the medium further comprises at least one verification code.

Doordat alle voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de on-20 derhavige uitvinding benodigde gegevens omvat zijn op het medium volgens een tweede aspect van de uitvinding, is het mogelijk om transacties af te wikkelen zonder dat daarbij bijzondere voorzieningen nodig zijn in de vorm van apparatuur, programmatuur, registratie ed Because all for carrying out the method according to the on-20 current invention includes its necessary data on the medium according to a second aspect of the invention, it is possible to complete transactions without special provisions are necessary in the form of equipment , software, registration etc.

In een uitvoeringsvorm is het medium volgens de onderhavige uit-25 vinding uitgevoerd als een bedrukte kaart, waarbij de gegevens op de kaart gedrukt staan. In one embodiment, the medium is carried out according to the present invention from-25 as a printed card, wherein the information printed on the card. Het is tevens mogelijk de gegevens zodanig op een kaart te vermelden, dat deze met behulp van algemeen verkrijgbare apparatuur te lezen zijn. It is also possible to enter information such on a map, these are read using commercially available equipment. Hierbij kan gedacht worden aan een magneetkaart, een chipkaart, of een kaart voorzien van streepjescodes. One can think of a magnetic card, a smart card, or a card provided with bar codes.

30 In een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is het medium uitgevoerd als een computer-leesbaar medium, zoals bijvoorbeeld een diskette of een CD-ROM. 30 In a further embodiment of the present invention, the medium is embodied as a computer-readable medium, such as, for example, a floppy disk or a CD-ROM.

De onderhavige uitvinding zal nu toegelicht worden aan de hand van een voorkeursuitvoeringsvorm en de bijgevoegde tekeningen, waarin: 35 Fig. The present invention will now be elucidated on the basis of a preferred embodiment and the accompanying drawings, in which: 35 Fig. 1 een voorkeursuitvoeringsvorm toont van een kaart met de gegevens, die een gebruiker nodig heeft om de werkwijze volgens de uitvinding te kunnen uitvoeren; 1 shows a preferred embodiment of a card with the data, which requires a user to be able to perform the method according to the invention;

Fig. Fig. 2 een schema toont van de bij een transactie volgens de 1008372 6 onderhavige uitvinding betrokken systemen; 2 shows a diagram of the systems involved in a transaction according to the present invention 6 1,008,372;

Fig. Fig. 1 toont een voorkeursuitvoeringsvorm van een kaart 1 met de gegevens, die een gebruiker nodig heeft om de werkwijze volgens de uitvinding te kunnen uitvoeren. 1 shows a preferred embodiment of a card 1 with the data, which requires a user to be able to perform the method according to the invention. De kaart 1 vermeldt een kaartnummer 2 5 (wat een nummer of een alfanumerieke reeks kan zijn), en meerdere, in dit geval zes, willekeurig gekozen veiligheidscodes 4, die aangegeven zijn met een volgnummer 3· Daarnaast vermeldt de kaart 1 een verifica-tiecode 5· De bij een kaart behorende nummers (kaartnummer 2, veiligheidscodes 4 met bijbehorend volgnummer 3 en de verificatiecode 5) 10 zijn verder alleen bekend bij de instantie die de kaarten 1 uitgeeft en de transacties uitvoert. The card 1 discloses a card number 2 5 (which is a number or an alphanumeric string may be), and a plurality of, in this case six, chosen at random security codes 4, which are marked with a sequence number 3 · In addition, the card 1, a verifier-tiecode mentions 5 · the corresponding numbers from a card (card number 2, security codes 4 with associated sequence number 3, and the verification code 5) 10 are furthermore known only to the entity which issues the cards 1 and executes the transactions.

