NL1005097C2 - Dye Concentrate, and process for its preparation. - Google Patents

Dye Concentrate, and process for its preparation. Download PDF

Info

Publication number
NL1005097C2
NL1005097C2 NL1005097A NL1005097A NL1005097C2 NL 1005097 C2 NL1005097 C2 NL 1005097C2 NL 1005097 A NL1005097 A NL 1005097A NL 1005097 A NL1005097 A NL 1005097A NL 1005097 C2 NL1005097 C2 NL 1005097C2
Authority
NL
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
characterized
resin
wax
alcohol
concentrate
Prior art date
Application number
NL1005097A
Other languages
Dutch (nl)
Inventor
Marten Theodoor Ubbink
Ferdinand Noordegraaf
Hendrikus Johannes Wi Wolbrink
Original Assignee
Holland Colours Nv
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G
  • C08J3/00Processes of treating or compounding macromolecular substances
  • C08J3/20Compounding polymers with additives, e.g. colouring
  • C08J3/22Compounding polymers with additives, e.g. colouring using masterbatch techniques
  • C08J3/226Compounding polymers with additives, e.g. colouring using masterbatch techniques using a polymer as a carrier
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; MISCELLANEOUS COMPOSITIONS; MISCELLANEOUS APPLICATIONS OF MATERIALS
  • C09BORGANIC DYES OR CLOSELY-RELATED COMPOUNDS FOR PRODUCING DYES, e.g. PIGMENTS; MORDANTS; LAKES
  • C09B67/00Influencing the physical, e.g. the dyeing or printing properties of dyestuffs without chemical reactions, e.g. by treating with solvents grinding or grinding assistants, coating of pigments or dyes; Process features in the making of dyestuff preparations; Dyestuff preparations of a special physical nature, e.g. tablets, films
  • C09B67/0071Process features in the making of dyestuff preparations; Dehydrating agents; Dispersing agents; Dustfree compositions
  • C09B67/0092Dyes in solid form
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; MISCELLANEOUS COMPOSITIONS; MISCELLANEOUS APPLICATIONS OF MATERIALS
  • C09DCOATING COMPOSITIONS, e.g. PAINTS, VARNISHES OR LACQUERS; FILLING PASTES; CHEMICAL PAINT OR INK REMOVERS; INKS; CORRECTING FLUIDS; WOODSTAINS; PASTES OR SOLIDS FOR COLOURING OR PRINTING; USE OF MATERIALS THEREFOR
  • C09D5/00Coating compositions, e.g. paints, varnishes or lacquers, characterised by their physical nature or the effects produced; Filling pastes
  • C09D5/03Powdery paints
  • C09D5/033Powdery paints characterised by the additives
  • C09D5/035Coloring agents, e.g. pigments
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G
  • C08J2491/00Characterised by the use of oils, fats or waxes; Derivatives thereof

Abstract

Pigment concentrate for colouring powder coating compositions based on a heat hardening resin system, comprises an intimate mixture of pigment powder particles and a waxy substance (I) having a liquefaction temperature of at least 40 deg C and which is compatible with the resin system at elevated temperatures.

Description

Korte aanduiding: Kleurstofconcentraat en werkwijze ter bereiding daarvan. Short title: Dye Concentrate, and process for its preparation.

De uitvinding heeft betrekking op een kleurstofconcentraat voor het inkleuren van een poederbekledingspreparaat. The invention relates to a color concentrate for the coloring of a powder coating composition.

Opgemerkt wordt dat poederverven of -lakken verftypen zijn die door wervelsinteren of electrostatisch spuiten worden 5 opgebracht. It is noted that any powder paints or coating materials, types of paint which are applied by fluidized-bed spraying or electrostatically to 5. Daarna moffelt men het aldus beklede produkt, waardoor het als een dunne laag opgebrachte poeder wordt omgezet in een homogene film. Thereafter, slurs the thus coated product, so that it is converted as a thin layer of applied powder into a homogeneous film.

De poederverf wordt daartoe door de verf fabrikant gevormd door een pigment of kleurstof te mengen met een thermohardend 10 laksysteem (bestaande uit een hars en een hardingsmiddel) en additieven en/of vulstoffen. The powder paint for this purpose is constituted by the paint manufacturer by mixing a pigment or dye with a thermosetting coating system 10 (consisting of a resin and a hardener) and additives and / or fillers. Vervolgens wordt het verkregen mengsel homogeen opgesmolten in een extrusie-inrichting en geëxtrudeerd. Then, the mixture obtained is then homogeneously fused in an extruder and extruded. Het extrudaat wordt daarna zo snel mogelijk afgekoeld tot kamertemperatuur en fijngemalen ter verkrijging 15 van een poeder dat als poederverf kan worden toegepast. The extrudate is then cooled as rapidly as possible to room temperature, and finely ground to obtain 15 of a powder which can be used as powder paint.

De voor het mengen met het laksysteem toe te passen hoeveelheid pigment of kleurstof varieert uiteraard afhankelijk van de kleurkracht van het pigment of de kleurstof en bedraagt gewoonlijk slechts ongeveer 1 gew.%. The course of mixing with the paint system to adjust amount of the pigment or dye to varies depending upon the color intensity of the pigment or the dye, and is usually only about 1 wt.%.

20 Afhankelijk van de uiteindelijke toepassing bestaan er ruwweg vijf verschillende harssystemen, namelijk die, welke zijn gebaseerd op 1) epoxy, 2) epoxy/polyester (de zogenoemde hybridesystemen), 3) polyester/TGIC (triglycidy1isocyanuraat) of HAA (tetra-/i-hydroxyalkylamide) (als verknopingsmiddel) , 25 4) polyurethaan en 5) acrylaten. 20, depending on the final application, there exist roughly five different resin systems, namely those based on 1) epoxy, 2) epoxy / polyester (the so-called hybrid systems), 3) polyester / TGIC (triglycidy1isocyanuraat) or HAA (tetra / i -hydroxyalkylamide) (as a crosslinker), 25, 4) polyurethane and 5) acrylates. De epoxy/polyester systemen dienen vooral als bekleding van algemene industriële apparatuur en inrichtingen voor opstelling binnen, terwijl de polyester/TGIC of HAA systemen voornamelijk voor toepassing buiten worden gebruikt. The epoxy / polyester systems mainly serve as a coating of general industrial equipment and apparatuses for indoor installation, while the polyester / TGIC or HAA systems are predominantly employed for outdoor use. In feite zijn op polyester gebaseerde harssystemen 30 tamelijk universeel toepasbaar. In fact, polyester-based resin systems 30 fairly universally usable.

