HU200105B - Electrically actuated inhaler of uniform medicine feeding - Google Patents

Electrically actuated inhaler of uniform medicine feeding Download PDF

Info

Publication number
HU200105B
HU200105B HU511988A HU511988A HU200105B HU 200105 B HU200105 B HU 200105B HU 511988 A HU511988 A HU 511988A HU 511988 A HU511988 A HU 511988A HU 200105 B HU200105 B HU 200105B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
connected
cable
mask
circuit
oscillating
Prior art date
Application number
HU511988A
Other languages
Hungarian (hu)
Inventor
Ferenc Inkovics
Laszlo Miskolczi
Peter Zombory
Jozsef Kozary
Original Assignee
Ferenc Inkovics
Laszlo Miskolczi
Peter Zombory
Jozsef Kozary
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ferenc Inkovics, Laszlo Miskolczi, Peter Zombory, Jozsef Kozary filed Critical Ferenc Inkovics
Priority to HU511988A priority Critical patent/HU200105B/en
Publication of HU200105B publication Critical patent/HU200105B/en

Links

Abstract

A találmány elektromos működtetésű, egyenletes gyógyszeradagolású inhaláló készülék, amely az arcra illeszkedő maszkot, ahhoz csatlakozó zárt teret és abban elhelyezett elektromos rezgőkört kialakító nyomtatott áramkört, valamint tároló edényt tartalmaz. The invention is electrically operated, consistent dose-inhaler which comprises fitting the face mask connected to an enclosure and an electric resonant circuit disposed therein forming a printed circuit board and the container. A találmány szerinti készülék lényege, hogy a maszkhoz (3) illesztett zárt térben (6) elektromos fűtő ellenálláshuzallal (10) körülvett tároló edény (2) van beépítve, amelynek belsejében védőcsővel vezetett, az edény (2) fölső nyílásán túlnyúló filcbetét (5) van elhelyezve, és a filcbetét (5) túlnyúló része az elektromos rezgőkörrel működtetett rezgőfejhez (1) van támasztva, egyben a maszk (3) légzőcsatornájába benyúlóan van kialakítva, továbbá a rezgöfej (1) egyik lapjára elektromos rezgőkörre mechanikus rezgőmozgásra késztetett kerámia van rögzítve, míg másik lapja rezonátor tányérként van kialakítva, a nyomtatott áramkör (8) pedig nyomógombbal (11) van összekapcsolva. device of the invention is to surrounded by (6) an electrical heating ellenálláshuzallal (10) containers is integrated into (2) fitted to the mask (3) enclosed space, led to a protective pipe which inside the container (2) upper overhang opening filcbetét (5) is disposed, and the filcbetét (5) extending beyond the part (1) is operated in the electric resonant circuit rezgőfejhez supported, one is the lower part of the mask légzőcsatornájába (3) and led mechanical vibratory motion with electric rezgöfej (1) one face of resonant circuits ceramic is fixed, while the other plate is formed as a resonator plate, the circuit board (8) being connected to push-buttons (11). ' X 2 HU 200105 AA leírás terjedelme: 4 oldal, 2 rajz, 4 ábra -1- 'Length X GB 2 200 105 AA specification 4 on page 2 drawings, Fig 4 -1

Description

1 1

HU 200105 A 2 A találmány tárgya elektromos működtetésű,egyenletes gyógyszeradagolású inhaláló ké-szülék, amely a páciens arcára illeszthetőmaszkot, ahhoz csatlakozó burkolattal körül-vett zárt térben elhelyezett fűthető edényt(üveg, fiola) és elektronikus úton működte-tett rezgő tömeget tartalmaz, amely egy filc-betét mozgatása révén a párologtatást végzi.A gyógyszer porlasztását végző rezgő töme-get a készüléknek a maszkhoz csatlakozózárt terében elhelyezett - önmagában ismert- rezgőkörből álló elektronika mozgatja. Object GB 200 105 A 2 The invention is electrically operated, consistent dose-inhaler Ké client device having the patient's face adapted mask, heated container placed in an enclosed space around, within the casing connected thereto (glass vial) and the oscillating mass is electronically actuated by a by movement of a marker insert vibrating concentrated by evaporation to get engaged végzi.A medicament atomization device arranged in the mask connecting the enclosed space - is itself the moving ismert- resonant circuit electronics.

