NL1005523C2 - A method and communication system for the transmission of information signals in the partially encrypted form. - Google Patents

A method and communication system for the transmission of information signals in the partially encrypted form. Download PDF

Info

Publication number
NL1005523C2
NL1005523C2 NL1005523A NL1005523A NL1005523C2 NL 1005523 C2 NL1005523 C2 NL 1005523C2 NL 1005523 A NL1005523 A NL 1005523A NL 1005523 A NL1005523 A NL 1005523A NL 1005523 C2 NL1005523 C2 NL 1005523C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
signal
information signal
means
portion
information
Prior art date
Application number
NL1005523A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Giok-Djan Khoe
Robert Peter Christina Wolters
Alfons Willy Leo Janssen
Original Assignee
Univ Eindhoven Tech
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Univ Eindhoven Tech filed Critical Univ Eindhoven Tech
Priority to NL1005523 priority Critical
Priority to NL1005523A priority patent/NL1005523C2/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1005523C2 publication Critical patent/NL1005523C2/en

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N7/00Television systems
  • H04N7/16Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems
  • H04N7/167Systems rendering the television signal unintelligible and subsequently intelligible
  • H04N7/1675Providing digital key or authorisation information for generation or regeneration of the scrambling sequence
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
  • H04N19/30Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability

Abstract

Analogue or digital information (33) enters a signal splitter (34). Part of its content and/or synchronization or other control information is separated (35) and encoded (37). Coded (38) and un-coded (36) information are combined at the multiplexer (39) and transmitted (40). The reverse process takes place at the receive end, with the original signal being reconstructed in the combiner (46). Instead of discretely coding the relevant part of the signal, it could be sent via a separate secure Code Division Multiple Access channel. Without the coded information, the remainder of the signal is unusable if intercepted by a third party.

Description

Korte aanduiding: Werkwijze en communicatiesysteem voor het in gedeeltelijk gecodeerde vorm overdragen van informatie-signalen. Short title: Method and communication system for transmitting data in a partially encrypted form of information signals.

5 De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het in een communicatiesysteem overdragen van informatiesignalen onder toepassing van veilige coderingstechnieken. 5 The present invention relates to a method for transmitting data in a communication system of information signals using the secure encryption techniques.

Veilige overdracht van data is een belangrijk aspect bij communicatie via een "point-to-multipoint"-signaaldistributienet, 10 waarbij verschillende gebruikers gelijktijdig informatiesignalen kunnen ontvangen en/of verzenden, zoals een "Community Antenna Television" (CATV)-net of distributienetten voor elektrische energie, waaronder begrepen distributienetten voor elektrische tractie. Secure transmission of data is an important aspect in communication via a "point-to-multipoint" -signaaldistributienet, 10, in which several users can receive and / or transmit simultaneously information signals, such as a "Community Antenna Television" (CATV) distribution networks or for -just electric energy, including distribution systems for electric traction.

Een netwerkbeheerder dient in staat te zijn de toegang 15 tot het net te controleren en dient verder te kunnen verzekeren dat overgedragen informatiesignalen alleen kunnen worden ontvangen door de geadresseerde. A network administrator should be able to access 15 to the network to monitor and further serves to ensure that transmitted data signals can only be received by the addressee. Met ontvangen wordt in dit verband bedoeld dat de geadresseerde de inhoud van de betreffende informatiesignalen tot zich kan nemen. Receiving means in this context that the addressee may ingest the contents of the information signals.

20 Voor het in een signaaldistributienet veilig overdragen van informatiesignalen zijn een groot aantal coderingstechnieken bekend zoals bijvoorbeeld de "Rivest, Shamir, Aldehman" (RSA) en "Data encryption Standard" (DES) encryptie-algoritmes waarbij met codeersleutels wordt gewerkt. 20 To transfer safely in a signal distribution network of the information signals are a large number of coding techniques are known, such as, for example, the "Rivest, Shamir, Aldehman" (RSA), and "Data Encryption Standard" (DES) encryption algorithms involving the handling of encryption keys. Het over te dragen informatiesignaal wordt dan in zijn geheel 25 gecodeerd en via het signaaldistributienet overgedragen, waarbij alleen de ontvanger welke de voor het decoderen van het bericht benodigde sleutel kent, in staat is om de inhoud van het informatiesignaal tot zich te nemen. The information to be transmitted signal is then encoded in its entirety 25 and transmitted via the signal distribution network, where only the receiver which has the necessary key to decrypt the message, is able to ingest the contents of the information signal.

De mate van beveiliging hangt naast het gekozen codeeralgoritme ook af van de lengte van de codeersleutel. The degree of security also depends in addition to the chosen encoding algorithm depending on the length of the encryption key. In het bijzonder 30 geldt dat bij relatief breedbandige informatiesignalen en bij relatief lange codeer- en decodeersleutels, er een aanzienlijke hoeveelheid tijd gemoeid kan zijn met het overdragen van informatiesignalen. In particular, 30 it holds that at a relatively wide-band information signals, and at relatively long encoding and decoding keys, there is a considerable amount of time can be involved in the transmission of information signals. In veel praktische toepassingen is een extra vertraging bij de overdracht van signalen echter niet gewenst. However, in many practical applications, it is an additional delay in the transmission of signals is not desirable.

35 Aan de uitvinding ligt daarom in eerste instantie de opgave ten grondslag een werkwijze aan te geven voor het in een 1005523 2 communicatiesysteem overdragen van informatiesignalen onder toepassing van veilige coderingstechnieken met een gereduceerde invloed op de overdrachtssnelheid van informatiesignalen. 35 The present invention, therefore, in the first instance is set to indicate the object of providing a method for transmitting data in a communication system 1005523 2 of the information signals by using secure encoding techniques with a reduced influence on the transfer rate of information signals.

Volgens de uitvinding wordt dit daardoor bereikt dat 5 een informatiesignaal wordt gesplitst in een voor verwerking van het signaal relevant deel en een restdeel, waarbij het relevante deel in een veilig gecodeerde vorm en het restdeel in ongecodeerde vorm via het communicatiesysteem worden overgedragen en dat een overgedragen relevant deel van een informatiesignaal wordt gedecodeerd en met een bijbehorend 10 overgedragen restdeel tot het oorspronkelijke informatiesignaal wordt gereconstrueerd. According to the invention this is achieved in that 5 an information signal is split into a pre-processing of the signal relevant portion and a remainder portion, wherein the relevant portion is transmitted in a secure encrypted form, and the residual portion in uncoded form via the communication system, and that a transmitted relevant part of an information signal is decoded and transmitted to an associated remainder portion 10 is reconstructed to the original information signal.

Aan de uitvinding ligt het inzicht ten grondslag dat, door het van een over te dragen informatiesignaal afsplitsen van een voor de verwerking van het signaal relevant deel, het resterende gedeelte 15 onbruikbaar is geworden. The invention is based on the insight that, by an information signal to be transmitted cleaving off one for the processing of the relevant signal portion, the remaining portion 15 has become unusable. Onder een 'voor verwerking relevant deel' van het signaal worden in dit verband één of meer delen van een signaal begrepen waarmee, bij het ontbreken hiervan, de informatie in het restdeel niet meer kan worden herkend dan wel dat door het ontbreken van het betreffende relevante deel of de relevante delen het signaal niet meer 20 kan worden gereconstrueerd. Under a 'for processing relevant part' of the signal to be understood one or more portions of a signal, in this context, which can no longer be detected in the absence of this, the information in the residual portion, or that in the absence of the respective relevant part, or the relevant parts of the signal 20 is no longer can be reconstructed. Overeenkomstig de oplossing volgens de uitvinding kan voor het veilig gecodeerd overdragen van informatiesignalen worden volstaan met het coderen van het betreffende relevante deel van het informatiesignaal, waarbij het resterende gedeelte ongecodeerd kan worden overgedragen. In accordance with the solution according to the invention, may transfer to securely encrypted information signals are sufficient to encode the respective relevant part of the information signal, wherein the remaining portion may be transferred unencrypted.

