FI93653C - Alkaline earth metal, their sulfurized derivatives, their preparation and their use - Google Patents

Alkaline earth metal, their sulfurized derivatives, their preparation and their use Download PDF

Info

Publication number
FI93653C
FI93653C FI883502A FI883502A FI93653C FI 93653 C FI93653 C FI 93653C FI 883502 A FI883502 A FI 883502A FI 883502 A FI883502 A FI 883502A FI 93653 C FI93653 C FI 93653C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
lubricating oil
concentrate
characterized
tbn
weight
Prior art date
Application number
FI883502A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI883502A0 (en
FI93653B (en
FI883502A (en
Inventor
John Crawford
Sean Patrick O'connor
Charles Cane
Original Assignee
Bp Chemicals Additives
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
Priority to GB8628609 priority Critical
Priority to GB868628609A priority patent/GB8628609D0/en
Priority to PCT/GB1987/000847 priority patent/WO1988003944A1/en
Priority to GB8700847 priority
Application filed by Bp Chemicals Additives filed Critical Bp Chemicals Additives
Publication of FI883502A0 publication Critical patent/FI883502A0/en
Publication of FI883502A publication Critical patent/FI883502A/en
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=10608200&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=FI93653(C) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Publication of FI93653B publication Critical patent/FI93653B/en
Application granted granted Critical
Publication of FI93653C publication Critical patent/FI93653C/en

Links

Classifications

  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
  • C10MLUBRICATING COMPOSITIONS; USE OF CHEMICAL SUBSTANCES EITHER ALONE OR AS LUBRICATING INGREDIENTS IN A LUBRICATING COMPOSITION
  • C10M159/00Lubricating compositions characterised by the additive being of unknown or incompletely defined constitution
  • C10M159/12Reaction products
  • C10M159/20Reaction mixtures having an excess of neutralising base, e.g. so-called overbasic or highly basic products
  • C10M159/22Reaction mixtures having an excess of neutralising base, e.g. so-called overbasic or highly basic products containing phenol radicals

Description

93653 93653

Maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatteja, niiden Tikitettyjä johdannaisia, niiden valmistus ja niiden käyttö Alkaline earth metal, Tikitettyjä their derivatives, their preparation and their use

Esillä oleva keksintö koskee yleisesti maa-alkali-5 metallihydrokarbyylifenaatteja ja niiden Tikitettyjä johdannaisia, niiden valmistusta ja niiden käyttöä voitelu-öljyn lisäaineina. The present invention relates in general to an alkaline earth-5 metallihydrokarbyylifenaatteja Tikitettyjä and their derivatives, their preparation and their use as lubricating oil additives. Esillä oleva keksintö kohdistuu erityisesti konsentraatteina käytettäviin lisäainekoostumuksiin, jotka sisältävät maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatteja 10 ja niiden Tikitettyjä johdannaisia, joilla on sekä korkea kokonaisemäsluku (TBN = total base number) että hyväksyttävä viskositeetti, niiden valmistukseen ja niiden käyttöön voiteluöljyn lisäaineina. The present invention particularly relates to concentrates used in additive compositions comprising alkaline earth metal Tikitettyjä 10 and their derivatives, which have both a high total base number (TBN = total base number) that an acceptable viscosity, to their preparation and to their use as lubricating oil additives.

Polttomoottorissa siirtyy usein sivutuotteita polt-15 tokammiosta männän ohi ja sekoittuu voiteluöljyyn. An internal combustion engine is frequently passed by-products wo-15 chamber in the piston and admix with the lubricating oil. Monet näistä sivutuotteista muodostavat happamia aineita voiteluöl jyssä. Many of these by-products form acidic materials within lubricating-colloidal. Tämä on erityisesti ominaista dieselmoottoreissa, joissa käytetään heikkolaatuisia polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on korkea, jolloin syövyttäviä happoja muo-20 dostuu palaessa. This is particularly marked in diesel engines operating on low-grade fuels of high sulfur content wherein corrosive acids are composed fas-20 is illuminated. Tällä tavoin voiteluöljyyn joutuneet hapot voivat olla rikin happoja, joita on muodostunut rikin hapettuessa, halogeenivetyhappoja, jotka ovat johtuneet polttoaineessa olevista halogeenipitoisista lyijynhuuhte-luaineista, ja typen happoja, joita on muodostunut ilmake-25 hän typen hapettumisesta polttokammiossa. In this way, the lubricating oil can include sulfur acids, acids that are produced by oxidation of sulfur, hydrohalic acids, which are the result of the fuel lyijynhuuhte of halogen-scavengers, and nitrogen acids produced by the atmosphere, the resulting 25-he oxidation of nitrogen in the combustion chamber. Tällaiset hapot aiheuttavat lietteen kerrostumista ja laakerien ja moottorin osien korroosiota, mikä johtaa nopeaan kulumiseen ja moottorin varhaiseen konerikkoon. Such acids cause deposition of sludge and corrosion of the bearings and engine parts leading to rapid wear and early breakdown of the engine.

Eräs ryhmä yhdisteitä, joita yleisesti käytetään 30 happamien aineiden neutraloimiseen ja lietteen dispergoi-. One class of compounds generally employed to neutralize the slurry and dispersed for 30 acidic materials. miseen voiteluöljyssä, ovat metallialkyylifenaatit ja Ti kitetyt metallialkyylifenaatit, joissa metalli on maaalka-limetalli, kuten kalsium, magnesium tai barium. miseen lubricating oil, are metallialkyylifenaatit and Ti to crystallize metallialkyylifenaatit, in which the metal is a metal of maaalka, such as calcium, magnesium or barium. On käytetty sekä "normaaleja” että "yliemäksisiä" maa-alkalimetä1-35 lialkyylifenaatteja. Termiä "yliemäksinen" käytetään kuvaamaan niitä maa-alkalimetallialkyylifenaatteja, joissa 2 93653 xnaa-alkalimetalliosan ekvivalenttien lukumäärän suhde fe-noliosan ekvivalenttien lukumäärään on suurempi kuin l, ja yleensä se on suurempi kuin 1,2 ja voi olla niinkin korkea kuin 4,5 tai korkeampi. Sitä vastoin maa-alkalimetalliosan 5 ja fenoliosan ekvivalenttisuhde "normaaleissa" maa-alkali-metallialkyylifenaateissa on 1. Niinpä "yliemäksinen" aine sisältää yli 20 % enemmän maa-alkalimetallia kuin vastaava "normaali" materiaali. Tämän johdosta "yliemäksisillä "maa-alkalimetallialkyylifenaateilla on suurempi kyky 10 neutraloida hapanta ainetta kuin mihin pystyvät vastaavat "normaalit" maa-alkalimetallialkyylifenaatit. It is used in both "normal" and "overbased" alkaline-alkalimetä1-35 lialkyylifenaatteja. The term "overbased" is used to describe those alkaline earth metal, with the ratio of 2-93653 xnaa number of equivalents of alkali metal to the number of equivalents of tert-noliosan is greater than l, and generally is is greater than 1.2 and may be as high as 4.5 or higher. On the other hand, the alkaline earth metal equivalent ratio of the phenol and 5 in "normal" alkaline earth metal metallialkyylifenaateissa is 1. Thus, the "overbased" material contains greater than 20% more land an alkali metal to the corresponding "normal" material. For this reason "overbased" alkaline earth metal is greater than 10 the ability to neutralize acidic matter than do the corresponding "normal" alkaline earth metal.

Aikaisempi tekniikan taso esittää monia menetelmiä sekä "normaalien" että "yliemäksisten" metallialkyylife-naattien valmistamiseksi. The earlier prior art teaches many methods of both "normal" and preparing "overbased" phenates-metallialkyylife. Erään tällaisen menetelmän mu-15 kaan "yliemäksisten" alkyylifenaattien valmistamiseksi, jota menetelmää nimitetään yleisesti "yksinkertaiseksi kalkinlisäys" -menetelmäksi, reagoitetaan alkyylifenolia, rikin läsnä ollessa tai poissa ollessa, voiteluöljyä, hyd-roksyylipitoista yhdistettä ja ylimäärin käytettyä maa-al- 20 kalimetallihydroksidia (alkyylifenolin neutraloimiseen tarvittavaa stökiometristä määrää suurempi määrä) välituotteen muodostamiseksi, minkä jälkeen käsitellään hiilidioksidilla, tislataan (ei-reagoineen hydroksyylipitoisen yhdisteen poistamiseksi) ja suodatetaan. preparing alkyylifenaattien According to one such method the MU-15 do not "overbased", which method is commonly referred to as "simple lime addition" process comprises reacting an alkyl phenol, in the presence of sulfur in the presence or absence of the lubricating oil, a hydroxyl roksyylipitoista compound and excess alkaline earth 20 metal hydroxide ( higher than the amount required for stoichiometric amount) to neutralize the alkyl phenol to form an intermediate product, followed by treatment with carbon dioxide, is distilled (to remove unreacted hydroxylic compound) and filtered. Välituotteen muo-: 25 dostumiseen liittyy huomattava viskositeetin suureneminen, kun taas sen jälkeen suoritettu käsittely hiilidioksidilla pienentää viskositeetin suhteellisen alhaiselle tasolle. Intermediate forms: 25 formation of by a substantial increase in viscosity while the subsequent carbonation reduces the viscosity to a relatively low level. Välituotteen muodostumiseen liittyvä viskositeetin suureneminen ei ole toivottavaa, koska reaktioseos muuttuu 30 vaikeasti hämmennettäväksi, mikä on haitallista seuraavil-*· le reaktioille. The increase in viscosity accompanying the formation of the intermediate product is undesirable because the reaction mixture becomes difficult to agitate to 30, which is harmful to seuraavil- * · Ic reactions. Vaikka tämä viskositeetin suureneminen voidaan säätää hyväksyttävälle tasolle sisällyttämällä vähemmän maa-alkalimetallihydroksidia reaktioon, on yli-emäksisellä alkyylifenaattituotteella väistämättömästi 35 pienentynyt neutralointikyky. Whilst this increase in viscosity may be controlled to an acceptable level by incorporation of less alkaline earth metal hydroxide in the reaction is over-alkaline alkyylifenaattituotteella inevitably reduced by 35 neutralizing. Neutralointikapasiteetiltaan 3 93653 suuren tuotteen aikaansaamiseksi ja samanaikaisesti välituotteen viskositeetin säätämiseksi hyväksyttäviin rajoihin, voidaan maa-alkalimetällihydroksidia lisätä kahdessa (josta yleensä käytetään nimitystä “kahdesti tapahtuvan 5 kalkin lisäyksen” menetelmä) tai kolmessa erillisessä reaktiovaiheessa, joiden jälkeen suoritetaan hiilidioksi-dikäsittelyvaiheet. Neutralization 3 93653 to provide a large product, and at the same time control the viscosity of the intermediate product within acceptable limits, alkaline earth metal hydroxide can be added in two, (generally referred to as "the addition of twice-5 lime" method) or three separate reaction steps, with sequential carbon dioxide-treatment step. Tämä menetelmä vaatii kuitenkin suhteellisen pitkiä käsittelyaikoja. However, this method requires a relatively long processing times. Eräs vaihtoehtoinen menetelmä on käyttää viskositeettia alentavia aineita, kuten 10 tridekanolia, 2-etyyliheksanolia tai samalla kiehumispis-tevälillä kiehuvaa, hydroksyylipitoista liuotinta välituotteen valmistuksessa, mutta tällainen keino suurentaa menetelmän raaka-ainekustannuksia. An alternative is to use viscosity depressants, such as 10 tridecanol, 2-ethylhexanol, or with the same interval, b.p.-boiling hydroxylic solvent in the manufacture of the intermediate product but such an expedient increases the raw material costs. Korkein kokonaisemäslu-ku (TBN), ilmaistuna muodossa mg KOH/g, joka on sopusoin-15 nussa hyväksyttävän viskositeetin kanssa ja joka on yleensä saavutettavissa aikaisempien menetelmien avulla, on noin 300, vaikkakin aikaisemman tekniikan TBN-arvot ovat yleensä välillä 200 - 300. Olisi tietenkin toivottavaa valmistaa lisäainekonsentraattia, joka sisältää maa-alka-20 limetallialkyylifenaatteja tai niiden Tikitettyjä johdannaisia, joilla on korkea TBN-arvo, eli TBN on suurempi kuin 300 ja edullisesti suurempi kuin 350. Tähän asti ei ole todettu mahdolliseksi saavuttaa tuotteita, joilla on näin korkea TBN-arvo, koska maa-alkalimetalliemäksen suu-! Average kokonaisemäslu-ku (TBN) expressed in mg KOH / g, which is a consensus consistent and 15 thoroughly on the acceptable viscosity, and is generally achievable by means of prior methods, it is about 300, though generally prior art the TBN values ​​are generally in the range of 200 - 300. It would obviously be desirable to prepare additive concentrate containing alkaline-leg-limetallialkyylifenaatteja 20 Tikitettyjä or their derivatives, having a high TBN that is a TBN greater than 300 and preferably higher than 350. It has not hitherto been found possible to achieve products with such high TBN because the alkaline earth metal base foot! 25 rempien konsentraatioiden käyttäminen johtaa erittäin vis koosiin tuotteisiin, jotka sen sijaan että ne "ohenisivat” seuraavienkarbonoimisyritysten johdosta käytettäessä ylimäärin hiilidioksidia, muuttuvat liukenemattomiksi. Tässä keksinnössä tämä tavoite on saavutettu ja siten saatu 30 tuotteita, joiden TBN-arvo on yli 300 ja joissakin tapauk-sissa suurempi kuin 350, samalla kun viskositeetti on säilynyt hyväksyttävänä, eli viskositeetti on 100 °C:ssa pienempi kuin 1 000 x 10-6 m2/s, ja vältetty 1 iukenemattomuus sisällyttämällä reaktioseokseen määritelty määrä määrätty-35 jä karboksyylihappoja, joiden molekyylissä on vähintään 10 hiiliatomia, tai happojen johdannaisia. 25 Using larger players concentrations results in a very visual koosiin products which instead of "ohenisivat" seuraavienkarbonoimisyritysten the use of an excess of carbon dioxide, become insoluble. In the present invention this object is achieved and the thus obtained products 30, having a TBN value of more than 300, and in some cases Sissa greater than 350, while the viscosity remained acceptable, a viscosity at 100 ° C of less than 1 000 x 10-6 m2 / s, and avoided the one iukenemattomuus incorporation of the amount determined in the reaction mixture determined 35 and a carboxylic acid in the molecule is at least 10 carbon atoms, or derivatives of the acids.

