NL1006166C2 - Device for absorbing moisture and odors. - Google Patents

Device for absorbing moisture and odors.

Info

Publication number
NL1006166C2
NL1006166C2 NL1006166A NL1006166A NL1006166C2 NL 1006166 C2 NL1006166 C2 NL 1006166C2 NL 1006166 A NL1006166 A NL 1006166A NL 1006166 A NL1006166 A NL 1006166A NL 1006166 C2 NL1006166 C2 NL 1006166C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
device
classification
device according
oe
absorbing moisture
Prior art date
Application number
NL1006166A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Jan Mudde
Original Assignee
Jan Mudde
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
  • B01D53/04Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography with stationary adsorbents
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/26Drying gases or vapours
  • B01D53/261Drying gases or vapours by adsorption
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
  • B01D53/26Drying gases or vapours
  • B01D53/28Selection of materials for use as drying agents
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D2253/00Adsorbents used in seperation treatment of gases and vapours
  • B01D2253/10Inorganic adsorbents
  • B01D2253/106Silica or silicates
  • B01D2253/11Clays
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D2257/00Components to be removed
  • B01D2257/80Water
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
  • B01DSEPARATION
  • B01D2257/00Components to be removed
  • B01D2257/90Odorous compounds not provided for in groups B01D2257/00 - B01D2257/708

Description

Inrichting voor het absorberen van vocht en geuren Device for absorbing moisture and odor

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor het absorberen van vocht en/of geuren, die zeer geschikt kan worden toegepast 5 in afgesloten ruimten waarvan de atmosfeer een ongewenst hoge vochtigheid heeft en/of waarin een ongewenste geur hangt. The present invention relates to a device for absorbing moisture and / or odors, which can be very suitably used in closed spaces 5 of which the atmosphere has an undesirably high humidity and / or in which depends an undesirable odor.

Inrichtingen voor het absorberen van vocht zijn op zichzelf bekend. Devices are known per se for absorbing moisture. Doorgaans bestaan zij uit een omhulsel van een vocht-doorla-tend materiaal, bijvoorbeeld papier, dat is gevuld met een vochtabsor-10 berend materiaal. Typically, they consist of a shell made of a moisture-doorla-resistant material, for example paper, which is filled with a vochtabsor-10 absorbing material. Een bekend vochtabsorberende materiaal in dit verband is silica. A well-known moisture-absorbing material in this regard is silica. Zakjes met silica worden bijvoorbeeld toegepast om te voorkomen dat verpakte elektronische apparatuur, zoals fotocamera's, door vocht worden aangetast. Bags containing the silica be used, for example in order to prevent the packaged electronic devices, such as still cameras, are affected by moisture. Uit bijvoorbeeld EP-A-0,268,^93 is het ook bekend vocht-absorberende zakjes, ook wel anti-condens zakjes 15 genoemd, toe te passen in auto's die gedurende langere tijd in een vochtige omgeving staan geparkeerd. From, for example, EP-A-0.268, ^ 93, it is also well-known moisture-absorbing sachets, also known as anti-fogging pouches 15, to be applied in vehicles which are parked in a humid environment for a long period of time. In dergelijke auto's treedt con-densvorming op op met name de binnenzijde van de ruiten, hetgeen het zicht bij het wegrijden aanzienlijk vermindert. In such cars condenses formation occurs, in particular, on the inner side of the glass panes, which is the visibility when driving off significantly reduced. Daarnaast kan het in het interieur van de auto aanwezige vocht schadelijk zijn voor even-20 tueel aanwezige elektrische apparatuur. In addition, it may be harmful moisture present in the interior of the car for a short-20 possibly present electric equipment. Daarnaast is duidelijk dat het ongewenst is wanneer in een afgesloten ruimten een onaangename geur hangt, bijvoorbeeld een rooklucht die door veel mensen als bijzonder onprettig wordt ervaren. In addition, it is clear that it is undesirable that, when is a bad smell in a closed space, for example, a smoke odor that is perceived as particularly unpleasant by many people.