De kaart 1 is in zijn eenvoudigste uitvoering een klein formaat kaart met daarop de voor het uitvoeren van de werkwijze volgens de uitvinding benodigde gegevens gedrukt. The card 1 is a small-sized card with printed thereon, the data required for carrying out the method according to the invention in its simplest embodiment. Het is tevens mogelijk de gege-15 vens zodanig op een kaart te vermelden, dat deze met behulp van algemeen verkrijgbare apparatuur te lezen zijn. It is also possible the gelled-15 windows so indicate on a card that they are read using commercially available equipment. Hierbij kan gedacht worden aan een magneetkaart, een chipkaart, of een kaart voorzien van streepjescodes. One can think of a magnetic card, a smart card, or a card provided with bar codes. In een verdere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding zijn de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkwijze 20 volgens de uitvinding opgeslagen op een computer-leesbaar medium, zoals bijvoorbeeld een diskette of een CD-ROM. In a further embodiment of the present invention, the stored data necessary for the execution of the method 20 according to the present invention on a computer-readable medium, such as, for example, a floppy disk or a CD-ROM.

Fig. Fig. 2 toont een schema van de bij een betaling volgens de werkwijze van de onderhavige uitvinding betrokken systemen. 2 shows a diagram of the systems involved in a payment according to the method of the present invention. Getoond zijn een leverancierscomputer 11 die de eerste computerapplicatie uitvoert, 25 een gebruikerscomputer 12 die de tweede computerapplicatie uitvoert en een transactiecomputer 13 die de derde computerapplicatie uitvoert. Shown are a supplier computer 11 which performs the first computer application 25 is a user's computer 12 which performs the second computer application, and a transaction computer 13 which performs the third computer application. De computers 11, 12, 13 staan met elkaar in verbinding via een netwerk 10, bijvoorbeeld Internet. The computers 11, 12, 13 communicate with each other via a network 10, for example Internet. De computers zijn algemeen bekende computers die voorzien zijn van invoermiddelen als muis en toetsenbord en 30 een weergeefscherm voor weergave van informatie. The computers are well-known computers which are provided with input means such as a mouse and keyboard 30 and a display screen for displaying information.

Voor de deskundige zal het duidelijk zijn dat de communicatie tussen de transactiecomputer 13 en de gebruikerscomputer 12 ook via de leverancierscomputer 11 kan verlopen. For the skilled person it will be clear that the communication between the transaction computer 13 and the user computer 12, also through the supplier computer 11 can take place. Tevens zal het duidelijk zijn dat de leverancier zelf de instantie kan zijn die de kaarten 1 uit-35 geeft en de transacties uitvoert. It will also be clear that the supplier may own the body that maps one-off 35 passes and executes transactions. De eerste en derde computerapplicatie kunnen dan uitgevoerd worden op één computer. The first and third computer application may then be performed on a single computer.

