FI98266C - Personal vital signs monitoring device - Google Patents

Personal vital signs monitoring device Download PDF

Info

Publication number
FI98266C
FI98266C FI945613A FI945613A FI98266C FI 98266 C FI98266 C FI 98266C FI 945613 A FI945613 A FI 945613A FI 945613 A FI945613 A FI 945613A FI 98266 C FI98266 C FI 98266C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
device
device according
characterized
measurement
comprises
Prior art date
Application number
FI945613A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI945613A (en
FI945613A0 (en
FI98266B (en
Inventor
Jukka Aihonen
Heikki Penttilae
Jouni Sirkiae
Pauli Tuominen
Original Assignee
Jukka Aihonen
Heikki Penttilae
Jouni Sirkiae
Pauli Tuominen
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jukka Aihonen, Heikki Penttilae, Jouni Sirkiae, Pauli Tuominen filed Critical Jukka Aihonen
Priority to FI945613 priority Critical
Priority to FI945613A priority patent/FI98266C/en
Publication of FI945613A0 publication Critical patent/FI945613A0/en
Publication of FI945613A publication Critical patent/FI945613A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI98266B publication Critical patent/FI98266B/en
Publication of FI98266C publication Critical patent/FI98266C/en

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
  • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
  • A61B5/683Means for maintaining contact with the body
  • A61B5/6831Straps, bands or harnesses
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
  • A61B5/0205Simultaneously evaluating both cardiovascular conditions and different types of body conditions, e.g. heart and respiratory condition
  • A61B5/02055Simultaneously evaluating both cardiovascular condition and temperature
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
  • A61B5/024Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate
  • A61B5/02438Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate with portable devices, e.g. worn by the patient
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/145Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue
  • A61B5/1455Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters
  • A61B5/14551Measuring characteristics of blood in vivo, e.g. gas concentration, pH value; Measuring characteristics of body fluids or tissues, e.g. interstitial fluid, cerebral tissue using optical sensors, e.g. spectral photometrical oximeters for measuring blood gases
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
  • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
  • A61B5/00Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes; Identification of persons
  • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
  • A61B5/7203Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal
  • A61B5/7207Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal of noise induced by motion artifacts
  • A61B5/721Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes for noise prevention, reduction or removal of noise induced by motion artifacts using a separate sensor to detect motion or using motion information derived from signals other than the physiological signal to be measured

Description

98266 98266

HENKILÖKOHTAINEN ELINTOIMINTOJEN SEURANTALAITE PERSONAL LIFE SUPPORT MONITORING DEVICE

Keksinnön kohteena on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu, mukana kannettava eli ambulatorinen laite, joka seuraa ja mittaa kantajansa elintoimintoja ei-invansiivisesti. The invention is intended for personal use with a portable ambulatory device that monitors and measures the vital functions of the wearer's non-invansiivisesti. Laite mittaa pääasiassa kantajansa veren happisaturaatiota 5 (happikylläisyyttä) sekä mahdollisesti muita elintoimintoja. The device measures the blood oxygen saturation of the applicant 5 (oxygen saturation), and optionally other vital functions. Laite on mittausantureiden lisäksi varustettu muistilla ja tiedonkäsittely-yksiköllä. The device is further provided with measuring sensors, memory and data processing unit. Laite voi edelleen olla varustettu näytöllä ja/tai hälyttimellä. The apparatus may further be equipped with a display and / or alarm.

Ihmisen elintoimintojen seurantaan on kehitetty monia 10 erilaisia laitteita. the monitoring of human physiological functions 10 many different devices have been developed. Sairaalaympäristössä käytettävät laitteet ovat yleensä kiinnitetty potilaaseen, jolloin potilaan tilasta saadaan jatkuvasti reaaliaikaisesti tietoa. Equipment used in the hospital environment, usually attached to the patient, wherein the patient is obtained continuously in real-time information. Toisen ryhmän muodostavat helposti liikuteltavat laitteet, joiden avulla mittaus suoritetaan tarvittaessa. The second group consists easily movable equipment for the measurement to be performed if necessary.

15 Jälkimmäisiä laitteita voidaan käyttää myös kotona ja kantaa mukana. 15 The latter devices can also be used at home and carry around. Esimerkkinä voidaan mainita tavallinen lämpömittari. For example, the standard display. Kiinteästi potilaaseen kytkettyjen sairaala-laitteiden etuna on jatkuvan mittauksen mahdollistama tietojen pitkäaikainen kerääminen ja mahdollisuus varoittaa 20 elintoimintojen häiriöistä. The advantage is closely connected to the patient, hospital equipment is made possible by the continuous measurement of long-term data gathering and early warning capacity 20 disorders of vital functions. Sairaalalaitteiden epäkohtana on se, että ne sitovat potilaan vuoteeseen tai ainakin laboratoriotilaan laitteen läheisyyteen. Medical devices have the disadvantage that they bind to the bed of the patient, or at least with laboratory space in the vicinity of the device.

On myös kehitetty ambulatoriseen käyttöön tarkoitettuja, elintoimintoja jatkuvasti rekisteröiviä laitteita. It has also been developed, vital signs continuously registering devices for use by ambulatory. Esimerk-25 kinä sellaisesta voidaan mainita kansainvälisessä patenttijulkaisussa W0 93/16636 kuvattu rannekkeeseen kytketty laite, joka käsittää antureita mm. EXAMPLES 25 of such an example may be mentioned international patent publication W0 93/16636 disclosed a bracelet connected to a device which comprises sensors for example. ihon lämpötilan ja sähkönjohtavuuden, sydämen sykkeen sekä käden liikkeiden mittaamiseksi. measuring the skin temperature and electrical conductivity, heart rate and hand movements. Laite käsittää edelleen radiolähettimen, 30 joka on yhteydessä erillään olevaan vastaanottimeen. The device further comprises a radio transmitter 30 which is spaced apart from the connection to the receiver. Tämä rannekelaite ei kuitenkaan käsitä mitään oksimetriä eli laitetta happisaturaation mittaamiseksi. This, however, does not comprise any rannekelaite oximeter is a device for measuring the oxygen saturation. Tämä on ilmeinen puute, koska tietyissä tilanteissa happisaturaation mittaaminen on tärkeämpää kuin esim. kehon lämpötilan tai pulssin 2 98266 mittaaminen. This is an obvious lack, because under certain circumstances the measurement of oxygen saturation is more important than eg. Body temperature or pulse 2 98 266 Measurement.

