New! Search for patents from more than 100 countries including Australia, Brazil, Sweden and more

FI98981C - A hand-held recorder audio visual stethoscope - Google Patents

A hand-held recorder audio visual stethoscope Download PDF

Info

Publication number
FI98981C
FI98981C FI945076A FI945076A FI98981C FI 98981 C FI98981 C FI 98981C FI 945076 A FI945076 A FI 945076A FI 945076 A FI945076 A FI 945076A FI 98981 C FI98981 C FI 98981C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
means
characterized
registering
listening
device
Prior art date
Application number
FI945076A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI98981B (en
FI945076A (en
FI945076A0 (en
Inventor
Tommi Sakari Lukkarinen
Original Assignee
Tommi Sakari Lukkarinen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tommi Sakari Lukkarinen filed Critical Tommi Sakari Lukkarinen
Priority to FI945076A priority Critical patent/FI98981C/en
Priority to FI945076 priority
Publication of FI945076A0 publication Critical patent/FI945076A0/en
Publication of FI945076A publication Critical patent/FI945076A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI98981B publication Critical patent/FI98981B/en
Publication of FI98981C publication Critical patent/FI98981C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B7/00Instruments for auscultation
  • A61B7/02Stethoscopes
  • A61B7/04Electric stethoscopes

Description

98981 98981

KÄDESSÄ PIDETTÄVÄ TALLENTAVA AUDIOVISUAALINEN STETOSKOOPPI ETT LAGRANDE AUDIOVISUELLT HAND-STETOSKOP Hand-held RECORDING AUDIO-VISUAL stethoscope ETT LaGrande AUDIOVISUELLT HAND-Stetoskop

Tämän keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen laite, joka on suunniteltu erityisesti potilaan kuuntelulöydösten kuuntelua, tallentamista, toistamista ja visuaalista tarkastelua varten. This invention relates to a device according to the preamble of claim 1, which is specially designed for interception of a patient listening findings, recording, reproducing, and for visual inspection.

Auskultaatio eli kehon äänien kuuntelu on kliininen perustutkimus, joka kuuluu jokaisen lääkärin taitoihin. Auscultation, or listening to body sounds is a clinical basic research, which is part of every doctor's skills. Erityisesti lapsien sydämen toimintaa tutkittaessa auskultaatio on ensimmäinen tutkimusmenetelmä. In particular, the examination of the children cardiac auscultation has a first investigation method. Huolimatta tekniikan kehittymisestä äänentoiston ja signaalinkäsittelyn alalla perinteinen akustinen stetoskooppi on yleisin työkalu auskultoinnissa, koska se on yksinkertainen ja helppokäyttöinen laite. Despite advances in technology in the field of audio signal processing and traditional acoustic stethoscope is the most common tool for auscultation, because it is simple and easy to use device. Toisaalta akustisella stetoskoopilla ja sen käytöllä on omat puutteensa. On the other hand with an acoustic stethoscope, and its use has its own limitations. Kuunneltavan äänen ollessa heikko tai kuuntelijan kuulokyvyn ollessa heikentynyt kuuntelulöydöksen arviointi voi olla hankalaa. To listen to the voice of poor reception or the listener's hearing ability is impaired kuuntelulöydöksen assessment can be tricky. Samoin ympäröivä melu saattaa häiritä kuuntelua. Similarly, ambient noise can interfere with listening. Toisaalta äänilöydösten analysointi pelkästään kuulemalla vaatii harjaantumista ja pitkää kliinistä kokemusta. On the other hand analysis of the sound findings alone through consultation requires a long Through training and clinical experience. Suurimpana puutteena kuitenkin voidaan pitää sitä, että kuuntelusta ei jää objektiivista dokumenttia, vaan kuuntelulöydös kuvataan sanallisesti. However, the biggest drawback is the fact that the interception of the document will not be an objective, but listening to the finding described in words. Tällöin eri kuuntelijoiden sanalliset arviot voivat vaihdella suurestikin ja auskultaatiolöydösten objektiivinen vertailu on mahdotonta. In this case, different listeners verbal estimates can vary greatly and auskultaatiolöydösten objective comparison is impossible.

Erilaisia stetoskoopin elektronisia parannuksia, jotka ovat pyrkineet ratkaisemaan auskultaatiolöydösten kuulemiseen, rekisteröintiin ja analyysiin liittyviä ongelmia, tunnetaan useita. A variety of electronic stethoscope improvements that have sought to resolve auskultaatiolöydösten consultation, registration and analysis of the problems associated with known number. USPat. USPat. 5 165 417:ssa on esitetty järjestelmä, joka automaattisesti havaitsee keuhkoäänimateriaalista ylimääräiset äänet. 5 165 417 discloses a system which automatically detects the lung from the audio noises. Elektroninen stetoskooppijärjestelmä, joka on esitetty USPat. Electronic stetoskooppijärjestelmä, as shown in USPat. 4 770 189:ssa, yhdistää joukon erillisiä stetoskooppeja yhteen siirrettävään keskusyksikköön. 4 770 189 ° C, to combine a plurality of separate stethoscopes, one movable central processing unit. Tietokoneen kanssa käytettävä stetoskooppianalyysijärjestelmä on esitetty USPat. stetoskooppianalyysijärjestelmä for use with a computer is shown in USPat. 4 720 866:ssa. 4 720 866 ° C. Kyseinen järjestelmä muuntaa äänet elektronisiksi signaaleiksi ja käyttää taajuusanalyysiä rekisteröityjen äänien analysointiin. This system converts the sounds into electronic signals and using a frequency analysis of the analysis of registered votes. USPat. USPat. 4 428 381 käsittää monitorointilaitteen, jolla voidaan akustisesti tarkkailla sydämen keinoläpän toimintaa. 4 428 381 comprises a monitoring device for acoustically monitor the operation of artificial heart valve. Hengitysäänien diagnoosiin on kehitetty laite USPat. Breathing sounds have been developed for the diagnosis device USPat. 3 990 435:ssä. 3 990 435. PCT-julkaisussa WO 92/03094 esitetään sydänääniä analysoiva apulaite ja menetelmä. PCT Publication WO 92/03094 are shown in analyzing the sounds of the heart assist device and method.

USPat. USPat. 5 025 809:ssä on esitetty tallentava digitaalinen stetoskooppi, johon kuuluu joukko perinteisen akustisen ja tallentavan stetoskoopin piirteitä. 5 025 809 in a recordable digital stethoscope, comprising a number of traditional acoustic stethoscope, and the recording characteristics are shown. Kuvauksen mukaan stetoskoopin kuunteluosa on liitetty putkimaiseen osaan, joka johdattaa perinteisen 2 98981 seisovan ilmapatsaan putken päähän kiinnitettyyn koteloon ja korvakappaleisiin, joten äänten suora kuuntelu tapahtuu perinteiseen tapaan akustisesti. According to the description of the stethoscope listening means is connected to a tubular portion which leads into the conventional air column tube 2 98 981 standing on the end of the casing, and the ear pieces, so that a direct listening to sounds is done in the traditional way acoustically. Keksinnön ongelmana on se, että kuunteluosa ja elektroniikan sisältämä kotelo ovat erillään, joka hankaloittaa laitteen käyttöä. The problem of the invention is that the listening means and the electronics contained in the housing are separated, which makes it difficult to use the device.

USPat. USPat. 5 218 969:ssa on esitetty älykäs stetoskooppi, jossa akustisen stetoskoopin rinnalle on kytketty elektroninen kytkentä, joka kykenee näyttämään signaalin elektronisen kytkentään liitetyllä näytöllä. 5 218 969 for a smart stethoscope, which in addition to an acoustic stethoscope is connected to the electronic circuit which is capable of displaying the electronic switching signal connected to the display are shown. Lisäksi julkaisussa on esitetty menetelmä, jonka avulla voidaan erotella erilaiset sydänäänet toisistaan. The publication also discloses a method that allows to distinguish between the different heart sounds. Esitettyä keksintöä vaivaa sama puute kuin USPat 5 025 809:ssä esitettyä ratkaisua. The disclosed invention is afflicted with the same defect as USPat 5 025 809 set forth in the solution. Käyttäjän kannalta laite on hankala, koska stetoskoopin kuunteluosa on erillään näytöstä ja ohjaustoiminnoista. The user of the apparatus is troublesome, because the stethoscope listening means is separate from the display and control functions.

