FI93654B - The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use - Google Patents

The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use Download PDF

Info

Publication number
FI93654B
FI93654B FI883503A FI883503A FI93654B FI 93654 B FI93654 B FI 93654B FI 883503 A FI883503 A FI 883503A FI 883503 A FI883503 A FI 883503A FI 93654 B FI93654 B FI 93654B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
tbn
characterized
lubricating oil
example
method according
Prior art date
Application number
FI883503A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI883503A (en
FI883503A0 (en
FI93654C (en
Inventor
John Crawford
Sean Patrick O'connor
Charles Cane
Original Assignee
Bp Chemicals Additives
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to GB8628609 priority Critical
Priority to GB868628609A priority patent/GB8628609D0/en
Priority to GB8700848 priority
Priority to PCT/GB1987/000848 priority patent/WO1988003945A1/en
Application filed by Bp Chemicals Additives filed Critical Bp Chemicals Additives
Publication of FI883503A publication Critical patent/FI883503A/en
Publication of FI883503A0 publication Critical patent/FI883503A0/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=10608200&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI93654(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application granted granted Critical
Publication of FI93654B publication Critical patent/FI93654B/en
Publication of FI93654C publication Critical patent/FI93654C/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
  • C10M159/00Lubricating compositions characterised by the additive being of unknown or incompletely defined constitution
  • C10M159/12Reaction products
  • C10M159/20Reaction mixtures having an excess of neutralising base, e.g. so-called overbasic or highly basic products
  • C10M159/22Reaction mixtures having an excess of neutralising base, e.g. so-called overbasic or highly basic products containing phenol radicals

Description

Q7^C/I > j D jt Q7 ^ C / I> j D jt

Rikitettyjä maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatteja, niiden valmistus ja niiden käyttö The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use

Esillä oleva keksintö koskee yleisesti rikitettyjä 5 maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatteja, niiden valmistus ta ja niiden käyttöä voiteluöljyn lisäaineina. The present invention relates generally to sulfurized alkaline earth metal-March 5, their preparation and to their use as lubricating oil additives. Esillä oleva keksintö kohdistuu erityisesti menetelmään rikitettyä maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaattia sisältävien lisäaine-konsentraattien valmistamiseksi, joilla on korkea kokonais-10 emäsluku (TBN * total base number) ja hyväksyttävä viskositeetti, jolloin valmistuksessa käytetään rikitettyjä maa-alkalimetallihydrokarbyylif enaatte ja, joiden TBN on pienempi kuin lopullisen konsentraatin TBN. The present invention is particularly directed to the manufacture of additive concentrates containing sulfurized method of alkaline earth metal having a high total 10 base number (TBN * Total Base Number) and an acceptable viscosity, wherein a sulfurized manufacture of land alkalimetallihydrokarbyylif enaatte and having a TBN of less than definitive TBN concentrate.

Polttomoottorissa siirtyy usein sivutuotteita polt-15 tokammiosta männän ohi ja sekoittuu voiteluöljyyn. An internal combustion engine is frequently passed by-products wo-15 chamber in the piston and admix with the lubricating oil. Monet näistä sivutuotteista muodostavat happamia aineita voiteluöl jyssä. Many of these by-products form acidic materials within lubricating-colloidal. Tämä on erityisesti ominaista dieselmoottoreissa, joissa käytetään heikkolaatuisia polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on korkea, jolloin palaessa muodostuu syö-20 vyttäviä happoja. This is particularly marked in diesel engines operating on low-grade fuels of high sulfur content, which on combustion eat-20 rode acids. Tällä tavoin voiteluöljyyn joutuneet hapot voivat olla rikin happoja, joita on muodostunut rikin hapettuessa, halogeenivetyhappoja, jotka ovat johtuneet polttoaineessa olevista halogeenipitoisista lyijynhuuhte-luaineista, ja typen happoja, joita on muodostunut ilmake-25 hän typen hapettumisesta polttokammiossa. In this way, the lubricating oil can include sulfur acids, acids that are produced by oxidation of sulfur, hydrohalic acids, which are the result of the fuel lyijynhuuhte of halogen-scavengers, and nitrogen acids produced by the atmosphere, the resulting 25-he oxidation of nitrogen in the combustion chamber. Tällaiset hapot aiheuttavat lietteen kerrostumusta ja laakerien ja moottorin osien korroosiota, mikä johtaa nopeaan kulumiseen ja moottorin varhaiseen konerikkoon. Such acids cause deposition of sludge and corrosion kerrostumusta of the bearings and engine parts leading to rapid wear and early breakdown of the engine.

Eräs ryhmä yhdisteitä, joita on yleisesti käytetty 3 0 happamien aineiden neutraloimiseen ja lietteen dispergoimi-seen voiteluöl jyssä, ovat Tikitetyt metallialkyylifenaatit, joissa metalli on maa-alkalimetalli, kuten kalsium, magnesium tai barium. One group of compounds that is commonly used to neutralize the slurry and dispersing a 0-to 3-colloidal lubricating acidic substances are Tikitetyt metallialkyylifenaatit, wherein the metal is an alkaline earth metal such as calcium, magnesium or barium. On käytetty sekä "normaaleja” että "yli-emäksisiä" rikitettyjä maa-alkaliroetallialkyylif enaatte ja. It is used for both "normal" and "over-basic" sulfurized land alkaliroetallialkyylif and enaatte.

35 Termiä "yliemäksinen" käytetään kuvaamaan niitä rikitettyjä O 1, XC Λ 2 ^ ·~> O j~r maa-alkalimetallialkyylifenaatteja, joissa maa-alkalimetä1-liosan ekvivalenttien lukumäärän suhde fenoliosan ekvivalenttien lukumäärään on suurempi kuin 1, ja yleensä se on suurempi kuin 1,2 ja voi olla niinkin korkea kuin 4,5 tai 5 korkeampi. 35 The term "overbased" is used to describe those sulphurised O 1, xc Λ 2 ^ · ~> O j ~ r alkaline earth metal, where the land-alkalimetä1-moiety to the number of the number of equivalents ratio of phenol moiety is greater than one, and usually it is higher than 1.2 and may be as high as 4.5 or higher than 5. Sitä vastoin maa-alkalimetalliosan ja fenoliosan ekvivalenttisuhde •'normaaleissa” maaalkalimetallialkyyli-fenaateissa on 1. Niinpä "yliemäksinen" aine sisältää yli 20 % enemmän maa-alkalimetä11ia kuin vastaava "normaali” materiaali. Tämän johdosta "yliemäksisillä" maa-alkalime-10 tallialkyylifenaateilla on suurempi kyky neutraloida hapanta ainetta kuin mihin pystyvät vastaavat "normaalit" maa-alkalimetällialkyylifenaatit. On the other hand, the alkaline earth metal moiety to phenol equivalent ratio • 'normal' maaalkalimetallialkyyli-phenate is 1. Thus, the "overbased" material contains greater than 20% more ground alkalimetä11ia than the corresponding "normal" material. For this reason "overbased" alkaline earth tallialkyylifenaateilla 10 is greater capability for neutralizing acidic matter than do the corresponding "normal" alkaline earth metal.

Aikaisempi tekniikka esittää monia menetelmiä sekä "normaalien" että "yliemäksisten" Tikitettyjen metallial-15 kyylif enaattien valmistamiseksi. The prior art teaches many methods for preparing both "normal" and "overbased" Tikitettyjen engineering-15 kyylif enaattien. Erään tällaisen menetelmän mukaan "yliemäksisten" Tikitettyjen alkyylifenaattien valmistamiseksi, jota menetelmää nimitetään yleisesti "yksinkertaiseksi kalkinlisäys" -menetelmäksi, reagoitetaan al-kyylifenolia, voiteluöljyn läsnä ollessa, rikkiä, hydrok-20 syylipitoista yhdistettä ja ylimäärin käytettyä maa-alkali-metallihydroksidia (alkyylifenolin neutraloimiseen tarvittavaa stökiometristä määrää suurempi määrä) välituotteen muodostamiseksi, minkä jälkeen suoritetaan käsittely hiilidioksidilla ja tislataan (ei-reagoineen hydroksyylipitoisen 25 yhdisteen poistamiseksi) ja suodatetaan. One such method for preparing "overbased" Tikitettyjen alkyylifenaattien, which method is commonly referred to as "simple lime addition" process comprises reacting an Al-phenols, in the presence of lubricating oil of sulfur, the hydroxy-20 syylipitoista compound and excess alkaline earth metal hydroxide (alkylphenol, neutralization of the necessary a stoichiometric amount greater amount) to form an intermediate product, followed by treatment with carbon dioxide and distillation (to remove unreacted hydroxylic compound 25) and filtered. Välituotteen muo dostumiseen liittyy huomattava viskositeetin suureneminen, kun taas sen jälkeen suoritettu käsittely hiilidioksidilla pienentää viskositeetin suhteellisen alhaiselle tasolle. Intermediate fas formation of by a substantial increase in viscosity, while after to treatment with carbon dioxide reduces the viscosity to a relatively low level. Välituotteen muodostumiseen liittyvä viskositeetin suu-. the viscosity of the foot associated with the formation of the intermediate product. 30 reneminen ei ole toivottavaa, koska reaktioseos muuttuu vaikeasti hämmennettäväksi, mikä on haitallista seuraaville reaktioille. 30 reneminen is undesirable because the reaction mixture becomes difficult to agitate to the detriment of subsequent reactions. Vaikka tämä viskositeetin suureneminen voidaan säätää hyväksyttävälle tasolle sisällyttämällä vähemmän maa-alkalimetallihydroksidia reaktioon, on yliemäksisellä 35 alkyylifenaattituotteella väistämättömästi pienentynyt 93654 3 neutralointikyky. Whilst this increase in viscosity may be controlled to an acceptable level by incorporation of less alkaline earth metal hydroxide in the reaction, the overbased 35 is inevitably reduced alkyylifenaattituotteella 93654 3-neutralizing. Neutralointikapasiteetiltaan suuren tuotteen aikaansaamiseksi ja samanaikaisesti välituotteen viskositeetin säätämiseksi hyväksyttäviin rajoihin, voidaan maa-alkalimetallihydroksidia lisätä kahdessa (jolloin 5 yleensä käytetään nimitystä "kahdesti tapahtuvan kalkin lisäyksen" menetelmä) tai kolmessa erillisessä reaktiovai-heessa, joiden jälkeen suoritetaan hiilidioksidikäsittely-vaiheet. Neutralization to obtain a high product and at the same time control the viscosity of the intermediate product within acceptable limits, alkaline earth metal hydroxide can be added in two, (generally 5 to as "double lime addition" method) or three separate reaktiovai-step, which is carried out after the carbon dioxide treatment phases. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin suhteellisen pitkiä käsittelyaikoja. However, this method requires a relatively long processing times. Eräs vaihtoehtoinen menetelmä on käyt-10 tää viskositeettia alentavia aineita, kuten tridekanolia, 2-etyyliheksanolia tai samalla kiehumispistevälillä kiehuvaa, hydroksyylipitoista liuotinta välituotteen valmistuksessa, mutta tällainen keino suurentaa menetelmän raaka-ai-nekustannuksia. An alternative method is to use 10 to a viscosity depressants, such as tridecanol, 2-ethylhexanol, or similar boiling boiling range hydroxylic solvent, in the manufacture of the intermediate product but such an expedient increases the raw-nekustannuksia al. Korkein kokonaisemäsluku (TBN), ilmaistuna 15 muodossa mg KOH/g, joka on sopusoinnussa hyväksyttävän viskositeetin kanssa ja joka on yleensä saavutettavissa aikaisempien menetelmien avulla, on noin 300, vaikkakin aikaisemman tekniikan TBN-arvot ovat yleensä välillä 200 - 300. Olisi tietenkin toivottavaa valmistaa Tikitettyjä maa-alka-20 limetallialkyylifenaattikoostumuksia, joilla on korkea TBN-arvo, so. The highest total base number (TBN), expressed in the form of 15 mg KOH / g, which is consistent with an acceptable viscosity, which is usually achieved by means of the earlier methods, is about 300, though generally prior art the TBN values ​​are generally in the range of 200 - 300. It would, of course, desirable to prepare Tikitettyjä Alka Mon-20-limetallialkyylifenaattikoostumuksia having a high TBN, i. TBN on suurempi kuin 3 00 ja edullisesti suurempi kuin 350. Olisi myös toivottavaa valmistaa tällaisia aineita Tikitetyistämaa-alkalimetallialkyylifenaateista, joilla on alempi TBN-arvo. TBN of greater than 3 00 and preferably greater than 350. It would also be desirable to produce such materials Tikitetyistämaa-alkalimetallialkyylifenaateista having a lower TBN. Tähän asti ei ole ollut mahdollista 25 saavuttaa tuotteita, joilla on näin korkea TBN-arvo, koska maa-alkal imetä lliemäksen suurempien konsentraatioiden käyttäminen johtaa erittäin viskoosisiin tuotteisiin, jotka sen sijaan, että ne "ohenisivat" seuraavien karbonoimiskäsitte-lyjen johdosta käytettäessä ylimäärin hiilidioksidia, muut-30 tuvat liukenemattomiksi. Until now, it has not been possible 25 to achieve products with such high TBN because the land alkal breast-feed use lliemäksen higher concentrations lead to highly viscous products which, instead, that they "ohenisivat" following karbonoimiskäsitte-lyjen using the excess carbon dioxide, other 30-Huts insoluble. Tässä keksinnössä nämä tavoitteet on saavutettu ja siten saatu tuotteita, joiden TBN-arvoon yli 300 ja joissakin tapauksissa suurempi kuin 350, samalla kun viskositeetti on säilynyt hyväksyttävänä, so. In the present invention, these objectives are achieved and the thus obtained products having a TBN value of more than 300, and in some cases greater than 350, while the viscosity remained acceptable, i. viskositeetti on pienempi kuin 1 000 x ΙΟ"6 m2/s, ja samalla on 35 vältetty liukenemattomuus sisällyttämällä reaktioseokseen, i 9 9 £ C /1 ^ D j 't 4 joka sisältää Tikitettyä iriaa-alkalimetallialkyylifenaattia, ainakin yhtä karboksyylihappoa tai sen happojohdannaista, joiden molekyylissä on vähintään 10 hiiliatomia. a viscosity of less than 1 000 x ΙΟ '6 m 2 / s, and at the same time is 35 avoiding insolubility by incorporating the reaction mixture, i September 9 £ C / 1 ^ D j' s 4 containing Tikitettyä iriaa-alkalimetallialkyylifenaattia, at least one carboxylic acid or acid derivative, in the molecule of at least 10 carbon atoms.

Karboksyylihappojen käyttö Tikitettyjen maa-alkali-5 metallialkyylifenaattien valmistuksessa ei ole uutta, ks. The use of carboxylic acids in the manufacture of Tikitettyjen alkaline earth metallialkyylifenaattien 5 is not new, see Fig. esimerkiksi julkaisuja US-A-4 049 560 ja EP-AO 094 814. for instance, US-A-4 049 560 and EP-AO 094 814.

