NL1004610C2 - Method and system for creating and transferring media. - Google Patents

Method and system for creating and transferring media. Download PDF

Info

Publication number
NL1004610C2
NL1004610C2 NL1004610A NL1004610A NL1004610C2 NL 1004610 C2 NL1004610 C2 NL 1004610C2 NL 1004610 A NL1004610 A NL 1004610A NL 1004610 A NL1004610 A NL 1004610A NL 1004610 C2 NL1004610 C2 NL 1004610C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
information
selection
user
database
files
Prior art date
Application number
NL1004610A
Other languages
Dutch (nl)
Other versions
NL1004610A1 (en
Inventor
Atie De Heer
Original Assignee
Nederland Ptt
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to NL1004512 priority Critical
Priority to NL1004512 priority
Application filed by Nederland Ptt filed Critical Nederland Ptt
Priority to NL1004610 priority
Priority to NL1004610A priority patent/NL1004610C2/en
Publication of NL1004610A1 publication Critical patent/NL1004610A1/en
Priority claimed from NL1004966A external-priority patent/NL1004966C1/en
Application granted granted Critical
Publication of NL1004610C2 publication Critical patent/NL1004610C2/en

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
  • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
  • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
  • G06F16/90Details of database functions independent of the retrieved data types
  • G06F16/95Retrieval from the web
  • G06F16/958Organisation or management of web site content, e.g. publishing, maintaining pages or automatic linking

Abstract

The user informs the computer control centre of his needs via a telephone voice response server, a teletext server or an internet server. The control computer stores the user details in a database and extracts the required data from the database. The information is fed via a print processor to printing and binding systems. The bound document is then delivered to the user.

Description

Titel: Methode en systeem voor aanmaak en overdracht van informatiedragers Title: Method and system for creating and transferring media

ACHTERGROND VAN DE UITVINDING BACKGROUND OF THE INVENTION

De uitvinding heeft betrekking op een methode voor het opvragen, aanmaken en overdragen van informatiedragers. The present invention relates to a method for querying, creation and transfer of information carriers. Tevens heeft de uitvinding betrekking op een systeem voor het uitvoering van een 5 dergelijke methode. The invention also relates to a system for the implementation of a 5 such a method.

Tot dusverre is het gebruikelijk dat organisaties, zoals bedrijven en instellingen hun producten of diensten (hierna "producten") presenteren via gedrukte documenten, in de wandeling "drukwerk" genoemd. So far it is common for organizations such as companies and institutions their products or services (the "Products") presented through printed documents, popularly called "printing". Dergelijk documenten, folders, catalogi ed, worden 10 bijvoorbeeld op verzoek van een consument naar diens adres opgestuurd. Such documents, brochures, catalogs, etc., for example, be 10 sent at the request of a consumer to his address. Hieraan kleven enige problemen. To this sticking any problems. Zo moet de organisatie doorgaans een grote oplage drukwerk laten vervaardigen en in voorraad hebben. Thus, the organization must have manufactured a large circulation printing and stocking. Zodra die vervaardigd is, zijn geen wijzigingen ed meer aan te brengen. Once this is made, no changes etc. longer to apply.

Het is eenvoudig in te zien dat deze wijze van informatieverschaffing 15 gepaard gaat met tamelijk grote verspillingen, zowel in geld als in materiaal. It is easy to see that this method of disclosure 15 accompanied by rather large waste, both in money and in material. Dat laatste gaat ook ten koste van het milieu. The latter also at the expense of the environment.

Weliswaar worden producten en diensten van organisaties ook via andere media gepresenteerd, zoals via radio of televisie, echter vormen die geen reëele vervanger van gedrukte informatie. Although products and services of organizations are also presented through other media, such as radio or television, but which are no realistic substitute for printed information. Dat geldt 20 tot dusverre ook voor informatieverspreiding via media als internet ed This applies to 20 so far also for disseminating information through media such as the Internet, etc.

