FI96757C - Rudder and propeller system - Google Patents

Rudder and propeller system Download PDF

Info

Publication number
FI96757C
FI96757C FI902810A FI902810A FI96757C FI 96757 C FI96757 C FI 96757C FI 902810 A FI902810 A FI 902810A FI 902810 A FI902810 A FI 902810A FI 96757 C FI96757 C FI 96757C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
rudder
propeller
housing
propeller unit
watercraft
Prior art date
Application number
FI902810A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI96757B (en
FI902810A0 (en
Inventor
Orvar Bjoerheden
Dan Johansson
Original Assignee
Kamewa Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to SE8704912 priority Critical
Priority to SE8704912A priority patent/SE459249B/en
Priority to PCT/SE1988/000669 priority patent/WO1989005262A1/en
Priority to SE8800669 priority
Application filed by Kamewa Ab filed Critical Kamewa Ab
Publication of FI902810A0 publication Critical patent/FI902810A0/en
Application granted granted Critical
Publication of FI96757B publication Critical patent/FI96757B/en
Publication of FI96757C publication Critical patent/FI96757C/en

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63HMARINE PROPULSION OR STEERING
    • B63H25/00Steering; Slowing-down otherwise than by use of propulsive elements; Dynamic anchoring, i.e. positioning vessels by means of main or auxiliary propulsive elements
    • B63H25/42Steering or dynamic anchoring by propulsive elements; Steering or dynamic anchoring by propellers used therefor only; Steering or dynamic anchoring by rudders carrying propellers

Description

9675796757

PERÄSIN- JA POTKURI JÄRJESTELMÄ - RODER- OCH PROPELLER-ANORDNINGSTEERING AND PROPELLER SYSTEM - RODER- OCH PROPELLER-ANORDNING

Keksinnön kohteena on yhdistetty peräsin- ja 5 potkurijärjestelmä tavanomaisten laivojen ja muunlaisten vesialusten kuljettamiseksi, ohjaamiseksi ja käsittelemiseksi, joita vesialuksia jäljempänä kutsutaan vain aluksiksi.The invention relates to a combined rudder and propeller system for transporting, controlling and handling conventional ships and other types of watercraft, hereinafter referred to as ships only.

Yhdistettyjä peräsin-potkurijärjestelmiä, ns. 10 aktiiviperäsimiä, tunnetaan entuudestaan, ja niissä kiertyvä peräsiniäpä kannattaa laakerikoteloa vaakasuoraa potkuriakselia varten, johon potkuriakseliin potkuri on asennettu, normaalisti peräsinlavan taka-tai jättöreunan takana niin, että potkurin synnyttämä 15 vesivirtaus kulkee peräsinlavan kummaltakin puolelta ja siten, että potkuri mukautuu peräsinlavan kiertoliikkeisiin, joita suoritetaan alusta ohjattaessa ja käsiteltäessä. Potkuria käyttää normaalisti sähkömoottori, joka on järjestetty potkuriakselin laakerikoteloon. 20 Tällaisten aktiiviperäsimien tapauksessa potkurin ensisijaisena tarkoituksena on synnyttää vesivirta, joka kulkee potkurin ohi ja siten lisää tai korottaa peräsin-vaikutusta, erityisesti hitailla nopeuksilla.Combined rudder-propeller systems, so-called 10 active rudders, already known, and having a rotating rudder blade supporting a bearing housing for a horizontal propeller shaft on which the propeller shaft is mounted, normally behind the rear or trailing edge of the rudder blade so that the water flow generated by the propeller performed during steering and handling of the vessel. The propeller is normally driven by an electric motor arranged in the bearing housing of the propeller shaft. In the case of such active rudders, the primary purpose of the propeller is to generate a stream of water which passes the propeller and thus increases or increases the rudder effect, especially at slow speeds.

Entuudestaan tunnetaan myös ns. peräsinpotku-25 reita tai peräsin-trustereita, joissa potkuri on laakeroitu laakerikoteloon, joka on yhdistetty tukevasti peräsimeen. Potkuri sijaitsee normaalisti peräsimen etureunan etupuolella ja sitä käytetään joko sähkömoottorilla, joka on järjestetty laakerikoteloon tai kulma-30 vaihdejärjestelyn kautta, joka sijaitsee laakerikotelos-sa ja yhdistää potkuriakselin pystysuoraan käyttöakse-liin, joka ulottuu ylöspäin läpi putkimaisen akselin, joka on tarkoitettu peräsinpotkuriyhdistelmän kääntämiseksi ja joka on yhdistetty aluksessa olevaan käyttöko-35 neeseen. Jälkimmäisen kaltaisen yhdistetyn peräsin- ja potkurikokoonpanon tapauksessa potkurilla on kuljetus-toiminto ohjaustoiminnon lisäksi.The so-called rudder kick-25 thighs or rudder trustees in which the propeller is mounted in a bearing housing firmly connected to the rudder. The propeller is normally located in front of the rudder leading edge and is driven either by an electric motor housed in a bearing housing or by an angular gear arrangement located in the bearing housing and connecting the propeller shaft to a vertical drive shaft extending upwardly through a tubular shaft for rudder propeller is connected to an on-board propulsion machinery. In the case of a combined rudder and propeller assembly such as the latter, the propeller has a transport function in addition to the control function.

2 96757 Jälkimmäisen tyyppisillä yhdistetyillä peräsin-ja potkurijärjestelmillä on monia etuja ja niitä voidaan käyttää erityisesti edullisesti pääpropulsio- tai keulapotkurin kanssa, yhdistetyn peräsimen ja potkurin 5 ollessa edullisesti asetettu pääpotkurista suoraan taakse ja samanakselisesti linjaan sen kanssa. Tässä tapauksessa pääpotkuria ja peräsin/potkuriyhdistelmän potkuria pyöritetään keskinäisesti vastakkaisiin suuntiin. On huomattu, että potkurin kokonaistehokkuutta 10 voidaan aluksen eteenpäin kuljettamisessa suuresti parantaa tällä tavalla.2 96757 Combined rudder and propeller systems of the latter type have many advantages and can be used particularly advantageously with the main propulsion or bow propeller, the combined rudder and propeller 5 preferably being positioned directly behind and coaxial with the main propeller. In this case, the main propeller and the rudder / propeller combination propeller are rotated in opposite directions to each other. It has been found that the overall efficiency 10 of the propeller in propelling the vessel can be greatly improved in this way.