USPat. USPat. 4 878 501:ssa on esitetty elektroninen stetoskooppi, jossa on sähköinen vahvistinkytkentä ja radiolähetin, jonka avulla äänisignaalit voidaan siirtää johdottomasti ulkopuoliseen tallennuslaitteeseen. 4 878 501 for an electronic stethoscope, which is an electronic switching amplifier, and a radio transmitter, by means of which audio signals can be transmitted wirelessly to an external storage device is shown. US Pat. US Pat. 4 170 717 ja tämän jatko-osassa 4 254 302 on esitetty elektroninen stetoskooppi, jossa stetoskoopin kuunteluosaan on liitetty elektroninen vahvistinkytkentä sekä liittimet, joiden avulla vahvistinkytkennän antama signaali voidaan johtaa ulkopuoliselle tallennus- ja näyttölaitteelle. 4 170 717 and the extension portion 4 254 302 an electronic stethoscope, the stethoscope wherein the portion of the listening amplifier connected to the electronic circuit and terminals of the signal by the amplifier circuit can be passed to an external storage and display device is shown. Näiden ratkaisujen (US.Pat. 4 878 501,4 170 717 ja 4 254 302) puuteena on se, etteivät ne itse sisällä äänen rekisteröintilaitetta. These solutions (US.Pat. 878 501.4 4 170 717 and 4 254 302) puuteena is that they do not themselves contain the sound recording device. Tällöin, kun käyttäjä haluaa rekisteröidä kuulemansa kuuntelulöydöksen, tarvitsee käyttäjän stetoskoopin pitelemisen lisäksi ohjata erillistä rekisteröintilaitetta. In this case, when the user wants to register kuuntelulöydöksen heard, the user needs in addition to holding the stethoscope control a separate recording device.

Tutkittaessa aiemmin tunnettuja ratkaisuja tarkemmin huomataan yllättäen, että missään ratkaisussa ei ole kiinnitetty huomiota laitteen käytännöllisyyteen, erityisesti äänen rekisteröintitilanteessa. The examination of the previously known solutions further discovered, surprisingly, that any solution has not paid attention to practicality of the device, especially the voice registration situation. Usein stetoskoopin kuunteluosa, jota pidetään kuunneltavaa kehon osaa vasten ja jossa useimmiten sijaitsee äänianturi, ja varsinainen rekisteröintikytkentä ovat erillään toisistaan. Often, the listening of the stethoscope, which is considered to listen to the body part, and wherein the sound sensor is located in most cases, the actual registration and connection are separated from each other. Lisäksi äänityksen ohjaus on sijoitettu erilliseen tallennusyksikköön, erilleen kuunteluosasta. In addition, the recording control in a separate storage unit, apart from the listening component. Näiden osien, kuunteluosan, äänianturin ja rekisteröinti- ja ohjausvälineiden, erottaminen toisistaan vaikeuttaa kuuntelijan työtä verrattuna perinteisen akustisen stetoskoopin käyttöön, koska nyt kuuntelutapahtumassa tarvitaan kaksi kättä - toinen pitelemään kuunteluosaa kuunneltavaa kohtaa vasten ja toinen käsi erilliselle ohjaus- ja rekisteröintiyksikölle ohjaamaan rekisteröintiä. The separation between these parts, listening means, audio transducer and the recording and control means, impedes the listener compared to the more traditional acoustic stethoscope use, because now listening event requires two hands - a second hold the listening part of the listening against the face and the other hand on a separate control and registration unit for controlling the registration.

Auskultaatiolöydösten tallentamisessa ja analyysissä voidaan käyttää myös nykyisiä tietokoneita. Auskultaatiolöydösten recording and analysis of the existing computers can be used. Liittämällä tietokoneeseen äänenkäsittelykortti ja käyttämällä erillistä 3 98981 kuunteluosaa, johon on sijoitettu mikrofoni, voidaan auskultaatiolöydös tallentaa tietokoneen muistiin digitaalisesti. By connecting the computer sound card reading and using three separate parts 98 981 listening, in which a microphone, auscultatory findings may be stored in a computer memory digitally. Näiden valmiiden kaupallisten ratkaisujen ongelma on kuitenkin sama kuin parannettujen stetoskooppien, eli äänityksen ohjaus tapahtuu käyttäen joko tietokoneen näppäimistöä tai hiiriohjainta, ja on erillään itse kuunteluosasta. However, the problem with these finished commercial solutions is the same as the improved stethoscopes, a recording control is done using either the keyboard or mouse driver, and is separate from the listening part itself.

Tässä esitettävän keksinnön mukaisella laitteella edellä esitetty käytettävyysongelma voidaan ratkaista yhdistämällä kuunteluosa suoraan kädessä pidettävään runko-osaan, joka sisältää välineet äänen muuntamiseksi sähköiseksi signaaliksi, signaalin rekisteröimiseksi ja signaaliin liittyvien suureiden esittämiseksi, näiden toimintojen ohjaamiseksi ja tiedon siirtämiseksi muihin laitteisiin. according to the invention disclosed herein, the device shown in the above-usability problem can be solved by combining the listening directly to the handheld body portion including means for converting sound into an electrical signal, signal registration and signal-related variables for displaying, controlling their operations and for transferring data to other devices. Keksinnön mukaisen laitteen tunnusomaiset piirteet on esitetty tarkemmin patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa. The characteristic features of the device according to the invention is shown in more detail in claim 1 in the characterizing part.

Keksinnön avulla saavutetaan useita etuja. The invention provides several advantages. Laitteen toiminta on riippumaton ulkopuolisesta virtalähteestä, koska se saa tarvittavan sähkövirran laitteeseen kuuluvasta sisäisestä virtalähteestä. The set is independent from an external power source because it gets attributable to electric current for the device's internal power supply. Keksinnöllä voidaan vahvistaa ääntä, jolloin laite auttaa heikkojen äänien kuuntelussa. The invention can be confirmed sound, wherein the device to help the weak-listening sounds. Äänen rekisteröinti mahdollistaa äänen kuuntelun uudelleen täsmälleen samanlaisena kuin miltä se kuulosti äänitettäessä, jolloin voidaan vertailla eri ääniänäytteitä keskenään. Sound allows the registration of the sound, again exactly as it sounds in recording, whereby it is possible to compare samples of different sounds to each other. Tiedonsiirtovälineiden avulla äänet ovat siirrettävissä toisiin laitteisiin, joilla äänet voidaan tallentaa pidemmäksi aikaa myöhempää vertailua varten ja käyttää osana potilasdokumenttia esim. seurannassa tai konsultaatiossa. Data transmission means of the sounds are transferred to other devices which sounds can be stored for a longer time for later comparison and used as part of the patient Document e.g. monitoring or consultation. Käytettäessä tiedonsiirrossa langatonta tiedonsiirtotapaa voidaan laite eristää sähköisesti muista laitteista ja yksinkertaistaa käyttöä, koska tällöin käyttäjän ei tarvitse liittää laitteeseen johtoa ja siirto voi tapahtua taustalla käyttäjän huomaamatta. When the wireless communication mode of communication, the device may be electrically isolated from other devices and to simplify the use, because the user does not need to connect a cable and transfer can be done in the background unnoticed user. Kaikkein tärkein keksinnön mukaisen laitteen etu, joka puuttuu muista vastaavista keksinnöistä, on stetoskoopin kuunteluosan, äänianturin, ohjaus- ja rekisteröintivälineiden yhdistäminen yhdeksi pienikokoiseksi laitteeksi. The most important advantage of the device according to the invention, which is absent in other similar inventions, is the combination of the stethoscope, auscultation, noise sensor, control means and registration in one compact device. Tällöin keksintö on helppokäyttöinen, koska se mahtuu käteen ja tutkittavassa kohteessa syntyvien äänien rekisteröinti ja rekisteröinnin ohjaaminen voidaan suorittaa yhdellä kädellä toisen käden jäädessä vapaaksi muulle toiminnalle. In this case, the invention is easy to use, because it fits in your hand and registration of the object under study arising from the noise and conducting registration can be performed with one hand second-hand remains free for other activities. Graafisen näytön avulla rekisteröinnit ovat myös visuaalisesti tarkasteltavissa ja analysoitavissa. The graphic display registrations are also visually viewed and analyzed. Koska näyttö on liitetty samaan runko-osaan kuunteluosan kanssa ja näin ollen sijaitsee käyttäjän kannalta samassa katselusuunnassa kuin kuuntelukohta, helpottuu samanaikainen rekisteröintien tarkastelu kuuntelun ohella. Since the display is connected to the same body part as the listening means, and thus the user is located in the same viewing direction as the sensing point, to facilitate simultaneous registrations considered in addition to playback. Rekisteröintivälineiden sisältämän elektronisen kytkennän avulla voidaan laitteeseen lisätä analysointiominaisuuksia, jotka auttavat lääkäriä diagnoosin teossa. Registration of tools contained in an electronic circuit device can be used to add analysis features that help physicians in making a diagnosis. Käytettäessä kuunteluosan ja runko-osan yhdistämisessä vaimentavaa materiaalia saadaan samalla vaimennettua laitteen käsittelystä aiheutuvat äänet, jotka muuten 4 98981 saattaisivat häiritä kuuntelua ja vääristää analyysituloksia. When using a combination listening absorbing portion and the body portion material is obtained at the same time to attenuate noise caused by the processing device 4 which otherwise might disturb 98 981 plays and distort the analysis of the results. Muista tallennusvälineistä, kuten esimerkiksi video- tai kasettinauhurista, tuttujen ohjaustoimintojen käyttäminen laitteessa helpottaa laitteen toiminnan omaksumista ja nopeuttaa laitteen käyttöönottoa. Other storage device, such as a video tape recorder, or, to use the familiar control operations of the device to facilitate the incorporation operation and speed up the introduction of the device. Normaalien äänentoistossa käytettävien kuulokkeiden käyttö perinteisten akustisten letkujen ja korvakappaleiden asemesta on huomattavasti mielyttävämpää, vapauttaa akustisen vaimennuksen aiheuttamasta letkujen pituuden rajoituksesta ja antaa käyttäjälle vapauden valita mieleisensä kuunteluvälineet Use of headsets for normal playback, the traditional acoustic tube and ear pieces instead of nice to have considerably, the release caused by the acoustic attenuation hose length limit and provide the user the freedom to choose their preferred listening means

