NL1007936C2 - Cooling device. - Google Patents

Cooling device. Download PDF

Info

Publication number
NL1007936C2
NL1007936C2 NL1007936A NL1007936A NL1007936C2 NL 1007936 C2 NL1007936 C2 NL 1007936C2 NL 1007936 A NL1007936 A NL 1007936A NL 1007936 A NL1007936 A NL 1007936A NL 1007936 C2 NL1007936 C2 NL 1007936C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cooling
food
cooling device
food container
lid member
Prior art date
Application number
NL1007936A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Mathias Josephus Alphons Berg
Original Assignee
Beheersmaatschappij Ten Berg B
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Beheersmaatschappij Ten Berg B filed Critical Beheersmaatschappij Ten Berg B
Priority to NL1007936 priority Critical
Priority to NL1007936A priority patent/NL1007936C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1007936C2 publication Critical patent/NL1007936C2/en

Links

Classifications

  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D3/00Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies
  • F25D3/02Devices using other cold materials; Devices using cold-storage bodies using ice, e.g. ice-boxes
  • F25D3/06Movable containers
  • F25D3/08Movable containers portable, i.e. adapted to be carried personally
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D2303/00Details of devices using other cold materials; Details of devices using cold-storage bodies
  • F25D2303/08Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid
  • F25D2303/082Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid disposed in a cold storage element not forming part of a container for products to be cooled, e.g. ice pack or gel accumulator
  • F25D2303/0822Details of the element
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D2303/00Details of devices using other cold materials; Details of devices using cold-storage bodies
  • F25D2303/08Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid
  • F25D2303/083Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid using cold storage material disposed in closed wall forming part of a container for products to be cooled
  • F25D2303/0832Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid using cold storage material disposed in closed wall forming part of a container for products to be cooled the liquid is disposed in an accumulator pack locked in a closable wall forming part of the container
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D2303/00Details of devices using other cold materials; Details of devices using cold-storage bodies
  • F25D2303/08Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid
  • F25D2303/084Position of the cold storage material in relationship to a product to be cooled
  • F25D2303/0844Position of the cold storage material in relationship to a product to be cooled above the product
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D2303/00Details of devices using other cold materials; Details of devices using cold-storage bodies
  • F25D2303/08Devices using cold storage material, i.e. ice or other freezable liquid
  • F25D2303/085Compositions of cold storage materials
  • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
  • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
  • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT COVERED BY ANY OTHER SUBCLASS
  • F25D2331/00Details or arrangements of other cooling or freezing apparatus not provided for in other groups of this subclass
  • F25D2331/80Type of cooled receptacles
  • F25D2331/804Boxes

Abstract

Cooling bodies (5-7) are located in between the inner and outer walls (3, 4) of the container (1), cover (2) or tray. A cooling device preferably used for storing food (especially meals) at low temperature, comprises a container for the food, a cover for sealing the container, and one or more cooling bodies located inside the container between the inner and outer container or cover walls. Independent claims are also included for (a) a similar device where the cooling medium is located in the space in between the inner and outer walls of the cover, (b) a cooling device for food containers, comprising a double-walled dinner tray with a cooling medium in between the top and bottom walls, and (c) the production method for these devices.

Description

KOELINRICHTING COOLING DEVICE

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een koelinrichting voor het bij gereduceerde temperatuur bewaren van voedsel, bijvoorbeeld voor een gehele maaltijd of voor een deel daarvan zoals een bijgerecht. The present invention relates to a cooling device for storage at reduced temperature of food, for example for a whole meal, or for a part thereof such as a side dish.

5 In ziekenhuizen, verpleegtehuizen, bedrijfsres taurants en dergelijke is het gebruikelijk dat voedsel in een centrale keuken bereid wordt. 5 In hospitals, nursing homes, bedrijfsres rants and the like, it is common that food is prepared in a central kitchen. Na bereiding van het voedsel wordt dit eerst opgeslagen en/of aansluitend getransporteerd naar de gebruikers, in deze gevallen 10 respectievelijk de patiënt, deal dan niet thuis wonende bejaarde en de medewerker. After preparation of the food, this is first stored and / or subsequently transported to the users, in this case the patient 10 respectively, deal or not dwelling elderly and the employee. Wanneer het voedsel op de daartoe bestemde plaats is gearriveerd wordt het geserveerd . When the food arrives it is served in the appropriate place.

