KR101466521B1 - 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법 - Google Patents

자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101466521B1
KR101466521B1 KR1020137001574A KR20137001574A KR101466521B1 KR 101466521 B1 KR101466521 B1 KR 101466521B1 KR 1020137001574 A KR1020137001574 A KR 1020137001574A KR 20137001574 A KR20137001574 A KR 20137001574A KR 101466521 B1 KR101466521 B1 KR 101466521B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
pump
water
household appliance
appliance
metering supply
Prior art date
Application number
KR1020137001574A
Other languages
English (en)
Other versions
KR20130020928A (ko
Inventor
안드레 자발라트
잉고 슐체
토르스텐 하쎄
Original Assignee
베에스하 보쉬 운트 지멘스 하우스게랫테 게엠베하
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE102008042655.5 priority Critical
Priority to DE102008042655A priority patent/DE102008042655A1/de
Application filed by 베에스하 보쉬 운트 지멘스 하우스게랫테 게엠베하 filed Critical 베에스하 보쉬 운트 지멘스 하우스게랫테 게엠베하
Priority to PCT/EP2009/062698 priority patent/WO2010040674A1/de
Publication of KR20130020928A publication Critical patent/KR20130020928A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101466521B1 publication Critical patent/KR101466521B1/ko

Links

Images

Classifications

  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
  • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
  • D06F39/02Devices for adding soap or other washing agents
  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
  • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
  • D06F39/02Devices for adding soap or other washing agents
  • D06F39/022Devices for adding soap or other washing agents in a liquid state
  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
  • D06F37/00Details specific to washing machines covered by groups D06F21/00 - D06F25/00
  • D06F37/30Driving arrangements 
  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
  • D06F39/00Details of washing machines not specific to a single type of machines covered by groups D06F9/00 - D06F27/00 
  • D06F39/12Casings; Tubs
  • DTEXTILES; PAPER
  • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
  • D06FLAUNDERING, DRYING, IRONING, PRESSING OR FOLDING TEXTILE ARTICLES
  • D06F33/00Control of operations performed in washing machines or washer-dryers 
  • D06F33/30Control of washing machines characterised by the purpose or target of the control 
  • D06F33/32Control of operational steps, e.g. optimisation or improvement of operational steps depending on the condition of the laundry
  • D06F33/37Control of operational steps, e.g. optimisation or improvement of operational steps depending on the condition of the laundry of metering of detergents or additives

Abstract

본 발명은 하우징(2)과, 처리 챔버(4)와, 상기 하우징(2) 내부에 배치되어 제어 유닛(40)에 의해 제어될 수 있는 자동 계량공급 시스템(20)을 구비한 물 사용 가전 기기(1)에 관한 것으로, 상기 계량공급 시스템(20)은 하나 이상의 저장 용기(24) 및 상기 저장 용기(24) 내부에 놓이는 하나 이상의 이송 펌프(30)를 포함한다. 또한, 본 발명은 이러한 가전 기기(1) 내에서의 자동 계량공급 방법과도 관련된다. 상기 계량공급 시스템(20)의 장점은, 종래의 세탁기의 플러싱(flushing) 영역에 공간 절약적으로 설치될 수 있다는 데 있다. 이로써 별도의 추가 저장 용기를 설치할 필요가 없어진다.