Keksintöä selostetaan lähemmin oheisten piirrosten avulla. The invention is described in detail in the accompanying drawings.

Kuviossa 1 on esitetty keksinnön mukainen laite päältä katsottuna. In Figure 1, the device according to the invention is shown in plan view.

Kuviossa 2 on esitetty keksinnön mukaisen laitteen pituussuuntainen halkileikkaus, jossa on esitetty myös eräs osien sijoittelutapa. Figure 2 shows a longitudinal section through the device according to the invention, wherein also a method of placement of components is shown in Fig.

Kuviossa 3 on esitetty halkileikkaus eräästä kuunteluosan ja runko-osan liittämistavasta. Figure 3 shows cross-section of an embodiment of connection and interception of the body portion. Kuviossa 4 on esitetty keksinnön mukaisen laitteen rekisteröintikytkennän lohkokaavio. Figure 4 shows the device according to the invention, the registration circuit block diagram. Kuviossa 5 on esitetty tarkemmin keksinnön mukaisen laitteen ohjausvälineet. In Figure 5, the control means of the device according to the invention is shown in more detail.

Kuviossa 1 on esitetty keksinnön mukainen laite päältä katsottuna. In Figure 1, the device according to the invention is shown in plan view. Ylimpänä kuviossa on kuunteluosa 1, joka painetaan kuunneltavaa kehonpintaa vasten. At the top of Figure 1 is the listening, which is pressed to listen to the body surface. Kuunteluosan sisällä on äänianturi, joka muuttaa kehon pinnan aiheuttamat painevaihtelut sähköisiksi signaaleiksi. within the listening part is a sound transducer, which converts the pressure fluctuations caused by the body's surface into electrical signals. Kuunteluosa 1 on kiinnitetty suoraan kädessä pidettävään runko-osaan 3. Runko-osan kannessa on näyttö 4, jolla voidaan esittää kuuntelulöydös visuaalisesti. Listening means 1 is attached directly to the hand-held body part 3. The body part of the cover has a display 4, which may be represented by listening finding visually. Lisäksi runko-osan kannessa ovat ohjausvälineet 5, joiden avulla ohjataan keksinnön mukaisen laitteen toimintaa, kuten äänitystä, äänen voimakkuutta ja tiedonsiirtoa. In addition, the frame member cover of the control means 5, which is used to control the operation of the device according to the invention, such as recording, and the volume data transmission. Runko-osan alareunaan on kiinnitetty tiedonsiirtoväline 6, jonka avulla rekisteröinnit ovat siirrettävissä muihin tiedonkäsittelyvälineisiin. the lower edge of the body portion is attached to the transmission means 6, which allows registrations are transferable to other data processing means. Tallennettua tai suoraan vahvistettua ääntä kuunnellaan kuunteluvälineillä, kuten esimerkiksi kuulokkeilla (ei esitetty kuviossa), jotka kytketään runko-osan alaosassa olevaan kuulokeliitäntään 7. Runko-osan alaosassa on myös liitäntä ulkopuoliselle latauslaitteelle 8, jolla voidaan ladata sisäinen virtalähde. The stored or directly to the fixed listening at the listening means, such as a headphone (not shown), which is connected to the lower part of the body of the earphone jack at the bottom 7. The body portion also has a connection to an external charging device 8, which can be downloaded to the internal power supply.

Kuviossa 2 on esitetty keksinnön mukaisen laitteen pituussuuntainen halkileikkaus. Figure 2 shows a longitudinal section of the device according to the invention. Ylimpänä kuviossa nähdään halkileikkaus kuunteluosasta 1, jonka sisään on kiinnitetty äänianturi 2. Äänianturina voidaan käyttää esimerkiksi elektreettimikrofonia, joka on riittävän pienikokoinen, herkkä ja edullinen sekä toimii alhaisella käyttöjännitteellä. At the top of Fig seen in cross-section of the listening part 1, inside which is attached to the sound transducer 2. The audio sensors can be used, for example, an electret microphone, which is sufficiently small in size, delicate and expensive, and operates at low driving voltage. Kuunteluosa on liitetty runko-osaan 3. Äänianturi 2 on liitetty ohuilla johtimella (ei esitetty kuviossa) rekisteröintikytkentään 9. Rekisteröintikytkentä on kiinnitetty runko-osan 3 pohjaan. Listening means is connected to the frame part 3. The sound sensor 2 are connected by thin wires (not shown) rekisteröintikytkentään 9. The registration circuit is attached to the frame part 3 to the bottom. Laitteen näytöltä 4 ja ohjausvälineiltä 5 on johdinyhteydet (ei esitetty kuviossa) rekisteröintikytkennälle 9. Näytön 4 alapuolella runko-osan sisällä on runko- The display device 4, and the control means 5 is wired connections (not shown) below the rekisteröintikytkennälle 9. Screen 4 within the body part is the body

II II

5 98981 osaan kiinnitetty sisäinen virtalähde 10. Sopiva vaihtoehto on esimerkiksi nikkeli-cadmium-akku, joka on ladattavissa uudelleen. 5 98 981 affixed to the internal power supply 10. A suitable choice is, for example, a nickel-cadmium battery, which is rechargeable. Näyttönä voidaan käyttää esimerkiksi edullista nestekidenäyttöä ja ohjausväline voidaan tehdä esimerkiksi kalvonäppäimistä. A display may be used, for example, preferably a liquid crystal display and the control means may be, for example, membrane keys.

Sisäinen virtalähde 10 on kytketty rekisteröintikytkentään 9 johtimilla (ei esitetty kuviossa). The internal power supply 10 is connected to rekisteröintikytkentään nine wires (not shown). Kuvion alareunassa on esitetty tiedonsiirtoväline 6, joka on kytketty suoraan tai johtimien avulla rekisteröintikytkentään 9. Tiedonsiirtovälineenä voidaan käyttää esimerkiksi infrapunamodulia, kuten esimerkiksi HSDL 1000, jolloin keksinnön mukaisen laitteen ja ulkoisen tiedonkäsittelylaitteen välinen tietoliikenne sujuu langattomasti. at the bottom of the figure is shown the communication means 6, which is connected directly or by means of the conductors rekisteröintikytkentään 9. The communication means may be used, for example infrapunamodulia, such as the HSDL 1000, wherein communication between the device and external information processing device according to the invention runs the air.