Voor de consument heeft de gebruikelijke distributievorm het bezwaar dat deze doorgaans zelf moet uitzoeken welke leveranciers een bepaald product aanbieden. For consumers, the usual form of distribution has the disadvantage that it must figure usually decide which suppliers offer a certain product. De consument kan dergelijke informatie vergaren 25 door middel van advertenties in tijdschriften, huis-aan-huis drukwerk, via een consumentenorganisatie, via radio- of televisie-reclame of via internet. Consumers can collect such information 25 through magazine ads, house-to-house printing, via a consumer, via radio or television advertisements or the Internet. Het is duidelijk dat voor de consument de informatievergaring niet erg efficiënt is. It is clear that the information gathering is not very efficient for consumers. Dit gebrek aan transparantie van de markt is doorgaans ook in het nadeel van de 30 leveranciers. This lack of transparency of the market is also generally to the detriment of the 30 suppliers.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING SUMMARY OF THE INVENTION

De uitvinding beoogt de nadelen van de gebruikelijke overdracht van drukwerk te ondervangen. The invention aims to obviate the disadvantages of the conventional transfer printing. Daartoe wordt volgens de uitvinding een 35 electronische database gevuld met electronisch verwerkbare informatiebestanden (met tekst en images) van voor consumenten van 1004610 2 belang geacht "drukwerk", tezamen met daaraan toegekende selectiekenmerken. To this end, according to the invention, an electronic database 35 is filled with electronically processable information files (containing text and images) to be considered for consumers of 1004610 2 importance "printed matter," assigned thereto, together with selection markers. Een gebruiker die bepaalde informatie wenst te ontvangen, kan via een electronische gebruikersinterface selectiecodes aanbieden. A user who wishes to receive certain information, is able to offer selection codes via an electronic user interface. Aan de hand van de aan de informatiebestanden toegekende 5 selectiekenmerken kan vervolgens een selectie worden gemaakt uit in de database opgeslagen informatiebestanden die voldoen aan het door de gebruiker ingevoerde selectieprofiel. On the basis of the selection markers 5 then assigned to the information files, a selection can be made out of stored information in the database files that satisfy the entered by the user selection profile. De aldus door de gebruiker geselecteerde informatiebestanden worden vervolgens afgedrukt en afgewerkt (ingebonden, gebrocheerd) tot één document dat aan de 10 gebruiker worct toegezonden. Thus are then printed by the user selected information files and finished (bound, saddle stitched) to a document sent to the user 10 worct.

Het document dat de gebruiker ontvangt heeft dus de vorm van een "customized" brochure, speciaal voor de gebruiker samengesteld uit de in de database opgeslagen informatiebestanden. The document that the user receives thus in the form of a "customized" brochure, especially for the user consists of the data files stored in the database. Het voordeel voor de gebruiker is dat deze toegesneden informatie krijgt, geput uit een 15 grote hoeveelheid beschikbare informatie. The advantage for the user is that gets them tailored information, drawn from a 15 large amount of available information. Met andere woorden, de door de gebruiker ontvangen informatie representeert zowel een grote "recall" (opbrengst) als een grote "precisie" (relevantie). In other words, the representative of the information received by the user both a large "recall" (yield) of as a large "precision" (relevance). Voor de informatieleveranciers is het grote voordeel dat de oplage minimaal is (doorgaans een oplage van slechts 1 brochure), terwijl de informatie 20 bij gebruikers komt die juist aan die informatie behoeft hebben en daardoor aangemerkt kunnen worden als "prospect". For content providers, the big advantage that the circulation is minimal (usually a run of just one brochure), while the 20 information comes from users who just need that information, and therefore can be regarded as "Prospect". Bovendien kunnen de NAW- en eventueel andere gegevens van de gebruiker aan het systeem worden ontleend, hetgeen voor leveranciers belangrijke informatie is. Additionally, the name and address and any other details of the user are taken from the system, which is important information for suppliers. Een verder voordeel is dat wijzigingen in de gepresenteerde producten 25 of diensten gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. A further advantage is that changes can be easily implemented in the presented products or services 25. Die kunnen namelijk hetzij rechtstreeks (online), hetzij onder tussenkomst van een databasebeheerder, worden uitgevoerd in het electronische informatiebestand in de database. These can include either directly (on-line), or with the interposition of a database manager, are implemented in the electronic information file in the database. Dit maakt het bijvoorbeeld erg gemakkelijk om speciale verkoopacties te voeren, die direct in de 30 product/diensteninformatie in de database kan worden opgenomen. This makes it very easy for example to implement special sales, which can be incorporated directly into the 30 product / service information in the database. Evenzo kunnen ook diensten, bijvoorbeeld hotel- of reisarrangementen die (tijdelijk) "uitverkocht" zijn uit het aanbodpakket worden verwijderd of voorzien worden van een "uitverkocht"-label. Similarly, also services, such as hotel or travel packages that (temporary) "sold out" are to be removed from the supply package, or be provided with a "sold out" label. Ook kan de tekst/beeldinformatie worden gewijzigd in informatie betreffende een 35 alternatief arrangement. text / image information can also be changed to information regarding an alternative arrangement 35.