Patenttijulkaisussa US 5,275,159 kuvataan uniapnean diagnostisointiin tarkoitettu kannettava laite potilaan sydämen lyöntitiheyden ja veren happisaturaation seurantaan. U.S. Patent 5,275,159 discloses a portable apparatus for the diagnosis of sleep apnea for monitoring the oxygen saturation of the patient's heart rate and blood. Tässä 5 käytetty oksimetri on tavanomaista tyyppiä, joka perustuu sormen läpi menneen valon mittaamiseen. As used herein, the oximeter 5 is of conventional type, which is based on the finger to measure the transmitted light. Oksimetriratkaisun ja muidenkin komponenttien ratkaisun takia tämä laiteko-konaisuus kuitenkin rajoittaa merkittävästi henkilön normaalia elämää. However, due to Oksimetriratkaisun and other components of this solution laiteko-package that significantly limit the person's normal life. Tämän takia sitä ei voida pitää varsinaisena 10 ambulatorisena laitteena, jota henkilö voisi käyttää pitempää aikaa häiritsemättä sen normaalia elämää. For this reason, it can not be considered a 10 ambulatory device for which a person could use a longer time without disturbing the normal life.

Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä esitetyt ongelmat ja aikaansaada uusi ambulatoriseen käyttöön tarkoitettu elintoimintojen seurantalaite, jolla ei ole ennes-15 tään tunnettujen laitteiden rajoituksia. This invention is to eliminate the above problems and to provide a new vital signs monitoring device for ambulatory use, which does not Ennes 15 to restrictions of known devices.

Keksinnön tunnusmerkit ilmenevät patenttivaatimuksesta 1. features of the invention are given in claim 1.

Veren happisaturaation mittaaminen on nykyisillä laitteilla hankalasti toteutettu, eikä sen jatkuvan mittauksen tarpeellisuutta ole ilmeisesti täysin ymmärretty. measurement of blood oxygen saturation current equipment is awkwardly executed, or the necessity for the continuous measurement not appear to have fully understood. Tietyille 20 ihmisryhmille (esimerkiksi pienet lapset ja uniapneapoti-laat) happisaturaation mittaaminen ja seuranta on kuitenkin joissakin tilanteissa erityisen tärkeää. 20 For certain groups of people (such as young children and patients with sleep apnea-bo) measurement and monitoring of oxygen saturation is, however, in some situations, especially important. Keksinnön mukaisella laitteella edellä mainitut epäkohdat voidaan korjata. the device according to the invention, the above-mentioned disadvantages can be remedied. Keksinnön mukainen laite on kevyt yhtenäinen kokonaisuus, 25 jota voidaan helposti kantaa mukana, ja joka silti jatkuvasti mittaa ja tallettaa muistiin kantajansa elintoimintoja. The device according to the invention is a lightweight uniform package 25 can be easily carried around, and yet which continuously measures and stores in memory the wearer's vital functions. Keksinnön mukainen laite voidaan erityisen sopivasti sijoittaa ranteeseen, jolloin laitteen käyttö ei poikkea tavallisen rannekellon käytöstä. The device according to the invention can be particularly suitably placed on the wrist, wherein the actuator does not differ from the use of an ordinary wristwatch. Laitteen kaikki anturit, 30 tiedonkäsittely- ja tallennuspiirit, virtalähde sekä muut tarvittavat komponentit sijaitsevat yhtenäisessä laiteko-konaisuudessa. all of the sensors of the device, 30 data processing and storage circuitry, power supply and other necessary components are located in the single-laiteko totality.

Keksinnön mukaista laitetta voidaan käyttää hyvin moniin 3 98266 tarkoituksiin ja tärkeimmät sovellutusalueet esitetään seuraavassa: the device according to the invention can be used for very many purposes 3 98 266, and the main application areas are shown below:

Uniapneasyndroomatutkimus Sleep apnea syndrome research

Uniapnea (obstructive sleep apnea syndrome, lyhennettynä 5 OSAS) eli uniaikainen hengityskatkosyndrooma on viime vuosina noussut erääksi lääketieteellisen unitutkimuksen keskeiseksi kohteeksi. Sleep apnea (obstructive sleep apnea syndrome, abbreviated as 5 OSAS), which in recent years uniaikainen apnea syndrome has become one of the medical sleep research as a key target. Tutkimuksen edistyessä on käynyt ilmi, että kyseessä on todellinen kansantauti. The study progressed, it has become apparent that there is a real national chronic. Aikuisväestöstä 1 - 2 % (työikäisestä miesväestöstä jopa 3 - 5 %) ja 10 lapsista noin 5 % potee jonkinasteista uniapneaa. Of the adult population 1 to 2% (of the male population of working age up to 3 to 5%) and about 5 to 10% of children suffering from some form of sleep apnea. Vaikea-asteisena tauti merkitsee sekä keskushermoston, keuhkojen että verenkierron huomattavaa kuormitusta ja siten monenlaisia välittömiä ja kroonisia terveys-, turvallisuus- ja sosiaaliriskejä. Severe disease represents a significant load, and central nervous system, the lungs and the bloodstream and therefore a wide range of acute and chronic health, safety and social risks. Hoitamattomana lasten uniapneasyndrooma 15 saattaa johtaa vakaviinkin seurauksiin, jopa keskushermos-tovaurioihin. Left untreated, sleep apnea syndrome in children 15 may lead to serious consequences, even keskushermos-tovaurioihin.