25 Door het volgens een verdere uitvoeringsvorm van de uitvinding zodanig selecteren van het te coderen relevante deel van een informatiesignaal dat dit deel een relatief gering, bij voorkeur een zo gering mogel i jk deel van de bandbreedte van het informatiesignaal in beslag neemt, kan er voor worden gezorgd dat de door het codeer- en decodeerproces 30 veroorzaakte vertragingen in de signaaloverdracht minimaal zijn. 25 By selecting such a way according to a further embodiment of the invention, to encode the relevant part of an information signal that this portion a is relatively small, preferably, takes up as little poss i jk portion of the bandwidth of the information signal, there can be used for to ensure that the resulting delays in signal transmission are minimal by the encoding and decoding process 30.

In bijvoorbeeld een gecodeerd digitaal videosignaal kunnen verschillende velden worden onderscheiden, bijvoorbeeld specifiek op de signaaloverdracht betrekkende hebbende velden waarmee, wanneer zij niet in het signaal aanwezig zijn, het onmogelijk is om de informatie-35 inhoud van het digitale videosignaal tot zich te nemen. For example, in a coded digital video signal different fields can be identified, for example, specifically the signal moving into having fields which, if they are not present in the signal, it is impossible to ingest the information 35 content of the digital video signal. Voorbeelden van dergelijke velden zijn bijvoorbeeld synchronisatievelden of het FEC-veld 1005523 3 in een "Digital Video Broadcasting" (DVB)-videosignaal. Examples of such fields include synchronization fields or the FEC field 1005523 3 in "Digital Video Broadcasting" (DVB) video. Deze velden beslaan slechts een relatief gering aantal bits van het totale videosignaal. These fields occupy only a relatively small number of bits of the total video signal. De werkwijze volgens de uitvinding is in wezen bij alle digitale dataoverdracht toepasbaar, omdat vrijwel elkdata-overdrachtsprotocol bepaalde 5 stuur-, controle- of andere gegevensvelden bezit welke noodzakelijk zijn om het betreffende signaal te kunnen reconstrueren. The process according to the invention is essentially applicable in all digital data transfer, because almost elkdata certain 5-transmission protocol control, control or other data fields released which are necessary in order to be able to reconstruct the corresponding signal. De werkwijze volgens de uitvinding is ook toepasbaar bij de overdracht van analoge signalen, waarbij in het algemeen ook door het afsplitsen van een relevant deel van het signaal het resterende deel onbruikbaar wordt. The process according to the invention is also applicable to the transmission of analog signals, in which, in general, also becomes unusable, the remaining part by cleavage of a relevant part of the signal.

10 In een communicatiesysteem dat verschillende transmissiekanalen omvat worden in een voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding de gecodeerde relevante delen van informatiesignalen via een ander transmissiekanaal overgedragen dan de ongecodeerde restdelen. 10 In a communication system comprising several transmission channels are in a preferred embodiment of the invention, the transmitted encoded relevant portions of information signals through a different transmission channel than the rest unencrypted parts. Hierdoor is het mogelijk om, in plaats van het afzonderlijk veilig coderen 15 van de relevante delen, deze ook via een betreffend beveiligd transmissie-kanaal over te dragen, zoals een transmissiekanaal waarop data middels de zogeheten "Code Division Multiple Access" (CDMA)-techniek gecodeerd worden overgedragen. This makes it possible, instead of separate security encoding 15 of the relevant parts, these can also be transmitted via a respective secure transmission channel as a transmission channel on which data using the so-called "Code Division Multiple Access" (CDMA) - technique are transmitted encrypted.

Het gebruik van CDMA-technieken garandeert een lage 20 kans op onderschepping, zonder dat de betreffende relevante delen van informatiesignalen afzonderlijk moeten worden gecodeerd. The use of CDMA techniques ensures a low probability of interception 20, without that the respective relevant portions of information signals are to be coded separately.

Een derde welke een betreffend informatiesignaal wil onderscheppen, dient derhalve in staat te zijn om het gecodeerde relevante deel te onderscheppen en het bijbehorende restdeel. A third which wants to intercept a respective information signal, therefore, must be able to intercept the encoded relevant portion and the associated remainder portion. Zelfs wanneer dit tot 25 een resultaat zou lijden, dient er ook nog kennis te bestaan omtrent de wijze waarop de betreffende delen tot het oorspronkel i jke informatiesignaal moeten worden gecombineerd. Even when up to 25 would suffer a result, there has yet to be informed about how to combine parts in question to the original Euro i jke information signal. Derhalve geniet het de voorkeur om niet steeds eenzelfde relevant deel van een informatiesignaal af te splitsen en gecodeerd over te dragen maar, voor zover mogel ijk, verschillende relevante 30 signaaldelen te onderscheiden en van de over te dragen informatiesignalen afwisselend verschillende relevante delen te selecteren. Therefore, it is preferable to not have to split off the same relevant portion of an information signal and coded to transmit but, as far as poss ijk, various relevant 30 signal parts can be distinguished and the information-carrying signals to select alternately different relevant parts about it.

De uitvinding heeft tevens betrekking op een communicatiesysteem, omvattende codeermiddelen voor het in gecodeerde vorm veilig overdragen van informatiesignalen en decodeermiddelen voor het 35 decoderen van overgedragen informatiesignalen, verder gekenmerkt door middelen voor het splitsen van een over te dragen informatiesignaal in 10055 23 4 een voor verwerking van het signaal relevant deel en een restdeel, welke middelen werkzaam zijn gekoppeld met de codeermiddelen voor het in veilig gecodeerde vorm overdragen van het relevante deel van een informatiesignaal en met middelen voor het in ongecodeerde vorm overdragen van het restdeel 5 van een informatiesignaal, waarbij de decodeermiddelen zijn ingericht voor het decoderen van een overgedragen relevant deel van een informatiesignaal en werkzaam zijn gekoppeld met middelen voor het tot een oorspronkelijk informatiesignaal reconstrueren van een gedecodeerd relevant deel en een overgedragen bijbehorend restdeel. The invention also relates to a communications system, comprising encoding means for securely transferring information signals, and decoding means for the 35 in encrypted form decoding transmitted data signals, further characterized by means for splitting an information to be transmitted signal in the 10,055th 23 4 a pre-processing of the signal relevant portion and a remainder portion, said means being operatively coupled to said encoder means for, in transmitting secure encoded form of the relevant part of an information signal and with means for transmitting data in unencrypted form from the residual portion 5 of an information signal, in which the decoding means being arranged for decoding a relevant part of a transmitted information signal and operatively coupled to means for reconstructing an original information signal from a decoded relevant part, and a corresponding transmitted residual portion.

10 In de voorkeursuitvoeringsvorm van het communicatiesys teem volgens de uitvinding zijn de codeermiddelen ingericht voor het CDMA-gecodeerd overdragen van de relevante delen van een informatiesignalen. 10 In the preferred embodiment of the communicatiesys system according to the invention, the encoding means adapted to transmit CDMA-coded of the relevant parts of an information signals.

De uitvinding heeft tevens betrekking op signaalsplits-middelen en signaalcombinatiemiddelen voor het respectievelijk splitsen 15 en combineren van relevante delen en restdelen van een informatiesignaal, zoals boven beschreven. The invention also relates to split-signal means and signal combination means for splitting and combining, respectively, 15 of the relevant parts and the rest parts of an information signal, as described above.

De uitvinding wordt in het navolgende meer gedetailleerd beschreven en getoond in de bijgevoegde tekeningen, waarin: fig. 1 schematisch de werkwijze volgens de uitvinding 20 illustreert; The invention will be described in more detail in the following and shown in the accompanying drawings, in which: Figure 1 schematically illustrates the method according to the invention, 20;. fig. 2 een vereenvoudigd blokschema van een "Direct Sequence" CDMA (DS-CDMA)-systeem toont; Fig. 2 shows a simplified block diagram of a "direct sequence" CDMA (DS-CDMA) system; fig. 3 een voorbeeldschema van een CATV-net toont, waarin de werkwijze volgens de uitvinding kan worden toegepast; Figure 3 shows an exemplary schematic of a CATV network, in which the method can be used according to the invention, FIG. 25 fig. 4 een vereenvoudigd blokschema van een eerste uitvoeringsvorm van een communicatiesysteem volgens de uitvinding toont, en fig. 5 een vereenvoudigd blokschema van een voorkeursuitvoeringsvorm van een communicatiesysteem volgens de uitvinding 30 toont. 25, Fig. 4 shows a simplified block diagram of a first embodiment of a communication system according to the present invention, and FIG. 5 is a simplified block diagram of a preferred embodiment of a communication system 30 according to the invention.