Verder kunnen consumentenprofielen worden aangemaakt en in een database opgeslagen, dat wil zeggen gegevens van de consumenten die een "customized" brochure hebben aangevraagd. Furthermore, consumer profiles can be created and stored in a database, ie data of consumers who have applied for a "customized" brochure.

10046 10 3 10 046 10 3

UITVOERINGSVOORBEELDEN EXEMPLARY

Figuur 1 toont schematisch een implementatie van een systeem volgens de uitvinding, geschikt voor uitvoering van de methode volgens de uitvinding, zoals in het voorgaande werd uiteengezet. Figure 1 shows schematically an implementation of a system according to the invention, suitable for carrying out the method according to the invention, as set put in the foregoing.

5 Figuur 1 toont een aantal user interfaces, te weten een voice response (VR) server, een (passieve of interactieve) teletekst server en een internet server, die door gebruikers ("user") te benaderen zijn, via een (openbaar) telecommunicatienetwerk. 5 Figure 1 shows a number of user interfaces, namely a voice response (VR) server, a (passive or interactive) teletext server or an Internet server, which is by approaching user ( "user") are, via a (public) telecommunication network, . Via de door de gebruiker gekozen interface worden selectiecodes ingevoerd, 10 overeenkomend met de informatiebehoefte van de gebruiker. Through the selection codes are entered interface selected by the user, 10 corresponding to the information need of the user.

Het invoeren van selectiecodes zal bij gebruikmaking van de VR server of van de teletekst server tot stand komen via een vraag-en-antwoord protocol met een hiërarchische structuur, terwijl bij gebruikmaking van de internetserver selectiecodes de vorm van trefwoorden zullen 15 hebben, hetzij vrije trefwoorden, hetzij via een (gestructureerd) protocol. The introduction of selection codes will be the case of use of the VR server or from the Teletext server are established by means of a question-and-response protocol with a hierarchical structure, while when using the internet server selection codes in the form of keywords will have 15, or free keywords , or through a (structured) protocol. De aldus verkregen selectiecodes worden door een besturingorgaan ("control") gebruikt om een search uit te voeren in een database waarin van een groot aantal instellingen, bedrijven, leveranciers en andere organisaties informatie is opgenomen. The resulting selection codes being used by a controller ( "Control") to conduct a search in a database of a large number of institutions, companies, suppliers and other organizations information is included. Die 20 informatie heeft de vorm van informatiebestanden die doorgaans zowel tekstuele als grafische informatie bevatten. 20 That information is in the form of data files that usually contain both textual and graphic information.