Uniapneasyndroomaa voidaan tutkia nk. unipatjalla, joka rekisteröi ruumiin, sydämen ja keuhkojen liikkeet. Uniapneasyndroomaa to examine the so-called. Unipatjalla, which registers body movement of the heart and the lungs. Uniap-neatutkimuksiin on ilmeinen tarve liittää veren happikyl-20 Iäisyyden mittaaminen. Uniap-neatutkimuksiin is an obvious need to connect the blood happikyl-20 Measurement of eternity. Epäiltäessä lapsella uniapneasyndroomaa olisi hyvä aina suorittaa uniaikaisen hengitystoiminnan pitkäaikaisrekisteröinti (Matti Erkinjuntti, Markku Partinen & Heikki Lang: "Obstruktiivinen uniapneasyndrooma", KIASMA, Turku 1990). In case of suspected child uniapneasyndroomaa would be a good idea to always carry out uniaikaisen respiratory function pitkäaikaisrekisteröinti (Matti Erkinjuntti, Markku Partinen & Heikki Lang: "Obstructive sleep apnea syndrome", KIASMA, Turku, Finland 1990). Keksinnön mukaisella laitteella 25 saadaan näin ollen arvokasta lisätietoa uniapneatutkimuk-seen ja laitteella voidaan valvoa uniapneapotilaiden tilannetta . 25 device of the invention thus provides valuable information uniapneatutkimuk, and the device can be used to monitor the situation in sleep apnea patients.

Kätkytkuolemien tutkimus ja niiden ehkäisy Kätkytkuolema (sudden infant death syndroma, lyhennettynä 30 SIDS) on alle yksivuotiaan lapsen yhtäkkinen selittämätön kuolema. Sudden infant death syndrome research and the prevention of Sudden Infant Death Syndrome (sudden infant death syndrome, abbreviated as 30 SIDS) is the sudden unexplained death of children under one year old child. Kätkytkuolemien tutkiminen on vaikeaa, koska kuolemat tapahtuvat huomaamattomasti enimmäkseen aamuyöllä, jolloin lasta ei tarkkailla. Examination of sudden infant death syndrome is difficult because the deaths occur mostly unnoticed in the early hours, when children do not observe. Keksinnön mukainen laite voi 4 98266 olla avuksi kätkykuoleraan syiden selvittämisessä, koska laite rekisteröi tapahtumat muistiin myöhempää analyysia varten. The device according to the invention can be of help 4 98 266 kätkykuoleraan determining the causes, as will record the event for later analysis. Tämä mahdollistaa laajapohjaisen tutkimuksen kohtuukustannuksiin . This allows an affordable cost broad-based research.

5 Alan tutkimuksissa (Pertti Rintahaka: "Sudden infant death syndrome in Finland in 1969-80. An Epidemiological Study". Lääkintöhallituksen julkaisuja. Sarja Tutkimukset 3/1985, Helsinki 1985) kätkytkuolemien syyksi epäillään hengityksen pysähtymistä. 5 studies Alan (Pertti Chest Haka: ".. Sudden infant death syndrome in Finland in 1969-80 An Epidemiological Study" The Medical Research publications Series 3/1985, Helsinki. 1985) attributed to sudden infant death syndrome is suspected respiratory arrest. Koska keksinnön mukaisella laitteella tark-10 käillään veren happikylläisyyttä on mahdollista sen avulla havaita lyhytkin hengityskatkos. Since the device according to the invention käillään AM-10, it is possible to detect by means of a brief period of apnea blood oxygen saturation. Laitteesta on näin ollen apua kätkytkuolemien ehkäisyssä, koska laite huomattuaan hengityksen estyvän tai loppuvan voi havahduttaa hälytyksellään lapsen ja sen huoltajat. The device is, therefore, help in the prevention of sudden infant death syndrome, because the device after noticing the breath of inhibition, or to end the alarm can wake the child and its parents.

15 Terveydentilan seuranta 15 Health surveillance

Keksinnön mukainen laite voi sairaan tai vanhuksen turvana kerätä jatkuvasti tietoa kantajansa terveydentilasta. ill or elderly people hope the device according to the invention can continuously collect information about the state of health of the wearer. Sairauskohtauksen sattuessa se voi tehdä hälytyksen myös puhelimitse. In case of illness a scene, it can trigger an alarm by telephone. Laite voi antaa ennakkotiedon sairauskohtauk-20 sesta työntekijöille, joiden sairauskohtaus saattaa aiheuttaa vaaratilanteita. The device may provide preliminary information sairauskohtauk-20 of the employees whose disease scene may lead to hazardous situations.

Potilastarkkailu patient monitoring

Sairaalassa keksinnön mukaista laitetta voidaan käyttää jatkuvaan potilaiden terveydentilan seurantaan myös teho-25 osaston ulkopuolella. The hospital device according to the invention can be used for continuous monitoring of patients' health status of the power outside the compartment 25. Lisäksi laite soveltuu käytettäväksi väliaikaisissa ja/tai heikosti varustetuissa sairaaloissa (kenttäsairaalat ja kehitysmaiden sairaalat). Furthermore, the device is suitable for use in temporary and / or poorly-equipped hospitals (field hospitals and developing countries, hospitals).

Keksintöä selostetaan seuraavassa viittaamalla oheisiin kuvioihin, joissa 30 Kuvio 1 esittää kaaviomaisesti keksinnön mukaisen laitteen perustoiminnot 5 98266 The invention will be described below with reference to the accompanying drawings in which 30 Figure 1 shows schematically the basic functions of the device according to the invention 5 98 266

Kuvio 2 esittää keksinnön mukaisessa laitteessa käytetyn happisaturaatioanturin periaatteellista toimintaa Figure 2 shows the operating principle of happisaturaatioanturin used in the device according to the invention,

Kuvio 3a esittää keksinnön mukaista laitetta rannekkeeseen sovitettuna 5 Kuvio 3b esittää kuvion 3a mukaisen laitteen ihoa vasten sijoitettavan puolen Figure 3a shows a device according to the invention arranged in a wristband 5. Figure 3b shows the Figure 3a against the skin of the device according placed side

Kuvio 4 esittää oksi- ja deoksihemoglobiinin absorptio-käyrät Figure 4 shows the oxy- and deoxyhemoglobin absorption curves

Kuvio 5 esittää happisaturaatioanturin koekytkennän piiri-10 kaavion Figure 5 shows a happisaturaatioanturin trial connection circuit 10 of Scheme

Kuvio 6 esittää koehenkilön veren happisaturaation laskua ajan funktiona puristussiteellä puristamalla Figure 6 shows a drop in blood oxygen saturation of the subject as a function of time-compressing puristussiteellä

Kuvio 7 esittää koehenkilön veren happisaturaation laskua ajan funktiona hengitystä pidättämällä 15 Figure 7 shows a decrease in the subject's blood oxygen saturation, respiration as a function of time by retaining 15

Kuviossa 1, jossa esitetään kaaviomaisesti keksinnön mukaisen laitteen komponentteja erään suoritusmuodon mukaan, nähdään vasemmalla happisaturaatioanturi 1 ja lämpötila-anturi 2 sekä muut mahdollisesti lisättävät anturit 3. Figure 1 schematically shows the components of the device according to the invention, an embodiment, shown on the left happisaturaatioanturi 1, and a temperature sensor other sensors may be added to two, and three.