Door de vaak grote tijdsduur die verstrijkt 15 tussen enerzijds het bereiden van het voedsel en het portioneren/transporteren en anderzijds het serveren daarvan wordt het voedsel te warm geserveerd, waardoor klachten ontstaan. The often large amount of time that elapses between 15 to prepare the food and portioning / transport and also serving them the food served too warm, causing complaints. Ook uit volkshygiënisch standpunt gezien kan het te warm serveren van voedsel problemen 20 opleveren. Also seen people from hygienic point of view can serve it hot foods cause problems 20. Behalve door de grote tijdsduur wordt het te warm transporteren en serveren van voedsel bovendien vaak veroorzaakt doordat bij het opwarmen van een warme maaltijd te veel warmte vrijkomt, waardoor de temperatuur van het koud te serveren nagerecht of bijgerecht te hoog 25 wordt. In addition to the big time is transported to the hot and serving food often also caused by released by heating a hot meal too much heat, causing the temperature of the cold to serve dessert or side dish is too high 25.

Voor het reduceren van de temperatuur van het voedsel tijdens de opslag, het transport en het serveren daarvan zijn koelinrichtingen bekend waarbij het voedsel in een houder wordt gelegd, welke houder thermisch geïso-30 leerd is en waarbij vervolgens in de houder een koude-afgevend element wordt geplaatst. To reduce the temperature of the food during storage, transport and serve them are cooling devices are known in which the food is placed in a holder, which holder is thermally geïso-30 off, and wherein subsequently in the container a cold-releasing element will be placed. Hierdoor blijft het voedsel gedurende een langere tijd koel. This keeps the food cool for a longer time. Deze koelinrich- 1 00 7933 2 tingen hebben echter het bezwaar dat ze groot en onhandelbaar zijn. This koelinrich- 1 00 7933 2 devices, however, have the drawback that they are large and unwieldy.

Ook zijn koelinrichtingen bekend waarbij het voedsel in een voedselbak wordt aangebracht waarbij de 5 voedselbak dubbelwandig is uitgevoerd en zich tussen de wanden van de koelbak een verkoelende vloeistof bevindt. Also known are cooling devices in which the food is placed in a food container 5 in which the food container is double-walled and there is a cooling liquid between the walls of the cooling container. Deze koelinrichtingen hebben echter als bezwaar, dat deze na verloop van tijd gaan lekken waardoor de verkoelende -vloeistof in het voedsel terecht kan komen. These cooling devices, however, have the drawback that they degrade over time leakage and the cooling -liquid can get into the food. Bovendien 10 heeft deze koelinrichting als bezwaar, dat deze als geheel in een koel-/diepvriescel, koel-/diepvrieskast of dergelijke geplaatst moet worden teneinde de verkoelende vloeistof vóór gebruik in voldoende mate af te koelen. In addition, this cooling device 10 has as a disadvantage that this as a whole in a refrigerator / freezer room, refrigerator / freezer cabinet or the like is to be placed so as the cooling liquid prior to use to cool a sufficient degree.

Het doel van de onderhavige uitvinding is een 15 koelinrichting te verschaffen waarin deze bezwaren ondervangen zijn. The object of the present invention is to provide a cooling device 15 in which these disadvantages are obviated.

De onderhavige uitvinding verschaft daartoe een koelinrichting, omvattende: - een voedselhouder voor het houden van het 20 genoemde voedsel en/of een deksel voor het afsluiten van een voedselhouder; The present invention provides for this purpose a cooling device, comprising: - a food container for holding the said food 20 and / or a lid for closing a food container; - één of meer koelorganen voor het koelen van het voedsel in de voedselhouder; - one or more cooling means for cooling of the food in the food container; waarbij koelorganen zijn aangebracht tussen een buitenwand en binnenwand van de 25 voedselhouder en/of koelorganen zijn aangebracht tussen de buiten- en binnenwand van het deksel van de voedselhouder. wherein cooling means are provided between an outer wall and inner wall of the food container 25 and / or cooling means are provided between the outer and inner wall of the cover of the food container.

Bij voorkeur omvat het koelorgaan een koelmedium voor het daarin opslaan van koude, bijvoorbeeld door 30 het koelorgaan voor gebruik ervan in een koel- of diepvriesruimte zoals een koelkast, koelcel, diepvrieskast of diepvriescel te plaatsen, waarbij het koelmedium, welke in hoofdzaak bij voorkeur bestaat uit water, verdikkingsmiddel en propyleen-glycol, opgesloten is in kunststof 35 zakjes. Preferably, the cooling means a cooling medium for storing therein cold, for example, by 30, the cooling member for its use in a refrigerator or freezer space, such as placing a refrigerator, cold storage, freezer or walk-in freezer, in which the cooling medium, which consists essentially, preferably from water, a thickener and propylene glycol, 35 is enclosed in plastic bags. De zakjes bestaan bij voorkeur uit meerlaags kunststof barrièrefolie teneinde de kans op eventueel lekken daarvan te voorkomen. The bags are preferably made of multi-layer barrier plastic film in order to avoid the risk of possible leakage thereof.