Veelal is het vereist dat de na moffelen verkregen laklaag hoogglanzend is. In many cases it is required that the high-gloss layer of lacquer is obtained after baking. Door autofabrikanten wordt in dat verband bijvoorbeeld geëist dat de laklaag slechts een achteruitgang in glanswaarde van 50% mag bezitten na een periode van vier 35 jaar blootstellen aan zonlicht in Florida. Because car manufacturers, for example, is required in that context that the lacquer layer may only have a decline in gloss value of 50% after exposing a period of four to sunlight for 35 years in Florida. Onder andere bleken 100509? Among other whitening 100509? - 2 - polyester poederbekledingssystemen goed aan deze eis te voldoen. - 2 - polyester powder coating systems well advised to meet this requirement.

Uiteraard moeten de aan het harssysteem toegevoegde materialen, zoals pigment en andere additieven en/of vulstoffen geen nadelig effect bezitten op de glanswaarde van de uitein-5 delijke laklaag. Of course, should the system added to the resin materials, such as pigment and other additives and / or fillers do not have a detrimental effect on the gloss value of the ulti-5-friendly lacquer layer.

Daarnaast is het gewenst dat het kleurstofconcentraat dat wordt toegepast voor het inkleuren van het poederbekledings-preparaat gemakkelijk hanteerbaar is, dat wil zeggen niet stuift, en zodanig kan worden gevormd dat geen speciale maatregelen 10 nodig zijn ter voorkoming van een belasting van het milieu. In addition, it is desirable that the color concentrate which is used for the coloring of the powder coating composition is easy to handle, that is not dusty, and in such a manner may be formed so that no special measures 10 are necessary in order to prevent a burden on the environment.

Op verrassende wijze is nu gevonden dat een combinatie van kleurstof en een bepaalde wasachtige verbinding aan bovenstaande eisen voldoet. Surprisingly, it has now been found which satisfies a combination of the colorant and a specific wax-like compound of the above requirements.

De uitvinding heeft derhalve betrekking op een kleurstof-15 concentraat voor het inkleuren van een poederbekledingspreparaat op basis van een thermohardend, harssysteem, dat hierdoor wordt gekenmerkt dat het kleurstofconcentraat bestaat uit een innig mengsel van poedervormige kleurstofdeeltjes en een bij verhoogde temperatuur met het genoemde harssysteem verdraagbare wasachtige 20 verbinding met een vervloeiïngspunt van tenminste 40 °C. The invention therefore relates to a dye-15 concentrate for the coloring of a powder coating composition based on a thermosetting resin system, which is characterized in that the color concentrate consists of an intimate mixture of powdered toner particles, and a to said resin system at elevated temperature tolerable 20 waxy compound having a vervloeiïngspunt of at least 40 ° C.

Opgemerkt wordt dat onder vervloeiïngspunt in de onderhavige aanvrage het smeltpunt of het verwekingspunt van de betreffende verbinding wordt verstaan, dat wil zeggen de temperatuur waarbij de vaste fase verdwijnt en overgaat in een 25 vloeiende fase. It should be noted that what is understood the melting point or the softening point of the particular compound under vervloeiïngspunt in the present application, that is to say the temperature at which the solid phase disappears and merges into a 25 fluid phase.

Voorts wordt opgemerkt dat de deeltjesgrootte van de in het kleurstofconcentraat aanwezige poedervormige kleurstofdeelt jes niet binnen nauwe grenzen beperkt is. It is further noted that the particle size of the present is limited pulverulent dyestuff share jes not within close limits in the dye concentrate. Dit omdat het concentraat, als geheel, door de verffabrikant ter bereiding 30 van de uiteindelijke poederverf wordt onderworpen aan mengen maalbewerkingen. This is because the concentrate, as a whole, is subjected to mixing and milling operations, by the paint manufacturer 30 for the preparation of the final powder paint. Gewoonlijk bezitten de daarbij toegepaste kleurstofconcentraatdeeltjes een grootte in het traject van 10-100 μτη. Usually, the dye used therein concentrate particles have a size in the range of 10-100 μτη.

Ten aanzien van de concentratie van de kleurstof deelt jes 3 5 in het onderhavige kleurstof concentraat wordt eveneens opgemerkt dat deze binnen ruime grenzen kan variëren, en bijvoorbeeld van 30% tot 70%, bij voorkeur 50% tot 60% kan bedragen. With regard to the concentration of the dye shares jes 3 5, in the present color concentrate is also noted that this may vary within wide limits, and for example from 30% to 70%, may preferably amount to 50% to 60%. Gevonden 1005097 - 3 - werd namelijk dat zelfs bij tamelijk lage kleurstofconcentraties, en derhalve tamelijk hoge concentraties van de wasachtige verbinding, uiteindelijk poederbekledingen kunnen worden verkregen die een uitstekende glanswaarde bezitten en niet mat 5 worden. Found 1005097-3 - was in fact that, even at relatively low dye concentrations, and hence fairly high concentrations of the waxy compound, final powder coatings can be which have excellent gloss value and not faint 5 is obtained.

Bij voorkeur bestaat het harssysteem in het preparaat volgens de uitvinding uit een al dan niet gecarboxyleerde polyesterhars, een epoxyhars, een epoxy/polyesterhars, een polyurethaanhars of een acrylaathars. Preferably, the resin system in the composition according to the invention from a substituted or non carboxylated polyester resin, an epoxy resin, an epoxy / polyester resin, a polyurethane resin or an acrylate resin.