Edellämainitulla tunnetulla yhdistetyllä peräsin- ja potkurijärjestelmällä, jossa potkuri on tukevasti yhdistetty peräsimeen ja mukautuu peräsimen kier-15 toliikkeeseen alusta ohjattaessa ja käsiteltäessä, on kuitenkin monia vakavia haittapuolia. Esimerkiksi, kun peräsintä käännetään ja sen mukana myös potkuria, joka on tukevasti yhdistetty siihen, potkurinlapoihin kohdistuu suurempia dynaamisia voimia ja suurempi vääntömo-20 mentti, koska potkurin akseli ei enää ole yhdensuuntainen aluksen liikkeen suunnan kanssa. Nämä potkurinlapoihin kohdistuvat dynaamiset voimat ja vääntömomentti ovat hyvin suuria suurilla aluksen nopeuksilla ja suurilla peräsinkulmilla, ja väsymisriskin suhteen vaadi-25 taan potkurinlapojen, niiden kiinnityksen ja potkurinna-van olemisen vahvasti vahvistettu. Tässä suhteessa on huomattava, että potkuriin kohdistuvat dynaamiset voimat ja vääntömomentti pyörivät. Potkurilapojen, niiden kiinnitysten ja potkurinavan tarvittava vahvistaminen 30 lisää potkurikustannuksia, kun taas siitä seuraava potkurin navan halkaisijan suureneminen heikentää potkurin tehokkuutta.However, the aforementioned known combined rudder and propeller system, in which the propeller is firmly connected to the rudder and adapts to the rudder rotation during steering and handling of the vessel, has many serious drawbacks. For example, when the rudder is turned and with it a propeller firmly connected to it, the propeller blades are subjected to higher dynamic forces and higher torque because the axis of the propeller is no longer parallel to the direction of movement of the vessel. These dynamic forces and torques on the propeller blades are very high at high ship speeds and high rudder angles, and the risk of fatigue requires that the propeller blades, their attachment and propeller hub be strongly reinforced. In this regard, it should be noted that the dynamic forces and torque applied to the propeller rotate. The necessary reinforcement of the propeller blades, their attachments and the propeller hub 30 increases the propeller cost, while the consequent increase in the diameter of the propeller hub reduces the efficiency of the propeller.

Kun tällaista tunnettua yhdistettyä peräsin ja potkurijärjestelmää käytetään yhdessä eteen sijoitetun 35 pääpotkurin kanssa, on lisähaittapuolena, että kun peräsintä käännetään, niin siihen kiinnitetty potkuri liikkuu pois asennosta, jossa se on suoraan pääpotkurin 3 96757 takana ja samanakselisesti sen kanssa, mikä heikentää, myös kohtuullisilla peräsinkulmilla, kahden peräkkäisen ja keskinäisesti vastakkaisiin suuntiin käytetyn potkurin haluttua parannettua kokonaistehokkuutta.When such a known combined rudder and propeller system is used in conjunction with a forward main propeller 35, an additional disadvantage is that when the rudder is turned, the attached propeller moves away from a position directly behind the main propeller 3 96757 and coaxially with it, which weakens, even at reasonable rudder angles. , the desired improved overall efficiency of two successive and oppositely driven propellers.

5 Käsilläolevan keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin parannettu yhdistetty peräsin-potkurikokoonpano, jolla ei ole edellämainittuja haittapuolia ja joka tarjoaa yleisesti ottaen samat edut kuin peräsinpotkuri-tai peräsintrusterijärjestelmät ja jota voidaan erityi-10 sen edullisesti käyttää pääpotkurin kanssa, jota käytetään vastakkaiseen pyörimissuuntaan, mutta jota voidaan käyttää myös yksinään tavanomaisen laivan tai jonkin muun vesialuksen kuljettamiseksi, ohjaamiseksi ja käsittelemiseksi.It is an object of the present invention to provide an improved combined rudder-propeller assembly which does not have the aforementioned disadvantages and which generally offers the same advantages as rudder propeller or rudder system systems and which can be particularly advantageously used with a main propeller used in the opposite direction of rotation. also used alone to transport, steer and handle a conventional ship or other watercraft.

15 Keksinnön mukaisen yhdistetyn peräsin- ja potkurijärjestelmän tunnusmerkilliset piirteet on esitetty oheisessa patenttivaatimuksessa 1. Yhdistetyn peräsin- ja potkurijärjestelmän eduilla, sovellutuksilla ja lisäkehitelmillä on alivaatimuksissa esitetyt piir-20 teet.The characteristic features of the combined rudder and propeller system according to the invention are set out in the appended claim 1. The advantages, applications and further developments of the combined rudder and propeller system have the features set out in the subclaims.

Keksintöä kuvataan nyt yksityiskohtaisemmin viitaten oheisiin piirustuksiin, jotka esittävät joukkoa keksinnön esimerkkisovellutuksia, ja joissa kuva 1 on kaaviomainen sivukuva, osaksi pit-25 kittäisleikkauksena keksinnön mukaisen yhdistetyn potkuri ja peräsinjärjestelmän eräästä ensimmäisestä sovellutuksesta ; kuva 2 esittää vastaavalla tavalla kuvan 1 . mukaisen sovellutuksen erästä muunnosta; 30 kuva 3 esittää vastaavalla tavalla kuvan 1 mukaisen sovellutuksen vielä erästä toista muunnosta; kuva 4 esittää kaaviomaisesti ja vastaavalla tavalla kuin kuva 1 keksinnön mukaisen peräsin- ja potkuriyhdistelmän erästä toista sovellutusta; ja 35 kuva 5 esittää kaaviomaisesti ja vastaavalla tavalla kuin kuva 1 keksinnön mukaisen peräsin- ja potkuriyhdistelmän erästä kolmatta sovellutusta; ja 4 96757The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings, which show a number of exemplary embodiments of the invention, and in which Figure 1 is a schematic side view, partly in longitudinal section, of a first embodiment of a combined propeller and rudder system according to the invention; Figure 2 shows Figure 1 in a similar manner. a modification of the application according to Fig. 3 similarly shows another embodiment of the embodiment of Fig. 1; Figure 4 shows schematically and in a manner similar to Figure 1 another embodiment of a rudder and propeller combination according to the invention; and Figure 5 shows schematically and in a manner similar to Figure 1 a third embodiment of a rudder and propeller combination according to the invention; and 4,965,777