1 00 79 36 3 1 00 79 36 3

Zowel de inhoud van de zakjes alsmede de zakjes zelf bestaan uit voedselvriendelijke materialen, welke niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Both the contents of the pouches and the pouches themselves consist of food-friendly materials, which are not harmful to health. Deze materialen zijn echter niet bedoeld voor menselijke consumptie. These materials are not intended for human consumption.

5 Het koelmedium bevat bij voorkeur tevens smaak stoffen teneinde het te kunnen proeven wanneer het onverhoopt uit de zakjes en vanuit de ruimte tussen de binnen-en buitenwand van het deksel en/of de voedselhouder in het voedsel geraakt. 5, the cooling medium preferably contains also taste substances in order to be able to taste it when it accidentally out of the pockets and from the space between the inner and outer wall of the cover and / or the food container of fallen into the food.

10 De voedselhouder of het deksel of allebei zijn bij voorkeur dubbelwandig uitgevoerd waarbij de wanden, na de zakjes met koelmedium te hebben aangebracht, aan elkaar bevestigd worden door een lijmverbinding of door de wanden al dan niet ultrasoon aan elkaar te lassen. The food container 10 or the cover or both are preferably double-walled, wherein the walls, after having applied the bags with cooling medium, can be attached to each other by a glue connection or may or may not be ultrasonically welded to each other through the walls.

15 Bij voorkeur kan tussen de binnen- en buiten wand van het deksel of de houder als extra zekerheid tegen lekkages een rubberen afsluitring worden aangebracht, teneinde bij onverhoopt lekken van de zakken met koelmedium te verhinderen dat het koelmedium in het 20 voedsel geraakt. 15 may preferably be disposed between the inner and outer wall of the cover or the container as an extra security against leaks, a rubber sealing ring, so as in case of unexpected leakage of to prevent the bags with the cooling medium, that the cooling medium hit in the 20 food.

Tevens wordt bij voorkeur tegen de buitenwand van de voedselhouder en/of het deksel isolatiemateriaal, bijvoorbeeld een dun laagje schuimfolie, geplaatst teneinde koude-overdracht vanaf het koelorgaan naar de 25 buitenlucht te reduceren. It is also preferably against the outer wall of the food container and / or the cover insulating material, for example a thin layer of foam foil, is installed so as to reduce cold-transfer from the cooling member 25 to the outside air.

Tevens omvat de uitvinding een koelinrichting met een voedselhouder voor het houden van het genoemde voedsel, een deksel voor het afsluiten van de voedselhouder, waarbij tussen de buitenwand en de binnenwand van 30 het deksel het koelmedium is aangebracht. The invention also comprises a cooling device with a food container for holding said food, a cover for sealing the food container, wherein between the outer wall and the inner wall of the cover 30, the cooling medium is arranged. Door het koelmedium alleen in het deksel aan te brengen, hoeft men alleen het deksel en niet de voedselhouder voor gebruik af te koelen, hetgeen een enorme besparing van de benodigde koelruimte betekent. Due to the cooling medium only to be arranged in the cover, one need only the cover, and do not cool the food holder for use, which means an enormous saving of the required cooling space.

35 Tevens omvat de uitvinding een koelinrichting in de vorm van een dubbelwandig dienblad voor het verkoelen van één of meer op het dienblad geplaatste voedsel- 1 00 7936 4 houders, waarbij tussen de bovenwand en onderwand van het dubbelwandig dienblad een koelmedium is aangebracht. 35 The invention also comprises a cooling device in the form of a double-walled tray to cool one or more on the tray placed food 1 00 7936 4 containers, wherein between the upper wall and lower wall of the double-walled tray is provided with a cooling medium.

Twee bevoorkeurde uitvoeringsvormen van de onderhavige uitvinding zullen hierna beschreven worden 5 aan de hand van de tekeningen, waarin: - figuur 1 een dwarsdoorsnede in perspectief van een eerste uitvoeringsvorm is; Two preferred embodiments of the present invention will be described hereinafter with reference to the 5 drawings, in which: - Figure 1 is a cross-sectional view in perspective of a first embodiment; en - figuur 2 een gedeeltelijk opengewerkt doorsnede in perspectief van een tweede uitvoeringsvorm is. and - figure 2 is a partially cutaway sectional view in perspective of a second embodiment.