Description

자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법 {WATER-CARRYING HOUSEHOLD APPLIANCE HAVING AN AUTOMATIC DOSING SYSTEM, AND METHOD FOR AUTOMATIC DOSING}
본 발명은 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기에 관한 것이다.
최근의 물 사용 가전 기기, 특히 세탁기에서 액상 처리제의 사용이 증가하고 있는데, 그 이유는 액상 처리제가 분말 세제와 달리 응집되지 않고, 다양한 세탁 작업에 맞추어 양을 조절하기가 용이하기 때문이다. 그러나 액상 처리제는, 액상 처리제를 위해 제공된 용기 내에 보관하기가 더 어려운 단점이 있다. 따라서 종래의 세탁기들은 분말형 처리제를 수동으로 충전하기 위해 제공된 이른바 디스펜서 트레이를 구비한다. 상기 디스펜서 트레이는 바닥과 측벽들은 갖고 있으나, 물이 유입되어 디스펜서 트레이들을 씻어내릴 수 있도록 하기 위해 뒷벽은 갖고 있지 않다. 일반적으로 세탁기로의 물 공급은 디스펜서 트레이를 통과하여 이루어지므로, 충전된 세제 분말은 물이 유입되어야만 세탁조 내부로 씻겨 내려간다. 그에 반해, 액상 처리제는 플러싱 동작이 의도되어 실행되기도 전에 이미 유동하기 시작한다. 따라서, 일반적으로 액상인 섬유 유연제용 디스펜서 트레이에는 섬유 유연제 트레이 내로 물이 유입되어야만 섬유 유연제가 씻겨 내려갈 수 있도록 하는 사이펀(syphon)이 제공된다.
종래의 디스펜서 트레이 내로의 충전을 회피하는 계량공급 가능성들도 이미 공지되어 있으며, 그 예로서 드럼 내부의 세탁물 근처에 직접 배치되는 계량공급 용기가 있다.
종래 기술에서는 수동 계량공급을 위한 해결책들 이외에, 사용자에 의한 계량공급 오류를 방지하기 위해 액상 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법들도 이미 시도된 바 있다. DE 80 33 429 U1호 및 DE 33 02 891 A1호에는 각각, 상이한 처리제 성분을 위한 저장 용기들을 포함하는 세탁기용 공급 장치가 개시되어 있다. 그러나 상기 해결책은, 공급 장치가 세탁기에 인접해서만 배치될 수 있기 때문에 추가의 공간을 차지하는 단점이 있다.
최근에는, 세탁기 상에 배치될 별도의 처리제 저장 용기 및 상기 용기 외부에 배치된 계량공급 장치를 통해 처리제가 자동으로 공급될 수 있는 세탁기가 출시되었다(DE 100 62 111 C1 참조). 그러나 이러한 유형의 별도의 용기는 추가로 공간을 차지하며, 필수적인 긴 호스에서는 점성 세제에 의해 상기 호스가 달라붙을 수 있기 때문에 문제가 발생하기 쉽다.
EP 1 884 584 A2호로부터 처리제 저장 용기를 위한 공간이 마련된 서랍을 하부 영역에 구비한 세탁기가 공지되어 있다. 그러나 세탁기 내부에는 공간이 매우 제한되어 있기 때문에, 그러한 구현은 추가의 베이스가 구비되거나 세탁기의 외부 치수를 변경해야만 가능하며, 이는 상기 공급 장치를 이용한 해결책의 경우와 동일한 단점들을 야기한다.
따라서 본 발명의 과제는, 종래 기술의 단점들을 적어도 부분적으로 제거하는 가전 기기를 제공하는 것이다.
상기 과제는, 하우징과, 처리 챔버와, 상기 하우징 내부에 배치되어 제어 유닛에 의해 제어될 수 있는 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기에 의해 해결되며, 상기 계량공급 시스템은 하나 이상의 저장 용기 및 상기 저장 용기 내부에 놓이는 하나 이상의 이송 펌프를 포함한다.
본 발명은 현재 일반적인 물 사용 가전 기기의 외부 치수에 기초하지만, 그에 한정되는 것은 아니다. 물 사용 가전 기기는 바람직하게 세탁기 또는 세탁물 건조기일 수 있으나, 본 발명은 예컨대 식기 세척기 또는 액상 처리제의 자동 계량공급이 적절한 다른 세척 기기들에도 적합하다.