De in de database op te nemen informatie wordt via het besturingsorgaan aan de database toegevoerd via een managementsysteem ("content-managementsysteem"). The information to be recorded in the database is applied to the database via the control member through a management system ( "content management system"). Als de informatie "schriftelijk" wordt 25 aangeboden, dan wordt die in het managementsysteem geconverteerd tot een electronisch informatiebestand. If the information "in writing" is offered 25, it will be converted into the management information into an electronic file. Aan elk informatiebestand worden selectiekenmerken toegekend, waarmee het informatiebestand opvraagbaar is. selection markers to be assigned to each data file, with which the information file is retrievable. De selectiekenmerken komen overeen met geldige selectiecodes die door gebruikers kunnen worden gebruikt om relevante 30 informatiebestanden te selecteren. The selection features correspond to valid selection codes that can be used by users to select 30 relevant databases. Wijzigingen in informatiebestanden kunnen aangebracht via het het managementsysteem en het besturingsorgaan. Changes in information files made using the management system and the controller. Die wijzigingen kunnen hetzij "schriftelijk" worden aangeboden, hetzij in electronisch verwerkbare vorm, bijvoorbeeld via een openbaar telecommunicatiesysteem. These changes can either be presented "in writing", either electronically processable form, for example via a public telecommunication system. Door middel van het 35 managementsysteem kunnen ook selectiekenmerken worden gewijzigd. Through 35 management can also select attributes are changed.

Nadat een gebruiker zijn selectieprotocol heeft beëindigd, voert het besturingsorgaan een search uit in de database. After a user has terminated his selection protocol, the controller performs a search in the database. Daarbij worden alle informatiebestanden gemarkeerd waarvan de selectiekenmerken 1004610 4 overeenkomen met de selectiecodes die de gebruiker heeft ingevoerd. In addition, all the information files to be marked, the selection of which features 1004610 4 correspond to the selection codes that the user has entered.

Die gemarkeerde (geselecteerde) informatiebestanden worden ingelezen door een printprocessor die deze converteert tot een printbestand dat geschikt is om door een printer te worden geprint. Those marked (selected) data files are read by a print processor that converts it into a print file that is suitable to be printed by a printer. Het printbestand 5 wordt vervolgens door de printer geprint en door een afwerkmachine ingebonden of gebrocheerd tot één "customized" brochure, waarvan de inhoud geheel overeenkomt met de informatiebehoefte van de gebruiker. 5, the print file is then printed out by the printer, and tied in by a finishing machine or sewed into a single "customized" brochure, the content of which fully corresponds to the information need of the user.

Bij het invoeren van de selectiecodes door de gebruiker, worden tevens diens NAW gegevens opgenomen, alsmede eventuele nadere 10 gegevens. Upon entering the selection codes by the user, also be entered his name and address information, as well as any further 10 data. De NAW gegevtns worden gebruikt om de geproduceerde brochure naar het postadres van de gebruiker te verzenden. The NAW gegevtns be used to send the brochure produced to the postal address of the user.

Aan de hand van de verdere gegevens kunnen persoonlijke of gedepersonificeerde (gemiddelde) consument-profielen worden vervaardigd, gerelateerd aan het selectiegegevens. On the basis of the further data may be personal or gedepersonificeerde (average) consumer profiles to be manufactured, related to the selection data. Het is duidelijk 15 dat consument-profielen die aldus door combinatie van NAW- plus aanvullende gegevens met brochure-selectie-gegevens worden verkregen en in de database opgeslagen, een waardevolle marketing tooi kunnen opleveren, immers kan uit dat databasebestand informatie worden ontleend over consumenten (gepersonifiseerd) of consument-groepen 20 (gedepersonifiseerd) met aankoopplannen. Clearly 15 which consumer profiles to be obtained by combining NAW- plus additional data brochure selection data and stored in the database can be a valuable marketing tool, after all, can be derived from the database file information for consumers ( gepersonifiseerd) or consumer groups 20 (gedepersonifiseerd) with purchase plans.