4 93653 4 93653

Karboksyylihappojen käyttäminen joko maa-alkalime-tallialkyylifenaattien tai niiden Tikitettyjen johdannaisten valmistuksessa tai niiden yhteydessä voiteluöljykoos-tumuksissa ei ole uutta, ks. The use of carboxylic acids either in the production of alkaline earth tallialkyylifenaattien Tikitettyjen or their derivatives, or in connection with compositions of voiteluöljykoos, is not new, see Fig. esimerkiksi US-A-3372116; For example, US-A-3372116; 5 GB-A-1 440 261; 5 of GB-A-1 440 261; US-A-4 049 560 ja EP-A-0 094 814. US-A-4 049 560 and EP-A-0 094 814.

US-A-3 372 116 esittää parannuksen menetelmässä valmistaa emäksistä metallifenaattia reagoittamalla lämpötilassa, joka on noin 25 °C:n ja palautustislauslämpöti-lan välillä, (A) hiilivedyllä substituoitua fenolia, jonka 10 hiilivetysubstituentissa on vähintään kuusi hiiliatomia, seosta, jossa on mainittua fenolia ja enintään ekvivalent-tinen määrä hiilivedyllä substituoitua meripihkahappoa tai -anhydridiä, jonka hiilivetysubstituentissa on vähintään noin kuusi hiiliatomia, tai oleellisesti neutraalia alka-15 limetalli- tai maa-alkalimetallisuolaa tai kumpaakin edellä mainittua, (B) noin 1-10 ekvivalenttia, yhtä ekvivalenttia kohti (A):ta, kalsium- tai strontiumemästä, ja (C) hiilidioksidia, jonka parannuksen mukaan suoritetaan reaktio siten, että läsnä on noin 0,002 - 0,2 ekvivalenttia, 20 yhtä ekvivalenttia kohti mainittua kalsium- tai strontiumemästä, karboksyylihappoa, jossa on enintään noin 100 hiiliatomia, tai sen alkalimetalli-, maa-alkalime US-A-3 372 116 shows an improvement in the method to manufacture alkaline metallifenaattia by reacting at a temperature of about 25 ° C to and palautustislauslämpöti-salt (A) a hydrocarbon-substituted phenol with 10 hydrocarbon of at least six carbon atoms, a mixture of said phenol and not more than the equivalent Tine amount of a hydrocarbon-substituted succinic acid or anhydride having a hydrocarbyl substituent of at least about six carbon atoms, or a substantially neutral Alka-15 metal or alkaline earth metal salt or both of the above, (B) about 1-10 equivalents, per equivalent per (A), a calcium or strontiumemästä, and (C) carbon dioxide, which improvement is carried out by the reaction in the presence of about 0.002 - 0.2 equivalents, 20 equivalents per equivalent of said calcium or strontiumemästä, a carboxylic acid, which is up to about 100 carbon atoms, or the alkali metal, alkaline earth talli-, sinkki- tai lyijysuolaa. earth metal, zinc or lead salt. Edullisia karboksyylihappoja ovat ne, jotka sisältävät enintään noin 10 hiiliatomia, jolloin i 25 edullisempia ovat monokarboksyylihapot, jotka sisältävät enintään 10 hiiliatomia, ja näiden maaalkalimetallisuolat. Preferred carboxylic acids are those containing up to about 10 carbon atoms, wherein I to 25, more preferred are monocarboxylic acids containing up to 10 carbon atoms, and these maaalkalimetallisuolat. Monissa esimerkeissä käytetään vettä ja karboksylaat-tisuolaa. In many examples, a water-salt as carboxylase. Tässä keksinnössä ei ainoastaan haluta välttää veden läsnäoloa, vaan havaitaan myös, että karboksylaatti-30 suoloja ei voida käyttää esillä olevan keksinnön mukaises-sa menetelmässä niiden luontaisen liukenemattomuuden vuoksi järjestelmässä. In the present invention does not only want to avoid the presence of water, but also the 30-carboxylate salts can not be used in the present invention, therefore, mukaises in the method of their inherent insolubility in the system is detected. US-patentin 3 372 116 mukainen menetelmä ei käytä sellaisia fenolin ja maa-alkalimetallin välisiä suhteita, jotka ovat riittäviä antamaan fenaatteja, 35 joiden TBN-arvot ovat yli 300. US-A-3 372 116 does not use the method according to any relationship between the phenol and an alkaline earth metal sufficient to provide phenates, having a TBN of 35 values ​​greater than 300.

5 93653 GB-A-1 440 261 esittää voiteluöljykoostumuksen, joka sisältää voiteluöljyä, detergenttla tai dlspergolvaa lisäainetta sekä seosta, joka koostuu ainakin kahdesta karboksyylihaposta, joista toisen hapon sulamispiste on 5 vähintään 20 °C eikä siinä ole enempää kuin 30 hiiliatomia molekyyliä kohti, ja toisen hapon sulamispiste on alle 20 °C, ja tällöin alhaisen sulamispisteen omaavan hapon suhde korkean sulamispisteen omaavaan happoon on välillä 1,5:1 - 8:1. 5 93653 GB-A-1 440 261 shows a lubricating oil composition comprising lubricating oil, detergenttla or dlspergolvaa additive and a mixture of at least two carboxylic acid with another acid has a melting point 5 of at least 20 ° C and does not exceed 30 carbon atoms per molecule, and another acid has a melting point less than 20 ° C, and then the ratio of the low melting point acid to high melting the acid is in the range from 1.5: 1 to 8: 1. Detergentti voi olla yliemäksinen fenaatti ja 10 tällöin ne, joiden TBN-arvo on välillä 50 - 100, katsotaan hyvin sopiviksi. The detergent may be overbased phenates and 10 in this case those having a TBN in the range of 50 - 100, is considered to be very suitable. Happoseosta on voiteluöljykoostumuksessa 0,05 - 2,0 paino-%. The acid mixture is a lubricating oil composition of 0.05 - 2.0 wt%.

US-A-4 049 560 esittää yliemäksisen magnesiumdeter-gentin valmistuksen menetelmällä, jossa hiilidioksidia 15 johdetaan reaktioseokseen, joka käsittää: (a) 15 - 40 paino-% Tikitettyä fenolia tai tiofeno-lia, jotka sisältävät yhden tai useamman hydrokarbyyli-substituentin, tai fenolia tai tiofenolia, jotka sisältävät yhden tai useamman hydrokarbyylisubstituentin, tai 20 mainittua fenolia tai tiofenolia, jotka sisältävät yhden tai usemman hydrokarbyylisubstituentin, yhdessä rikin kanssa, (b) 5-15 paino-% orgaanista sulfonihappoa, orgaanista sulfonaattia tai orgaanista sulfaattia, * 25 (c) 5-15 paino-% glykolia, 1-arvoista C,.s-alkano- lia tai C2Jt-alkoksialkanolia, (d) 2-15 paino-% magnesiumhydroksidia tai aktiivista magnesiumoksidia, (e) ainakin 0,1 paino-% C,.18-karboksyylihappoa, sen 30 anhydridiä tai mainitun CMg-karboksyylihapon ammoniumsuo- US-A-4 049 560 discloses a method overbased magnesiumdeter-Ghent the manufacture, wherein the carbon dioxide 15 into a reaction mixture comprising: (a) 15-40% by weight of Tikitettyä phenol or thiopheno-glycol containing one or more hydrocarbyl substituents, or phenol or thiophenol containing one or more hydrocarbyl substituents, or said phenol 20 or thiophenol containing one or more of hydrocarbyl substituents together with sulfur, (b) 5-15 wt% of an organic sulfonic acid, an organic sulphonate or an organic sulphate, 25 * ( c) 5-15% by weight glycol, 1 values ​​for C, .s-alkanol or C2Jt alkoxy alkanols, (C) 2-15% by weight of a magnesium hydroxide or active magnesium oxide, (e) at least 0.1% by weight C, .18-carboxylic acid, its anhydride or said 30-carboxylic acid, ammonium CMG

*. *. laa, amiinisuolaa, ryhmän I metallin suolaa tai ryhmän II salt, an amine salt, the metal salt of group I or group II

metallisuolaa, ja (f) ainakin 10 paino-% laimennusöljyä (mukaan luettuna kaikki komponentteihin (a) ja (b) sisältyvät). a metal salt, and (f) at least 10 wt% diluent (including all components (a) and (b) is included).

6 93653 6 93653

Karboksyylihapon [komponentti (e) ] määrä on edullisesti välillä 0,5 - 2,0 paino-%. Carboxylic acid [component (e)] is preferably in the range of 0.5 - 2.0% by weight. Tällä reaktiolla valmistetulla tuotteella sanotaan olevan TBN-arvo noin 200 -250, esim. noin 225. This reaction product prepared is said to have a TBN value of approximately -250 to 200, e.g. about 225.