Az így létrejövő mechanikus rezgés csa-tolódik vissza a rezgőkörre, ennek következ-tében az inhalálás tartama alatt egyenletes,állandó frekvenciával zajlik le a rezgőmoz-gás, tehát egyenletes gyógyszeradagolást le-het biztosítani. The resulting mechanical vibrations cha-back shifts the resonant circuit, takes place as a result of the duration of inhalation-even, constant frequency rezgőmoz off-gas, thus ensuring uniform administration of the drug off-het.

Folyékony halmazállapotú gyógyszerek(gyógyteák, stb.), gőz, vagy porlasztóit álla-potban orális, vagy nazális úton a szervezet-be történő bevitele már régóta ismert. Liquid drugs (herbal teas, etc.), Steam or atomized oral or nasal route entered into the body, it has long been known in animal pot. Enneka terápiának alkalmazására sokféle módszertés készüléket alkalmaznak. They might employ a wide variety of device therapy módszertés application. A páciens lélegzé-si ritmusára kézi adagolása inhalátort ismer-tet például a 4.592.348 lajstromszámú US sza-badalmi leírás. administration with a patient's breathing rhythm si-tet inhaler known as U.S. Patent No. 4,592,348, fron badalmi description. A 2.749.629 lajstromszámú DEszabadalmi leírásból pedig egy olyan inhalá-ciós készülék ismerhető meg, amely önmagá-ban ismert hajtóközeggel - például nyomásalatt lévő semleges gázzal - juttatja szaba-don az elporlasztott medicinát egy forgás-szimmetrikus kamrához csatlakozó és a páci-ens szójába helyezett cső irányában öblösö-dö, majd elvékonyodó tértartományú edény-be. The 2,749,629 Patent No. DEszabadalmi description is known from an inhaler-addition device, which is known per se in the driving medium - delivers Patent-don the atomized medicine for connecting a rotationally symmetrical chamber and into the PacI-ens soybeans - such as an inert gas at a pressure below direction of the hollow tube-d, and then tapering to tértartományú vessel. Könnyen belátható, hogy ezekben a ké-szülékekben a gyógyszer adagolása nem sza-bályozott mennyiségben jut a beteg szájüre-gibe. It will be appreciated that these KE-szülékekben administration of the drug can not get a controlled amount of the patient's mouth, gibe. Más kifejlesztésű, pontosabb működésűkészüléket ir le a 3.316.322 lajstromszámú DEszabadalmi leírás. ir kifejlesztésű other, more accurate működésűkészüléket Patent No. 3,316,322 DEszabadalmi the description. Villamos úton fűtött víz-fürdőben van előmelegítve az inhalálásra elő-készített gyógyszer. preheated to a heated water bath for electrically pre-prepared medicament for inhalation. A tartályon kívül mág-nesesen működtethető szelepek vannak, me-lyeken keresztül gáznemű hajtóközeg por-lasztja és viszi a tiszta levegővel kevert ködalakú gyógyszert a páciens orr- és szájüre-gébe. outside of the tank a magnetic valve operable through me ulcers gaseous propellant powder atomizer and the clean air takes ködalakú mixed drug from the nasal and mouth-cavity of a patient. A berendezés jellemzője a gázneműhajtóanyag alkalmazása, amely azonban nap-jainkban mindinkább kiszorul a használatból.A találmány másik jellemzője a mágnesszele-pes adagolószerkezet, amelynek azonban ki-vitelezése eléggé költséges. The device features the use of gaseous fuel, but solar which our increasingly displaced from the használatból.A invention another feature of the magnetic wind-pes dispenser, which is carried out, however, of rather costly.

Egyszerű megoldás irányába mutat a3.333.388 lajstromszámú DE szabadalmi leírásszerinti .inhaláló-stift". Ez egy olyan rúdalakú szerkezet, melynek belsejében kikép-zett csatornán át áramlik a gyógyszerprepa-rátum. Kézenfekvő, hogy ez a szerkezet csakspeciális esetekre alkalmas, szabályozottmennyiséget nem biztosít. It shows a direction easy solution a3.333.388 Patent No. DE Patent according .inhaláló-stick ". It is a rod-shaped structure flows through whose inside kikép-in channel gyógyszerprepa-maté. It is obvious that this construction is suitable only for special cases, a controlled quantity does not provide.