10 In figuur 1 is een enkelvoudige voedselhouder 1 aangegeven voor het bewaren van koel te serveren voedsel van vaste of vloeibare samenstelling, zoals bijvoorbeeld yoghurt, sla, etc. De voedselhouder of schaal 1 heeft in deze uitvoering een vorm van een bak met een in hoofdzaak 15 cirkelvormige horizontale doorsnede. 10 In Figure 1, a single food container 1 is shown for the storage of cool to serve food of solid or liquid composition, such as, for example, yogurt, salad, etc. The food container or shell 1 in this embodiment has a shape of a container with a substantially 15 of circular horizontal cross-section. Er zijn echter ook bijvoorbeeld rechthoekige of andersvormige voedselhouders bekend of toe te passen. However, there are also, for example, rectangular, or other shaped food containers is known or to be applied. De in figuur 1 weergegeven voedselhouder 1 heeft afmetingen die gebruikelijk zijn voor een standaard in ziekenhuizen en dergelijk gebruikte 20 eenpersoons dessertschalen. The shown in Figure 1 food container 1 has dimensions that are usual for a standard in hospitals and the like 20 single dessert scales used. Na het voedsel in de voedselhouder 1 te hebben aangebracht wordt deze afgesloten met behulp van een deksel 2, welk deksel is opgebouwd uit twee onderdelen, te weten een buitenste wand 3 en een binnenste wand 4. De wanden 3 en 4 van het deksel 2 zijn 25 vervaardigd van metaal (roestvrij staal) of, bij voorkeur, een hoogwaardige kunststof, bijvoorbeeld in een samenstelling van polycarbonaat en polyetherimide (PEI). After the food in the food container 1 to have applied the process is concluded with the aid of a lid 2, which lid is constructed from two components, namely an outer wall 3 and an inner wall 4. The walls 3 and 4 of the lid 2 are 25 made of metal (stainless steel) or, preferably, a high-grade plastic, for example in a composition of polycarbonate, and polyetherimide (PEI). De genoemde kunststof kan temperaturen weerstaan van -25°C tot +200°C en is geschikt voor gebruik in een vaat-30 wasmachine en/of magnetron. Said synthetic material can withstand temperatures of -25 ° C to + 200 ° C and is suitable for use in a dish-washing machine 30, and / or microwave oven. De voedselhouder 1 kan eveneens van het bovengenoemde materiaal zijn vervaardigd, doch ook glas of porselein vormen hiervoor geschikte materialen. The food container 1 may also be made of the above material, but also form glass or porcelain materials suitable for this purpose.

Bij de vervaardiging van deksel 2 is tussen de 35 buitenste wand 3 en binnenste wand 4 een koelorgaan aangebracht welke bestaat uit een plastic zakje 6, welke bij voorkeur uit meerdere lagen kunststof bestaat, en een in het zakje 6 aangebracht koelmedium 5. Het koelmedium 5 1007936 5 is bij voorkeur opgebouwd uit water, een verdikkingsmiddel zoals hydroxymethylcellulose, en propyleen-glycol UPS. In the manufacture of the lid 2 between the 35 outer wall 3 and inner wall 4, a cooling means is provided which consists of a plastic bag 6, which is preferably of a plurality of layers of plastics material, and a cooling medium provided in the pouch 6 5. The cooling medium 5 1007936 5 is preferably composed of water, a thickener such as hydroxymethylcellulose, and propylene glycol-UPS. Bovendien is in het koelmedium 5 een consumptiezout aangebracht welke als doel heeft een gebruiker van de 5 koelinrichting te waarschuwen wanneer onverhoopt het koelmedium 5 door een willekeurig oorzaak in het voedsel is beland. In addition, a consumption of salt in the cooling medium 5 is provided which aims to alert a user of the cooling device 5 where the unlikely event the cooling medium 5 is ended by any cause in the food. Het plastic zakje 7 bestaat bij voorkeur uit een meerlaags barrièrefolie die vocht- en waterdamprem-mend is, bijvoorbeeld een folie van polyamide, polyethy-10 leen en vinylalcohol. The plastic bag 7 is preferably made of a multilayer barrier film that is moisture and water dam prem-mend, for example a foil made of polyamide, polyethylene-10-ene and vinyl alcohol. Na het tussen de buitenwand 3 en binnenwand 4 aanbrengen van het koelorgaan worden de buitenwand 3 en binnenwand 4 met elkaar verbonden. After between the outer wall 3 and inner wall 4 of arranging the cooling member to the outer wall 3 and inner wall 4 are connected to each other. Deze verbinding kan een lasverbinding of een lijmverbinding zi jn. This connection may be a weld joint or a glue joint zi jn.