10 Bij voorkeur zijn de kleurstofdeeltjes in het onderhavige kleurstofconcentraat pigmentdeeltjes, meer in het bijzonder organische pigmentdeeltjes, zoals ftaloblauw en ftalogroen. 10 Preferably, the present colorant particles in the colorant concentrate, pigment particles, more in particular organic pigment particles, such as ftaloblauw and ftalogroen. Anorganische pigmenten kunnen uiteraard ook worden toegepast, voorbeelden daarvan zijn loodchromaat en ijzeroxyde. Inorganic pigments can, of course, also be used, examples of which are iron oxide and lead chromate.

15 Opgemerkt wordt voorts dat op verrassende wijze werd gevonden dat de aanwezigheid van een wasachtige verbinding als component van het kleurstofconcentraat, bij toepassing daarvan voor de bereiding van een poederbekledingspreparaat geen mattering van de gevormde bekleding tot gevolg heeft, mits de 20 wasachtige verbinding verdraagbaar is met het genoemde harsysteem. 15 It should be noted, moreover, that it was found, surprisingly, that the presence of a waxy compound as a component of the dye concentrate, has the result with the use thereof no matting of the coating formed in the preparation of a powder coating composition, provided that the 20 waxy compound is compatible with said harsysteem.

Bij voorkeur is de wasachtige verbinding een wasalcohol, een amidewas, een thermoplastisch polymeer, of een mengsel daarvan is. Preferably, the waxy compound is a wax alcohol, an amide wax, a thermoplastic polymer, or a mixture thereof.

25 Opgemerkt wordt dat het op zichzelf uit US 3,844,310 bekend is om met vetzuuramide beklede pigmenten toe te passen voor het inkleuren van een thermoplastisch of thermohardend materiaal. 25 It should be noted that it is known per se from US 3,844,310 to use with fatty amide-coated pigments for the coloring of a thermoplastic or thermosetting material. Hoewel wordt gesteld (zie kolom 8, regels 52-53 van US 3,844,810) dat elk thermoplastisch materiaal geschikt is 3 0 om te worden ingekleurd met een dergelijke pigmentsamenstelling, bevat deze publikatie geen enkele aanwijzing dat dergelijke pigmentsamenstellingen ook geschikt zouden zijn voor het inkleuren van een poederbekledingspreparaat dat bijvoorbeeld is gebaseerd op een thermohardende, al dan niet gecarboxy leerde, 35 polyesterhars. Although states (see column 8, lines 52-53 of US 3,844,810) that each thermoplastic material is suitably 3 0 to be colored with such a pigment composition, this publication contains no indication that such pigment compositions also would be suitable for coloring a powder coating composition which is based on, for example, a thermosetting, whether or not taught carboxylated, 35 polyester resin. Door Aanvraagster werd namelijk gevonden dat wanneer de wasachtige verbinding niet verdraagbaar is met het toegepaste harssysteem, de na opspuiten en moffelen verkregen 1005097 - 4 - bekledingslaag niet glanzend is, doch een mat uiterlijk bezit. The Applicant has in fact been found that when the waxy compound is compatible with the resin system employed, the after spraying and stoving obtained 1005097-4 - coating layer is not smooth, but a matte appearance property.

Voorts wordt opgemerkt dat wasalcoholen hogere primaire mono-alcoholen zijn met een lineaire keten van een even aantal koolstof atomen (meestal Cl4 tot C,J . Furthermore, it is noted that wax alcohols higher primary mono-alcohols with a linear chain of an even number of carbon atoms (usually Cl4 to C, J.

5 Voor toepassing in het kleurstofconcentraat volgens de uitvinding is een alifatische monohydroxy alcohol met 14 tot 50 koolstofatomen geschikt gebleken. 5 For use in the dye concentrate according to the invention is an aliphatic monohydroxy alcohol containing from 14 to 50 carbon atoms, has been found suitable. Bijzonder doelmatig zijn cetylalcohol en stearylalcohol. Particularly effective are cetyl alcohol and stearyl alcohol. Bij voorkeur past men een mengsel van deze beide alcoholen toe. Preferably, one uses a mixture of these two alcohols.

10 In dit verband wordt erop gewezen dat de toepassing als smeer- of glijmiddel van esters van Cu-Cr, alcoholen met vetzuren met 8-24 koolstof atomen, en van esters van hydroxystear inezuur met bijvoorbeeld ethyleenglycol en glycerol, bekend is uit de Europese octrooiaanvrage No. 10 In this regard it is noted that the use as a lubricant or a lubricant of esters of Cu-Cr, alcohols with fatty acids having 8-24 carbon atoms, and of esters of hydroxystear acid with, for example, ethylene glycol and glycerol, it is known from European Patent Application No. 0 266 676. 0266676.

15 Hoewel wordt gesteld dat deze bekende middelen met kunststoffen verdraagbaar zijn, werd door Aanvraagster gevonden dat bij toepassing van een kleurstofconcentraat op basis van bijvoorbeeld glycerolmonostearaat in een poederbekledingssamen-stelling, tijdens het moffelen ter verkrijging van een bekleed 20 voorwerp, het glycerolmonostearaat naar het oppervlak migreerde en aldus een mat oppervlak gaf. 15 Although it is stated that this prior art agents with plastic materials are compatible, it was by Applicants found that with the use of a dye concentrate, based on, for example, glycerol monostearate in a powder coating composition, during the baking in order to obtain a coated 20 object, the glycerol monostearate to the surface migrated, and thus gave a matt surface. Wasalcoholen bleken dit effect niet te bezitten. Wax alcohols were found to have this effect. Vooralsnog wordt dit effect toegeschreven aan de aanwezigheid van een vrije hydroxygroep aan de korte alkylketen, in casu de glycerolgroep. As yet, this effect is attributed to the presence of a free hydroxyl group at the short alkyl chain, in this case glycerol group.

25 Als amidewas bevat het kleurstofconcentraat volgens de uitvinding bij voorkeur een amide met een in hoofdzaak lineaire, al dan niet verzadigde molecuulstructuur. 25 If amide wax contains the dye concentrate according to the invention is preferably an amide with a substantially linear, or non-saturated molecular structure. Geschikte voorbeelden daarvan zijn ethyleenbisstearylamide en ethyleenbisoleylamide. Suitable examples thereof are ethylene bisstearylamide and ethyleenbisoleylamide.