Fig. Fig. 1 illustreert, in de vorm van een stroomdiagram, de werkwijze volgens de uitvinding, waarbij door middel van pijlen de ' bewerkingsvolgorde is geïllustreerd. 1 illustrates, in the form of a flow chart, the method according to the invention, in which the "machining sequence is illustrated by means of arrows. Een informatiesignaal 1 wordt als eerste aan een splitsingsoperatie 2 onderworpen. An information signal 1 is first subjected to a cleavage operation 2. Het informatiesignaal 35 wordt hier gesplitst in een voor de signaalverwerking relevant deel 3 en een restdeel 4. The information signal 35 is split here into a signal for the relevant part 3 and a remaining part 4.

1005523 5 1005523 5

Het relevante deel kan uit één of meer delen van het informatiesignaal zijn opgebouwd, welke afzonderlijk of in combinatie noodzakelijk zijn voor de verdere verwerking van het informatiesignaal, dat wil zeggen zodanig dat samen met het restdeel een bruikbaar 5 informatiesignaal wordt verkregen. The relevant part may consist of one or more portions of the information signal to be built up, which individually or in combination are necessary for the further processing of the information signal, that is to say in such a way that a useful 5-information signal are obtained together with the rest part. Het relevante deel 3 kan dus zowel bestaan uit een gedeelte van de informatie-inhoud van het signaal en/of informatie voor het reconstrueren van het signaal, zoals synchronisatie en andere stuurinformatie. The relevant part 3 can thus consist of both a portion of the information content of the signal and / or information for reconstructing the signal, such as synchronization and other control information. Het informatiesignaal kan daarbij bestaan uit zowel een digitaal als een analoog signaal. The information signal may consist of both a digital and an analog signal.

10 In het geval dat een informatiesignaal verschillende voor de verwerking van het signaal relevante delen bezit, kan de splitsingsoperatie 2 zodanig worden uitgevoerd, dat van de arriverende informatiesignalen 1 telkens een selectie uit de relevante delen 3 kan worden gemaakt, zodanig dat van opeenvolgende informatiesignalen de 15 relevante delen 3 en de restdelen 4 qua opbouw verschillend zijn. 10, in the case that an information signal is different for the processing of the signal relevant portions, the division operation 2 may be carried out in such a manner that, of the incoming data signals 1 each with a selection from the relevant portions 3 can be made, in such a way that successive data signals, the 15, relevant parts 3 and the remainder 4 parts in terms of build-up are different. De wijze waarop de betreffende relevante delen 3 worden geselecteerd kan van te voren vastgelegd zijn of middels een kenmerk worden overgedragen. The manner in which the respective relevant parts 3 will be selected may be stored in advance or may be transferred by means of a characteristic.

Het geselecteerde relevante deel 3 wordt vervolgens aan een codeeroperatie 5 onderworpen. The selected relevant part 3 is then subjected to an encoding operation 5. Deze codeeroperatie 5 heeft tot het 20 doel het relevante deel te coderen voor veilige overdracht 6 over een transmissienet, zoals bijvoorbeeld een "point-to-multipoint" signaaldistri-butienet. This encoding operation has from 5 to 20, the aim is to encode the relevant portion 6 for secure transmission over a transmission network, such as, for example, a "point-to-multipoint" signal distri-butienet. Voorbeelden van dergelijke signaaldistributienetten zijn "Community Antenna Television" (CATV)-netten en distributienetten voor elektrische energie zoals het elektriciteitsdistributienet in huizen, 25 kantoren etc. en ook distributienetten voor elektrische tractie zoals in gebruik bij spoorweg-, tram- en trolleybusmaatschappijen. Examples of such signal distribution networks are "Community Antenna Television" (CATV) networks, and distribution of electrical energy, such as the electricity distribution network in homes, offices etc., and also 25, distribution networks for electric traction, such as in use in railway, tramway and trolley bus companies.

Voor het coderen van het relevante deel zijn op zichzelf bekende coderingstechnieken bekend, welke met beveiligde codeer- en decodeersleutels werken zoals de "Rivest, Shamir, Aldehman (RSA) en "Data 30 Encryption Standard" (DES) encryptie-algoritmes welke geen deel uitmaken van de onderhavige uitvinding. Voor een meer uitgebreide beschrijving van encryptie-algoritmes wordt verwezen naar het boek "Applied Cryptography", door Bruce Shneier, 2nd edition, John Wiley & Sons 1995. are per se well-known encryption techniques are known for the coding of the relevant part, which works with the secure encryption and decryption keys, such as the "Rivest, Shamir, Aldehman (RSA), and" Data 30 Encryption Standard "(DES) encryption algorithms which are not part of the present invention. For a more detailed description of encryption algorithms refer to the book "Applied Cryptography" by Bruce Shneier, 2nd edition, John Wiley & Sons in 1995.

Aan de ontvangende zijde wordt het overgedragen 35 gecodeerde relevante deel 3 in een decodeeroperatie 7 gedecodeerd. At the receiving side is transferred to the 35 coded relevant part 3 are decoded in a decoding operation 7. Het restdeel 4 wordt na overdracht 8 aan de ontvangende zijde met het '005523 6 gedecodeerde relevante deel gecombineerd 9, zodanig dat het aldus verkregen informatiesignaal 10 overeenkomt met het oorspronkelijk overgedragen informatiesignaal 1. The remaining part 4 is 8 after the transfer on the receiving side with the '005 523 6 decoded relevant portion 9 combined, in such a way that the resulting information signal 10 corresponding to the originally transmitted information signal 1.

Overeenkomstig de uitvinding kan het restdeel 4 in 5 ongecodeerde vorm worden overgedragen omdat het informatiesignaal 1 zodanig is gesplitst, dat het restdeel 4 op zichzelf onbruikbaar is. According to the invention the residual portion 4 can be transmitted in unencrypted form 5, because the information signal is first split up in such a way, that the residual portion 4 is unusable per se. Onder ongecodeerde overdracht 8 wordt bedoeld dat het restdeel 4 niet wordt begrepen aan een vorm van encryptie of codering van de informatie waarbij het betreffende restdeel zonder kennis omtrent codeer- en/of decodeersleu-10 tels niet kan worden verwerkt. Among unencrypted 8 transmission it is meant that the residual portion 4 is not understood on a form of encryption or coding of the information, wherein the respective residual portion without the knowledge of coding and / or decodeersleu-10 tels can not be processed. Uiteraard kan het restdeel 4 wel volgens een bekend protocol of bekende modulatietechniek worden overgedragen. Of course, the remaining part 4 can however be transmitted in accordance with a known protocol or well known modulation technique.

In plaats van het afzonderlijk coderen van relevante delen 3, kunnen de codeer-, overdracht- en decodeeroperaties 5, 6 en 7 worden uitgevoerd door het transmissiemediurn waarover het relevante deel 15 3 wordt overgedragen. In place of the separate encoding of relevant parts 3, the encoding, transmission and decoding operations can 5, 6 and 7 are carried out by the transmissiemediurn on which the relevant part 15 3 is transmitted. Dit is in het bijzonder van voordeel in een communicatiesysteem met verschillende transmissiekanalen, waarbij het relevante deel 3 van een informatiesignaal via een veilig gecodeerd transmissiekanaal wordt overgedragen en het restdeel 4 via een niet-beveiligd kanaal kan worden verzonden. This is particularly advantageous in a communication system with multiple transmission channels, in which the relevant portion 3 of an information signal is transmitted via a secure encrypted transmission channel, and the residual portion 4 can be sent over a non-secure channel. In een voorkeursuitvoeringsvorm 20 van de uitvinding wordt het relevante deel 3 overgedragen onder toepassing van de zogeheten "Code Division Multiple Access" (CDMA)-techniek. In a preferred embodiment 20 of the invention the relevant part 3 is transferred under the application of the so-called "Code Division Multiple Access" (CDMA) technique.