Centrifugális erő segítségével, orbitálispályán juttatja a páciens szervezetébe apulverizált gyógyszert a 2.179.260 lajstrom- számú CB szabadalmi leírásból megismerhetőinhaláló készülék. using orbitálispályán centrifugal force to the patient's body apulverizált the medicine megismerhetőinhaláló No. 2,179,260 discloses apparatus lajstrom- CB. A gyógyszer bevitele nemszabályozott, ezért kényesebb esetekben nemelőnyös, A 2.170,110 lajstromszámú GB szabadalmileírás viszont olyan, - céljában a bejelentéstárgyához közelálló - lélegeztető készüléketismertet, amely szerint a tüdőbe túlnyomásonműködő szelepen keresztül nyomják a leve-gőt. Entering the drug is not regulated, sensitive cases, not beneficial, the GB Patent Application No. 2170.110, however, is why - its aim close to the subject matter of the application - breathing apparatus is disclosed that is pushed through the pulmonary valve túlnyomásonműködő off-Gothic. Az egyes fúvókák különböző méretűek, agyógyszert nem porlasztják, így a találmányszerinti célnak e megoldás nem felel meg. The individual is not sprayed jets of various sizes, agyógyszert, so the purpose of this invention does not meet the solution. AT/33.039 számon közzétett HU szaba-dalmi bejelentés végül időrendi vezérlésű,elektronikusan vezérelt lélegeztetőkészülékrőlnyújt ismertetést. published in AT / EN 33 039 track with our patent-filing chronological ultimately controlled electronically controlled lélegeztetőkészülékrőlnyújt description. Megoldása szerint önmagá-ban ismert két darab, egyenként kettő, há-rom bites számlálóból és két bináris dekó-derböl álló léptetőregiszterlánccal működik. It operates in two according to an embodiment known per se in units, each of two, three-rom bit numerator and two binary decoder derböl consisting léptetőregiszterlánccal. Aberendezés modern kifejlesztésű, haladómegoldás, - de nem porlasztóit gyógyszerekbevitelét célozza, bár annak időbeli vezérlésemegoldott, bejelentésünktől eltér. Aberendezés kifejlesztésű modern, progressive solution - but not atomized targeted drugs intake, although its timing control is solved, different bejelentésünktől. Az ismertpéldákból megállapítható, hogy ezek az inha-láló készülékek nem oldják meg az adagolás-ból adódó egyenletes gyógyszermennyiségszabályozását, de egyetlen olyan készüléksem ismert, amely az inhalálás közben, demég a szervezetbe jutás előtt kondenzálódottgyógyszert vissza tudná vezetni a gyógy-szert tartalmazó edénybe, amelynek drágagyógyszerek alkalmazása esetén van különö-sen nagy jelentősége. established the ismertpéldákból that these inhalants Lalo devices do not solve the steady amount of drug regulation resulting from the administration, from, but only készüléksem known that, during inhalation, demég before the body contact kondenzálódottgyógyszert could lead to the vessel containing the therapeutic agent to which When using expensive drugs otherwise-sen is of great importance. A találmány elé azt a célt tűztük ki,hogy az ismert, azonos célú berendezésekhiányosságait kiküszöböljük, és egyenletesmennyiségben adagoljuk a porlasztott gyógy-szert a páciens részére, s ugyanakkor az in-halálás tartama alatt kondenzálódott gyógy-szert az edénybe visszavezessük. set themselves the goal of the invention is to eliminate the prior art, equipment deficiencies of the same purpose, and administering the aerosolized pharmaceutical agent to the patient a uniform quantity and at the same time condensed pharmaceutical agent visszavezessük the vessel during the period of in-die making. A találmány megalkotásakor felismertük,hogy a mechanikus mozgatással létrehozottpárologtatás egyenletessé tehető úgy, hogyegy rezgő kerámia és rezgő tömeg útján amozgatást a működtető rezgőkörre csatoljukvissza. discovered when creating this invention is to be létrehozottpárologtatás uniformity of the mechanical movement, so that by means of a ceramic vibrating and oscillating weight amozgatást actuator resonant circuit is fed back. A találmány a kitűzött cél értelmébenelektromos működtetésű, egyenletes gyógy-szeradagolású inhaláló készülék, amely azarcra illeszkedő maszkot, ahhoz csatlakozózárt teret és abban elhelyezett elektromosrezgőkört kialakító nyomtatott áramkört, va-lamint tároló edényt tartalmaz, oly módon,hogy a maszkhoz illesztett zárt térben elekt-romos fűtő ellenállással körülvett tárolóedény van beépítve, amelynek belsejében vé-dórúddal vezetett, az edény fölső nyílásántúlnyúló filcbetét van elhelyezve, és a filc-betét túlnyúló része az elektromos rezgőkör-rel működtetett rezgőfejhez van támasztva,egyben a maszk légzőcsatornájába benyúlóanvan kialakítva, továbbá a rezgöfej egyik lap-jára mechanikai rezgőmozgásra késztetett ke-rámia van rögzítve, míg másik lapja rezoná-tor tányérként van kialakítva, a nyomtatott 3 -2- The invention, the target under electrically operated, uniform cure szeradagolású inhaler which comprises fitting azarcra mask connected thereto in a closed space and an electric resonant circuit disposed therein forming a printed circuit va laminate container, so as to fit the mask in confined areas electron ruined surrounded by a heating element container is installed, guided inside which a thin-dórúddal, the container includes a top nyílásántúlnyúló filcbetét positioned and filcbetét protruding portion is supported operated electrical resonant circuit rel rezgőfejhez, also benyúlóanvan formed on the mask légzőcsatornájába and the rezgöfej one sheet-site led mechanical movement vibrating cross-rAMIN is fixed, while the other page of resonance tor is constructed as a plate, the printed three -2-