매우 바람직한 한 실시예에서, 물 사용 가전 기기는 드럼형(front loader) 세탁기이다. 상기 드럼형 세탁기는 본 발명에 따른 형태가 아닌 종래 기술에 따른 형태를 가질 경우 통상 2개 내지 4개의 수동 디스펜서 트레이를 구비한 이른바 디스펜서 서랍을 포함한다. 이 서랍은 세탁기의 상부 영역에서 패널부 후방에 위치한다. 수동 디스펜서 트레이들이 가용 공간 전체를 차지하지는 않기 때문에, 한 바람직한 실시예에서는 본 발명에 따른 계량공급 시스템이 상기 영역에 배치되어 상기 공간을 활용할 수 있다.
본 발명에 따른 계량공급 시스템은 하나 이상의, 바람직하게는 2개 이상의 저장 용기를 포함한다. 그러나 여러 종류의, 예컨대 3가지, 4가지 또는 그보다 많은 종류의 처리제가 공급되어야 하는 경우에는 2개보다 많은 저장 용기가 존재할 수도 있다. 그러한 경우 많은 종류의 처리제가 저장되고 계량공급될 수 있어야 하기 때문에, 여러 개의 저장 용기가 존재하는 것이 바람직하다. 예를 들어 효소, 표백제, 세제 등과 같은 세제 성분들이 따로따로 계량공급될 수 있거나, 예컨대 다용도 세제, 섬유 유연제, 울 전용 세제, 오염이 심한 세탁물을 위한 특수 세제 등과 같이 상이하게 제조된 세척제들이 제공될 수도 있다.
세탁기의 디스펜서 서랍 내에 저장 용기들이 존재하는 경우, 바람직하게는 상기 저장 용기들의 외부 치수들이 세탁기에 맞추어 설계된다. 매우 바람직한 한 실시예에서는 서랍들이 뒤쪽으로 더 확장되어 세탁기 뒷벽에까지 연장된다.
바람직하게는 계량공급 시스템이 -경우에 따라 저장 용기들에 추가로- 하나 이상의 수동 계량공급 격실 또는 디스펜서 서랍을 더 포함한다. 계량공급 시스템이 세탁기의 디스펜서 서랍 내에 배치될 경우, 저장 용기(들)는 후방 영역에 배치되고, 하나 이상의 수동 디스펜서 트레이는 전방 영역에 배치되는 것이 바람직하다.
바람직하게는 계량공급 시스템이 세탁기의 내부에 분리 가능하게 배치되며, 세탁기로부터 빼낼 수 있다. 그러나 반드시 계량공급 시스템 전체를 빼낼 필요 없이, 저장 용기를 빼낼 수 있다면 더 바람직하다. 이는 저장 용기의 간편한 세척을 가능케 한다. 분리 가능성은 다양한 방식으로 구현될 수 있다. 디스펜서 서랍이 장착된 세탁기 또는 세탁물 건조기의 경우, 저장 용기들은 바람직하게 서랍 내에 위치한다. 이러한 경우, 상기 서랍은 바람직하게 대략 세탁물 건조기의 응축수 탱크의 치수들을 가지며, 부분적으로 빼낼 수 있거나, 완전히 분리될 수도 있다. 저장 용기들의 충전을 위해 서랍을 부분적으로만 빼내어도 충분하다. 저장 용기 자체를 별도로 서랍으로부터 빼내는 것도 가능하다.
저장 용기들은 바람직하게 수동으로 충전될 수 있도록 설계된다. 예컨대, 저장 용기들의 윗면에 충전 개구가 제공될 수 있거나, 저장 용기들이 덮개로 닫힐 수도 있다. 덮개 역시 바람직하게는 분리하여 빼낼 수 있다. 덮개에는 저장 용기들과의 고정을 가능케 하는 잠금 부재가 구비될 수 있다. 바람직하게는, 잘못 충전된 경우 액상 처리제를 배출시키기 위한 배수구가 저장 용기들에 추가로 제공된다.
저장 용기 내부에 각각 하나 이상의 액상 처리제 이송 펌프가 배치된다. 상기 이송 펌프는 특히, 저장 용기 내에 존재하는 매체를 이송하기 위해 상기 매체에 잠기도록 형성된다. 저장 용기 내에 직접 배치되어 처리제에 잠길 수 있는 수중 펌프를 사용하면, 호스 연결이 완전히 생략될 수 있으므로 바람직하다. 그럼으로써 유지보수 및 조립이 간편해진다.
이러한 이송 펌프, 특히 수중 펌프의 흡입측은 바람직하게 각각의 저장 용기의 바닥에서 구조적으로 최대한 멀리 떨어지도록 배치된다. 이송 펌프의 토출측은 바람직하게 저장 용기의 외부에 위치한다. 세탁기의 경우, 이송 펌프는 플러싱 가능한 배출 덕트 내로 직접 이송하는 것이 바람직한데, 그 이유는 그러한 경우 이송된 처리제가 물에 씻겨 내려갈 수 있어서, 희석된 상태로 세탁물에 닿기 때문이다.