20 Happisaturaatioanturi mittaa optisesti veren hemoglobiinin happipitoisuutta ja lämpötila-anturi kehon lämpötilaa. 20 Happisaturaatioanturi optically measuring the blood hemoglobin oxygen concentration and the temperature of the sensor body temperature. Mittaussignaalit muunnetaan digitaaliseen muotoon AD-muun-timella 4. Signaalinkäsittelypiiri 5 vastaanottaa, vertailee ja analysoi antureista saatavan mittaustiedon, tarkkai-25 lee annettujen hälytysrajojen ylittymistä, ja antaa tarvittaessa signaalin hälyttimelle 6. Laite tallentaa mittaus-tiedot muistiin 7 aikajärjestyksessä. The measurement signals are converted to digital form by analog-to--writer 4. The signal processing circuit 5 receives, compares and analyzes obtained from the sensors of the measurement data, observer-25 lee of the warning limits being exceeded, and, if necessary signal to the alarm 6. The apparatus stores the measuring data in the memory 7 in chronological order. Talletettavat tiedot koodataan ja kompressoidaan muistikapasiteetin säästämisek-• si. The information to be recorded is encoded and compressed by the memory capacity of brevity • si. Mittaus suoritetaan tietyin väliajoin muistin ja ener- 30 gian kulutuksen minimoimiseksi. The measurement is performed at certain intervals in order to minimize the energy consumption of the memory 30, and strategy. Laitteesa oleva ajastin 8 lyhentää mittausväliä tarvittaessa, esimerkiksi havaitessaan poikkeaman normaaleista elintoiminnoista. The timer their device 8 to shorten the measurement interval, if necessary, for example, the normal body functions of detection of the deviation. Muistissa olevat tiedot voidaan purkaa tarkempaa analyysia varten mikrotietokoneelle PC-liitännän 9 kautta. The stored data can be decrypted for further analysis by a microcomputer of the PC interface 9. Tämä mahdollistaa 6 98266 henkilön elintoimintojen pitkäaikaisen seurannan. This allows for long-term monitoring of vital signs 6 98266 person. Mittaustulokset ja hälytyksen syy ovat luettavissa näytöltä 10. The measurement results and the cause of the alarm can be read from the display 10.

Kuviossa 2 nähdään keksinnön mukaisessa laitteessa käytetyn happisaturaatioanturin periaatteellinen toiminta. Figure 2 shows the operating principle of happisaturaatioanturin used in the device according to the invention. Tämä 5 happisaturaatioanturi perustuu ihonalaisesta kudoksesta 11 ja verisuonista 12 heijastuvan valon muutosten mittaamiseen. This 5 happisaturaatioanturi based on the subcutaneous tissue 11 and the blood vessels to measure the changes in the reflected light 12. Valonlähde/valonlähteet 13 ja vastaanotin/vastaanott-imet 14 voivat tässä ratkaisussa sijaita ihon pinnalla 15 samalla puolella mitattavaa kudosta sekä samassa tasossa, 10 mikä mahdollistaa helposti mukana kannettavan oksimetrin toteuttamisen. The light source / light sources 13 and the receiver / receiver 14 may suck in this solution located on the surface of the skin 15 at the same side of the tissue to be measured, and in the same plane 10 which allows easy implementation with a portable oximeter. Vaikka tämäntapainen heijastuvan valon mittaukseen perustuva oksimetri sinänsä on ennestään tunnettu, ei kirjallisuudessa ole esitetty, että sitä voitaisiin käyttää ambulatorisissa laitteissa tämän keksinnön 15 mukaisesti. Although this type of measurement based on the reflected light of the oximeter itself is well known, the literature is not indicated, that it could be used in ambulatory devices 15 in accordance with the present invention.

Kuvioissa 3a ja 3b nähdään keksinnön mukainen näytöllä 10 varustettu laite rannekkeeseen sovitettuna. Figures 3a and 3b are seen on the screen equipped with the device 10 according to the invention arranged in a wristband. Rannekkeen suljin 16 voi myös toimia laitteen käynnistyskatkaisijana siten, että laite käynnistyy, kun se sijoitetaan iholle ja 20 lukitaan sulkimen avulla. Wrist shutter 16 may also act käynnistyskatkaisijana device so that the device starts up, when placed on the skin 20 and is locked in the closure means. Vastaanottimet 14 sijaitsevat laitteen kotelon pohjaosassa. The receivers 14 are located on the bottom of the device housing. Valonlähde 13 voidaan rakentaa niin, että se sisältää tarvittavat komponentit usean eri aallonpituuden lähettämiseksi. The light source 13 can be constructed so that it contains the necessary components for sending several different wavelengths. Kun laite on käytössä, se tarkkailee ihon pinnalla olevien antureiden sijoittumis-25 ta, mikä estää virhehälytyksen antureiden ollessa sopimattomassa asennossa. When the device is activated, it monitors the placement of the sensors on the surface of the skin 25, which will prevent the error alarm sensors of an inappropriate position.