Kuvassa 1 kaaviollisesti esitettyyn keksinnön mukaiseen peräsin- ja potkurijärjestelmän sovellutusesimerkkiin kuuluu peräsin, jota on yleisesti merkitty viitenumerolla 1, ja peräsin, jota on yleisesti merkitty 5 viitenumerolla 2, jotka sijaitsevat laivan tai muun vesialuksen rungon alapinnan 3 alapuolella, esim. tavanomaisen laivan tai vesialuksen perässä, mainitun rungon, jne. ollessa esitetty ainoastaan osittain ja silloinkin hyvin kaaviomaisesti. Peräsimellä 1 on putkilo mainen peräsinrunko 4, joka ulottuu ylös läpi rungon pohjassa 3 olevan aukon ja joka on kiertyvästi laakeroitu aukkoa ympäröivän laakeripesän 5 sisään ja on sen kannattama. Samaan tapaan kuin ns. kiertyvässä potkurissa potkuriyksikköön 2 kuuluu potkuri 6, joka on asen-15 nettu koteloon 9 laakeroidun vaakasuoran potkuriakselin toiseen päähän. Tässä sovellutuksessa kotelon 9 oletetaan sisältävän kulmavaihdejärjestelmän, joka yhdistää potkuriakselin pystysuoraan käyttöakseliin 7. Käyttöak-seli 7 ulottuu kotelossa 9 olevasta kulmavaihteesta 20 ylös putkimaisen kannattimen 8 läpi, joka alapäässään kannattaa koteloa 9. Pystysuora käyttöakseli 7, joka käyttää potkuria 6, on yhdistetty jollain sopivalla ja tavanomaisella tavalla (ei esitetty) potkurin käyttöko-neeseen (ei esitetty), joka sijaitsee aluksessa. Potku-25 riyksikön 2 kannatin 8 on kiertyvästi laakeroitu putkimaiseen peräsinrunkoon 4 ja on sen kannattama. Esitetyn sovellutuksen tapauksessa potkuriyksikön kotelo 9 on myös varustettu alaspäin suunnatulla nivelakselilla 10, joka on laakeroitu kiertyvästi peräsimen 1 osaan, joka 30 sijaitsee kotelon 9 alapuolella. Tämä palvelee sekä peräsimen 1 että potkuriyksikön vahvistamista esiintyviä voimia vastaan eikä ole kaikissa tapauksissa välttämätön.An application example of a rudder and propeller system according to the invention schematically shown in Figure 1 includes a rudder, generally indicated by reference numeral 1, and a rudder, generally indicated by reference numeral 2, located below the lower surface 3 of a ship or other watercraft hull, e.g. , said body, etc. being shown only in part and even then very schematically. The rudder 1 has a tubular rudder body 4 which extends upwards through an opening in the bottom 3 of the body and which is rotatably mounted inside and supported by a bearing housing 5 surrounding the opening. In the same way as the so-called. in a rotary propeller, the propeller unit 2 includes a propeller 6 mounted at one end of a horizontal propeller shaft mounted in a housing 9. In this embodiment, the housing 9 is assumed to include a bevel gear system connecting the propeller shaft to the vertical drive shaft 7. The drive shaft 7 extends from the bevel gear 20 in the housing 9 through a tubular bracket 8 supporting the housing 9 at its lower end. and in a conventional manner (not shown) to a propeller drive machine (not shown) located on board. The support 8 of the kick-25 tire unit 2 is rotatably mounted on and supported by the tubular rudder body 4. In the case of the embodiment shown, the housing 9 of the propeller unit is also provided with a downwardly directed articulated shaft 10 rotatably mounted on a part of the rudder 1 located below the housing 9. This serves to strengthen both the rudder 1 and the propeller unit against the forces present and is not necessary in all cases.

Putkimaisen peräsinrungon 4 yläpää on tukevasti 35 yhdistetty aluksen runkoon hammaskehään 11, joka on laakeroitu kiertymään paikallaan pysyvään tai kiinteään rungon osaan 12 ja joka on käyttökosketuksessa veto- 5 96757 pyörien 13 kanssa. Vetopyöriä 13 käyttävät niihin liite-. tyt ohjausmoottorit 14, jotka toimivat kehäpyörää 11 pyörittäen ja siten peräsinrunkoa 4 ja peräsintä 1 samalla tavoin kuin tavanomaisessa ohjauskoneistossa.The upper end of the tubular rudder hull 4 is firmly connected to the hull of the vessel by a gear ring 11 mounted to rotate in a stationary or fixed part 12 of the hull and in operational contact with the traction wheels 13. The traction wheels 13 are driven by an attachment. steering motors 14 which operate by rotating the ring gear 11 and thus the rudder body 4 and the rudder 1 in the same way as in the conventional steering gear.

5 Keksinnön mukaiseen järjestelmään kuuluu myös laitteet, joiden avulla kannatin 8 ja sen avulla koko potkuriyksikkö 2 voidaan lukita valinnaisesti joko aluksen runkoon 12 ainakin yhteen annettuun kiinteään asentoon, tai peräsinrunkoon 4 sen kanssa yhdessä kier-10 tyväksi. Esitetyn sovellutuksen tapauksessa näihin laitteisiin kuuluu yksi tai useampia hydraulisesti, pneumaattisesti tai sähköisesti käytettäviä mäntiä 15, joissa on tapit, jotka työntyvät mäntien kummaltakin puolelta ja kykenevät liikkumaan kahden eri asennon 15 välillä.The system according to the invention also includes devices by means of which the support 8 and the whole propeller unit 2 can be optionally locked either in the hull 12 of the vessel in at least one given fixed position or in the rudder hull 4 for rotation together with it. In the case of the embodiment shown, these devices comprise one or more hydraulically, pneumatically or electrically operated pistons 15 with pins projecting from each side of the pistons and being able to move between two different positions 15.