Claims (2)

  1. 3 HU 200105 A 4 áramkör pedig nyomógombbal van összekap-csolva. 3 EN 200 105 and the circuit 4 is the combining csolva pushbutton. Előnyös kialakítás során az inhaláló ké-szülék lágy felfüggesztési lokozatban van el-helyezve, inig a rezgöfej és a rezgőkör kö-zött testkábel, a rezgő kerámia, valamint arezgókar között vezérlő kábel és visszacsa-toló kábel kapcsolat van kialakítva. In the preferred design of the inhaler Ké client device is placed in-soft suspension lokozatban, Inigo configured cable, control between the vibrating ceramic and arezgókar visszacsa cable and sliding contact between the cable and the rezgöfej resonant circuit. A találmányt rajzok segítségével azalábbiakban részletesen ismertetjük. The invention will now be described in detail following are drawings. Az 1. ábra 1. a. 1 Figure 1. ábra 2. ábra 3. ábra Az 1. és 10 15 a készüléket a maszkhozcsatlakozó zárt térrel met-szetben, az a filcbetétet védőcsőben, aa rezgő tömeget, metszet-ben, és a az elektronikus rezgőkörfelépítését mutatja. Figure Figure 2. Figure 3 shows the filcbetétet 1 and 10 of the device 15 in a closed space maszkhozcsatlakozó meth culturing, conduit aa oscillating mass in sections, and the structure of the electronic resonant circuit. 3. ábrán kísérjük nyomon a készülék felépítését. accompany Figure 3 follow the structure of the device. A 3 maszkhoz csatlako- 20zik a 6 zárt teret körülfogó ház, amelybe a 8nyomtatott áramkör formájában kialakítottrezgőkör és az ezt működtető 11 nyomógombvan beépítve. The three mask accession 20zik 6 enclosed volume housing into which the form of the integrated circuit 8nyomtatott kialakítottrezgőkör and this actuator 11 nyomógombvan. Ugyanezen 6 zárt téren belülvan elrendezve a rezgő tömeg 1 rezgőfeje, 25amelynek egyik lapja 13 rezonátor tányér-ként van kiképezve. 6 belülvan same enclosure disposed in the oscillating mass vibrating head 1, one page of 25amelynek resonator 13 is formed as a plate. Az 1 rezgőfej maszklapjára van szerelve szoros illesztéssel a me-chanikus rezgőmozgásra késztetett 14 kerá-mia. The vibrating head 1 is mounted with an interference fit of the mask sheet me-mechanically oscillating motion 14 led-mia ceramic. Maga az 1 rezgöfej önmagában ismert 16 30lágy felfüggesztéssel egy 15 tokozatban vanelhelyezve és 17 zárófedéllel van ellátva. Itself is provided with the one known 16 rezgöfej 30lágy suspension vanelhelyezve a casing 15 and lid 17. Az1 rezgőfejre csatlakozik a rezgőkör T test-kábele, míg a 14 rezgő kerámiával a V vezér-lőcsatlakozás, és a K visszacsatoló kábel van 35összekötve. @ 1 vibrating head is connected to the oscillating circuit body-T cable, while the 14 ceramic vibrating V-lőcsatlakozás control and feedback cables are 35összekötve K. Az 1 rezgöfej mellett, a 6 zárttérnek a 3 maszk felé eső tartományában vanelhelyezve a 10 ellenálláshuzallal körülvett ésa folyékony halmazállapotú gyógyszert tar-talmazó, fűthető 2 edény (üveg, fiola, stb.)rászerelt 9 fegyverzettel, amely a 10 ellenál-láshuzallal van összekötve. Besides rezgöfej 1, 6 closed space vanelhelyezve facing the three mask area of ​​the surrounded 10 ellenálláshuzallal andthe liquid medicine tar talmazó, heated two containers (bottles, vials, etc) attachment 9 weaponry, which is connected to the 10 ellenálláshuzallal . A fűthető, gyógy-szeres 2 edényben van elhelyezve egy 12védőcsőben az 5 filcbetét (lásd la ábra) olymódon, hogy az 5 filcbetét a gyógyszeres 2edénynek majdnem az aljáig ér, míg felsővége a 2 edény szájából kinyúlóan az 1rezgöfej 13 rezonátor tányérjának alsópereméhez fekszik fel. is arranged in a 12védőcsőben 5 filcbetét (see Figure la) by reacting the heated medication container 2 to 5 filcbetét vascular drug 2edénynek almost to the bottom, while the upper end projecting from the 1rezgöfej abuts 13 resonator plate of the lower edge of the container 2 mouth. Ezt a helyzetet az 5filcbetét vezetésére alkalmas 4 rúd biztosítja, 50amely célszerűen műanyagból készül. This situation is suitable for the drive rod 4 5filcbetét ensures 50amely preferably manufactured from plastic. A 3maszk belsejében a 6 zárt térre csatlakozikegy 7 légzócsatorna, amely a 6 zárt teret a 3maszktól elválasztó fal e célra szolgáló hen-geres peremébe illeszkedik. Inside the 3maszk 6 is connected to a closed space légzócsatorna 7, which fits into the separation space 6 enclosed by the Cylinder-cylinder wall 3maszktól flange provided for this purpose. (A 7 légzőcsa- 55torna orális gyógyszerfelvétel esetén jutszerephez, esetleg a 3 maszk használata nél-kül.) Az inhaláló készülék 8 nyomtatott áram-köri lapja önmagában ismert módon van ösz-szekapcsolva az 1 rezgöfejjel és a 11 működ-tető nyomógombbal. (7 légzőcsa- 55torna jutszerephez case of oral intake, possibly using the mask 3 at-sep.) The inhaler 8-circuit printed circuit cards are supported by said container in a known manner the rezgöfejjel 1 and 11 actuating pushbutton. A 8 nyomtatott áramkörilapon kialakított rezgőkör kapcsolási elren-dezését egyébként a 3. ábrán mutatjuk be. resonant circuit formed of the printed circuit board 8 drop- down list switching apparatus is otherwise shown in Figure 3. 65 -10 45 60 A működtető áramkör pozitív kapcsáraegy L impedancián át a Tr tranzisztor kol-lektora van kötve, inig einíttere a negatívkapocsra van csatlakoztatva. 65 -10 45 60 The operating circuit is connected across the positive kapcsáraegy L impedance of the transistor Tr glycol lector Inigo einíttere is connected to negatívkapocsra. A Tr tranzisz-tor bázisa egy R2 ellenálláson át a rezgöfejK visszacsatoló kábelével, és egy RÍ ellenál-láson át a pozitív kapoccsal van összekötve.Az L impedancia és Tr tranzisztor közé arezgő tömeget alkotó 1 rezgőfej 14 kerámiá-jával összekötött V vezérlőkábel van csatla-koztatva. The base of transistor Tr via a resistor R2 for the feedback cable rezgöfejK of R j and a resistor to the positive terminal has a constituent összekötve.Az impedance L and the transistor Tr 1 arezgő mass vibrating head 14 connected with V-ceramic control cable is connected koztatva. Végül a pozitív és negatív kapcsokközé egy C kondenzátor van bekötve. Finally, the positive and negative terminals in a capacitor C is connected. A Trtranzisztor bázisa és a negatív kapocs közéZ dióda van kötve. Trtranzisztor the base and the negative terminal is connected közéZ diode. Az így kialakított inhaláló készülékalábbiak szerint működik: A 11 nyomógomb segítségével