Koska kuulokeliitäntä 7 ja ulkopuolisen latauslaitteen liitäntä 8 ovat kuviossa syvyyssunnassa päällekkäin tiedonsiirtovälineen 6 kanssa, on kuviossa 2 esitetty ainoastaan tiedonsiirtoväline 6. Kuulokeliitäntä 7 ja ulkopuolisen latauslaitteen liitäntä 8 on liitetty rekisteröintikytkentään käyttäen joko suoraa liitosta tai johtimien avulla. Since the earphone jack 7 and the external charging device connector 8 in the figure syvyyssunnassa overlap with the data carrier 6 is shown in Figure 2, only the data transmission means 6. Headphones jack 7 and the external charging device connector 8 is connected to the rekisteröintikytkentään using either a direct connection or through conductors.

Kuviossa 2 esitetyt osat voidaan sijoittaa myös muulla tavalla runko-osan 3 sisään. Parts shown in Figure 2 can also be placed in some other way, the housing portion 3 in. Esimerkiksi sisäisen virtalähteen 10 ja rekisteröintikytkennän 9 paikkaa voidaan vaihtaa keskenään ja tiedonsiirtovälineet, kuuloke- ja latauslaitteenliitännät voidaan sijoittaa myös runko-osan sivuille. For example, the internal power supply 10 and the registration circuit 9 may be changed with each other and communication means, a headset and the charger connections may also be placed to the sides of the frame. On kuitenkin tärkeää huomioida, miten keksinnön mukaista laitetta pidetään kädessä, ja sijoittaa osat siten, että tiedonsiirtovälineet, kuuloke- ja latauslaitteenliitännät eivät haittaa laitteen käytettävyyttä. However, it is important to consider how the device of the invention is held in hand, and placed in portions in such a way that the communication means, a headset and the charger connections do not interfere with the usability of the device. Kuviossa 2 esitetyn sijoittelun etu on, että kaikki liitännät sijaitsevat runko-osan alasivulla, jolloin ne häiritsevät mahdollisimman vähän laitteen käyttöä. the placement shown in Figure 2, the advantage is that all the connections are located on the underside of the body portion, wherein they interfere with the least possible use of the device.

Kuviossa 3 on esitetty halkileikkaus eräästä kuunteluosan ja runko-osan liittämistavasta. Figure 3 shows cross-section of an embodiment of connection and interception of the body portion. Äänianturi 2 on upotettu osaksi tai kokonaan kuunteluosan kiinnityselimeen 12 siten, että äänianturin aistiva pää on kiinnityselimen 12 sisällä ja äänianturin kytkinpinnat 17 ovat kiinnityselimen ulkopuolella. Sound sensor 2 is embedded in part or all of the listening part of the fixing element 12 so that the sound transducer sensing end of the coupling surfaces of the inside fastening means 12 and the sound sensor 17 are outside the fastening member. Kiinnityselimen 12 sisällä kulkee sylinterimäinen ilmatila, joka toisesta päästä on yhteydessä äänianturin aistivaan päähän ja joka toisesta päästään laajenee kartiomaisesti ja lopuksi yhtyy laajempaan ilmatilaan 18. Laajempi ilmatila on joko suoraan kontaktissa kunneltavan kehon pintaan käytetäessä kuppia tai kalvon välityksellä käytettäessä kuunteluosassa kalvoa. inside the fixing member 12 passes through the cylindrical air space, which at one end is connected to the ultrasonic transducer to sense a head and one end of which expands conically and finally agrees with the larger air space 18. The wider air space is either directly of the interception in contact with the body surface through use of cups or for through the membrane interception of the film. Kuviossa on esitetty kierteillä kiinnityselimeen kiinnitettävissä oleva kuppi 11, joka tarvittaessa voidaan korvata vastaavalla tavalla kiinnitettävään kalvolla. The figure shows the threaded fastening element can be fastened to the cup 11, which if necessary can be replaced with similarly affixed to the membrane. Kuppeina ja kalvoina voidaan käyttää kaupallisesti valmiina saatavia vaihdettavia stetoskoopin kuppi- ja kalvosarjoja tai käyttää omia malleja. Kuppeina and films can be used in commercially available replaceable stethoscope ready for the cups and film series, or to use their own models.

Kuviossa 3 esitetyssä ratkaisussa kiinnityselin on upotettu runko-osaan 13 ja kiinnitetty runko-osan sisäpuolelta kiinnitysmuttereilla 15. Kiinnitysmutterit kierretään kiinni 6 98981 kiinnityselimen 12 kierteisiin. In the solution shown in Figure 3, the fastening element is embedded in the body portion 13 and attached to the body portion of the inner side of the hub nuts 15. The fastening nut screwed onto the fixing member 6 98 981 12 threads. Kiinnitysmutterin ja runko-osan välissä on pyöreä välilevy 14, jonka tarkoituksena varmistaa kuunteluosan tukeva kiinnittyminen runko-osaan 13. between the fastening nut and the body member has a circular baffle 14, which is intended to ensure stable adhesion to the listening part of the body portion 13.

Lisäksi kuviossa on esitetty äänianturin rekisteröintikytkennälle menevät johtimet 16, jotka on liitetty äänianturin kytkinpintoihin 17. In addition, Figure phono rekisteröintikytkennälle sensor wires 16 which are connected to the ultrasonic transducer coupling surfaces 17 is shown.

Kuviossa 3 esitetyn kuunteluosan liittämisessä runko-osaan 13 voidaan käyttää myös muita kiinnitystapoja. listening means shown in Figure 3 to connect the body portion 13, other attachment means may be used. Esimerkiksi kiinnityselimen kiinnitysmutteri 15 ja välilevy 14 voidaan korvata ruuveilla, jotka kierretään runko-osan sisäpuolelta läpi kiinni kiinnityselimeen 12 tai kuunteluosa voidaan liimata kiinni runko-osaan. For example, the fastening member fastening the nut 15 and washer 14 may be replaced by screws which are threaded through the body portion of the inner side of the fixing element 12 attached to the listening, or can be glued to the body portion. Ehkä yksinkertaisin liittämistapa laitteen kokoonpanon kannalta on valmistaa sellainen runko-osan muotti, jossa kuunteluosa on osa runko-osaa. Perhaps the simplest connect to the device configuration, it is prepared by a body part of the mold, wherein the listening part of the body portion. Tällöin tarvittavien komponenttien määrä vähenee ja saadaan luotettavampi laite. Thus, the number of components required is reduced, and a more reliable device. Riippumatta kuunteluosan ja runko-osan liittämistavasta tällä saavutetaan ennenkaikkea se etu, että stetoskoopin kuunteluosa 1 ja äänianturi 2 on liitetty suoraan kädessä pidettävään runko-osaan 3, jolloin tallentavaa stetoskooppia voidaan käyttää yhdellä kädellä. Regardless of connection listening means and the main body are achieved above all the advantage that the stethoscope listening means 1 and the audio encoder 2 are directly connected to the hand-held body part 3, wherein the recordable stethoscope can be operated with one hand. Kiinnityselimen toinen tehtävä liittyy häiriöäänten vaimennukseen. The second function of the fastening element associated with noise reduction. Pidettäessä runko-osaa kädessä syntyy käsittelystä ääniä, jotka kulkeutuessaan äänianturille häiritsevät auskultointia. While keeping the body portion of the hand resulting from handling noises that interfere with auscultation when introduced in audio sensors. Valmistettaessa kiinnityselin akustisesti vaimentavasta materiaalista voidaan vähentää runko-osan käsittelystä äänianturille johtuvien käsittelyäänien häiritsevää vaikutusta. In preparing the fixing member acoustically damping material may be reduced by treatment of the body of the disturbing effect of noise resulting from the processing of audio sensors.