15 Als aanvullende maatregel tegen het doorlekken van het koelmedium 5 tot in het voedsel kan optioneel een rubberen afsluitring 7 in de onderste wand 4 aangebracht worden welke afsluitring 7 nauw aansluit tegen de bovenwand 3 wanneer deze laatste aan de onderwand 4 is beves-20 tigd. 15 As an additional measure against the leakage of the cooling medium 5 into the food can be optionally provided with a rubber sealing ring 7 in the bottom wall 4, which sealing ring 7 fits closely against the top wall 3 when the latter is beves-20 tightly to the bottom wall 4.

Tijdens het portioneren van het voedsel wordt bij voorkeur voor het voedsel een maximale temperatuur van +7°C, tijdens transport terug naar de opslag eveneens een temperatuur van +7°, tijdens transport van direct te 25 serveren voedsel een temperatuur van +10°C en tijdens het serveren zelf een temperatuur van +12°C aangehouden. During the portioning of the food is preferably used for the food a maximum temperature of + 7 ° C, during transport back to the store as well as a temperature of + 7 °, during transport of ready to 25 serving food at a temperature of + 10 ° C and during the serving itself held at a temperature of + 12 ° C. Uit eerste praktijktesten van een voedselhouder 1 met een koeldeksel 2 volgens de uitvinding bleek, dat de temperatuur van het voedsel na meer dan 1 uur tot onder 12 °C kon 30 worden gehouden. It appeared from practical tests of a first food container 1 with a lid 2 according to the invention for cooling, that the temperature of the food after more than 1 hour up to 30 could be kept below 12 ° C.

In figuur 2 is een soortgelijke voedselhouder 1 weergegeven, waarin het deksel 2 tegen een knik 9 in de wand van de voedselhouder 1 in plaats van tegen de bovenzijde daarvan rust. Figure 2 is a similar food container 1 is shown, in which the cover 2 against a bend 9 in the wall of the food container 1 rather than rest against the top side thereof. Tegen de onderzijde van de bovenwand 35 3 van het deksel 2 is een isolerende laag 8, bijvoorbeeld bestaande uit een laag schuimfolie, aangebracht. Against the lower side of the upper wall 35 of the lid 2 3 is an insulating layer 8, for instance consisting of a layer of elastic film applied. Deze isolerende laag 8 heeft als functie het warmtetransport van de buitenlucht via de bovenste wand 3 naar het koel- 1007936 6 medium 5 (en vervolgens naar het voedsel) te verminderen. This insulating layer 8 has a function to reduce the heat transfer from the outside air via the upper wall 3 to the cooling medium 5 1007936 6 (and then to the food).

In de twee bovengenoemde bevoorkeurde uitvoeringsvormen is het koelorgaan, bestaande uit koelmedium 5 en de zak 6, in het deksel 2 van de inrichting opgenomen. In the two above-mentioned preferred embodiments, the cooling member, composed of a cooling medium 5 and the bag 6, included in the lid 2 of the apparatus.

5 Hierdoor is het mogelijk om de voedselhouders 1 in de keuken te vullen met voedsel en het deksel 2 apart in een koelkast of koelcel te bewaren. 5 This makes it possible to save to fill the food containers 1 in the kitchen with food and cover 2 separately in a refrigerator or cold room. Gezien het beperkte volume van het deksel 2 is in dit geval een beperkte hoeveelheid koelruimte benodigd. Given the small volume of the lid 2 is required for a limited amount of cooling space in this case.

10 Andere uitvoeringsvormen waarin het koelorgaan is opgenomen in de voedselhouder 1 of zowel in de voed-selhouder 1 als in het deksel 2 zijn eveneens mogelijk. 10, other embodiments in which the cooling device is incorporated into the food container 1, or both in the food container 1 as in the lid 2 are also possible. Deze uitvoeringsvormen hebben over het algemeen als voordeel dat een grotere koelcapaciteit van het voedsel 15 voorhanden is, aangezien een groter verkoelend oppervlak verschaft wordt. These embodiments generally have the advantage that a larger cooling capacity of the food 15 is available, since a larger cooling surface area is provided. Deze vergrote koelcapaciteit vereist echter tevens een vergrote koelruimte cq. This increased cooling capacity but also requires increased or refrigerator. vergrote koelkast, hetgeen in veel gevallen ongewenst is. enlarged refrigerator, which is undesirable in many cases.