US-A-4 049 560 esittää yliemäksisen magnesiumdeter-gentin valmistuksen menetelmällä, jossa hiilidioksidia johdetaan reaktioseokseen, joka käsittää: 10 (a) 15 - 40 paino-% Tikitettyä fenolia tai tiofeno- lia, jotka sisältävät yhden tai useamman hydrokarbyylisubs-tituentin, tai fenolia tai tiofenolia, jotka sisältävät yhden tai useamman hydrokarbyylisubstituentin, tai mainittua fenolia tai tiofenolia, jotka sisältävät yhden tai useamman 15 hydrokarbyylisubstituentin, yhdessä rikin kanssa, (b) 5-15 paino-% orgaanista sulfonihappoa, orgaanista sulfonaattia tai orgaanista sulfaattia, (c) 5-15 paino-% glykolia, l-arvoista C,.5-alkano-lia tai C^-alkoksialkanolia, 20 (d) 2-15 paino-% magnesiumhydroksidia tai aktii vista magnesiumoksidia, (e) vähintään 0,1 paino-% C,.lg-karboksyylihappoa, sen anhydridiä tai mainitun CMg-karboksyylihapon ammoniumsuo-laa, amiinisuolaa, ryhmän I metallin tai ryhmän II metallin 25 suolaa, ja (f) vähintään 10 paino-% laimennusöljyä (sii US-A-4 049 560 discloses a mixture of overbased magnesiumdeter-Ghent manufacturing method in which carbon dioxide into the reaction mixture, which comprises: 10 (a) 15-40% by weight Tikitettyä phenol or thiophenol glycol, containing one or more hydrokarbyylisubs-substituent, or phenol or thiophenol containing one or more hydrocarbyl substituents, or said phenol or thiophenol containing one or more of the 15 hydrocarbyl substituents together with sulfur, (b) 5-15 wt% of an organic sulfonic acid, an organic sulphonate or an organic sulphate, (c) 5-15 wt% glycol, l-values ​​for C, -C5 alkanoyl-alcohol, or C ^ -alkoksialkanolia, 20 (d) 2-15% by weight of magnesium hydroxide or magnesium oxide actively, (e) at least 0.1 wt % C, .lg-carboxylic acid, its anhydride or a carboxylic acid of the CMG ammoniumsuo-salt, amine salt, metal in Group I or Group II metal salt of 25, and (f) at least 10 wt% diluent (SII hen mukaanluettuna kaikki komponentteihin (a) ja (b) sisältyvät) . ratio, including all the components (a) and (b) is included).

Karboksyylihapon [komponentti (e) ] määrä on edullisesti välillä 0,5 - 2,0 paino-%. Carboxylic acid [component (e)] is preferably in the range of 0.5 - 2.0 wt%. Tämän reaktion avulla val-30 mistetulla tuotteella sanotaan olevan TBN-arvo noin 200 -250, esim. noin 225. This reaction Val-30-moist product is said to have a TBN value of approximately -250 to 200, e.g. about 225.

EP-A-0 094 814 esittää lisäainekonsentraatin sisällytettäväksi voiteluöljykoostumukseen, joka konsentraatti käsittää voiteluöljyä, 10 - 90 paino-% yliemäksistä riki-35 tettyä maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaattia, jota on kä- 5 EP-A-0 094 814 discloses an additive for inclusion in a lubricating oil composition which concentrate comprises lubricating oil, from 10 to 90% by weight of an overbased rigging 35 tettyä alkaline earth metal, which is notionally 5

3 7 £ CA July 3 £ CA

; ; -j Ou-t sitelty joko yliemäksiseksi tekevän prosessin aikana tai sen jälkeen 0,1 - 10, edullisesti 2-6 paino-%:n kanssa (laskettuna lisäainekonsentraatin painosta) happoa, jolla on kaava: 5 R - CH - COOH (I) I . j Ou-t-treated, either during the process of making the overbased or after 0.1 - 10, preferably 2-6 wt -% (calculated on the weight of additive concentrate) of an acid of the formula: R 5 - CH - COOH (I) I.

R1 (jossa R on haarautumaton C10_24-alkyyli- tai alkenyyliryhmä 10 ja R1 on vety, CM-alkyyliryhmä tai CH2-COOH-ryhmä) tai sen anhydridiä tai suolaa. R 1 (wherein R is a C10_24 unbranched alkyl or alkenyl group and R 1 10 is hydrogen, C M alkyl group or a CH 2 COOH group) or an anhydride or salt thereof. Julkaisun EP-A-0 094 814 keksinnön kohteena on ongelmien ratkaiseminen, joita esiintyy käytettäessä monia lisäainekonsentraatteja, jotka sisältävät yli-mäksisiä lisäaineita, ja joita ongelmia on nimittäin stabi-15 liteetin puute, mikä aiheuttaa sedimentoitumis- ja vaahto-amisongelmia. EP-A-0 094 814 relates to the present invention is to overcome problems encountered with many additive concentrates containing the above-maksis additives, namely, the problem is the lack of stabilized-15 versus that which causes sedimentation and foaming amisongelmia. Julkaisun EP-A-0 094 814 ongelma ei ole sellaisten fenaattien valmistaminen, joiden TBN-arvot ovat suurempia kuin 300, ja keksinnön mukaisella menetelmällä valmistetuilla fenaateilla, vaikkakin ne ratkaisevat stabi-20 liteetti- ja vaahtoamisongelmat, ovat TBN-arvot tosiaan pienempiä kuin 300. EP-A-0 094 814 the problem is not the production of phenates having a TBN's greater than 300 and the method according to the invention is prepared phenates, even if they solve the stabilized-20 liteetti- and foaming, have TBN values ​​actually smaller than 300 .

Voidaan tehdä se johtopäätös, että aikaisempi tekniikka, jossa käytetään karboksyylihappoja, ei kohdistusel-laisten yliemäksisten Tikitettyjen maa-alkalimetällialkyy-25 lifenaattien valmistukseen joiden TBN-arvot ovat suurempia kuin 300 ja joilla on hyväksyttävä viskositeetti. It can be concluded that the prior art in which carboxylic acids are used, non-kohdistusel Tikitettyjen types of overbased alkaline-alkalimetällialkyy-25 for the manufacture of lifenaattien having a TBN's greater than 300 and have acceptable viscosity.

Niinpä esillä olevan keksinnön eränä kohteena on menetelmä lisäainekonsentraatin valmistamiseksi, joka soveltuu sisällytettäväksi valmiiseen voiteluöljykoostumuk-• 30 seen, jolle menetelmälle on tunnusomaista, että kohotetussa lämpötilassa saatetaan reagoimaan (A) Tikitettyä maa-alkalimetallihydrokarbyylife-naattia, jonka TBN on pienempi kuin lopullisen lisäainekonsentraatin TBN, * 6 QX £ ς /1 ^ VJ O 't (B) maa-alkalimetalliemästä, lisättynä joko yhtenä lisäyksenä alussa käytettäviin reagensseihin tai niin, että osa lisätään alussa käytettäviin reagensseihin ja loppuosa yhdessä tai useassa osassa myöhempään tai myöhempiin mene- 5 telmän vaiheisiin, (C) joko moniarvoista alkoholia, jossa on 2 - 4 hiiliatomia, di-tai tri(C2-C4)glykolia, alkyleeniglykolialkyy-lieetteriä tai polyalkyleeniglykolialkyylieetteriä, (D) voiteluöljyä, 10 (E) hiilidioksidia, jota lisätään komponentin (B) lisäyksen tai sen jokaisen lisäyksen jälkeen, ja (F) riitt Thus, the portion of the present invention relates to a method for preparing an additive concentrate which is suitable for incorporation into a finished lubricating oil • 30 a, which process is characterized in that the elevated temperature is reacted with (A) Tikitettyä earth alkalimetallihydrokarbyylife-carbonate having a TBN lower than the final additive concentrate TBN * ς £ QX 6/1 ^ O VJ 's (B) alkaline earth metal base, added either used in a single addition at the beginning of the reagents or in the part of the reagents are added at the beginning and the remainder is used in one or more of the subsequent or later stages of the system 5 method, (C) either a polyhydric alcohol having 2 to 4 carbon atoms, a di- or tri- (C2 to C4) glycol, alkyleeniglykolialkyy-ether or polyalkyleeniglykolialkyylieetteriä (D) a lubricating oil, 10 (E) carbon dioxide added in the addition of component (B), or after each addition, and (F) sufficient for ävästi aikaansaamaan yli 2 ja enintään 35 paino-%, laskettuna konsentraatin painosta, joko (i) vähintään yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava 15 R - CH - COOH (I) R' jossa R on C10.24-alkyyli- tai -alkenyyliryhmä ja R* on joko 20 vety, CM-alkyyliryhmä tai -CH2C00H-ryhmä, tai sen anhydri-diä tai esteriä, tai (ii) di- tai polykarboksyylihappoa, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen anhydridiä tai esteriä, jolloin komponenttien (A) - (F) painosuhde on sellainen, että saadaan konsentraattia, jonka TBN on yli 300 25 ja viskositeetti 100 °C:ssa alle 1000 x 10"6 m2/s. ävästi to provide more than two and not more than 35% by weight, based on the weight of the concentrate, of either (i) at least one carboxylic acid having the formula R 15 - CH - COOH (I) R 'wherein R is an alkyl or C10.24 alkenyl group, and R 20 is either hydrogen, CM alkyl or -CH2C00H group, or an anhydride or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic acid, which contains 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester thereof, wherein components (A ) - (F) weight ratio is such as to produce a concentrate having a TBN of more than 300 and a viscosity of 25 to 100 ° C of less than 1000 x 10 "6 m 2 / s.

Koostumuksen komponentti (D) on voiteluöljy. Component (D) is a lubricating oil. Voite-luöljy voi sopivasti olla joko eläinkunnasta peräisin, kasviöljy tai mineraaliöljy. Lubricate-luöljy may suitably be either of animal origin, vegetable oil or mineral oil. Voiteluöljy voi sopivasti olla maaöljystä johdettu voiteluöljy, kuten nafteenipohjainen, 3 0 parafiinipohjainen tai sekapohjäinen öljy. The lubricating oil may suitably be a petroleum-derived lubricating oil, such as naphthene, paraffin or 3 0 sekapohjäinen oil. Liuottavat neutraalit öljyt ovat erityisen sopivia. Dissolve the neutral oils are particularly suitable. Voiteluöljy voi vaihtoehtoisesti olla synteettinen voiteluöljy. Alternatively, the lubricating oil may be a synthetic lubricating oil. Sopivia synteettisiä voiteluöljyjä ovat synteettiset esterityyppiset voiteluöljyt, joita ovat diesterit, kuten di-oktyyliadi-35 paatti, di-oktyysebasaatti ja tridekyyliadipaatti, tai po- 93654 7 lymeeriset hiilivetyvoiteluöljyt, esimerkiksi nestemäiset polyisobuteenit ja polyalfa-olefiinit. Suitable synthetic lubricating oils include synthetic ester lubricating oils, which oils include diesters such as di-oktyyliadi-35 adipate, Di-oktyysebasaatti and tridekyyliadipaatti, or polyvinyl 93654 7 lymeeriset hydrocarbon lubricating oils, for example liquid polyisobutenes and poly-alpha olefins. Voiteluöljyä voi sopivasti olla 10 - 90 paino-%, edullisesti 10 - 70 paino-% koostumuksesta. The lubricating oil may suitably be from 10 to 90% by weight, preferably 10-70% by weight of the composition.

5 Komponentti (A) on voiteluöljyyn liukoinen rikitetty maa-alka1imetä11ihydrokarbyy1i fenaatti. 5 Component (A) is a lubricating oil soluble sulphurised alkaline-alka1imetä11ihydrokarbyy1i phenate. Maa-alka1imetälii voi sopivasti olla strontium, kalsium, magnesium tai barium, edullisesti kalsium, barium tai magnesium, edullisemmin kalsium. Mon-alka1imetälii may suitably be strontium, calcium, magnesium or barium, preferably calcium, barium or magnesium, more preferably calcium.

10 Rikitetyn maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatin hydrokarbyylifenaattiosa on edullisesti peräisin ainakin yhdestä alkyylifenolista. 10 sulphurised alkaline earth metal hydrocarbyl is preferably derived from at least one alkyl phenol. Alkyylifenolin alkyyliryhmät sisältävät 4-50, edullisesti 9-28 hiiliatomia. Alkylphenol, the alkyl groups contain 4-50, preferably 9-28 carbon atoms. Eräs erityisen sopiva alkyylifenoli on C12-alkyylifenoli, joka on 15 saatu alkyloimalla fenolia propyleenitetrameerillä. A particularly suitable alkyl phenol is the C12-alkyl phenol which is obtained from 15 by alkylation of phenol with propylene tetramer.

Rikitetty maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatti modifioidaan sisällyttämällä siihen joko yhdistettä (i) tai (ii) . Sulfurized alkaline earth metal is modified by incorporation of either (i) or (ii). Mitä tulee tapaukseen (i), tämä tarkoittaa ainakin yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava (I), tai sen happo-20 anhydridiä tai esteriä. As regards (i), this is at least one carboxylic acid having the formula (I) or its acid anhydride or the ester 20. R kaavassa (I) on edullisesti haa-rautumaton alkyyli- tai alkenyyliryhmä. R in formula (I) is preferably a wedding unbranched alkyl or alkenyl group. Edullisia kaavan (I) mukaisia happoja ovat ne, joissa R on suoraketjuinen cio-24-alkyyliryhmä; Preferred acids of formula (I) are those wherein R is a straight-chain CIO-24 alkyl group; edullisemmin suoraket juinen C18_24-alkyy-liryhmä, ja R1 on vety. more preferably rect C18_24-chain-alkyl-group, and R 1 is hydrogen. Esimerkkejä kaavan (I) mukaisista 25 sopivista tyydyttyneistä karboksyylihapoista ovat kapriini- happo, lauriinihappo, myristiinihappo, palmitiinihappo, steariinihappo, arakishappo, beheenihappo ja lignoseriini-happo. 25 Examples of suitable saturated compound of formula (I), the carboxylic acids are capric acid, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, arachidic acid, behenic acid and lignoseriini. Esimerkkejä kaavan (I) mukaisista sopivista tyydyt-tymättömistä hapoista ovat lauroleiinihappo, myristole-30 iinihappo, palmitoleiinihappo, öljyhappo, gadoleiinihappo, erukahappo, risiiniöljyhappo, linolihappo ja linoleenihap-po. Examples of compounds of formula (I) suitable satisfactory, of unsaturated acids are lauroleic, myristol 30-acid, palmitoleic acid, oleic acid, gadoleic acid, erucic acid, ricinoleic acid, linoleic acid and linoleenihap acid. Happoseoksia voidaan myös käyttää, esimerkiksi rapsin rasvahappoja. Mixtures of acids may also be employed, for example rape top fatty acids. Erityisen sopivia happoseoksia ovat ne kaupallista laatua olevat seokset, jotka sisältävät joukon 35 happoja, joissa on sekä tyydyttyneitä että tyydyttämättömiä 93654 k δ happoja. Particularly suitable mixtures of acids are those commercial grades mixtures which contain a set of 35 acids, including both saturated and unsaturated 93654 k δ acids. Tällaisia seoksia voidaan saada synteettisesti tai ne voidaan johtaa luonnontuotteista, esimerkiksi puuvillan-siemenöljystä, maapähkinäöljystä, kookospähkinäöljystä, pellavansiemenöljystä, palmunydinöljystä, oliiviöljystä, 5 maissiöljystä, palmuöljystä, risiiniöljystä, soijapapuöl-jystä, auringonkukkasiemenöljystä, silliöljystä, sardiini-öljystä ja talista Rikitettyjä happoja ja happoseoksia voidaan myös käyttää. Such mixtures may be obtained synthetically or may be derived from natural products, for example cotton-seed oil, peanut oil, coconut oil, linseed oil, palm kernel oil, olive oil, five corn oil, palm oil, castor oil, soijapapuöl-oil produced by sunflower seed oil, herring oil, sardine-oil and tallow Sulphurised acids and acid mixtures can also be used. Karboksyylihapon sijasta tai sen lisäksi voidaan käyttää happoanhydridiä tai hapon esterijohdannai-10 siä, edullisesti happoanhydridiä. Instead of or in addition to the carboxylic acid can be used as acid anhydride or acid esterijohdannai 10-SIA, preferably the acid anhydride. On kuitenkin suositeltavaa käyttää karboksyylihappoa tai karboksyylihappojen seosta. However, it is recommended to use a carboxylic acid or mixture of carboxylic acids. Eräs edullinen kaavan (I) mukainen karboksyylihappo on steariinihappo. A preferred carboxylic acid of formula (I) is stearic acid.