Bij voorkeur past men als thermoplastisch polymeer in 30 het kleurstofconcentraat volgens de uitvinding polycaprolactan of een etheen-vinylacetaatcopolymeer toe. It is preferred that as a thermoplastic polymer 30, in the color concentrate according to the invention polycaprolactan or an ethylene-vinyl acetate copolymer increasing. Opgemerkt wordt dat het op zichzelf bekend is om polycaprolacton toe te passen als weekmaker voor thermoplasten. It should be noted that it is known per se to use of polycaprolactone as a plasticizer for thermoplastics. De toepassing in een kleurstof concentraat dat dient voor het inkleuren van een thermohardend 3 5 harssysteem, ligt dan ook zeker niet voor de hand. The use in a pigment concentrate which is intended for the coloring of a thermosetting resin system 3 5, is then also definitely not obvious. Desalniettemin is door Aanvraagster gevonden dat de poederbekleding, gevormd onder toepassing van polycaprolacton, na opspuiten op een 1005097 - 5 - substraat en moffelen daarvan, een uitstekende glanswaarde bezat. Nevertheless, it has been found by the Applicant that the powder coating formed by using polycaprolactone, after spraying on a 1005097-5 - substrate and baking thereof, had excellent gloss value. Bovendien bezat de aldus verkregen laag geen zichtbare defecten. Moreover, the layer thus obtained had no visible defects.

De uitvinding heeft voorts betrekking op een werkwijze ter bereiding van een kleurstofconcentraat voor het inkleuren 5 van een poederbekledingspreparaat op basis van een thermohardend harssysteem, dat hierdoor gekenmerkt wordt, dat men bij gewone temperatuur en druk, een bij verhoogde temperatuur met het genoemde harssysteem verdraagbare wasachtige verbinding met een vervloeiïngspunt van tenminste 40 °C, mengt met poedervormige 10 kleurstofdeeltjes, het verkregen mengsel kneedt, en het aldus verkregen kneedsel granuleert of maalt ter verkrijging van een kleurstofconcentraat. The invention further relates to a process for preparing a dye concentrate for coloring 5 of a powder coating composition based on a thermosetting resin system, which is characterized in that one at ordinary temperature and pressure, at an elevated temperature, with the said resin system compatible wax-like compound having a vervloeiïngspunt of at least 40 ° C, mixes with powdered 10 dye particles, kneading the resulting mixture, and the resulting kneadate is granulated or grinding in order to obtain a dye concentrate.

Doelmatig past men als harssysteem een al dan niet gecarboxyleerde polyesterhars, een epoxyhars, een epoxy/polyes-15 terhars, een polyurethaanhars of een acrylaathars toe. Expediently, as the resin system, whether or not a carboxylated polyester resin, an epoxy resin, an epoxy / polyester terhars-15, a polyurethane resin or an acrylate resin increasing.

Bij voorkeur past men als wasachtige verbinding een wasalcohol, een amidewas, een thermoplastisch polymeer, of een mengsel daarvan toe. It is preferred that the waxy compound is a wax alcohol, an amide wax, a thermoplastic polymer, or a mixture thereof. Dergelijke wassen maken het niet alleen mogelijk dat stofvrij kan worden gewerkt, doch ook dat een uitstekende 20 "bevochtiging" van de kleurstofdeeltjes wordt verkregen, wat leidt tot een betere benutting van de inherent aanwezige kleurkracht, terwijl bovendien een verbeterde glans en vloeiing van de uiteindelijke bekleding kan worden verkregen. Such waxes make it possible not only that can be worked dust-free, but also that an excellent 20 "wetting" of the toner particles is achieved, which leads to a better utilization of the inherent existing color strength, while, moreover, an improved gloss and leveling of the final coating can be obtained. Het onderhavige kleurstof concentraat maakt het voorts mogelijk dat 25 op eenvoudige wijze kleurwisselingen snel en efficiënt kunnen worden uitgevoerd in poederbekledingspreparaten. The present color concentrate containing 25 also makes it possible in a simple manner, color changes can be quickly and efficiently carried out in the powder coating compositions.

Bij voorkeur is de in de werkwijze volgens de uitvinding toegepaste wasachtige verbinding een wasalcohol, een amidewas, en/of een thermoplastisch polymeer. Preferably, the waxy compound used in the process according to the invention, a wax alcohol, an amide wax, and / or a thermoplastic polymer. Als wasalcohol past men 30 in het bijzonder cetylalcohol, stearylalcohol, of een mengsel daarvan toe, waarbij dit mengsel in praktijkproeven zeer gunstige resultaten bleek te verschaffen. If use is made of 30 wax alcohol, in particular cetyl alcohol, stearyl alcohol, or a mixture thereof increases, being this mixture in field trials was found to provide very beneficial results. Als amidewas past men bij voorkeur ethyleenbisstearylamide of ethyleenbisoleylamide toe, terwijl men als thermoplastisch polymeer bij voorkeur 35 polycaprolacton of een etheen-vinylacetaat copolymeer toepast. If amide wax used is preferably ethylene bisstearylamide or ethyleenbisoleylamide, while the thermoplastic polymer is preferably 35 or polycaprolactone, an ethylene-vinyl acetate copolymer is applied.

De uitvinding wordt nader toegelicht aan de hand van de volgende voorbeelden. The invention will be explained in more detail with reference to the following examples.

1005097 - 6 - 1005097-6 -

VOORBEELD I EXAMPLE I

Bereiding van een kleurstofconcentraat met ftaloblauw. Preparation of a color concentrate with ftaloblauw.

Men mengde 40 kg stearylwasalcohol, een mengsel bestaande uit cetylalcohol en stearylalcohol, met 60 kg poedervormig 5 ftaloblauw, en kneedde dit mengsel in een kneder tot een consistente samenstelling werd verkregen. There were mixed 40 kg stearylwasalcohol, a mixture consisting of cetyl alcohol and stearyl alcohol, with 60 kg of powdery 5 ftaloblauw, and kneaded this mixture was obtained in a kneader until a consistent composition. De aldus verkregen samenstelling werd vervolgens gegranuleerd tot deeltjes met een grootte van ongeveer 0,2 tot 4 mm. The thus obtained composition was then granulated into particles having a size of about 0.2 to 4 mm.