Veren happisaturaation mittaaminen measurement of blood oxygen saturation

Veren happisaturaatio eli happikylläisyys tarkoittaa sitä hapen suhteellista määrää, jonka veri mittaustilanteessa 30 sisältää enimmäissitomiskykyynsä nähden. The blood oxygen saturation, or the oxygen saturation refers to the relative amount of oxygen, which is the measurement of blood 30 includes respect enimmäissitomiskykyynsä. Veren kuljettamasta hapesta kulkee hemoglobiinin mukana 98.5 %. Blood flow of oxygen passes the hemoglobin with 98.5%. Happisaturaatio mitataan oksimetrillä, joka optisesti määrittää oksihemoglobiinin ja deoksihemoglobiinin osuuksien suhteet. Oxygen saturation measured by oximetry, which optically determines the ratios of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin units. Hemoglobiinia, johon on sitoutunut happea nimitetään oksi- 7 98266 hemoglobiiniksi (Hb02) ja hapen luovuttanutta hemoglobiinia deoksihemoglobiiniksi (Hb). The hemoglobin, which is bonded an oxygen-called oxy-7 98 266 hemoglobin (Hb02) and oxygen luovuttanutta deoxy-hemoglobin (Hb). Kuviossa 4 on esitetty oksi-hemoglobiinin 17 ja deoksihemoglobiinin 18 absorptiokäyrät. In Figure 4, oxy-hemoglobin and deoxy-Hb 17 18 The absorption curves are shown. Kuviosta ilmenee selvä (noin kahdeksankertainen) ero oksi-5 hemoglobiinin ja deoksihemoglobiinin absorptiokertoimien välillä 655 nm valon aallonpituudella. The figure shows a clear (about eight times) the difference between oxy-hemoglobin and deoxy-5-absorption of 655 nm light wavelength. Happisaturaation pieneneminen lisää valon absorboitumista em. aallonpituudella . Oxygen saturation, the reduction increases the light absorption effect. Wavelength.

Happisaturaatiomittauksen kalibrointi 10 Absorptiokäyrien leikkauskohtaa vastaavaa aallonpituutta voidaan käyttää laitteen kalibroinnissa. Calibration Happisaturaatiomittauksen absorption curve 10 corresponding to the intersection of the wave length can be used for the calibration of the device. Koska em. leikkauspisteessä oksihemoglobiinin ja deoksihemoglobiinin absorptiokerroin on sama, riippuu ko. Since the above. Intersection of oxyhemoglobin and deoxyhemoglobin absorption coefficient is the same, depends on the question. aallonpituudella tapahtuva kokonaisabsorptio pelkästään alla olevan kudoksen 15 laadusta. IN THE EVENT OF wavelength of the total absorption of the tissue just below 15 quality. Happisaturaatioanturi voidaan myös kalibroida käyttämällä toisena aallonpituutena jotain aallonpituutta 800 nm:n ja 1000 nmsn välillä ja soveltamalla pulssioksi-metriperiaatetta. Happisaturaatioanturi can also be calibrated using the second wavelength of any wavelength of 800 nm between 1000 and nmsn and applying the principle of pulsion-meter. Valitsemalla sopivat lähetysaallonpituu-det ja tarkkailemalla näiden absorboitumista toisiinsa 20 nähden saadaan veren happisaturaatio-arvo, joka on suurella tarkkuudella riippumaton mittauskohdasta ja sen alla olevan kudoksen laadusta. suitable lähetysaallonpituu-det selecting and monitoring the absorption of 20 is obtained with respect to each other, the value of the oxygen saturation of blood, the high accuracy independent of the measuring point and the quality of the underlying tissue. Jos vastaanottimia on useita, voidaan niiden kesken suorittaa vertailu luotettavamman mittaustuloksen saamiseksi. If there are several receivers, they can be carried out between the reference to obtain more reliable measurement result. Esimerkiksi käytettäessä kolmea vastaan-25 otinta, jotka on sijoitettu valonlähteen ympärille, voidaan yhden vastaanottimen mittaustulos havaita virheelliseksi, jos se poikkeaa merkittävästi kahden muun vastaanottimen antamista mittaustuloksista ja jättää huomiotta hapen saturaatiota laskettaessa. For example, when three of otinta-25, which is disposed around the light source to a single receiver to detect as incorrect measurement result, if it differs significantly from the other two measurement results of the administration of the receiver and ignored in the calculation of oxygen saturation. Pulssioksimetreissä on usein 30 ongelmana anturin huonosta sijoituksesta aiheutuva signaalin amplitudin pienuus. 30 is a pulse oximeter is often a problem due to poor placement of the sensor signal amplitude to the small size. Usean vastaanottimen toteutuksella voidaan signaali ottaa niistä vastaanottimista, joista saadaan riittävän suuri amplitudi. Multiple signal receiver, the implementation may take the receivers from which a sufficiently large amplitude.

Seuraavassa kuvataan happisaturaatioanturin koemittauksia. The following describes the happisaturaatioanturin test measurements.

8 98266 8 98266

Kuviossa 5 nähdään happisaturaatioanturin koekytkennän piirikaavio LED:llä sekä yhdellä fotodiodilla ja vahvistimella. Figure 5 shows a circuit diagram of happisaturaatioanturin trial connection with LEDs and a single photodiode and an amplifier. Mittauslaitteistona oli happisaturaatioanturi ja volttimittarina käytetty yleismittari. The measuring equipment was happisaturaatioanturi and multimeter used as a voltmeter. Happisaturaatioantu-5 ri rakennettiin kolmesta fotodiodista ja yhdestä LED:stä. Happisaturaatioantu 5-bis- constructed from three and one photodiode of an LED. LED:n aallonpituus on 655 nm. LED's wavelength is 655 nm. Kullekin fotodiodille on oma vahvistinyksikkö, joka koostuu yleiskäyttöisestä operaatiovahvistimesta (μΑ741) ja kuvion 5 mukaisesta vastuskyt-kennästä. Each photodiode has its own amplifier, which consists of a general purpose operational amplifier (μΑ741) and vastuskyt-kennästä of Figure 5. Kytkennässä operaatiovahvistimien -V-tulot on 10 kytketty maajohtimeen ja +V-tulot +5 V:n jännitteeseen. The circuit operational amplifiers -V inputs are connected to the ground conductor 10 and V inputs V + 5 in the voltage. Vahvistimien antojen arvot vaihtelevat n. 4.7 V:n (anturi valaistu lampulla) ja noin 2.2 V:n (minimiarvo, kun anturi on ihoa vasten ja LED on päällä) välillä. The amplifier outputs of the values ​​ranging from 4.7 V. Range (minimum value when the sensor is against the skin and the LED is turned on), the sensor (sensor lit lamp) and about 2.2 V. Käytetyn yleismittarin resoluutio on tällä jännitealueella 1 mV ja tark-15 kuus ±0.3 %. Spent multimeter resolution is in this voltage range of 1 mV and a 15 am-efficiency ± 0.3%. Volttimittarin lukeman laskiessa veren hap-pisaturaatio vähenee. The voltmeter reading drops of blood hap pisaturaatio reduced.