이송 펌프의 유형은 결정적인 것은 아니지만, 기어 펌프인 것이 바람직하다. 이송 펌프의 제어 및 전력 공급은 전기 접촉 방식으로 이루어진다.
바람직하게는 저장 용기를 위해 분리 가능한 덮개가 제공되고, 이 덮개 내에는 특히 라인들이 연장된다. 바람직하게는 상기 덮개가 하나 이상의 이송 펌프와 연결되도록 형성된다.
하나 이상의 이송 펌프는 바람직하게 분리하여 빼낼 수 있게 저장 용기 내에 고정된다. 이때, 이송 펌프는 저장 용기 내에서 저장 용기 벽에 장착될 수 있다. 특히 덮개 하부에 고정되는 것이 바람직하며, 그럼으로써 라인들의 전기 접촉부가 최대한 액위의 상부에 놓인다. 이송 펌프는 래치 또는 다른 분리 가능한 고정 장치를 이용하여 장착될 수 있거나, 예컨대 접착, 용접 등에 의해 분리될 수 없게 고정될 수도 있다.
하나 이상의 펌프로의 전력 공급은 바람직하게는 이송 펌프의 상부측에 제공된 전기 접촉부들 및 바람직하게는 저장 용기의 상부측에서 연장되는 라인들을 통해 이루어진다. 바람직하게는 상기 라인들이 덮개 내에 배치된다. 이는 라인들이 습기로부터 보호될 수 있는 장점을 제공한다.
하나 이상의 이송 펌프는 바람직하게 모든 이송 펌프를 제어하는 하나의 제어 유닛과 연결되며, 한 바람직한 실시예에서 상기 제어 유닛은 계량공급될 양을 계산할 수도 있으며, 그에 상응하게 이송 펌프들을 구동한다.
본 발명은 또한, 전술한 유형의 물 사용 가전 기기에서 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법에 관한 것이며, 상기 방법은 하기의 단계들, 즉
i) 계량공급될 처리제의 종류 및 필요량을 결정하는 단계와,
ii) 계량공급될 처리제에 할당된 이송 펌프를 구동하는 단계와,
iii) 단계 ii) 동안 계량공급될 처리제의 실제 공급된 양을 측정하는 단계와,
iv) 실제로 공급된 처리제 양을 단계 i)에서 결정된 필요량과 비교하는 단계와,
v) 단계 i)에서 결정된 필요량에 도달 시 이송 펌프의 작동을 멈추는 단계를 포함한다.
이미 설명한 바와 같이, 이송 펌프들은 회전 구동식 이송 유닛을 포함하며, 특히 바람직하게는 기어 펌프로서 구현된다. 기어 펌프는, 이송된 용량이 용이하게 제어될 수 있는 장점을 갖는다.
처리제 필요량의 결정과 관련해서는 이미 공지되어 있으며, 여러 가지 매개변수들, 예컨대 세탁물의 양, 세탁물의 유형, 선택된 세탁 프로그램 유형, 물의 경도, 오염 정도 등에 좌우된다. 처리제 필요량이 결정된 후에 이송 펌프가 구동된다. 이때, 이송 펌프는 바람직하게 정해진 전압으로 구동되며, 이송량은 시간에 걸쳐 제어된다. 이송량은 다른 방식으로, 예컨대 구동기의 속도에 의해서도 변동될 수 있다.
처리제 실제량의 측정은 바람직하게 이송 펌프의 이송 유닛의 회전수 측정을 통해 수행된다. 그 대안으로 또는 추가로, 펌프 구동기의 회전수로부터도 실제량이 도출될 수 있다. 매우 바람직하게는 이송 펌프가 직류 구동기를 가짐으로써, 처리제 실제량의 측정을 위해 직류 구동기의 회전수도 측정될 수 있다. 직류 구동기는 바람직하게 저전압 영역의 전압, 특히 3볼트 내지 15볼트의 전압으로 작동된다. 또 다른 방법으로서, 구동기의 신호 거동으로부터 펌프 구동기의 회전수를 도출하는 방법도 가능하다. 이 방법은 추가의 센서가 불필요하다는 큰 장점이 있다.
실제로 공급된 처리제 양은 예컨대 여러 번 측정되며, 측정된 수치는 실제 수치가 필요 수치에 도달할 때까지 필요 수치와 비교된다. 실제 수치가 필요 수치에 도달하면 이송 펌프의 작동이 멈춘다. 상기 비교는 기기 내에 배치된 제어 유닛을 통해 수행된다.
이제 도면을 토대로 본 발명의 실시예들을 더 상세히 설명한다.
도 1은 세탁기의 사시도이다.
도 2는 도 1의 동일한 세탁기의 개략적인 측면 절개도이다.
도 3은 수동 계량공급 격실을 가진 1개의 디스펜서 서랍 및 수중 펌프를 가진 2개의 저장 용기를 포함하는 계량공급 시스템 부분을 위에서 내려다본 사시도 및 계량공급 시스템의 덮개 내측의 사시도이다.