De thans bekende zakjes met silica hebben als nadeel dat zij 25 relatief snel verzadigd zijn met vocht, waardoor de absorberende werking snel achteruit gaat. The currently known bags with silica as a disadvantage that they are relatively rapidly 25 are saturated with moisture, so that the absorbing performance rapidly deteriorates. Weliswaar is het mogelijk de zakjes na enige uren drogen in een oven of na voorzichtig drogen in een magnetron opnieuw te gebruiken, maar in de praktijk wordt dit door de gebruiker als ongewenst en te bewerkelijk ervaren. Although it is possible the bags after a few hours of drying in an oven or, after careful drying, to re-use in a microwave oven, but in practice this is perceived by the user as undesirable and too laborious. Er is derhalve behoefte aan 30 een vochtabsorberende inrichting die gedurende langere tijd werkzaam is. There is therefore a need for a moisture-absorbing device 30 which is operative for a longer period of time. Uiteraard dient een dergelijke inrichting uitstekende vochtopne-mende eigenschappen te bezitten, terwijl in het kader van de uitvinding ook de geurabsorberende eigenschappen goed dienen te zijn. Of course, such a device should possess excellent vochtopne-forming properties, while in the context of the invention, also the odor-absorbing properties need to be good.

Gevonden is dat een absorberend materiaal dat grotendeels uit één 35 of meer specifieke kleisoorten bestaat en dat is omgeven door een textielmateriaal aan de bovenbeschreven behoefte voldoet. It has been found that an absorbent material which largely consists of 35 one or more specific types of clay, and which is surrounded by a textile material conforms to the above-described need.

De uitvinding heeft derhalve betrekking op een inrichting voor het absorberen van vocht en/of geuren, welke inrichting een omhulsel 10 0 6 1 6 6 2 van een textiel materiaal omvat, waarbij de ruimte binnen het omhulsel voor ten minste gedeeltelijk is gevuld met gecalcineerde kleikorrels die voor ten minste 75 gew.# bestaan uit één of meer kleisoorten gekozen uit attapulgiet, montmorilloniet en halloysiet. The invention therefore relates to a device for absorbing moisture and / or fragrances, which device comprises a sheath 10 0 6 1 6 6 2 comprises a textile material, wherein the space within the sheath for at least partially filled with calcined clay granules that is at least 75 wt. # consist of one or more clays selected from attapulgite, montmorillonite, and halloysite.

5 Een groot voordeel van de inrichting volgens de uitvinding is de onschadelijkheid voor het milieu, aangezien de inrichting hoofdzakelijk uit natuurlijke stoffen is opgebouwd. 5 A great advantage of the device according to the invention is harmless to the environment, since the apparatus is constructed primarily of natural substances. Een ander groot voordeel is dat gebleken is dat de inrichting naast vocht (meestal water) ook onaangename geuren absorbeert, die zeker in vochtige omgevingen snel 10 doordringend en moeilijk verwijderbaar worden. Another major advantage is that it has been found that the device in addition to fluid (usually water) may also absorb unpleasant odors, which especially in humid environments are rapidly 10 penetrating and difficult to remove. Bij toepassing in voertuigen en met name auto's heeft de inrichting volgens de uitvinding daarnaast als voordeel dat het de verkeersveiligheid bevordert. When used in vehicles, and cars in particular, the device according to the invention also has the advantage that it promotes road safety. Doordat er geen of sterk verminderde condensvorming op de binnenzijde van de ramen van de auto optreedt, kan de automobilist zijn aandacht vol-15 ledig op het verkeer houden zonder bezig te zijn met het schoonvegen of anderszins verwijderen van de condens. As no or greatly reduced condensation forms on the inside of the windows of the car, the driver can keep his attention full 15-fold in traffic without being concerned with wiping or otherwise remove the condensate. Daarbij is uiteraard het zicht van de automobilist beter, wanneer er geen condens op de binnenzijde van de autoruiten aanwezig is of wordt gevormd. It is of course the better vision of the driver, when there is no condensation on the inside of the car windows is present or is formed.