Kuviossa 4 on esitetty eräs laitteen rekisteröintikytkennän lohkokaavio. Figure 4 shows a device registration circuit block diagram. Äänianturi 2 on kytketty esivahvistimeen 20, joka vahvistaa äänianturilta tulevan sähköisen signaalin. The sound transducer 2 is connected to a preamplifier 20, which amplifies the audio sensors with the electrical signal. Esivahvistin on kytketty suodattuneen 21, joka rajoittaa analogisen signaalin taajuusominaisuuksia. The preamplifier 21 is connected to the filtered, to limit the frequency characteristics of the analog signal. Suodatin 21 on kytketty analogia-digitaalimuuntimeen 22, joka muuntaa suodatetun analogisen signaalin digitaalisiksi näytteiksi. The filter 21 is connected to the analog-to-digital converter 22 which converts the analog signal from the filtered digital samples. Analogia-digitaalimuunnin 22 on kytketty keskusohjaimeen 26, joka käsittelee digitaalisia näytteitä ja tallentaa ne luku- ja kirjoitusmuistiin 28. Luku- ja kirjoitusmuisti on kytketty keskusohjaimeen 26. Keskusohjaimeen on kytketty digitaali-analogiamuunnin 23. Kuunneltaessa keskusohjain 26 ohjaa digitaaliset näytteet digitaali-analogiamuuntimelle 23. Digitaali-analogiamuunnin muuntaa kuunneltavan signaalin takaisin analogiseksi. The analog-to-digital converter 22 is connected to a central controller 26 which processes the digital samples and stores them in random access memory 28. The read and write memory is connected to the central controller 26. The central controller is connected to a digital-to-analog converter 23. While listening to the central controller 26 controls the digital samples of the digital-to-analog converter 23. The digital-to-analog converter converts the analog signal back to listen. Digitaali-analogiamuunnin 23 on yhdistetty muunnoskohinasuotimeen 24, joka suodattaa muunnoksesta aiheutuvan korkeataajuisen kohinan pois. The digital-to-analog converter 23 is connected to the muunnoskohinasuotimeen 24, which filters out the high frequency noise caused by the conversion away. Muunnoskohinasuodin on kytketty kuulokevahvistimeen 25, joka vahvistaa suodatetun signaalin. Muunnoskohinasuodin is connected to the headphone amplifier 25, which amplifies the filtered signal. Kuulokevahvistin on liitetty kuulokeliitäntään 7, johon liitettyjen ulkopuolisten kuulokkeiden avulla voidaan kuunnella sekä äänianturilta 2 tulevaa signaalia että aiemmin luku- ja kirjoitusmuistiin 28 tallennettuja ääninäytteitä. Headset amplifier is connected to the headphone jack 7 to which the connected external headphones to listen to the audio sensors and the two incoming signals and the previously stored in the read and write memory 28 sound samples. Keskusohjaimeen 26 on liitetty tiedonsiirtokytkentä 29, joka on kytketty tiedonsiirtovälineeseen 6. Tiedonsiirtokytkentä 7 98981 muuntaa sekä keskusyksikön digitaaliset signaalit käytettävän tiedonsiirtostandardin mukaisiksi ja ulkopuolisen tiedonsiirtostandardin mukaiset signaalit keskusyksikön digitaalisia signaaleja vastaaviksi.. Ohjausvälineet 5, joka sisältää rekisteröinninohjauspainikkeet, on kytketty keskusohjaimeen. Central controller 26 is connected to the transmission coupling 29 which is connected to the data carrier 6. Data Connection 7 98 981 converts and the communication standard used in digital signals to a central unit line and the signals of the external communication standard digital signals, a central processing unit to the corresponding .. The control means 5, which includes registration control buttons, is connected to the central controller. Laitteen ollessa toiminnassa keskusohjain tarkkailee ohjauspainikkeiden tiloja. In operation, a central controller monitors the control buttons spaces. Keskusohjaimeen on kytketty myös näyttö 4, jolla voidaan näyttää laitteen toimintatila sekä erilaisia tietoja ääninäytteistä. The central controller is also connected to a display 4 for displaying operation state of the device, as well as various information about the audio samples. Lisäksi keskusohjaimeen on kytketty pysyvä muisti 27, mihin on talletettuna keskusohjaimen toimintaohjelma, ja virranohjain 30, joka katkaisee sisäiseltä virtalähteeltä 10 (ei esitetty kuvassa) tulevan virransyötön laitteen ollessa pois päältä. In addition, the central controller is connected to a permanent memory 27, which is stored in the central controller action, and the power controller 30, which switches off the internal power source 10 (not shown) of the flow to pass when the device is turned off. Ulkopuolisen latauslaitteen liitäntä 8 on kytketty virranohjaimeen 30. The external charging device connector 8 is connected to the current controller 30.

Kuviossa 4 esitetty rekisteröintikytkentä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Figure 4 shows the registration switch can be implemented in several different ways. Esivahvistin 20, esisuodatin 21 ja analogia-digitaalimuunnin 22, voidaan valmistaa erillisistä komponenteista, kuten myös digitaali-analogiamuunnin 23, muunnoskohinasuodin 24 ja kuulokevahvistin 25. Yksinkertaisempi tapa on käyttää valmiita mikropiirejä, joissa on yhdistetty kyseiset toiminnalliset osat. The pre-amplifier 20, a pre-filter 21 and the analog-to-digital converter 22 may be manufactured as individual components, such as a digital-to-analog converter 23, muunnoskohinasuodin 24 and the headphone amplifier 25. A simpler way is to use existing integrated circuits, which are connected to these functional parts. Esimerkkejä tällaisista kaupallisesti saatavilla olevasta mikropiiristä ovat CS4215 ja TLC320AC01, joihin on integroitu tarvittavat vahvistimet, suodattimet ja muuntimet. Examples of such a commercially available integrated circuit and CS4215 are TLC320AC01, which is integrated with appropriate amplifiers, filters and converters. Lisäksi piireissä on valmiit sarjamuotoiset tietoliitännät, joiden kautta piirit ovat liitettävissä erilaisiin keskusohjaimiin. In addition, the circles are ready to serial data ports, through which the circuits are connected to various central controllers. Keskusohjaimena voidaan käyttää yleiskäyttöisiä mikrokontrollereita, kuten esimerkiksi 80C51, TMS7000 tai 68HC05 tai erityisesti digitaalisten signaalien prosessointiin tarkoitettuja ohjaimia, kuten TMS320-perheen prosessoreita. Central controller for general purpose microcontrollers, such as the 80C51 can be used as guides or TMS7000 68HC05 or a particular processing of the digital signals intended for, such as the TMS320 family of processors. Luku- ja kirjoitusmuistina ja pysyvänä muistina voidaan käyttää standardimuistipiirejä (SRAM, DRAM, Flash-RAM). The read and a write and a permanent memory of the standard memory chips (SRAM, DRAM, Flash RAM). Samoin tietoliikennekytkennän ja virranohjaimen toteuttamiseen on olemassa valmiita integroituja mikropiirejä (MAX232, MAX878, CS8130), jotka tarvitsevat toimiakseen lisäksi vain muutaman ulkopuolisen passiivisen komponentin. Similarly, there is a ready-made micro integrated circuits (MAX232, MAX878, CS8130) the implementation of the telecommunications switching and power control, which need to function in addition to a few external passive components. Asiantunteva alan ammattimies kykenee varmasti löytämään useita eri variaatioita rekisteröintikytkennän elektroniselle toteuttamiselle. Knowledgeable skilled in the art will certainly be able to find a number of different variations of the electronic registration circuit implementation.