történtbekapcsolás után a Tr tranzisztor bázisán ésaz RÍ ellenálláson ét nyit, így a 14 kerámiárafeszültség adódik, és a kerámia mechaniku-san rezgőmozgásba jön. According operate the inhaler készülékalábbiak thus formed: With the push button 11 after történtbekapcsolás the base of transistor Tr opens andthe resistor R j so kerámiárafeszültség 14 arises, and the ceramic is mech-san oscillate. Az elmozdulás hatá-sára a visszacsatoló elektródára a K vissza-csatoló kábelen át töltés kerül, s ez az R2ellenálláson át a Tr tranzisztort lezárja. The shift decision-belly charge can pass R loopback cable feedback electrode, and that the transistor Tr through the R2ellenálláson closes. Ez afolyamat ismétlődik. This is repeated afolyamat. A működés ütemét a rez-gőmozgást végző tömeg határozza meg, amelylényegében a 14 kerámiát körülfogja. The pace of action is determined by performing mass-rez gőmozgást which surrounds the essence of ceramics 14th A létrejött rezgőmozgás következtében a13 rezonátor tányér az 5 filcbetéthez ütődvea filc által kapillárisán a filcbetét felsőfelületére jutó folyékony gyógyszert elpáro-logtatja, amit a páciens belélegez. As a result of the creation of the oscillating motion a13 resonator plate 5 filcbetéthez ütődvea felt by capillary per filcbetét felsőfelületére liquid evaporates logtatja medication, which the patient inhales. Párolgásközben a 2 edény szójának a tartományábanenyhe vákuum keletkezik. Párolgásközben the vessel 2 of the word tartományábanenyhe vacuum formed. A párolgást az el-lenállásfűtéssel felmelegített 2 edény is elő-segíti. Evaporation pre-heated assists in the pot also 2-lenállásfűtéssel. Belélegzés közben a póraszerű gyógy-szer egy része a 2 edény szájának tartomá-nyában lecsapódik és folyékony halmazállapo-túvá válik. During a portion of the inhalation medicament póraszerű condense the spout 2 of tartomá-spelled and becomes a liquid state of matter, TUV. A visszacsepegő - s adott eset-ben értékes - gyógyszer visszanyerése miattaz 5 filcbetétet vezető 4 rúd a cseppeket a 2edénybe vezeti vissza. The reflux - and in the case where valuable - drug recovery miattaz 5 filcbetétet conductive rod 4 drops traces back the 2edénybe. A visszavezetést a 2edény nyitott szájának a tartományában máremlített párolgáskor kialakuló enyhe vákuumis elősegíti. The recirculation promotes 2edény open mouth formed in the region of the evaporative máremlített slight vacuum as well. A gyógyszer visszanyerésének rendkí-vül nagy előnye az, hogy a páciens számáraadagolt mennyiség pontosan mérhető. The drug recovery rendkí-expanding great advantage is that the patient számáraadagolt quantity be accurately measured. Továbbielőny a rezgő tömeg által közvetített párol-gás egyenletessége, mivel a 14 kerámia me-chanikus rezgését a visszacsatoló elektróda avisszacsatoló kábelen keresztül a vezérlőáramkörre viszi vissza. A further advantage mediated by the vibrating mass steam-gas uniformity because the ceramic 14 me-vibration mechanically carried to the control circuit through cable avisszacsatoló the feedback electrode. SZABADALMI IGÉNYPONTOK