VOORBEELD II EXAMPLE II

10 Bereiding van een kleurstofconcentraat met ftalogroen. 10 Preparation of a color concentrate with ftalogroen.

Door op dezelfde wijze te werk te gaan als in Voorbeeld I, uitgaande van 40 kg ethyleenbisoleylamide en 40 kg ftalogroen, verkreeg men granulaten met een grootte tot ongeveer 4 mm. By proceeding in the same manner as in Example I, starting from 40 kg and 40 kg ethyleenbisoleylamide ftalogroen, there were obtained granules having a size of up to about 4 mm. VOORBEELD III EXAMPLE III

15 Het in Voorbeeld I bereide gegranuleerde kleurstof concen traat werd toegepast voor de vervaardiging van een poederbekle-dingsformulering. 15 in the Example I-prepared granulated dye concen citrate was applied for the manufacture of a powder coating formulation. De poederbekledingsformulering werd gevormd uit een mengsel van : The powder coating formulation was formed of a blend of:

Gecarboxyleerde polyesterhars 20 (Uralac P 3400, handelsmerk van DSM)........... 250 g 20 Carboxylated polyester resin (Uralac P 3400, trademark of DSM) ........... 250 g

Hardingsmiddel TGIC*........................... 18,8 g TGIC Curing agent * ........................... 18.8 g

Vloeimiddel (Modaflow Powder III, Monsanto Co.) 4 g Fluxing agent (Modaflow Powder III, Monsanto Co.) 4 g

Benzoïne (ontgassingsmiddel)................... 2 g Benzoin (degassing agent) ................... 2 g

Titaandioxyde.................................. 62,5 g 25 Vulstof (blanc fixe, BaSOJ.................... 62,5 g Titanium dioxide .................................. 25 62.5 g Filler (Blanc fixe, BaSOJ .... ................ 62.5 g

Kleurstofconcentraat volgens Voorbeeld I....... 10 g TGIC = triglycidylisocyanuraat, door Ciba Geigy Ltd. Dyestuff concentrate according to Example I ....... 10 g TGIC = triglycidyl isocyanurate, by Ciba Geigy Ltd. in de handel gebracht onder de aanduiding Araldite PT 810. marketed under the designation Araldite PT 810.

Het verkregen mengsel werd geëxtrudeerd, gegranuleerd 30 en gemalen tot een fijnheid van de poederdeeltjes kleiner dan 9 0 /xm. The resultant mixture was extrusion molded, granulated 30 and ground to a fineness of the powder particles is less than 9 0 / xm.

Het aldus verkregen poeder werd tot een dikte van ongeveer 45 μπι gespoten op een stalen plaatje, dat daarna 15 min werd gebakken in een op 200 °C gehouden oven. The powder thus obtained was heated to a thickness of about 45 μπι sprayed on a steel plate, which was then baked for 15 minutes in an oven maintained at 200 ° C.

35 Het aldus verkregen plaatje bezat een bekleding met een uitstekende oppervlakteglans. 35 The thus-obtained plate had a coating with an excellent surface gloss.

VOORBEELD IV EXAMPLE IV

1005097 - 7 - 1005097-7 -

Men herhaalde Voorbeeld III, doch verving het kleurstof-concentraat volgens voorbeeld I, door een uit ftaloblauw en glycerolmonostearaat gevormd concentraat. Example III was repeated, but replacing the dye-concentrate according to Example I, by one from ftaloblauw formed and glycerol monostearate concentrate. Het na bakken verkregen plaatje bezat echter een vlekkerig uiterlijk, doordat de 5 glycerolmonostearaat naar het oppervlak was gemigreerd. However, the image obtained after baking had a patchy appearance, because the 5 glycerol had migrated to the surface.

Herhaling van deze proef met (al dan niet geoxydeerde) PE-wassen of cetyl/stearyladipaat gaf soortgelijke, slechte resultaten. Repetition of this test with (whether or not oxidized), PE waxes or cetyl / stearyl gave similar, poor results.

VOORBEELD V EXAMPLE V

10 Men herhaalde Voorbeeld III, doch verving het kleurstof- concentraat volgens Voorbeeld I door een equivalente hoeveelheid van het kleurstof concentraat volgens Voorbeeld II. 10 was repeated Example III, but replacing the dye-concentrate according to Example I with an equivalent amount of the dye concentrate according to Example II. Het resultaat was gelijkwaardig aan dat van Voorbeeld III. The result was equivalent to that of Example III.

VOORBEELD VI EXAMPLE VI

15 De verdraagzaamheid van wasachtige verbindingen met een poederbekledingspreparaat op basis van een polyesterhars werd getest door een stalen plaatje, te bekleden met een poederbekledingspreparaat dat stearinezuur, olearaide, glycerol monostearaat of ethyleenbisoleamide als wasachtige verbinding bevatte. 15 The tolerance of waxy compounds was tested with a powder coating composition based on a polyester resin, by coating a steel plate, with a powder coating composition comprising of stearic acid, olearaide, glycerol monostearate or ethylenebisoleamide contained as a wax-like compound.

20 Vervolgens werden de aldus beklede plaatjes bekleed met een alkydverf. 20 Subsequently, the thus-coated plates were coated with an alkyd paint.

Na uitharding van de alkydlaag, werd de hechting getest met behulp van de zogenoemde ruitjesproef (beschreven in DIN 53151 en ASTM D3002; ook wel bekend als de "cross-cut" test) . After curing of the alkydlaag, the adhesion was tested by means of the so-called cross-hatch test (described in DIN 53151 and ASTM D3002; also known as the "cross-cut" test).

25 Daarbij bleek de hechting duidelijk slechter geworden door gebruik van oleamide of glycerol monostearaat; 25 In addition, the adhesion turned out to be clearly deteriorated by the use of oleamide or glycerol monostearate; de glans van de uitgeharde laag was uitstekend. the gloss of the cured layer was excellent. De hechting bij toepassing van ethyleenbisoleamide was echter uitstekend. However, the adhesion when using oleamide was excellent.