Na het selectieprotocol, aan het begin van het proces, vindt het proces, dat wil zeggen de search in de database, het samenstellen en printen van de relevante informatiebestanden en het inbinden en verzenden van de geprinte bestanden geheel automatisch, zonder 25 menselijke tussenkomst, plaats. After the selection protocol, at the beginning of the trial, the trial, that is, the search in the database, compiling and printing the relevant databases and binding and sending the printed files completely automatically, with no 25 human intervention, location . Daardoor kan ook een zeer korte levertijd van de "customized" brohure worden gegarandeerd. This allows a very short delivery time of "customized" brohure be guaranteed. Zelfs is het mogelijk om, door middel van electronische verzending van de printbestanden, het printen, binden en verzenden lokaal uit te voeren, zo dicht mogelijk bij de gebruiker. It is even possible to obtain, by means of electronic transmission of the print files, printing, binding, and send locally to carry out, as close as possible to the user. Voorwaarde is dat er kan worden 30 beschikt over print/bind/verzend faciliteiten in verschillende regionale of lokale centra. The condition is that there can be 30 includes print / bind / shipping facilities in different regional or local centers. Bijvoorbeeld zouden daartoe regionale of lokale postsorteercentra of postkantoren kunnen dienen. For example, could serve this purpose regional or local postal sorting centers and post offices. Op die wijze vindt het grootste deel van de verzending electronisch, via een telecommunicatienet, plaats in plaats van via een postaal netwerk. In this way will the bulk of the shipment electronically, via a telecommunications network in place instead of a postal network.

35 Alleen het laatste verzendtraject is fysiek (postaal). 35 Only the last transmission path is physical (postal).

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat een speciale groep bestanden wordt gevormd door de informatiebestanden van "evaluatierapporten" zoals tests door conumentenorganisaties, veiligheidsinstituten ed Ook die f004610 5 informatiebestanden worden "gelabeld" met de relevante selectiekenmerken. Finally, it is noted that a particular group of files is formed by the information files of the "evaluation", such as tests by conumentenorganisaties, security institutions, etc. Also, f004610 which 5 are information files "labeled" with the relevant selection markers. Het resultaat is dat als een gebruiker informatie selecteert op een bepaald onderwerp, automatisch een evaluatierapport in de geselecteerde collectie informatiebestanden wordt opgenomen 5 (althans als over dat onderwerp zo'n evaluatierapport als informatiebestand is opgenomen). The result is that if a user selects information on a particular subject, automatically include an evaluation of the selected databases Collection 5 (at least when on the subject included such as evaluation information file). Bij voorkeur geeft het besturingsorgaan zo'n evaluatierapport een speciale behandeling (op grond van een aan het rapportbestand toegekende label "evaluatierapport"), waardoor het in de geprintde brochure 10 bijvoorbeeld vooraan wordt ingebonden, direct na een, eveneens automatisch door het besturingsorgaan gegenereerde, aan de hand van de NAW gegevens gepersonificeerde aanbiedingsbrief. Preferably, the controller such an evaluation report, a special treatment (on the basis of the report file assigned label "evaluation"), so that it is bound, for example, in the geprintde brochure 10 at the front, directly after one, as well as automatically generated by the controller, using the contact details personified offer letter. Onder "evaluatierapporten" kunnen overigens ook worden verstaan redactionele bijdragen, bijvoorbeeld gemaakt door een redactie binnen het 15 managementsysteem, die immers een goed overzicht heeft van de inhoud van de database op de verschillende gebieden. The term "evaluation" may, incidentally, also be understood to mean editorial items, for example, made by an editor in the management system 15, which, after all, has a good overview of the contents of the database in the different areas. Ook dergelijke redactionele bijdragen worden in de database opgenomen en gelabeld met de relevante selectiekenmerken en een extra label "redactioneel", waardoor dergelijke bijdragen ook een eigen plaats kunnen krijgen in 20 de geprinte "customized" brochure. Also, such editorial contributions are included in the database and labeled with the relevant selection attributes and an extra label "editorial", making such contributions can also get their own place in the 20 printed "customized" brochure.