(i) :n sijasta tai sen lisäksi voidaan Tikitettyä 15 maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaattia modifioida sisäl lyttämällä siihen yhdistettä (ii), joka on di- tai polykar-boksyylihappo, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen happoanhydridi tai esterijohdannainen, edullisesti sen hap-poanhydridi. (I) in place of or in addition to Tikitettyä March 15, alkaline earth metal included to modify the inclusion therein of (ii), which is a di-acid A polykar, which contains 36 - 100 carbon atoms or an acid anhydride or ester derivative thereof, preferably an acid anhydride. (ii) on edullisesti polyisobuteenimeripihka-20 happo tai polyisobuteenimeripihkahappoanhydridi. (Ii) is preferably polyisobuteenimeripihka 20-acid or a polyisobutene succinic anhydride.

Edullisesti kaavan (I) mukaista karboksyylihappoa (-happoja, di- tai polykarboksyylihappoa tai niiden happoanhydridiä tai esteriä sisällytetään määrä, joka on suurempi kuin 10 % aina 35 %:iin asti, edullisemmin 12 - 20 pai-25 no-%, esimerkiksi noin 16 paino-% laskettuna koostumuksen painosta. Eräänä etuna yli 10 %:n suuruisen karboksyylihap-pomäärän tai sen johdannaisen määrän lisäämisestä on yleensä suhteellisen alhainen konsentraatin viskositeetti. Preferably, the carboxylic acid of formula (I), (acids, di- or polycarboxylic acid or anhydride or ester thereof is included in an amount greater than 10% up to 35%, up to, preferably 12 to 20 pai-25 wt%, for example about 16 wt% based on the weight of the composition One advantage of more than 10%. the amount carboxylic acid takes place or a derivative thereof, the amount of the addition is generally relatively lower concentrate viscosity.

Maa-alkalimetallia voi olla sopivasti läsnä koostu-30 muksessa määrä, joka on välillä 10 - 20 paino-% laskettuna koostumuksen painosta. Alkaline earth metal may be suitably present in the composition for 30 muksessa in an amount in the range of 10 - 20% by weight based on the weight of the composition.

Rikkiä voi olla sopivasti läsnä koostumuksessa määrä, joka on välillä 1-6, edullisesti 1,5-3 paino-% laskettuna koostumuksen painosta. Suitably sulfur may be present in the composition in an amount in the range of 1-6, preferably 1.5-3% by weight based on the weight of the composition.

93654 9 93654 9

Hiilidioksidia voi olla sopivasti läsnä koostumuksessa määrä, joka on välillä 5-20, edullisesti 9 15 pai-no-% laskettuna koostumuksen painosta. The carbon dioxide may be suitably present in the composition in an amount of from 5 to 20, preferably 9 to 15 days, weight% based on the weight of the composition.

Koostumuksen TBN-arvo on edullisesti suurempi kuin 5 350, edullisemmin suurempi kuin 400. TBN of the composition is preferably greater than 5 to 350, more preferably greater than 400.

Koostumuksen viskositeetti, mitattuna 100 °C:ssa, voi sopivasti olla pienempi kuin 1 000 x 10"6 m2/s (1 000 cSt) , edullisesti pienempi kuin 750 x ΙΟ"6 m2/s, edullisemmin pienempi kuin 500 x ΙΟ"6 m2/s. Viscosity of the composition, measured at 100 ° C, may suitably be less than 1 000 x 10 "6 m 2 / s (1 000 cSt), preferably less than 750 x ΙΟ '6 m 2 / s, more preferably less than 500 x ΙΟ" 6 m2 / s.

10 Keksinnön mukainen menetelmä on edullinen sen vuok si, että se tarjoaa menetelmän tekniikan tason tuntemien, alhaisen TBN-arvon omaavien tuotteiden eli laatuvaatimuksia täyttämättömien tuotteiden laadun parantamiseksi, jolloin saadaan tuotteita, joilla on korkea TBN-arvo ja hyväksyttä-15 vä viskositeetti. The method according to claim 10 of the invention is preferred we therefore that it provides a method of the prior art to improve the quality of the art, low TBN products having a quality-compliant products to obtain products having a high TBN and acceptable-15 VA viscosity. Lisäksi koska rikkivetyä ei kehity keksinnön mukaista menetelmää käytettäessä päinvastoin kuin sellaisissa menetelmissä, joissa valmistetaan Tikitettyjä maa-alkalimetallialkyylifenaatteja, joiden valmistus käsittää alkyylifenolin ja rikin reagoittamisen, tavanomaisemmin 20 keinoin, vältytään rikkivedyn hävittämisongelmalta, mikä tekee mahdolliseksi valmistuksen ympäristöllisesti herkissä paikoissa sekä vähemmän monimutkaisen tehtaan käyttämisen. Further, since the hydrogen sulfide does not develop the method of the invention is used, in contrast to such processes which produce the Tikitettyjä alkaline earth metal, the preparation of which comprises an alkyl phenol and sulfur, reacting, in the conventional 20 methods, avoiding the hydrogen sulphide disposal problems, which makes it possible to manufacture environmentally sensitive locations and less use of complex plant.

Reaktioseoksen komponentti (A) on rikitetty maaalka-limetallihydrokarbyylifenaatti, jonka TBN-arvo on alempi 25 kuin lopullisen tuotteen TBN-arvo, so. The reaction mixture component (A) is a sulfurized maaalka-limetallihydrokarbyylifenaatti having a TBN lower than the final product 25 TBN, i. yleensä alempi kuin 300. Voidaan käyttää mitä tahansa Tikitettyä maa-alkalime-tallihydrokarbyylifenaattia. usually lower than 300. Tikitettyä any alkaline earth tallihydrokarbyylifenaattia may be used. Rikitetty maa-alkalimetalli-hydrokarbyylifenaatti voi olla käsitelty tai ei-käsitelty hiilidioksidilla. Sulfurized alkaline earth metal hydrokarbyylifenaatti may be treated or not treated with carbon dioxide. Rikitetyn maa-alkalimetallihydrokarbyyli-30 fenaatin maa-alkalimetalliosa ja hydrokarbyylifenaattiosa voivat sopivasti olla sellaisia kuin edellä on selostettu. Sulfurized alkaline-alkalimetallihydrokarbyyli-30 phenate of alkaline earth metal hydrocarbyl may suitably be as described above. Menetelmät Tikitettyjen maaalkalimetallihydrokarbyylife-naattien valmistamiseksi ovat hyvin tunnettuja tällä alalla. Methods for preparing Tikitettyjen maaalkalimetallihydrokarbyylife-carbonates are well known in the art. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää rikitetyn maa-alkali-35 metallihydrokarbyylifenaatin edeltäjäaineita ei-rikitetyn maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatin ja rikin muodossa. Alternatively, a sulfurized alkaline earth-35 metallihydrokarbyylifenaatin precursors in the form of a non-sulfurized alkaline earth metal and sulfur.

k 10 > jDji k 10> jDji

Maa-alkalimetalliemäs (komponentti B) voi sopivasti olla maa-alkalimetallioksidi tai -hydroksidi, edullisesti hydroksidi. Alkaline earth metal base (component B) may suitably be alkaline earth metal oxide or hydroxide, preferably the hydroxide. Kalsiumhydroksidi voidaan lisätä esimerkiksi sammutetun kalkin muodossa. Calcium hydroxide may be added, for example in the form of slaked lime. Edullisia maa-alkalimetalleja 5 ovat kalsium, magnesium ja barium ja edullisemmin kalsium. Preferred alkaline earth metals 5 are calcium, magnesium and barium, more preferably calcium. Maa-alkalimetalliemästä tulee lisätä suhteessa komponenttiin (A) sellainen määrä, joka on riittävä antamaan tuotetta, jonka TBN-arvo on yli 300, edullisesti yli 350. Tämä määrä riippuu monista tekijöistä, joita on mm. Alkaline earth metal base must be added relative to component (A) in an amount sufficient to provide a product having a TBN value of above 300, preferably above 350. This amount will depend on many factors, which include. rikitetyn 10 maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatin luonne. The nature of the sulfurized alkaline earth metal, March 10th. Komponentin (B) painosuhde komponenttiin (A) voi tyypillisesti olla sopivasti välillä 0,1 - 50, edullisesti välillä 0,2 - 5. Maa-alkalimetalliemäs (B) voidaan lisätä kokonaan aluksi käytettyihin reaktantteihin, tai osa siitä aluksi käytet-15 tyihin reaktantteihin ja jäljellä oleva osa yhtenä tai useampina annoksina menetelmän myöhemmässä vaiheessa tai vaiheissa. The component (B) weight ratio of component (A) can be typically conveniently in the range of 0.1 - 50, preferably in the range of 0.2 - 5 alkaline earth metal base (B) may be added in whole to the initial reactants, or in part initially available in 15-reactants tyihin and the remaining part in one or more portions of the method at a later stage or stages. Edullisesti komponentti (B) lisätään edullisesti yhtenä ainoana lisäyksenä aluksi käytettyihin reaktantteihin. Preferably, component (B) is preferably added as a single addition to the initial reactants.

20 Komponentti (C) on joko moniarvoinen alkoholi, jossa on 2 - 4 hiiliatomia, di- tai tri(C2^)glykoli, alkyleenig-lykolialkyylieetteri tai polyalkyleeniglykolialkyylieette-ri. 20 Component (C) is either a polyhydric alcohol having 2 to 4 carbon atoms, a di- or tri (C2 ^) glycol, alkyleenig-lykolialkyylieetteri or polyalkyleeniglykolialkyylieette-ri. Moniarvoinen alkoholi voi sopivasti olla joko 2-arvoi-nen alkoholi, esimerkiksi etyleeniglykoli tai propyleenig-25 lykoli, tai 3-arvoinen alkoholi, esimerkiksi glyseroli. The polyhydric alcohol may suitably be either a two-value alcohol, for example ethylene glycol or glycol propyleenig-25, or a three-valued alcohol, for example glycerol. Di-tai tri-(C2^)glykoli voi sopivasti olla joko dietyleenig-lykoli tai trietyleeniglykoli. Di-or tri- (C2 ^) glycol may suitably be either dietyleenig-glycol or triethylene glycol. Alkyleeniglykolialkyylieet-terillä tai polyalkyleeniglykolialkyylieetterillä voi sopivasti olla seuraava kaava 30 R (0R')x0R2 (II) jossa R on C^-alkyyliryhmä, R1 on alkyleeniryhmä, R2 on vety tai C^-alkyyli ja x on kokonaisluku väliltä 1-6. Alkyleeniglykolialkyylieet-ether or polyalkyleeniglykolialkyylieetterillä may suitably be of the formula R 30 (0R ') x0R2 (II) wherein R is a C ^ alkyl group, R 1 is an alkylene group, R 2 is hydrogen or C ^ alkyl and x is an integer ranging from 1-6.

35 Sopivia kaavan (II) mukaisia liuottimia ovat etyleeniglyko- 93654 11 35 Suitable solvents of the formula (II) are ethylene glycol 93654 11

Iin, dietyleeniglykolin, trietyleeniglykolin tai tetraety-leeniglykolin monometyyli- tai dimetyylieetterit. Iin, diethylene glycol, triethylene or tetraety glycol monomethyl or dimethyl. Eräs erityisen sopiva liuotin on metyylidigoli (CHjOCHjCHjOCfyC^OH) . A particularly suitable solvent is methyl (CHjOCHjCHjOCfyC ^ OH). Glykolien ja kaavan (II) mukaisten glykolieetterien seoksia 5 voidaan myös käyttää. Mixtures of glycol ethers of the glycols of formula (II), 5 may also be used. Käytettäessä liuottimena glykolia tai kaavan (II) mukaista glykolieetteriä, on edullista käyttää niiden kanssa yhdessä epäorgaanista halogenidia, esimerkiksi ammoniumkloridia, ja alempaa, so. When using a solvent or a glycol of formula (II) in a glycol ether compound, it is preferable to use them in combination with an inorganic halide, for example ammonium chloride, and a lower, i. CM-karboksyylihappoa, esimerkiksi etikkahappoa. CM-carboxylic acid, for example acetic acid. Komponentti (C) on edullisesti 10 joko etyleeniglykoli tai metyylidigoli, viimeksi mainittu yhdessä ammoniumkloridin ja etikkahapon kanssa. The component (C) is preferably 10 to either ethylene glycol or metyylidigoli, the latter in combination with ammonium chloride and acetic acid.

Komponentti (E) on hiilidioksidi, jota voidaan lisätä kaasumaisessa tai kiinteässä muodossa, edullisesti kaasumaisessa muodossa. Component (E) is carbon dioxide, which can be added in gaseous or solid form, preferably in a gaseous form. Kaasumaisessa muodossa sitä voidaan 15 sopivasti puhaltaa reaktioseoksen läpi. In gaseous form it may suitably be blown through the 15 reaction mixture. On todettu, että sisällytetyn hiilidioksidin määrä suurenee yleensä komponentin (F) konsentraatioiden suuretessa. It has been found that the amount of carbon dioxide incorporated increases generally component (F) concentrations is increased. Hiilidioksidia lisätään edullisesti komponentin (B) ainoan lisäyksen jäl-• keen komponenttien (A) , (B) , (C) , (D) ja (F) välisen reak- 20 tion päätyttyä. The carbon dioxide is preferably added after component (B) only the addition of keen • the reaction between components (A), (B), (C), (D) and (F) 20 At the end of reaction.

Komponentti (F) on joko kaavan (I) mukainen karbok- syylihappo, di- tai polykarboksyylihappo, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai näiden happoanhydridi tai esteri, kuten edellä on selostettu. Component (F) is either a carboxylic acid of formula (I), a di- or polycarboxylic acid, which contains 36 - 100 carbon atoms or an acid anhydride or ester thereof, as described above. Se määrä mikä edellä mainittua 25 tarvitaan, jotta siitä olisi enemmän kuin 2 paino-% mutta enintään 35 paino-% laskettuna konsentraatin painosta, arvioidaan ensiksi toivotun määrän saamiseksi konsentraat-tiin. The amount of the aforesaid 25 is required in order to be more than 2 wt% but not more than 35 wt% based on the weight of the concentrate, is expected to first obtain a desired amount of over-conc. Tämän määrän laskemiseksi on varauduttava esimerkiksi karboksyylihapoista johtuvaan veden vähenemiseen. To calculate this amount must be prepared for example from carboxylic acids due to water loss.

30 Reaktio voidaan suorittaa laimennusaineen läsnä ol lessa. 30 The reaction may be carried out in the presence of a diluent ol Lessa. Sopivia laimennusaineita ovat nesteet, joiden haih-tuvuus on sopusoinnussa prosessin operaation kanssa, so. Suitable diluents are liquids which evaporate-turnover is consistent with the operation of the process, i. niiden haihtuvuus on sellainen, että ne ovat helposti tislattavissa pois reaktioseoksesta reaktion päätyttyä. their volatility is such that they are readily distilled from the reaction mixture after the reaction. Esi-35 merkkejä sopivista laimennusaineista ovat 2-etyyliheksano-li, iso-oktanoli, isoheptanoli ja tridekanoli. Pre-35 of suitable diluents are 2-etyyliheksano-li, iso-octanol, heptanol and tridecanol.

t 12 93654 12 93654 T

Reaktioseokseen voidaan lisätä rikkiä, so. The reaction mixture can be sulfur, i. sen rikin lisäksi, joka on jo läsnä komponentin (A) johdosta. In addition to the sulfur, which is already present in component (A) of the cord. Lisäri-kin lisäämisestä on se etu, että se suurentaa rikin määrää konsentraatissa, mikä voi olla toivottavaa määrättyjä so-5 vellutuksia silmällä pitäen. Lisäri, each addition has the advantage that it increases the amount of sulfur in the concentrate, which may be desirable provided five applications the so-view. Toisaalta rikin lisääminen johtaa rikkivedyn syntymiseen, vähentäen siten jossain määrin keksinnön etua, kuten edellä mainittiin. On the other hand the addition of sulfur to hydrogen sulfide results in the creation, thereby reducing to some extent the advantages of the invention, as mentioned above.