Kuviossa 5 on esitetty tarkemmin laitteen ohjausvälineet. In Figure 5, the control means of the device in more detail. Ohjausvälineisiin kuuluvat esimerkiksi virtapainike 50, äänenvoimakkuuden vahvistuspainike 51, äänenvoimakkuuden vaimennuspainike 51, tiedonsiirtopainike 53, tiedonhakupainike 54, lisäpainike 55, äänityspainike 60, pysäytyspainike 61, toistopainike 62, taaksekelauspainike 63 ja eteenkelauspainike 64. Painettaessa virtapainiketta 50 ensimmäisen kerran keskusohjain ohjaa virranohjainta 30, joka kytkee virran laitteeseen ja aktivoi rekisteröintikytkennän muut. The control means such as a power button 50, the volume of the confirmation button 51, the volume mute button 51, transmission button 53, information retrieval button 54, the additional button 55, the record button 60, stop button 61, play button 62, taaksekelauspainike 63 and a fast forward button 64. Pressing the power button for the first 50 cycles of the central controller controls the power driver 30, which switches the device, and activates the registration of the other coupling. Vastaavasti painettaessa virtapainiketta 50 toisen kerran keskusohjain ohjaa virranohjainta, joka kytkee virran pois 8 98981 rekisteröintikytkennästä. Similarly, when the power button 50 a second time, the central controller controls the power controller that turns off the 98 981 8 rekisteröintikytkennästä. Aktiivisessa toimintatilassaan keskusohjain siirtää analogia-digitaalimuuntimelta 22 tulevat digitaaliset näytteet suoraan digitaali-analogiamuuntimelle 23, jolloin äänianturilta tuleva äänisignaali on kuultavissa laitteeseen liittettyjen kuunteluvälineiden, kuten esimerkiksi kuulokkeiden, avulla. In the active operating state, the central controller to transfer analog-to-digital converter 22 are digital samples into the digital-to-analog converter 23, wherein the audio signal from the audio sensors is audible device liittettyjen listening devices, such as headphones, form. Painettaessa äänenvoimakkuuden vahvistuspainiketta 51 lisätään äänenvahvistusta. Pressing the confirmation button 51 volume added to the sound amplification. Vastaavasti painettaessa äänenvoimakkuuden vaimennuspainiketta 52 vähennetään äänenvahvistusta. Similarly, pressing the hush volume 52 decrease the volume gain.

Äänen vahvistaminen voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Sound reinforcement can be accomplished in several different ways. Esimerkiksi käytettäessä integroitua mikropiirejä sekä esivahvistimen että ulostulovahvistimen vahvistusta voidaan säätää erikseen digitaalisesti. For example, in an integrated micro-circuits, and the pre-amplifier and output amplifier gain can be adjusted individually digitally. Toisaalta toteutettaessa esivahvistin ja kuulokevahvistin erillisistä komponenteista, voidaan suunnitella näihin vahvistimiin erillinen digitaalisesti kontrolloitava vahvistuskytkentä, jolloin vahvistusta voidaan säätää digitaalisesti keskusohjaimella. On the other hand the implementation of pre-amplifier, and a headphone amplifier separate components, these amplifiers can be designed to separate digitally controlled gain switching, whereby the gain can be controlled digitally by a central controller. Eräs tapa vahvistaa ääntä on kertoa digitaalisia näytteitä sopivalla kertoimella, jolloin muunnettaessa digitaaliset näytteet takaisin analogisiksi saadaan joko vahvistettu tai vaimenettu analoginen signaali riiippuen kertoimen suuruudesta. One way to establish your is to multiply the digital samples by an appropriate factor, wherein the conversion of the digital samples back to analog can be either fixed or vaimenettu analog signal riiippuen the magnitude of the coefficient. Kertominen voidaan suorittaa keskusohjaimella. Multiplication can be performed by a central controller.

Painettaessa ohjausvälineiden äänityspainiketta 60 keskusohjain tallentaa analogia-digitaalimuuntimelta 22 tulevat digitaaliset näytteet luku- ja kirjoitusmuistiin 28. Keskusohjain jatkaa näytteiden tallentamista, kunnes painetaan pysäytyspainiketta 61 tai kunnes ääninäytteelle varattu muistitila on täyttynyt. When pressing the recording button of the control means 60, the central controller stores the analog to digital converter 22 the digital samples come to the read and write memory 28, central controller continues to store samples until the pressure of the stop button 61 or the sound sample until an allotted memory space is full. Painettaessa toistopainiketta 62 keskusohjain lukee luku- ja kirjoitusmuistissa 28 olevia digitaalisia näytteitä ja siirtää ne digitaali-analogiamuuntimelle 23, jolloin ne muunnoksen 23, suodatuksen 24 ja vahvistuksen 25 jälkeen kuullaan kuulokeliitäntään liitettyjen kuulokkeiden avulla. Pressing the play button on the central controller 62 reads the read and write memory 28 of the digital samples and transfer them to digital-to-analog converter 23, wherein the conversion of 23, filtering 24 and 25 is consulted gain connected to the headphone jack headset. Keskusohjain jatkaa tallennetun ääninäytteen toistamista, kunnes painetaan pysäytyspainiketta 61 tai kunnes koko ääninäyte on toistettu. The central controller will continue to play stored audio sample till the stop button 61 or until all of the audio sample is played back.

Painettaessa ohjausvälineiden takaisinkelauspainiketta 63 keskusohjain siirtää äänitys- ja toistotapahtumassa käytettävän muistipaikan osoittanen osoittamaan edelliseen mustipaikkaan. Pressing the control means takaisinkelauspainiketta the central controller 63 to move recording and storage facility used for reproducing events show blueberry to show the previous location. Vastaavasti painettaessa eteenkelauspainiketta 64 siirretään vastaava osoitin osoittamaan seuraavaa muistipaikkaa. Similarly, the fast forward button is pressed, the corresponding cursor 64 is moved to the next memory location. Tällä tavalla jakamalla muistitila erillisiin muistipaikkoihin voidaan tallentaa useita eri ääninäytteitä käyttäen yhtä luku- ja kiijoitusmuistia. In this way, by dividing the memory space into separate memory locations can store a plurality of different sound samples using one of the read and kiijoitusmuistia.

Painettaessa ohjausvälineiden tiedonsiirtopainiketta 53 keskusohjain aloittaa tiedonsiirron ulkopuolisen tiedonkäsittelylaitteen kanssa käyttäen tiedonsiirtovälinettä 29. Samoin painettaessa tiedonhakupainiketta 54 keskusohjain siirtää digitaalista tietoa keskusohjaimen ja ulkopuolisen laitteen välillä. Pressing the button data transfer control means 53 of the central controller to start with the external information processing apparatus for data transmission using the data transmission means 29. Similarly, the retrieval key is pressed, the central controller 54 to transfer digital information between the central controller and the external device. Tiedonsiirtotapana voidaan käyttää 9 98981 standardoituja tiedonsiirtotapoja. Communication 9 98 981 The habit of standardized data transfer methods can be used. Lisäksi kuviossa 5 esitetyssä ohjauspainikkeiden sijoittelussa on esitetty lisäpainike 55, jolla voidaan toteuttaa muita toimintoja. In addition, the placement shown in Figure 5 is shown an additional control buttons button 55, which can be implemented in other functions. Esimerkiksi painettaessa lisäpainiketta 55 voidaan näyttää ääninäyte visuaalisesti näyttöpaneelilla ja muuntaa ohjauspainikkeiden toimintaa siten, että ohjauspainikkeiden avulla voidaan tarkastella ääninäytteen eri osia tai lisäpainike voi käynnistää ääninäytteen analyysin, jonka lopputuloksena näytöllä näytetään analyysin tulokset. For example, pressing the third button 55 may be displayed visually displays the audio display panel control buttons and converting operation so that the control buttons can be used to view the audio samples of different parts or additional button can start an audio analysis of the sample, the end result screen showing the analysis results.

Ergonomiaan ja muotoiluun erikoistunut alan ammattimies löytää varmasti ohjausvälineille useita eri variaatioita. Ergonomics and design specialist skilled in the art will certainly find the control means a number of different variations. Ohjauspainikkeina voidaan käyttää esimerkiksi taskulaskimista tai puhelimista tuttuja numero- ja ohjauspainikeryhmiä. A control button can be used, for example reckoner phones or known to the numeric button and the control groups. Riippumatta ohjausvälineiden sijoittelu- ja toteutustavoista keksinnön mukaisella laitteella on pystyttävä suorittamaan tarpeelliset ohjaus-ja rekisteröintitoiminnot. Regardless of the placement of the control means and ways of implementing the device according to the invention is capable of performing the necessary control and registration functions.

Tämän keksinnön mukaisesta laitteesta voidaan valmistaa useita erilaisia variaatioita. the device according to the present invention can be prepared in a number of different variations. Yksinkertaisimmassa ratkaisussa laite toimii eräänlaisena tietokoneen kaukosäätimenä. In the simplest solution the device acts as a remote control for your computer. Ohjausvälineinä voi olla esimerkiksi vain äänityspainike, ja rekisteröintikytkentä on korvattu äänianturilta, ulkopuoliselta kuulokkeilta ja äänityspainikkeelta tiedonsiirtovälineeseen tulevilla johtimilla. The control means can be, for example, a record button, and the registration switch has been replaced by audio sensors, external headphones and the data carrier äänityspainikkeelta the leads. Tiedonsiirtovälineenä käytetään johdinta. Communication the form of a wire.