CDMA of "Spread Spectrum" (SS) is een transmissietech-niek waarbij de databits van een over te dragen digitaal signaal in een aantal elementen of chips worden gecodeerd, zodanig dat elk databit als 25 een reeks van symbolen wordt overgedragen. CDMA or "spread spectrum" (SS) is a transmission-tech technique in which the data bits of a digital signal to be transferred to be encoded into a number of elements or chips, such that each data bit is transmitted as a 25, a series of symbols. Deze symbolen kunnen op zichzelf de logische waarde "1" of "0" aannemen of in het ritme van de betreffende reeks overgedragen frequentievariaties. These symbols can in itself has the logic value "1" or "0" take on or transmitted in the rhythm of the corresponding set of frequency variations. In het eerste geval spreekt van "Direct Sequence CDMA" (DS-CDMA) en in het tweede geval van "Frequency Hopping CDMA" (FH-CDMA). In the first case, refers to "Direct Sequence CDMA" (DS-CDMA), and in the second case of "Frequency Hopping CDMA" (FH-CDMA). In beide gevallen kan het overgedragen signaal 30 weer worden gereconstrueerd indien de volgorde van de overgedragen chips of de frequenties bij de ontvanger bekend zijn. In both cases, the transmitted signal 30 can be reconstructed if the order of transmitted chips or the frequencies are known at the receiver. Afhankelijk van de omvang van de reeks, dat wil zeggen het aantal symbolen waarin het overgedragen bit wordt gecodeerd, zijn een veelvoud van onafhankelijke codes beschikbaar waardoor gelijktijdig verschillende gebruikers van eenzelfde transmissieka-35 naai gebruik kunnen maken. Depending on the size of the array, that is to say the number of symbols in which the transmitted bit is encoded, a plurality of independent codes available that can simultaneously make different users of one and the same transmissieka-35 sewing use. Alleen de gebruiker met de juiste code is in staat om de met deze code overgedragen databits te ontvangen. Only the user with the correct code is able to transfer this code to receive data bits.

1005523 7 1005523 7

Figuur 2 toont een vereenvoudigd blokschema van een DS-CDMA systeem met een transmissiekanaal 11, een zender 12 en een ontvanger 13. Het kanaal 11 kan een draadgebonden, optisch of draadloos communicatiekanaal zijn waaronder begrepen een radiokanaal, een infrarood-5 kanaal en een uitrasoon-transmissiekanaal. Figure 2 shows a simplified block diagram of a DS-CDMA system having a transmission channel 11, a transmitter 12 and a receiver 13. The channel 11 may be a wired, optical, or wireless communication channel including a radio channel, an infrared-5 channel, and a uitrasoon -transmissiekanaal. In een CDMA-transmissiesysteem wordt door verschillende gebruikers j tegelijkertijd informatie over het transmissiekanaal 11 overgedragen, zoals gerepresenteerd middels een sommatieblok 16 waarbij een aantal van j = 1 tot en met N gebruikers 15 is verondersteld. In a CDMA transmission system is transmitted from different users at the same time j information on the transmission channel 11, as represented by means of a summation block 16 in which a number of j = 1 to N has been assumed to users 15. Het totale signaal op het transmissiekanaal 11 wordt 10 dan theoretisch gevormd door de som van een ruisbron 14 en de signalen van de gebruikers 15, zoals schematisch aangeduid door een sommator 17. The total signal on the transmission channel 11, 10 is then theoretically formed by the sum of a noise source 14 and the signals from the users 15, as indicated schematically by a summing circuit 17.

De zender 12 bestaat in wezen uit een modulator 18 met een ingang 19 waaraan over te dragen databits worden toegevoerd. The transmitter 12 consists substantially of a modulator 18 having an input 19 to which to transfer data bits are applied. De modulator 18 verwerkt de databits 19 tot geschikte signalen voor overdracht 15 via het transmissiekanaal 11. De ontvanger 13 bezit een demodulator 20 met een uitgang 21 voor het afgeven van de overgedragen gedemoduleerde databits. The modulator 18 processes the data bits 19 into appropriate signals for transmission 15 via the transmission channel 11. The receiver 13 includes a demodulator 20 with an output 21 for outputting the demodulated transmitted data bits.

Voor transmissie volgens het DS-CDMA principe worden de van een zender 12 naar een ontvanger 13 door een gebruiker j over te 20 dragen databits elk met een, door een codegenerator 22 opgewekte code Cj(t) en een mengschakeling 23 in een aantal symbolen (chips) gecodeerd. For transmission according to the DS-CDMA principle, from a transmitter 12 to a receiver 13 by a user j about 20 carry data bits are each one, by a code generator 22 generated code C j (t), and a mixer circuit 23 in a number of symbols ( chips) encrypted. Een logische "1" wordt bijvoorbeeld door de betreffende code zelf en een logische "0" wordt bijvoorbeeld door de inverse van de code gerepresen-25 teerd. A logic "1", for example, by the relevant code itself, and a logical "0" is wasted with, for example, by the inverse of the code re-presenting-25. Naarmate de code langer is zal het over te dragen signaal meer en meer een ruissignaal benaderen, waardoor detectie zonder kennis van de betreffende code nagenoeg onmogelijk is. As the code is longer will contribute signal more and more approaching a noise signal over, making detection without knowledge of the code is virtually impossible.

Het op deze wijze in de frequentie gespreide DS-CDMA The in this manner in the frequency-spread DS-CDMA

signaal van de gebruiker j kan na een transmissievertragingstijd τ. signal from the user j may, after a transmission delay time τ. bij 30 N at 30 N

de ontvanger 13 via eenzelfde codegenerator 22 echter met de code Cj(t) en mengschakel ing 24 worden gereconstrueerd, mits de code bekend is waarmee de databits voor de j-de gebruiker zijn gecodeerd. the receiver 13, however, can be reconstructed with said code C j (t), and mixing control circuit 24, provided that the code is known with which the data bits for the j-th user are coded by the same code generator 22.

Voor een meer gedetailleerde uitleg van CDMA- en Spread 35 Spectrum-technieken wordt verwezen naar op dit vakgebied bekende literatuur, waaronder de boeken "Spread Spectrum Systems with Applications", door RC Dixon, John Wiley & Sons, Ine., 1994 en "CDMA, Principles 1005523 8 of Spread Spectrum Communications", door AJ Viterbi, Addison-Wesley Publishing Company. For a more detailed explanation of CDMA and Spread Spectrum Techniques 35 is referred to in the art known literature, including the book "Spread Spectrum Systems with Applications," by RC Dixon, John Wiley & Sons, Inc., In 1994 and "CDMA , Principles 1005523 8 or Spread Spectrum Communications, "by AJ Viterbi, Addison-Wesley Publishing Company. In de werkwijze volgens de voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding wordt derhalve de vereiste veilige codering van het relevante deel van een informatiesignaal door het betreffende transmissie-5 kanaal verzorgt waarover de overdracht plaatsvindt. In the method according to the preferred embodiment of the invention, therefore, the required secure coding of the relevant portion of an information signal by the respective transmission-channel 5 takes care about which the transfer takes place. Het gebruik van CDMA-technieken garandeert een lage kans op onderschepping. The use of CDMA techniques ensures a low probability of interception.

Omdat ook het restdeel via een gemeenschappelijk of een veelheid van gemeenschappelijke transmissiekanalen van een communicatiesysteem wordt overgedragen, zal het zelfs bij onderscheppen van een 10 gecodeerd relevant deel 3 nog bijzonder moeilijk zijn om het bijbehorende restdeel 4 te selecteren en wanneer het relevante deel 3 afwisselend uit een veelvoud van relevante signaaldelen wordt geselecteerd, zal het eveneens problematisch zijn om de beide delen tot het oorspronkelijke informatiesignaal te combineren. Also, since the residual portion is transmitted via a common or a plurality of common transmission channels of a communication system, it will be even in the intercept of a 10 encoded relevant part 3 still be very difficult to select the associated remainder portion 4 and, when the relevant part 3 of alternating a plurality of relevant signal portions is selected, it will also be problematic to combine the two parts up to the original information signal.