In een nog andere uitvoeringsvorm is de voed-20 selhouder 1 en/of het deksel 2 elk uit in hoofdzaak één geheel opgebouwd, bijvoorbeeld door bij vervaardiging daarvan gebruik te maken van rotatiegiettechnieken. In still another embodiment, the feed-20 selhouder 1 and / or the cover 2, each consist of substantially built up of one whole, for example, upon manufacturing thereof, to make use of rotational molding techniques. Na vervaardiging van de voedselhouder en/of het deksel wordt in dit geval het koelmedium via een kleine opening in de 25 wanden toegevoerd. After manufacture of the food container and / or the lid is in this case the cooling medium supplied into the walls 25 via a small opening. Hierna wordt de opening afgedicht. After this, the opening is sealed.

In een nog andere uitvoeringsvorm van de onderhavige uitvinding is een koelorgaan, bijvoorbeeld in de vorm van met koelmedium gevulde zakjes, in een dubbelwandig dienblad aangebracht. In yet another embodiment of the present invention is a cooling element, for example in the form of cooling medium with filled bags, arranged in a double-walled tray. Wanneer een voedselhouder op 30 het dienblad wordt geplaatst, wordt de onderzijde van de voedselhouder gekoeld, waardoor het zich in de voedselhouder bevindende voedsel vanaf de onderzijde koel gehouden wordt. When a food container is placed on the tray 30, the bottom side of the food container is cooled, so that it is kept cool in the food container contained food from the lower side.

1007936 1007936

Claims (18)