z Via het netwerk 10 staat de gebruiker met behulp van de gebrui- - kerscomputer 12 in verbinding met een leverancierscomputer 11, en kan 1 1008371 7 daar, bijvoorbeeld met behulp van een verdere computerapplicatie, bekijken wat voor diensten en/of producten de leverancier aanbiedt. z Through the network 10, the user with the aid of the customary - cherry computer 12 in communication with a supplier computer 11, and can be 1 1008371 7 there, for example, with the aid of a further computer application, show that offered by the provider of services and / or products . Zodra het moment bereikt is waarop afgerekend moet worden (in geld of andere eenheden), wordt vanuit de verdere computerapplicatie op leve-5 rancierscomputer 11 een afrekenmodule op de transactiecomputer 13 geactiveerd door het versturen van een eerste bericht. Once the time is reached when judged to be (in cash or other units), is further from the computer application on live-5 rancierscomputer 11 a afrekenmodule on the transaction computer 13 activated by sending a message first. Hierbij wordt door de eerste computerapplicatie op de leverancierscomputer 11 het bedrag of het aantal eenheden van de afrekening doorgegeven. It is transmitted by the first computer application on the supplier computer 11, the amount or the number of units of the settlement. De af rekenmodule op de transactiecomputer 13 activeert door een tweede be-10 richt een afrekenmodule op de gebruikerscomputer 12, die de gebruiker vraagt om het kaartnummer 2 in te voeren. The off computing module to the transaction computer 13 activates through a second 10-be-directs a afrekenmodule on the user computer 12, which asks the user to input the card number 2. Deze informatie wordt in een derde bericht overgezonden naar de afrekenmodule op de transactiecomputer 13 die controleert of het kaartnummer een actieve status heeft. This information is transmitted in a third message to the afrekenmodule to the transaction computer 13, which verifies that the card number has an active status. Vervolgens stelt de afrekenmodule op de transactiecomputer 13 een 15 vierde bericht op voor de afrekenmodule op de gebruikerscomputer 12 waarin ten minste zijn opgenomen het door de afrekenmodule op de transactiecomputer 13 gekozen volgnummer 3 van de te controleren vei-ligheidscode 4, en een willekeurig samengestelde alfanumerieke waarde. Next, the afrekenmodule to the transaction computer 13 is a 15-fourth message body for the afrekenmodule on the user computer 12, in which at least have been included by the afrekenmodule to the transaction computer 13 selected sequence number 3 of the check vei-ligheidscode 4, and a randomly generated alphanumeric value. De afrekenmodule op de gebruikerscomputer 12 zal na ontvangst van het 20 vierde bericht de gebruiker vragen om de veiligheidscode k met het in het bericht van de transactiecomputer 13 aangegeven volgnummer 3 in te voeren. The afrekenmodule on the user computer 12 will after receipt of the fourth message 20 asking the user to enter the security code k with it in the message from the transaction computer 13 indicated in sequence number 3. Met behulp van de ingevoerde veiligheidscode 4 wordt de in het vierde bericht van de transactiecomputer 13 ontvangen willekeurige samengestelde alfanumerieke waarde, indien nodig, versleuteld door de 25 afrekenmodule op de gebruikerscomputer 12. Deze versleutelde waarde wordt door de gebruikerscomputer 12 in een vijfde bericht teruggezonden naar de transactiecomputer 13 en wordt daar vergeleken met een versleutelde waarde die door de afrekenmodule op de transactiecomputer 13 berekend is. With the aid of the entered security code 4, the table in the fourth message from the transaction computer 13 to receive random composite alpha-numeric value, where necessary, encrypted by the 25 afrekenmodule on the user computer 12. This encrypted value is returned by the user computer 12 in a fifth message to the transaction computer 13, where it is compared with an encrypted value that is calculated by the afrekenmodule to the transaction computer 13. Indien de ontvangen en berekende versleutelde waarden 30 gelijk zijn, is vastgesteld dat door de gebruiker de juiste veiligheidscode 4 is ingevoerd. If the received and calculated values ​​are encrypted 30 equal, it is determined that has been entered the correct security code 4 by the user. De afrekenmodule op de transactiecomputer 13 zal een zesde bericht sturen naar de afrekenmodule op de gebruikerscomputer 12 om de afrekening te bevestigen. The afrekenmodule on the transaction computer 13 will send a message to the sixth afrekenmodule on the user's computer 12 to confirm the settlement to. Bovendien stuurt de afrekenmodule op de transactiecomputer 13 het zesde bericht naar de appli-35 catie op de leverancierscomputer 11 waarin de afrekening bevestigd wordt. In addition, the afrekenmodule sends to the transaction computer 13, the sixth message to the appli-cation on the supplier computer 35 in which the bill 11 is confirmed.

Indien het saldo van een kaart 1 niet voldoende is om een transactie af te wikkelen, kunnen de stappen (c) t/m (f) van de werkwijze 100837* 8 herhaald worden met een andere kaart 1. If the balance of a card 1 is not sufficient in order to settle a transaction, the steps (c) t / m (f) of the process * 100837 8 are repeated with a different card 1.

In een voorkeursuitvoeringsvorm bevat het vierde bericht tevens een bij het kaartnummer behorende verificatiecode 5· De gebruikerscom-puter 12 toont deze verificatiecode 5 aan de gebruiker en vraagt be-5 vestiging dat deze overeenkomt met de op de betaalkaart 1 vermelde verificatiecode 5· De bevestiging of ontkenning van de overeenkomst wordt vervolgens door de gebruikerscomputer 12 opgenomen in het vijfde bericht en naar de transactiecomputer 13 gezonden. In a preferred embodiment, the fourth message also contains a at the card number associated verification code 5 · The gebruikerscom-puter 12 shows this verification code 5 to the user and asks be-5 establishment that it corresponds to the verification code indicated on the payment card 1 5 · The attachment or denial of the agreement is then sent by the user computer 12 included in the fifth message and the transaction computer 13. Dit biedt de gebruiker de mogelijkheid te controleren of de transactiecomputer 13 10 geautoriseerd is om transacties te verrichten. This offers the user the possibility to verify whether the transaction computer 13 10 authorized to conduct transactions. In een uitvoeringsvorm zijn tevens het bedrag of het aantal eenheden van de afrekening en het actuele saldo van de kaart opgenomen in dat bericht. In one embodiment, also the amount or the number of units of the settlement and the current balance of the card included in that message. Dit wordt dan door de gebruikerscomputer 12 weergegeven, ter controle door de gebruiker. This is then the user computer 12 is shown, for verification by the user.