도 1에는 예컨대 하우징(2)과, 도어(13)와, 패널(11)의 좌측 상부 영역에 배치된 세제 서랍(10)을 구비한 세탁기와 같은 물 사용 가전 기기(1)가 도시되어 있다. 상기 서랍(10)은 부분적으로 배출된 상태로 도시되어 있으며, (서랍의) 좌측에 배치되어 패널부에까지 이르는 하나의 수동 계량공급 격실(22) 및 덮개(26)에 충전 개구(25)를 갖는 2개의 저장 용기(24)가 드러나 있다. 본 실시예에서는 분리 가능하게 배치된 공용 덮개(26)에 의해 2개의 저장 용기(24)가 덮여 있다. 충전 개구(25)를 통해 사용자는 저장 용기(24) 내로 보다 많은 양의 처리제를 충전할 수 있다.
또한, 본 발명에서 이송 펌프(30)로서 사용되는 수중 펌프(30)를 제어하며 이송량을 모니터링하는 제어 유닛(40)이 파선으로 도시되어 있다. 제어 유닛(40)은 보통의 센서들로부터 오염 정도, 세탁물의 양, 세탁물의 유형 등에 관련된 정보를 제공받고, 그러한 정보들로부터 각각의 처리제에 대한 최적의 투입량을 계산하며, 이어서 상기 처리제는 수중 펌프(30)에 의해 이송되어 정확하게 계량공급된다.
도 2에는 도 1에 도시된 물 사용 가전 기기(1), 예컨대 세탁기의 측면 절개도가 도시되어 있다. 따라서 저장 용기(24)가 세탁기 뒷벽까지 연장되어 있는 모습을 명백히 볼 수 있다. 저장 용기(24)의 내부에는 수중 펌프들(30)이 파선으로 도시되어 있다. 서랍(10)의 상부에 플러싱 라인(14)이 배치되어 있으며, 이 플러싱 라인은 물 공급 라인(12)으로부터 수동 계량공급 격실(22) 및 저장 용기(24)용 배출 덕트(34)로 물을 공급한다. 상기 두 수중 펌프(30) 모두, 세탁조(8)와 직접 연결되어 있는 유입 호스(38)로 통하는 배출 덕트(34) 내로 이송을 한다.
세탁기는, 예컨대 세탁조(8) 내에 회전할 수 있게 배치되어 도어(13)에 의해 폐쇄될 수 있는 세탁 드럼(6)과 같은 종래 기술에 따른 설비 특징도 포함한다. 따라서 처리 챔버(4)는 세탁조 내부에 존재한다. 드럼(6)은 구동 모터(16)에 의해 구동된다.
도 3에는 자동 계량공급 시스템(20)의 세부도가 도시되어 있다. 본 실시예에서 상기 계량공급 시스템은 1개의 수동 계량공급 격실(22)과, 이 수동 계량공급 격실에 일체형 사출성형품으로서 결합된 2개의 저장 용기(24)를 포함한다. 상기 격실들은 윗벽이 없는 상태로 도시되어 있는데, 이는 분리 가능한 별도의 덮개(26)가 제공되기 때문이다. 자동 계량공급 시스템(20)의 도면 내에는, 수중 펌프들(30)이 저장 용기(24)의 내부에서 어느 위치에 놓이는지를 보여주기 위해 수중 펌프들(30)이 파선으로 도시되어 있다. 덮개(26)의 도면에서는 수중 펌프들(30)이 덮개(26)에 직접 고정되어 있다. 상기 두 수중 펌프(30)는 모두 배출 덕트(34) 내로 이송을 한다. 본 실시예에서는 상기 두 수중 펌프(30)를 위해 단 1개의 배출 덕트(34)가 제공된다. 이로써, 플러싱 라인(14)이 간단하게 형성될 수 있는 장점이 제공된다. 도시된 실시예에서 수중 펌프들(30)은 윗면에 각각 2개의 펌프 전기 접촉부(36)를 포함한다. 이 접촉부들을 이용하여 (도시되지 않은) 펌프 구동기가 덮개(26) 내에 연장되는 (역시 도시되지 않은) 라인들을 통해 제어된다. 수중 펌프들(30)은 배출 덕트 내로 통하는 토출측(32)에 각각 1개의 배출구(33)를 갖는다.
1 물 사용 가전 기기, 세탁기
2 하우징
4 처리 챔버
6 세탁 드럼
8 세탁조
10 처리제 서랍
11 패널
12 물 공급 라인
14 플러싱 라인
13 도어
16 세탁 드럼 구동 모터
20 자동 계량공급 시스템
22 수동 계량공급 격실
24 저장 용기
25 충전 개구
26 덮개
30 이송 펌프, 수중 펌프
31 흡입측
32 토출측
33 배출구
34 저장 용기용 배출 덕트
36 펌프 전기 접촉부
38 유입 호스
40 제어 유닛