15 Het relevante deel 3 wordt, in het geval van een relatief breedbandig signaal, zoals een videosignaal, zodanig gekozen, dat het slechts een relatief gering gedeelte van de totale signaalband-breedte in beslag neemt. 15, the relevant part 3 is, in the case of a relatively wide-band signal, such as a video signal, selected in such a way that it takes up only a relatively small portion of the overall signal band-width. In een praktische situatie wordt het relevante deel 3 bij voorkeur zodanig gekozen, dat het via een 64 kb/s transmissieka-20 naai kan worden overgedragen, terwijl het restdeel 4, bijvoorbeeld in het geval van een videosignaal, via een breedbandig transmissiekanaal in de ordegrootte van 2 Mb/s of hoger wordt overgedragen. In a practical situation, the relevant part 3 is preferably selected in such a way that it can be transferred via a 64 kb / s transmissieka-20 sewing, while the residual portion 4, for example, in the case of a video signal, via a wide-band transmission channel in the order of magnitude of 2 Mb / s or higher is transmitted. Het zal duidelijk zijn dat bij een overdrachtstechniekwaarbij meerdere gebruikers tegelijkertijd op eenzelfde kanaal actief kunnen zijn, zoals CDMA, maar ook volgens de 25 zogeheten "Time Division Multiple Access" (TDMA)-techniek werkende transmissiekanalen, met de werkwijze volgens de uitvinding op veilige wijze informatie in een distributienet kan worden overgedragen. It will be appreciated that, in a transfer technique in which simultaneously multiple users on the same channel can be active, such as CDMA, but also according to the 25 so-called "Time Division Multiple Access" (TDMA) technology operating transmission channels, using the method according to the invention in a safe way information may be transmitted in a distribution network.

Een voorbeeld van een point-to-multipoint datadistribu-tienet is het reeds eerder genoemde CATV-net, waarvan fig. 3 een 30 voorbeeldsuitvoeringsvorm toont. An example of a point-to-multipoint datadistribu-tienet is the previously mentioned CATV-net, of which Fig. 30 shows a third exemplary embodiment. In de getoonde netstructuur 25 wordt informatie vanaf een hoofdstation 26 naar eindaansluitpunten 27 overgedragen. In the shown grid structure 25, information is transmitted from a main station 26 to the end connections 27. Tussen het hoofdstation 26 en de eindaansluitpunten 27 zijn diverse bi-directionele versterkers 28, 29, 30 geschakeld, voor het opheffen van transmissieverliezen in het net 25, dat gebruikelijk uit 35 coaxiale kabel 32 is opgebouwd. Between the main station 26 and the terminal connection 27 are a variety of bi-directional amplifiers 28, 29, 30, connected in, for eliminating transmission losses in the network 25, which typically of 35 of coaxial cable 32 is constructed.

1005523 9 1005523 9

In de getoonde uitvoeringsvorm zijn de versterkers 28 in de vorm van een zogeheten ringnet op het hoofdstation 26 aangesloten, waarbij de van een versterker 28 ontvangen signalen in een districtstation 31 verder via een groepsversterker 29 worden gedistribueerd. In the embodiment shown, the amplifiers 28 are connected in the form of a so-called ring network to the head station 26, wherein the of an amplifier 28 receiving signals are distributed in a district station 31 is further via an amplifier group 29. De gebruikers 5 of eindaansluitpunten 27 zijn stervormig op een eindversterker 30 aangesloten die signalen van een groepsversterker 29 ontvangt. The five users or end connections 27 are star-shaped connected to a power amplifier 30 which receives signals from an amplifier group 29.

In Nederlands CATV-netten zijn de versterkers 28, 29 en 30 in het algemeen zodanig ingericht, dat zij signalen vanaf het hoofdstation 26 naar de eindaansl uitpunten 27 in een brede frequent ieband 10 van circa 50 MHz tot boven 750 MHz doorlaten. In Dutch CATV networks are the amplifiers 28, 29 and 30 arranged in general in such a way, that they are signals from the master station 26 to the eindaansl out points 27 in a broad frequency ieband 10 of about 50 MHz to transmit above 750 MHz. De transmissierichting vanaf het hoofdstation 26 naar de eindaansl uitpunten 27 wordt ook wel met "stroomafwaarts" aangeduid. The transmission direction from the master station 26 to the eindaansl out points 27 is also referred to as "downstream". In de andere richting, dat wil zeggen vanaf de eindaansluitpunten 27 naar het hoofdstation 26, ook wel "stroomopwaarts" genoemd, is een transmissiefrequentieband van 5 MHz tot circa 50 MHz 15 beschikbaar. In the other direction, i.e. from the end of the connection points 27 to the main station 26, also referred to as "upstream", is a transmission frequency band of 5 MHz to about 50 MHz 15 available. Gestreefd wordt naar een volledig passieve transmi ssiefrequentieband in het frequentiegebied tot ca. 70 MHz, dat wil zeggen zonder versterkers. The aim is to completely passive Transmi ssiefrequentieband in the frequency range up to about 70 MHz, that is to say, without amplifiers.

Onder meer afhankel i jk van de lengte van de code waarmee databits in CDMA worden gecodeerd, kunnen meer dan 100 gebruikers 20 gelijktijdig op eenzelfde transmissiekanaal informatie overdragen. Among others afhankel jk i of the length of the code at which data bits are encoded in CDMA can transmit more than 100 users 20 are simultaneously on one and the same transmission channel information.

Fig. Fig. 4 toont een vereenvoudigd blokschema van een eerste uitvoeringsvorm van een communicatiesysteem voor het gedeeltelijk gecodeerd overdragen van informatiesignalen volgens de uitvinding. 4 shows a simplified block diagram of a first embodiment of a communication system for the partially encrypted transmission of information signals in accordance with the present invention. Een over te dragen informatiesignaal wordt aan een ingang 33 van signaalsplitsmiddelen 34 25 toegevoerd, welke aan een eerste uitgang 35 de relevante signaaldelen en aan een uitgang 36 het restdeel van het over te dragen informatiesignaal afgeven. An information signal to be transmitted is applied to an input 33 of signal splitting means 34 25, which at a first output 35 of the relevant signal parts and to an output 36 outputting the residual portion of the information to be transmitted signal.

Het relevante deel 35 wordt in codeermiddelen 37 veilig gecodeerd volgens een op zichzelf bekende coderingstechniek en aan een 30 uitgang 38 afgegeven. The relevant part 35 is released in coding means 37 securely encrypted according to a per se known coding technique, and to an output 30, 38. De signalen aan de uitgangen 36 en 38 worden in een multiplexer 39 tot een voor overdracht via een zender 48 en transmissiekanaal 40 geschikt signaal gecombineerd. The signals at the outputs 36 and 38 are combined in a multiplexer 39 to a transmitter 48 for transmission through a transmission channel 40, and suitable signal. Het door een ontvanger 49 ontvangen overgedragen signaal wordt in een demultiplexer 41 weer gescheiden in een restdeel en het gecodeerde relevante deel, respectievelijk afgegeven aan 35 uitgangen 42 en 43. Het gecodeerde signaal op de uitgang 43 wordt aan decodeermiddelen 44 toegevoerd en het aan een uitgang 45 van de 1005523 10 decodeermiddelen 44 afgegeven gedecodeerde signaal wordt samen met het op de uitgang 42 van de demultiplexer 41 beschikbare restdeel in signaal combinatiemiddelen 46 tot een informatiesignaal gecombineerd, dat vervolgens op een uitgang 47 van de signaal combinatiemiddelen 46 5 beschikbaar is. It is fed to decoding means 44 through a receiver 49 to receive transmitted signal is in a demultiplexer 41 again separated into a residual portion, and the encoded relevant part, respectively, issued to 35 outputs 42 and 43. The encoded signal on the output 43 and to an output 45 of the 1,005,523 10-decoding means 44 output decoded signal is together with it on the output 42 of the demultiplexer 41 available residual portion in the signal combining means 46 are combined into an information signal, which is then at an output 47 of the signal combination means 46 5 will be available.

Fig. Fig. 5 toont een voorkeursuitvoeringsvorm van een communicatiesysteem volgens de uitvinding, waarbij de signalen op de uitgangen 35 en 36 van de signaalsplitsmiddelen 34 via afzonderlijke transmissiekanalen 50, 51 worden overgedragen. 5 shows a preferred embodiment of a communication system according to the invention, in which the signals on the outputs 35 and 36 of the signal splitting means 34 are transmitted via separate transmission channels 50, 51.