Als textielmateriaal kunnen de bekende materialen worden genomen, 20 waarvan bekend is dat zij vochtdoorlatend zijn. As a textile material, the known materials may be made, 20 of which are known to be moisture-permeable. Een materiaal dat de voorkeur verdient is katoen. A material which is preferred is cotton. Met katoen dat is opgebouwd uit katoen-vezels met een dikte van 0,03 tot 0,15 mm, die in een vierkant patroon zijn geweven met in beide richtingen 20 tot 30 vezels per cm, verdienen de voorkeur. With cotton, which is made up of cotton fibers having a thickness of 0.03 to 0.15 mm, which are woven in a square pattern in both directions with 20 to 30 fibers per cm, are preferred. Dergelijke katoenmaterialen zijn in de handel ver-25 krijgbaar. Such cotton materials are the commercially-25 get ingot.

Gevonden is dat de ruimte die door het omhulsel wordt omgeven bij voorkeur voor 50 tot 10% gevuld is met de absorberende korrels. It has been found that the space which is surrounded by the casing, preferably for 50 to 10% is filled with the absorbent granules. In de praktijk is gebleken dat bij toepassing in bijvoorbeeld auto's een hoeveelheid korrels van 100-350 gram, bij voorkeur 150-250 gram, zeer 30 goede resultaten geeft. In practice, it has been found that when used in, for example, cars gives a quantity of granules of 100 to 350 grams, preferably 150-250 grams, 30 very good results. Bij kleinschaliger toepassingen, zoals bij voorbeeld in koffers, kunnen uiteraard ook geringere hoeveelheden worden toegepast. For smaller applications, such as, for example, in suitcases, can of course also lesser amounts can be used.

De gecalcineerde kleikorrels bestaan voor ten minste 75 gew.$ uit attapulgiet, montmorilloniet en/of halloysiet. The calcined clay granules consist of at least 75 wt. $ Of attapulgite, montmorillonite and / or halloysite. Dit zijn bekende klei-35 soorten die als zodanig in de handel verkrijgbaar zijn. These are well known clay-35 species which are as such commercially available. De korrel- grootte kan binnen ruime grenzen variëren, maar een korrelgrootte-verdeling waarbij ten minste 90 gew.% van de korrels een grootte heeft van 0,5 tot 5 mm verdient de voorkeur. The grain size may vary within wide limits, but a particle size distribution wherein at least 90 wt.% Of the grains has a size of 0.5 to 5 mm is preferred.

10 0 6 1 6 6 3 10 0 6 1 6 6 3

Tevens is gevonden dat van de genoemde kleisoorten attapulgiet de meeste voorkeur heeft. It also has been found that of the said attapulgite clays being most preferred. Een inrichting volgens de uitvinding, waarin de gecalcineerde kleikorrels voor ten minste 80 gew.% bestaan uit attapulgiet, verdient dan ook de voorkeur. A device according to the invention, in which the calcined clay pellets for at least 80 wt.% Consist of attapulgite, then is also preferred. Attapulgiet, ook wel palygors-5 kiet genoemd, heeft namelijk een hoge vochtopnamecapaciteit en zet niet uit of gaat niet klonteren, wanneer het vocht heeft opgenomen. Attapulgite, also referred to as 5-palygors quits, namely, has a high moisture absorption capacity and does not swell or does not clump when it has absorbed moisture.