    1. Elektromos működtetésű, egyenletesgyógyszeradagolású inhaláló készülék, amelyaz arcra illeszkedő maszkot, ahhoz csatlakozózárt teret és abban elhelyezett elektromosrezgőkört kialakító nyomtatott áramkört, va-lamint tároló edényt tartalmaz, azzal jelle-mezve, hogy a maszkhoz (3) illesztett zárttérben (6) elektromos fűtő ellenalláshuzallal -3- 5 HU 200105 A 6 ilO) körülvett tároló edény (2) van beépítve,amelynek belsejében védőcsőben (12) veze-tett, az edény (2) fölső nyílásán túlnyúlófilcbetét (5) van elhelyezve, és a filcbetét(5) túlnyúló része az elektromos rezgőkörrel 5működtetett rezgőfejhez (1) van támasztva,egyben a maszk (3) légzócsatornájába (7)benyúlóan van kialakítva, továbbá a rezgőfej(1) egyik lapjára elektromos rezgőkörrel me-chanikus rezgőmozgásra késztetett kerámia 10(14) van rögzítve, míg másik lapja rezonátortányérként (13) van kialakítva, a nyomtatottáramkör (8) pedig nyomógo 1. Electrically operated, egyenletesgyógyszeradagolású inhaler comprises mating amelyaz face mask connected thereto in a closed space and an electric resonant circuit disposed therein forming a printed circuit va laminate container, is characterized, it comprises using as fitted to the mask (3) a confined space (6) Electric heater ellenalláshuzallal -3 5 E 200 105 6 ILO) surrounded by a container (2) is incorporated inside which is introduced, in a protective tube (12), the container túlnyúlófilcbetét (5) are arranged (2) of the upper opening, and the filcbetét (5) overhanging portion is supported (1) of the electrical oscillating circuit 5működtetett rezgőfejhez, are in one (7) extend into the mask légzócsatornájába (3) formed and led me-mechanically oscillating movement ceramic 10 (14) is fixed electric oscillating circuit oscillating head (1), one face, while the other plate is formed rezonátortányérként (13), the printed circuit board (8) and pushes mbbal (11) vanösszekapcsolva. vanösszekapcsolva mbbal (11).
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti inhaláló ké- 15szülék, azzal jellemezve, hogy a rezgőfej (1)lágy felfüggesztésű (16) fokozatban (15) vanelhelyezve, míg a rezgőfej (1) és a rezgőkörközött testkábel (T) a rezgő kerámia (14),valamint a rezgőkör között vezérlőkábel (V) 20és visszacsatoló kábel (K) kapcsolat van ki-alakítva. 2. Inhaler according to claim 1 ké- 15szülék, characterized in that the oscillating head (1) soft suspension (16) gear (15) vanelhelyezve, while the oscillating head (1) and the resonant circuit between the ground cable (T) of the vibrating ceramic (14 ) and a control cable (V) 20and feedback cable (K), the relationship between off-resonant circuit formed. Kiadja az Országos Találmányi Hivatal, Budapest - A kiadásért felel: Ilimer Zoltán osztályvezetőR 4927 - KJK 90.2857.66-13-2 Alföldi Nyomda Debrecen - Felelős vezető: Szabó Viktor vezérigazgató 5 -4- Published by the Hungarian Patent Office, Budapest - Responsible for the publication: Zoltan Ilimer department heads Guard 4927 - KJK Press 90.2857.66-13-2 Plain Debrecen - Responsible leader Viktor Szabo General Manager of 5 -4-
HU511988A 1988-10-04 1988-10-04 Electrically actuated inhaler of uniform medicine feeding HU200105B (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU511988A HU200105B (en) 1988-10-04 1988-10-04 Electrically actuated inhaler of uniform medicine feeding