10 Het kanaal 51, waarover het restdeel van een informatiesignaal 33 wordt overgedragen, kan van het type zijn waarover informatie op ongecodeerde, dat wil zeggen niet versleutelde of anderszins beveiligde wijze, wordt overgedragen via zend- en ontvangmiddelen 52, 53. Uiteraard kan het restdeel wel volgens een geschikt of voorgeschreven 15 transmissieprotocol tot een voor overdracht via het transmissiekanaal 51 geschikt formaat zijn verwerkt. 10, the channel 51, on which the rest part of an information signal 33 is transmitted, of the type may be over which information on the non-coded, that is, non-encrypted or otherwise secure manner, is transmitted through transmitting and receiving means 52, 53. Of course, the remaining part may have been processed in accordance with an appropriate or prescribed 15 transmission protocol into a format suitable for transmission through the transmission channel 51.

Overeenkomstig de in fig. 3 geïllustreerde uitvoeringsvorm, kan het relevante deel van het informatiesignaal 33 aan de uitgang 35 van de signaalsplitsmiddelen 34 op geschikte wijze gecodeerd 54, 20 verzonden 55, ontvangen 56 en gedecodeerd 57 worden, onder toepassing van een daartoe geschikt transmissieprotocol en codeeralgoritme. In accordance with the FIG. 3 embodiment illustrated, the relevant part of the information signal 33 at the output 35 of the signal splitting means 34 may be suitably coded 54, 20 55, are received 56 and decoded 57 sent, using an appropriate transmission protocol, and encryption algorithm.

In de voorkeursuitvoeringsvorm van de uitvinding wordt het relevante deel van een informatiesignaal 33 via een veilig transmissiekanaal overgedragen, in het bijzonder een CDMA-gecodeerd transmissiekanaal, 25 zoals aangegeven met de onderbroken lijnen 58 in fig. 5. De codeer- en zendmiddelen 54, 55 en de ontvang- en decodeermiddelen 56, 57 zijn ingericht voor CDMA-overdracht zoals besproken aan de hand van fig. 2. In the preferred embodiment of the invention, the relevant portion of an information signal 33 transmitted via a secure transmission channel, in particular a CDMA-coded transmission channel 25, as indicated by the broken lines 58 in Fig. 5. The encoding and transmitting means 54, 55 and said receiving and decoding means 56, 57 are arranged for CDMA transmission as described with reference to FIG. 2.

De transmissiekanalen 50 en 51 kunnen deel uitmaken van een meer omvangrijke communicatiesysteem zoals een CATV-net waarbij 30 meerdere gebruikers gelijktijdig over een informatiekanaal informatie overdragen. The transmission channels 50 and 51 may be part of a more extensive communication system such as a CATV-net 30, wherein multiple users transmit simultaneously over an information channel information. In het bijzonder bij CDMA-data-overdracht kunnen de relevante delen van verschillende gebruikers gelijktijdig over het transmissiekanaal 50 op een veilige wijze worden overgedragen zodanig, dat alleen de eindgebruiker welke beschikt over de juiste sleutel waarmee een betreffend 35 relevant deel is gecodeerd de informatie uit de veelheid van relevante delen van verschillende gebruikers kan terugwinnen. In particular, in CDMA data transfer, the relevant parts of different users may be simultaneously transmitted over the transmission channel 50 in a secure manner, transmitted in such a way that only the end user which has the correct key with which a respective 35 relevant part has been encoded information from the multitude of relevant parts of different users can recover.

f00 55: :· • f 11 f00 55: · • f 11

Voor het combineren van een bijbehorend relevant deel en een restdeel kan aan elk van de delen een specifieker kenmerk worden toegevoegd, zoals een bestemmingsnummer of gebruikersnummer en een volgnummer, zodanig dat de signaalcommunicatiemiddel en 46 de betreffende 5 signaaldelen tot een uiteindel ijk compleet informatiesignaal aan de uitgang 47 kunnen combineren. For the combination of a corresponding relevant portion and a remaining portion may be added to a specific attribute to each of the parts, such as a destination number, or user number and a serial number, such that the signal communication, and 46, the respective five signal parts to form a uiteindel calibration complete information signal to the output 47 may be combined.

In plaats van CDMA-transmissie kan ook elke andere vorm van veilige transmissie voor het doel van de uitvinding worden toegepast, zoals bijvoorbeeld transmissie in versleutelde vorm middels een "Time 10 Division Multiple Access" (TDMA)-transmissieprotocol overeenkomstig het "Global Systems voor Mobile Communications" (GSM) of de "Digital Enhanced Cordless Telecommunications" (DECT)-standaard waarbij de informatie standaard in gecodeerde of versleutelde vorm wordt overgedragen. Instead of CDMA transmission may also be any other form of secure transmission for the purpose of the invention can be used, such as, for example, transmission in encrypted form by means of a "10 Time Division Multiple Access" (TDMA) -transmissieprotocol in accordance with the "Global Systems for Mobile Communications "(GSM) or" Digital Enhanced Cordless Telecommunications "(DECT) standard with the standard information is transmitted in encrypted or unencrypted form.

Hoewel in de figuren 4 en 5 een communicatiesysteem 15 voor simplex-overdracht (dwz éénrichtingsverkeer) is getoond, zal het voor een deskundige geen toelichting behoeven dat de de uitvinding ook voor duplex-overdracht (dwz voor tweerichtingsverkeer) geschikt is. Although, in the Figures 4 and 5, a communication system 15 for simplex-transfer (ie, one-way traffic) has been shown, it will need no further explanation for an expert that the invention is also for duplex transmission (ie, for two-way traffic) is suitable.

1005523 1005523

Claims (11)