Keksinnön mukainen järjestelmä mahdollistaa siten potkuriyksikön 2 lukitsemisen kiinteään asentoon alusta normaalisti ajettaessa mäntien 15 sopivalla asemoimisella potkuriakselin kanssa, joka ulottuu yhden-20 suuntaisesti aluksen keulasuunnan kanssa ja sijaitsee jatkuvasti suoraan takana ja samanakselisesti keula-potkurin kanssa kun tällainen potkuri on, kun taas peräsintä 1 voidaan kiertää ohjauskoneiston tai hammaspyörien 11, 13, 14 avulla normaalin peräsimen kääntöalu-25 een puitteissa, esim. alueelle 30-40* normaalin kurssin pitämiseksi ja ohjaamiseksi. Tämä eliminoi kaikki mainitut haitat, jotka liittyvät tunnettuihin yhdistettyihin peräsin- ja potkurijärjestelmiin. Toisaalta alusta käsiteltäessä matalilla nopeuksilla männät 15 voidaan aset-30 taa toiseen niiden kahdesta asennosta, jossa potkuriyksikön kannatin 8 on vapautettu rungosta ja sen sijaan yhdistetty peräsinrunkoon 4. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa peräsintä 1 ja potkuriyksikköä 2 voidaan kiertää yhdessä ohjauskoneistolla li, 13, 14 mihin 35 tahansa haluttuun kulma-asentoon esimerkiksi läpi 360*. Tämä antaa hyvän ohjattavuuden, koska potkurin työntö voidaan saada mihin tahansa haluttuun suuntaan. Lukitta- 6 96757 essa potkuriyksikkö 2 peräsimeen tällä tavalla potku-riakseli on tietenkin edullisesti yhdensuuntainen peräsimen tason kanssa.The system according to the invention thus enables the propeller unit 2 to be locked in a fixed position when the vessel is normally driven by suitable positioning of the pistons 15 with a propeller shaft extending parallel to the bow direction of the vessel and continuously located directly behind and coaxially with the bow propeller when such a propeller is present. rotates by means of a steering mechanism or gears 11, 13, 14 within the turning range of the normal rudder, e.g. in the range 30-40 * in order to maintain and steer the normal course. This eliminates all of the aforementioned disadvantages associated with known combined rudder and propeller systems. On the other hand, when handling the vessel at low speeds, the pistons 15 can be placed in one of their two positions in which the propeller unit support 8 is released from the body and instead connected to the rudder body 4. In the latter case, the rudder 1 and propeller unit 2 can be rotated together by steering mechanism 1, 13, 14. 35 to any desired angular position, for example through 360 *. This gives good controllability because the propeller thrust can be obtained in any desired direction. When locking the propeller unit 2 to the rudder in this way, the propeller shaft is of course preferably parallel to the plane of the rudder.

Kuvat 2 ja 3 esittävät edelläkuvatun kuvassa < 5 1 esitetyn keksinnön sovellutuksen muunnoksia/ ensisi jaisesti sen esittämiseksi/ että keksinnön mukaisen järjestelmän tapauksessa peräsin 1 voidaan muotoilla monilla eri tavoilla/ esim. vastaten haluttua peräsin-pinta-alaa, joka vaaditaan kyseessä olevassa sovellutuk-10 sessa.Figures 2 and 3 show modifications of the embodiment of the invention shown in Figure <5 1 above (primarily to show) that in the case of the system according to the invention the rudder 1 can be shaped in many different ways (e.g. corresponding to the desired rudder area required in the application). Sessa.

Kun peräsimen 1 osa sijaitsee kotelon 9 vastakkaisessa päässä suhteessa potkuriin 6, kuten kuvien 1 ja 3 sovellutuksissa, tällä kotelon 9 päällä on edullisesti puolipallomainen muoto, kuten kuvan 1 sovellu-15 tuksessa, tai puolisylinterimäinen muoto, kuten kuvan 3 sovelluksessa. Lisäksi sillä peräsimen 1 osalla, joka sijaitsee tämän kotelon osan takana, on etureuna tai edessä sijaitseva reuna, joka on vasten koteloa 9 ja joka vastaa kotelon puolipallomaista tai puolisylinteri-20 mäistä muotoa peräsimen kiertymiskeskiön sattuessa yhteen olennaisesti kotelon 9 puolipallomaisen tai puolisylinterimäisen pään kanssa. Peräsinosa, joka sijaitsee kotelon 9 takana, voi olla myös muotoiltu tai varustettu paksunnoksella tai ns. kuvulla, jolla on 25 virtaviivainen muoto, joka vastaa kotelon 9 muotoa.When the part of the rudder 1 is located at the opposite end of the housing 9 relative to the propeller 6, as in the embodiments of Figures 1 and 3, this housing 9 preferably has a hemispherical shape, as in the embodiment of Figure 1, or a semi-cylindrical shape, as in the embodiment of Figure 3. In addition, the part of the rudder 1 located behind this part of the housing has a leading edge or a leading edge opposite the housing 9 and corresponding to the hemispherical or hemispherical shape of the housing when the center of rotation of the rudder coincides with the substantially hemispherical or hemispherical end of the housing 9. The rudder part, which is located behind the housing 9, can also be shaped or provided with a thickening or so-called a dome having a streamlined shape corresponding to the shape of the housing 9.

Tämä rakenne antaa pienimmän mahdollisen häiriön vesi-virrassa kotelon 9 ja peräsimen 1 ohi. Niiden sovellutusten tapauksessa, joissa peräsin 1 sijaitsee potku-riyksikön 2 sekä ylä- että alapuolella, peräsinosan, 30 joka sijaitsee potkuriyksikön 2 yläpuolella, profiililla, sekä peräsinosan profiililla, joka sijaitsee potkuriyksikön 2 alapuolella, voi olla epäsymmetrinen muoto, jossa tulokulma ja profiilikaari sellaiset että ne vähentävät pyörimisvirtausta potkurisuihkussa. Tämä 35 parantaa potkurin tehokkuutta.This structure gives the least possible disturbance in the water flow past the housing 9 and the rudder 1. In the case of applications where the rudder 1 is located both above and below the propeller unit 2, the profile of the rudder part 30 above the propeller unit 2 and the profile of the rudder part located below the propeller unit 2 may have an asymmetrical shape in which the inlet angle and profile arc are such that they reduce the rotational flow in the propeller jet. This 35 improves the efficiency of the propeller.

Yleisesti ottaen keksinnön mukaisen yhdistetyn peräsin- ja potkurijärjestelmän peräsinosa voi olla 7 96757 muotoiltu monin erilaisin sinänsä tunnetuin tavoin. Esimerkiksi peräsinlapaan sen jättöreunaan voi olla asennettu kiertyvä läppä peräsinvaikutuksen parantamia . seksi. Vaihtoehtoisesti peräsinosa voi olla muodostettu 5 ns, "pyöriväsylinteriperäsimeksi", missä tapauksessa peräsiniäpä kannattaa pyörivää sylinteriä etureunassaan. Toinen vaihtoehto on sellainen, jossa peräsinlapaan on asennettu päätylevyt ylä- ja/tai alareunaan tunnetulla tavalla.In general, the rudder part of the combined rudder and propeller system according to the invention can be designed in many different ways known per se. For example, a rudder flap may be mounted on the rudder blade at its trailing edge to improve the rudder effect. sex. Alternatively, the rudder portion may be formed as a 5 ns, "rotating cylinder rudder", in which case the rudder pin supports the rotating cylinder at its leading edge. Another alternative is one in which end plates are mounted on the rudder blade at the top and / or bottom in a known manner.

10 Luonnollisesti keksinnön mukaisen potkuri/pe- räsinyhdistelmän potkurissa voi olla joko kiinteä lapa tai säädettävät lavat. Jälkimmäisessä tapauksessa alue, jonka puitteissa potkurin nousukulmaa voidaan vaihdella voi olla niin suuri, että se mahdollistaa potkurinlapo-15 jen asemoimisen olennaisesti yhdensuuntaisesti potku-riakselin kanssa, so. lappeelleen kääntämisen. Tämä mahdollisuus on erityisen edullinen sellaisissa mahdollisissa olosuhteissa, joissa laiva tai sen tapainen vesialus kulkee käyttämättä potkuria 6, esimerkiksi 20 keulapotkurin avulla. Erään mahdollisen sovellutuksen mukaisesti keksinnön mukaisen järjestelmän potkuriyksik-köön voi kuulua kaksi potkuria, edullisesti vastakkain pyörivät potkurit piirrettyjen ja kuvattujen yhden potkurin sovellutusten asemesta.Naturally, the propeller of the propeller / rudder combination according to the invention may have either a fixed blade or adjustable blades. In the latter case, the area within which the pitch angle of the propeller can be varied can be so large as to allow the propeller blades to be positioned substantially parallel to the propeller shaft, i. turning to his lap. This possibility is particularly advantageous in such possible circumstances in which a ship or similar watercraft travels without using a propeller 6, for example by means of a bow thruster. According to a possible embodiment, the propeller unit of the system according to the invention may comprise two propellers, preferably counter-rotating propellers, instead of the single-propeller applications drawn and described.

25 Aluksen rungon sisällä olevalla käyntikoneis- tolla. käyttämisen sijasta, pystysuoran käyttöakselin ja kotelossa 9 olevan kulmavaihdejärjestelyn sijasta, potkuria 4 voidaan käyttää kotelon 9 sisään sijoitetun ja potkuriakseliin yhdistetyn käyttömoottorin avulla 30 tämän käyttömoottorin ollessa edullisesti sähkö- tai hydraulimoottori.25 With propulsion machinery inside the hull. instead of being driven, instead of a vertical drive shaft and a bevel gear arrangement in the housing 9, the propeller 4 can be driven by a drive motor 30 located inside the housing 9 and connected to the propeller shaft, this drive motor being preferably an electric or hydraulic motor.

Kuva 4 esittää kaaviomaisesti ja kuvan 1 tavalla toista keksinnön mukaista yhdistetyn peräsin- ja potkurijärjestelmän sovellutusta. Tämä sovellutus eroaa 35 kuvien 1-3 sovellutuksista siten, että potkurin runko 8 on myös yhdistetty yläpäästään hammaskehän 16 kanssa, joka on kytketty vetävästi joukkoon vetopyöriä 18, joita 8 96757 käytetään sopivalla joukolla ohjausmoottoreita 17, jotka on kytketty mainittuihin pyöriin. Tässä sovellutuksessa peräsinrunko 4 ja potkuriyksikön kannatin 8 on kumpikin yhdistetty vastaavaan aluksessa olevaan ohjauskoneistoon .Figure 4 shows schematically and in the manner of Figure 1 another embodiment of a combined rudder and propeller system according to the invention. This embodiment differs from the embodiments of Figures 1-3 in that the propeller body 8 is also connected at its upper end to a gear ring 16 which is pullingly connected to a plurality of drive wheels 18 which are driven by a suitable set of steering motors 17 connected to said wheels. In this application, the rudder body 4 and the propeller unit support 8 are each connected to a corresponding control mechanism on board.

5 11, 13, 14 ja 16, 17, 18 mahdollistamaan peräsimen 1 ja potkuriyksikön 2 kiertyminen keskinäisesti eri suuntiin ja sijaitseminen keskihäisesti erilaisissa kierty-misasennoissa täysin toisistaan riippumatta. Tietenkin tällä aikaansaadaan kaikki edelläkuvatut kuvan 1 sovel-10 lutuksen suomat edut, kun taas samanaikaisesti mahdollistetaan peräsimen 1 ja potkuriyksikön 2 tuominen vapaasti niihin keskinäisiin asentoihin, joita pidetään sopivimpina kullekin erityiselle tilanteelle ja kullekin erityiselle toimintaolosuhteelle.5 11, 13, 14 and 16, 17, 18 to allow the rudder 1 and the propeller unit 2 to rotate relative to each other in different directions and to be located centrally in different rotational positions completely independently of each other. Of course, this provides all the advantages of the application of Figure 1 described above, while at the same time allowing the rudder 1 and propeller unit 2 to be freely brought into the mutual positions considered most suitable for each particular situation and each specific operating condition.

15 Kuva 5 esittää kaaviomaisesti ja kuvan l taval la keksinnön mukaisen järjestelmän vielä erästä sovellutusta. Tässä sovellutuksessa potkuriyksikköä kannattava kannatin 8 on laakeroitu välittömästi aluksen rungossa olevaan istukkaan 5 ja on sen kannattama, ja kannatti-20 men yläpää on yhdistetty ohjauskoneistoon 11, 13, 14 tavalla, joka sallii potkuriyksikön 2 asettmisen mihin tahansa haluttuun suuntaan. Tässä tapauksessa peräsin 1 on kiertyvästi laakeroitu potkuriyksikön kannattimeen 8 ja on sen kannattama.Figure 5 shows schematically and as Figure 1 another embodiment of the system according to the invention. In this application, the support 8 supporting the propeller unit is immediately mounted on and supported by the seat 5 in the hull of the vessel, and the upper end of the support 20 is connected to the steering mechanism 11, 13, 14 in a manner allowing the propeller unit 2 to be positioned in any desired direction. In this case, the rudder 1 is rotatably mounted on and supported by the propeller unit support 8.

25 Potkuriyksikön koteloon 9 on järjestetty oh- jauskoneisto (ei esitetty yksityiskohtaisesti), jonka avulla peräsintä 1 käännetään potkuriyksikön 2 suhteen aluksen pitämiseksi kurssissa ja aluksen ohjaamiseksi normaaleilla eteenpäinajonopeuksilla, missä potkuriyk-30 sikkö 2 pidetään ohjauskoneistolla 11, 13, 14 kiinteässä asennossa suhteessa alukseen potkuriakselin ollessa yhdensuuntainen aluksen eteenpäinmenosuunnan kanssa.The propeller unit housing 9 is provided with a steering mechanism (not shown in detail) by means of which the rudder 1 is turned relative to the propeller unit 2 to keep the vessel on course and to steer the vessel at normal forward speeds, where the propeller unit 2 is held by the steering mechanism 11, 13, 14 in a fixed position relative to the propeller parallel to the forward direction of the vessel.

Tähän peräsimen ohjauskoneistoon voi kuulua esimerkiksi servomoottoreita, jotka on yhdistetty peräsimeen 11, 35 esim. kammella 19 ja kytkinkappale, joka juoksee urassa tai johteessa, joka on järjestetty peräsimeen 1. Tällainen ohjauskoneisto, esim. servomoottorien muodossa, pe- 9 96757 räsimen 1 kiertämiseksi potkuriyksikön kannattimen suhteen voi olla sijoitettu jopa kannattimen 8 yläpäähän aluksen rungon sisään ja yhdistetty kiertyvään • peräsimeen 1 yhdystangon avulla, joka ulottuu aksiaali- 5 eesti putkimaisen kannattimen 8 läpi ja joka kannattaa kampea, joka on samanlainen kuin kampi 19, alapäässään.This rudder control mechanism may comprise, for example, servomotors connected to the rudder 11, 35, e.g. by a crank 19, and a clutch running in a groove or guide arranged in the rudder 1. Such a control mechanism, e.g. in the form of servomotors, is used to rotate the 9 96757 rudder unit with respect to the support may be located even at the upper end of the support 8 inside the hull of the vessel and connected to the rotating rudder 1 by means of a connecting rod extending through the axial tubular support 8 and supporting a crank similar to the crank 19 at its lower end.

Edelläolevasta on ilmeistä, että keksinnön mukaisella yhdistetyllä peräsin- ja potkurijärjestelmällä voi olla useita erilaisia muotoja, ja että muut 10 vaihtoehdot ja muunnokset kuin piirretyt ja kuvatut ovat mahdollisia. Esimerkiksi keksinnön mukaisen järjestelmän ei välttämättä tarvitse olla asennettu aluksen rungon pohjaosan alapuolelle, vaan sen sijaan voi olla asennettu aluksen perän taakse rungon peräpeiliin kiin-15 teästi asennettuun laakerikoteloon sen kannattamana.It will be apparent from the foregoing that the combined rudder and propeller system of the invention may take a variety of forms, and that alternatives and modifications other than those drawn and described are possible. For example, the system of the invention need not be mounted below the bottom of the hull of the vessel, but may instead be mounted behind the stern of the vessel in a bearing housing permanently mounted on the transom of the hull as supported by it.

On myös ymmärrettävä, että on useita menetelmiä, joilla potkuriyksikkö voidaan lukita vaihtoehtoisesti ja valinnaisesti joko aluksen runkoon tai kiertyvään peräsinosaan ja että kuvatut potkuriyksikön luki-20 tustavat ovat pelkästään esimerkkejä tällaisista menetelmistä .It is also to be understood that there are several methods by which the propeller unit may alternatively and optionally be locked to either the hull or the rotating rudder, and that the described methods of locking the propeller unit are merely examples of such methods.

Claims (9)

96757 »‘ PATENTTIVAATIMUKS ET96757 »‘ PATENT CLAIM ET 1. Yhdistetty peräsin- ja potkurijärjestelmä vesialuksen kuljettamiseksi, ohjaamiseksi ja käsittelemiseksi, johon järjestelmään kuuluu peräsinyksikkö, 5 jossa on peräsinosa (l) , joka on kiertyvä suhteessa vesialukseen olennaisesti pystysuoran akselin ympäri, ja johon on yhteenrakennettu potkuriyksikkö (2), johon kuuluu potkuri (6) , joka on asennettu olennaisesti vaakasuoralle potkuriakselille, joka on laakeroitu 10 pyöriväksi koteloon (9) ja joka on kiertyvä vesialuksen ja peräsinosan suhteen olennaisesti pystysuoran akselin ympäri, tunnettu siitä, että kiertyvien peräsinosan (l) ja potkuriosan (2) olennaisesti pystysuorat kiertoakselit ovat olennaisesti samat, ja 15 että on järjestetty elin (15) potkuriyksikön kannattimen (8) valinnaiseksi lukitsemiseksi pyörimistä vastaan vaihtoehtoisesti vesialukseen pitämään potkuriyksikkö kiinteässä kulma-asennossa vesialuksen suhteen kiertyvän peräsinosan (1) kiertymisestä riippumatta, 20 ja kiertyvään peräsinosaan (l) kiertymään yhdessä sen kanssa.A combined rudder and propeller system for transporting, steering and handling a watercraft, the system comprising a rudder unit 5 having a rudder section (1) rotatable relative to the watercraft about a substantially vertical axis and an integrated propeller unit (2) comprising a propeller ( 6) mounted on a substantially horizontal propeller shaft rotatably mounted on a housing (9) and rotatable about an axis substantially vertical with respect to the watercraft and rudder, characterized in that the substantially vertical axes of rotation of the rotating rudder (1) and propeller (2) are substantially the same, and that means (15) are provided for optionally locking the propeller unit bracket (8) against rotation, alternatively to the watercraft to hold the propeller unit in a fixed angular position with respect to the watercraft regardless of rotation of the rudder portion (1); to the sinos (l) to rotate together with it. 2. Patenttivaatimuksen l mukainen järjestelmä, tunne ttu siitä, että kiertyvään peräsinosaan (l) kuuluu putkimainen peräsinrunko (4) , joka 25 ulottuu ylöspäin vesialuksessa ja on laakeroitu kiertyväksi ja tuettu siihen; ja että potkuriyksikköön (2) kuuluu kannatin (8), joka on tukevasti asennettu ala-päästään potkuriyksikön koteloon (9) ja joka ulottuu ylös kiertyvän peräsinosan (1) putkimaisen peräsinrun-30 gon (4) läpi ja on laakeroitu kiertyväksi mainittuun peräsinrunkoon.A system according to claim 1, characterized in that the rotatable rudder part (1) comprises a tubular rudder body (4) which extends upwards in the watercraft and is rotatably mounted and supported thereon; and that the propeller unit (2) comprises a bracket (8) fixedly mounted at its lower end to the propeller unit housing (9) and extending upwards through the tubular rudder body (4) of the rotatable rudder part (1) and mounted to rotate on said rudder body. 3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että peräsinrunko (4) ja kannatin (8) on kumpikin yhdistetty omaan yksilölli- 35 seen ohjauslaitteeseensa (11, 13, 14 ja 16, 17, 18) 11 96757 yksilöllistä peräsinosan (l) ja vastaavasti potkuri-osan (2) vesialuksen suhteen kiertämistä varten.A system according to claim 2, characterized in that the rudder body (4) and the support (8) are each connected to their own individual control device (11, 13, 14 and 16, 17, 18) 11 96757 individual rudder part (1) and respectively for rotating the propeller part (2) relative to the watercraft. 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että potkuriyksikköön (2) 5 kuuluu olennaisesti pystysuora runko (8), jonka alapää on tukevasti asennettu potkuriyksikön koteloon (9) kannattaen sitä ja joka ulottuu ylöspäin ja on laakeroitu vesialukseen (3) kiertyväksi sen kannattamaksi; ja että kiertyvä peräsinosa (l) on laakeroitu kierty-10 väksi mainittuun runkoon (8) sen kannattamaksi; ja että runko (8) on yhdistetty ohjauskoneistoon (11, 13, 14. potkuriyksikön (2) kiertämiseksi vesialuksen suhteen, ja potkuriyksikköön (2) kuuluu elin (19, 20, 21), joka on yhdistetty kiertyvään peräsinosaan (1) 15 peräsinosan kiertämiseksi potkuriyksikön rungon suhteen.System according to claim 1, characterized in that the propeller unit (2) 5 comprises a substantially vertical body (8), the lower end of which is firmly mounted on the propeller unit housing (9) supporting it and which extends upwards and is mounted on the watercraft (3) for rotation ; and that the rotatable rudder part (1) is rotatably mounted on said frame (8) to be supported by it; and that the hull (8) is connected to a steering mechanism (11, 13, 14) for rotating the propeller unit (2) relative to the watercraft, and the propeller unit (2) includes a member (19, 20, 21) connected to the rotating rudder member (1) for rotating the rudder member with respect to the propeller unit body. 5. Jonkin patenttivaatimuksista 1-4 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että potkuriyksikön kotelo (9) on järjestetty peräsimessä (1) 20 olevaan syvennykseen, joka peräsin ulottuu sekä potku-riyksikkökotelon (9) vastakkaisen pään yläpuolelle ja taakse suhteessa potkuriin (6) , ja vaihtoehtoisesti myös mainitun pään alapuolelle.System according to one of Claims 1 to 4, characterized in that the propeller unit housing (9) is arranged in a recess in the rudder (1) 20 which extends both above and behind the opposite end of the propeller unit housing (9) relative to the propeller (6). and alternatively also below said head. 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen järjestel- 25 mä, tunnettu siitä, että potkuriyksikkökotelon (9) potkuriin (6) nähden vastakkaisella päällä on puolipallomainen tai puolisylinterimäinen muoto; ja että tämän kotelon pään takana sijaitsevalla peräsi-nosalla on etureuna, joka on viereinen mainitun kote-30 lon pään ja pyörimisakselin kanssa, joka yhtenee olennaisesti mainitun puolipallon tai puolisylinterin • # kaarevuuskeskiön kanssa.A system according to claim 5, characterized in that the end of the propeller unit housing (9) opposite to the propeller (6) has a hemispherical or hemispherical shape; and that the rudder behind the end of this housing has a leading edge adjacent to the end of said housing and an axis of rotation substantially coincident with the center of curvature of said hemisphere or half-cylinder. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestel- • mä, tunnettu siitä, että potkuriyksikkökotelon 35 (9) takana sijaitsevalla peräsinosalla on paksunnos, joka on yhdenmukainen kotelon ulkomuodon kanssa. I I 96757 12A system according to claim 6, characterized in that the rudder part located behind the propeller unit housing 35 (9) has a thickening which is consistent with the appearance of the housing. I I 96757 12 8. Jonkin patenttivaatimuksista 1-7 mukainen järjestelmä, tunnet tu siitä, että potku-riyksikkökotelon yläpuolella ja alapuolella sijaitsevalla peräsinosalla on epäsymmetrinen muoto, jolla on 5 sisääntulokulma ja profiilikaari, joka toimii potkuri-virran pyörrevirtausta vastaan.System according to one of Claims 1 to 7, characterized in that the rudder part above and below the propeller unit housing has an asymmetrical shape with an inlet angle and a profile arc which acts against the vortex flow of the propeller current. 9. Jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että potku-riyksikköön kuuluu kaksi keskinäisesti etäisyyden 10 päässä toisistaan olevaa ja keskinäisesti samanakse-lista potkuria, jotka pyörivät keskinäisesti vastakkaisiin suuntiin. » « ». 13 96757System according to one of Claims 1 to 8, characterized in that the propeller unit comprises two mutually spaced and coaxial propellers which rotate in opposite directions. »« ». 13 96757
FI902810A 1987-12-09 1990-06-05 Rudder and propeller system FI96757C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE8704912 1987-12-09
SE8704912A SE459249B (en) 1987-12-09 1987-12-09 COMBINED ROOTER AND PROPELLER DEVICE
PCT/SE1988/000669 WO1989005262A1 (en) 1987-12-09 1988-12-08 A combined rudder and propeller arrangement
SE8800669 1988-12-08

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI902810A0 FI902810A0 (en) 1990-06-05
FI96757B FI96757B (en) 1996-05-15
FI96757C true FI96757C (en) 1997-09-01

Family

ID=20370546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI902810A FI96757C (en) 1987-12-09 1990-06-05 Rudder and propeller system

Country Status (9)

Country Link
EP (1) EP0394320B1 (en)
JP (1) JP2657422B2 (en)
KR (1) KR970010830B1 (en)
AU (1) AU2821789A (en)
DE (1) DE3885105T2 (en)
DK (1) DK162037C (en)
FI (1) FI96757C (en)
SE (1) SE459249B (en)
WO (1) WO1989005262A1 (en)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10062354B4 (en) * 2000-12-14 2007-12-20 Siemens Ag Actuator for a, in particular electrically driven, rudder propeller of a ship
DE50101008D1 (en) * 2001-10-05 2003-12-24 Peter Meyer Propulsion system for ships, in particular for cruise ships
JP3958051B2 (en) * 2002-01-22 2007-08-15 三菱重工業株式会社 Ship and its operation method
DE10244295B4 (en) * 2002-09-23 2004-11-04 Siemens Ag Auxiliary rudder on an electric rudder propeller for fast seagoing ships and operating procedures for the auxiliary rudder
DK176054B1 (en) * 2003-06-04 2006-02-27 Schmidt S Marine El As A Steering mechanism for a ship
NO324501B1 (en) * 2003-08-01 2007-11-05 Rolls Royce Marine As Device for increasing the transmission stability of ships
DE102004008805B4 (en) * 2004-02-20 2008-08-14 Siemens Ag Two propeller drive for ships
NO335597B1 (en) 2005-11-30 2015-01-12 Rolls Royce Marine As Device for storing a propulsion unit and a propulsion unit for a marine vessel
EP2163472B1 (en) * 2008-09-12 2015-08-26 Wärtsilä Netherlands B.V. Propulsion and steering arrangement
ES2371297T3 (en) * 2008-09-12 2011-12-29 Wärtsilä Netherlands B.V. PROPULSION AND DIRECTION DEVICE.
WO2011025444A1 (en) * 2009-08-27 2011-03-03 Rolls-Royce Aktiebolag Rudder device
WO2011110226A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Wärtsilä Finland Oy Propulsion and steering unit for waterborne vessel
EP2535262B1 (en) * 2011-06-14 2015-12-30 ABB Oy A propulsion arrangement in a ship
EP2535263B1 (en) 2011-06-14 2014-10-29 ABB Oy A propulsion arrangement in a ship
EP2634084A1 (en) * 2012-02-29 2013-09-04 ABB Oy Arrangement and method in a ship
WO2014046608A1 (en) * 2012-09-24 2014-03-27 Rolls-Royce Ab Counter rotating pod with flap
KR101763956B1 (en) 2012-11-27 2017-08-02 현대중공업 주식회사 A rudder for ship
JP5984657B2 (en) * 2012-12-20 2016-09-06 三菱重工業株式会社 Swing propeller and ship
DE102017213420A1 (en) * 2017-08-02 2019-02-07 Siemens Aktiengesellschaft Electric actuator system of a nacelle for driving a float
DE102017216818A1 (en) 2017-09-22 2019-03-28 Siemens Aktiengesellschaft Azimutverstellung a gondola

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US818245A (en) * 1905-08-05 1906-04-17 Arthur E Hauck Propeller attachment for boats.
DE326792C (en) * 1919-10-11 1920-10-07 Victor Graf Von Alten Outboard drive for ships built into the rudder

Also Published As

Publication number Publication date
JPH03501714A (en) 1991-04-18
DE3885105T2 (en) 1994-05-05
DK140990A (en) 1990-06-08
DE3885105D1 (en) 1993-11-25
JP2657422B2 (en) 1997-09-24
EP0394320B1 (en) 1993-10-20
SE8704912D0 (en) 1987-12-09
FI902810A0 (en) 1990-06-05
WO1989005262A1 (en) 1989-06-15
SE459249B (en) 1989-06-19
DK162037C (en) 1992-02-10
EP0394320A1 (en) 1990-10-31
KR970010830B1 (en) 1997-07-01
DK162037B (en) 1991-09-09
FI96757B (en) 1996-05-15
AU2821789A (en) 1989-07-05
DK140990D0 (en) 1990-06-08
KR920700142A (en) 1992-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI96757C (en) Rudder and propeller system
JP4789953B2 (en) Ship propulsion system
US6165031A (en) Marine propulsion and steering unit
US7090549B2 (en) System to propel an air powered boat
CN103298691B (en) For the collapsible propeller unit of boats and ships
US11014643B2 (en) Steering mechanism for a boat having a planing hull
CN1108952C (en) Rotor or propeller with blade folding and pitch control devices
JPH1076995A (en) Propulsion device
CA2509401C (en) Arrangement in a propulsion system
KR101261867B1 (en) Pod type propulsion device and ship with the same
CN102066193A (en) Assembly comprising a rudder and a propeller
US3256849A (en) Maneuver device for submergence vessels
KR20210068549A (en) steering gear
WO2005058690A1 (en) Support for propulsion apparatus for a water-borne vessel, and propulsion apparatus incorporating such support
US4310319A (en) Steerable propeller
JP2005178721A (en) Stern shape with stern-up type propeller shaft
EP1970302A1 (en) Oscillating hydrofoil propulsion and steering system
US6491554B1 (en) Watercraft with steerable planing surface
US10913521B1 (en) Watercraft propulsion apparatus having directed thrust capability
CN113501123B (en) Electric push boat
RU2098316C1 (en) Method of motion and maneuvering of ship and bladed propulsion complex
RU2075422C1 (en) Shipboard caterpillar bladed propeller
KR101323797B1 (en) A Ship
KR20180040700A (en) Ship Keys, Steering Methods and Vessels
FI86831B (en) Wind-powered boat or craft

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
FG Patent granted

Owner name: KAMEWA AB

MA Patent expired