15 In een verdere uitvoeringsvorm zijn alle berichten die in het kader van de werkwijze uitgewisseld worden, voorzien van een transac-tienummer. 15 In a further embodiment, all messages exchanged within the framework of the method, provided with a transac-cation number. Dit vereenvoudigt de identificatie van een specifieke betaling en maakt het mogelijk dat de transactiecomputer 13 meerdere transacties gelijktijdig behandelt. This greatly simplifies the identification of a specific payment, and makes it possible for the transaction computer 13 handles multiple transactions simultaneously.

20 De inhoud of een deel van de inhoud van de berichten die in de werkwijze volgens de uitvinding uitgewisseld worden, kan in een uitvoeringsvorm versleuteld worden middels een geschikt versleutelmecha-nisme. 20, the content or a part of the contents of the messages that are exchanged in the method according to the invention, can be encrypted in one embodiment, by means of a suitable versleutelmecha-mechanism. De mate van beveiliging kan gekozen worden door keuze van een bepaald type versleutelmechanisme. The degree of protection can be selected by the choice of a particular type of encryption mechanism.

25 a 1 1008372 25 a 1 1008372

Claims (9)

1. Werkwijze voor het afwikkelen van een transactie tussen een eerste computerapplicatie en een tweede computerapplicatie gekenmerkt 5 doordat de werkwijze de volgende stappen omvat: (a) het door de eerste computerapplicatie (11) zenden van een eerste bericht aan een derde computerapplicatie (13). 1. A method for processing a transaction between a first computer application and a second computer application, characterized 5 in that the method comprises the steps of: (a) by the first computer application (11) transmitting a first message to a third party computer application (13) . teneinde een afrekenprogramma op de derde computerapplicatie (13) te activeren; in order to activate a payment to the third party computer application (13); (b) het door de derde computerapplicatie (13) zenden van een 10 tweede bericht aan de tweede computerapplicatie (12) teneinde een afrekenprogramma op de tweede computerapplicatie (12) te activeren; (B) by the third computer application (13) to send a 10-second message to the second computer application (12) in order to activate a payment to the second computer application (12); (c) het door de tweede computerapplicatie (12) vragen om invoer van een kaartnummer (2), dat vermeld is op een kaart (1), door de gebruiker, waarna de tweede computerapplicatie (12) vervolgens een 15 derde bericht met het kaartnummer (2) naar de derde computerapplicatie (13) zendt; (C) by the second computer application (12) asking for input of a card number (2), which is indicated on a card (1), by the user, after which the second computer application (12), then a 15 third message with the card number (2) sends to the third party computer application (13); (d) het door de derde computerapplicatie (13) controleren van het kaartnummer (2) en het bepalen van het volgnummer (3) van één van een veelvoud van bijbehorende veiligheidscodes (4), waarna de derde com- 20 puterapplicatie (13) een vierde bericht zendt naar de tweede computerapplicatie (12), waarbij het vierde bericht het volgnummer (3) van de veiligheidscode (4) omvat; (D) by the third computer application (13) controlling the card number (2) and determining the sequence number (3) of one of a plurality of associated security codes (4), after which the third com- 20 puterapplicatie (13) a fourth message sends to the second computer application (12), wherein the fourth message, the sequence number (3) of the safety code (4) comprises; (e) het door de tweede computerapplicatie (12) aan de gebruiker vragen om invoer van de op de kaart (1) vermelde veiligheidscode (4) 25 die behoort bij het overgezonden volgnummer (3), waarna de tweede computerapplicatie (12) een vijfde bericht met de veiligheidscode (4) naar de derde computerapplicatie (13) zendt; (E) by the second computer application (12) to the user for entry of the on the card (1) above, security code (4) 25, which is associated with the transmitted serial number (3), after which the second computer application (12) comprises a fifth message transmits to the security code (4) to the third computer application (13); (f) het door de derde computerapplicatie (13) controleren of de bij het volgnummer (3) en kaartnummer (2) behorende veiligheidscode 30 (4) overeenkomt met de van de tweede computerapplicatie (12) ontvangen veiligheidscode (4), waarna door de derde computerapplicatie (13) een zesde bericht aan de eerste (11) en tweede (12) computerapplicatie wordt gezonden, waarbij het zesde bericht een acceptatie of weigering van de transactie omvat. (F) by the third computer application (13) to monitor the in the sequence number (3) and card number (2) associated security code 30 (4) corresponds to the second computer application (12) received security code (4), followed by the third computer application (13), a sixth message to the first (11) and second (12) computer application is sent, wherein the sixth message is an acceptance or a refusal of the transaction comprises.