1. Koelinrichting voor het bij een gereduceerde temperatuur bewaren van voedsel, bijvoorbeeld voor een maaltijd, omvattende: - een voedselhouder voor het houden van het 5 genoemde voedsel en/of een dekselorgaan voor het afsluiten van een voedselhouder; 1. A cooling device for storage at a reduced temperature of food, for example for a meal, comprising: - a food container for holding food, the said fifth and / or a lid member for sealing of a food container; - een of meer koelorganen voor het koelen van het voedsel in de voedselhouder; - one or more cooling devices for cooling the foods in the food container; waarbij de koelorganen zijn aangebracht tussen een bui- 10 tenwand en binnenwand van de voedselhouder en/of het dekselorgaan. wherein the cooling members are arranged between an outer tenwand 10 and inner wall of the food container and / or the lid member.
2. Koelinrichting volgens conclusie 1, waarin een koelorgaan omvat: - koelmedium voor het daarin opslaan van koude; 2. A cooling device according to claim 1, wherein a cooling member: - a cooling medium for storing cold therein; 15. zakvormige bewaarmiddelen voor het daarin bewaren van het koelmedium. 15. A bag-like storage means for storing therein the cooling medium.
3. Koelinrichting volgens conclusie 2, waarin de zakvormige bewaarmiddelen zijn opgebouwd uit één of meer lagen kunststof. 3. Cooling device as claimed in claim 2, wherein the bag-like storage means are composed of one or more layers of plastic.
4. Koelinrichting volgens conclusie 2 of 3, waarbij het koelmedium onschadelijk voor de gezondheid is. 4. A cooling device according to claim 2 or 3, wherein the cooling medium is not harmful to health.
5. Koelinrichting volgens conclusie 2, 3 of 4, waarbij het koelmedium in hoofdzaak bestaat uit water, 25 verdikkingsmiddel en propyleen-glycol. 5. A cooling device according to claim 2, 3 or 4, wherein the cooling medium consists essentially of water, 25 thickening agent and propylene-glycol.
6. Koelinrichting volgens een der conclusies 2-5, waarbij het koelmedium tevens smaakstoffen omvat teneinde het koelmedium te proeven wanneer dit in het voedsel terechtkomt. 6. Cooling device as claimed in any one of claims 2-5, wherein the cooling medium further comprises flavoring agents in order to sample the cooling medium as it enters into the food.
7. Koelinrichting volgens een van de conclusies 1-6, waarbij de binnenwand en een buitenwand van de voedselhouder en/of die van het dekselorgaan door een lijmverbinding onderling bevestigbaar zijn. 7. A refrigerating apparatus according to any one of claims 1-6, wherein the inner wall and an outer wall of the food container and / or that of the lid member by an adhesive connection are mutually attachable. 1 007936 1 007936
8. Koelinrichting volgens een van de conclusies 1-7, waarbij de binnenwand en de buitenwand van de voed-selhouder en/of die van het dekselorgaan door een lasver-binding onderling bevestigbaar zijn. 8. A refrigerating apparatus according to any one of claims 1-7, wherein the inner wall and the outer wall of the feeding-selhouder and / or that of the lid member by a welded joint are mutually attachable.
9. Koelinrichting volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij tussen de genoemde binnenwanden en buitenwanden een afsluitring is aangebracht voor het afsluiten van de ruimten hiertussen. 9. A cooling device according to any one of the preceding claims, wherein between the said inner walls and outer walls, a sealing ring is provided for sealing the spaces between them.
10. Koelinrichting volgens één der voorgaande 10 conclusies, waarbij de voedselhouder en/of het dekselorgaan elk uit in hoofdzaak één geheel bestaan. 10. A cooling device according to any one of the preceding 10 claims, wherein the food container and / or the lid member, each of essentially one unit.
11. Koelinrichting volgens conclusie 10, waarbij de voedselhouder en/of het dekselorgaan is vervaardigd met een rotatiegiettechniek. 11. A cooling device according to claim 10, wherein the food container and / or the cover member is manufactured by a rotational molding technique.
12. Koelinrichting volgens één der voorgaande conclusies, waarbij tegen de buitenwand van de voedselhouder en/of het dekselorgaan isolatiemateriaal is aangebracht teneinde koude-overdracht vanaf het koelorgaan naar de buitenlucht te reduceren. 12. A cooling apparatus according to any one of the preceding claims, wherein the outer wall of the food container and / or the lid member of insulating material is arranged so as to reduce cold-transfer from the cooling unit to the outside air.
13. Koelinrichting voor het bij een gereduceer de temperatuur bewaren van voedsel, bijvoorbeeld voor een maaltijd, omvattende: - een voedselhouder voor het houden van het genoemde voedsel; 13. A cooling device for at a gereduceer keep the temperature of food, for example, before a meal, comprising: - a food container for holding said food products; 25. een dekselorgaan voor het afsluiten van de voedselhouder; 25. a lid member for sealing the food container; waarbij tussen de buitenwand en binnenwand van het dekselorgaan een koelmedium is aangebracht. wherein between the outer wall and inner wall of the lid member, a cooling medium is arranged.
14. Koelinrichting volgens conclusie 13, waar- 30 bij de buitenwand en binnenwand door een lijmverbinding onderling bevestigbaar zijn. 14. A cooling apparatus according to claim 13, for which 30 to the outer wall and inner wall by an adhesive connection are mutually attachable.
15. Koelinrichting volgens conclusie 13, waarbij de buitenwand en binnenwand door een lasverbinding onderling bevestigbaar zijn. 15. A cooling device according to claim 13, wherein the outer wall and inner wall by a weld joint are mutually attachable.
16. Koelinrichting volgens conclusie 13, waar bij de buitenwand en binnenwand uit in hoofdzaak één geheel bestaan. 16. A cooling device according to claim 13, where in the outer wall and inner wall from substantially one unit. 1007936 1007936
17. Koelinrichting voor het verkoelen van voed-selhouders, omvattende een dubbelwandig dienblad waarbij tussen de bovenwand en onderwand van het dubbelwandig dienblad een koelmedium is aangebracht. 17. A cooling device for the feeding of cool-selhouders, comprising a double-walled tray wherein a cooling medium is arranged between the upper wall and lower wall of the double-walled tray.
18. Werkwijze voor het vervaardigen van een koelinrichting volgens conclusies 1-17. 18. A method of manufacturing a refrigeration apparatus according to claims 1-17. 1007936 1007936
NL1007936A 1997-12-30 1997-12-30 Cooling device. NL1007936C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1007936 1997-12-30
NL1007936A NL1007936C2 (en) 1997-12-30 1997-12-30 Cooling device.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1007936A NL1007936C2 (en) 1997-12-30 1997-12-30 Cooling device.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1007936C2 true NL1007936C2 (en) 1999-07-01

Family

ID=19766281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1007936A NL1007936C2 (en) 1997-12-30 1997-12-30 Cooling device.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1007936C2 (en)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1010957A2 (en) * 1998-12-15 2000-06-21 Reepak Ltd. Re-usable insulated container
FR2802186A1 (en) * 1999-12-13 2001-06-15 Messer France Refrigerated transport container for miscellaneous products and process for its constitution and loading
WO2012087216A1 (en) * 2010-12-21 2012-06-28 Sundberg Carolina Method, device and system for preserving of nutritional value at food materials in a course
US9687115B1 (en) * 2016-03-09 2017-06-27 Dorothy Mai Win-Hall Representative, contaminant and temperature protective food cover set
WO2018000055A1 (en) * 2016-06-30 2018-01-04 Probalco Bvba Double-walled crockery provided with a pouch filled with phase-change material
GB2552821A (en) * 2016-08-11 2018-02-14 Kryotex Ltd An apparatus for preserving perishable items in transit or storage