Veren happisaturaatiomittaukset suoritettiin koehenkilön ranteesta. Blood happisaturaatiomittaukset carried out in the subject's wrist. Happisaturaatiota vähennettiin kahdella tavalla: puristamalla puristussiteellä käsivarresta ja pidättämällä 20 hengitystä. Oxygen saturation was reduced in two ways: squeezing the puristussiteellä arm 20 and arresting breathing. Mittaustulokset on esitetty graafisesti kuviossa 6 (puristussiteellä puristamalla) ja kuviossa 7 (hengitystä pidättämällä). The measurement results are shown graphically in Figure 6 (puristussiteellä extrusion) and Figure 7 (a deduction of breath). Kuvioissa on y-akselilla esitetty yhden anturivahvistimen antojännite, jonka muutokset vastaavat veren happisaturaation muutoksia. The figures show one of the sensor output voltage of the amplifier, which changes correspond to changes in blood oxygen saturation in the y-axis. Lisäksi nuolilla 25 on osoitettu ajankohdat, jolloin puristus on lopetettu tai hengitystä jatkettu. In addition, the arrows 25 are shown the periods during which the press is stopped or continued breathing.

Keksinnön mukaiseen laitteeseen voidaan myös lisätä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: Lämpötilan mittaus 30 Lämpötila voidaan mitata termistorilla, jonka resistanssin vaihtelut muutetaan vahvistinkytkennällä jännitteen vaihteluiksi, jotka edelleen ohjataan tarkkailupiiriin. the device according to the invention can also be added to one or more of the following measurements: measurement temperature 30 Temperature can be measured by a thermistor, which changes resistance of the amplifier arrangement is changed voltage variations, which are still controlled by the monitoring circuit.

Pulssimittaus 9 98266 Pulse measurement 9 98266

Pulssimittaus tapahtuu joko optisesti pulssioksimetrillä tai mittaamalla verisuonten laajentumisen aiheuttaman paineen vaihteluita ihon pinnalta. The measurement is a pulse oximeter either optically or by measuring the pressure variations caused by expansion of blood vessels of the skin surface. Paineen vaihtelut voidaan mitata ihon pintaan painetusta kammiosta tai käyttä-5 mällä paineen muutoksille herkkää elektreettistä kalvoa. The pressure fluctuations can be measured on the skin surface or the printed chamber 5 by use of pressure-sensitive to changes in the electret film. Pulssimittaus suoritetaan ottamalla monta näytettä tiheästi hetken, esim. viiden sekunnin ajan. Pulse measurement is performed by taking many samples densely minute, eg. Five seconds. Ko. Ko. mittaus suoritetaan tietyin väliajoin. measurements are taken at specified intervals.

Muut mittaukset 10 Laitteeseen voidaan liittää mm. Other measurements of 10 mm can be connected. seuraavia mittauksia tarpeen mukaan: EKG, ihon kosteus (ihon sähkönjohtokyvyn mittaus), liikkeen tunnistus (kiihtyvyysanturi), verenpaine, hiilidioksidin määrä veressä, kehon nestetasapaino ja veren virtausnopeus. The following measurements are necessary: ​​the ECG, skin moisture (skin electrical conductivity measurement), motion detection (acceleration sensor), blood pressure, amount of carbon dioxide in the blood, body fluid balance and blood flow rate. Lisäksi voidaan mitata esimerkiksi 15 seuraavia ulkoisia tekijöitä: kehon ulkopuolisten kaasujen, esim. hiilimonoksidin pitoisuus, ulkoiset äänet (esim. kuorsaus) ja ulkoinen lämpötila. In addition, 15 can be measured, for example, the following external factors: the concentration of the gases outside the body, e.g., carbon monoxide, external sounds (e.g., snoring.) And ambient temperature..

Laitteen koko ja laitevariaatiot eri käyttötarkoituksiin Device size and device variations for different uses

Keksinnön mukainen laite saadaan riittävän pieneksi käyttä-20 mällä mikropiirejä sekä pintaliitoskomponentteja. The device according to the invention can be made sufficiently small by use of 20 micro-circuits and surface mount components. Laitteeseen sopivat diodit ovat halkaisijaltaan noin 3 mm tai pienempiä, joten anturin halkaisijaksi tulee noin 1 cm. Acceptable diodes have a diameter of about 3 mm or smaller, so that the sensor diameter should be about 1 cm. Virtalähteeksi sopivat mm. Power Source in the agreed mm. kelloissa käytettävät nappipa-ristot tai samankokoiset akut. nappipa-measure taken, or the same size batteries used in watches.

25 Eri laitevariaatiot voidaan toteuttaa seuraavalla peruskokoonpanolla: säädettävä remmi, kotelo, jossa on liitin tiedonsiirtoon ja virtalähteen lataukseen, näyttölaite, akustinen hälytin, happisaturaatio- ja lämpöanturi, signaalinkäsittely- ja hälytyspiiri sekä virtalähde. Different variations of the device 25 can be implemented with the following basic configuration: adjustable strap, the housing having a port for data transfer and charging the power source, a display device, an acoustic alarm, oxygen saturation and temperature sensor, and an alarm signal processing circuit and a power supply.

30 Pienten lasten turvalaite voi rakenteeltaan olla sama kuin yllä kuvattu peruskokoonpano. Small children's safety device 30 may be of the same basic configuration as described above.

10 98266 10 98266

Tutkimuksessa käytettävään laitteeseen on lisättävä peruskokoonpanon lisäksi muisti, tiedonsiirtorutiinit, pulssi-mittaus ja tarvittaessa muita mittausantureita. The study used a device must be added to the basic configuration, the memory, data transfer routines, pulse measurement and, if necessary, other measuring sensors.

Vanhusten turvalaitteessa ja potilastarkkailulaitteessa on 5 soveltuvasti edellä mainitun tutkimuslaitteen komponentit sekä tarvittaessa radiolähetin, joka antaa puhelimeen kytketylle tukiasemalle käskyn välittää hälytys eteenpäin laitteen kantajan etukäteen valitsemaan numeroon. Senior safety device and the patient monitoring device 5 is suitable for the above research device components, and, where appropriate, a radio transmitter, which gives the phone connected to the base station transmits an alarm command to forward the applicant's device to pre-select the number.