2. Werkwijze volgens conclusie 1 gekenmerkt doordat de computer applicaties uitgevoerd worden op tenminste twee computers (11; 12; 13) die via een netwerk (10) met elkaar verbonden zijn. 2. A method according to claim 1 characterized in that the computer applications to be performed on at least two computers (11; 12; 13) which are connected to each other via a network (10).
3. Werkwijze volgens conclusie 2 gekenmerkt doordat de berichten 1008372 via Internet verzonden worden. 3. A method as claimed in claim 2 characterized in that the messages are sent via the Internet 1,008,372. Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3 gekenmerkt doordat de derde computerapplicatie (13) in stap (d) in het vierde bericht tevens tenminste één bij het kaartnummer (2) behorende verificatiecode (5) 5 opneemt en doordat de tweede computerapplicatie (12) in stap (e) tevens vraagt om een bevestiging dat de tenminste ene gezonden verifica-tiecode (5) overeenkomt met de op de kaart (1) vermelde tenminste ene verificatiecode (5) en het resultaat daarvan opneemt in het vijfde bericht. A method according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the third computer application (13) in step (d) in the fourth message also incorporates at least one at the card number (2) associated authentication code (5) 5, and in that the second computer application (12) in step (e) also asks for a confirmation that the at least one transmitted verification code (5) corresponds to the at least one authentication code (5), and receives the result thereof specified on the card (1) in the fifth message. 10 5· Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies gekenmerkt doordat het vierde bericht het te verrekenen bedrag omvat, en dat de tweede computerapplicatie (12) het te verrekenen bedrag na ontvangst van het vierde bericht toont aan de gebruiker. · 10 5 A process according to any one of the preceding claims characterized in that the fourth message includes the amount to be settled, and in that the second computer application (12), the amount to be settled upon receipt of the fourth message displays to the user.
6. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies gekenmerkt 15 doordat het vierde bericht het kaartsaldo vorm omvat, en dat de tweede computerapplicatie (12) het kaartsaldo na ontvangst van het vierde bericht toont aan de gebruiker. 6. A method according to any one of the preceding claims, characterized 15 in that the fourth message comprises the card balance shape, and in that the second computer application (12), the card balance of the receipt of the fourth message displays to the user. 7* Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies gekenmerkt doordat elk bericht is voorzien van een transactie-identificatie. 7 * Method according to one of the preceding claims characterized in that each message includes a transaction identifier.
8. Werkwijze volgens een van de voorgaande conclusies gekenmerkt doordat de inhoud of een deel van de inhoud van één of meer van de berichten versleuteld is. 8. A method characterized according to one of the preceding claims characterized in that the contents or a portion of the contents of one or more of the messages is encrypted.
9· Medium voor het toepassen van de werkwijze volgens een van de conclusies 1 t/m 8 met het kenmerk, dat het medium een kaartnummer (2) 25 omvat en tenminste één veiligheidscode (4) met bijbehorend volgnummer (3). · Medium 9 for the application of the method according to any one of claims 1 t / m to 8, characterized in that the medium is a card number (2), and 25 comprises at least one security code (4) with associated sequence number (3).
10. Medium volgens conclusie 9 met het kenmerk, dat het medium verder tenminste één verificatiecode (5) omvat. 10. A medium according to claim 9, characterized in that the medium further comprises at least one authentication code (5).
11. Medium volgens conclusie 9 of 10 met het kenmerk, dat het 30 medium een bedrukte kaart (1) is. 11. A medium according to claim 9 or 10, characterized in that the medium 30 is a printed card (1).
12. Medium volgens conclusie 9 of 10 met het kenmerk, dat het medium een computer-leesbaar medium is. 12. A medium according to claim 9 or 10, characterized in that the medium is a computer-readable medium. «»»«#*« ] 1008372 «» »« # * «] 1008372
NL1008372A 1998-02-20 1998-02-20 Method for payment through Internet. NL1008372C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1008372A NL1008372C2 (en) 1998-02-20 1998-02-20 Method for payment through Internet.
NL1008372 1998-02-20