Claims (18)

 1. 하우징(2)과, 처리 챔버(4)와, 상기 하우징(2) 내부에 배치되어 제어 유닛(40)에 의해 제어될 수 있는 자동 계량공급 시스템(20)을 구비한 물 사용 가전 기기(1)이며,
  상기 계량공급 시스템은 액상 처리제를 위한 하나 이상의 저장 용기(24)와, 상기 저장 용기(24) 내부에 놓이고 수중 펌프로서 형성된 하나 이상의 이송 펌프(30)를 포함하는, 물 사용 가전 기기(1).
 2. 제1항에 있어서, 계량공급 시스템(20)은 하나 이상의 수동 계량공급 격실(22)을 추가로 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 3. 제1항에 있어서, 계량공급 시스템(20)은 2개 이상의 저장 용기(24)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 4. 제1항에 있어서, 계량공급 시스템(20)은 하우징(2)의 내부에 분리 가능하게 배치되며, 빼낼 수 있는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 5. 제1항에 있어서, 수중 펌프(30)는 저장 용기(24)의 내부에 분리 가능하게 배치되며, 빼낼 수 있는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 6. 제1항에 있어서, 저장 용기(24)는 분리 가능한 덮개(26)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 7. 제6항에 있어서, 하나 이상의 수중 펌프(30)는 덮개와 연결되는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 8. 제7항에 있어서, 각각의 수중 펌프(30)는 개별적으로 분리될 수 있는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 9. 제1항에 있어서, 상기 가전 기기(1)는 처리제 서랍(10)을 구비한 세탁기이며, 계량공급 시스템(20)은 처리제 서랍(10) 내에 배치되는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 10. 제9항에 있어서, 계량공급 시스템(20)은 하나 이상의 수동 계량공급 격실 및 2개 이상의 저장 용기(24)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 11. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 각각의 이송 펌프(30)는 각각의 저장 용기(24) 내부에 배치되는 흡입측(31)과, 배출 덕트(34) 내로 통하는 토출측(32)을 갖는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 12. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 각각의 이송 펌프(30)는 기어 펌프(30)인 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 13. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서, 각각의 이송 펌프(30)는 직류 구동기를 통해 전력을 공급받는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 14. 제13항에 있어서, 직류 구동기는 저전압 영역에서 구동될 수 있는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1).
 15. 제1항 내지 제10항 중 어느 한 항에 따른 물 사용 가전 기기(1)에서 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법이며,
  i) 계량공급될 처리제의 종류 및 필요량을 결정하는 단계와,
  ii) 계량공급될 처리제에 할당된 이송 펌프(30)를 구동하는 단계와,
  iii) 단계 ii) 동안 계량공급될 처리제의 실제 공급된 양을 측정하는 단계와,
  iv) 실제로 공급된 처리제 양을 단계 i)에서 결정된 필요량과 비교하는 단계와,
  v) 단계 i)에서 결정된 필요량에 도달 시 수중 펌프(30)의 작동을 멈추는 단계를 포함하는, 물 사용 가전 기기(1)에서 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법.
 16. 제15항에 있어서, 각각의 이송 펌프(30)는 회전 구동식 이송 유닛을 포함하며, 단계 iii)에서 처리제 실제량의 측정은 수중 펌프(30)의 이송 유닛의 회전수 측정을 통해 수행되는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1)에서 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법.
 17. 제16항에 있어서, 단계 iii)에서 직류 구동기의 회전수가 측정되는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1)에서 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법.
 18. 제16항에 있어서, 구동기의 신호 거동으로부터 펌프 구동기의 회전수가 도출되는 것을 특징으로 하는, 물 사용 가전 기기(1)에서 처리제를 자동으로 계량공급하는 방법.
KR1020137001574A 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법 KR101466521B1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102008042655.5 2008-10-07
DE102008042655A DE102008042655A1 (de) 2008-10-07 2008-10-07 Wasserführendes Haushaltsgerät mit einem automatischen Dosiersystem sowie Verfahren zum automatischen Dosieren
PCT/EP2009/062698 WO2010040674A1 (de) 2008-10-07 2009-09-30 Wasserführendes haushaltsgerät mit einem automatischen dosiersystem sowie verfahren zum automatischen dosieren