Reaktio suoritetaan edullisesti lisäkomponentin läsnä ollessa, joka on reaktiolle soveltuva katalyytti. The reaction is preferably carried out in the presence of a further component, which is suitable for the reaction catalyst. Kata-10 lyyttinä voidaan käyttää epäorgaanista halogenidia, joka voi sopivasti ollajoko halogeenivety, ammoniumhalogenidi tai metallihalogenidi. Sheets-10-catalyst may be used an inorganic halide which may suitably be either a hydrogen halide, ammonium halide or a metal halide. Metallihalogenidin metalliosa voi sopivasti olla sinkki, alumiini tai maa-alkalimetalli, edullisesti kalsium. The metal of the metal halide may suitably be zinc, aluminum or an alkaline earth metal, preferably calcium. Halogenideista kloridi on edullinen. Of the halides, the chloride is preferred.

15 Sopivia katalyyttejä ovat kloorivety, kalsiumkloridi, am-moniumkloridi, alumiinikloridi ja sinkkikloridi, edullisesti kalsiumkloridi. 15 Suitable catalysts include hydrogen chloride, calcium chloride, am chloride, aluminum chloride and zinc chloride, preferably calcium chloride. Käytetty katalyytin määrä voi sopivasti olla enintään 2,0 % (paino/paino). The amount of catalyst used may suitably be not more than 2.0% (w / w).

' Komponenttien (A) - (F) reaktio ja myös karbonointi- 20 reaktio voidaan suorittaa sopivasti kohotetuissa lämpötiloissa välillä 120 - 200 °C, edullisesti välillä noin 130 -165 °C, vaikkakin todelliset lämpötilat, jotka on valittu komponenttien (A) - (F) reaktiolle ja karbonoinnille, voivat olla erilaisia, mikäli halutaan. 'Components (A) - (F) and the carbonation 20 reaction also may be carried out at elevated temperatures, conveniently in the range of 120 - 200 ° C, preferably between about -165 to 130 ° C, though the actual temperatures chosen components (A) - ( F) and the carbonation may be different, if desired. Paine voi olla ilmake-25 hän paine, ilmakehän painetta alempi tai sitä korkeampi paine. The pressure may be in the atmosphere, 25-He pressure below atmospheric pressure or a higher pressure.

Konsentraatti voidaan ottaa talteen tavanomaisin keinoin, esimerkiksi tislaamalla komponentti (C) ja laimen-nusaine (mikäli sellaista on) erilleen. The concentrate may be recovered by conventional means, for example by distillation, component (C) and diluent nusaine (if any) apart.

30 Lopuksi on edullista suodattaa näin saatu konsent raatti. 30 Finally, it is preferred to filter thus obtained a concentrated citrate. Keksinnön mukainen menetelmä tuottaa yleensä kon-sentraattia, jolla on hyväksyttävä viskositeetti, so. The process according to the invention generally produces a con-concentrate is of acceptable viscosity, i. viskositeetti on pienempi kuin 1 000 x 10"* m2/s 100 °C:ssa, ja voidaan saada konsentraatteja, joiden viskositeetti on pie-35 nempi kuin 750 x 10"6 m2/s tai 500 x 10"6 m2/s 100 °C:ssa. a viscosity of less than 1 000 x 10 "* m 2 / s at 100 ° C, and can be obtained from concentrates having a viscosity in the pie-35 nempi than 750 x 10" 6 m 2 / s or 500 x 10 "6 m 2 / s at 100 ° C.

93654 13 93654 13

Konsentraateilla on lisäksi yleensä toivottavat viskosi-teetti-indeksiominaisuudet. Moreover, the concentrates generally have desirable Viscosity index properties. Tällaiset viskometriset ominaisuudet ovat edullisia, koska ne helpottavat konsentraatin käsittelyä (mm. suodatusta). Such viscometric properties are advantageous because they facilitate processing of the concentrate (eg. Filtration). On kuitenkin myös mahdollista 5 valmistaa konsentraatteja, joilla on korkeampi viskositeetti kuin 1 000 x 10'6 m2/s 100 °C:ssa, yleensä korkeammilla TBNarvotasoilla. However, it is also possible to prepare concentrates 5, which has a higher viscosity than 1 000 x 10-6 m2 / s at 100 ° C, generally at higher TBNarvotasoilla. Tällaisten konsentraattien suodatus muodostaa ongelman, joka voidaan ratkaista lisäämällä laimen-nusainetta ennen suodatusta ja tislaamalla laimennusaine 10 pois suodatuksen jälkeen. Filtration of such concentrates presents a problem that can be solved by adding nusainetta diluent prior to filtration and stripping the diluent off after filtration 10. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voidaan konsentraattia laimentaa voiteluöljyllä ja silti sen TBN-arvo säilyy suurempana kuin 300, erityisesti jos konsentraatin, sellaisena kuin se on valmistettu, TBN-arvo on korkea, esimerkiksi yli 400. Alternatively, or in addition, the concentrate can be diluted with lubricating oil and still have a TBN value remains higher than 300, particularly if the concentrate, as it is produced, the TBN value is high, for example more than 400.

15 Keksinnön kohteena on myös valmis voiteluöl jykoostu- mus, joka käsittää voiteluöljyä ja riittävästi edellä selostetun mukaisesti valmistettua lisäainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 0,5 - 120. 15 The invention also jykoostu- finished lubricating composition, which comprises a lubricating oil and sufficient described above, the additive concentrate produced according to obtain a TBN of 0.5 - 120.

' Edullisesti valmis voiteluöljykoostumus sisältää 20 riittävästi lisäainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 0,5 - 100. "Preferably, the finished lubricating oil composition contains sufficient additive concentrate 20 to obtain a TBN value in the range of 0.5 - 100.

Valmiissa voiteluöljyssä läsnä oleva lisäainekon-sentraatin määrä riippuu lopullisen käytön luonteesta. The finished lubricating oil amount present lisäainekon-concentrate depends on the nature of the final use. Niinpä venemoottoreissa käytetyille voiteluöljyille voi 25 läsnä olevan lisäainekonsentraatin määrä olla sopivasti riittävä saamaan TBN-arvo välille 9 - 100, ja auton moottoreissa käytetyille voiteluöl jyille voi määrä olla sopivasti sellainen, joka riittää saamaan TBN-arvo välille 4 - 20. Thus, boat engines, used lubricating oils can be present in an amount of 25 additive concentrate suitably be sufficient to obtain a TBN of from 9 - 100, and car engines used in lubricating jyille the amount may be suitably one which is sufficient to provide a TBN of from 4 to 20.

Valmis voiteluöljy voi sisältää myös tehokkaita mää-30 riä yhtä tai useampaa tyyppiä olevia tavanomaisia voitelu-öljyn lisäaineita, kuten viskositeetti-indeksiä parantavia aineita, kulumista estäviä aineita, hapetuksenestoaineita, dispergoivia aineita, ruosteenmuodostusta ehkäiseviä aineita, jähmepistettä alentavia aineita tai näiden kaltaisia, 35 joita voidaan sisällyttää valmiiseen voiteluöljykoostumuk- ί 14 'Ί 'Λ ", il s .· U “ seen joko suoraan tai konsentraattikoostumuksen välityksellä. Ready lubricating oil may also contain effective system-30 ester of one or more types of conventional lubricating oil additives, such as viscosity index improvers, anti-wear inhibitors, anti-oxidants, dispersing agents, preventive ruosteenmuodostusta agents, pour point depressants, or the like, 35 are can be incorporated into the finished lubricating oil ί 14 'ί "Λ", il p. · U "to either directly or via the concentrate.

Sen lisäksi, että keksinnön mukaisia lisäainekon-sentraatteja käytetään lisäaineina sisällytettäviksi voi-5 teluöljykoostumuksiin, voi niille löytyä myös käyttöä polttoaineen lisäaineina. In addition, the invention lisäainekon-concentrates are used as additives can be included in lubricating oil compositions-5, those can also be found in the use of fuel additives.

Keksintöä valaistaan lähemmin seuraavien esimerkkien yhteydessä. The invention is further illustrated by the following examples.

Kaikissa esimerkeissä käytetään termiä "TBN". In all the Examples the term "TBN" is used. TBN on 10 kokonaisemäsluku ilmaistuna muodossa mg KOH/g mitattuna ASTM D2896 -menetelmän mukaan. TBN is the total base number of 10 mg KOH / g as measured by the ASTM D2896 method by.

Kaikissa esimerkeissä käytettiin ellei nimenomaan ole toisin mainittu, kaupallista Tikitettyä kalsiumalkyyli-fenaattia, joka on johdettu C|2-alkyylifenolista. In all examples, unless expressly stated otherwise, commercial-Tikitettyä kalsiumalkyyli phenate derived from a C | 2-alkyl phenol. Fenaatti 15 lisätään liuoksena voiteluöljyyn, joka muodostaa 36 - 40 % (paino/paino) koostumuksesta. 15 phenate is added as a solution in lubricating oil, which constitutes 36-40% (w / w) of the composition. Koostumuksen TBN-arvo on 250 ja se sisältää: kalsiumia (9,25 % paino/ paino), rikkiä (3,25 % paino/paino) ja hiilidioksidia (4,6 % paino/paino). The composition has a TBN of 250, and it contains: calcium (9.25% w / w), sulfur (3.25% w / w) and carbon dioxide (4.6% w / w).

Mikäli "panos" jonkin esimerkin yhteydessä sisältää voite-20 luöljyä, tämä on lisämäärä sen lisäksi, mikä jo on läsnä fenaattikoostumuksessa. If the "input" in connection with an example includes a PURPOSE-20 luöljyä, this is the additional amount over that which is already present in fenaattikoostumuksessa.

Viskositeetti mitattiin ASTM D445 -menetelmällä. The viscosity was measured by ASTM D445 method.

Esimerkki 1 Example 1

Rikitetyn kalsiumalkyylifenaatin laadun paranta-25 minen improving the quality of sulphurised calcium-25 of the

Panos: Input:

Voiteluöljyä 57 g Lubricating oil 57 g

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 206 g Sulphurised calcium alkyl phenate 206 g

Kalkkia 49 g 30 Steariinihappoa 70 g 49 g Lime 30 g Stearic acid 70

Kalsiumkloridia 4 g 2-etyyliheksanolia 112 g Calcium chloride 4 g 2-ethyl hexanol 112 g

Panos kuumennettiin välille 145 - 165 °C/93 kPa:n (700 mmHg)paineessa samalla kun siihen lisättiin 36 g ety-35 leeniglykolia. The charge was heated to between 145 - 165 ° C / 93 kPa (700 mm Hg) pressure while it was added 36 g of EC-35 glycol. Seos pidettiin tunnin ajan 165 °C:ssa/700 ~f / Γ Λ ' av U /1 y ·.; The mixture was held for one hour at 165 ° C / 700 ~ f / Γ Λ 'of the U / 1 · y .; l> -J τ 15 mmHgrn paineessa. l> -J τ 15 mm Hg pressure. Hiilidioksidia (50 g) lisättiin 165 C:ssa tunnin kuluessa. Carbon dioxide (50 g) was added at 165 C within one hour. Tuote jäähdytettiin 125 °C:seen/700 mmHg:n paineessa. The product was cooled to 125 ° C / 700 mm Hg. Lisättiin kalkkia (33 g) . Was added lime (33 g). Lämpötila kohotettiin 165 °C:seen/700 mmHg:n paineessa ja tuote pidettiin tässä 5 lämpötilassa tunnin ajan. The temperature was raised to 165 ° C / 700 mm Hg, and the product is kept at this temperature for 5 hours. Hiilidioksidia (25 g) lisättiin 165 °C:ssa tunnin kuluessa. Carbon dioxide (25 g) was added at 165 ° C for one hour. Tuotteesta tislattiin pois haihtuvat aineet 200 °C:ssa/l,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa. The product was distilled off volatiles at 200 ° C / l, 3 kPa (10 mm Hg) pressure. Lopuksi tuote suodatettiin. Finally, the product was filtered. Todettiin, että suodatusnopeus oli erittäin nopea. It was noted that the filtration rate was very fast. Tuotetta saatiin 437 g ja tislettä 10 167 g. The product was obtained 437 g of distillate and 167 g of 10.

Tuote analysoitiin kalsiumin, rikin ja hiilidioksidin osalta. The product was analyzed for calcium, sulfur and carbon dioxide. Sen TBN-arvo, BPHVI50-arvo ja viskositeetti 100 °C:ssa määritettiin. Its TBN, BPHVI50 value and the viscosity at 100 ° C was determined. BPHV150-määritys on liukoisuuskoe. BPHV150 assay is solubility. Kokeen tulokset ilmaistaan käyttäen asteikkoa = 1 (erittäin 15 liukoinen; kelpuutetaan), 2 (rajatapaus) ja 3 (hylätty). The results of the test are expressed on the scale 1 = (15 very soluble; qualify), 2 (borderline) and 3 (fail). Tulokset Score

Kalsiumia 13,9 % (paino/paino) (vastaa 96 %:n suuruista pidättymistä tuotteeseen panostetusta kalsiumista) 20 Rikkiä 1,5 % (paino/paino) (vastaa 100 %:n suuruista pidättymistä tuotteeseen panostetusta rikistä) Calcium 13.9% (w / w) (equivalent to 96% of the rate of retention to the charged calcium) 20 Sulfur 1.5% (w / w) (equivalent to 100% of the rate of retention in the product of the charged sulfur)

Hiilidioksidia 12,3 % (paino/paino) (vastaa 62 %:n suuruista pidättymistä tuotteeseen 25 panostetusta C02:sta) TBN 395 V,oo 228 X 10"* m2/s Carbon dioxide is 12.3% (w / w) (equivalent to 62% of the rate of retention of the loaded C02 to 25 copies) TBN 395 V oo 228 X 10 "* m2 / s

BPHVI50 IA IA BPHVI50

Steariinihappoa 16 % (paino/paino) 30 Tämä esimerkki osoittaa, että alhaisen TBN-arvon omaava tuote voidaan muuttaa korkean TBN-arvon omaavaksi tuotteeksi, jolla on hyväksyttävä viskositeetti, keksinnön mukaisella menetelmällä. Stearic acid, 16% (w / w) 30 This example demonstrates that a low TBN product can be converted to having a product as having a high TBN, having acceptable viscosity, the process according to the invention.

16 93654 16 93654

Esimerkki 2 Panos: Example 2 Charge:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 230 g Sulphurised calcium alkyl phenate 230 g

Voiteluöljyä 26 g 5 Kalsiumkloridia 3 g Lubricating oil 26 g Calcium chloride 3 g of 5

Menetelmä: (a) Panos kuumennettiin 100 °C:seen/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa. Method (a) The charge was heated to 100 ° C / 93 kPa (700 mm Hg) pressure. Steariinihappoa (63 g) lisättiin ja seosta hämmennettiin 15 minuuttia, 10 (b) 2-etyyliheksanolia (190 g) lisättiin välillä 100 - 110 °C/700 mmHg:n paineessa, (c) kalkkia (66 g) lisättiin 110 °C:ssa/700 mmHgrn -paineessa, (d) seos kuumennettiin 165 °C:seen/700 mmHg:n pai-15 neessa ja etyleeniglykolia (32 g) lisättiin nopeasti (yhden minuutin kuluessa), (e) seos pidettiin viisi minuuttia 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa, (f) sen jälkeen lisättiin hiilidioksidia (66 g) 165- 20 °C:ssa/100 kPa:n (1 baarin) paineessa, (g) liuotin poistettiin 200 °C:ssa/l,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa ja (h) tuote, josta liuotin oli erotettu pois, suodatettiin. Stearic acid (63 g) was added and the mixture was stirred for 15 minutes, 10 (b) 2-Ethyl hexanol (190 g) was added at 100 - 110 ° C / 700 mm Hg, (c) Lime (66 g) was added at 110 ° C C / 700 mm Hg STP, (d) the mixture was heated to 165 ° C / 700 mm Hg for pAI-15 machine, and ethylene glycol (32 g) was added rapidly (within one minute), (e) the mixture was held for five minutes at 165 ° C ° C / 700 mm Hg, (f), followed by addition of carbon dioxide (66 g) 165- 20 ° C / 100 kPa (1 bar), (g), the solvent was removed at 200 ° C / l , 3 kPa (10 mm Hg) pressure, and (h) the product from which the solvent was separated off, filtered.