5 EP-A-0 094 814 esittää lisäainekonsentraatin sisäl lytettäväksi voiteluöljykoostumukseen, joka konsentraatti käsittää voiteluöljyä, 10 - 90 paino-% yliemäksistä Tikitettyä maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaattia, jota on käsitelty joko yliemäksiseksi tekevän prosessin aikana tai 10 sen jälkeen 0,1 - 10, edullisesti 2-6 paino-%:n kanssa (laskettuna lisäainekonsentraatin painosta) happoa, jolla on kaava: R - CH - COOH (I) 15 R1 (jossa R on haarautumaton C10_24-alkyyli- tai alkenyyliryhmä ja R1 on vety, CM-alkyyliryhmä tai -CH2-COOH-ryhmä) tai sen anhydridiä tai suolaa. 5 of EP-A-0 094 814 discloses an additive included in Annexes lubricating oil composition, which concentrate comprises lubricating oil, from 10 to 90% by weight Tikitettyä overbased alkaline earth metal, which has been treated, either during making the overbased process or 10 after 0.1 - 10, preferably 2-6 wt -% (calculated on the weight of additive concentrate) of an acid of the formula: R - CH - COOH (I) 15 R 1 (wherein R is a C10_24 unbranched alkyl or alkenyl group and R1 is hydrogen, CM alkyl group, or -CH2-COOH group) or an anhydride or salt thereof. Julkaisun EP-A-0 094 814 keksinnön 20 kohteena on ongelmien ratkaiseminen, joita esiintyy käytettäessä monia lisäainekonsentraatteja, jotka sisältävät yliemäksisiä lisäaineita, ja joita ongelmia on nimittäin stabiliteetin puute, joka aiheuttaa sedimentoitumis- ja vaahtoamisongelmia. EP-A-0 094 814 relates to 20 of the invention is to overcome problems encountered with many additive concentrates containing overbased additives, namely, the problem is the lack of stability, which causes sedimentation and foaming problems. Julkaisun EP-A-0 094 814 ongelma ei ' 25 ole fenaattilisäainekonsentraattien valmistaminen, joiden TBN-arvot ovat suurempia kuin 300, ja keksinnön mukaisella menetelmällä valmistetuilla fenaattilisäainekonsentraa-teilla, vaikkakin ne osoittavat voittavansa stabiliteetti-ja vaahtoamisongelmat, ovat TBN-arvot tosiaan pienempiä 30 kuin 300. EP-A-0 094 814 the problem is' 25 is not Preparation fenaattilisäainekonsentraattien with TBN's greater than 300 and the method according to the invention is prepared fenaattilisäainekonsentraa-road, while indicating win stability and foaming, have TBN values ​​are indeed smaller 30 than 300.

Voidaan tehdä se johtopäätös, että aikaisempi tekniikka, jossa käytetään karboksyylihappoja, ei kohdistu sellaisten lisäainekonsentraattien valmistukseen, jotka sisältävät yliemäksisiä maa-alkalimetallihydrokarbyyli-35 fenaatteja, joiden TBN-arvot ovat suurempia kuin 300 ja joilla on hyväksyttävä viskositeetti. It can be concluded that the prior art in which carboxylic acids are used, is not subjected to the manufacture of additive concentrates containing overbased alkaline-alkalimetallihydrokarbyyli-35 phenates having a TBN's greater than 300 and have acceptable viscosity.

Il 93653 Il 93653

Niinpä esillä olevan keksinnön eräänä piirteenä on lisäainekonsentraatti, joka soveltuu sisällytettäväksi valmiiseen voiteluöljykoostumukseen, jolle lisäainekonsen-traatille on tunnusomaista, että se käsittää 5 (a) voiteluöljyä, (b) voiteluöljyyn liukoista Tikitettyä tai ei-ri-kitettyä kalsium-, magnesium- tai bariumhydrokarbyylife-naattia, jota on modifioitu sisällyttämällä siihen reaktion avulla enemmän kuin 2 mutta vähemmän kuin 40 paino-%, 10 laskettuna konsentraatin painosta, joko (i) ainakin yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava R - CH - COOH (I) I. Thus, another aspect of the present invention is the additive concentrate, which is suitable for incorporation into a finished lubricating oil composition, which lisäainekonsen-traatille is characterized in that it comprises 5 (a) lubricating oil, (b) lubricating oil Tikitettyä soluble or non-ester-centralized basis calcium, magnesium or bariumhydrokarbyylife -naattia, which has been modified to include the reaction of more than two but less than 40 wt%, 10 based on the weight of the concentrate, of either (i) at least one carboxylic acid having the formula R - CH - COOH (I) I

R1 15 jossa R on CI0.24-alkyyli- tai -alkenyyliryhmä ja R1 on joko vety, CM-alkyyliryhmä tai -CH2COOH-ryhmä, tai sen anhydri-diä tai esteriä tai (ii) di- tai polykarboksyylihappoa, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen anhydridiä tai 20 esteriä, jolloin konsentraatin TBN-arvo on suurempi kuin 300 ja viskositeetti 100 °C:ssa alle 1000 x 1C6 m2/s. R 1 wherein R 15 is CI0.24 alkyl or alkenyl group and R1 is either hydrogen, a CM alkyl group or a -CH 2 COOH group, or its anhydrides, anhydride or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic acid containing from 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester 20, wherein the TBN of the concentrate is greater than 300 and viscosity at 100 ° C of less than 1000 x 1C6 m2 / s.

Koostumuksen komponentti (a) on voiteluöljy. Component (a) is a lubricating oil. Voi-teluöljy voi sopivasti olla joko eläinkunnasta peräisin, kasviöljy tai mineraaliöljy. Oh-lubricating oil may suitably be either derived from, vegetable oil, mineral oil or the animal kingdom. Voiteluöljy voi sopivasti 1 : 25 olla maaöljystä johdettu voiteluöljy, kuten nafteenipoh- jainen, parafiinipohjainen tai sekapohjainen öljy. The lubricating oil may suitably be 1: 25 may be a petroleum-derived lubricating oil, such as nafteenipoh--based, paraffin base or mixed base oil. Liuottavat neutraalit öljyt ovat erityisen sopivia. Dissolve the neutral oils are particularly suitable. Voiteluöljy voi vaihtoehtoisesti olla synteettinen voiteluöljy. The lubricating oil may be a synthetic lubricating oil. Sopivia synteettisiä voiteluöljyjä ovat synteettiset esteri-30 tyyppiset voiteluöljyt, joita ovat diesterit, kuten di-. Suitable synthetic lubricating oils include synthetic ester-type lubricating oil 30, which include diesters such as di. oktyyliadipaatti, di-oktyylisebasaatti ja tridekyyliadi- paatti, tai polymeeriset hiilivetyvoiteluöljyt, esimerkiksi nestemäiset polyisobuteenit ja polyalfa-olefiinit. octyl adipate, di-oktyylisebasaatti and tridekyyliadi- adipate, or polymeric hydrocarbon lubricating oils, for example liquid polyisobutenes and poly-alpha olefins. Voiteluöljyä voi sopivasti olla 10 90 paino-%, edullisesti 10 35 - 70 paino-% koostumuksesta. The lubricating oil may suitably comprise from 10 to 90% by weight, preferably from 10 to 35-70% by weight of the composition.

8 93653 8 93653

Komponentti (b) on voiteluöljyyn liukoinen Tikitetty tai ei-rikitetty, edullisesti Tikitetty maa-alkalime-tallihydrokarbyylifenaatti, jota on modifioitu sisällyttämällä siihen enemmän kuin 2 paino-% mutta vähemmän kuin 40 5 paino-% laskettuna koostumuksen painosta joko yhdistettä (i) tai (ii). Component (b) is soluble in the lubricating oil Tikitetty or non-sulphurised, preferably Tikitetty alkaline earth tallihydrokarbyylifenaatti, which has been modified to include more than 2 wt% but less than 5 to 40% by weight based on the weight of the composition of either (i) or ( ii). Maa-alkalimetalli on kalsium, magnesium tai barium, edullisemmin kalsium. Alkaline earth metal is calcium, magnesium or barium, more preferably calcium. Maa-alkalimetallihydrokar-byylifenaatin hydrokarbyylifenaattiosa on edullisesti johdettu ainakin yhdestä alkyylifenolista. Land-alkalimetallihydrokar byylifenaatin hydrocarbyl is preferably derived from at least one alkyl phenol. Alkyylifenolin 10 alkyyliryhmät voivat olla haarautuneita tai haarautumatto-mia. Alkylphenol 10 alkyl groups may be branched or straight-atoms. Sopivat alkyyliryhmät sisältävät 4-50, edullisesti 9-28 hiiliatomia. Suitable alkyl groups contain from 4-50, preferably 9-28 carbon atoms. Eräs erityisen sopiva alkyylifenoli on C12-alkyylifenoli, joka on saatu alkyloimalla fenolia pro-pyleenitetrameerillä. A particularly suitable alkyl phenol is the C12-alkyl phenol obtained by alkylating phenol pro-pyleenitetrameerillä.

15 Maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaattia modifioi daan sisällyttämällä siihen joko yhdistettä (i) tai (ii). March 15, alkaline earth metal be modified by incorporation of either (i) or (ii). Mitä tulee tapaukseen (i) , tämä tarkoittaa ainakin yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava (I), tai sen happoanhyd-ridiä tai esteriä. As regards (i), this is at least one carboxylic acid having the formula (I), or a happoanhyd-anhydride or ester thereof. R kaavassa (I) on edullisesti haarautu-20 maton alkyyli- tai alkenyyliryhmä. R in formula (I) is preferably branched off the mat-20 alkyl or alkenyl group. Edullisia kaavan (I) mukaisia happoja ovat ne, joissa R on suoraketjuinen CK^-alkyyliryhmä, edullisemmin suoraket juinen C,8.24-alkyyli-ryhmä, ja R1 on vety. Preferred acids of formula (I) are those wherein R is a straight chain alkyl group of CK, more preferably rect-chain C 8.24 alkyl group, and R 1 is hydrogen. Esimerkkejä kaavan (I) mukaisista sopivista tyydyttyneistä karboksyylihapoista ovat kapriini-1 25 happo, lauriinihappo, myristiinihappo, palmitiinihappo, steariinihappo, arakishappo, beheenihappo ja lignoseriini-happo. Examples of compounds of formula (I) suitable saturated carboxylic acids include capric-1 at 25 acid, lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid, arachidic acid, behenic acid and lignoseriini. Esimerkkejä kaavan (I) mukaisista sopivista tyydyt-tymättömistä hapoista ovat lauroleiinihappo, myristoleii-nihappo, palmitoleiinihappo, öljyhappo, gadoleiinihappo, 30 erukahappo, risiiniöljyhappo, linolihappo ja linoleenihap-• po. Examples of compounds of formula (I) suitable satisfactory, of unsaturated acids are lauroleic, myristoleii-acid, palmitoleic acid, oleic acid, gadoleic acid, 30 erucic acid, ricinoleic acid, linoleic acid and linolenic acid •. Happoseoksia voidaan myös käyttää, esimerkiksi rapsin rasvahappoja. Mixtures of acids may also be employed, for example rape top fatty acids. Erityisesti sopivia happoseoksia ovat ne kaupallista laatua olevat seokset, jotka sisältävät joukon happoja, joissa on sekä tyydyttyneitä että tyydyttymättö-35 miä happoja. Particularly suitable mixtures of acids are those commercial grades alloys containing a range of acids, including both saturated and unsaturated acids-35 systems. Tällaisia seoksia voidaan saada synteettises- 9 93653 ti tai ne voidaan johaa luonnontuotteista, esimerkiksi puuvillansiemenöljystä, maapähkinäöljystä, kookospähkinä-öljystä, pellavansiemeniljystä, palmunydinöljystä, oliiviöljystä, maissiöljystä, palmuöljystä, risiiniöljystä, 5 soijapapuöljystä, auringonkukkasiemenöljystä, silliöljys tä, sardiiniöljystä ja talista. Such mixtures may be obtained synthetically 9 93653 ti or may be johaa natural products such as cotton seed oil, ground nut oil, coconut oil, pellavansiemeniljystä, palm kernel oil, olive oil, corn oil, palm oil, castor oil, 5 soybean oil, sunflower seed oil, silliöljys s, sardine oil and tallow. Rikitettyjä happoja ja happoseoksia voidaan myös käyttää. Sulphurised acids and acid mixtures may also be used. Karboksyylihapon sijasta tai sen lisäksi voidaan käyttää happoanhydridiä tai hapon esterijohdannaisia, edullisesti happoanhydridiä. Instead of or in addition to the carboxylic acid may be used the acid anhydride or the ester derivatives of the acid, preferably the acid anhydride. On 10 kuitenkin suositeltavaa käyttää karboksyylihappoa tai kar-boksyyliappojen seosta. 10 is, however, preferable to use a carboxylic acid or mixture of carboxylic boksyyliappojen. Eräs edullinen kaavan (I) mukainen karboksyylihappo on steariinihappo. A preferred carboxylic acid of formula (I) is stearic acid.

(i) :n sijasta tai sen lisäksi maa-alkalimetallihyd-rokarbyylifenaattia voidaan modifioida sisällyttämällä 15 siihen yhdistettä (ii), joka on di- tai polykarboksyyli-happo, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen happo-anhydridi tai esterijohdannainen, edullisesti sen happoan-hydridi. (I) instead of or in addition to the land-alkalimetallihyd-rokarbyylifenaattia may be modified by incorporating 15 to a compound (ii) which is a di- or polycarboxylic acid, which contains 36 - 100 carbon atoms, or an acid anhydride or ester derivative thereof, preferably the happoan-hydride. (ii) on edullisesti polyisobuteenimeripihkaappo tai polyisobuteenimeripihkahappoanhydridi. (Ii) is preferably polyisobuteenimeripihkaappo or a polyisobutene succinic anhydride.