De inrichting volgens de uitvinding kan voor tal van toepassingen worden gebruikt. The device according to the invention can be used for numerous applications. In het algemeen is de inrichting zeer geschikt om te worden toegepast voor het absorberen van vocht en/of geuren in afge-10 sloten ruimten. In general, the device is very suitable to be used for absorbing moisture and / or off-smells in 10 closed spaces. Een belangrijke toepassing in dit verband is de toepassing in auto's. An important application in this regard is the use in cars. Uiteraard kan de inrichting ook worden toegepast in andere ruimten waar een te hoog vochtgehalte ongewenst is. Of course, the device can also be applied in other areas where a too high water content is undesirable. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan koffers met bagage en afgesloten ruimten waarin elektronische apparatuur aanwezig is. It is for instance to suitcases with luggage and enclosed spaces in which electronic equipment is present. Vanwege de hiervoor 15 reeds genoemde geur-absorberende eigenschappen kan de inrichting volgens de uitvinding ook worden gebruikt in rokerige ruimten om de rooklucht te verminderen. Due to the above 15, already mentioned odor-absorbing properties of the device according to the invention can also be used in smoky areas in order to reduce the smoke odor. Uiteraard geldt dit ook voor het interieur van auto's, waarin regelmatig wordt gerookt. Of course, this also applies to the interior of cars, which regularly smoked. Een andere interessante toepassing is die in lijkkisten, waarin een dode is afgelegd. Another interesting application is in coffins where the dead was taken. Omdat er 20 via de huid van de dode nog vocht verdampt kan het in een afgesloten lijkkist snel vochtig worden bij opbaring tijdens of na koeling, waar door bijvoorbeeld de ruit aan de bovenzijde van de kist kan gaan beslaan. Because there are 20 through the skin of the dead still moisture evaporates, it can be quickly damp in a sealed coffin when lying in state during or after cooling, which can go on, for example, cover the window pane at the top of the coffin. Ook de geur-absorberende eigenschappen komen in dit verband goed van pas. The odor-absorbing properties are in this connection handy.

25 De uitvinding wordt nader geïllustreerd aan de hand van het vol gende voorbeeld. 25 The invention is further illustrated by reference to the following example, vol.

Voorbeeld example

Twee katoenen zakjes (ongebleekte have) met elk circa 200 gram 30 gecalcineerde kleikorrels die voor ongeveer 85 gew.% uit attapulgiet bestaan (deeltjesgrootteverdeling: circa 93 gew.# 0,7~5 mm; circa 3% >5 mm en circa 2 gew.# <0,7 mm) werden gedurende de zes maanden van herfst en winter door drie verschillende personen in hun auto geplaatst. Two cotton bags (unbleached have), each with approximately 200 grams of 30 calcined clay granules which about 85% by weight of attapulgite exist (particle size distribution: approximately 93 wt # 0.7 ~ 5 mm; about 3%> 5 mm and about 2 wt.. . # <0.7 mm) were placed by three different people in their car during the six months of autumn and winter. Eén zakje werd telkens onder de voorruit op het dashboard 35 gelegd, terwijl het andere zakje onder de bestuurdersstoel werd gelegd. One bag was placed in each case under the windshield on the dashboard 35, whilst the other bag was placed under the driver's seat. De auto's werden gedurende de testperiode altijd buiten geparkeerd. The cars were always parked outside during the test period. De proefpersonen hadden voorheen de ervaring dat de binnenzijde van de autoramen 's morgens vaak beslagen waren door condensvorming. The subjects had previously experienced that the inside of the car windows at the morning was often fogged by condensation.

100 6 1 6 6 4 100 6 1 6 6 4

In alle gevallen bleek 's morgens de condensvorming aan de binnenzijde van de ruiten in de auto aanzienlijk te zijn verminderd en veelal zelfs geheel afwezig te zijn. In all cases, turned out to be in the morning to be reduced by the formation of condensation on the inside of the glass panes in the vehicle considerably and often even to be completely absent. In één geval was de proefpersoon een roker, die verklaarde dat ook de rooklucht bij het 's morgens in 5 de auto stappen was verminderd ten opzichte van de situatie, waarin de zakjes volgens de uitvinding niet aanwezig waren. In one case, the subject was a smoker, which stated that the smell of smoke in the morning at five of the car was reduced relative to the situation in which the bags of the invention were not present.

1006166 1006166

Claims (7)