Opgemerkt wordt dat, hoewel in eerste instantie gedacht wordt aan documenten en brochures op papier, het onderhavige systeem uiteraard ook toepasbaar is voor de vervaardiging van de "brochures" op andere informatiedragers dan papier. It should be noted that although, in the first place thought to be on documents and brochures, on paper, the present system is also, of course, is applicable to the manufacture of "booklets" on information carriers other than paper. Zo is het goed denkbaar en ook nu reeds 25 uitvoerbaar, dat de geselecteerde bestanden niet worden afgedrukt op papier en verenigd tot een papieren brochure, maar dat de bestanden worden "geprint" op een diskette of, wat waarschijnlijk van meer belang zal worden, op een CD. So it is conceivable and already 25 feasible now that the selected files are not printed on paper and united into a paper brochure, but the files are "printed" on a diskette or, what is likely to be of more interest, a CD. In dat geval moet die "electronische brochure", die zich zeer wel leent voor multimediale 30 productpresentatie (geluid, tekst, videoclips, HTML-interlinking), door de gebruiker worden "gelezen" met daartoe geëigende (multimedia) apparatuur. In this case, the "electronic brochure", which is very well suited for multimedia 30 product presentation (audio, text, video, HTML interlinking), be "read" by the user with appropriate (multimedia) equipment. Natuurlijk laten dergelijke "multimedia brochures" zich ook uitstekend verzenden via electronische weg, bijvoorbeeld via electronic mail. Of course let such "multimedia brochures" also send excellent via electronic means, such as through electronic mail. De uitvinding is dus, hoewel in eerste aanleg 35 ontwikkeld voor de distributie van "papieren" informatie, daartoe zeer zeker niet beperkt. The invention is, though developed in the first instance 35 for the distribution of "paper" information, being certainly not limited. Om die reden worde het begrip "document" niet beperkt tot "papieren document", met omvat dat begrip ook 1004610 6 anderssoortige informatiedragers. For that reason might be the term "document" not limited to "paper document", with the understanding also includes six other types 1004610 media. Dat geldt ook voor de begrippen "brochure" ed That includes the terms "publication", etc.

Tenslotte volgt nog een opsomming van voordelen van de werkwijze en het systeem volgens de uitvinding: 5 - Actueel en up-to-date materiaal - Minimale productieproblemen en -kosten - Brochure oplage van 1 exemplaar - Geen fuifilmentproblemen en -kosten - NAW gegevens van consumenten met serieuze aankoopplannen (prospects) 10 - Zeer snelle beschikbaarheid \an de NAW gegevens van prospects - Mogelijkheid tot micro-marketing: klant-volgsysteem - Organisatie 24 uur per dag bereikbaar voor informatietoezending - Uitbreiding en efficiencyverbetering van de marketing en PR functie - Mogelijkheid voor redactionele of prijs/prestatie "reviews" 15 - Voor de gebruiker grote informatieopbrengst (recall) en relevantie (precisie) Finally follows a list of advantages of the method and system of the invention: 5 - Current and up-to-date material - Minimal production problems and costs - Brochure edition of one copy - no fuifilmentproblemen and costs - contact details consumers with serious purchase plan (prospects) 10 - fast availability \ an the contact details of prospects - Possibility of micro-marketing: customer-tracking system - organization 24 hours a day for information transmission - Expansion and efficiency improvement of the marketing and PR function - Possibility editorial or price / performance "reviews" 15 - For the user great information return (recall) and relevance (precision)

Samengevat, voorziet de uitvinding in een methode en een systeem waarmee de communicatie tussen aanbieders en afnemers van producten en diensten aanzienlijk efficiënter, goedkoper, milieu-vriendelijker, 20 sneller en effectiever is dan de tot dusverre bekende methoden en systemen. In summary, the invention provides a method and system that allows communications between providers and consumers of products and services considerably more efficient, more economical, environment-friendly, 20 is faster and more effective than the prior art methods and systems.