25 Tuotepainot 25 Product Weights

Raakatuotetta 398 g The crude product is 398 g

Tislettä 236 g Distillate 236 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen The product composition after filtration

Suodatusnopeus oli nopea. The filtration rate was fast.

.30 Kalsiumia 14,1 % paino/paino .30 Calcium 14.1% w / w

Rikkiä 2,0 % paino/paino C02 12,9 % paino/paino TBN 399 Sulfur 2.0% w / w C02 12.9% w / w TBN 399

V100 825 X 10·6 m2/S V100 825 X 10 · 6 m2 / S

35 Steariinihappoa 15,8 % paino/paino csray -j 0 u -f 17 35 Stearic acid 15.8% w / w csray j u 0 -f 17

Esimerkki 3 Example 3

Panos: Sama kuin esimerkissä 2. Charge: As for Example 2.

Menetelmä: Sama kuin esimerkissä 2, paitsi että lämpötila oli 145 °C 165 °C:n sijasta vaiheissa (d), (e) ja 5 (f) . Method: Same as in Example 2, except that the temperature was 145 ° C, 165 ° C instead of steps (d), (e) and 5 (f).

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 402 g The crude product is 402 g

Tislettä 239 g Distillate 239 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 10 Kalsiumia 13,9 % paino/paino The product composition after filtration 10 Calcium 13.9% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino C02 13,9 % paino/paino TBN 392 Sulfur 1.9% w / w C02 13.9% w / w TBN 392

V100 206 X 10'6 m2/S V100 206 X 10-6 m2 / S

15 Steariinihappoa 15,7 % paino/paino 15 Stearic acid 15.7% w / w

Esimerkki 4 Example 4

Panos: Sama kuin esimerkissä 2. Charge: As for Example 2.

Menetelmä: Sama kuin esimerkissä 2, paitsi että lämpötila oli 130 °C 165 °C:n sijasta vaiheissa (d), (e) ja 20 (f). Method: Same as in Example 2, except that the temperature was 130 ° C, 165 ° C instead of steps (d), (e) and 20 (f).

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 377 g The crude product is 377 g

Tislettä 236 g Distillate 236 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 25 Kalsiumia 13,7 % paino/paino The product composition after filtration 25 Calcium 13.7% w / w

Rikkiä 2,1 % paino/paino C02 13,2 % paino/paino TBN 380 V,oo 99 X ΙΟ-6 m2/s •30 Steariinihappoa 16,7 % paino/paino Sulfur 2.1% w / w C02 13.2% w / w TBN 380 V oo ΙΟ X 99 6 m 2 / s • 30 Stearic acid 16.7% w / w

Esimerkki 5 Example 5

Panos: Sama kuin esimerkissä 3, paitsi että kalsium-kloridia ei käytetty. Charge: As for Example 3 except that calcium chloride was used.

Menetelmä: Sama kuin esimerkissä 3. Method: The same as in Example 3.

i 18 93654 i 18 93654

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 388 g The crude product is 388 g

Tislettä 239 g Distillate 239 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 5 Kalsiumia 11,9 % paino/paino The product composition after filtration 5 Calcium 11.9% w / w

Rikkiä 2,1 % paino/paino C02 9,0 % paino/paino TBN 331 V100 98 x 10-6 m2/s 10 V40 1 490 x 10-6 m2/s VI 148 Sulfur 2.1% w / w C02 9.0% w / w TBN 331 V100 98 x 10-6 m2 / s V40 10 1 490 x 10-6 m2 / s VI 148

Steariinihappoa 16,2 % paino/paino Stearic acid 16.2% w / w

Suodatusvaihe (h) oli hyvin vaikea. The filtration step (h) was very difficult.

Tämä esimerkki verrattuna esimerkkiin 3 osoittaa, 15 että katalyyttiä on toivottavaa käyttää keksinnön mukaisessa menetelmässä. This Example compared to Example 3 shows that the catalyst 15, it is desirable to use the method of the invention. Vaikkakin katalyytin puuttuessa saatiin alempi V100-arvo, tämä saavutettiin kalsiumin ja hiilidioksidin pienentyneen sisällytyksen kustannuksella, ja lisäksi suodatus oli vaikea. Although the absence of catalyst in a lower yield V100 value, this was achieved at the expense of the calcium and carbon dioxide reduced incorporation, addition and filtration was difficult.

20 Esimerkki 6 20 Example 6

Panos: Input:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 253 g Sulphurised calcium alkyl phenate 253 g

Voiteluöljyä (100 SN) 26 g Lubricating oil (100 SN) 26 g of

Kalsiumkloridia 4 g 25 2-etyyliheksanolia 190 g Calcium chloride 4 g of 25 2-Ethyl hexanol 190 g

Steariinihappoa 40 g Stearic acid 40 g

Menetelmä: (a) Panos kuumennettiin 120 °C:seen/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa ja sen jälkeen lisättiin kalkkia (36 g), 30 (b) seos kuumennettiin välille 145 - 165 °C samalla kun siihen lisättiin etyleeniglykolia (32 g) , (c) seos pidettiin tunnin ajan 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa, (d) hiilidioksidia (44 g) lisättiin 165 °C:ssa/100 35 kPa:n (1 baarin) paineessa, 93654 19 (e) seos jäähdytettiin 120 °C:seen ja siihen lisättiin kalkkia (25 g), (f) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 inmHgrn paineessa tunnin ajan, 5 (g) hiilidioksidia (22 g) lisättiin 165 °C:ssa/l baarin paineessa, (h) liuotin tislattiin pois 200 °C:ssa/l,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa ja (i) tuote suodatettiin. Method (a) The charge was heated to 120 ° C / 93 kPa (700 mm Hg) pressure and was then added lime (36 g), 30 (b), the mixture was heated to between 145 - 165 ° C whilst adding ethylene glycol ( 32 g), (c) the mixture was held for one hour at 165 ° C / 700 mm Hg, (d) carbon dioxide (44 g) was added at 165 ° C / 100 to 35 kPa (1 bar), 93654 19 (e), the mixture was cooled to 120 ° C and a solution of lime (25 g), (f) the mixture was held at 165 ° C / 700 inmHgrn pressure for one hour, 5 (g) carbon dioxide (22 g) was added at 165 ° C ° C / l bar, (h), the solvent was distilled off at 200 ° C / l, 3 kPa (10 mm Hg) pressure and (i) the product filtered. Suodatusnopeus oli nopea. The filtration rate was fast.

10 Tuotepainot 10 Product Weights

Raakatuotetta 401 g The crude product is 401 g

Tislettä 239 g Distillate 239 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,3 % paino/paino 15 Rikkiä 2,1 % paino/paino C02 11,3 % paino/paino TBN 405 The product composition after filtration Calcium 14.3% w / w 15 Sulfur 2.1% w / w C02 11.3% w / w TBN 405

Vlot) 1 483 x 10-* m2/s Vlot) 1 483 x 10 * m 2 / s

Steariinihappoa 10 % paino/paino 20 Tämä esimerkki osoittaa, että on mahdollista valmistaa korkean TBN-arvon omaavaa konsentraattia, vaikka kin viskositeetti on suhteellisen korkea sisällyttämällä konsentraattiin 10 % (paino/paino) steariinihappoa. Stearic acid 10% w / w 20 This example demonstrates that it is possible to produce a high TBN concentrate, though the viscosity is also relatively high incorporation of concentrate to 10% (w / w) of stearic acid. Esimerkki 7 25 Panos: Example July 25 Charge:

Sama kuin esimerkissä 6, paitsi että fenaatin mää rä suurennettiin 250 g:sta 268 g:aan ja steariinihapon määrä suurennettiin 40 g:sta 51 g:aan. Same as in Example 6 except that the phenate was increased number of merchant 250 g to 268 g and the stearic acid was increased from 40 g to 51 g.

Menetelmä: Sama kuin esimerkissä 6. Method: The same as in Example 6.

30 Tuotepainot 30 Product Weights

Raakatuotetta 396 g The crude product is 396 g

Tislettä 234 g Distillate 234 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,5 % paino/paino 35 Rikkiä 2,2 % paino/paino 20 v XR Δ ./· ·./ % C02 13,1 % paino/paino TBN 399 V100 706 x 10'6 m2/s The product composition after filtration Calcium 14.5% w / w Sulfur 2.2 to 35% w / w 20 v ./ · Δ XR. /% C02 13.1% w / w TBN 399 V100 706 x 10-6 m2 / s

Steariinihappoa 12,9 % paino/paino 5 Tämä esimerkki osoittaa, että korkean TBN-arvon omaavaa konsentraattia, jolla on alempi viskositeetti verrattuna esimerkkiin 6, voidaan valmistaa steariinihappopi-toisuuden ollessa 12,9 % (paino/paino) laskettuna konsentraatin painosta. Stearic acid 12.9% w / w 5 This example demonstrates that a high TBN concentrate having a lower viscosity as compared with Example 6 can be prepared in the steariinihappopi-content of 12.9% (w / w) of the concentrate weight.

10 Esimerkki 8 10 Example 8

Panos: Input:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 230 g Sulphurised calcium alkyl phenate 230 g

Voiteluöljyä (SN 100) 0 g Lubricating oil (SN 100) 0 g

Kalsiumkloridia 3 g 15 Menetelmä: (a) Panos kuumennettiin 100 °C:seen, minkä jälkeen lisättiin steariinihappoa (99 g) ja seosta hämmennettiin 15 minuuttia, (b) 2-etyyliheksanolia (190 g) lisättiin 100 - 110 - 20 °C:ssa, (c) kalkkia (66 g) lisättiin 110 °C:ssa/6,8 kPa:n (50,8 mmHg) tyhjössä, (d) seos kuumennettiin 145 °C:seen/33,9 kPa:n (254 mmHg) paineessa ja etyleeniglykolia (32 g) lisättiin 20 25 minuutin kuluessa, (e) seos pidettiin viisi minuuttia 145 °C:ssa/254 mmHg:n paineessa, (f) hiilidioksidia (66 g) lisättiin 145 °C:ssa, (g) tuotteesta tislattiin haihtuvat aineet 200 °C:- .30 ssa/101,6 kPa:n (762 mmHg) paineessa, ja (h) tuote suodatettiin. Calcium chloride 3 g 15 Method (a) The charge was heated to 100 ° C, followed by addition of stearic acid (99 g) and the mixture was stirred for 15 minutes, (b) 2-Ethyl hexanol (190 g) was added at 100 - 110 - 20 ° C C., (c) lime (66 g) was added at 110 ° C / 6.8 kPa (50.8 mm Hg) vacuum, (d) the mixture was heated to 145 ° C / 33.9 kPa (254 mmHg) and ethylene glycol (32 g) was added over 20 to 25 minutes, (e), the mixture was kept for five minutes at 145 ° C / 254 mm Hg, (f) carbon dioxide (66 g) was added at 145 ° C ( g) the product was stripped at 200 ° C - .30 C / 101.6 kPa (762 mm Hg) pressure, and (h) the product was filtered. Suodatusnopeus oli hidas. The filtration rate was slow.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 398 g The crude product is 398 g

Tislettä 209 g 35 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen li 93654 21 Distillate 209 g Product Composition 35 after filtering li 93654 21

Kalsiumia 11,95 % paino/paino Calcium 11.95% w / w

Rikkiä 1,65 % paino/paino C02 11,6 % paino/paino TBN 349 5 V100 1 00 x ΙΟ"6 m2/s V40 974 x ΙΟ* m2/s Sulfur 1.65% w / w C02 11.6% w / w TBN 349 V100 5 x ΙΟ January 00 '6 m 2 / s V40 ΙΟ x 974 * 2 / s

Steariinihappoa 24,9 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että on mahdollista valmistaa korkean TBN-arvon omaavaa konsentraattia, jolla on al-10 hainen viskositeetti, steariinihappopitoisuuden ollessa 24,9 % (paino/paino). Stearic acid 24.9% w / w This Example demonstrates that it is possible to produce a high TBN concentrate having a Al-10 Hainen viscosity stearic acid content of 24.9% (w / w).

Vertailukoe 1 Comparative Test 1

Panos: Sama kuin esimerkissä 3. Charge: As for Example 3.

Menetelmä Sama kuin esimerkissä 3, paitsi että ety-15 leeniglykolin lisääminen vaiheessa (d) jätettiin suoritta matta. Method As for Example 3 except that the addition of EC-15 glycol in step (d) perform the left.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 382 g The crude product is 382 g

Tislettä 200 g 20 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Distillate 200 g 20 Product Composition After Filtration

Kalsiumia 8,4 % paino/paino Calcium 8.4% w / w

Rikkiä 2,3 % paino/paino C02 4,4 % paino/paino TBN 239 Sulfur 2.3% w / w C02 4.4% w / w TBN 239

25 V100 41 X 10"6 m2/S V100 25 41 X 10 "6 m 2 / S

Suodatusnopeus vaiheessa (h) oli hidas. The filtration rate in step (h) was slow.

Tämä ei ole esillä olevan keksinnön mukainen esimerkki ja se sisällytetään tähän tarkoituksella osoittaa, että komponentin (C) läsnäolo on oleellista keksinnön mu-•30 kaisen prosessinsuorittamiseksi. This is not an example of the present invention as claimed and is incorporated herein to demonstrate that the component (C), the presence is essential according to the invention • 30 Kaisen prosessinsuorittamiseksi.

Esimerkki 9 Panos: Example 9 Charge:

Sama kuin esimerkissä 3. Same as in Example 3.

Menetelmä: 35 Sama kuin esimerkissä 3, paitsi että etyleenigly- ϊ 22 93654 kolin lisäysmäärä vaiheessa (d) pienennettiin 32 g:sta 16 g:aan. Method: 35 Same as Example 3, except that ethylene glycol ϊ 22 93654 The addition amount in step (d) was reduced from 32 g to 16 g.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 399 g 5 Tislettä 225 g Crude product 399 g Distillate 225 g of 5

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 13,7 % paino/paino The product composition after filtration Calcium 13.7% w / w

Rikkiä 2,0 % paino/paino C02 13,5 % paino/paino 10 TBN 395 V,oo 182 x 10-6 m2/s Sulfur 2.0% w / w C02 13.5% w / w TBN 395 10 V oo 182 x 10-6 m2 / s

Steariinihappoa 15,8 % paino/paino Stearic acid 15.8% w / w

Suodatusnopeus vaiheessa (h) oli hidas. The filtration rate in step (h) was slow.

Tämä esimerkki osoittaa, että etyleeniglykolin li-15 säysmäärää voidaan pienentää 50 %:illa verrattuna esimerkkiin 3. This example shows that the ethylene-yl säysmäärää 15 can be reduced by 50% as compared with Example 3.

Esimerkki 10 Panos: Example 10 Charge:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 230 g 20 Voiteluöljyä (100 SN) 26 g Sulphurised calcium alkyl phenate 230 g Lubricating oil 20 (100 SN) 26 g of

Ammoniumkloridia 4 g Ammonium chloride 4 g

Etikkahappoa 2 g Acetic acid 2 g

Menetelmä: - Sama kuin esimerkissä 3, paitsi että vaiheessa (b) 25 lisättiin 2-etyyliheksanolin (190 g) sijasta metyylidigly-kolia (130 g) ja vaiheessa (d) jätettiin etyleeniglykolin lisääminen suorittamatta. Method: - Same as Example 3 except that in step (b) at 25 was added 2-ethylhexanol (190 g) instead of metyylidigly-glycol (130 g) and in step (d) the addition of ethylene glycol was outstanding.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 390 g • 30 Tislettä 166 g The crude product 390 g Distillate 166 • 30 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,1 % paino/paino The product composition after filtration Calcium 14.1% w / w

Rikkiä 2,0 % paino/paino C02 14,2 % paino/paino 35 TBN 398 9365 4 23 V100 210 X ΙΟ·6 τη2/s Sulfur 2.0% w / w C02 14.2% w / w to 35 TBN 398 V100 9365 April 23 210 6 · X ΙΟ τη2 / p

V40 3 821 X ΙΟ'6 m2/S V40 3 821 X ΙΟ'6 m2 / S

VI 170 VI 170

Steariinihappoa 16,2 % paino/paino 5 Suodatusnopeus vaiheessa (h) oli nopea. Stearic acid 16.2% w / w 5 The filtration rate in step (h) was rapid.