Oheislaitteet ja ohjelmat 10 PC-liittymä ja -ohjelmisto Peripherals and Software 10 PC interface and software

Tutkimus- ja sairaalakäyttöön tulevan laitteen PC-liitäntä voidaan toteuttaa joko sarjaportin tai erillisen I/O-kortin kautta. The research and hospital use finish the PC-interface can be implemented in either a serial port or through a separate I / O card. Myös tavallisen tarkkailulaitteen mittaustulokset voidaan siirtää kotimikrolle, josta ne voidaan edelleen 15 lähettää modeemilla lääkärille analysoitavaksi. Also, an ordinary observer for the measurement results can be transferred to your home PC, where they can still send the modem 15 for analysis to the doctor.

Puhelinliittymä Telephone line

Mittaustulosten siirto lääkärin tietokoneelle voidaan hoitaa myös puhelimen välityksellä. transfer of medical data capture on your computer can also be done over the phone. Esimerkiksi sairaan vanhuksen kotihoidossa lääkäri voi saada tiedon potilaan 20 terveydentilan muutoksista päivittäin. For example, a sick elderly home care doctor can be informed of changes in the patient's state of health on a daily basis 20. Tiedonsiirtoa varten tarvitaan erillinen puhelinjohtoon kytkettävä tiedonsiirto-laite, johon voidaan myös liittää hälytyksen eteenpäin välittävä lisälaite. For the data transfer to the telephone line connected to a separate communication device, which may also be connected to alarm the forwarding enhancement is required.

Keskusyksikkö radiosignaalien vastaanottamiseksi ja vahvis-25 tinyksiköt The central receiving radio signals to and strengthen-25 filtration unit

Vanhainkodeissa ja sairaaloissa voivat asukkaat ja potilaat käyttää radiolähettimellä varustettuja turvalaitteita, jotka lähettävät hälytyssignaalin keskusyksikköön, mikäli kantajan elintoiminnoissa on jotakin epänormaalia. Hospitals and homes for the elderly people and patients can use a radio transmitter equipped with safety devices, which transmit an alarm signal to the central unit if the survival functions is something abnormal. Vahvis-30 tinyksiköitä tarvitaan alueilla, joiden laajuus ylittää 11 98266 turvalaitteen radiolähettimen kantavuuden. Vahvis-30 filtration unit areas is required, the extent of which exceeds 11 98 266 a safety device bearing capacity of the radio transmitter.

Akkujen lataaminen • Mikäli turvalaite on varustettu paristojen sijaan akuilla, niiden lataaminen voidaan suorittaa samanaikaisesti mit-5 taustulosten lukemisen kanssa. Charging the battery • If a safety device is provided with batteries as rechargeable batteries, the charging could be conducted simultaneously with the reading of what 5-taustulosten. Laitteen kotelossa olevista liitäntänastoista kaksi on varattu akkujen lataamiseen. The terminals of the cabinet two are reserved for recharging the batteries. Jos mittaustietoja luetaan PCillä, niin erillinen I/O-kortti lataa akut tiedonsiirron aikana. If the measurement data is read PCillä, so a separate I / O card recharge the batteries during data transfer. Samaa periaatetta voidaan käyttää, kun mittaustuloksia siirretään erillisellä lait-10 teella puhelimen välityksellä. The same principle can be used when the measurement results are transferred to a separate device 10 via the phone basis.

Alan ammattimiehelle on selvää, että keksinnön erilaiset sovellutusmuodot voivat vaihdella jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten puitteissa. Those skilled in the art will appreciate that the various embodiments of the invention may vary within the scope of the following claims.

Claims (7)

98266 98266
1. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu ambulatorinen laite kantajansa elintoimintojen seurantaan, joka käsittää yhden tai useamman elintoiminnon ei-invansiiviseen seurantaan soveltuvan anturin tunnettu siitä, että laite käsittää 5 oksimetrin (1), talletus- ja tiedonkäsittely-yksikön sekä itsenäisen virtalähteen, jolloin kaikki edellä mainitut komponentit on sijoitettu samaan koteloon. 1. An ambulatory device for personal use to monitor the wearer's bodily functions, which comprises an appropriate one or more of the vital function of non-invansiiviseen tracking sensor characterized in that the device comprises five oximeter (1), the recording and the data processing unit, and an independent power supply to all of the above components is located in the same housing.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite tunnettu siitä, että oksimetri perustuu ihonalaisesta kudoksesta (11) 10 heijastuvan valon mittaamiseen. 2. A device according to claim 1 characterized in that the oximeter is based on the measurement of the subcutaneous tissue (11) 10 of the reflected light.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite tunnettu siitä, että se käsittää ajastimen (8), jolloin mittaus tai mittaukset voidaan suorittaa määrätyin väliajoin. 3. A device according to claim 1 or 2, characterized in that it comprises a timer (8), wherein the measurement or measurements may be carried out periodically.
4. Patenttivaatimuksen 1, 2 tai 3 mukainen laite tunnettu 15 siitä, että se käsittää tarvittavat komponentit, joiden avulla laite pystyy tarkistamaan ja kalibroimaan itse itsensä. 4. A device according to claim 1, 2 or 3 characterized 15 in that it comprises the necessary components to which the device is able to verify and calibrate itself.
5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen laite tunnettu siitä, että se on varustettu näytöllä (10) ja/tai 20 yhdellä tai useammalla hälyttimellä (6). 5. any one of claims 1-4, the device according to characterized in that it is provided with a display (10) and / or 20 with one or more alarms (6).
6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen laite tunnettu siitä, että se on varustettu tiedonsiirtoyksiköllä. 6. any one of claims 1-5, apparatus according to characterized in that it is provided with a communication unit.
7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen laite tunnettu siitä, että se lisäksi käsittää yhden tai useamman 25 anturin ulkoisten tekijöiden seurantaan. 7. in any one of claims 1-6 wherein the device according to the fact that it further comprises monitoring one or more of the sensor 25 to external factors. :s ll<l Hill l ! : S ll <l l Hill! IM PATENTKRÄV 98266 IM to claim 98,266
FI945613A 1994-11-29 1994-11-29 Personal vital signs monitoring device FI98266C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI945613 1994-11-29
FI945613A FI98266C (en) 1994-11-29 1994-11-29 Personal vital signs monitoring device