1004610 1004610

Claims (4)

1. Methode voor het opvragen, aanmaken en overdragen van informatiedragers, met het kemerk dat van elke informatiedrager in een database een electronisch 5 verwerkbare versie wordt opgeslagen, tezamen met daaraan toegekende selectiekenmerken; 1. A method for requesting, creating and transmitting of data carriers, with the kemerk in that each information carrier is stored on an electronically 5 processable form in a database, together with selection markers assigned thereto; een gebruiker die informatiedragers met bepaalde informatie wenst te ontvangen, selectiecodes aanbiedt waarmee, door vergelijking met de aan de informatiebestanden toegekende selectiekenmerken, een selectie 10 vordt gemaakt van relevante informatiebestanden; a user who wishes to receive information carriers with specific information, selection codes which offers, made by comparison with the information files to the allocated selection markers, a selection 10 vordt useful information files; dat de aldus geselecteerde informatiebestanden worden gecompileerd tot een "customized" brochure die vervolgens aan de gebruiker wordt toegezonden. the thus selected information files are compiled into a "customized" brochure which is then sent to the user.
2. Methode volgens conclusie 1, MET HET KENMERK DAT 15 de database tevens de informatiebestanden bevat van evaluatierapporten, bijvoorbeeld vervaardigd door een consumentenorganisatie, op verschillende gebieden, waaraan eveneens selectiekenmerken zijn toegekend en dat aan die set informatiebestanden het informatiebestand van een of meer 20 evaluatierapporten worden toegevoegd waarvan de selectiekenmerken overeenkomen met de door de gebruiker ingevoerde selectiecodes. 2. A method according to claim 1, CHARACTERIZED IN THAT 15 the database also contains the information files of evaluation reports, for example, manufactured by a consumer, in various fields, which is also granted selection characteristics, and that to that set of information files, the information file of one or more 20 evaluation are added, the selection of which characteristics are similar to the selection codes entered by the user.
3. Systeem voor het opvragen, aanmaken en overdragen van informatiedragers, GEKENMERKT DOOR een database voor electronisch verwerkbare versies van informatiedragers met daaraan toegekende 25 selectiekenmerken, een electronische gebruikersinterface, een besturingsorgaan, uitvoermiddelen en compilatiemiddelen, waarbij een gebruiker aan de gebruikersinterface selectiecodes overdraagt, het besturingsorgaan die selectiecodes aanbiedt aan de database die op zijn beurt, door vergelijking van de selectiecodes en 30 de aan de verschillende informatiebestanden toegekende selectiekenmerken, de informatiebestanden selecteert die aan de door de gebruiker overgedragen selectiecodes voldoen, en waarbij de uitvoermiddelen de geselecteerde informatiebestanden uitvoeren en de compilatiemiddelen de uitgevoerde informatiebestanden compileren tot 35 één "customized" brochure, die aan de gebruiker wordt toegezonden. 3. A system for requesting, creating and transmitting information carriers, characterized by a database for electronically processable versions of the information carriers to which is allocated to the 25th selection characteristics, an electronic user interface, a control means, output means, and compilation means, wherein a user transmits to the user interface selection codes, the controller offering selection codes to the database which, in turn, by comparing the selection codes and 30 the to the different databases assigned selection characteristics, information files, select that meet the selection codes assigned by the user, and wherein the output means outputs the selected data files and compilation means to compile the exported data files to a 35 "customized" brochure, which is sent to the user.
4. Systeem volgens conclusie 3, met het kenmerk dat de informatiedragers papieren informatiedragers zijn. 4. A system according to claim 3, characterized in that the information carriers are paper information carriers. 1004610 1004610
NL1004610A 1996-11-13 1996-11-25 Method and system for creating and transferring media. NL1004610C2 (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1004512 1996-11-13
NL1004512 1996-11-13
NL1004610 1996-11-25
NL1004610A NL1004610C2 (en) 1996-11-13 1996-11-25 Method and system for creating and transferring media.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1004610A NL1004610C2 (en) 1996-11-13 1996-11-25 Method and system for creating and transferring media.
NL1004966A NL1004966C1 (en) 1996-11-13 1997-01-09 Method and system for creating and transferring media.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
NL1004610A1 NL1004610A1 (en) 1996-12-06
NL1004610C2 true NL1004610C2 (en) 1998-05-28