1. Werkwijze voor het in een communicatiesysteem overdragen van informatiesignalen onder toepassing van veilige coderingstechnieken, 5 met het kenmerk, dat een informatiesignaal wordt gesplitst in een voor verwerking van het signaal relevant deel en een restdeel, waarbij het relevante deel in een veilig gecodeerde vorm en het restdeel in ongecodeerde vorm via het communicatiesysteem worden overgedragen en dat een overgedragen relevant deel van een informatiesignaal wordt gedecodeerd 10 en met een bijbehorend overgedragen restdeel tot het oorspronkelijke informatiesignaal wordt gereconstrueerd. 1. A method for transmitting data in a communication system of information signals using the secure encryption techniques, to 5, characterized in that an information signal is split into a pre-processing of the signal relevant portion and a remainder portion, wherein the relevant portion in a secure encrypted form and the residual portion to be transmitted in uncoded form via the communication system, and that a transferred relevant part of a data signal 10 is decoded, and is reconstructed with a corresponding transmitted residual portion into the original information signal.
2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het te coderen relevante deel van het informatiesignaal zodanig wordt geselecteerd dat dit een relatief gering deel van de bandbreedte van het 15 informatiesignaal in beslag neemt. 2. A method according to claim 1, characterized in that to encode the relevant part of the information signal is selected in such a way that it takes up a relatively small portion of the bandwidth of the information signal 15.
3. Werkwijze volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat het communicatiesysteem verschillende transmissiekanalen omvat, waarbij het gecodeerde relevante deel en het ongecodeerde restdeel van het informatiesignaal elk via verschillende transmissiekanalen worden 20 overgedragen. 3. A method as claimed in claim 1 or 2, characterized in that the communication system comprises different transmission channels, wherein the encoded relevant part and the unencrypted remainder portion of the information signal are each connected via different transmission channels are transmitted 20.
4. Werkwijze volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat het te coderen relevante deel van het informatiesignaal onder toepassing van "Code Division Multiple Access" (CDMA)-techniek gecodeerd wordt overgedragen. 4. A method as claimed in claim 1, 2 or 3, characterized in that to encode the relevant part of the information signal by using the "Code Division Multiple Access" (CDMA) technique is transmitted encrypted.
5. Werkwijze volgens conclusie 1, 2, 3 of 4, met het kenmerk, dat het communicatiesysteem een "point-to-multipoint" signaaldis-tributienet omvat, waarbij verschillende gebruikers gelijktijdig informatiesignalen kunnen ontvangen en/of verzenden, waaronder begrepen "Community Antenna Television" (CATV)-netten en distributienetten voor 30 elektrische energie. 5. A method as claimed in claim 1, 2, 3 or 4, characterized in that the communication system includes a "point-to-multipoint" signaaldis-tributienet, where different users may simultaneously receive information signals and / or transmission, including "Community Antenna Television "(CATV) distribution networks, and for 30 of electrical energy.
6. Communicatiesysteem, omvattende codeermiddelen voor het in gecodeerde vorm veilig overdragen van informatiesignalen en decodeermiddelen voor het decoderen van overgedragen informatiesignalen, verder gekenmerkt door middelen voor het splitsen van een over te dragen 35 informatiesignaal in een voor verwerking van het signaal relevant deel en een restdeel, welke middelen werkzaam zijn gekoppeld met de codeermid- 100 55 20 delen voor het in veilig gecodeerde vorm overdragen van het relevante deel van een informatiesignaal en met middelen voor het in ongecodeerde vorm overdragen van het restdeel van een informatiesignaal, waarbij de decodeermiddelen zijn ingericht voor het decoderen van een overgedragen 5 relevant deel van een informatiesignaal en werkzaam zijn gekoppeld met middelen voor het tot een oorspronkelijk informatiesignaal reconstrueren van een gedecodeerd relevant deel en een overgedragen bijbehorend restdeel. 6. A communications system, comprising encoding means for transmitting securely in encrypted form of the information signals, and decoding means for decoding transmitted data signals, further characterized by means for splitting a transmitting 35 data signal in a pre-processing of the signal relevant part, and a residual portion , which means are operatively coupled to the codeermid- 100 55 to 20 parts for the in secure encrypted form to transfer of the relevant portion of an information signal and with means for transmitting data in unencrypted form from the residual portion of an information signal, wherein the decoder means are arranged for the decoding of a transmitted 5 relevant part of an information signal and operatively coupled to means for reconstructing an original information signal from a decoded relevant part, and a corresponding transmitted residual portion.
7. Communicatiesysteem volgens conclusie 6, met het kenmerk, dat de middelen voor het splitsen van het informatiesignaal zijn 10 ingericht voor het selecteren van een relevant deel van het informatiesignaal met een relatief geringe bandbreedte ten opzichte van de bandbreedte van het totale informatiesignaal. 7. A communication system according to claim 6, characterized in that the means for splitting the information signal 10 is arranged for the selection of a relevant part of the information signal with a relatively small bandwidth compared to the bandwidth of the total information signal.
8. Communicatiesysteem volgens conclusie 6 of 7, met het kenmerk, dat het communicatiesysteem verschillende transmissiekanalen omvat 15 voor het via een verschillend transmissiekanaal overdragen van het relevante deel en het restdeel van een informatiesignaal. 8. A communication system according to claim 6 or 7, characterized in that the communication system 15 comprises several transmission channels for the transmission via a different transmission channel of the relevant part and the residual part of an information signal.
9. Communicatiesysteem volgens conclusie 6, 7 of 8, met het kenmerk, dat de codeermiddelen zijn ingericht voor het in "Code Division Multiple Access" (CDMA)-gecodeerd overdragen van het relevante 20 deel van een informatiesignaal. 9. A communication system according to claim 6, 7 or 8, characterized in that the coding means are arranged for in the "Code Division Multiple Access" (CDMA) -gecodeerd transmitting the relevant part 20 of an information signal.
10. Signaalsplitsmiddelen voor gebruik in een communicatiesysteem volgens conclusie 6, 7, 8 of 9, voor het splitsen van een over te dragen informatiesignaal, met het kenmerk, dat de signaalsplitsmiddelen zijn ingericht voor het, van het informatiesignaal afsplitsen van een voor 25 de verwerking van het signaal relevant deel. 10. A signal splitting means for use in a communication system according to claim 6, 7, 8 or 9, for splitting a transmit information signal, characterized in that the signal splitter means are arranged for, of the information signal split off from a front 25, the processing of the relevant signal portion.
11. Signaalcombinatiemiddelen voor gebruik in een communicatiesysteem volgens conclusie 6, 7, 8 of 9, met het kenmerk, dat de signaalcombinatiemiddelen zijn ingericht voor het tot een totaal informatiesignaal combineren van een gedecodeerd overgedragen relevant 30 deel en een overgedragen bijbehorend restdeel van een informatiesignaal. 11. The signal combination means for use in a communication system according to claim 6, 7, 8 or 9, characterized in that the signal combination means are adapted to combine to form a total information signal from a decoded transferred relevant 30 portion and a transferred associated remainder portion of an information signal. 1005523 1005523
NL1005523A 1997-03-13 1997-03-13 A method and communication system for the transmission of information signals in the partially encrypted form. NL1005523C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1005523 1997-03-13
NL1005523A NL1005523C2 (en) 1997-03-13 1997-03-13 A method and communication system for the transmission of information signals in the partially encrypted form.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1005523A NL1005523C2 (en) 1997-03-13 1997-03-13 A method and communication system for the transmission of information signals in the partially encrypted form.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1005523C2 true NL1005523C2 (en) 1998-09-15

Family

ID=19764592

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1005523A NL1005523C2 (en) 1997-03-13 1997-03-13 A method and communication system for the transmission of information signals in the partially encrypted form.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1005523C2 (en)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2000031964A1 (en) * 1998-11-20 2000-06-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and a device for encryption of images
WO2002003385A1 (en) * 2000-07-05 2002-01-10 Moskowitz Scott A Copy protection of digital data combining steganographic and cryptographic techniques
EP1359758A1 (en) * 2002-04-12 2003-11-05 Hewlett Packard Company, a Delaware Corporation Efficient encryption of image data
US7313693B2 (en) 2002-10-23 2007-12-25 International Business Machines Corporation Secure transmission using adaptive transformation and plural channels
US7949494B2 (en) 2000-09-07 2011-05-24 Blue Spike, Inc. Method and device for monitoring and analyzing signals
US7953981B2 (en) 1996-07-02 2011-05-31 Wistaria Trading, Inc. Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digital data
US7987371B2 (en) 1996-07-02 2011-07-26 Wistaria Trading, Inc. Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digital data
US8046841B2 (en) 1995-06-07 2011-10-25 Wistaria Trading, Inc. Steganographic method and device
US8104079B2 (en) 2002-04-17 2012-01-24 Moskowitz Scott A Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
US8121343B2 (en) 1996-07-02 2012-02-21 Wistaria Trading, Inc Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digitized data
US8160249B2 (en) 1999-03-24 2012-04-17 Blue Spike, Inc. Utilizing data reduction in steganographic and cryptographic system
US8161286B2 (en) 1996-07-02 2012-04-17 Wistaria Trading, Inc. Method and system for digital watermarking
US8171561B2 (en) 1999-08-04 2012-05-01 Blue Spike, Inc. Secure personal content server
US8225099B2 (en) 1996-12-20 2012-07-17 Wistaria Trading, Inc. Linear predictive coding implementation of digital watermarks
US8265276B2 (en) 1996-01-17 2012-09-11 Moskowitz Scott A Method for combining transfer functions and predetermined key creation
US8265278B2 (en) 1999-12-07 2012-09-11 Blue Spike, Inc. System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
US8271795B2 (en) 2000-09-20 2012-09-18 Blue Spike, Inc. Security based on subliminal and supraliminal channels for data objects
US8538011B2 (en) 1999-12-07 2013-09-17 Blue Spike, Inc. Systems, methods and devices for trusted transactions
US8542831B2 (en) 1998-04-02 2013-09-24 Scott A. Moskowitz Multiple transform utilization and application for secure digital watermarking

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4425197A1 (en) * 1994-07-16 1996-01-25 Deutsche Bundespost Telekom Implementing individual subscriber return channels

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4425197A1 (en) * 1994-07-16 1996-01-25 Deutsche Bundespost Telekom Implementing individual subscriber return channels

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
TIHAO CHIANG ET AL: "HIERARCHICAL CODING OF DIGITAL TELEVISION" IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, deel 32, nr. 5, 1 Mei 1994, bladzijden 38-45, XP000451094 *