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4425917A (en) * 1981-05-07 1984-01-17 Lawrence Kuznetz Heat exchange system for body skin
EP0153975A1 (en) * 1984-03-09 1985-09-11 Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann Foodstuff container
US4931333A (en) * 1985-09-23 1990-06-05 Henry D Lindley Thermal packaging assembly
US5082115A (en) * 1991-05-07 1992-01-21 Hutcheson Steven R Meal container
JPH0779750A (en) * 1993-09-20 1995-03-28 Ogishima Sanei Kk Cold reserving agent and cold reserving method
US5570588A (en) * 1995-06-26 1996-11-05 Lowe; Scott A. Freezable insert cooler
EP0765819A1 (en) * 1995-09-28 1997-04-02 Dart Industries Inc. Food container with cooling pack

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4425917A (en) * 1981-05-07 1984-01-17 Lawrence Kuznetz Heat exchange system for body skin
EP0153975A1 (en) * 1984-03-09 1985-09-11 Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann Foodstuff container
US4931333A (en) * 1985-09-23 1990-06-05 Henry D Lindley Thermal packaging assembly
US5082115A (en) * 1991-05-07 1992-01-21 Hutcheson Steven R Meal container
JPH0779750A (en) * 1993-09-20 1995-03-28 Ogishima Sanei Kk Cold reserving agent and cold reserving method
US5570588A (en) * 1995-06-26 1996-11-05 Lowe; Scott A. Freezable insert cooler
EP0765819A1 (en) * 1995-09-28 1997-04-02 Dart Industries Inc. Food container with cooling pack

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
None
PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 095, no. 006 31 July 1995 (1995-07-31) *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1010957A2 (en) * 1998-12-15 2000-06-21 Reepak Ltd. Re-usable insulated container
EP1010957A3 (en) * 1998-12-15 2001-01-17 Reepak Ltd. Re-usable insulated container
FR2802186A1 (en) * 1999-12-13 2001-06-15 Messer France Refrigerated transport container for miscellaneous products and process for its constitution and loading
WO2001044731A1 (en) * 1999-12-13 2001-06-21 Messer France S.A. Container for refrigerated transport of various products and process for its construction and its charging
WO2012087216A1 (en) * 2010-12-21 2012-06-28 Sundberg Carolina Method, device and system for preserving of nutritional value at food materials in a course
EP2654515A1 (en) * 2010-12-21 2013-10-30 Sundberg, Carolina Method, device and system for preserving of nutritional value at food materials in a course
EP2654515A4 (en) * 2010-12-21 2014-10-22 Carolina Sundberg Method, device and system for preserving of nutritional value at food materials in a course
US9687115B1 (en) * 2016-03-09 2017-06-27 Dorothy Mai Win-Hall Representative, contaminant and temperature protective food cover set
WO2018000055A1 (en) * 2016-06-30 2018-01-04 Probalco Bvba Double-walled crockery provided with a pouch filled with phase-change material
GB2552821A (en) * 2016-08-11 2018-02-14 Kryotex Ltd An apparatus for preserving perishable items in transit or storage

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3532247A (en) Insulated trays for food or the like
US3663239A (en) Toaster packages having four spouts
US5345784A (en) Salad bowl having a refrigerant chamber
US4782670A (en) Dual hot-cold maintenance container
US6925834B2 (en) Portable cooler including ice sheet having refrigerant cubes
JP3071868B2 (en) Cold-shaped serving tray
US4794008A (en) Method of preparing a packaged frozen confection
US5094355A (en) Hinged-lid food container with sealable compartments employing front and side latching means
US4807776A (en) Multi-compartmented container arrangement
US4068115A (en) Food serving tray
US6145333A (en) Food preserving systems
US5572872A (en) Liquid cooling, storing and dispensing device
US6968888B2 (en) Thermal receptacle with phase change material
US7059387B2 (en) Thermal receptacle with phase change material
EP0449643B1 (en) Food package
US3349960A (en) Refrigerated dispenser container
US20050183446A1 (en) Portable cooler with built-in refrigerant cubes
EP0271118A2 (en) Thermo container wall
EP0938435B1 (en) A two-part storage container
US3807194A (en) Thermodynamic container
CA2537964C (en) Improvements in or relating to seals
US3269144A (en) Double wall tumbler having cooling means therein
US4093041A (en) Food serving system
US20040194496A1 (en) Portable food cooling container
CN101754898B (en) Insulated shipping bags

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
V1 Lapsed because of non-payment of the annual fee

Effective date: 20100701