20 Edullisesti kaavan (I) mukaista karboksyylihappoa (-happoja), di- tai polykarboksyylihappoa, niiden happoanhydridiä tai esteriä sisällytetään määrä, joka on suurempi kuin 10 % aina 35 %:iin asti, edullisemmin 12 - 20 paino%, esimerkiksi noin 16 paino-% laskettuna koostumuksen pai- • , 1 25 nosta. 20 Preferably the carboxylic acid of formula (I) compound (s) are, di-, or polycarboxylic acid, anhydride or ester thereof is included in an amount greater than 10% up to 35%, up to, preferably 12 to 20% by weight, for example about 16 weight % based on the weight of the composition •, January 25 increase. Eräänä etuna yli 10 %:n suuruisen karboksyylihappo- määrän tai sen johdannaisen määrän lisäämisestä on yleensä suhteellisen alhainen konsentraatin viskositeetti. One advantage of more than 10%, the addition of an amount of carboxylic acid or a derivative thereof is generally relatively lower concentrate viscosity.

Maa-alkalimetallia voi olla sopivasti läsnä koostumuksessa määrä, joka on välillä 10-20 paino-% lasket-30 tuna koostumuksen painosta. Alkaline earth metal may suitably be present in the composition in an amount of from 10 to 20% by weight, calculate the 30-tuna weight of the composition.

:. :. Maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatti voi olla joko rikitetty tai ei-rikitetty, edullisesti Tikitetty. Alkaline earth metal may be either sulphurised or non-sulphurised, preferably Tikitetty.

Rikkiä voi olla sopivasti läsnä koostumuksessa määrä, joka on välillä 1-6, edullisesti 1,5 - 3 paino-% 35 laskettuna koostumuksen painosta. Suitably sulfur may be present in the composition in an amount in the range of 1-6, preferably 1.5 - 3 wt% 35 based on the weight of the composition.

10 93653 10 93653

Hiilidioksidia voi olla sopivasti läsnä koostulk-sessa määrä, joka on välillä 5-20, edullisesti 9-5 paino-% laskettuna koostumuksen painosta. The carbon dioxide may be suitably present in koostulk-Sessa in an amount in the range of 5-20, preferably 9-5 wt% based on the weight of the composition.

Koostumuksen TBN-arvo on edullisesti suurempi kuin 5 50, edullisemmin suurempi kuin 400. TBN of the composition is preferably greater than 5 50, more preferably greater than 400.

Koostumuksen viskositeetti, mitattuna 100 °C:ssa, n tarkoituksenmukaisesti pienempi kuin 1000 x 10"6m2/s (1000 cSt, edullisesti pienempi kuin 750 x 10'6m2/s, edullisemmin pienempi kuin 500 x 10-6 m2/s. The viscosity of the composition, measured at 100 ° C, in accordance with the purpose of less than 1000 x 10 "6m2 / s (1000 centistokes, preferably less than 750 x 10'6m2 / s, more preferably less than 500 x 10-6 m2 / s.

10 Esillä oleva keksintö tarjoaa toisen piirteenä mu kaan lisäainekonsentraatin, joka on sopiva sisällytettäväksi valmiiseen voiteluöljyyn, jota konsentraattia on saatavissa saattamalla reagoimaan katalyytin läsnä ollessa kohotetussa lämpötilassa (A) joko (i) hydrokarbyylifenolia 15 tai (ii) hydrokarbyylifenolia ja rikkiä, (B) kalsium-, magnesium-tai bariumemästä lisättynä joko yhtenä lisäyksenä alussa käytettäviin reagensseihin tai niin, että osa lisätään alussa käytettäviin reagensseihin ja loppuosa yhdessä tai useassa osassa myöhempään tai myöhempiin reaktion vaihei-20 siin, (C) joko moniarvoista alkoholia, jossa on 2 - 4 hiiliatomia, di- tai tri-(C2^)-glykolia, alkyleeniglykolial-kyylieetteriä tai polyalkyleeniglykolialkyylieetteriä, (D) voiteluöljyä, (E) hiilidioksidia lisättynä komponentin (B) lisäyksen tai sen jokaisen lisäyksen jälkeen, ja (F) riit-* 25 tävä määrä aikaansaamaan yli 2 mutta alle 40 paino-%, las kettuna konsentraatin 10, the present invention provides a second aspect of the mu no additive concentrate suitable for inclusion in a finished lubricating oil which concentrate is obtainable by reacting in the presence of a catalyst at elevated temperature (A) either (i) hydrokarbyylifenolia 15, or (ii) hydrokarbyylifenolia and sulfur, (B) a calcium - magnesium or bariumemästä, added either as a single addition to the reagents used at the beginning or in the part added to the reactants and the remainder is used at the start in one or more of the subsequent or further reaction vaihei-20 THIRD, (C) either a polyhydric alcohol having 2 to 4 carbon atoms, di- or tri- (C2 ^) - glycol ethers alkyleeniglykolial-polyalkyleeniglykolialkyylieetteriä or (D) a lubricating oil, (E) carbon dioxide added with sufficient after the addition of component (B) or each of its addition, and (F) 25 * tO a number of to provide more than two but less than 40 wt%, calculated at standard concentrate painosta, joko (i) kaavan (I) mukaista karboksyylihappoa tai sen happoanhydridiä tai esteriä tai (ii) di- tai polykarboksyylihappoa, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen happoanhydridiä tai esteriä, 30 jolloin komponenttien (A) (F) painosuhde on sellainen, *· että saadaan konsentraatti, jonka TBN-arvo on suurempi kuin 300 ja viskositeetti 100 °C:ssa alle 1000 x 10"6 m2/s. by weight of either (i) a compound of formula (I) with a carboxylic acid or its anhydride or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic acid, which contains 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester thereof, 30 wherein the components (A) to (F) in a weight ratio of a * · to obtain a concentrate having a TBN greater than 300 and viscosity at 100 ° C of less than 1000 x 10 "6 m 2 / s.

Vielä erään piirteensä mukaan esillä oleva keksintö tarjoaa menetelmän edellä kuvatun lisäainekonsentraatin 35 valmistamiseksi, jossa menetelmässä reagoitetaan kohote- According to yet another aspect, the present invention provides a method for preparing an additive concentrate 35 as described above, which comprises reacting at elevated

II II

11 93653 tussa lämpötilassa katalyytin läsnä ollessa edellä selostettuja komponentteja (A) - (F) , jolloin komponenttien (A) - (F) painosuhteet ovat sellaiset, että saadaan konsent-raattia, jonka TBN-arvo on suurempi kuin 300 ja viskosi-5 teetti 100 °C:ssa alle 1000 x 10"6 m2/s. 11 93653 elevated temperature of the catalyst in the presence of the above-described components (A) - (F), wherein the components (A) - (F) weight ratios such as to provide a concentrated-stearate, having a TBN greater than 300 and viskosi-5 parity 100 ° C of less than 1000 x 10 "6 m 2 / s.

Reaktioseoksen komponentti (A) onjoko (i) hydrokar-byylifenoli tai (ii) hydrokarbyylifenoli ja rikki. The reaction mixture component (A) either have (i) hydrokarbyylifenoli or (ii) hydrokarbyylifenoli and sulfur. Käytettäessä komponenttia (A) (i) tuote on maa-alka1imetä11ihyd-rokarbyylifenaatti ja käytettäessä komponenttia (A) (ii) 10 tuote on rikitetty maa-alkalimetallihydrokarbyylifenaatti. When the component (A) (i) the product has a land-alka1imetä11ihyd rokarbyylifenaatti and using component (A) (ii) the product 10 is a sulfurized alkaline earth metal. Käytetty hydrokarbyylifenoli on se alkyylifenoli, josta on johdettu toivottu hydrokarbyylifenaattiosa, kuten edellä on esitetty. Used hydrokarbyylifenoli is that alkyl phenol from which is derived the desired hydrocarbyl, as described above.

Maa-alkalimetalliemäs (komponentti B) voi sopivasti 15 olla maa-alkalimetallioksidi tai -hydroksidi, edullisesti hydroksidi. Alkaline earth metal base (component B) may suitably be 15 to be alkaline earth metal oxide or hydroxide, preferably the hydroxide. Kalsiumhydroksidia voidaan lisätä esimerkiksi sammutetun kalkin muodossa. Calcium hydroxide can be added, for example in the form of slaked lime. Maa-alkalimetallit ovat kalsium, magnesium ja barium, ja edullisemmin se on kalsium. Alkaline earth metals are calcium, magnesium and barium, and more preferably, it is calcium. Maa- aikaiimetälliemästä tulee lisätä sellainen määrä suh-20 teessä komponenttiin (A), että määrä on riittävä tuottamaan tuotetta, jonka TBN-arvo on suurempi kuin 300, edullisesti suurempi kuin 350. Tämä määrä riippuu monista tekijöitä, joita ovat mm. Agricultural aikaiimetälliemästä will be added in an amount of 20 Annex relation to component (A), the amount is sufficient to produce a product having a TBN greater than 300, preferably greater than 350. This amount will depend on many factors, including mm. Tikitetyn alkyylifenolin luonne, ja määrä on suurempi kuin ne määrät, joita yleensä käyte-< 25 tään aikaisemman tekniikan mukaisissa menetelmissä. Tikitetyn the nature of the alkyl phenol and the amount is higher than the amounts generally used of <25 of the methods of the prior art. Kom ponentin (B) painosuhde komponenttiin (A) voi tyypillisesti olla välillä 0,2 - 50, edullisesti välillä 0,4 - 10. Maa-alkalimetalliemäs (B) voidaan lisätä kokonaisuudessaan aluksi käytettyihin reaktantteihin, tai osaksi aluksi käy-30 tettyihin reaktantteihin ja loput yhtenä tai useampana annoksena prosessin seuraavassa vaiheessa tai vaiheissa. The components (B), the weight ratio of component (A) may typically be in the range of 0.2 - 50, preferably between 0.4 - 10 now alkaline earth metal base (B) may be added as a whole to the initial reactants, or in part, at first visit and 30 the reactants and tettyihin the remainder in one or more doses in the following stage or stages in the process. Sellaisen lisäainekonsentraatin valmistamiseksi, jonka TBN-arvo on suurempi kuin noin 350 ja viskositeetti 100 -°C:ssa pienempi kuin 1000 x 10-6 m2/s, on erityisen toivot-35 tavaa lisätä komponentti (B) ainakin kahtena lisäyksenä ja 12 93653 edullisesti useampina lisäyksinä, ja lisätä komponenttia (F) määrä, joka on suurempi kuin 10 paino-% laskettuna lisäainekonsentraattituotteen painosta. for the preparation of an additive concentrate having a TBN greater than about 350 and a viscosity of 100 - ° C of less than 1000 x 10-6 m2 / s, it is particularly desirable to increase the spell-35 component (B) at least two additions and for 12 preferably 93653 as multiple additions and to add component (F) in an amount of more than 10 wt% based on the weight of the lisäainekonsentraattituotteen.

Komponentti (C) on joko moniarvoinen alkoholi, jos-5 sa on 2 - 4 hiiliatomia, di- tai tri (C24) glykolialkyylieet-teri. Component (C) is either a polyhydric alcohol, where the SA-5 2 - 4 carbon atoms, a di- or tri (C24) glykolialkyylieet-ester. Moniarvoinen alkoholi voi olla sopivasti joko 2-ar-voinen alkoholi, esimerkiksi etyleeniglykoli tai propy-leeniglykoli, tai 3-arvoinen alkoholi, esimerkiksi glyseroli. The polyhydric alcohol may suitably be either a two-value alcohol, for example ethylene glycol or propylene glycol, or 3-polyhydric alcohol, for example glycerol. Di- tai tri-(C^)glykoli voi olla sopivasti joko di-10 etyleeniglykoli tai trietyleeniglykoli. The di- or tri- (C ^) glycol may suitably be either a di-ethylene glycol or triethylene 10. Alkyleeniglykoli- alkyylieetteri tai polyalkyleeniglykolialkyylieetteri voivat olla sopivasti kaavaltaan seuraavanlaisia: R (OR')xOR2 (II) 15 jossa R on Ο,^-alkyyliryhmä, R1 on alkyleeniryhmä, R2 on vety tai C^-alkyyli ja x on kokonaisluku väliltä 1-6. Alkyleeniglykoli- polyalkyleeniglykolialkyylieetteri or alkyl ether may suitably be the following formula: R (OR ') xOR2 (II) wherein R 15 is Ο, ^ - alkyl, R 1 is an alkylene group, R 2 is hydrogen or C ^ alkyl and x is an integer ranging from 1-6 . Sopivia liuottimia, joilla on kaava (II), ovat etyleeni-glykolin, dietyleeniglykolin, trietyleeniglykolin tai tet-20 raetyleeniglykolin monometyyli- tai dimetyylieetterit. Suitable solvents having the formula (II) include ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol or Tet-20 raetyleeniglykolin monomethyl or dimethyl ether.