Cited By (57)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8549305B2 (en) 1995-06-07 2013-10-01 Wistaria Trading, Inc. Steganographic method and device
US8238553B2 (en) 1995-06-07 2012-08-07 Wistaria Trading, Inc Steganographic method and device
US8467525B2 (en) 1995-06-07 2013-06-18 Wistaria Trading, Inc. Steganographic method and device
US8046841B2 (en) 1995-06-07 2011-10-25 Wistaria Trading, Inc. Steganographic method and device
US8265276B2 (en) 1996-01-17 2012-09-11 Moskowitz Scott A Method for combining transfer functions and predetermined key creation
US9191206B2 (en) 1996-01-17 2015-11-17 Wistaria Trading Ltd Multiple transform utilization and application for secure digital watermarking
US9191205B2 (en) 1996-01-17 2015-11-17 Wistaria Trading Ltd Multiple transform utilization and application for secure digital watermarking
US9021602B2 (en) 1996-01-17 2015-04-28 Scott A. Moskowitz Data protection method and device
US9104842B2 (en) 1996-01-17 2015-08-11 Scott A. Moskowitz Data protection method and device
US9171136B2 (en) 1996-01-17 2015-10-27 Wistaria Trading Ltd Data protection method and device
US8930719B2 (en) 1996-01-17 2015-01-06 Scott A. Moskowitz Data protection method and device
US8121343B2 (en) 1996-07-02 2012-02-21 Wistaria Trading, Inc Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digitized data
US9258116B2 (en) 1996-07-02 2016-02-09 Wistaria Trading Ltd System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
US7991188B2 (en) 1996-07-02 2011-08-02 Wisteria Trading, Inc. Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digital data
US7987371B2 (en) 1996-07-02 2011-07-26 Wistaria Trading, Inc. Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digital data
US7953981B2 (en) 1996-07-02 2011-05-31 Wistaria Trading, Inc. Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digital data
US8175330B2 (en) 1996-07-02 2012-05-08 Wistaria Trading, Inc. Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digitized data
US8161286B2 (en) 1996-07-02 2012-04-17 Wistaria Trading, Inc. Method and system for digital watermarking
US9830600B2 (en) 1996-07-02 2017-11-28 Wistaria Trading Ltd Systems, methods and devices for trusted transactions
US9070151B2 (en) 1996-07-02 2015-06-30 Blue Spike, Inc. Systems, methods and devices for trusted transactions
US8307213B2 (en) 1996-07-02 2012-11-06 Wistaria Trading, Inc. Method and system for digital watermarking
US9843445B2 (en) 1996-07-02 2017-12-12 Wistaria Trading Ltd System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
US8774216B2 (en) 1996-07-02 2014-07-08 Wistaria Trading, Inc. Exchange mechanisms for digital information packages with bandwidth securitization, multichannel digital watermarks, and key management
US8281140B2 (en) 1996-07-02 2012-10-02 Wistaria Trading, Inc Optimization methods for the insertion, protection, and detection of digital watermarks in digital data
US8225099B2 (en) 1996-12-20 2012-07-17 Wistaria Trading, Inc. Linear predictive coding implementation of digital watermarks
US8542831B2 (en) 1998-04-02 2013-09-24 Scott A. Moskowitz Multiple transform utilization and application for secure digital watermarking
WO2000031964A1 (en) * 1998-11-20 2000-06-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A method and a device for encryption of images
US6931534B1 (en) 1998-11-20 2005-08-16 Telefonaktiebolaget Lm Erricsson (Publ) Method and a device for encryption of images
US8160249B2 (en) 1999-03-24 2012-04-17 Blue Spike, Inc. Utilizing data reduction in steganographic and cryptographic system
US9270859B2 (en) 1999-03-24 2016-02-23 Wistaria Trading Ltd Utilizing data reduction in steganographic and cryptographic systems
US8526611B2 (en) 1999-03-24 2013-09-03 Blue Spike, Inc. Utilizing data reduction in steganographic and cryptographic systems
US8781121B2 (en) 1999-03-24 2014-07-15 Blue Spike, Inc. Utilizing data reduction in steganographic and cryptographic systems
US8171561B2 (en) 1999-08-04 2012-05-01 Blue Spike, Inc. Secure personal content server
US9710669B2 (en) 1999-08-04 2017-07-18 Wistaria Trading Ltd Secure personal content server
US8789201B2 (en) 1999-08-04 2014-07-22 Blue Spike, Inc. Secure personal content server
US8739295B2 (en) 1999-08-04 2014-05-27 Blue Spike, Inc. Secure personal content server
US9934408B2 (en) 1999-08-04 2018-04-03 Wistaria Trading Ltd Secure personal content server
US8538011B2 (en) 1999-12-07 2013-09-17 Blue Spike, Inc. Systems, methods and devices for trusted transactions
US8798268B2 (en) 1999-12-07 2014-08-05 Blue Spike, Inc. System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
US8767962B2 (en) 1999-12-07 2014-07-01 Blue Spike, Inc. System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
US8265278B2 (en) 1999-12-07 2012-09-11 Blue Spike, Inc. System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
US10110379B2 (en) 1999-12-07 2018-10-23 Wistaria Trading Ltd System and methods for permitting open access to data objects and for securing data within the data objects
WO2002003385A1 (en) * 2000-07-05 2002-01-10 Moskowitz Scott A Copy protection of digital data combining steganographic and cryptographic techniques
US8214175B2 (en) 2000-09-07 2012-07-03 Blue Spike, Inc. Method and device for monitoring and analyzing signals
US7949494B2 (en) 2000-09-07 2011-05-24 Blue Spike, Inc. Method and device for monitoring and analyzing signals
US8712728B2 (en) 2000-09-07 2014-04-29 Blue Spike Llc Method and device for monitoring and analyzing signals
US8271795B2 (en) 2000-09-20 2012-09-18 Blue Spike, Inc. Security based on subliminal and supraliminal channels for data objects
US8612765B2 (en) 2000-09-20 2013-12-17 Blue Spike, Llc Security based on subliminal and supraliminal channels for data objects
EP1359758A1 (en) * 2002-04-12 2003-11-05 Hewlett Packard Company, a Delaware Corporation Efficient encryption of image data
USRE44222E1 (en) 2002-04-17 2013-05-14 Scott Moskowitz Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
US8473746B2 (en) 2002-04-17 2013-06-25 Scott A. Moskowitz Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
US8104079B2 (en) 2002-04-17 2012-01-24 Moskowitz Scott A Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
US8224705B2 (en) 2002-04-17 2012-07-17 Moskowitz Scott A Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
US8706570B2 (en) 2002-04-17 2014-04-22 Scott A. Moskowitz Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
USRE44307E1 (en) 2002-04-17 2013-06-18 Scott Moskowitz Methods, systems and devices for packet watermarking and efficient provisioning of bandwidth
US7787621B2 (en) 2002-10-23 2010-08-31 International Business Machines Corporation Secure transmission using adaptive transformation and plural channels
US7313693B2 (en) 2002-10-23 2007-12-25 International Business Machines Corporation Secure transmission using adaptive transformation and plural channels

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Yamamoto Rate-distortion theory for the Shannon cipher system
EP1703656B1 (en) Secure open-air communication system utilyzing multi-channel decoyed transmission
JP4813006B2 (en) Secure packet-based data Broadcasting architecture
US5060266A (en) Continuous cipher synchronization for cellular communication system
JP3700982B2 (en) Control over the global transport data stream
EP1452027B1 (en) Access to encrypted broadcast content
AU2003208894B2 (en) Method and system for securely storing and transmitting data by applying a one-time pad
US5754659A (en) Generation of cryptographic signatures using hash keys
JP3086887B2 (en) Information transmission method, information transmission method, information reproducing method and apparatus
FI108827B (en) A method for implementing a wireless network connection security
EP0641103A2 (en) Method and apparatus for key distribution in a selective braodcasting system
US7113601B2 (en) Method and apparatus for performing secure communications
RU2147792C1 (en) Method for using encrypting server for encrypting messages
EP1668814B1 (en) Secure multicast transmission
US5081679A (en) Resynchronization of encryption systems upon handoff
KR100371833B1 (en) Method and apparatus for controlling access to the digital signal
US5727064A (en) Cryptographic system for wireless communications
KR100811046B1 (en) Method for managing digital rights of broadcast/multicast service
US6118824A (en) Spread-spectrum data publishing system
CA2278969C (en) Safe transmission of broadband data messages
US20020129243A1 (en) System for selective encryption of data packets
AU707271B2 (en) Establishment of cryptographic keys in radio networks
KR101055908B1 (en) The secure data transmission over the channel qualified management and control
CA2217218C (en) Methods and apparatus for secure optical communications links
US5793871A (en) Optical encryption interface

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20031001