 1. 1. Inrichting voor het absorberen van vocht en/of geuren, welke inrichting een omhulsel van een textiel materiaal omvat, waarbij de 5 ruimte binnen het omhulsel ten minste gedeeltelijk is gevuld met gecalcineerde kleikorrels die voor ten minste 75 gew.% bestaan uit één of meer kleisoorten gekozen uit attapulgiet, montmorilloniet en hal-loysiet. 1. A device for absorbing moisture and / or fragrances, which device comprises a sheath of a textile material, wherein the fifth space inside the envelope is at least partially filled with calcined clay granules which is at least 75 wt.% Consist of one or more clays selected from attapulgite, montmorillonite and hall-loysiet. ! !
 2. 2. Inrichting volgens conclusie 1, waarin de ruimte binnen het 10 omhulsel voor 50 tot 70¾ is gevuld. 2. A device as claimed in claim 1, wherein the space within the casing 10 is filled to 50 to 70¾.
 3. 3. Inrichting volgens conclusie 1 of 2, waarin de gecalcineerde kleikorrels voor ten minste 80 gew^ bestaan uit attapulgiet. 3. A device according to claim 1 or 2, wherein the calcined clay pellets for at least 80 wt ^ consist of attapulgite.
 4. 4. Inrichting volgens een of meer van de conclusies 1-3. 4. A device according to one or more of the claims 1-3. waarin het textielmateriaal katoen is. in which the fabric is cotton. 15 15
 5. 5· Toepassing van de inrichting volgens een of meer van de conclusies 1-4 voor het absorberen van vocht en/of geuren in afgesloten ruimten. 5 · Application of the device according to one or more of the claims 1-4 for absorbing moisture and / or odors in confined spaces.
 6. 6. Toepassing volgens conclusie 5 in auto's. 6. The use according to claim 5 in cars.
 7. 7. Toepassing volgens conclusie 5 in lijkkisten. 7. The use according to claim 5 in coffins. 10 06 1 6 6 SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT) RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE IDENTIFIKATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE Kenmerk van oe aanvrager of van de gemacnugoe NO 41324 TM Nederlandse aanvrage nr Indienngsdatjm 1006166 29 mei 1997 Ingeroepen voorrangsdaum Aanvrager (Naam) MUDDE, Jan Datum van net verzoek voor een onoerzoek van intern an on aai type Door oe insanoe voor Internationaal Onoerzoek (ISA) aan net verzoek voor een onderzoek van internationaal type toe gekend nr SN 29400 NL I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (Pij toepassing van verscnillenoe classificaties, alle etassificaoesymbolen opgeven) Volgens oe Interna Donate classificatie (IPC) | 10 06 1 6 6 Cooperation Treaty (PCT) REPORT ON international search TYPE IDENTIFICATION OF NATIONAL APPLICATION Characteristic oe applicant or the gemacnugoe NE 41324 TM Dutch Application No. Indienngsdatjm 1,006,166 May 29, 1997 invoked voorrangsdaum Applicant (Name) MUDDE, Jan Date just request a pat on onoerzoek of an internal type by oe insanoe for International Onoerzoek (ISA) to just request for an investigation of international type known to No. SN 29400 EN I. CLASSIFICATION oF tHE SUBJECT (Pij using verscnillenoe classifications, all etassificaoesymbolen specify) According oe Interna Donate classification (IPC) | Int.Cl.6: B 01 D 53/28, B 01 D 53/26 i ! Int.Cl.6: B 01 D 53/28, B 01 D 53/26 i! II. II. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK j _Onderzochte minimum documentatie_i Classificatiesysteem |_Classiticatiesymooien__| INVESTIGATED AREAS OF TECHNOLOGY j _Onderzochte minimum documentatie_i Classification | _Classiticatiesymooien__ | I | I | i ί I : I Int.Cl.6: IB 01 D, B 01 JJ | i ί I: I Int.Cl.6: IB 01 D, 01 B JJ | l II | l II | ij Onoerzocnte anoere documentatie dan de minimum documentatie voor zover dergelijke documenten in de onderzoen te gebeden zijp, opgenomen i I ——- ' — ~ ' ί 111.:_ GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerxingen op aanvullmgsolad) ' IV._ GESREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (oomerKinoer. op aanvulhncsdlad) :orr~ PZ~::S~.2Z':a Zz /j" ij Onoerzocnte anoere documentation than the minimum documentation to the extent such documents in the lower to kiss prayers Zijp included i I --- "- ~" ί 111.:_ NO RESEARCH POTENTIAL FOR SOME CONCLUSIONS (opmerxingen on aanvullmgsolad) 'IV._ GESREK tO UNIT oF INVENTION (oomerKinoer on aanvulhncsdlad.): orr ~ :: ~ S ~ PMI .2Z ': a Zz / y "
NL1006166A 1997-05-29 1997-05-29 Device for absorbing moisture and odors. NL1006166C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1006166A NL1006166C2 (en) 1997-05-29 1997-05-29 Device for absorbing moisture and odors.
NL1006166 1997-05-29