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020117007915A Division KR101287745B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20130020928A KR20130020928A (ko) 2013-03-04
KR101466521B1 true KR101466521B1 (ko) 2014-11-27

Family

ID=41202615

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020137001574A KR101466521B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법
KR1020137001575A KR101466522B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법
KR1020137001578A KR101466523B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법
KR1020117007915A KR101287745B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020137001575A KR101466522B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법
KR1020137001578A KR101466523B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법
KR1020117007915A KR101287745B1 (ko) 2008-10-07 2009-09-30 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9334602B2 (ko)
EP (4) EP2439325B1 (ko)
KR (4) KR101466521B1 (ko)
CN (1) CN102741472B (ko)
DE (2) DE202008017876U1 (ko)
EA (1) EA018881B1 (ko)
PL (4) PL2428607T3 (ko)
WO (1) WO2010040674A1 (ko)

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009027875A1 (de) * 2009-07-21 2011-01-27 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wasserführendes Haushaltsgerät
DE102009028185A1 (de) * 2009-08-03 2011-02-10 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wasserführendes Hausgerät mit einer Schale
DE102009046546A1 (de) * 2009-11-09 2011-05-12 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wasserführendes Hausgerät mit einer Dosiereinrichtung und einer Steuerung
DE102010028612A1 (de) * 2010-05-05 2011-11-10 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Wasserführendes Hausgerät mit einem Vorratsbehälter und einer Dosierpumpe
CH703349B1 (de) * 2010-06-29 2013-12-13 V Zug Ag Waschmaschine mit Waschmittel-Dosiervorrichtung.
DE102010040297A1 (de) 2010-09-06 2012-03-08 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Steuerung eines Hausgerätes bei intelligenter Stromzählung
DK2460925T3 (en) 2010-12-01 2014-02-24 Primus Ce S R O Detergent dispenser
KR20120082989A (ko) * 2011-01-17 2012-07-25 삼성전자주식회사 세탁기
EP2565314B1 (en) 2011-08-31 2018-02-28 LG Electronics Inc. Laundry treating apparatus
JP6006424B2 (ja) * 2012-09-17 2016-10-12 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 衣類処理装置
CN103866538B (zh) * 2012-12-11 2017-12-29 青岛海尔洗衣机有限公司 一种齿轮泵式液体自动添加装置及洗衣机
CN103485133B (zh) * 2013-06-26 2016-05-25 无锡小天鹅股份有限公司 洗衣机及其洗涤剂抽斗组件
EP3041982B8 (en) * 2013-09-03 2018-03-28 Arçelik Anonim Sirketi A washer comprising an automatic dosing unit
EP3044359B1 (en) 2013-09-09 2017-09-27 Arçelik Anonim Sirketi A cleaning agent dispenser comprising an upper casing
AU2013405844A1 (en) * 2013-11-20 2016-04-14 Electrolux Appliances Aktiebolag Laundry washing machine with detergent drawer comprising a control panel
EP3114269B1 (en) 2014-03-04 2020-04-29 LG Electronics Inc. Washing machine
DE102014220023A1 (de) 2014-10-02 2016-04-07 BSH Hausgeräte GmbH Wäschepflegegerät mit einer Luftansaugeinrichtung
DE102014220029A1 (de) 2014-10-02 2016-04-07 BSH Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit einem Wärmespeicher
DE102014220025A1 (de) 2014-10-02 2016-04-07 BSH Hausgeräte GmbH Haushaltsgerät mit einem Dosiersystem
USD788390S1 (en) * 2015-07-02 2017-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Detergent container for washing machine
USD788391S1 (en) * 2015-07-02 2017-05-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Detergent container for washing machine
JP6626679B2 (ja) * 2015-10-13 2019-12-25 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 洗濯機
JP2017074082A (ja) * 2015-10-13 2017-04-20 日立アプライアンス株式会社 洗濯機
CN105463788A (zh) * 2015-12-31 2016-04-06 无锡小天鹅股份有限公司 洗衣机的分配器盒组件和具有其的洗衣机
CN105442266A (zh) * 2015-12-31 2016-03-30 无锡小天鹅股份有限公司 洗衣机的分配器盒组件和具有其的洗衣机
CN105442264A (zh) * 2015-12-31 2016-03-30 无锡小天鹅股份有限公司 洗衣机的分配器盒组件和具有其的洗衣机
CN105463789A (zh) * 2015-12-31 2016-04-06 无锡小天鹅股份有限公司 洗衣机的分配器盒组件和具有其的洗衣机
CN105442265A (zh) * 2015-12-31 2016-03-30 无锡小天鹅股份有限公司 洗衣机的分配器盒组件和具有其的洗衣机
ES2781765T3 (es) * 2016-01-14 2020-09-07 Vestel Beyaz Esya Sanayi Ve Ticaret As Dispositivo de lavado
JP6640611B2 (ja) * 2016-03-07 2020-02-05 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 洗濯機
USD828662S1 (en) * 2016-06-08 2018-09-11 Lg Electronics Inc. Detergent inlet for washing machine
CN107523968B (zh) 2016-06-21 2020-11-10 博西华电器(江苏)有限公司 洗衣机
US20190264364A1 (en) * 2016-10-28 2019-08-29 Conopco, Inc., D/B/A Unilever Washing machine drawer insert dispenser
CN106637835B (zh) * 2017-02-20 2019-08-23 无锡小天鹅电器有限公司 用于洗衣机的投放装置和具有其的洗衣机
SI25428A (sl) * 2017-05-10 2018-11-30 Gorenje Gospodinjski Aparati, D.D. Gospodinjski stroj, v katerem kroži voda
CN110998012A (zh) 2017-07-27 2020-04-10 宝洁公司 用于降低自动清洁机的自动投配波动的方法和系统
TR201712411A2 (tr) 2017-08-21 2019-03-21 Arcelik As Çamaşir maki̇nalari i̇çi̇n bi̇r sivi deterjan dozajlama üni̇tesi̇
WO2019037851A1 (en) 2017-08-24 2019-02-28 Arcelik Anonim Sirketi WASHING MACHINE WITH IMPROVED PROCESSING AGENT SUPPLY AND FEEDING DEVICE
DE102017215258A1 (de) * 2017-08-31 2019-02-28 BSH Hausgeräte GmbH Wäschepflegegerät mit einem Dosiermodul
TR201714950A2 (tr) 2017-10-04 2019-04-22 Arcelik As Çamaşir maki̇nalari i̇çi̇n bi̇r sivi deterjan ve yumuşatici dozajlama si̇stemi̇
WO2020043358A1 (en) 2018-08-31 2020-03-05 Arcelik Anonim Sirketi A washing machine comprising a detergent dosing unit
DE102018222809A1 (de) 2018-12-21 2020-06-25 BSH Hausgeräte GmbH Wäschepflegegerät mit einspülschale
JP6803959B2 (ja) * 2019-11-29 2020-12-23 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 洗濯機

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1959045A1 (en) * 2007-02-14 2008-08-20 Electrolux Home Products Corporation N.V. Washing machine with liquid washing agents dispenser