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1008372A NL1008372C2 (en) 1998-02-20 1998-02-20 Method for payment through Internet.
AU24416/99A AU2441699A (en) 1998-02-20 1999-02-08 Method for payment via the internet
PCT/NL1999/000060 WO1999042961A1 (en) 1998-02-20 1999-02-08 Method for payment via the internet

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1008372C2 true NL1008372C2 (en) 1999-08-24

Family

ID=19766586

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1008372A NL1008372C2 (en) 1998-02-20 1998-02-20 Method for payment through Internet.

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2441699A (en)
NL (1) NL1008372C2 (en)
WO (1) WO1999042961A1 (en)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE59914198D1 (en) * 1999-09-06 2007-03-29 Gebit Ges Fuer Edv Beratung Un Method of authorization in data transmission systems for the payment of goods and / or services offered via the Internet
WO2001022374A1 (en) * 1999-09-22 2001-03-29 Trintech Limited A method for the secure transfer of payments
EP1087350A1 (en) * 1999-09-22 2001-03-28 Trintech Limited A method for the secure transfer of payments
FR2800493B1 (en) * 1999-11-02 2002-03-29 Ian Tyrell Cully Process for quick and safe payment; as payment for the implementation of such a process
US20030088512A1 (en) * 1999-12-28 2003-05-08 On Hoter-Ishay Computer methods and systems for payment applications
WO2001048708A1 (en) * 1999-12-28 2001-07-05 Takson Investments Ltd. Computer methods and systems for repetitive payment applications
DE10003180A1 (en) * 2000-01-25 2001-07-26 Eduard Seleny Method for protecting against economic risks in e-commerce businesses uses telecommunications methods and telecommunications devices for automatic allocation of a registration number to protect against such risks.
AU5470001A (en) * 2000-03-16 2001-09-24 Alessandra Coradeschi Pre-paid purchasing card and method
GB2360866A (en) * 2000-03-28 2001-10-03 Cashthrough Com Internat Ltd Online payment method
US7778934B2 (en) * 2000-04-17 2010-08-17 Verisign, Inc. Authenticated payment
EP1277180A2 (en) 2000-04-24 2003-01-22 Visa International Service Association Online payer authentication service
EP1237130A1 (en) * 2000-11-21 2002-09-04 Volker Stolz Method for conducting a cashless transaction
FR2820915A1 (en) * 2001-02-09 2002-08-16 Interactive Avenue Methode securisation of a commercial transaction using a memory card
ITUD20010117A1 (en) * 2001-07-10 2003-01-10 Alessandro Soranzo Credit card with security system
GB2379525A (en) * 2001-09-08 2003-03-12 Int Computers Ltd Electronic payment authorisation
US7337229B2 (en) * 2001-11-08 2008-02-26 Telefonktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for authorizing internet transactions using the public land mobile network (PLMN)
US7707120B2 (en) * 2002-04-17 2010-04-27 Visa International Service Association Mobile account authentication service