Koska rekisteröintikytkentä sisältää vain passiivisia yhteyksiä, kaikki aktiivinen elektroniikka on ulkopuolisessa tiedonkäsittelylaitteessa, joka tässä tapauksessa on esimerkiksi äänikortilla varustettu mikrotietokone. Since the registration circuit contains only passive connections all the active electronics in a third information processing apparatus, which in this case is equipped with a sound card, for example, a microcomputer. Koska nykyiset tietokoneiden äänikortit sisältävät mikrofoni- ja kuulokeliitännät, niin laitteen äänianturi ja ulkopuoliset kuulokkeet liitetään tiedonsiirtovälineen välityksellä suoraan näihin liitäntöihin. Because the current computer sound cards include a microphone and a headphone jack, the sound sensor unit and external headphones are connected directly to the means of communication to these terminals. Lisäksi nykyisissä äänikorteissa on yleensä myös ohjausportti, jota normaalisti käytetään esimerkiksi peliohjaimen liittämiseen tietokoneeseen. In addition, the existing sound cards usually also a control gate, which is normally used for example for connecting the game controller to the computer. Tässä kytkennässä kyseistä ohjausporttia käytetään äänityspainikkeen ohjausignaalin välittämiseen tietokoneelle. In this connection the control port is used for transmitting a control signal to the recording button on your computer.

Laite toimii seuraavaksi esitetyllä tavalla. The device operates as shown in the following way. Tietokoneessa suoritetaan ohjelma, joka ohjaa äänikorttia ja äänitystapahtumaa. The computer execute a program that controls the sound card and recording the event. Ohjelma lukee jatkuvasti laitteen tiedonsiirtoliitännältä mikrofoniliitännälle tulevaa äänisignaalia ja syöttää sen takaisin ulkopuolisille kuulokkeille laitteen tiedonsiirtovälineen kautta. The program continuously reads the communication interface of the device from microphone incoming audio signal and feeds it back to the outer side of the headphone device through the communication means. Samoin ohjelma lukee äänityspainikkeen tilaa. Similarly, the program reads the recording button space. Kun käyttäjä painaa laitteen äänityspainiketta, ohjausportin tila muuttuu ja ohjelma aloittaa tulevan signaalin tallentamisen tietokoneen muistiin. When the user presses the record button on the device, the control gate state changes and the program start signal, via a computer memory. Tallentamista jatketaan, kunnes käyttäjä vapauttaa äänityspainikkeen. The recording continues until the user releases the record button. Ohjelmasta voidaan ohjata minne tuleva ääni tallennetaan, toistaa ja tarkastella visuaalisesti tallennettuja ääniä. The program can control where the incoming audio signal is recorded, played back and view the recorded sounds visually.

Edellä esitettyä yksinkertaisinta laiteratkaisua voidaan laajentaa modulaarisesti. The simplest solution to the above device can be extended modularly. Ensimmäiseksi laitteeseen voidaan lisätä muita rekisteröinninohjauspainikkeita, kuten 10 98981 toisto-, eteen- ja takaisinkelauspainikkeet. First, the device can be added to other rekisteröinninohjauspainikkeita, 10 98981 such as play, fast forward and takaisinkelauspainikkeet. Kun rekisteröintikytkentää lisäätään aktiivista elektroniikkaa, kuten äänianturin esivahvistin, tarvitaan lisäksi sisäinen virtalähde ja -painike. When the registration of the connection of more active electronics, such as a sound sensor preamplifier required in addition to the internal power supply and a button. Äänenvoimakkuussäätö saadaan lisäämällä kuulokevahvistin, joka on varustettu äänenvoimakkuuden säätimellä. Volume control is obtained by adding the headphone amplifier, which is provided with volume control. Kun halutaan laitteen tallentavan ja toistavan digitaalisesti ääntä ilman ulkopuolista tiedonkäsittelyvälinettä, kuten tietokonetta, tarvitaan rekisteröintikytkentää lisäksi esisuodatin, analogia-digitaali-muunnin, keskusohjain, digitaali-analogia-muunnin, muunnoskohinan suodin sekä luku- ja kirjoitusmuisti. When it is desired to record and reproduce digital audio apparatus without an external data processing device such as a PC, registration is required in addition to the pre-filter circuit, an analog-to-digital converter, a central controller, a digital-to-analog converter, a filter muunnoskohinan both the read and write memory. Tällöin analogiset äänet muunnetaan digitaalisiksi ja tallennetaan tallennusmuistiin. In this case, the analog sounds are converted to digital and stored in the storage memory. Toistettaessa tallennettuja ääniä äänet muunnetaan takaisin analogiksi ja ohjataan kuulokevahvistimelle. When playing back sounds recorded sounds are converted back to an analogue headphones amp and controlled. Toimintoja ohjaa keskusohjain. Functions are controlled by a central controller. Lopuksi runko-osaan voidaan liittää näyttö, jolloin voidaan tarkastella rekisteröintejä visuaalisesti. Finally, the frame part can be connected to the display to be viewed a visual registrations.

Vaikka keksinnöstä on esitetty vain eräitä laitesovelluksia, alan ammattimies voi hyvinkin keksiä lisätoteutusvaihtoehtoja, jotka silti kuuluvat patenttivaatimuksen piiriin. While the invention only some of the applications of the device is shown, those skilled in the art may well find further alternative embodiment which still fall within the scope of the claims. Edellä esitetyt kuviot ja selitykset eivät ole mitenkään tarkoitettu rajoittamaan keksinnöllisyyttä, vaan selventämään tässä esitettyä keksintöä. Figures and the explanations presented above are in no way intended to limit the inventive, but to clarify the present invention.

Il Il

Claims (10)