Tämä esimerkki osoittaa, että metyylidiglykoli on tehokas komponenttina (C). This Example demonstrates that methyl diglycol is effective as component (C).

Esimerkki 11 Example 11

Panos: Sama kuin esimerkissä 3. Charge: As for Example 3.

10 Menetelmä: 10 Method:

Sama kuin esimerkissä 3, paitsi että vaiheessa (d) paine oli 36 kPa (270 mmHg). Same as in Example 3 except that in step (d) pressure of 36 kPa (270 mm Hg).

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 402 g 15 Tislettä 238 g Crude product 402 g Distillate 238 g 15

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,0 % paino/paino The product composition after filtration Calcium 14.0% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino C02 14,4 % paino/paino 20 TBN 392 Sulfur 1.9% w / w C02 14.4% w / w TBN 392 20

V100 2 8 8 X 10-6 m2/S V100 2 8 8 X 10-6 m2 / S

Steariinihappoa 15, 7 % paino/paino Stearic acid 15, 7% w / w

Esimerkki 12 Example 12

Panos: Sama kuin esimerkissä 3. Charge: As for Example 3.

25 Menetelmä: 25 Method:

Sama kuin esimerkissä 3, paitsi että 2-etyylihek-sanolia käytettiin 190 g:n sijasta 40 g. Same as in Example 3 except that 2-etyylihek-sanolia used 190 g instead of 40 g.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 399 g . 399 g of crude product. 30 Tislettä 90 g 30 g of distillate 90

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 13, 9 % paino/paino The product composition after filtration of calcium-13, 9% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino C02 12,1 % paino/paino 35 TBN 408 > 3654 24 V100 387 χ ΙΟ'6 m2/s Sulfur 1.9% w / w C02 12.1% w / w TBN 408 35> 3654 24 V100 χ ΙΟ'6 387 m 2 / p

V40 7 980 X ΙΟ'6 in2/S V40 ΙΟ'6 7 X 980 in 2 / S

VI 193 VI 193

Steariinihappoa 15, 8 % paino/paino 5 Esimerkki 13 15 stearic acid, 8% w / w 5 Example 13

Panos: Input:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 230 g Sulphurised calcium alkyl phenate 230 g

Steariinihappoa 63 g Stearic acid 63 g

Kalsiumkloridia 4 g 10 Lineaarista C,8-alfa-olefiinia 26 g 2-etyyliheksanolia 90 g Calcium chloride 4 g of 10 linear C 8 alpha-olefin 26 g 2-ethylhexanol 90 g

Menetelmä: (a) Seos kuumennettiin välille 145 - 165 °C/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa samalla kun siihen lisättiin etyleeni- 15 glykolia (32 g), (b) seos pidettiin 30 minuuttia 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa, (c) C02 (38 g) lisättiin 165 °C:ssa/100 kPa:n (1 baarin) paineessa, 20 (d) seos jäähdytettiin 120 °C:seen ja siihen lisät tiin 2-etyyliheksanolia (100 g), (e) kalkkia (66 g) lisättiin, (f) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa viisi minuuttia, 25 (g) hiilidioksidia (66 g) lisättiin, (h) liuotin otettiin talteen tislaamalla 200 °C:s-sa/1,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa, ja (i) tuote suodatettiin. Method (a) The mixture was the heated to 145 - 165 ° C / 93 kPa (700 mm Hg) pressure while it was added ethylene 15 glycol (32 g), (b), the mixture was held for 30 minutes at 165 ° C / 700 mm Hg, (c) C02 (38 g) was added at 165 ° C / 100 kPa (1 bar), 20 (d), the mixture was cooled to 120 ° C and to it was added 2-ethylhexanol (100 g), (e) lime (66 g) was added, (f) the mixture was held at 165 ° C / 700 mm Hg for five minutes, 25 (g) carbon dioxide (66 g) was added, (h) the solvent was recovered by distillation 200 ° C, p-SA / 1.3 kPa (10 mm Hg), and (i) the product filtered.

Tuotepainot 30 Raakatuotetta 385 g 30 Product Weights Crude Product 385 g

Tislettä 256 g Distillate 256 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,8 % paino/paino The product composition after filtration Calcium 14.8% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino 35 co2 13,4 % paino/paino Sulfur 1.9% w / w CO2 13.4 35% w / w

II II

25 9 3 654 TBN 424 25 March 9 654 TBN 424

V,oo 583 X 10'6 m2/S V, oo 583 X 10-6 m2 / S

V40 13 080 X 10'6 m2/s VI 209 5 Steariinihappoa 16,4 % paino/paino V40 13 080 X 10-6 m 2 / s VI 209 5 Stearic acid 16.4% w / w

Suodatusnopeus vaiheessa (i) oli nopea. The filtration rate in step (i) was rapid.

Tämä esimerkki osoittaa, että voiteluöljy voidaan korvata alfa-olefUnilla, jolla on pitkä hiiliketju (tässä tapauksessa C18). This example demonstrates that the lubricating oil can be replaced with alpha-olefUnilla having a long carbon chain (in this case 18).

10 Esimerkki 14 10 Example 14

Panos: Input:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia (250 TBN), joka on johdettu Cc/C22/C24-alkyylifenolien seoksesta 233,5 g 15 Voiteluöljyä (SN 100) 26 g Sulphurised calcium alkyl phenate (250 TBN) derived from a c / a mixture of C22 / C24 alkyl phenols 233.5 g Lubricating oil 15 (SN 100) 26 g of

Kalsiumkloridia 3 g Calcium chloride 3 g

Menetelmä: (a) Seos kuumennettiin 100 °C:seen, siihen lisättiin steariinihappoa (63 g) ja seosta hämmennettiin 15 minuut- 20 tia, (b) 2-etyyliheksanolia (194 g) lisättiin 100 - 110 °C:ssa, (c) kalkkia (66 g) lisättiin 110 °C:ssa/6,8 kPa:n (50,8 mmHg) tyhjössä, 25 (d) seos kuumennettiin 145 °C:seen/33,9 kPa:n (254 mmHg) paineessa ja etyleeniglykolia (32 g) lisättiin 20 minuutin kuluessa, (e) seos pidettiin viisi minuuttia 145 °C:ssa/254 mmHg:n paineessa, • 30 (f) hiilidioksidia (66 g) lisättiin, (g) tuotteesta tislattiin haihtuvat aineet pois 200 °C:ssa/101,6 kPa:n (762 mmHg) paineessa, ja (h) tuote suodatettiin. Method (a) The mixture was heated to 100 ° C, a solution of stearic acid (63 g) and the mixture was stirred for 15 minutes to 20 mj, (b) 2-Ethyl hexanol (194 g) was added at 100 - 110 ° C, (C ) lime (66 g) was added at 110 ° C / 6.8 kPa (50.8 mm Hg) vacuum, 25 (d) the mixture was heated to 145 ° C / 33.9 kPa (254 mmHg) and ethylene glycol (32 g) was added over 20 minutes, (e), the mixture was kept for five minutes at 145 ° C / 254 mm Hg, • 30 (f) carbon dioxide (66 g) was added, (g) of this was distilled off volatile products 200 ° C / 101.6 kPa (762 mm Hg) pressure, and (h) the product was filtered.

« 26 93654 «26 93654

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 385 g The crude product is 385 g

Tislettä 250 g Distillate 250 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 5 Kalsiumia 14,0 % paino/paino The product composition after filtration 5 Calcium 14.0% w / w

Rikkiä 1,84 % paino/paino C02 12,9 % paino/paino TBN 401 V100 81 X 10'6 m2/s 10 V40 8 385 x 10·* m2/s VI 186 Sulfur 1.84% w / w C02 12.9% w / w TBN 401 V100 81 x 10-6 m2 / s V40 10 8 385 * 10 * · m 2 / s VI 186

Steariinihappoa 16,4 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että Tikitettyjen kalsium-alkyylifenaattien, jotka on johdettu C12/C22/C24-alkyylifeno-15 lien seoksesta, laatua voidaan parantaa. Stearic acid 16.4% w / w This Example demonstrates that Tikitettyjen calcium alkyylifenaattien, which is derived from a C 12 / C 22 / C 24 alkylphenoxy-15 signals a mixture quality can be improved.

Esimerkki 15 Panos: Example 15 Charge:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 181 g Sulphurised calcium alkyl phenate 181 g

Voiteluöljyä (SN 100) 50 g 20 Kalsiumkloridia 4 g Lubricating oil (SN 100) 50 g 20 g Calcium chloride 4

Rapsin rasvahappoja 62 g 2-etyyliheksanolia 190 g Rapeseed fatty acids 62 g of 2-ethyl hexanol 190 g

Menetelmä: (a) Seos kuumennettiin 120 °C:seen, 25 (b) kalkkia (43 g) lisättiin 120 °C:ssa/6,8 kPa:n (50,8 mmHg) tyhjössä, (c) etyleeniglykolia (32 g) lisättiin välillä 145 -165 °C/50,8 mmHg:n paineessa, (d) seos pidettiin 165 °C:ssa/50,8 mmHg:n paineessa . Method (a) The mixture was heated to 120 ° C, 25 (b) Lime (43 g) was added at 120 ° C / 6.8 kPa (50.8 mm Hg) vacuum, (c), ethylene glycol (32 g ) was added at 145 -165 ° C / 50.8 mm Hg, (d) the mixture was held at 165 ° C / 50.8 mmHg. 30 tunnin ajan, (e) hiilidioksidia (44 g) lisättiin, (f) seos jäähdytettiin 130 °C:seen ja kalkkia (29 g) lisättiin 130 C:ssa/50,8 mmHg:n paineessa, (g) seos pidettiin 165 °C:ssa/50,8 mmHg:n paineessa 35 tunnin ajan, 27 C -7 £ C Λ > u Dun h) kalkkia (22 g) lisättiin 165 °C:ssa, (i) tuotteesta tislattiin haihtuvat aineet pois 250 °C:ssa/101,6 kPa:n (762 mmHg) paineessa, (j) tuote suodatettiin. For 30 hours, (e) Carbon dioxide (44 g) was added, (f) the mixture was cooled to 130 ° C and lime (29 g) was added to 130 C / 50.8 mm Hg, (g), the mixture was kept at 165 ° C / 50.8 mmHg for 35 hours at 27 ° C, -7 £ Λ> u Dun h) lime (22 g) was added at 165 ° C, (i) the product was distilled off volatiles at 250 ° C / 101.6 kPa (762 mm Hg) pressure, (j) the product was filtered.

5 Tuotepainot 5 Product Weights

Raakatuotetta 382 g The crude product is 382 g

Tislettä 230 g Distillate 230 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,0 % paino/paino 10 Rikkiä 1,8 % paino/paino C02 12,3 % paino/paino TBN 374 V,oo 17 6 x ΙΟ* m2/s V40 2 826 x ΙΟ-* m2/s 15 VI 172 The product composition after filtration Calcium 14.0% w / w Sulfur 1.8 to 10% w / w C02 12.3% w / w TBN 374 V oo June 17 ΙΟ x * m 2 / s V40 2 x 826 ΙΟ- m2 * / s VI 15 172

Karboksyylihappopitoisuus 16,2 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että rapsin rasvahappoja voidaan käyttää keksinnön mukaisessa prosessissa. The carboxylic acid content of 16.2% w / w This Example demonstrates that the rape seed fatty acids can be used in the process according to the invention.

Esimerkki 16 20 Panos: Example 16 20 Charge:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 230 g Sulphurised calcium alkyl phenate 230 g

Voiteluöljyä (SN 100) 26 g Lubricating oil (SN 100) 26 g of

Kalsiumkloridia 3 g Calcium chloride 3 g

Menetelmä: 25 Sama kuin esimerkissä 2, paitsi että vaiheessa (a) käytettiin steariinihapon (63 g) sijasta mäntyöljyrasva-happoa (63 g). Method: 25 The same as Example 2, except that in step (a) was used as stearic acid (63 g) instead of tall oil fatty acid (63 g).

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 380 g . The crude product, 380 g. 30 Tislettä 223 g 30 Distillate 223 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 14,0 % paino/paino The product composition after filtration Calcium 14.0% w / w

Rikkiä 2,09 % paino/paino C02 9,7 % paino/paino 35 TBN 380 93654 28 V100 263 χ ΙΟ·6 m2/s Sulfur 2.09% w / w C02 9.7% w / w TBN 380 35 93 654 28 263 V100 χ ΙΟ · 6 m 2 / s

Karboksyylihappopitoisuus 16,6 % (paino/paino) laskettuna tuotteen painosta 5 Tämä esimerkki osoittaa, että mäntyöljyrasvahappoa voidaan käyttää keksinnön mukaisessa prosessissa. The carboxylic acid content of 16.6% (w / w) based on the weight of the product 5 This example shows that the tall oil fatty acid may be used in the process according to the invention.

Esimerkki 17 Example 17

Panos: Sama kuin esimerkissä 16. Charge: As for Example 16.

Menetelmä: 10 Sama kuin esimerkissä 16, paitsi että mäntyöljy- rasvahapon (63 g) sijasta käytettiin seosta, jossa oli 52 g polyisobuteenimeripihkahappoanhydridin (PIBSA) SN 100 -voiteluöljyseosta (TBN = 60 mg KOH/g) ja steariinihappoa (47 g). Method: The same, instead of 10 as in Example 16 except that the tall oil fatty acid (63 g) using a mixture of 52 g polyisobutene succinic anhydride (PIBSA) SN 100 -voiteluöljyseosta (TBN = 60 mg KOH / g) and stearic acid (47 g).

15 Tuotepainot 15 Product Weights

Raakatuotetta 390 g The crude product is 390 g

Tislettä 219 g Distillate: 219 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia 13,1 % paino/paino 20 Rikkiä 1,8 % paino/paino co2 12,5 % paino/paino TBN 360 The product composition after filtration Calcium 13.1% w / w Sulfur 1.8 to 20% w / w CO2 12.5% ​​w / w TBN 360

VIOO 416 X 10-6 m2/S VIOO 416 X 10-6 m2 / S

V40 12 690 X 10*6 m2/S V40 12 690 x 10 6 m 2 / S

25 VI 164 25 164 VI

Karboksyylihappopitoisuus 12,1 % (p/p) The carboxylic acid content of 12.1% (w / w)

Anhydridipitoisuus 7,2 % (p/p) laskettuna tuotteen painosta Tämä esimerkki osoittaa, että karboksyylihappo voi-30 daan osaksi korvata PIBSA:11a keksinnön mukaisessa proses-: sissa. Anhydridipitoisuus 7.2% (w / w) based on the weight of the product This example shows that the 30-carboxylic acid may be partially replaced with a PIBSA: 11a inventive process: process.

Esimerkki 18 Example 18

Panos: Sama kuin esimerkissä 16. Charge: As for Example 16.

Menetelmä: 35 Sama kuin esimerkissä 16, paitsi että mäntyöljy- rasvahapon (63 g) sijasta käytettiin beheenihappoa (63 g). Method: 35 Same as Example 16 except that the tall oil fatty acid (63 g) there was used behenic acid (63 g).

93654 29 93654 29

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 402 g The crude product is 402 g

Tislettä 247 g Distillate 247 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 5 Kalsiumia 12,4 % paino/paino The product composition after filtration 5 Calcium 12.4% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino C02 11/4 % paino/paino TBN 354 V100 141 x 10"6 m2/s 10 Beheenihappo 15,7 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että beheenihappoa voidaan käyttää karboksyylihappona keksinnön mukaisessa prosessissa . Sulfur 1.9% w / w C02 11/4% w / w TBN 354 V100 141 x 10 "6 m 2 / s 10 Behenic acid 15.7% w / w This Example demonstrates that behenic acid can be used as the carboxylic acid in the process according to the invention.