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI945613A FI98266C (en) 1994-11-29 1994-11-29 Personal vital signs monitoring device
AU39850/95A AU690764B2 (en) 1994-11-29 1995-11-27 A personal device for monitoring vital functions
PCT/FI1995/000652 WO1996016591A1 (en) 1994-11-29 1995-11-27 A personal device for monitoring vital functions
EP19950938477 EP0796056A1 (en) 1994-11-29 1995-11-27 A personal device for monitoring vital functions
JP51715196A JPH10509083A (en) 1994-11-29 1995-11-27 Life function monitoring for individual devices

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI945613A0 FI945613A0 (en) 1994-11-29
FI945613A FI945613A (en) 1996-05-30
FI98266B FI98266B (en) 1997-02-14
FI98266C true FI98266C (en) 1997-05-26

Family

ID=8541890

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI945613A FI98266C (en) 1994-11-29 1994-11-29 Personal vital signs monitoring device

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0796056A1 (en)
JP (1) JPH10509083A (en)
AU (1) AU690764B2 (en)
FI (1) FI98266C (en)
WO (1) WO1996016591A1 (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5865174A (en) * 1996-10-29 1999-02-02 The Scott Fetzer Company Supplemental oxygen delivery apparatus and method
US6006120A (en) * 1998-10-22 1999-12-21 Palco Labs, Inc. Cordless Pulse oximeter
DK1309270T3 (en) 2000-08-18 2009-08-03 Masimo Corp Pulse oximeter with two modes
US20020140675A1 (en) 1999-01-25 2002-10-03 Ali Ammar Al System and method for altering a display mode based on a gravity-responsive sensor
EP1889569B1 (en) * 1999-01-25 2014-06-18 Masimo Corporation Universal/upgrading pulse oximeter
US6850788B2 (en) 2002-03-25 2005-02-01 Masimo Corporation Physiological measurement communications adapter
US7047056B2 (en) 2003-06-25 2006-05-16 Nellcor Puritan Bennett Incorporated Hat-based oximeter sensor
US20080269583A1 (en) * 2005-02-07 2008-10-30 Widemed Ltd. Detection and Monitoring of Stress Events During Sleep
US7869850B2 (en) 2005-09-29 2011-01-11 Nellcor Puritan Bennett Llc Medical sensor for reducing motion artifacts and technique for using the same
CN100500092C (en) * 2006-06-16 2009-06-17 周常安 Blood physiological signal detecting device with changeable structure
GB0721575D0 (en) * 2007-11-02 2007-12-12 Sensor Technology & Devices Lt Measurement of oxygen saturation of blood haemoglobin
NL1036012C (en) * 2008-10-03 2010-04-06 Stephan Arend Hulsbergen Observation system, ring provided with such a system, as well as a sensor and a processing unit as a part of this system.
CN101884538B (en) * 2009-05-11 2013-07-10 北京超思电子技术股份有限公司 Hand-held oximeter provided with fixing band
AU2014244537B2 (en) * 2013-03-14 2018-05-31 Trividia Health, Inc. Meters with changeable modules

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4295472A (en) * 1976-08-16 1981-10-20 Medtronic, Inc. Heart rate monitor
US4202350A (en) * 1978-05-15 1980-05-13 Walton Charles A Device for measuring pulse, breathing and running rate for joggers
US5152296A (en) * 1990-03-01 1992-10-06 Hewlett-Packard Company Dual-finger vital signs monitor
US5402777A (en) * 1991-06-28 1995-04-04 Alza Corporation Methods and devices for facilitated non-invasive oxygen monitoring
US5253645A (en) * 1991-12-13 1993-10-19 Critikon, Inc. Method of producing an audible alarm in a blood pressure and pulse oximeter monitor
DE69117964T2 (en) * 1991-12-30 1996-07-25 Hamamatsu Photonics Kk diagnostic device

Also Published As

Publication number Publication date
FI945613A (en) 1996-05-30
WO1996016591A1 (en) 1996-06-06
FI945613D0 (en)
AU3985095A (en) 1996-06-19
JPH10509083A (en) 1998-09-08
AU690764B2 (en) 1998-04-30
FI945613A0 (en) 1994-11-29
FI98266B (en) 1997-02-14
EP0796056A1 (en) 1997-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pandian et al. Smart Vest: Wearable multi-parameter remote physiological monitoring system
US5964720A (en) Method and system for monitoring the physiological condition of a patient
CN105342591B (en) For measuring the body worn system of continuous non-invasive blood pressure (cNIBP)
EP2305110B1 (en) Physiologic signs feedback system
Chung et al. A wireless sensor network compatible wearable u-healthcare monitoring system using integrated ECG, accelerometer and SpO 2
AU2001253599B2 (en) Systems and methods for ambulatory monitoring of physiological signs
US5842982A (en) Infant neonatal pulse oximeter sensor
Baek et al. A smart health monitoring chair for nonintrusive measurement of biological signals
CN100592892C (en) Devices and methods for passive patient monitoring
AU2002246880B2 (en) Sleep apnea risk evaluation
CN100579445C (en) Wireless medical sensor systems
US9107586B2 (en) Fitness monitoring
AU2006306629B2 (en) Single use pulse oximeter
US6491647B1 (en) Physiological sensing device
US6553242B1 (en) Physiological stress detector device and method
AL‐Khalidi et al. Respiration rate monitoring methods: A review
US6064910A (en) Respirator rate/respiration depth detector and device for monitoring respiratory activity employing same
US20100324384A1 (en) Body-worn pulse oximeter
US20050245831A1 (en) Patch sensor for measuring blood pressure without a cuff
JP3661686B2 (en) Monitoring equipment
EP2544584B1 (en) Body-worn vital sign monitor
US6047201A (en) Infant blood oxygen monitor and SIDS warning device
US10307111B2 (en) Patient position detection system
RU2096995C1 (en) Mobile device for recording and storing physiological parameters in recognizing and diagnosing sleeping apnea syndrome
US9585620B2 (en) Vital-signs patch having a flexible attachment to electrodes

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: AIHONEN, JUKKA

BB Publication of examined application
MA Patent expired