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1006166A NL1006166C2 (en) 1997-05-29 1997-05-29 Device for absorbing moisture and odors.
BE9800415A BE1010894A3 (en) 1997-05-29 1998-05-29 Device for absorbing moisture and scents

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1006166C2 true NL1006166C2 (en) 1998-07-08

Family

ID=19765052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1006166A NL1006166C2 (en) 1997-05-29 1997-05-29 Device for absorbing moisture and odors.

Country Status (2)

Country Link
BE (1) BE1010894A3 (en)
NL (1) NL1006166C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001034295A1 (en) * 1999-11-12 2001-05-17 Engelhard Corporation Sorbent, method of making the sorbent, and method of using the sorbent in fixed bed applications

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1161772A (en) * 1967-01-23 1969-08-20 Parker Hannifin Corp Driers for Refrigeration and Air-Conditioning Systems
US3678662A (en) * 1970-05-14 1972-07-25 Nat Bank And Trust Co Of Centr Filter for moisture and oil vapor
US4386010A (en) * 1980-09-02 1983-05-31 Engelhard Corporation Treated attapulgite clay composition
EP0557156A1 (en) * 1992-02-19 1993-08-25 Institut Francais Du Petrole Product for dehumidifying a gas

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1161772A (en) * 1967-01-23 1969-08-20 Parker Hannifin Corp Driers for Refrigeration and Air-Conditioning Systems
US3678662A (en) * 1970-05-14 1972-07-25 Nat Bank And Trust Co Of Centr Filter for moisture and oil vapor
US4386010A (en) * 1980-09-02 1983-05-31 Engelhard Corporation Treated attapulgite clay composition
EP0557156A1 (en) * 1992-02-19 1993-08-25 Institut Francais Du Petrole Product for dehumidifying a gas

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001034295A1 (en) * 1999-11-12 2001-05-17 Engelhard Corporation Sorbent, method of making the sorbent, and method of using the sorbent in fixed bed applications

Also Published As

Publication number Publication date Type
BE1010894A3 (en) 1999-02-02 grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3434479A (en) Permanganate tobacco smoke filter
US5468447A (en) Refrigerator freshener
US4604110A (en) Filter element, filter, and method for removing odors from indoor air
Sheng et al. Influence of pH on pesticide sorption by soil containing wheat residue-derived char
US3917814A (en) Insecticidal composition and method of preparing the same
US4826497A (en) Fibrous absorbent articles having enhanced deodorizing properties
US5079792A (en) Absorbent element for non-aqueous liquids
US4744374A (en) Hydrophobic, crystalline, microporous silaceous materials of regular geometry
US6353146B1 (en) Fibrous articles having odor adsorbtion ability and method of making same
DE4432369A1 (en) Fold away basket integrated into vehicle boot
US5277963A (en) Filter sheet material
DE29616257U1 (en) Suspension for air-sprung vehicle wheel
US20030051673A1 (en) Animal litter composition containing silica gel and methods therefor
Evans et al. Serious or fatal driver injury rate versus car mass in head-on crashes between cars of similar mass
JPH09187493A (en) Gel-like deodorizer
JPH0975434A (en) Deodorant using photocatalyst
US4683318A (en) Hydrophobic, crystalline, microporous silaceous materials of regular geometry
EP0888785A1 (en) Odor reducing wound dressings
US5993480A (en) Microwavable heating pad with heat activated fragrance
US20040126354A1 (en) Nano carbon ball for deodorization
JP2000272444A (en) Under-run preventing device for vehicle
US20050008608A1 (en) Odor-mitigating compositions
Sadek et al. Ca-montmorillonite clay as thermal energy storage material
JPH03112788A (en) Front part body structure for vehicle
JP2002126511A (en) Deodorizing sheet and deodorizing vehicle interior furnishing

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20011201