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
HU511988A HU200105B (en) 1988-10-04 1988-10-04 Electrically actuated inhaler of uniform medicine feeding

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU200105B true HU200105B (en) 1990-04-28

Family

ID=10969702

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU511988A HU200105B (en) 1988-10-04 1988-10-04 Electrically actuated inhaler of uniform medicine feeding

Country Status (1)

Country Link
HU (1) HU200105B (en)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7645442B2 (en) 2001-05-24 2010-01-12 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Rapid-heating drug delivery article and method of use
US7766013B2 (en) 2001-06-05 2010-08-03 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Aerosol generating method and device
US7913688B2 (en) 2002-11-27 2011-03-29 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Inhalation device for producing a drug aerosol
US7987846B2 (en) 2002-05-13 2011-08-02 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Method and apparatus for vaporizing a compound
US8235037B2 (en) 2001-05-24 2012-08-07 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Drug condensation aerosols and kits
US8333197B2 (en) 2004-06-03 2012-12-18 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Multiple dose condensation aerosol devices and methods of forming condensation aerosols
US8387612B2 (en) 2003-05-21 2013-03-05 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Self-contained heating unit and drug-supply unit employing same

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9211382B2 (en) 2001-05-24 2015-12-15 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Drug condensation aerosols and kits
US9440034B2 (en) 2001-05-24 2016-09-13 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Drug condensation aerosols and kits
US8235037B2 (en) 2001-05-24 2012-08-07 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Drug condensation aerosols and kits
US7645442B2 (en) 2001-05-24 2010-01-12 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Rapid-heating drug delivery article and method of use
US7766013B2 (en) 2001-06-05 2010-08-03 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Aerosol generating method and device
US7942147B2 (en) 2001-06-05 2011-05-17 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Aerosol forming device for use in inhalation therapy
US9439907B2 (en) 2001-06-05 2016-09-13 Alexza Pharmaceutical, Inc. Method of forming an aerosol for inhalation delivery
US8074644B2 (en) 2001-06-05 2011-12-13 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Method of forming an aerosol for inhalation delivery
US9308208B2 (en) 2001-06-05 2016-04-12 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Aerosol generating method and device
US8955512B2 (en) 2001-06-05 2015-02-17 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Method of forming an aerosol for inhalation delivery
US9687487B2 (en) 2001-06-05 2017-06-27 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Aerosol forming device for use in inhalation therapy
US7987846B2 (en) 2002-05-13 2011-08-02 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Method and apparatus for vaporizing a compound
US7913688B2 (en) 2002-11-27 2011-03-29 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Inhalation device for producing a drug aerosol
US8991387B2 (en) 2003-05-21 2015-03-31 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Self-contained heating unit and drug-supply unit employing same
US9370629B2 (en) 2003-05-21 2016-06-21 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Self-contained heating unit and drug-supply unit employing same
US8387612B2 (en) 2003-05-21 2013-03-05 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Self-contained heating unit and drug-supply unit employing same
US8333197B2 (en) 2004-06-03 2012-12-18 Alexza Pharmaceuticals, Inc. Multiple dose condensation aerosol devices and methods of forming condensation aerosols

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3469785A (en) High frequency ultrasonic fog generator and method
US5027806A (en) Medication delivery system phase two
US6234167B1 (en) Aerosol generator and methods of making and using an aerosol generator
CN1181897C (en) Wearable aerosol delivery apparatus
FI81011B (en) Administrationsanordning Foer laekemedel.
CA2561486C (en) Liquid dispensing apparatus and methods
US4955371A (en) Disposable inhalation activated, aerosol device for pulmonary medicine
CN1925887B (en) Directional flow sensor inhaler
US6694975B2 (en) Temperature controlling device for aerosol drug delivery
AU759358B2 (en) Temperature controlling device for aerosol drug delivery
EP1908489B1 (en) Vibratory pep therapy system with medicated aerosol nebulizer
CN100496458C (en) Method of forming aerosol for inhalation delivery
EP1581291B1 (en) Drug delivery apparatus
US5388574A (en) Aerosol delivery article
US7174888B2 (en) Liquid dispensing apparatus and methods
AU684754B2 (en) Dry powder inhalator medicament carrier
US5586550A (en) Apparatus and methods for the delivery of therapeutic liquids to the respiratory system
RU2379062C2 (en) Method and synthesising-jet device for drug delivery
US4046146A (en) Apparatus for the inhalation of medicinal agents
US6554201B2 (en) Insert molded aerosol generator and methods
EP0655256A2 (en) Inhaler
US6237589B1 (en) Dispensing system
US6543443B1 (en) Methods and devices for nebulizing fluids
AU659727B2 (en) Powder nebulizer apparatus and method of nebulization
US20030106552A1 (en) Aerosol generator having a multiple path heater arrangement and method of use thereof

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee
HNF4 Restoration of lapsed final prot.
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee