FI96062B - Ventilation device - Google Patents

Ventilation device Download PDF

Info

Publication number
FI96062B
FI96062B FI920794A FI920794A FI96062B FI 96062 B FI96062 B FI 96062B FI 920794 A FI920794 A FI 920794A FI 920794 A FI920794 A FI 920794A FI 96062 B FI96062 B FI 96062B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
air
heat exchanger
heat transfer
housing
color
Prior art date
Application number
FI920794A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI96062C (en
FI920794A0 (en
FI920794A (en
Inventor
Seppo Leskinen
Original Assignee
Flaekt Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Flaekt Oy filed Critical Flaekt Oy
Priority to FI920794A priority Critical patent/FI96062C/en
Priority to FI920794 priority
Publication of FI920794A0 publication Critical patent/FI920794A0/en
Publication of FI920794A publication Critical patent/FI920794A/en
Publication of FI96062B publication Critical patent/FI96062B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI96062C publication Critical patent/FI96062C/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F1/00Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
    • F24F1/01Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station in which secondary air is induced by injector action of the primary air

Description

9606296062
IlmastointilaiteAir conditioner
Keksinnön kohteena on ilmastointilaite, joka käsittää lämmönsiirtimen, jonka kautta huoneilma on sovitettu 5 kiertämään ja sovitettu puhallettavaksi olennaisesti vaakasuunnassa takaisin huoneeseen syöttökanavan läpi puhalletun tuloilman virtauksen avulla, jolloin syöttökanava ja ilman-jako- ja kierrätysvälineet on sovitettu yhteisen runkokote-lon sisään.The invention relates to an air conditioner comprising a heat exchanger through which room air is arranged to circulate and to be blown substantially horizontally back into the room by means of a supply air flow blown through a supply duct, the supply duct and air distribution and recirculation means being arranged inside a common housing.
10 Edellä esitetyt rakenteet ovat nykyään hyvin tunnet tuja ilmastointitekniikan alalla. Tavallisimmissa sovellutuksissa runkokotelo on muodostettu ns. puhalluspalkiksi, johon on yhdistetty tuloilman jako huoneeseen sekä tilan lämmitys tai jäähdytys. Esimerkkinä em. ratkaisuista voi-15 daan mainita FI-patenttihakemuksesssa 912226 esitetty ratkaisu. Em. ratkaisussa lämmönsiirrin on sijoitettu palkin yläosaan. Lämmönsiirtimen alapuolella on ilmanjakokanava, jossa on suuttimia, rakoja tai muita ilmanjakolaitteita. Kanava ja lämmönsiirrin ovat yleensä molemmat runkokotelon 20 sisällä. Vastaavanlaisia rakenteita on esitetty myös esimerkiksi NO-kuulutusjulkaisussa 161701 ja SE-kuulutusjulkaisussa 460923.10 The above structures are now well known in the field of air conditioning technology. In the most common applications, the frame housing is formed by a so-called as a fan beam combined with the distribution of supply air to the room and space heating or cooling. As an example of the above solutions, the solution presented in FI patent application 912226 can be mentioned. Em. in the solution, the heat exchanger is located at the top of the beam. Below the heat exchanger is an air distribution duct with nozzles, slots or other air distribution devices. The duct and the heat exchanger are generally both inside the body housing 20. Similar structures have also been disclosed, for example, in NO 161701 and SE 460923.
Palkin ollessa käytössä huoneilma virtaa osittain konvektion, osittain ilmanjakolaitteesta lähtevien ilma-25 suihkujen aiheuttaman induktion vaikutuksesta lämmönsiirtimen läpi, jolloin huoneilma jäähtyy. Ilmasuihkut sekoittavat lämmönsiirtimen läpi virranneen ilman osittain tuloil-maan, osittain huoneilmaan samalla kun ne puhaltavat ko. ilman sivulle ja estävät täten jäähtynyttä ilmaa, joka on 30 huoneilmaa raskaampaa, putoamasta alas ja aiheuttamasta vetoa.When the beam is in use, the room air flows partly through convection, partly due to induction by air jets from the air distributor, through the heat exchanger, whereby the room air cools down. The air jets mix the air flowing through the heat exchanger partly with the supply air, partly with the room air while blowing the air in question. air to the side and thus prevent cooled air, which is 30 heavier than room air, from falling down and causing draft.
: Edellä esitetyt palkit toimivat periaatteessa hyvin, mutta kustannukset ovat kuitenkin melko korkeat lähinnä lämmönsiirtimen takia, sillä lämmönsiirtimen osuus on noin 35 puolet kokonaiskustannuksista. Em. seikkaa vakavampi haitta 2 96062 on kuitenkin se, että lämmönsiirtimen läpi virtaavasta suodattamattomasta huoneilmasta tarttuu pölyä lämmönsiirto-pinnoille, jolloin lämpöteho laskee sekä huonontuneen läm-mönsiirtokertoimen, että pienentyneen ilmavirran takia.: The beams presented above work well in principle, but the costs are still quite high, mainly due to the heat exchanger, as the heat exchanger accounts for about 35 half of the total cost. Em. however, a more serious disadvantage 2 96062 is that dust from the unfiltered room air flowing through the heat exchanger adheres to the heat transfer surfaces, whereby the heat output decreases due to both the deteriorated heat transfer coefficient and the reduced air flow.
5 Pölykerroksiin voi syntyä sieni- ja bakteerikasvustoja, jotka huonontavat sisäilman laatua ja voivat aiheuttaa esimerkiksi allergikoille vakavia terveydellisiä haittoja. Tavallisimmin puhalluspalkeissa käytetyt ns. lamellipatte-rit, joissa lamellijako on 3 - 6 mm, sattavat tukkeutua 10 muutamassa vuodessa lähes täysin.5 Fungal and bacterial growths can form in the dust layers, which degrades indoor air quality and can cause serious health problems for people with allergies, for example. The most commonly used so-called lamella batteries with a lamella pitch of 3 to 6 mm can almost completely clog in a few years.
Em. syystä johtuen palkkien lämmönsiirtimet on puhdistettava melko usein. Puhdistusvälin pituus riippuu täysin huonetilasta ja siellä tapahtuvasta toiminnasta, ulkoilman laadusta alueella, palkkien sijainnista huoneessa 15 jne, joten täsmällisiä kustannuksia puhdistukselle ei voida määritellä. Kun esimerkiksi tavallisissa toimistotiloissa puhalluspalkkien lämmönsiirtimet on puhdistettava 1-2 vuoden välein, on konttoritilojen poistokanavien tavanomainen puhdistusväli noin 10 vuotta. Lämmönsiirtimet on siis 20 puhdistettava 5-10 kertaa useammin kuin muu ilmastointi-laitos. Suorat puhdistuskustannuksetkin ovat siten huomattavat ja lisäksi on huomattava, että toiminta ko. tiloissa häiriintyy, laitteet kuluvat ja vaurioituvat puhdistuksen takia jne.Em. for this reason, beam heat exchangers need to be cleaned quite often. The length of the cleaning interval depends entirely on the room space and the activity taking place there, the quality of the outdoor air in the area, the location of the beams in room 15, etc., so the exact cost of cleaning cannot be determined. When, for example, in standard office spaces, the heat exchangers of the fan beams have to be cleaned every 1-2 years, the usual cleaning interval for the exhaust ducts of office spaces is about 10 years. Heat exchangers must therefore be cleaned 5 to 10 times more often than any other air-conditioning plant. The direct cleaning costs are thus considerable and it should also be noted that the operation in question the premises are disturbed, the equipment wears out and is damaged due to cleaning, etc.
25 Lämmönsiirtimet voitaisiin tietysti suojata suodat- timilla samaan tapaan kuin ilmastointikoneiden lämmönsiirtimet. Kun käytettävissä on kuitenkin vain tiheyserosta ja induktiosta aiheutuva erittäin pieni paine-ero, olisi suodattimet mitoitettava erittäin suuriksi, etteivät niiden 30 painehäviöt estäisi laitteen toimintaa.Kun hankintakustannusten lisäksi on huomioitava suodattimien vaihtokustannuk-’ set, olisivat kokonaiskustannukset ilmeisesti jopa suurem mat kuin lämmönsiirrinten puhdistuskustannukset. Lisäksi suodattimille ei useinkaan ole löydettävissä tilaa. Edellä 35 esitetyistä syistä johtuen suodattimia ei yleensä käytetä « 96062 3 puhalluspalkkien yhteydessä.25 Of course, heat exchangers could be protected by filters in the same way as heat exchangers in air conditioners. However, when only a very small pressure difference due to density difference and induction is available, the filters should be dimensioned very large so that their pressure losses do not interfere with the operation of the device. In addition to acquisition costs, filter replacement costs should obviously be even higher than heat exchangers. In addition, there is often no space available for filters. For the reasons set out above, filters are generally not used with «96062 3 blowers.
Tunnettujen lämmönsiirrinten haittoja ovat lisäksi , tilantarve, joka varsinkin korkeussuunnassa aiheuttaa usein vaikeuksia, sekä niiden painehäviöt, joiden vaikutukset 5 absoluuttisesta pienuudesta huolimatta ovat merkittäviä, koska käytettävissä oleva painekin on hyvin pieni. Lämmön-siirrin muodostaa merkittävän virtausesteen ja pienentää siten merkittävästi palkin lämpötehoa.The disadvantages of the known heat exchangers are, moreover, the need for space, which often causes difficulties, especially in the height direction, and their pressure losses, the effects of which, despite their absolute smallness, are significant because the available pressure is very small. The heat exchanger forms a significant flow barrier and thus significantly reduces the thermal power of the beam.
Keksinnön tarkoituksena on saada aikaan ilmastointi-10 laite, jonka avulla aiemmin tunnetun tekniikan epäkohdat voidaan eliminoida. Tähän on päästy keksinnön mukaisen ilmastointilaitteen avulla, joka on tunnettu siitä, että lämmönsiirrin on muodostettu niin, että ainakin osa runko-kotelon seinämälevyistä on sovitettu toimimaan ainakin 15 osana lämmönsiirtimen lämmönsiirtopinnoista.The object of the invention is to provide an air-conditioning device 10 by means of which the disadvantages of the prior art can be eliminated. This is achieved by means of an air conditioner according to the invention, characterized in that the heat exchanger is formed in such a way that at least a part of the wall plates of the frame housing is adapted to operate at least 15 parts of the heat exchanger heat transfer surfaces.
Keksinnön mukaisen ilmastointilaitteen etuna on ennen kaikkea se, että lämmönsiirtimen kustannukset ovat murto-osa nykyisistä ja sen likaantumisalttius on suunnilleen sama kuin kanavien likaantumisalttius, siis 1/5 - 1/10 20 nykyisestä. Puhdistuskustannukset ja huonontava vaikutus sisäilman laatuun ovat vähintään samassa suhteessa pienemmät kuin aiemmin käytetyssä tekniikassa. Keksinnön mukainen rakenne ei myöskään aiheuta painehäviöitä eikä se myöskään vaadi lisätilaa.The advantage of the air conditioner according to the invention is above all that the cost of the heat exchanger is a fraction of the current and its susceptibility to fouling is approximately the same as the fouling susceptibility of the ducts, i.e. 1/5 to 1/10 of the current. The cleaning costs and the detrimental effect on indoor air quality are at least proportionally lower than in the previously used technology. The structure according to the invention also does not cause pressure losses and does not require additional space.
25 Keksintöä ryhdytään selvittämään seuraavassa tarkem min oheisessa piirustuksessa esitettyjen edullisten sovellutusesimerkkien avulla, jolloin kuvio 1 esittää periaatteellisena sivukuvantona keksinnön mukaisen laitteen ensimmäistä sovellutusmuotoa, 30 kuvio 2 esittää kuvion 1 mukaisen laitteen lämmön- siirrinratkaisun erään yksityiskohdan toteutusta suuremmas-’ - sa mittakaavassa nähtynä kuvantona, kuvio 3 esittää kuvion 1 mukaisen laitteen lämmön-siirrinratkaisun yksityiskohdan toista toteutusvaihtoehtoa 35 suuremmassa mittakaavassa nähtynä kuvantona, • ·.The invention will now be described in more detail with reference to the preferred embodiments shown in the accompanying drawing, in which Figure 1 shows a schematic side view of a first embodiment of a device according to the invention, Figure 2 shows an implementation of a detail of the heat exchanger solution of Figure 1 on a larger scale. 3 shows a detail of another embodiment 35 of the heat exchanger solution of the device according to Fig. 1 in a view on a larger scale, • ·.
4 96062 kuvio 4 esittää periaatteellisena sivukuvantona keksinnön mukaisen laitteen toista sovellutusmuotoa ja kuvio 5 esittää periaatteellisena sivukuvantona keksinnön mukaisen laitteen kolmatta sovellutusmuotoa.4 96062 Fig. 4 shows a schematic side view of a second embodiment of a device according to the invention and Fig. 5 shows a schematic side view of a third embodiment of a device according to the invention.
5 Kuviossa 1 on esitetty periaatteellisesti keksinnön mukaisen laitteen ensimmäinen sovellutusmuoto. Viitenumeron 1 avulla on esitetty yleisesti runkokotelo. Viitenumeron 2 avulla on puolestaan esitetty syöttö- tai tuloilmakanava, jossa on suuttimet 3. Runkokotelo 1 käsittää sivuseinät la 10 ja Ib sekä pohjalevyn 4. Em. osat muodostavat puhalluspal-kin.Figure 1 shows in principle a first embodiment of a device according to the invention. Reference numeral 1 generally denotes a body housing. Reference numeral 2 in turn shows a supply or supply air duct with nozzles 3. The body housing 1 comprises side walls 1a 10 and Ib and a base plate 4. Em. the parts form a blow bar.
Kuvion 1 mukainen puhalluspalkki toimii periaatteessa seuraavalla tavalla. Tuloilma puhalletaan tulokanavasta 2 suutinten 3 kautta runkokotelon 1 rajaamaan tilaan. Suut-15 timet 3 on sijoitettu pienehköin välein runkokotelon 1 koko pituuden alueelle. Suuttimista 3 purkautuva suurinopeuksinen ilmasuihku vetää runkokotelon rajaamassa tilassa ylhäältä mukaansa huoneilmaa runkokotelon sisään. Tuloilman puhallus vetää mukaansa huoneilmaa myös puhalluksen tason 20 alapuolelta. Ilman virtaukset on esitetty kuviossa 1 nuolten avulla.The blow beam according to Figure 1 operates in principle in the following way. The supply air is blown from the supply duct 2 through the nozzles 3 into the space delimited by the frame housing 1. The nozzles 3 are arranged at smaller intervals over the entire length of the body housing 1. The high-speed air jet discharged from the nozzles 3 draws room air into the body housing from above in the space delimited by the body housing. The supply air blowing also draws room air below the blowing level 20. The air flows are shown in Figure 1 by arrows.
Em. seikat ovat sinänsä tunnettuja seikkoja alan ammattimiehelle, joten ko. seikkoja ei esitetä tässä yhteydessä tarkemmin. Tässä yhteydessä viitataan esimerkiksi FI-25 patenttihakemukseen 912226, jossa puhalluspalkin toiminta on esitetty varsin yksityiskohtaisesti.Em. the facts are known per se to a person skilled in the art, so that the no further details are provided in this context. In this connection, reference is made, for example, to FI-25 patent application 912226, in which the operation of the blow beam is shown in considerable detail.
Keksinnön perusajatuksena on se, että erillisen lämmönsiirtimen sijasta puhalluspalkin runkokotelo ja ilma-kanava muodostavat lämmönsiirtimen, jolloin joko erillistä 30 lämmönsiirrintä ei tarvita lainkaan tai se voidaan korvata pienellä, rakenteeltaan yksinkertaisella ja halvalla täy- * dennysosalla.The basic idea of the invention is that instead of a separate heat exchanger, the frame housing and the air duct of the blow beam form a heat exchanger, whereby either a separate heat exchanger is not needed at all or it can be replaced with a small, simple and inexpensive supplement.
Olennaista keksinnössä on se, että lämmönsiirrin on muodostettu niin, että ainakin osa runkokotelon 1 seinämis-35 tä on sovitettu toimimaan ainakin osana lämmönsiirtimen * · · ii u.i air n i ai i · j 5 96052 lämmönsiirtopinnoista. Kuvion 1 sovellutusmuodossa sivuseiniin la ja Ib ja ilmakanavan 2 sivulevyihin 2a ja 2b on muodostettu urat 5, joihin on listoilla 6 kiristetty putki 7, jossa kiertää lämpöä siirtävä väliaine. Lämpöä siirtävä 5 väliaine voi kiertää jokaisessa erillisessä putkessa 7 tai kaikki tai vaihtoehtoisesti osa putkista voi olla myös sarjaan kytkettynä. Kun putkiin 7 johdetaan esimerkiksi kylmää vettä, sivuseinät la ja Ib ja sivulevyt 2a ja 2b jäähtyvät ja alkavat jäähdyttää ympärillään olevaa ilmaa, 10 jonka tiheys luonnollisesti tällöin kasvaa. Ympäristöään raskaampi ilma painuu alaspäin osittain painovoiman, osittain suuttimista 3 virtaavan suurinopeuksisten ilmasuihku-jen vaikutuksesta. Suuttimista 3 tulevat suihkut kääntävät virtauksen sivulle aukkojen 8 läpi ja sekoittuvat jäähty-15 neeseen, alaspäin virranneeseen ilmaan sekä huoneilmaan.It is essential in the invention that the heat exchanger is formed in such a way that at least a part of the wall 35 of the body housing 1 is adapted to operate at least as part of the heat transfer surfaces of the heat exchanger. In the embodiment of FIG. The heat transfer medium 5 may circulate in each individual tube 7 or all or alternatively part of the tubes may also be connected in series. When, for example, cold water is introduced into the pipes 7, the side walls 1a and Ib and the side plates 2a and 2b cool down and begin to cool the surrounding air 10, the density of which then naturally increases. Air heavier than its surroundings is pushed downwards partly by gravity, partly by high-speed air jets flowing from the nozzles 3. The jets from the nozzles 3 reverse the flow to the side through the openings 8 and mix with the cooled air, the downstream air and the room air.
Mikäli suuttimien 3 etäisyys pohjalevystä 4 ei ole liian suuri, vetävät suihkut ilmaa myös alhaalta päin aukkojen 9 läpi. Huoneeseen syntyy näin klertovirtaus, jonka suunta on seinien lähellä alaspäin ja huoneen keskel-20 lä ylöspäin. Aukoista 8 virtaava ilma kääntää sivulle myös sivuseinien la ja Ib ulkopintoja pitkin alaspäin virtaavan ilman kuten kuviossa 1 on esitetty.If the distance of the nozzles 3 from the base plate 4 is not too great, the jets also draw air from below through the openings 9. This creates a clerical flow in the room, the direction of which is downwards near the walls and upwards in the middle of the room. The air flowing from the openings 8 also turns to the side the air flowing downwards along the outer surfaces of the side walls 1a and Ib, as shown in Fig. 1.
Mikäli sivuseinien la, Ib ja sivulevyjen 2a, 2b lämmönsiirtokyky ei ole riittävä, voidaan niiden välille . . . 25 kiinnittää yksi tai useampia väliseiniä 10, joihin kiinni- • < tetään listan 6 avulla väliaineputki 7 edellä kuvatulla tavalla. Väliseinät 10 on kuviossa 1 esitetty olennaisesti samansuuntaisina kuin kuin sivuseinät la, Ib ja sivulevyt 2a, 2b. Väliseinät 10 voivat kuitenkin olla myös kohtisuo-30 rassa sivuseiniin la, Ib ja sivulevyihin 2a, 2b nähden, jolloin ne muodostavat runkokotelon 1 tukirakenteen. Väli-* seinä 10 voi muodostua myös molemmista em. rakenteista, joko ritilärakenteena tai siten, että erisuuntaiset osat ovat korkeussuunnassa eri tasoissa ja ne voivat myös olla 35 eri levyisiä jne.If the heat transfer capacity of the side walls 1a, Ib and the side plates 2a, 2b is not sufficient, it is possible between them. . . 25 fastens one or more partitions 10 to which the medium tube 7 is fastened by means of a strip 6 as described above. The partitions 10 are shown in Fig. 1 substantially parallel to the side walls 1a, 1b and the side plates 2a, 2b. However, the partitions 10 can also be perpendicular to the side walls 1a, Ib and the side plates 2a, 2b, whereby they form the support structure of the frame housing 1. The partition wall 10 can also consist of both of the above-mentioned structures, either as a grating structure or in such a way that the parts in different directions are in different planes in the height direction and can also be 35 different widths, etc.
< » · i 96062 6<»· I 96062 6
Kuvion 1 sovellutusmuodossa putki 7 on kiinnitetty uraan 5 listan 6 avulla. Putki 7 voidaan luonnollisesti kiinnittää paikalleen myös ilman listaa 6 siten, että ura 5 tehdään syvemmäksi kuin kuviossa 1 on esitetty. Em. sy-5 vempi ura voidaan valssata umpeen sen jälkeen kun putki 7 on asennettu uraan 5, jolloin putki jää kokonaan seinämateri-aalin sisään.In the embodiment of Figure 1, the pipe 7 is fastened to the groove 5 by means of a strip 6. The pipes 7 can, of course, also be fastened in place without the strip 6, so that the groove 5 is made deeper than shown in Fig. 1. Em. the lower groove sy-5 can be rolled closed after the pipe 7 has been installed in the groove 5, whereby the pipe remains completely inside the wall material.
Kuviossa 2 on esitetty putken asennus levyrakenteiseen seinään, esimerkiksi sivuseinä la, Ib, listaa 6 ja 10 lämmönsiirtoväliainetta 11 käyttäen.Figure 2 shows the installation of a pipe on a plate-structured wall, for example a side wall 1a, 1b, using strips 6 and 10 using a heat transfer medium 11.
kuviossa 3 on puolestaan esitetty putken 7 asennus erillisiä syvävedettyjä profiileja 12, 13 käyttämällä.Figure 3, in turn, shows the installation of the pipe 7 using separate deep-drawn profiles 12, 13.
kuviossa 4 on esitetty keksinnön mukaisen laitteen toinen sovellutusmuoto. Kuvion 4 mukainen sovellutusmuoto 15 eroaa kuvion 1 sovellutusmuodosta ainoastaan siinä, että kuvion 4 sovellutusmuodossa tuloilmaa puhalletaan ainoastaan yhteen suuntaan kun kuvin 1 sovellutuksessa tuloilmaa puhalletaan kahteen suuntaan.Figure 4 shows another embodiment of the device according to the invention. The embodiment 15 according to Fig. 4 differs from the embodiment of Fig. 1 only in that in the embodiment of Fig. 4 the supply air is blown in only one direction, while in the embodiment of Fig. 1 the supply air is blown in two directions.
Kuvissa 5 on esitetty keksinnön mukaisen laitteen 20 kolmas sovellutusmuoto. Kuvion 5 sovellutusmuoto vastaa olennaisesti kuvioiden 1 ja 4 sovellutusmuotoja. Erona on ainoastaan se, että kuvion 5 sovellutusmuodossa runkokote- lon 1 ulkopuolelle sovitetut, ilmavirtausta ohjaavat levyt 14a, 14b on sovitettu toimimaan myös lämmönsiirtimen läm- , . 25 mönsiirtokykyä lisäävinä lämmönsiirtopintoina. Levyjen 14a, » · 14b ilmavirtaa ohjaavat taitokset on merkitty viitenumeroilla 15 ja 16. Kuvion 1 sovellutuksessa puolestaan runko-kotelon 1 sisään sovitetut, ilmavirtausta ohjaavat väliseinät 10 on sovitettu toimimaan myös lämmönsiirtimen lämmön-30 siirtokykyä lisäävinä lämmönsiirtopintoina. On selvää, että ko. yksityiskohdat voidaan yhdistää myös samaan konstruktioon.Figures 5 show a third embodiment of the device 20 according to the invention. The embodiment of Figure 5 substantially corresponds to the embodiments of Figures 1 and 4. The only difference is that in the embodiment of Fig. 5, the air flow control plates 14a, 14b arranged outside the body housing 1 are also adapted to operate the heat exchanger heater. 25 as heat transfer surfaces to increase heat transfer capacity. The airflow control folds of the plates 14a, »· 14b are denoted by reference numerals 15 and 16. In the embodiment of Figure 1, the airflow control partitions 10 arranged inside the frame housing 1 are also adapted to act as heat transfer surfaces increasing the heat transfer capacity of the heat exchanger. It is clear that the details can also be combined in the same construction.
Edellä esitettyjä sovellutusesimerkkejä ei ole mitenkään tarkoitettu rajoittamaan keksintöä, vaan keksintöä 35 voidaan muunnella patenttivaatimusten puitteissa täysin • · · 96062 7 vapaasti. Näinoleen on selvää, että keksinnön mukaisen ilmastointilaitteen tai sen yksityiskohtien ei välttämättä tarvitse olla juuri sellaisia kuin kuvioissa on esitetty, vaan muunlaisetkin ratkaisut ovat mahdollisia. Esimerkiksi 5 seinät tai levyt la, Ib, 2a, 2b jne voidaan tehdä kokonaan-kin syvävedetystä profiilista ja putki 7 voidaan korvata profiilissa olevalla ontelolla tai soikion, suorakaiteen tms. muotoisella erillisellä profiililla jne. Putkia voi myös olla useampia kuin yksi, niiden sijainti voi vaihdella 10 samoin kuin suutinten 3 sijainti, suuntaus tai muoto. Esimerkiksi erillisten suutinten sijasta yhtenäinen rako, kaksi tai useampia suutinrivejä jne ovat täysin mahdollisia. Kaikki sinänsä tunnetut rakennemuodot ovat mahdollisia, esimerkiksi yhteen suuntaan puhaltava palkki, kahteen 15 suuntaan puhaltava palkki jne. Yhden ilmanjakokanavan si jasta voidaan käyttää kahta ilmanjakokanavaa jne. On edelleen huomattava, että vaikka edellä on keksintöä selvitetty jäähdytystilanteessa, niin on selvää, että keksinnön perusajatusta voidaan hieman muunnettuna soveltaa myös lämmityk-20 sen yhteyteen.The application examples presented above are in no way intended to limit the invention, but the invention 35 can be modified completely freely within the scope of the claims. Thus, it is clear that the air conditioner according to the invention or its details do not necessarily have to be exactly as shown in the figures, but other solutions are also possible. For example, the walls or plates 1a, Ib, 2a, 2b, etc. can be made entirely of a deep-drawn profile and the tube 7 can be replaced by a cavity in the profile or a separate profile in the shape of an oval, rectangle, etc. The tubes can also have more than one, vary 10 as well as the location, orientation or shape of the nozzles 3. For example, instead of separate nozzles, a single gap, two or more rows of nozzles, etc. are entirely possible. All constructions known per se are possible, for example a unidirectional blowing beam, a bi-directional blowing beam, etc. Instead of one air distribution duct, two air distribution ducts can be used, etc. It should further be noted that although the invention has been explained above in a cooling situation, slightly modified also apply heating-20 to its connection.

Claims (3)

9606296062
1. Ilmastointilaite, joka käsittää lämmönsiirtimen, jonka kautta huoneilma on sovitettu kiertämään ja sovitettu 5 puhallettavaksi olennaisesti vaakasuunnassa takaisin huoneeseen syöttökanavan (2) läpi puhalletun tuloilman virtauksen avulla, jolloin syöttökanava (2) ja ilmanjako- ja kierrätysvälineet on sovitettu yhteisen runkokotelon (1) sisään, tunnettu siitä, että lämmönsiirrin on muo- 10 dostettu niin, että ainakin osa runkokotelon (1) seinämäle-vyistä (la,Ib,2a,2b) on sovitettu toimimaan ainakin osana lämmönsiirtimen lämmönsiirtopinnoista.An air conditioner comprising a heat exchanger through which room air is arranged to circulate and is adapted to be blown substantially horizontally back into the room by a supply air flow blown through a supply duct (2), the supply duct (2) and air distribution and recirculation means being arranged inside a common housing (1) , characterized in that the heat exchanger is formed such that at least a part of the wall plates (1a, Ib, 2a, 2b) of the body housing (1) is adapted to operate at least as part of the heat transfer surfaces of the heat exchanger.
2. Ventilationsanordning enligt patentkravet 1, 15 kännetecknad därav, att i stomhöljet (1) anord- nade, luftströmmen styrande mellanväggplAtar (10) har anordnats att fungera som värmeväxlarens värmeöverförings-förmiga utökande värmeöverföringsytor.2. Ventilation arrangements according to claim 1, 15 are shown in the invention (1) as an anchorage, an airfoil (10) having an anchorage according to the use of a color-forming method.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen ilmastointilaite, tunnettu siitä, että runkokotelon (1) sisään sovi- 15 tetut, ilmavirtausta ohjaavat väliseinälevyt (10) on sovitettu toimimaan lämmönsiirtimen lämmönsiirtokykyä lisäävinä lämmönsiirtopintoina.Air conditioning device according to Claim 1, characterized in that the airflow-controlling partition plates (10) arranged inside the body housing (1) are adapted to act as heat transfer surfaces which increase the heat transfer capacity of the heat exchanger.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen ilmastointilaite, tunnettu siitä, että runkokokotelon (1) ul- 20 kopuolelle sovitetut, ilman virtausta ohjaavat levyt (14a, 14b) on sovitettu toimimaan lämmönsiirtimen lämmönsiirtokykyä lisäävinä lämmönsiirtopintoina. » « • · 96062 , 1. Ventilationsanordning omfattande en värmeväxlare, genom vilken rumsluften har anordnats att cirkulera och 5 anordnats att bläsas väsentligen horisontalt tillbaka till rummet med tillhjälp av den genom en inmatningskanal (2) blAsta tilluftsströmmen, varvid inmatningskanalen (2) och luftdistributions- och cirkulationsorganen har anordnats i ett gemensamt stomhölje (1), kännetecknad 10 därav, att värmeväxlaren är s& utformad, att ätminstone en del av stomhöljets (1) väggplätar (la,Ib,2a,2b) har anordnats att fungera som Atminstone en del av värmeväxlarens värmeöverföringsytor.Air conditioning device according to Claim 1 or 2, characterized in that the air flow control plates (14a, 14b) arranged outside the frame housing (1) are adapted to act as heat transfer surfaces which increase the heat transfer capacity of the heat exchanger. »« • · 96062, 1. Ventilation arrangements in the form of circulators, the genome of which is connected to the circulating and 5 anodes to the left-hand side of the rack with the following means of the genome (2), - and circulating system with an auxiliary device (1), a number of devices having the same color as the device (1), an auxiliary device (1, a, b, 2a, 2b) av värmeväxlarens värmeöverföringsytor.
3. Ventilationsanordning enligt patentkravet 1 eller 20 2, kännetecknad därav, att p4 utsidan av stom höljet (1) anordnade, luftströmmen styrande skivor (14a, 14b) har anordnats att fungera som värmeväxlarens värmeöver f örings f örmäga utökande värmeöverföringsytor. « « • «3. Ventilation arrangements according to claim 1 or 20 2, according to the invention, in which case p4 is used in the case of oil (1), an antifreeze, an air filter (14a, 14b) having a color equivalent to a color equivalent to the color. «« • «
FI920794A 1992-02-24 1992-02-24 Air conditioner FI96062C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI920794A FI96062C (en) 1992-02-24 1992-02-24 Air conditioner
FI920794 1992-02-24

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI920794A FI96062C (en) 1992-02-24 1992-02-24 Air conditioner

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI920794A0 FI920794A0 (en) 1992-02-24
FI920794A FI920794A (en) 1993-10-12
FI96062B true FI96062B (en) 1996-01-15
FI96062C FI96062C (en) 1996-04-25

Family

ID=8534806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI920794A FI96062C (en) 1992-02-24 1992-02-24 Air conditioner

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI96062C (en)

Also Published As

Publication number Publication date
FI920794A0 (en) 1992-02-24
FI920794A (en) 1993-10-12
FI96062C (en) 1996-04-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI98158C (en) Filtration-ventilation device for use in clean rooms
KR100783599B1 (en) Heat exchanger for ventilation system
US20080223547A1 (en) Air Cooling and Air Dehumidifying Module Comprising Capillary Tube Mats and Method of Using It
JP5860212B2 (en) High load air conditioning system
FI96062B (en) Ventilation device
FI109725B (en) Device for cooling the room air
JP2004324992A (en) Cool air ventilating system
JP6043051B2 (en) High load air conditioning system
SE456449B (en) Heat exchanger working by natural convection
GB2178521A (en) Air conditioning system
JP4557207B2 (en) Ventilation replacement air conditioner
JP3025048B2 (en) Equipment that cools the equipment room by convection
KR100565834B1 (en) Home exchanger for ventilator
EP0508176B1 (en) Arrangement for removing thermal loads
JPH03204595A (en) Condenser
JP2857584B2 (en) Heat exchanger
GB2361993A (en) Ventilation System with Heat Recovery Unit
KR20200051597A (en) Free fall simulator cooling system
WO2021000502A1 (en) Air conditioning apparatus
FI87273B (en) Procedure for air conditioning and heating of a room interior, also an air-conditioned and heated room interior
FI89690C (en) UPPVAERMNINGSSYSTEM
GB1559293A (en) Air temperature control system for a room having an outside wall
JP3682154B2 (en) Clean room
KR100197935B1 (en) Filtering ventilation unit
JP2630552B2 (en) Crossflow cooling tower

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Owner name: ABB FLÄKT OY

BB Publication of examined application