98981 98981
1. Kädessä pidettävä tutkittavassa kohteessa syntyvien äänien, kuten esimerkiksi ihmiskehon sydän- ja hengitysäänien, rekisteröimiseen ja audiovisuaaliseen esittämiseen tarkoitettu laite käsittäen kädessä pidettävän runko-osan (3) ja kuunteluosan (1), lisäksi mainittu runko-osa (3) sisältää äänenmuuntamisvälineet sähköiseksi signaaliksi (2), sähköisen signaalin rekisteröimisvälineet (9), rekisteröimistoimintojen ohjaamisvälineet (5) ja tiedonsiirtovälineet (6), tunnettu siitä, että mainittu kuunteluosa (1) ja mainittu runko-osa (3) ovat oleellisesti käytön kannalta yhtenäinen kokonaisuus siten, että koko laite on käytettävissä yhdellä kädellä ja mainitut rekisteröimistoimintojen ohjaamisvälineet (5) ovat nähtävissä oleellisesti samanaikaisesti rekisteröimispaikan yhteydessä. 1. A hand-held object under study origin of sounds, such as a human body, heart and breath sounds, to register and the device for the presentation of audio-visual further comprising said frame portion of the frame portion of the handheld (3) and listening means (1), (3) includes a äänenmuuntamisvälineet electrical signal (2) the electrical signal registering means for registering (9), rekisteröimistoimintojen the means for controlling (5) and communication means (6), characterized in that said listening means (1) and said body part (3) are substantially the use of a single entity, so that the entire device is available on one hand and said means for controlling the rekisteröimistoimintojen (5) can be viewed substantially simultaneously with the incorporation.
2. Vaatimuksessa 1 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainittu kuunteluosa (1) on liitetty mainittuun runko-osaan (3) käyttäen yhdysosaa (12), joka on järjestetty vaimentamaan akustisia värähtelyjä tarkoituksena estää häiriöäänien, kuten esimerkiksi runko-osan käsittelyäänien, kulkeutuminen runko-osasta kuunteluosaan. 2. recited in claim 1, characterized in that said listening means (1) is connected to said body (3) using a connecting part (12) which is arranged to absorb acoustic vibrations in order to prevent extraneous sounds, such as a body part handling sounds, migration of body section of the listening part.
3. Vaatimuksissa 1 tai 2 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainitut rekisteröimisvälineet (9) sisältävät digitaalisen muistivälineen (28), kuten esimerkiksi Flash-RAM luku-ja kiijoitusmuistin. 3. disclosed in claims 1 or 2, characterized in that said registering means for registering (9) include a digital memory device (28), such as Flash RAM read and kiijoitusmuistin.
4. Vaatimuksissa 1,2 tai 3 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainitut tiedonsiirtovälineet (6) toimivat langattomasti käyttäen tiedonsiirrossa esimerkiksi sähkömagneettista säteilyä, infrapunasäteilyä tai ultraääntä. 4. disclosed in claims 1,2 or 3, characterized in that said data transfer means (6) operate using wireless data transmission, for example, electromagnetic radiation, infrared radiation or ultrasound.
5. Vaatimuksissa 1, 2, 3 tai 4 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainitut rekisteröimisvälineet (9) sisältävät signaaliin liittyvien suureiden audiovisuaaliset esittämisvälineet, kuten esimerkiksi graafisen näytön (4). 5. in claims 1, 2, 3 or 4 in the device, characterized in that said registering means for registering (9) include related signal parameters of the audio-visual display means, such as a graphical display (4).
6. Vaatimuksissa 1, 2, 3, 4 tai 5 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainittuun rekisteröimisvälineisiin (9) on liidetty kuunteluvälineiden, kuten esimerkiksi kuulokkeiden, liitäntävälineen (7). 6. disclosed in claims 1, 2, 3, 4 or 5, characterized in that said registering means for registering (9) is liidetty listening devices, such as earphones, the connecting means (7).
7. Vaatimuksissa 1, 2, 3, 4, 5 tai 6 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainittu runko-osa (3) sisältää lisäksi sisäisen virtalähteen (10), kuten esimerkiksi uudelleen ladattavan 98981 akun tai alkaalipariston, joka on sähköisesti kytketty mainittuihin rekisteröimisvälineisiin (9). Of 7. 1, 2, 3, 4, 5 or 6 shows the device in claims, characterized in that said body (3) further includes an internal power source (10), such as a rechargeable battery or alkaline battery 98 981, which is electrically connected to said registering means for registering (9).
8. Vaatimuksissa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai 7 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainitun signaalin rekisteröimis- ja esittämistoimintojen ohjaamisvälineet (5) muodostavat tasokuvion. 8. disclosed in claims 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7, characterized in that said signal means for controlling the registration and esittämistoimintojen (5) form a planar pattern.
9. Vaatimuksissa 1, 2, 3, 4, 5, 6 tai 8 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainittujen rekisteröimis- ja esittämistoimintojen ohjausvälineisiin kuuluu vähintään tallennuspainike (60). 9. disclosed in claims 1, 2, 3, 4, 5, 6, or 8, characterized in that said registration and esittämistoimintojen control means comprises at least recording button (60).
10. Vaatimuksissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tai 9 esitetty laite, tunnettu siitä, että mainittujen rekisteröimis- ja esittämistoimintojen ohjausvälineisiin kuuluu lisäksi rekisteröintipaikan valintapainike (64). 10 shows in claims 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9, characterized in that said registration and esittämistoimintojen control means further includes registration of the select button (64). 98981 98981
FI945076A 1994-10-28 1994-10-28 A hand-held recorder audio visual stethoscope FI98981C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI945076A FI98981C (en) 1994-10-28 1994-10-28 A hand-held recorder audio visual stethoscope
FI945076 1994-10-28

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI945076A FI98981C (en) 1994-10-28 1994-10-28 A hand-held recorder audio visual stethoscope
AU37005/95A AU3700595A (en) 1994-10-28 1995-10-13 Handheld recording audio-visual stethoscope
EP19950934674 EP0788330A1 (en) 1994-10-28 1995-10-13 Handheld recording audio-visual stethoscope
PCT/FI1995/000568 WO1996013212A1 (en) 1994-10-28 1995-10-13 Handheld recording audio-visual stethoscope

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI945076A0 FI945076A0 (en) 1994-10-28
FI945076A FI945076A (en) 1996-04-29
FI98981B FI98981B (en) 1997-06-13
FI98981C true FI98981C (en) 1997-09-25

Family

ID=8541685

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI945076A FI98981C (en) 1994-10-28 1994-10-28 A hand-held recorder audio visual stethoscope

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0788330A1 (en)
AU (1) AU3700595A (en)
FI (1) FI98981C (en)
WO (1) WO1996013212A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001022883A1 (en) 1999-09-29 2001-04-05 Siemens Corporate Research, Inc. Multi-modal cardiac diagnostic decision support system and method
US6878117B1 (en) 1999-09-29 2005-04-12 Zargis Medical Corp. Handheld sensor for acoustic data acquisition
AU7845800A (en) * 1999-09-30 2001-04-30 Siemens Corporate Research, Inc. Handheld sensor for acoustic data acquisition
NO20002091A (en) * 2000-04-19 2001-10-22 Meditron As Electronic auscultation equipment sets
GB0022514D0 (en) * 2000-09-14 2000-11-01 Watmough David J Improved instrumentation for detection of bioacoustic signals and low level sounds
US8920343B2 (en) 2006-03-23 2014-12-30 Michael Edward Sabatino Apparatus for acquiring and processing of physiological auditory signals

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1008027A (en) * 1963-08-09 1965-10-22 Marconi Co Ltd Improvements in or relating to cardiophone arrangements
DE2453926C3 (en) * 1974-11-14 1981-08-27 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart, De
US4705048A (en) * 1983-08-11 1987-11-10 Vitacomm, Ltd. Vital signs monitoring system
US4723555A (en) * 1986-09-24 1988-02-09 L'air Liquide Multi-functional radio/wire stethoscopic apparatus
US4783813A (en) * 1986-12-24 1988-11-08 Lola R. Thompson Electronic sound amplifier stethoscope with visual heart beat and blood flow indicator
ES2022839B3 (en) * 1987-06-17 1991-12-16 Ming-Jeng Shue Electronic Instrument stethoscope.
DE3804616A1 (en) * 1988-02-13 1989-08-24 Schoeller Bernd Dipl Ing Stethoscope with device and method of recording, evaluating and displaying different biosignals
US5025809A (en) * 1989-11-28 1991-06-25 Cardionics, Inc. Recording, digital stethoscope for identifying PCG signatures
BR9303451A (en) * 1993-08-23 1994-04-05 Erler Von Erlea Dan Christian Improvements in or relating to Stethoscopes

Also Published As

Publication number Publication date
FI98981B (en) 1997-06-13
AU3700595A (en) 1996-05-23
WO1996013212A1 (en) 1996-05-09
FI945076D0 (en)
EP0788330A1 (en) 1997-08-13
FI945076A (en) 1996-04-29
FI945076A0 (en) 1994-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4783813A (en) Electronic sound amplifier stethoscope with visual heart beat and blood flow indicator
US20080076972A1 (en) Integrated sensors for tracking performance metrics
US4254302A (en) Electronic stethoscope
US4071694A (en) Stethoscope
US6852084B1 (en) Wireless physiological pressure sensor and transmitter with capability of short range radio frequency transmissions
US5489893A (en) Memory-type recording/playback device used by fitting a milk bottle
US4878501A (en) Electronic stethoscopic apparatus
US20060013079A1 (en) Playback system, headphones, playback apparatus and method, and recording medium and program for controlling playback apparatus and method
US3160708A (en) Electronic stethoscope
US20040220488A1 (en) Method and apparatus for physiological data acquisition via sound input port of computing device
US20080255430A1 (en) Portable device with biometric sensor arrangement
US6134331A (en) Electronic stethoscope
US6104820A (en) Musical massager
US20080137876A1 (en) Noise rejecting electronic stethoscope
US7175601B2 (en) Portable equipment for measuring and/or monitoring the heart rate
US20020003889A1 (en) Headphone device with improved controls and/or removable memory
US6941181B1 (en) Voice activated portable audio/video request, play and record system
US20170007198A1 (en) Physiological acoustic monitoring system
US20080146276A1 (en) Mobile Phone With A Stethoscope
US3790712A (en) Electronic stethoscope system
US20030028385A1 (en) Audio reproduction and personal audio profile gathering apparatus and method
US20010041845A1 (en) Stethoscope mouse
US20100119093A1 (en) Personal listening device with automatic sound equalization and hearing testing
WO2001097691A1 (en) Biophysical sensor
US20110096936A1 (en) Electronic stethoscope

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: LUKKARINEN, TOMMI SAKARI

BB Publication of examined application