Esimerkki 19 15 Panos: Example 19 15 Charge:

Sama kuin esimerkissä 15, paitsi että rapsirasva-happojen (62 g) sijasta käytettiin palmitiinihappoa (56,2 g). Same as in Example 15 except that instead of the acids of rape seed fat (62 g) was used palmitic acid (56.2 g).

Menetelmä: 20 Sama kuin esimerkissä 15, paitsi että vaiheet (f), (g) ja (h) jätettiin suorittamatta. Method: 20 Same as Example 15, except that steps (f), (g) and (h) were omitted.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 312 g The crude product is 312 g

Tislettä 222 g 25 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Distillate 222 g of 25 Product Composition After Filtration

Kalsiumia 11/7 % paino/paino Calcium 11/7% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino COj 8,2 % paino/paino TBN 332 30 Vioo 70 X 10-6 m2/s Sulfur 1.9% w / w COJ 8.2% w / w TBN 332 30 Vioo 70 x 10-6 m2 / s

V40 831 X 10·6 m2/S V40 831 X 10 · 6 m2 / S

VI 156 VI 156

Palmitiinihappoa 18,0 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että palmitiinihappoa voi-35 daan käyttää keksinnön mukaisessa prosessissa. Palmitic acid 18.0% w / w This Example demonstrates that palmitic acid can 35 be used in the process according to the invention.

53654 30 53 654 30

Esimerkki 20 Example 20

Panos: Sama kuin esimerkissä 15. Charge: As for Example 15.

Menetelmä: Method:

Sama kuin esimerkissä 15, paitsi että vaiheet (f), 5 (g) ja (h) jätettiin suorittamatta. Same as in Example 15 except that steps (f), 5 (g) and (h) were omitted.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 334 g The crude product is 334 g

Tislettä 234 g Distillate 234 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 10 Kalsiumia 11,8 % paino/paino The product composition after filtration 10 Calcium 11.8% w / w

Rikkiä 1,8 % paino/paino C02 10,9 % paino/paino TBN 321 Sulfur 1.8% w / w C02 10.9% w / w TBN 321

V,oo 168 X ΙΟ* m2/S V, X ΙΟ oo 168 * m2 / S

15 V40 1 009 x 10* m2/s VI 286 V40 15 1 009 x 10 2 / s VI 286

Karboksyylihappopitoisuus 18,6 % (paino/paino) laskettuna tuotteen pai-: nosta 20 Vertailukoe 2 The carboxylic acid content of 18.6% (w / w) based on the weight of the products: slip 20 Comparative 2

Panos: Input:

Rikitettyä kalsiumalkyylifenaattia 230 g Sulphurised calcium alkyl phenate 230 g

Voiteluöljyä 26 g Lubricating oil 26 g

Kalsiumkloridia 3 g 25 Menetelmä: (a) Seos kuumennettiin 100 °C:seen ja siihen lisättiin 2-etyyliheksanolia (190 g), (b) etikkahappoa (14 g) lisättiin, (c) seos muuttui sakeaksi ja heterogeeniseksi ja 30 muuttui vihreänväriseksi. Calcium chloride 3 g of 25 Method (a) The mixture was heated to 100 ° C and to it was added 2-ethylhexanol (190 g), (b), acetic acid (14 g) was added, (c) the mixture turned to a thick and heterogeneous and 30 changed to green color. Hämmentäminen oli tehotonta. Stirring was ineffective.

Reaktio keskeytettiin. The reaction was discontinued.

Tämä koe ei ole esillä olevan keksinnön mukainen esimerkki ja se sisällytetään tähän vain tarkoituksella osoittamaan, että alempia karboksyylihappoja, tässä tapauk-35 sessa etikkahappoa, ei voida käyttää keksinnön mukaisessa prosessissa. This experiment is not an example according to the present invention and incorporated herein only purpose to show that lower carboxylic acids, in this cases the Sessa 35-acetic acid can not be used in the process according to the invention.

»I »I

c 7 ,-: c λ J JUJ1 31 c 7 - c λ J JUJ1 31

Esimerkki 21 Panos: Example 21 Charge:

Sama kuin esimerkissä 16, paitsi että kaupallisen rikitetyn kalsiumalkyylifenaatin sijasta käytettiin ei-kar-5 bonoitua, kaupallista Tikitettyä kalsium-C12-alkyylif enaat-tia (145 TBN) . Same as in Example 16 except that instead of the sulphurised calcium commercial non-5-carboxylic bonoitua, commercial calcium Tikitettyä 12-alkyylif enaat-acetate (145 TBN) was used.

Menetelmä: Method:

Sama kuin esimerkissä 16, paitsi että vaiheessa (c) suurennettiin kalkin määrä 66 g:sta 83 g:aan, ja vaiheessa 10 (f) suurennettiin hiilidioksidin määrä 66 g:sta 83 g:aan. Same as in Example 16 except that in step (c) the amount of lime was increased from 66 g to 83 g, and in step 10 (f) the amount of carbon dioxide was increased from 66 g to 83 g.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 421 g The crude product is 421 g

Tislettä 246 g Distillate 246 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 15 Kalsiumia 13,7 % paino/paino The product composition after filtration with 15 Calcium 13.7% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino C02 10,3 % paino/paino TBN 383 V100 137 x 10-* m2/s 20 V40 2 119 x ΙΟ"6 m2/s VI 163 Sulfur 1.9% w / w C02 10.3% w / w TBN 383 V100 137 x 10 * m 2 / s at 20 V40 2 x 119 ΙΟ '6 m 2 / s VI 163

Karboksyylihappoa 15,0 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että ei-karbonoitua, Tikitettyä kalsiumalkyylifenaattia, jolla on alhainen alkupe-25 räinen TBN-arvo, voidaan käyttää keksinnön mukaisessa prosessissa . The carboxylic acid 15.0% w / w This Example demonstrates that non-carbonated, Tikitettyä kalsiumalkyylifenaattia of low origin-25-sufficient TBN can be used in the process according to the invention.

Esimerkki 22 Panos: Example 22 Charge:

Karbonoitua, Tikitettyä kalsiumalkyyli-30 fenaattia (150 TBN) 253 g Carbonated, Tikitettyä kalsiumalkyyli-30 phenate (150 TBN) 253 g of

Steariinihappoa 40 g 2-etyyliheksanolia 90 g Stearic acid 40 g of 2-ethylhexanol 90 g

Kalsiumkloridia 4 gk >3654 32 Calcium chloride 4 gk> 3654 32

Menetelmä: (a) Seos kuumennettiin 145 °C:sta 165 °C:seen/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa samalla kun siihen lisättiin etyleeniglykolia (32 g) , 5 (b) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa 30 minuuttia, (c) hiilidioksidia (38 g) lisättiin 165 °C:ssa/l00 kPa:n (1 baarin) paineessa, (d) seos jäähdytettiin 120 °C:seen ja siihen lisät-10 tiin 2-etyyliheksanolia (100 g) ja kalkkia (76 g), (e) seos pidettiin 60 minuuttia 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa, (f) hiilidioksidia (82 g) lisättiin 165 eC:ssa/l baarin paineessa, 15 (g) liuotin otettiin talteen 200 °C:ssa/l,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa, ja (h) tuote suodatettiin. Method (a) The mixture was heated to 145 ° C to 165 ° C / 93 kPa (700 mmHg) whilst adding ethylene glycol (32 g), 5 (b), the mixture was kept at 165 ° C / 700 mm Hg for 30 minutes, (c) carbon dioxide (38 g) was added at 165 ° C / L00 kPa (1 bar) pressure, (d), the mixture was cooled to 120 ° C and to it was 10 added 2- Ethyl hexanol (100 g) and lime (76 g), (e) the mixture was held for 60 minutes at 165 ° C / 700 mm Hg, (f) carbon dioxide (82 g) was added to 165 Ec / l bar, 15 (g) the solvent was recovered at 200 ° C / l, 3 kPa (10 mm Hg) pressure, and (h) the product was filtered.

Tuotepainot product Weights

Tuotepaino 390 g 20 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Product Weight 390 g 20 Product Composition After Filtration

Kalsiumia 14,4 % paino/paino Calcium 14.4% w / w

Rikkiä 2,3 % paino/paino co2 11,6 % paino/paino TBN 402 Sulfur 2.3% w / w CO2 11.6% w / w TBN 402

• 25 V,oo 674 x 10'6 m2/S • 25 V, oo 674 x 10-6 m2 / S

Steariinihappoa 10,3 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että alhaisen (150) TBN-ar-von omaava rikitetty kalsiumalkyylifenaatti voidaan parantaa laadullisesti korkean TBN-arvon omaavaksi tuotteeksi. Stearic acid 10.3% w / w This Example demonstrates that a low (150) TBN sulphurised calcium alkyl phenate can be improved by having the product quality as having a high TBN.

30 Esimerkki 23 30 Example 23

Panos: Input:

Sama kuin esimerkissä 14, paitsi että alkyylifenoli-en seoksesta johdetun, rikitetyn kalsiumalkyylifenaatin sijasta käytettiin kaupallista Tikitettyä kalsiumalkyylife-35 naattia, joka oli johdettu C12-alkyylifenolista (250 TBN). Same as in Example 14, except that a mixture of an alkylphenol-en-derived, instead of the sulphurised calcium commercial Tikitettyä kalsiumalkyylife 35-carbonate, which was derived from a C12 -alkyl phenol (250 TBN) was used.

w *v ^ AS :i OJt 33 w * v ^ AS i OJT 33

Menetelmä: Method:

Sama kuin esimerkissä 14, paitsi että vaiheessa (b) käyettiin 2-etyyliheksanolin (194 g) sijasta isoheptanolia (190 g) ja vaiheessa (d) lisättiin etyleeniglykoli nopeasti 5 (yhden minuutin kuluessa). Same as in Example 14, except that in step (b) was used at 2-ethyl hexanol (194 g) in place of iso-heptanol (190 g) and in step (d) the ethylene glycol was added quickly (within one minute) 5.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta 402 g The crude product is 402 g

Tislettä 239 g Distillate 239 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 10 Kalsiumia 13,9 % paino/paino The product composition after filtration 10 Calcium 13.9% w / w

Rikkiä 1,9 % paino/paino C02 12,0 % paino/paino TBN 391 V,oo 313 X ΙΟ*6 m2/s 15 V40 6 700 x 10·6 m2/s VI 177 Sulfur 1.9% w / w C02 12.0% w / w TBN 391 V oo 313 X ΙΟ * 6 m 2 / s V40 15 6 · 700 x 10 6 m 2 / s VI 177

Steariinihappoa 15,7 % paino/paino Stearic acid 15.7% w / w

Suodatusnopeus oli nopea. The filtration rate was fast.

Tämä esimerkki osoittaa, että isoheptanolia voi-20 daan käyttää liuottimena keksinnön mukaisessa prosessissa. This Example demonstrates that iso-heptanol-20 can be used as a solvent in the process according to the invention.

Claims (16)

1. Menetelmä valmiiseen voiteluöljykoostumukseen sisällytettäväksi soveltuvan lisäainekonsentraatin valmis-5 tamiseksi, tunnettu siitä, että kohotetussa lämpötilassa saatetaan reagoimaan (A) Tikitettyä maa-alkalimetallihydrokarbyylife-naattia, jonka TBN on pienempi kuin lopullisen lisäainekonsentraatin TBN, 10 (B) maa-alkalimetalliemästä, lisättynä joko yhtenä lisäyksenä alussa käytettäviin reagensseihin tai niin, että osa lisätään alussa käytettäviin reagensseihin ja loppuosa yhdessä tai useassa osassa myöhempään tai myöhempiin menetelmän vaiheisiin, 15 (C) joko moniarvoista alkoholia, jossa on 2 - 4 hii liatomia, di- tai tri (C2-C4)glykolia, alkyleeniglykolialkyy-lieetteriä tai polyalkyleeniglykolialkyylieetteriä, (D) voiteluöljyä, (E) hiilidioksidia, jota lisätään komponentin (B) 20 lisäyksen tai sen jokaisen lisäyksen jälkeen, ja (F) riittävästi aikaansaamaan yli 2 ja enintään 35 paino-%, laskettuna konsentraatin painosta, joko (i) vä 1. Process for ready-5 tamiseksi finished lubricating oil composition suitable for inclusion in the additive concentrate, characterized in that the elevated temperature is reacted with (A) Tikitettyä earth alkalimetallihydrokarbyylife-carbonate having a TBN lower than the final additive concentrate TBN 10 (B) alkaline earth metal base, mixed with either a single addition at the beginning of the reagents or in the part is added at the beginning of the reagents and the remainder in one or more of the later or subsequent method steps, 15 (C) either a polyhydric alcohol having 2 to 4 carbon atoms, a di- or tri (C2-C4 ) glycol, alkyleeniglykolialkyy-ether or polyalkyleeniglykolialkyylieetteriä (D) a lubricating oil, (E) carbon dioxide, which is added to component (B) in 20 addition, or each after the addition, and (F) sufficient to provide more than two and not more than 35% by weight, based on the concentrate by weight of either (i) HÖ hintään yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava least one carboxylic acid having the formula
25 R - CH - C00H I . 25 R - CH - C00H l. R1 (I) jossa R on C]0.24-alkyyli- tai -alkenyyliryhmä ja R1 on joko 30 vety, CM-alkyyliryhmä tai -CH2C00H-ryhmä, tai sen anhydri-diä tai esteriä, tai (ii) di- tai polykarboksyylihappoa, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen anhydridiä tai esteriä, jolloin komponenttien (A) - (F) painosuhde on sellainen, että saadaan konsentraattia, jonka TBN on yli 300 35 ja viskositeetti 100 °C:ssa alle 1000 x 10"6 m2/sv1 ^ i Us /1 ✓ ·.; O j^t 35 R1 (I) wherein R is C] .24 alkyl or alkenyl group and R1 is either hydrogen 30, a CM alkyl group or a group -CH2C00H or a anhydr, anhydride or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic acid contains 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester thereof, wherein components (A) - (F) weight ratio is such as to produce a concentrate having a TBN of more than 300 to 35 and a viscosity at 100 ° C of less than 1000 x 10 "6 m 2 / SV1 ^ i / US 1 ✓ .; O · j ^ t 35
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että voiteluöljyyn liukoisen Tikitetyn maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatin maa-alkalime-talli on kalsium. January 2 The method according to claim, characterized in that the lubricating oil soluble alkaline earth metal Tikitetyn alkaline earth metal is calcium.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä sisällytetään ainakin yhtä kaavan (I) mukaista karboksyylihappoa, jossa R on haa-rautumaton alkyyli- tai alkenyyliryhmä. January 3 or 2, the method according to claim, characterized in that it includes at least one carboxylic acid of the formula (I) wherein R is a wedding unbranched alkyl or alkenyl group.
4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmä, tu n- 10. ettu siitä, että kaavan (I) mukaisessa karboksyyliha- possa R on suoraketjuinen Ci^-alkyyliryhmä ja R1 on vety. 4. The method according to claim 3, tu n-10 e d in that a carboxylic acid R is a straight chain C ^ alkyl group and R 1 of formula (I) is hydrogen.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä sisällytetään kaavan (I) mukaisten karboksyylihappojen seosta, joka on 15 kaupallista laatua ja sisältää joukon happoja, jotka ovat sekä tyydyttyneitä että tyydyttymättömiä. 5. The method according to any one of 1 to 4 claims, characterized in that it includes a mixture of carboxylic acids of formula (I), which is a commercial grade of 15, and containing a range of acids, which include both saturated and unsaturated.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä sisällytetään steariinihappoa. 1-4 6. A method according to any one of claims, characterized in that it includes stearic acid.
7. Jonkin edelllisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että siinä sisällytetään joko komponenttia (b) (i) tai komponenttia (b) (ii) sellainen määrä, joka on yli 10 ja enintään 35 paino-% laskettuna konsentraatin painosta. 7. A method according In the previous patent claims, characterized in that it is included in either component (b) (i) or component (b) (ii) in an amount of more than 10 and not more than 35 wt% based on the weight of the concentrate.
8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että koostumuksen TBN-arvo on suurempi kuin 400. 8. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the TBN of the composition is greater than 400.
9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että konsentraatin vis- 30 kositeetti 100 °C:ssa on pienempi kuin 500 x 10-6 m2/s. 9. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the concentrate of viscosity 30 viscosity at 100 ° C of less than 500 x 10-6 m2 / s.
10. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että komponentti (B) on kalkki. 10. A method according to any one of the preceding claims, characterized in that the component (B) is lime.
11. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen 35 menetelmä, tunnettu siitä, että hiilidioksidia 36 9 5 6 5 4 (komponentti E) lisätään komponentin (B) yhden lisäyksen jälkeen komponenttien (A) - (D) ja (F) välisen reaktion päätyttyä. 11 in any of the preceding claims 35, characterized in that the carbon dioxide 36 9 5 6 April 5 (component E) is added to component (B) after a single addition of the components (A) - (D) and (F) between the end of the reaction.
12. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen 5 menetelmä, tunnettu siitä, että reaktio suoritetaan katalyytin läsnä ollessa. 12 in any of the preceding claim 5, characterized in that the reaction is carried out in the presence of a catalyst.
13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että katalyytti on kalsiumkloridi. 12 A method according to claim 13, characterized in that the catalyst is calcium chloride.
14. Valmis voiteluöljykoostumus, tunnettu 10 siitä, että se käsittää voiteluöljyä ja riittävästi jonkin patenttivaatimuksen 1-13 mukaisesti valmistettua lisäai-nekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 0,5 - 120. 14. Ready lubricating oil composition, wherein 10 in that it comprises a lubricating oil and sufficient to any one of claims 1 to 13 prepared in accordance with the additive-nekonsentraattia to obtain a TBN of 0.5 - 120.
15. Patenttivaatimuksen 14 mukainen valmis voiteluöl jykoostumus, tunnettu siitä, että voiteluöl jy on 15 laivan moottoreissa käytettävää voiteluöljyä ja läsnä on riittävästi lisäainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 9 - 100. 15. The according to claim 14 finished lubricating jykoostumus, characterized in that the lubricating jy is a lubricating oil for the ship's engines 15 and the presence of additive concentrate is sufficient to obtain a TBN value of between 9 - 100.
16. Patenttivaatimuksen 14 mukainen valmis voiteluöl jykoostumus, tunnettu siitä, että voiteluöljy on 20 auton moottoreissa käytettävää voiteluöjyä ja läsnä on riittävästi lisäainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 4 - 20. li 37 93654 16. The according to claim 14 finished lubricating jykoostumus, characterized in that the lubricating oil is used voiteluöjyä 20 car engines and in the presence of additive concentrate is sufficient to obtain a TBN value of from 4 to 20 li 37 93 654
FI883503A 1986-11-29 1988-07-25 The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use FI93654C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8628609 1986-11-29
GB868628609A GB8628609D0 (en) 1986-11-29 1986-11-29 Lubricating oil additives
GB8700848 1987-11-26
PCT/GB1987/000848 WO1988003945A1 (en) 1986-11-29 1987-11-26 Sulphurised alkaline earth metal hydrocarbyl phenates, their production and use thereof