Erityisen sopiva liuotin on metyylidigoli (CH3OCH2CH2OCH2-CH2OH). A particularly suitable solvent is methyl (CH3OCH2CH2OCH2-CH 2 OH). Glykolien ja glykolieetterien, joilla on kaava (II), seoksia voidaan myös käyttää. Glycols and glycol ethers of formula (II), the compositions may also be used. Käytettäessä glykolia tai kaavan (II) mukaista glykolieetteriä liuottimena, on 1 25 edullista käyttää yhdessä niiden kanssa epäorgaanista ha- logenidia, esimerkiksi ammoniumkloridia, ja alempaa, so. When using a glycol or a compound of formula (II) in a glycol ether solvent, it is preferable to use January 25, together with the inorganic halide, for example ammonium chloride, and a lower, i. CM-karboksyylihappoa, esimerkiksi etikkahappoa. CM-carboxylic acid, for example acetic acid. Komponentti (C) on edullisesti joko etyleeniglykoli tai metyylidigoli, viimeksi mainittu yhdessä ammoniumkloridin ja etik-30 kahapon kanssa. The component (C) is preferably either ethylene or metyylidigoli, the latter in combination with ammonium chloride and acetic acid 30.

'· Komponentti (D) on sellainen voiteluöljy kuin edel lä on esitetty lisäainekonsentraatin yhteydessä. '· Component (D) is a lubricating oil than in the previous DO is shown in the context of an additive concentrate.

Komponentti (E) on hiilidioksidi, jota voidaan lisätä kaasumaisena tai kiinteänä, edullisesti kaasumaisessa 35 muodossa. Component (E) is carbon dioxide, which can be added in gaseous form or in solid form, preferably in gaseous form 35. Kaasumaisessa muodossa sitä voidaan sopivasti 13 93653 puhaltaa reaktioseoksen läpi. In gaseous form it may suitably 13 93653 blown through the reaction mixture. On todettu, että sisällytetyn hiilidioksidin määrä suurenee yleensä komponentin (F) konsentraatioiden kasvaessa. It has been found that the amount of carbon dioxide incorporated increases generally component (F) with increasing concentrations. Konsentraatin valmistamiseksi, jonka TNB-arvo on suurempi kuin noin 350, lisätään 5 hiilidioksidia edullisesti komponentin (B) kummankin kahden lisäyksen tai edullisesti useampien lisäysten jälkeen. a concentrate having a TNB value greater than about 350, carbon dioxide is preferably added to the five component (B) after the addition of each of two or preferably more additions.

Komponentti (F) on joko kaavan (I) mukainen karbok-syylihappo, di- tai polykarboksyylihappo, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai näiden happoanhydridi tai este-10 ri, kuten edellä on esitetty selostettaessa lisäainekon-sentraattikoostumusta. Component (F) is either a compound of formula (I) as carboxylic acid, a di- or polycarboxylic acid, which contains 36 - 100 carbon atoms or an acid anhydride or ester of barrier 10, as shown above in describing the lisäainekon-sentraattikoostumusta. Se määrä, mikä edellä mainittua tarvitaan, jotta sitä olisi enemmän kuin 2 paino-% mutta vähemmän kuin 40 paino-% laskettuna konsentraatin painosta, arvioidaan ensiksi toivotun määrän saamiseksi konsent-15 raattiin. The amount by which the above is required, so that it is more than 2 wt% but less than 40 wt% based on the weight of the concentrate, is expected to first obtain a desired amount of a concentrated 15-Stearate. Tämän määrän laskemiseksi on varauduttava esimerkiksi karboksyylihapoista johtuvaan veden vähenemiseen. To calculate this amount must be prepared, for example, loss of water from carboxylic acids.

Reaktio voidaan suorittaa laimennusaineen läsnä ollessa. The reaction may be carried out in the presence of a diluent. Sopivia laimennusaineita ovat nesteet, joiden haih-tuvuus on sopusoinnussa prosessin operaation kanssa, so. Suitable diluents are liquids which evaporate-turnover is consistent with the operation of the process, i.

20 niiden haihtuvuus on sellainen, että ne ovat helposti tislattavissa pois reaktioseoksesta reaktion päätyttyä. 20 to their volatility is such that they are readily distilled from the reaction mixture after the reaction. Esimerkkejä sopivista liuottimista ovat 2-etyyliheksanoli, iso-oktanoli, isoheptanoli ja tridekanoli. Examples of suitable solvents are 2-ethyl hexanol, iso-octanol, heptanol and tridecanol.

Reaktio suoritetaan lisäkomponentin läsnä ollessa, * 25 joka on reaktiolle soveltuva katalyytti. The reaction is carried out in the presence of a further component, * 25 which is suitable for the reaction catalyst. Katalyyttina voi daan käyttää epäorgaanista halogenidia, joka voi tarkoituksenmukaisesti olla joko halogeenivety, ammoniumhalo-genidi tai metallihalogenidi. The catalyst may be used an inorganic halide which may suitably be either a hydrogen halide, ammoniumhalo-halide or a metal halide. Metallihalogenidin metalliosa voi sopivasti olla sinkki, alumiini tai maa-alkali-30 metalli, edullisesti kalsium. The metal of the metal halide may suitably be zinc, aluminum or an alkaline earth 30 metal, preferably calcium. Halogenideista kloridi on . Halides, the chloride is. edullinen. budget. Sopivia katalyyttejä ovat kloorivety, kalsium- kloridi, ammoniumkloridi, alumiinikloridi ja sinkkiklori-di, edullisesti kalsiumkloridi. Suitable catalysts include hydrogen chloride, calcium chloride, ammonium chloride, aluminum chloride and sinkkiklori-chloride, preferably calcium chloride. Käytetyn katalyytin määrä voi sopivasti olla enintään 2,0 % paino/paino. The amount of catalyst may suitably be not more than 2.0% w / w.

14 93653 14 93653

Komponenttien (A) - (F) reaktio ja myös karbonoin-tireaktio voidaan suorittaa sopivasti kohotetuissa lämpötiloissa välillä 120 - 200 °C, edullisesti välillä noin 130 - 165 °C, vaikkakin todelliset lämpötilat, jotka on 5 valittu komponenttien (A) - (F) reaktiolle ja karbonoin-nille voivat olla erilaisia, mikäli halutaan. Components (A) - (F), the reaction and also karbonoin-reaction may be carried out in an elevated temperature range of 120 - 200 ° C, preferably between 130 - 165 ° C, though the actual temperatures which are 5 selected from the components (A) - (F ) and a reaction-karbonoin Nille may be different, if desired. Paine voi olla ilmakehän paine, ilmakehän painetta alempi tai sitä korkeampi paine. The pressure may be atmospheric pressure, below atmospheric pressure or a higher pressure.

Konsentraatti voidaan ottaa talteen tavanomaisin 10 keinoin, esimerkiksi tislaamalla komponentti (C) ja lai-mennusaine (mikäli sellaista on) erilleen. The concentrate may be recovered by conventional means 10, for example by distillation, component (C) and Lai backup system (if any) apart.

Lopuksi on edullista suodattaa näin saatu konsentraatti. Finally, it is preferred to filter the concentrate so obtained. Yleensä keksinnön mukainen menetelmä tuottaa kon-sentraattia, jolla on hyväksyttävä viskositeetti, so. Generally, a method according to the invention produces a con-concentrate is of acceptable viscosity, i. vis-15 kositeetti on pienempi kuin 1000 x 10-6 m2/s 100 °C:ssa, ja voidaan saada konsentraatteja, joiden viskositeetti on pienempi kuin 750 x 10-0 m2/s tai 500 x 1C6 m2/s 100 °C:ssa. vis-15 viscosity of less than 1000 x 10-6 m2 / s at 100 ° C, and can be obtained from concentrates having a viscosity less than 750 x 10-0 m2 / s or 500 x 1C6 m 2 / s at 100 ° C in. Konsentraateilla on lisäksi yleensä toivottavat viskosi-teetti-indeksiominaisuudet. Moreover, the concentrates generally have desirable Viscosity index properties. Tällaiset viskometriset omi-20 naisuudet ovat edullisia, koska ne helpottavat konsentraatin käsittelyä (suodatus mukaan luettuna). Such viscometric char-20 characteristics are advantageous because they facilitate processing of the concentrate (including filtering). On kuitenkin myös mahdollista valmistaa konsentraatteja, joilla on korkeampi viskositeetti kuin 1000 x 10-6 m2/s 100 °C:ssa, yleensä korkeammilla TBN-arvotasoilla. However, it is also possible to produce concentrates having a higher viscosity than 1000 x 10-6 m2 / s at 100 ° C, generally at higher TBN levels. Tällaisten konsent-* 25 raattien suodatus muodostaa ongelman, joka voidaan rat kaista lisäämällä laimennusainetta ennen suodatusta ja tislaamalla laimennusaine pois suodatuksen jälkeen. Such concentrated * 25-hydrate filter is a problem that can rat band by adding a diluent prior to filtration and stripping the diluent off after filtration. Vaihtoehtoisesti voidaan korkean viskositeetin omaavia konsentraatteja, esimerkiksi konsentraatteja, joiden viskosi-30 teetti 100 °C:ssa on suurempi kuin 1000 x 10-6 m2/s ja joil-la myös on korkea TBN-arvo, esimerkiksi suurempi kuin 350, laimentaa lisäämällä lisää voiteluöljyä samalla kun TBN-arvo saadaan pysytettyä suurempana kuin 300, minkä johdosta saadaan helpotettua suodatusta. Alternatively, high viscosity concentrates may be having, for example concentrates having a capacity of 30 viskosi-100 ° C of greater than 1000 x 10-6 m2 / s and a big-ticket-la also have a high TBN, for example greater than 350, diluted by adding more the lubricating oil while TBN retained in a larger than 300, the result can facilitate the filtration.

«< 15 93653 «<15 93653

Viimeisen piirteensä mukaan esillä oleva keksintö tarjoaa valmiin voiteluöljykoostumuksen, joka käsittää voiteluöljyä ja riittävästi edellä selostetunlaista lisä-ainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 0,5 - 120. The last aspect, the present invention provides a finished lubricating oil composition comprising a lubricating oil and sufficient additional selostetunlaista above for concentrate to obtain the TBN of 0.5 - 120.

5 Edullisesti valmis voiteluöljykoostumus sisältää riittävästi lisäainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 0,5 - 100. 5 Preferably, the finished lubricating oil composition contains sufficient additive concentrate to obtain the TBN of 0.5 - 100.

Valmiissa voiteluöljyssä läsnä olevan lisäainekon-sentraatin määrä riippuu lopullisen käytön luonteesta. the amount present in the finished lubricating oil lisäainekon-concentrate depends on the nature of the final use. 10 Niinpä venemoottoreissa käytetyille voiteluöljyille voi läsnä olevan lisäainekonsentraatin määrä olla sopivasti riittävä saamaan TBN-arvo välille 9 - 100, ja automootto-reissa käytetyille voiteluöljyille voi määrä olla sopivasti sellainen, joka riittää saamaan TBN-arvo välille 4 -15 20. 10 Thus, in marine engines used in lubricating oils may amount present in the additive concentrate suitably be sufficient to obtain a TBN of from 9 - 100, and automootto-reactors used in lubricating oils the amount may be suitably one which is sufficient to provide a TBN of from 4 -15 20.