VOORBEELD VII EXAMPLE VII

3 0 Het in Voorbeeld I bereide gegranuleerde kleurstofconcen- traaat werd toegepast voor de vervaardiging van een poederbekle-dingsformulering op basis van polyurethaan. 3 0 The in Example I-prepared granulated kleurstofconcen- traaat was used for the manufacture of a powder coating formulation based on polyurethane. De poederbekledings-formulering werd gevormd uit een mengsel van: carboxy1-eindstandige polyesterhars 35 (Urulac P 5504, handelsmerk van DSM)............ 480 g isocyanaat (Vestagon B 153 O, Hüls AG).......... 120 g vloeimiddel (Modaflow Powder III, Monsanto Co.). The powder coating formulation was formed of a blend of: carboxy1-terminated polyester resin 35 (Urulac 5504 P, trademark of DSM) ............ 480 g isocyanate (Vestagon B O 153, Hüls AG). ......... 120 g of leveling agent (Modaflow Powder III, Monsanto Co.). 9 g 1005097 - 8 - benzoïne (ontgassingsmiddel).................... 4,5 g titaandioxyde (titaanwit TR 92)................. 140 g vulstof (blanc fixe, BaSOJ..................... 140 g 9 g 1005097-8 - benzoin (degassing agent) .................... 4.5 g of titanium dioxide (titanium white TR 92) .......... ....... 140 g of filler (blanc fixe, BaSOJ ..................... 140 g

De aldus verkregen formulering werd behandeld overeenkom-5 stig de in Voorbeeld III beschreven procedure ter vorming van een bekleding op een stalen plaatje. The resulting formulation was treated in accordance-5 accordingly to the procedure described in Example III, to form a coating on a steel plate. De na uitharden verkregen bekleding bezat een uitstekende oppervlakteglans. The resultant after curing coating possessed an excellent surface gloss.

VOORBEELD VIII EXAMPLE VIII

Hoe in Voorbeeld I bereide gegranuleerde kleurstofconcen-10 traat werd toegepast voor de vervaardiging van een poederbekle-dingsformulering op basis van een hybridesysteem. How in Example I-prepared granulated kleurstofconcen-10 citrate was applied for the manufacture of a powder coating formulation based on a hybrid system. De poederbekle-dingsformulering werd gevormd uit een mengsel van: epoxyhars (Araldite GF 7004, Ciba-Geigy)....... 540 g polyesterhars (Uralac P 5127, DSM)............. 540 g 15 vloeimiddel (Byk 360 P, Byk)................... 16 g benzoïne (ontgassingsmiddel)................... 8 g titaandioxyde (titaanwit, TR 92)............... 250 g blanc fixe (vulstof, BaSO,).................... 250 g The powder coating formulation was formed from a mixture of: epoxy resin (Araldite GF 7004, Ciba-Geigy) ....... 540 g of polyester resin (Uralac P 5127, DSM) ............ . 15, 540 g of flow control agent (Byk 360 P, Byk) ................... 16 g of benzoin (degassing agent) ............. ...... 8 grams of titanium dioxide (titanium white, TR 92) ............... 250 g of blanc fixe (filler, BaSO,) .......... .......... 250 g

Analoog aan de in Voorbeeld I beschreven procedure werd 20 op een stalen plaatje een bekleding gevormd. In analogy to the procedure described in Example I 20 on a steel plate was formed a coating. De na uitharden verkregen bekleding bezat een uitstekende oppervlakteglans. The resultant after curing coating possessed an excellent surface gloss. VOORBEELD IX EXAMPLE IX

Het in Voorbeeld I bereide gegranuleerde kleurstof concentraat werd toegepast voor de vervaardiging van een poederbekle-25 dingsformulering op basis van een epoxysysteem. It was used in Example I-prepared granulated pigment concentrate for the manufacture of a thing poederbekle-25 formulation based on an epoxy system. De poederbekle-dingsformulering werd gevormd uit een mengsel van: epoxyhars (Epikote 2057, Shell)................. 500 g epoxyhars (Epikote 147, Shell).................. 21 g vloeimiddel (Modaflow, powder III, Monsanto Co.) 3 g 30 benzoïne (ontgassingsmiddel).................... 2 g titaandioxyde (titaanwit, TR 92)................ 125 g blanc fixe micro (vulstof, BaS04)............... 125 g The powder coating formulation was formed from a mixture of: epoxy resin (Epikote 2057, Shell) ................. 500 g of epoxy resin (Epikote 147, Shell) ...... ............ 21 g of leveling agent (Modaflow, powder III, Monsanto Co.), 3 g of 30 as benzoin (degassing agent) .................. .. 2 g of titanium dioxide (titanium white, TR 92) ................ 125 g of blanc fixe micro (filler, BaS04) ............. 125 g ..

Analoog aan de in Voorbeeld I beschreven procedure werd op een stalen plaatje een bekleding gevormd. In analogy to the procedure described in Example I was formed a coating on a steel plate. De na uitharden 35 verkregen bekleding bezat een uitstekende oppervlaktegrens. The after curing 35 resulting coating possessed an excellent surface boundary.

1005097 1005097

Claims (13)