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8033429U1 (de) 1980-12-16 1982-05-19 Bosch-Siemens Hausgeraete Gmbh, 7000 Stuttgart Kombination aus einer automatischen waschmaschine und einem dosiergeraet
DE3303292C2 (ko) 1982-11-16 1990-04-19 Bosch-Siemens Hausgeraete Gmbh, 7000 Stuttgart, De
DE3302891A1 (de) 1982-11-16 1984-05-17 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 7000 Stuttgart Einer automatisch arbeitenden wasch- oder geschirrspuelmaschine beistellbares geraet
DE3403628A1 (de) 1984-02-02 1985-08-14 Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, 7000 Stuttgart Automatisch gesteuerte waschmaschine
DE3932806C2 (ko) * 1989-09-30 1991-09-26 Henkel Kgaa, 4000 Duesseldorf, De
ES2137503T3 (es) * 1994-03-04 1999-12-16 Deeay Tech Ltd Maquina lavavajillas.
CN1185500A (zh) * 1996-12-20 1998-06-24 岑深 洗衣机等的洗涤助剂供给装置
AU6152900A (en) 1999-07-09 2001-01-30 Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien Detergent or cleaning agent portion
US20020088502A1 (en) * 2000-10-04 2002-07-11 Van Rompuy Tanya Cecile Corneel Smart dosing device
DE10062111C1 (de) 2000-12-13 2002-07-25 Miele & Cie Verfahren zum Dosieren von Waschmittel
DE102006002400B3 (de) * 2006-01-17 2007-01-11 Miele & Cie. Kg Einspüleinrichtung für Behandlungsmittel zum Einsatz in einer Waschmaschine
ITTO20060569A1 (it) 2006-07-31 2008-02-01 Indesit Co Spa "macchina di lavaggio, in particolare una lavabiancheria, comprendente un dispensatore di agenti di lavaggio a lunga autonomia"
US7845361B1 (en) * 2006-11-08 2010-12-07 Knight, Llc Design and method for a dripless liquid wash aid pumping mechanism
DE102007028173A1 (de) 2007-06-20 2008-12-24 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Automatisch gesteuerte Waschmaschine
DE102007028214A1 (de) 2007-06-20 2008-12-24 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Automatisch gesteuerte Waschmaschine
US20100000264A1 (en) * 2008-07-01 2010-01-07 Whirlpool Corporation Method for converting a household cleaning appliance with a non-bulk dispensing system to a household cleaning appliance with a bulk dispensing system
US8196441B2 (en) * 2008-07-01 2012-06-12 Whirlpool Corporation Household cleaning appliance with a dispensing system operable between a single use dispensing system and a bulk dispensing system

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1959045A1 (en) * 2007-02-14 2008-08-20 Electrolux Home Products Corporation N.V. Washing machine with liquid washing agents dispenser

Also Published As

Publication number Publication date
KR101466522B1 (ko) 2014-11-27
EP2428607B1 (de) 2015-12-02
KR20130020930A (ko) 2013-03-04
PL2439326T3 (pl) 2014-09-30
EP2340326B1 (de) 2013-12-11
KR101466523B1 (ko) 2014-11-27
PL2340326T3 (pl) 2014-04-30
DE202008017876U1 (de) 2010-09-23
KR20130020929A (ko) 2013-03-04
KR101287745B1 (ko) 2013-07-19
KR20130020928A (ko) 2013-03-04
EP2428607A3 (de) 2014-08-13
CN102741472B (zh) 2015-03-11
US9334602B2 (en) 2016-05-10
EA201170487A1 (ru) 2011-12-30
US20110186098A1 (en) 2011-08-04
WO2010040674A1 (de) 2010-04-15
KR20110081180A (ko) 2011-07-13
EP2439325B1 (de) 2016-03-23
EP2439326B1 (de) 2014-04-02
EP2439325A2 (de) 2012-04-11
EP2439326A3 (de) 2013-03-13
EP2439325A3 (de) 2014-08-20
CN102741472A (zh) 2012-10-17
DE102008042655A1 (de) 2010-04-08
PL2428607T3 (pl) 2016-05-31
EP2439326A2 (de) 2012-04-11
EP2428607A2 (de) 2012-03-14
EA018881B1 (ru) 2013-11-29
EP2340326A1 (de) 2011-07-06
PL2439325T3 (pl) 2016-08-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101466521B1 (ko) 자동 계량공급 시스템을 구비한 물 사용 가전 기기 및 자동 계량공급 방법
US10519588B2 (en) Household cleaning appliance with a dispensing system operable between a single use dispensing system and a bulk dispensing system
US10774459B2 (en) Household cleaning appliance with a non-bulk dispensing system convertible to a household cleaning appliance with a bulk dispensing system
RU2639066C1 (ru) Стиральная машина
US8246756B2 (en) Method for automatically flushing a bulk dispensing system in a cleaning appliance
US11035070B2 (en) Household cleaning appliance with a dispensing system operable between a single use dispensing system and a bulk dispensing system
EP2142697B1 (en) Laundry washing machine
WO2014206485A1 (en) Laundry washing machine
JP6626679B2 (ja) 洗濯機
JP2020065740A (ja) 洗濯機
JP2020108698A (ja) 洗濯機
JP2020065741A (ja) 洗濯機
JP2002360980A (ja) 洗濯機
JP3920007B2 (ja) 洗濯機

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171115

Year of fee payment: 4