Valmis voiteluöljy voi sisältää myös tehokkaita määriä yhtä tai useampaa tyyppiä olevia tavanomaisia voiteluöl jyn lisäaineita, kuten viskositeetti-indeksiä parantavia aineita, kulumista estäviä aineita, hapetuksenesto-20 aineita, dispergoivia aineita, ruosteen muodostusta ehkäi seviä aineita, jähmepistettä alentavia aineita tai näiden kaltaisia, joita voidaan sisällyttää valmiiseen voiteluöl-jykoostumukseen joko suoraan tai konsentraattikoostumuksen välityksellä. Ready lubricating oil may also contain effective amounts of one or more types of conventional lubricating-oil additives such as viscosity index agents, wear inhibitors, anti hapetuksenesto-20 agents, dispersing agents, rust formation of the Prevention-permeable agents, pour point depressants, or the like, which can be incorporated into the finished lubricating-jykoostumukseen either directly or via the concentrate.

* 25 Sen lisäksi, että esillä olevan keksinnön mukaisia lisäainekonsentraatteja käytetään lisäaineina sisällytettäviksi voiteluöljykoostumuksiin, voi niille löytyä käyttöä polttoaineen lisäaineina. * 25 In addition, the additive concentrates of the present invention are used as additives for inclusion in lubricating oil compositions, they may find application as fuel additives.

Keksintöä valaistaan seuraavassa edelleen seuraa-30 vien esimerkkien yhteydessä. The invention is illustrated further by the following 30 examples of context.

.' . ' Kaikissa esimerkeissä käytetään termiä "TBN". In all the Examples the term "TBN" is used. TBN TBN

on kokonaisemäsluku ilmaistuna muodossa mg KOH/g mitattuna ASTM D2896 -menetelmän mukaan. total base number is expressed in mg KOH / g as measured by the ASTM D2896 method by.

Viskositeetit mitattiin ASTM D445 -menetelmällä. The viscosities were measured according to ASTM D445 method.

16 93653 16 93653

Kaikissa esimerkeissä käytettiin, ellei nimenomaan ole toisin mainittu, kaupallista C12-alkyylifenolia, jota valmistetaan alkyloimalla fenolia propyleenitetrameerillä. In all the Examples, except otherwise expressly stated, a commercially-C12 alkyl phenol produced by alkylating phenol with propylene tetramer.

Esimerkki 1 5 Panos: C12-alkyylifenolia 75 g Example 1 5 Charge: C12 alkylphenol 75 g

Voiteluöljyä (100 SN) 131 g Lubricating oil (100 SN) 131 g of

Kalkkia 82 g Lime 82 g

Rikkiä 23 g 10 Steariinihappoa 70 g Sulfur 23g Stearic acid 70g 10

Kalsiumkloridia 4 g 2-etyyliheksanolia 112 g Calcium chloride 4 g 2-ethyl hexanol 112 g

Menetelmä: (a) Panos kuumennettiin välille 45 - 165 °C/93 15 kPa:n (700 mmHg) paineessa samalla kun siihen lisättiin etyleeniglykolia (36 g), (b) seosta kuumennettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa tunnin ajan, (c) hiilidioksidia (40 g) lisättiin 165 eC:ssa/100 20 kPa:n (1 baarin) paineessa, d) seos jäähdytettiin 125 °C:seen/700 mmHg:n paineessa, (e) kalkkia (35 g) lisättiin 125 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa, 4 * 25 (f) seosta kuumennettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n pai neessa tunnin ajan, (g) hiilidioksidia (20 g) lisättiin 165 °C:ssa/l baarin paineessa, (h) tuotteesta tislattiin liuotin pois 200 °C:ssa/- 30 1,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa ja (i) tuote suodatettiin. Method (a) The charge between heated at 45 - 165 ° C / 93 to 15 kPa (700 mmHg) whilst adding ethylene glycol (36 g), (b), the mixture was heated to 165 ° C / 700 mm Hg h, (c) carbon dioxide (40 g) was added to 165 EC for / 100 to 20 kPa (1 bar) pressure, d) the mixture is cooled to 125 ° C / 700 mm Hg, (e) lime (35 g) was added at 125 ° C / 700 mm Hg, 4 * 25 (f) the mixture was heated to 165 ° C / 700 mm Hg shi neessa hours, (g) carbon dioxide (20 g) was added at 165 ° C ° C / l bar, (h) from the product stripped at 200 ° C / - 30 1.3 kPa (10 mm Hg) pressure and (i) the product filtered. Suodattuminen tapahtui nopeasti . Infiltration happened quickly.

» 17 93653 »17 93653

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta: 436 g The crude product: 436 g

Tislattu: 169 g Distilled: 169 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 5 Kalsiumia: 14,1 % paino/paino Product Composition After Filtration 5 Calcium: 14.1% w / w

Rikkiä: 2,9 % paino/paino C02: 12,4 % paino/paino TBN: 396 Sulfur: 2.9% w / w C02 12.4% w / w TBN 396

V100 308 X 10-6 m2/S V100 308 X 10-6 m2 / S

10 BPHV 150: 1 steariinihappoa: 16,1 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että korkean TBN-arvon omaavaa lisäainekonsentraattia, jolla on hyväksyttävä viskositeetti, voidaan valmistaa esillä olevan keksinnön mu-15 kaisella menetelmällä, jossa kalkki lisätään kahdessa erässä. 10 BPHV 150: 1 stearic acid: 16.1% w / w This Example demonstrates that a high TBN additive concentrate of acceptable viscosity can be produced on glycemic control achieved by the method mu 15, wherein the lime is added in two lots to the present invention.

Esimerkki 2 Panos: Example 2 Charge:

Sama kuin esimerkissä 1, paitsi että panoksessa 20 oleva kalkin määrä suurennettiin 82 g:sta 117 g:aan, mikä vastaa esimerkissä 1 kahdessa lisäyksessä lisättyä kalkin kokonaismäärää. Same as in Example 1, except that the cartridge 20, the amount of lime was increased from 82 g to 117 g, equivalent to one height increases in added lime total number of the example.

Menetelmä: Method:

Sama kuin esimerkissä 1, paitsi että vaiheessa (c) 1 s 25 lisätyn hiilidioksidin määrä suurennettiin 40 g:sta 60 g:aan ja vaiheet (d), (e), (f) ja (g) jätettiin suorittamatta. Same as in Example 1, except that the step (c) from 1 to 25 p of carbon dioxide added was increased from 40 g to 60 g and steps (d), (e), (f) and (g) were omitted. Suodatusnopeus viimeisessä vaiheessa oli hidas. The filtration rate was slow in the final stage.

Tuotteen paino Raakatuotetta: 514 g 30 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen . Product Weight Crude Product: 514 g of 30 The product composition after filtration. Kalsiumia: 14,1 % paino/paino Calcium: 14.1% w / w

Rikkiä: 3,0 % paino/paino C02: 12,3 % paino/paino TBN: 390 35 Via,: 7600 x 10-* m2/s Sulfur: 3.0% w / w C02 12.3% w / w TBN 390 ,: 7600 Via 35 x 10 * m 2 / s

Steariinihappoa: 13,6 % paino/paino 18 93653 Tämä esimerkki osoittaa, että lisäainekonsentraat-tifenaattia, jolla on korkea TBN-arvo, voidaan valmistaa menetelmällä, jossa kalkki lisätään yhdellä kertaa, mutta esimerkin olosuhteissa tuotteen viskositeetti ei ole hy-5 väksyttävissä kaupallista käyttöä varten, ellei sitä laimenneta voiteluöljyllä. Stearic acid: 13.6% w / w 18 93 653 This example shows that lisäainekonsentraat-tifenaattia having a high TBN can be produced by a process wherein the lime is added at one time, but the conditions in which the viscosity of the product is not acceptable 5-hy commercial use for, unless it is diluted with lubricating oil.

Esimerkki 3 Example 3

Panos: Sama kuin esimerkissä 1. Charge: As for Example 1.

Menetelmä: 10 Sama kuin esimerkissä 1, paitsi että vaiheessa (g) suurennettiin hiilidioksidin määrä 20 g:sta 40 g:aan ja seuraavat vaiheet lisättiin vaiheen (g) jälkeen ja ennen vaiheita (h) ja (i): (j) seos jäähdytettiin 120 °C:seen, 15 (k) kalkkia (35 g) lisättiin 120 °C:ssa, (l) seosta kuumennettiin 165 °C:ssa/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa, ja (m) hiilidioksidia (50 g) lisättiin seokseen. Method: 10 Same as in Example 1 except that in step (g) was increased by the amount of carbon dioxide 20 g to 40 g and the following steps were added after step (g) and before steps (h) and (i), (j), the mixture was cooled 120 ° C 15 (k) lime (35 g) was added at 120 ° C, (l) the mixture was heated to 165 ° C / 93 kPa (700 mmHg), and (m) carbon dioxide (50 g) was added to the mixture.

Tuotepainot 20 Raakatuotetta: 484 g 20 Product Weights Crude Product: 484 g

Tislettä: 169 g Distillate: 169 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia: 15,8 % paino/paino Product Composition After Filtration Calcium: 15.8% w / w

Rikkiä: 2,6 % paino/paino i* .25 C02: 15,0 % paino/paino TBN: 439 V100: 506 x 10-6 m2/s Sulfur: 2.6% w / w i * .25 C02: 15.0% w / w TBN 439 V100: 506 x 10-6 m2 / s

Steariinihappoa: 14,5 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että korkean TBN-luvun 30 omaavia lisäainekonsentraatteja voidaan valmistaa keksin- « non mukaisella menetelmällä lisäämällä kalkkia kolmasti. Stearic acid: 14.5% w / w This Example demonstrates that high TBN additive concentrates having Chapter 30 can be prepared by the method of the invention 'non adding lime three times. Esimerkki 4 Panos: Example 4 Charge:

Sama kuin esimerkissä 1, paitsi että voiteluöljy-35 määrä pienennettiin 131 g:sta 158 g:aan ja steariinihapon määrä pienennettiin 70 g:sta 43 g:aan. Same as in Example 1, except that the amount of lubricating oil was reduced to 35 131 g 158 g and the amount of stearic acid was reduced to 70 g to 43 g.

19 93653 19 93653

Menetelmä: Method:

Sama kuin esimerkissä 1, paitsi että vaiheessa (d) seos jäähdytettiin 135 °C:seen 125 °C:n sijasta. Same as in Example 1 except that the mixture of step (d) was cooled to 135 ° C to 125 ° C instead.

Tuotepainot 5 Raakatuotetta: 442 g 5 Product Weights Crude Product: 442 g

Tislettä: 155 g Distillate: 155 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia: 14,1 % paino/paino Product Composition After Filtration Calcium: 14.1% w / w

Rikkiä: 2,9 % paino/paino 10 C02: 11,9 % paino/paino TBN: 393 V100: 3440 x 10-* m2/s Sulfur: 2.9% w / w 10-C02: 11.9% w / w TBN 393 V100 3440 x 10 * m 2 / s

Stearinihappoa: 9,8 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa verrattaessa sitä esimerk-15 kiin 1, että vaikkakin voidaan valmistaa korkean TBN-lu-vun omaavaa tuotetta happotasolla, joka on pienempi kuin 10 % paino/paino, tuotteen viskositeetti on korkea. Stearic acid: 9.8% w / w This Example demonstrates that when compared to Example 15 Ki-1, although that can produce a high TBN product lu Vu acid level of less than 10% w / w, the viscosity is high. Esimerkki 5 Panos: 20 Cc-alkyylifenolia: 35,3 g Example 5 Charge: 20 Cc-alkyl phenol: 35.3 g

Voiteluöljyä (SN 100): 131 g Lubricating oil (SN 100): 131 g

Rikkiä: 14,7 g Sulfur: 14.7 g

Kalsiumkloridia: 4,0 g Calcium chloride: 4.0 g

Steariinihappoa: 109,1 g ϊ 25 2-etyyliheksanolia: 224 g Stearic acid: 109.1 g ϊ 25 2-Ethyl hexanol: 224 g