 1. 1. Kleurstofconcentraat voor het inkleuren van een poederbekledingspreparaat op basis van een thermohardend, 5 harssysteem, met het kenmerk, dat het kleurstofconcentraat bestaat uit een innig mengsel van poedervormige kleurstofdeeltjes en een bij verhoogde temperatuur met het harssysteem verdraagbare wasachtige verbinding met een vervloeiïngspunt van tenminste 40 °C. 1. Dyestuff concentrate for coloring a powder coating composition on the basis of a thermosetting, 5 resin system, characterized in that the color concentrate consists of an intimate mixture of powdered toner particles, and at an elevated temperature, with the resin system compatible wax-like compound having a vervloeiïngspunt of at least 40 ° C.
 2. 2. Kleurstofconcentraat volgens conclusie l, met het kenmerk, dat het harssysteem bestaat uit een al dan niet gecarboxyleerde polyesterhars, een epoxyhars, een epoxy/polyesterhars, een polyurethaanhars of een acrylaathars. 2. Dyestuff concentrate according to claim l, characterized in that the resin system consists of a substituted or non carboxylated polyester resin, an epoxy resin, an epoxy / polyester resin, a polyurethane resin or an acrylate resin.
 3. 3. Kleurstofconcentraat volgens conclusie 1 of 2, met het 15 kenmerk, dat de kleurstofdeeltjes pigmentdeeltjes zijn, bij voorkeur organische pigmentdeeltjes. 3. Dyestuff concentrate according to claim 1 or 2, 15 characterized in that the coloring agent particles are pigment particles, preferably organic pigment particles.
 4. 4. Kleurstofconcentraat volgens conclusie 1, 2 of 3, met het kenmerk, dat de wasachtige verbinding een wasalcohol of een amidewas, een thermoplastisch polymeer, of een mengsel 20 daarvan is. 4. A dye concentrate according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the waxy compound is an amide wax, or a wax alcohol, a thermoplastic polymer, or a mixture 20 thereof.
 5. 5. Kleurstofconcentraat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de wasalcohol een alifatische monohydroxy alcohol met 14-50 koolstof atomen is, in het bijzonder cetylalcohol of stearylalco-hol, bij voorkeur een mengsel daarvan. 5. A dye concentrate according to claim 4, characterized in that the wax alcohol is an aliphatic monohydric alcohol having 14-50 carbon atoms, particularly cetyl alcohol or stearyl alcohol, preferably a mixture thereof.
 6. 6. Kleurstofconcentraat volgens conclusie 4, met het kenmerk, dat de amidewas een amide met een in hoofdzaak lineaire, al dan niet verzadigde molecuulstruktuur is. 6. A dye concentrate according to claim 4, characterized in that the amide wax is an amide with an essentially linear, saturated or unsaturated molecular structure.
 7. 7. Kleurstofconcentraat volgens conclusie 4 of 6, met het kenmerk, dat de amidewas bestaat uit ethyleenbisstearylamide 30 of ethyleenbisoleylamide. 7. A dye concentrate according to claim 4 or 6, characterized in that the amide wax comprises ethylene bisstearylamide 30 or ethyleenbisoleylamide.
 8. 8. Kleurstofconcentraat volgens een of meer der conclusies 1 tot 4, met het kenmerk, dat het thermoplastische polymeer polycaprolacton of een etheen-viny1-acetaatcopolymeer is. 8. Dye Concentrate according to one or more of claims 1 to 4, characterized in that the thermoplastic polymer is polycaprolactone or an ethylene-viny1 acetate copolymer.
 9. 9. Werkwijze ter bereiding van een kleurstofconcentraat 35 voor het inkleuren van een poederbekledingspreparaat op basis van een thermohardend harssysteem, met het kenmerk, dat men, bij gewone temperatuur en druk, een bij verhoogde temperatuur 1005097 - 10 - met het genoemde harssysteem verdraagbare wasachtige verbinding met een vervloeiïngspunt van tenminste 40 °C, mengt met poedervormige kleurstofdeeltjes, het verkregen mengsel kneedt, en het aldus verkregen kneedsel granuleert of maalt ter 5 verkrijging van een kleurstofconcentraat. 9. A process for the preparation of a dye concentrate 35 for coloring a powder coating composition based on a thermosetting resin system, characterized in that, at ordinary temperature and pressure, an elevated temperature 1005097-10 - with said resin system is compatible waxy compound with a vervloeiïngspunt of at least 40 ° C, is mixed with powdery toner particles, kneading the resulting mixture, and the resulting kneadate is granulated or grinds in order to 5 obtain a dye concentrate.
 10. 10. Werkwijze volgens conclusie 9, met het kenmerk, dat men als harssysteem een al dan niet gecarboxyleerde polyesterhars, een epoxyhars, een epoxy/polyester hars, een polyurethanhars of een acrylaathars toepast. 10. A method according to claim 9, characterized in that, as a resin system or may not be carboxylated polyester resin, an epoxy resin, an epoxy / polyester resin, used is a polyurethane resin or an acrylate resin.
 11. 11. Werkwijze volgens conclusie 9 of 10, met het kenmerk, dat men als wasachtige verbinding een wasalcohol, een amidewas, en/of een thermoplastisch polymeer toepast. 11. A method according to claim 9 or 10, characterized in that as waxy compound used is a wax alcohol, an amide wax, and / or a thermoplastic polymer.
 12. 12. Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat men als wasalcohol cetylalcohol, stearylalcohol of een mengsel 15 daarvan toepast, en men als amidewas, ethyleenbisstea-rylamide of ethyleenbisoleylamide toepast. 12. A method according to claim 11, characterized in that as wax alcohol, cetyl alcohol, stearyl alcohol or a mixture thereof are used as 15, and is used as amide wax, ethyleenbisstea-rylamide or ethyleenbisoleylamide.
 13. 13. Werkwijze volgens conclusie 11, met het kenmerk, dat men als thermoplastisch polymeer polycaprolacton of een etheen-vinylacetaatcopolymeer toepast. 13. A method according to claim 11, characterized in that use is polycaprolactone or an ethylene-vinyl acetate copolymer as the thermoplastic polymer. 1005097 SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT) RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE IOENTIFIKATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE Kenmerk ven de aanvrager of van de gemachtigde __965148/TK/kdu___ Nederlandse aanvrage nr. Indieningtdatum 1005097 27 januari 1997 Ingeroepen voorrangsdatum Aanvrager (Naam) HOLLAND COLOURS BV Datum ven net verzoek voor een onderzoek ven internationaal type Door de Imtantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan net verzoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend nr. SN 28807 NL I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties,alle classificatiesymbolen opgeven) Volgent de Internationale elaaificatit (IPC) Int.Cl.6: C 08 J 3/22, C 09 D 5/03 II. 1005097 Cooperation Treaty (PCT) REPORT ON international search TYPE IOENTIFIKATIE NATIONAL APPLICATION Feature ven the applicant or the authorized __965148 / TK / KDU ___ Dutch application no. Indieningtdatum 1005097 January 27, 1997 invoked priority date Applicant (Name) HOLLAND COLORS BV Date ven net request for an investigation ven international type by Imtantie for International research (ISA) to just request (specify when using different classifications, all classification symbols) for a study of international type awarded no. SN 28807 EN I. cLASSIFICATION oF tHE SUBJECT Volgent the international elaaificatit (IPC) Int.Cl.6: C 08 J 03/22, C 09 D 5/03 II. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK _ Onderzochte minimum documentatie _Oacificatietytteem_|_Pacificatie» y moolen Int.Cl.6: C 08 J, C 09 D Onoerzochte andere documentatie aan de minimum documentatie voor zover dergelijke documenten m de onderzochte 9eD«eden zijn oogenomen Ml. INVESTIGATED AREAS OF TECHNOLOGY _ Researched minimum documentation _Oacificatietytteem_ | _Pacificatie »y Moolen Int.Cl.6 C 08 J, C 09 D Onoerzochte other documentation to the minimum documentation to the extent such documents m surveyed 9ED« oaths his eyes away Ml. [^] GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerk.ngen op aanvullingsblad) ,,j !V· 1 1 GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen pp aanvullingsblad) | [^] NO RESEARCH POTENTIAL FOR CERTAIN CONCLUSIONS (opmerk.ngen on addition sheet) ,, V j · 1 1 LACK OF UNIT OF INVENTION (observations pp addition leaf): | form »CT/IS A/201 (*) 07.1979 Form »CT / IS A / 201 (*) 07.1979
NL1005097A 1997-01-27 1997-01-27 Dye Concentrate, and process for its preparation. NL1005097C2 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1005097 1997-01-27
NL1005097A NL1005097C2 (en) 1997-01-27 1997-01-27 Dye Concentrate, and process for its preparation.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1005097A NL1005097C2 (en) 1997-01-27 1997-01-27 Dye Concentrate, and process for its preparation.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1005097C2 true NL1005097C2 (en) 1998-07-29