Family

ID=26642481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1004610A NL1004610C2 (en) 1996-11-13 1996-11-25 Method and system for creating and transferring media.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1004610C2 (en)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4567359A (en) * 1984-05-24 1986-01-28 Lockwood Lawrence B Automatic information, goods and services dispensing system
WO1993022739A1 (en) * 1992-05-05 1993-11-11 Clear With Computers, Inc. Electronic proposal preparation system

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4567359A (en) * 1984-05-24 1986-01-28 Lockwood Lawrence B Automatic information, goods and services dispensing system
WO1993022739A1 (en) * 1992-05-05 1993-11-11 Clear With Computers, Inc. Electronic proposal preparation system

Also Published As

Publication number Publication date
NL1004610A1 (en) 1996-12-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6314457B1 (en) Method for managing printed medium activated revenue sharing domain name system schemas
US6542933B1 (en) System and method of using machine-readable or human-readable linkage codes for accessing networked data resources
US8600815B2 (en) Methods and systems for facilitating off-site internet advertising and dividing compensation pursuant to contract
US7516177B2 (en) Apparatus for distributing content objects to a personalized access point of a user over a network-based environment and method
US6505172B1 (en) Electronic sourcing system
US7890873B2 (en) System and method for computer-created advertisements
US7136853B1 (en) Information retrieving apparatus and system for displaying information with incorporated advertising information
US6871780B2 (en) Scalable distributed database system and method for linking codes to internet information
US20020002513A1 (en) Computer network transaction system
US20030033292A1 (en) System and method for enabling multi-element bidding for influencinga position on a search result list generated by a computer network search engine
JP4426583B2 (en) The Internet data and conventional media data, generates information for online advertising
JP3612125B2 (en) Information filtering method and information filtering device
US7346562B2 (en) System for placing orders using customer-specific electronic catalog
US20030139975A1 (en) Method of and system for managing and serving consumer-product related information on the world wide web (WWW) using universal product numbers (UPNS) and electronic data interchange (EDI) processes
US7194490B2 (en) Method for the assured and enduring archival of intellectual property
US20010011233A1 (en) Coding system and method for linking physical items and corresponding electronic online information to the physical items
US20020169687A1 (en) System and method for delivering consumer product related information to consumers within retail environments using internet-based information servers and sales agents
US20050171838A1 (en) Internet-based and tangible referral system
US20060184458A1 (en) Serving signals
US7996273B2 (en) Method and print merchant computer for matching print orders to print service providers
US6976006B1 (en) Method and apparatus for presenting price comparison to prospective buyers
US6253188B1 (en) Automated interactive classified ad system for the internet
US7089199B2 (en) System for and method of managing and delivering manufacturer-specified consumer product information to consumers in the marketplace
US9645774B2 (en) Managing print jobs
AU722766B2 (en) Proofing system utilizing dynamic PDF technology for the interface for templated printing

Legal Events

Date Code Title Description
AD1A A request for search or an international type search has been filed
RD2N Patents in respect of which a decision has been taken or a report has been made (novelty report)

Effective date: 19980327

PD2B A search report has been drawn up
TD Modifications of names of proprietors of patents

Owner name: KONINKLIJKE KPN N.V.

VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20040601