Menetelmä: (a) Seos kuumennettiin 120 °C:seen, (b) kalkkia (82 g) lisättiin 120 °C:ssa/6,8 kPa:n (50,8 mmHg) tyhjössä, 30 (c) etyleeniglykolia (36 g) lisättiin välillä 145 - 165 °C/50,8 mmHg:n tyhjössä, (d) seosta pidettiin 165 °C:ssa/50,8 mmHg:n paineessa tunnin ajan, (e) hiilidioksidia (40 g) lisättiin, 35 (f) seos jäähdytettiin 130 °C:seen ja kalkkia (35 20 93653 lisättiin 130 °C:ssa/50,8 mmHg:n paineessa, (g) seos pidettiin 165 °C:ssa/50,8 mmHg:n paineessa tunnin ajan, (h) hiilidioksidia (20 g) lisättiin 165 °C:ssa, 5 (i) liuotin tislattiin pois tuotteesta 200 °C:ssa/- 101,6 kPa:n (762 nunHg) paineessa, ja (j) tuote suodatettiin. Method (a) The mixture was heated to 120 ° C, (b) Lime (82 g) was added at 120 ° C / 6.8 kPa (50.8 mm Hg) vacuum, 30 (c) of ethylene glycol (36 g ) was added at 145 - 165 ° C / 50.8 mm Hg vacuum, (d) the mixture was held at 165 ° C / 50.8 mm Hg for one hour, (e) carbon dioxide (40 g) was added, 35 ( f) the mixture was cooled to 130 ° C and lime (35 93653 20 was added at 130 ° C / 50.8 mm Hg, (g), the mixture was kept at 165 ° C / 50.8 mmHg hours (h) carbon dioxide (20 g) was added at 165 ° C for 5 (i), the solvent was distilled off, about 200 ° C / - 101.6 kPa (762 nunHg) pressure, and (j) the product was filtered.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotettä: 397 g 10 Tislettä: 245 g That Produce Raw: 10 397 g Distillate: 245 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia: 13,6 % paino/paino Product Composition After Filtration Calcium: 13.6% w / w

Rikkiä: 1,2 % paino/paino C02: 13/9 % paino/paino 15 TBN: 376 V100: 142 x ΙΟ* m2/s V40: 1881 x 10-6 m2/s VI: 180 : Karboksyylihappoa: 27,5 % paino/paino 20 Tämä esimerkki osoittaa, että korkean TBN-luvun omaavaa tuotetta, jolla on hyväksyttävä viskositeetti, voidaan saada käyttämällä steariinihapon 27,5 %:n (paino/ paino) suuruista lisäystä laskettuna lopputuotteen painosta. Sulfur: 1.2% w / w of C02: 13/9% w / w of a 15 TBN 376 V100 142 x ΙΟ * m 2 / s V40: 1881 x 10-6 m2 / s VI 180 Carboxylic acid: 27.5 % w / w 20 This example demonstrates that a high TBN's product having an acceptable viscosity can be obtained using stearic acid in 27.5% (w / w) of the weight rate of increase calculated on the final product.

25 Esimerkki 6 25 Example 6

Panos: Input:

Sama kuin esimerkissä 5, paitsi että C12-alkyyli-fenolin määrä pienennettiin 35,3 g:sta 15,6 g:aan ja steariinihapon määrä suurennettiin 109,1 g:sta 128,7 g:aan. Same as in Example 5, except that the amount of C12 alkyl phenol was reduced to 35.3 g to 15.6 g and the amount of stearic acid was increased from 109.1 g to 128.7 g.

. . 30 Menetelmä: Sama kuin esimerkissä 5. Method 30: The same as in Example 5.

« «

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta: 416 g The crude product: 416 g

Tislettä: 242 g Distillate: 242 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 35 Kalsiumia: 14,5 % paino/paino 21 93653 Product Composition After Filtration Calcium 35: 14.5% w / w 21 93 653

Rikkiä: 1,0 % paino/paino C02: 13,6 % paino/paino TBN (mg KOH/g): 395 V100: 255 x ΙΟ* m2/s 5 V^: 3100 x 10^6 m2/s VI: 221 Sulfur: 1.0% w / w C02 13.6% w / w TBN (mg KOH / g) 395 V 100: 255 x ΙΟ * m2 / s to 5 V ^ 3100 ^ x 10 6 m 2 / s VI 221

Steariinihappoa: 30,9 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että korkean TBN-arvon omaavaa tuotetta voidaan saada steariinihappopitoisuuden 10 ollessa 30,9 % (paino/paino). Stearic acid: 30.9% w / w This Example demonstrates that a high TBN product can be obtained at a stearic acid content of 10 to 30.9% (w / w).

Esimerkit 7-13 eXAMPLES 7-13

Panos: Sellaiset kuin taulukossa on esitetty. Stake: as shown in the table below. Menetelmä: (a) Alkyylifenolin, voiteluöljyn, kalsiumkloridin, 15 steariinihapon ja 2-etyyliheksanolin seos kuumennettiin 120 °C:seen/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa, (b) kalkki lisättiin 120 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa, ,i (c) etyleeniglykoli lisättiin välillä 145 - 165 °C/ 20 700 mmHg:n paineessa ja seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa tunnin ajan, (d) hiilidioksidi lisättiin 165 °C:ssa/100 kPa:n (1 baarin) paineessa, (e) liuotin otettiin talteen 200 °C:ssa/l,3 kPa:n * 25 (10 mmHg) paineessa, ja (f) tuote suodatettiin. Method (a) a mixture of alkyl phenol, lubricating oil, calcium chloride, 15 stearic acid, and 2-ethyl hexanol was heated to 120 ° C / 93 kPa (700 mm Hg) pressure, (b) Lime was added at 120 ° C / 700 mm Hg pressure, i (c) ethylene glycol was added at 145 - 165 ° C / 20 to 700 mm Hg and the mixture was kept at 165 ° C / 700 mm Hg for one hour, (d) carbon dioxide was added at 165 ° C / 100 kPa (1 bar) pressure, (e) solvent was recovered at 200 ° C / l, 3 kPa * 25 (10 mm Hg) pressure, and (f) the product was filtered.

Tuotepainot product Weights

Sellaiset kuin taulukossa on esitetty. Such as is shown in the table.

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen .. 30 Sellaiset kuin taulukossa on esitetty. The product composition after filtration .. 30 as shown in the table below.

« «

Esimerkit osoittavat, että lisäainekonsentraattia, jonka TBN-arvo on suurempi kuin 300, voidaan valmistaa menetelmällä, jossa kalkin lisäys suoritetaan yhdellä kerralla steariinihappopitoisuuksien ollessa välillä 2,6 -35 29,7 % (paino/paino) laskettuna konsentraatin painosta. The examples show that the additive concentrate having a TBN greater than 300 can be prepared by a process wherein the lime addition is carried out at one time steariinihappopitoisuuksien in the range of 2.6 -35 29.7% (w / w) based on the weight of the concentrate.

22 93653 22 93653

Taulukko Table

Esimerkki 7 8 9 10 11 12 13 5 Tuotteen steariinihappo- pitoisuus (% paino/paino) 2,6 7,7 12,9 18,2 18,0 23;0 29,7 Example 7 8 9 10 11 12 13 stearic acid 5 Product Concentration (% w / w) 2.6 7.7 12.9 18.2 18.0 23; 0 29.7

Panospainot (g) The input weights (g)

Voiteluöljy 131 131 131 131 131 131 131 C^-alkyylifenoli 135 115 95 75 75 55 36 1ϋ Kalkki 82 82 82 82 82 82 85 The lubricating oil 131 131 131 131 131 131 131 C ^ -alkyylifenoli 135 115 95 75 75 55 36 1ϋ lime 82 82 82 82 82 82 85

Rikki 23 23 23 23 23 23 15 Sulfur 23 23 23 23 23 23 15

Steariinihappo 10 30 50 70 70 90 113 Stearic acid 10 30 50 70 70 90 113

CaCl2 4 4 4 4 4 4 4 2-EH 112 112 112 112 112 112 112 CaCl 2 4 4 4 4 4 4 4 2-EH 112 112 112 112 112 112 112

Etyleeniglykoli 36 36 36 36 36 36 36 C02 28 28 28 28 40 40 40 15-------- Ethylene glycol 36 36 36 36 36 36 36 C02 28 28 28 28 40 40 40 15 --------

Tuotteen paino (g) 389 391 386 385 389 391 382 Weight (g) 389 391 386 385 389 391 382

Tisleen paino (g) 158 159 - The distillate weight (g) 158 159 -

Koostumus suodatuksen jälkeen Composition After Filtration

Kalsium (%) 11,2 11,0 11,1 11,2 11,0 11,1 11,1 20 Rikki (%) 3,7 3,6 3,4 3,0 3,0 2,7 1,6 C02 (%) 6,5 6,9 7,1 6,5 8,2 10,8 10,2 TBN 314 310 311 310 308 312 302 V100 (cSt) 286 190 163 160 109 128 84 25 Calcium (%) 11.2 11.0 11.1 11.2 11.0 11.1 11.1 20 Sulfur (%) 3.7 3.6 3.4 3.0 3.0 2.7 1; 6 C02 (%) 6.5 6.9 7.1 6.5 8.2 TBN 10.8 10.2 314 310 311 310 308 312 302 V100 (cSt) 286 190 163 160 109 128 84 25

Esimerkki 14 Panos: C12-alkyylifenolia: 64 g 30 Voiteluöljyä (SN 100): 111 g Example 14 Charge: C12-alkyl phenol: 64 g Lubricating oil 30 (SN 100): 111 g

Rikkiä: 20 g Sulfur: 20 g

Steariinihappoa: 59 g Stearic acid: 59 g

Kalsiumkloridia: 4 g 2-etyyliheksanolia: 190 g 35 Menetelmä: 23 93653 (a) Panos kuumennettiin 120 °C:seen 93 kPa:n (700 mmHg) paineessa (b) kalkkia (70 g lisättiin, (c) seos kuumennettiin 145 °C:sta 165 °C:seen/700 5 mmHg:n paineessa samalla kun siihen lisättiin etyleenigly- kolia (32 g), (d) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa viisi minuuttia, (e) hiilidioksidia (44 g) lisättiin 165 °C:ssa/100 10 kPa:n (1 baarin) paineessa, (f) seos jäähdytettiin 120 °C:seen ja kalkkia (60 g) lisättiin, (g) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa viisi minuuttia, 15 (h) hiilidioksidia (44 g) lisättiin 165 °C:ssa/l baarin paineessa, (i) liuotin otettiin talteen tuotteesta tislaamalla 200 °C:ssa/l,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa, ja : (j) tuote suodatettiin. Calcium chloride: 4 g 2-ethyl hexanol: 190 g of 35 Method: 23 93653 (a) The charge was heated to 120 ° C, 93 kPa (700 mm Hg) pressure, (b) Lime (70 g was added, (c), the mixture was heated to 145 ° C to 165 ° C / 700 5 mm Hg at the same time when it was added ethylene glycol (32 g), (d) the mixture was held at 165 ° C / 700 mm Hg for five minutes, (e) carbon dioxide (44 g) was added at 165 ° C / 100 to 10 kPa (1 bar) pressure, (f) the mixture was cooled to 120 ° C and lime (60 g) was added, (g), the mixture was kept at 165 ° C / 700 mm Hg for five minutes, 15 (h) carbon dioxide (44 g) was added at 165 ° C / l bar, (i) solvent was recovered by means of distillation at 200 ° C / l, 3 kPa ( 10 mm Hg) pressure, and (j) the product was filtered.

20 Tuotepainot 20 Product Weights

Raakatuotetta: 408 g The crude product: 408 g

Tislettä: 245 g Distillate: 245 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia: 16,0 % paino/paino 25 Rikkiä: 2,6 % paino/paino C02: 14,6 % paino/paino TBN: 450 V100: 488 x 10-* m2/s Product Composition After Filtration Calcium: 16.0% w / w Sulfur-25: 2.6% w / w C02 14.6% w / w TBN 450 V100 488 x 10 * m 2 / s

Steariinihappoa: 14,5 % paino/paino . Stearic acid: 14.5% w / w. 30 Tämä esimerkki osoittaa, että lisäainekonsentraat- tia, jolla on niinkin korkea TBN-arvo kuin 450 ja hyväksyttävä viskositeetti, voidaan valmistaa keksinnön mukaisella menetelmällä. 30 This example shows that lisäainekonsentraat- carbonate having as high a TBN of more than 450 and an acceptable viscosity can be produced by the method according to the invention.