Family

ID=19764282

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1005097A NL1005097C2 (en) 1997-01-27 1997-01-27 Dye Concentrate, and process for its preparation.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1005097C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0779341A1 (en) 1995-12-01 1997-06-18 Cookson Matthey Ceramics Plc Pellets comprising pigment dispersed in an ethylene-vinyl acetate polymer

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3844810A (en) * 1971-03-31 1974-10-29 Plastic Molders Supply Co Pigment dispersion
GB2006224A (en) * 1977-10-11 1979-05-02 Hoechst Ag Process for the preparation of a pigment preparation
US4168180A (en) * 1976-10-29 1979-09-18 Hercules Incorporated Pigment concentrates
US4230501A (en) * 1978-07-31 1980-10-28 Cities Service Company Pigments dispersible in plastics
GB2070048A (en) * 1980-01-24 1981-09-03 Holland Colours Apeldoorn Bv Colouring composition
NL8402535A (en) * 1984-08-17 1986-03-17 Hoechst Holland Nv A process for the preparation of a non-dusting, dry, granulate-shaped micro pigment concentrate.
EP0266676A2 (en) * 1986-11-06 1988-05-11 Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Dustfree coloured pigment compositions for synthetic materials, and process to manufacture them
DE19522475C1 (en) * 1995-06-21 1996-09-26 Byk Chemie Gmbh Use of free-flowing additive prepns. in coating powders

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3844810A (en) * 1971-03-31 1974-10-29 Plastic Molders Supply Co Pigment dispersion
US4168180A (en) * 1976-10-29 1979-09-18 Hercules Incorporated Pigment concentrates
GB2006224A (en) * 1977-10-11 1979-05-02 Hoechst Ag Process for the preparation of a pigment preparation
US4230501A (en) * 1978-07-31 1980-10-28 Cities Service Company Pigments dispersible in plastics
GB2070048A (en) * 1980-01-24 1981-09-03 Holland Colours Apeldoorn Bv Colouring composition
NL8402535A (en) * 1984-08-17 1986-03-17 Hoechst Holland Nv A process for the preparation of a non-dusting, dry, granulate-shaped micro pigment concentrate.
EP0266676A2 (en) * 1986-11-06 1988-05-11 Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien Dustfree coloured pigment compositions for synthetic materials, and process to manufacture them
DE19522475C1 (en) * 1995-06-21 1996-09-26 Byk Chemie Gmbh Use of free-flowing additive prepns. in coating powders

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0779341A1 (en) 1995-12-01 1997-06-18 Cookson Matthey Ceramics Plc Pellets comprising pigment dispersed in an ethylene-vinyl acetate polymer

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5721052A (en) Textured epoxy powder coating compositions for wood substrates and method of coating wood therewith
US5637654A (en) Low temperature cure carboxyl terminated polyesters
US5153252A (en) Thermosetting powder coating compostions containing bisphenoxy-propanol as a melt viscosity modifier
US5212263A (en) Textured epoxy powder coating
US6214898B1 (en) Modified polyester resin/organic peroxide systems for powder coatings which are applicable to temperature sensitive and metallic substrates
US20070299196A1 (en) Composite Powder Coating Material, Process for Production Thereof and Method for the Color Matching of Powder Coating Material Technical Field
US20050182155A1 (en) Novel powder coloring system
US5264529A (en) Resin composition for powder coatings
US6531524B2 (en) Powder coating compositions
WO1999041323A2 (en) Method for producing powder coatings
US20090136737A1 (en) Powder coating materials
US20060058427A1 (en) Power-controlled bonding of resin or (co)polymer powder and flake materials
EP0100508A2 (en) Thermosetting mixtures having an extended storage life consisting of polyisocyanate and compounds capable of reacting with isocyanate groups, process for their preparation, and their use
US6812269B2 (en) Process for preparing an aqueous powder coating dispersion
US3868338A (en) Thermosetting polyester powder coating compositions
EP1348742A2 (en) Coating powders, methods of manufacture thereof, and articles formed therefrom
US4341819A (en) Epoxy coating powders with wrinkle finishes
US5741602A (en) Heat-curable coating composition comprising plurality of binder resins
US6162856A (en) Reflective composition of particles with resinous binder and process for preparing same
DE19540977A1 (en) An aqueous powder coating dispersions
US5468813A (en) Powder coating
US20030134978A1 (en) Powder coating composition, method for the curing thereof, and articles derived therefrom
US6531189B1 (en) Method for hardening powder coatings
EP0536791A1 (en) Powdered paint
US20010005735A1 (en) Powder coating compositions

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20030801