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5163098A (en) * 1990-09-06 1992-11-10 Dahbura Abbud S System for preventing fraudulent use of credit card
EP0590861A2 (en) * 1992-09-29 1994-04-06 AT&T Corp. Secure credit/debit card authorization
US5477038A (en) * 1993-10-25 1995-12-19 Visa International Method and apparatus for distributing currency
US5590197A (en) * 1995-04-04 1996-12-31 V-One Corporation Electronic payment system and method
US5650604A (en) * 1995-02-22 1997-07-22 Electronic Data Systems Corporation System and method for electronic transfer of funds using an automated teller machine to dispense the transferred funds
US5692132A (en) * 1995-06-07 1997-11-25 Mastercard International, Inc. System and method for conducting cashless transactions on a computer network
EP0814441A1 (en) * 1996-06-21 1997-12-29 France Telecom Method for taking into account a request for the use of a prepaid virtual card, allowing the reuse of its serial number

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5163098A (en) * 1990-09-06 1992-11-10 Dahbura Abbud S System for preventing fraudulent use of credit card
EP0590861A2 (en) * 1992-09-29 1994-04-06 AT&T Corp. Secure credit/debit card authorization
US5477038A (en) * 1993-10-25 1995-12-19 Visa International Method and apparatus for distributing currency
US5650604A (en) * 1995-02-22 1997-07-22 Electronic Data Systems Corporation System and method for electronic transfer of funds using an automated teller machine to dispense the transferred funds
US5590197A (en) * 1995-04-04 1996-12-31 V-One Corporation Electronic payment system and method
US5692132A (en) * 1995-06-07 1997-11-25 Mastercard International, Inc. System and method for conducting cashless transactions on a computer network
EP0814441A1 (en) * 1996-06-21 1997-12-29 France Telecom Method for taking into account a request for the use of a prepaid virtual card, allowing the reuse of its serial number

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None
SIRBU M ET AL: "NETBILL: AN INTERNET COMMERCE SYSTEM OPTIMIZED FOR NETWORK DELIVERED SERVICES" DIGEST OF PAPERS OF THE COMPUTER SOCIETY COMPUTER CONFERENCE (SPRING) COMPCON, TECHNOLOGIES FOR THE INFORMATION SUPERHIGHWAY SAN FRANCISCO, MAR. 5 - 9, 1995, nr. CONF. 40, 5 Maart 1995, bladzijden 20-25, XP000577034 INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS *

Also Published As

Publication number Publication date
WO1999042961A1 (en) 1999-08-26
AU2441699A (en) 1999-09-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7567934B2 (en) Credit card system and method
US10108956B2 (en) Methods and systems for using physical payment cards in secure E-commerce transactions
US8676694B2 (en) Secure and efficient payment processing system
US7769697B2 (en) Method for validating an electronic payment by a credit/debit card
JP3190881B2 (en) Payment systems and methods in accordance with open network
USRE44513E1 (en) Method and apparatus for performing a credit based transaction between a user of a wireless communications device and a provider of a product or service
US8121941B2 (en) System and method for automatic reconciliation of transaction account spend
AU2006100814B4 (en) Transaction System
US9805368B2 (en) End-to end secure payment processes
EP1218838B1 (en) Method of and system for authorizing purchases made over a computer network
US7983992B2 (en) Client system facilitating an online card present transaction
US7797237B2 (en) Electronic financial transaction system and method providing real-time authentication service through wire/wireless communication network
US20090063312A1 (en) Method and System for Processing Secure Wireless Payment Transactions and for Providing a Virtual Terminal for Merchant Processing of Such Transactions
US20040128256A1 (en) Remote location credit card transaction system with card present security system
KR20100072104A (en) Mobile account authentication service
KR100776458B1 (en) System and method for verifying a financial instrument
US7542931B2 (en) System and method for global automated address verification
US6138107A (en) Method and apparatus for providing electronic accounts over a public network
US20030120608A1 (en) Secure method for purchasing and payment over a communication network and method for delivering goods anonymously
US20060226216A1 (en) Method and system for risk management in a transaction
US7835960B2 (en) System for facilitating a transaction
US20050177437A1 (en) E-commerce system
US20020128981A1 (en) Method and system for facilitating secure customer financial transactions over an open network
US5883810A (en) Electronic online commerce card with transactionproxy number for online transactions
US7058611B2 (en) Method and system for conducting secure electronic commerce transactions with authorization request data loop-back

Legal Events

Date Code Title Description
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20020901