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI883503A0 FI883503A0 (en) 1988-07-25
FI883503A FI883503A (en) 1988-07-25
FI93654B true FI93654B (en) 1995-01-31
FI93654C FI93654C (en) 1995-05-10

Family

ID=10608200

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI883503A FI93654C (en) 1986-11-29 1988-07-25 The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use
FI883502A FI93653C (en) 1986-11-29 1988-07-25 Alkaline earth metal, their sulfurized derivatives, their preparation and their use

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI883502A FI93653C (en) 1986-11-29 1988-07-25 Alkaline earth metal, their sulfurized derivatives, their preparation and their use

Country Status (20)

Country Link
EP (2) EP0273588B2 (en)
JP (2) JPH0631384B2 (en)
KR (4) KR890700158A (en)
CN (2) CN1015642B (en)
AT (2) AT79396T (en)
AU (2) AU609075B2 (en)
BR (2) BR8707550A (en)
CA (2) CA1305697C (en)
DE (4) DE3781118T3 (en)
DK (2) DK175287B1 (en)
ES (2) ES2051752T3 (en)
FI (2) FI93654C (en)
GB (1) GB8628609D0 (en)
GR (2) GR3006075T3 (en)
IN (2) IN169547B (en)
MX (2) MX169105B (en)
NO (2) NO302763B1 (en)
SG (2) SG101192G (en)
WO (2) WO1988003945A1 (en)
ZA (2) ZA8708939B (en)

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8628609D0 (en) * 1986-11-29 1987-01-07 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
GB8814012D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Chemical process
GB8814009D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
GB8814008D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
GB8814010D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Addivites Ltd Lubricating oil additives
GB8814013D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Chemical process
EP0385616B1 (en) * 1989-02-25 1994-06-01 Bp Chemicals (Additives) Limited A process for the production of a lubricating oil additive concentrate
GB8917094D0 (en) * 1989-07-26 1989-09-13 Bp Chemicals Additives Chemical process
US5366648A (en) * 1990-02-23 1994-11-22 The Lubrizol Corporation Functional fluids useful at high temperatures
GB9213723D0 (en) * 1992-06-27 1992-08-12 Bp Chemicals Additives Process for the production of lubricating oil additives
TW277057B (en) * 1993-08-25 1996-06-01 Cosmo Sogo Kenkyusho Kk
JP2737096B2 (en) * 1993-08-25 1998-04-08 コスモ石油株式会社 Overbased sulfurized alkaline earth metal phenate of preparation
GB9318810D0 (en) * 1993-09-10 1993-10-27 Bp Chem Int Ltd Lubricating oil additives
GB9325132D0 (en) * 1993-12-08 1994-02-09 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
GB9400417D0 (en) * 1994-01-11 1994-03-09 Bp Chemicals Additives Lubricating oil composition
US6008166A (en) * 1994-01-11 1999-12-28 Lubrizol Adibis Holdings Limited Detergent compositions
GB9400415D0 (en) * 1994-01-11 1994-03-09 Bp Chemicals Additives Detergent compositions
GB9411093D0 (en) * 1994-06-03 1994-07-27 Bp Chemicals Additives Detergent additives for lubricating oils, their preparation and use
US5529705A (en) * 1995-03-17 1996-06-25 Chevron Chemical Company Methods for preparing normal and overbased phenates
CA2183906A1 (en) * 1995-08-23 1997-02-24 Christopher S. Fridia Production of low fine sediment high tbn phenate stearate
EP0778336A1 (en) * 1995-12-08 1997-06-11 Cosmo Research Institute Petroleum additive having excellent storage stability and heat stability comprising an alkaline earth metal salt of aromatic hydroxycarboxylic acid or a sulfurized mixture thereof.
GB9611317D0 (en) 1996-05-31 1996-08-07 Exxon Chemical Patents Inc Overbased metal-containing detergents
GB9611316D0 (en) * 1996-05-31 1996-08-07 Exxon Chemical Patents Inc Overbased metal-containing detergents
GB9611424D0 (en) * 1996-05-31 1996-08-07 Exxon Chemical Patents Inc Overbased metal-containing detergents
US5728657A (en) * 1996-08-20 1998-03-17 Chevron Chemical Company Production of low fine sediment high TBN phenate stearate
WO1998050500A1 (en) * 1997-05-07 1998-11-12 Cosmo Research Institute Lube oil composition, overbased alkaline earth metal sulfide pheneate concentrate used for preparing the same, and process for preparing the concentrate
US5942476A (en) * 1998-06-03 1999-08-24 Chevron Chemical Company Low-viscosity highly overbased phenate-carboxylate
US6348438B1 (en) 1999-06-03 2002-02-19 Chevron Oronite S.A. Production of high BN alkaline earth metal single-aromatic ring hydrocarbyl salicylate-carboxylate
EP1710294B1 (en) 2005-04-06 2013-03-06 Infineum International Limited A method of improving the stability or compatibility of a detergent
US20080153723A1 (en) 2006-12-20 2008-06-26 Chevron Oronite Company Llc Diesel cylinder lubricant oil composition
US20120266837A1 (en) 2009-08-06 2012-10-25 The Lubrizol Corporation Asphaltene Dispersant Containing Lubricating Compositions
WO2011066059A1 (en) 2009-11-30 2011-06-03 The Lubrizol Corporation Methods of controlling sulfur trioxide levels in internal combustion engines
EP2507349A2 (en) 2009-11-30 2012-10-10 The Lubrizol Corporation Stabilized blends containing friction modifiers
WO2011066142A1 (en) 2009-11-30 2011-06-03 The Lubrizol Corporation Stabilized blends containing friction modifiers
EP2655580B1 (en) 2010-12-21 2017-02-15 The Lubrizol Corporation Lubricating composition containing a detergent
JP5784756B2 (en) 2011-02-09 2015-09-24 ザ ルブリゾル コーポレイションThe Lubrizol Corporation Lubricating composition containing asphaltene dispersant
DK2607462T3 (en) 2011-12-20 2014-03-31 Infineum Int Ltd Ship engine lubrication
US9617496B2 (en) * 2012-02-08 2017-04-11 The Lubrizol Corporation Method for preparing a sulfurized alkaline earth metal dodecylphenate
EP2674474B1 (en) * 2012-06-13 2015-09-09 Infineum International Limited Phenate detergent preparation
EP2986694A1 (en) 2013-04-17 2016-02-24 The Lubrizol Corporation 2-stroke internal combustion engine cylinder liner lubricating composition
WO2015152737A2 (en) * 2014-04-02 2015-10-08 Natali Franck Doped rare earth nitride materials and devices comprising same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4328111A (en) * 1978-11-20 1982-05-04 Standard Oil Company (Indiana) Modified overbased sulfonates and phenates
BR8302526A (en) * 1982-05-14 1984-01-17 Exxon Research Engineering Co A process for preparing an additive concentrate for incoroporacao to a composition of lubricating oil and lubricating oil composition
CA1246615A (en) * 1982-05-22 1988-12-13 Charles Cane Process for the production of alkaline earth metal alkyl phenates
ZA8303532B (en) * 1982-05-22 1984-12-24 Orobis Ltd Process for the production of either an alkaline earth metal alkyl phenate or a sulphurised alkaline earth metal alkyl phenate
FR2549080B1 (en) * 1983-07-11 1986-04-04 Orogil Method of preparing detergent-dispersant additives of very high alkalinity and calcium based detergent-dispersant additives for lubricating oils obtained
GB8628609D0 (en) * 1986-11-29 1987-01-07 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives

Also Published As

Publication number Publication date
FI93653B (en) 1995-01-31
FI93653C (en) 1995-05-10
NO883349L (en) 1988-09-22
DK175287B1 (en) 2004-08-09
DE3781126T2 (en) 1993-03-04
BR8707550A (en) 1989-03-14
NO302763B1 (en) 1998-04-20
KR890700158A (en) 1989-03-10
DE3781126T3 (en) 2001-08-02
GR3006075T3 (en) 1993-06-21
JPH01501399A (en) 1989-05-18
FI883502D0 (en)
IN172581B (en) 1993-10-16
EP0273588B1 (en) 1992-08-12
AU8238087A (en) 1988-06-16
ES2051752T3 (en) 1994-07-01
BR8707551A (en) 1989-03-14
MX169105B (en) 1993-06-22
KR960010992B1 (en) 1996-08-14
AU8237287A (en) 1988-06-16
FI883503A0 (en) 1988-07-25
DK419788A (en) 1988-07-27
DE3781118T2 (en) 1992-12-17
CN87108344A (en) 1988-06-22
ES2051751T3 (en) 1994-07-01
NO176147B (en) 1994-10-31
CA1305696C (en) 1992-07-28
SG101092G (en) 1992-12-04
GB8628609D0 (en) 1987-01-07
AT79396T (en) 1992-08-15
CN1015642B (en) 1992-02-26
EP0271262B1 (en) 1992-08-12
ZA8708938B (en) 1989-07-26
DE3781118T3 (en) 2002-08-14
NO883348D0 (en) 1988-07-28
KR897000159A (en) 1989-03-10
NO176147C (en) 1995-02-08
FI883502A0 (en) 1988-07-25
WO1988003945A1 (en) 1988-06-02
EP0273588B2 (en) 2001-03-28
JPH01501400A (en) 1989-05-18
NO883349D0 (en) 1988-07-28
DE3781126D1 (en) 1992-09-17
AU609075B2 (en) 1991-04-26
WO1988003944A1 (en) 1988-06-02
AU608792B2 (en) 1991-04-18
DK419788D0 (en) 1988-07-27
CN87108239A (en) 1988-06-15
EP0273588A1 (en) 1988-07-06
JPH0631383B2 (en) 1994-04-27
AT79395T (en) 1992-08-15
GR3006112T3 (en) 1993-06-21
FI883503A (en) 1988-07-25
IN169547B (en) 1991-11-09
FI93654C (en) 1995-05-10
EP0271262B2 (en) 2002-05-29
FI883503D0 (en)
DK419888D0 (en) 1988-07-27
DK419888A (en) 1988-07-27
CN1012074B (en) 1991-03-20
NO883348L (en) 1988-09-14
ZA8708939B (en) 1989-07-26
CA1305697C (en) 1992-07-28
EP0271262A1 (en) 1988-06-15
KR960010991B1 (en) 1996-08-14
JPH0631384B2 (en) 1994-04-27
FI883502A (en) 1988-07-25
SG101192G (en) 1992-12-04
MX169106B (en) 1993-06-22
DE3781118D1 (en) 1992-09-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3493516A (en) Carboxylate modified phenates
JP3129446B2 (en) Diesel engine fuel having a low sulfur content
JP4109429B2 (en) Oil-soluble molybdenum composition
JP4763103B2 (en) Metal-containing overbased detergent
US6310011B1 (en) Overbased metal salts useful as additives for fuels and lubricants
US7732390B2 (en) Phenolic dimers, the process of preparing same and the use thereof
EP0662508B1 (en) Lubricating oil compositions comprising overbased phenate detergent
US6599867B2 (en) Overbased detergent additives
US3857790A (en) Improvement in the preparation of overbased magnesium lubricant additives
CA2540435C (en) Fatty acid esters derived from tall oil for use in lubricants and fuels
FI83786B (en) Foerfarande Foer framstaellning of carboxylic acids and substituted derivative of Science deras.
CA2256544A1 (en) Overbased metal-containing detergents
US4539126A (en) Borated basic metal salt and lubricating oil composition
EP1489159B1 (en) Unsulfurized additive composition comprising salicylates for lubricating oils
US6153565A (en) Overbased metal-containing detergents
WO1999028422A1 (en) Lubricating oil compositions
US6348438B1 (en) Production of high BN alkaline earth metal single-aromatic ring hydrocarbyl salicylate-carboxylate
US4810398A (en) Preparation of a basic salt
CA1224804A (en) Non-foaming alkaline-earth metals alkylarylsulphonates used as detergent/dispersant additives in lubricating oils
CA2256548A1 (en) Overbased metal-containing detergents
CA2277469C (en) Salicyclic calixarenes and their use as lubricant additives
US5415792A (en) Overbased alkylated alkyl salicylates
US3150089A (en) Highly basic magnesium containing additive agent
US7456136B2 (en) Linear compounds containing phenolic and salicylic units
JP2967131B2 (en) Method for producing a lubricating oil additive concentrate

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
TC Name/ company changed in patent

Owner name: LUBRIZOL ADIBIS HOLDINGS (UK) LIMITED

MM Patent lapsed

Owner name: LUBRIZOL ADIBIS HOLDINGS (UK) LIMITED