24 93653 24 93653

Esimerkki 15 Panos: C12-alkyylifenolia: 64 g Example 15 Charge: C12-alkyl phenol: 64 g

Voiteluöljyä (SN 100): 111 g 5 Rikkiä: 20 g Lubricating oil (SN 100): 111 g of 5 Sulfur: 20 g

Steariinihappoa: 59 g Stearic acid: 59 g

Etikkahappoa: 2 g Acetic acid 2 g

Ammoniumkloridia: 3 g Ammonium chloride 3 g

Metyylidiglykolia: 40 g 10 Menetelmä: (a) Panos kuumennettiin 120 °C:seen/13,3 kPa:n (100 mmHg) paineessa, (b) kalkkia (70 g) lisättiin, (c) seos kuumennettiin 145 °C:sta 165 °C:seen/93 15 kPa:n (700 mmHg) paineessa samalla kun lisättiin metyylidiglykolia (90 g), (d) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa tunnin ajan, • (e) hiilidioksidia (34 g) lisättiin, 20 (f) seos jäähdytettiin 120 °C:seen ja kalkkia (30 g) lisättiin, (g) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa tunnin ajan, (h) hiilidioksidia (17 g) lisättiin, 25 (i) liuotin otettiin talteen tislaamalla 200 °C: ssa/1,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa, ja (j) tuote suodatettiin. Methyl diglycol: 40 g of a 10 Method (a) The charge was heated to 120 ° C / 13.3 kPa (100 mm Hg) pressure, (b) Lime (70 g) was added, (c), the mixture was heated at 145 ° C to 165 ° C / 93 to 15 kPa (700 mmHg) while adding methyl diglycol (90 g), (d) the mixture was held at 165 ° C / 700 mm Hg for one hour, • (e) carbon dioxide ( 34 g) was added to 20 (f), the mixture was cooled to 120 ° C and lime (30 g) was added, (g), the mixture was kept at 165 ° C / 700 mm Hg for one hour, (h) carbon dioxide (17 g ) was added 25 (i) solvent was recovered by stripping at 200 ° C / 1.3 kPa (10 mm Hg) pressure, and (j) the product was filtered.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta: 361 g 30 Tislettä: 146 g The crude product: 361 g of 30 Distillate: 146 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia: 14,1 % paino/paino Product Composition After Filtration Calcium: 14.1% w / w

Rikkiä: 2,7 % paino/paino C02: 12,4 % paino/paino 35 TBN: 394 V100: 164 x 10-6 m2/s Sulfur: 2.7% w / w C02 12.4% w / w to 35 TBN 394 V100 164 x 10-6 m2 / s

Steariinihappoa: 16,3 % paino/paino 25 93653 Tämä esimerkki osoittaa, että metyylidiglykolia voidaan käyttää komponenttina (C) ja että ammoniumkloridia voidaan käyttää katalyyttinä keksinnön mukaisessa menetelmässä . Stearic acid: 16.3% w / w 25 93 653 This Example demonstrates that methyl diglycol can be used as component (C) and that ammonium chloride can be used as a catalyst in the method of the invention.

5 Esimerkki 16 5 Example 16

Panos: C^-alkyylifenolia: 64 g Input: C ^ -alkyylifenolia: 64 g

Voiteluöljyä (SN 100): 73 g Lubricating oil (SN 100): 73 g

Lineaarista C18-alfa-olefiinia: 38 g 10 Rikkiä: 23 g Linear C18 alpha-olefin: 38 to 10 g Sulfur: 23 g

Steariinihappoa: 59 g Stearic acid: 59 g

Kalsiumkloridia: 3 g 2-etyyliheksanolia: 190 g Calcium chloride: 3 g of 2-ethyl hexanol: 190 g

Menetelmä: 15 Sama kuin esimerkissä 15, paitsi että vaiheessa (c) käytettiin metyylidiglykolin (90 g) sijasta etylee-niglykolia (31 g) ja vaiheissa (d) ja (g) seos pidettiin 165 °C:ssa/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa 10 minuuttia yh-•j den tunnin sijasta. Method: 15 Same as Example 15 except that instead of methyl diglycol (90 g), etylee-glycol (31 g) and in steps (d) and (g) the mixture was held at 165 ° C in step (c) was used for / 93 kPa ( 700 mm Hg) pressure for 10 minutes instead of one hour • j.

20 Tuotepainot 20 Product Weights

Raakatuotetta: 373 g The crude product: 373 g

Tislettä: 239 g Distillate: 239 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Kalsiumia: 14,4 % paino/paino 25 Rikkiä: 2,3 % paino/paino C02: 13,3 % paino/paino TBN: 405 Product Composition After Filtration Calcium: 14.4% w / w Sulfur-25: 2.3% w / w C02 13.3% w / w TBN 405

Vl00: 460 x 10-6 m2/s Vl00: 460 x 10-6 m2 / s

Steariinihappoa: 15,8 % paino/paino 30 Tämä esimerkki osoittaa, että reaktioon voidaan sisällyttää alfa-olefiinia, jolla on pitkä hiiliketju. Stearic acid: 15.8% w / w 30 This example shows that the reaction may be included in an alpha-olefin having a long carbon chain.

26 93653 26 93653

Esimerkki 17 Panos: Example 17 Charge:

Sama kuin esimerkissä 16, paitsi että Clg-alfa-olefiinin (38 g) sijasta käytettiin polyisobuteenia, jonka 5 M„ oli 500 (38 g) . Same as in Example 16 except that instead Clg-alpha-olefin (38 g) was used a polyisobutene having a 5 M "of 500 (38 g).

Menetelmä: Sama kuin esimerkissä 16. Method: Same as in Example 16.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta: 363 g The crude product: 363 g

Tislettä: 246 g 10 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen Distillate: 246 g 10 Product Composition After Filtration

Kalsiumia: 14,3 % paino/paino Calcium: 14.3% w / w

Rikkiä: 2,8 % paino/paino C02: 13,8 % paino/paino TBN: 406 15 VIOO: 697 x ΙΟ"6 m2/s V40: 26600 x 10'6 m2/s VI: 175 Sulfur: 2.8% w / w C02 13.8% w / w TBN 406 15 VIOO: 697 x ΙΟ '6 m 2 / s V40: 26600 x 10-6 m2 / s VI 175

Steariinihappoa: 16,3 % paino/paino • Tämä esimerkki osoittaa, että polyisobuteenia voi- 20 daan sisällyttää reaktioon. Stearic acid: 16.3% w / w • This example demonstrates that a polyisobutene force 20 be included in the reaction.

Esimerkki 18 Panos: Example 18 Charge:

Cl2-alkyylifenolia: 55, 2 g Cl 2-alkyl phenol: 55 g 2

Voiteluöljyä (SN 100): 131 g 25 Rikkiä: 23 g Lubricating oil (SN 100): 131 g Sulfur-25: 23 g

Kalsiumkloridia: 4 g Calcium chloride: 4 g

Talirasvahappoa: 89,8 g 2-etyyliheksanolia: 112 g Tallow fatty acids: 89.8 g of 2-ethyl hexanol: 112 g

Menetelmä: 30 Sama kuin esimerkissä 5, paitsi että vaiheet (f), • (9) ja (h) jätettiin suorittamatta, so. Method: 30 Same as in Example 5 except that steps (f) • (9) and (h) were omitted, i. kysymyksessä on menetelmä, jossa kalkki lisätään yhdellä kertaa. it is a process wherein the lime is added at once.

r ί r ί

II II

27 93653 27 93653

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta: 396 g The crude product: 396 g

Tislettä: 151 g Distillate: 151 g

Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen 5 Kalsiumia: 10,8 % paino/paino Product Composition After Filtration 5 Calcium: 10.8% w / w

Rikkiä: 3,1 % paino/paino C02: 11,3 % paino/paino TBN: 305 Sulfur: 3.1% w / w C02 11.3% w / w TBN 305

Vl00: 388 x 10"6 m2/s 10 V40: 20 000 x 10-6 m2/s VI: 101 karboksyylihappo: 22,7 % paino/paino Tämä esimerkki osoittaa, että voidaan saada korkean TBN-arvon omaavaa lisäainekonsentraattia käyttämällä tali-15 rasvahappoa. Vl00: 388 x 10 '6 m 2 / s V40 10 20 000 x 10-6 m2 / s VI 101 carboxylic acid: 22.7% w / w This Example demonstrates that one can get a high TBN additive concentrate using tallow 15 fatty acid.

Vertailukoe Panos: Comparative Test Stake:

Cc-alkyylifenolia: 75 g ' Voiteluöljyä (SN 100): 131 g 20 Rikkiä: 23 g Cc-alkyl phenol: 75 g of "Lubricating oil (SN 100): 131 g Sulfur-20: 23 g

Kalsiumkloridia: 4 g Calcium chloride: 4 g

Etikkahappoa: 15 g 2-etyyliheksanolia: 112 g Acetic acid: 15 g 2-Ethyl hexanol: 112 g

Menetelmä: 25 Sama kuin esimerkissä 5 (a) - (d) . Method: 25 Same as in Example 5 (a) - (d). Tämän jälkeen seos muuttui paksuksi heterogeeniseksi massaksi. Thereafter, the mixture became a thick heterogeneous mass. Hämmentäminen oli tehotonta ja seos hyytelöityi jäähdytettäessä. Stirring was ineffective and the mixture gelled on cooling.

Reaktio keskeytettiin. The reaction was discontinued.

Tämä koe osoittaa, että etikkahappoa ei voida käyt-30 tää karboksyylihappona keksinnön mukaisessa menetelmässä. This experiment demonstrates that acetic acid can not be used MPLIANCEWITH 30-carboxylic acid, the method of the invention.

Esimerkki 19 Panos: C12-alkyylifenolia: 135 g Example 19 Charge: C12 alkyl phenol: 135 g

Voiteluöljyä (SN 100): 131 g 28 93653 Lubricating oil (SN 100): 131 g 28 93 653

Kalkkia: 82 g Lime: 82 g

Rikkiä: 23 g Sulfur: 23 g

Steariinihappoa: 10 g Stearic acid: 10 g

Kalsiumkloridia: 4 g 5 Menetelmä: (a) Panos kuumennettiin 145 °C:seen/93 kPa:n (700 mmHg) paineessa ja iso-oktanolia (112 g) lisättiin, (b) seos kuumennettiin 145 °C:sta 165 °C:seen/700 mmHg:n paineessa ja etyleeniglykolia (36 g) lisättiin, 10 (c) seos pidettiin 165 °C:ssa/700 mmHg:n paineessa tunnin ajan, (d) hiilidioksidia (28 g) lisättiin 165 °C:ssa/100 kPa:n (1 baarin) paineessa, (e) liuotin otettiin talteen tislaamalla 210 °C:- 15 ssa/1,3 kPa:n (10 mmHg) paineessa, ja (f) tuote suodatettiin. Calcium chloride: 4 g of 5 Method (a) The charge was heated to 145 ° C / 93 kPa (700 mmHg) and iso-octanol (112 g) was added, (b), the mixture was heated at 145 ° C to 165 ° C / 700 mmHg and ethylene glycol (36 g) was added to 10 (c), the mixture was kept at 165 ° C / 700 mm Hg for one hour, (d) carbon dioxide (28 g) was added at 165 ° C / 100 kPa (1 bar) pressure, (e) solvent was recovered by distillation at 210 ° C - 15 C / 1.3 kPa (10 mm Hg) pressure, and (f) the product was filtered.

Tuotepainot product Weights

Raakatuotetta: 3 8 0 g ·: Tislettä: 144 g 20 Tuotteen koostumus suodatuksen jälkeen The crude product is 3 g · 8 0: Distillate: 144 g 20 Product Composition After Filtration

Kalsiumia: 10,8 % paino/paino Calcium: 10.8% w / w

Rikkiä: 3,6 % paino/paino C02 6,0 % paino/paino TBN: 301 25 V100: 216 x 101 m2/s Sulfur: 3.6% w / w C02 6.0% w / w TBN 301 V100 25 216 x 101 m2 / s

Steariinihappoa: 2,6 % paino/paino Stearic acid: 2.6% w / w

Claims (15)

29 93653 29 93653
1. Valmiiseen voiteluöljykoostumukseen sisällytettäväksi soveltuva lisäainekonsentraatti, tunnettu 5 siitä, että se käsittää (a) voiteluöljyä, (b) voiteluöljyyn liukoista Tikitettyä tai ei-ri-kitettyä kalsium-, magnesium- tai bariumhydrokarbyylife-naattia, jota on modifioitu sisällyttämällä siihen reak- 10 tion avulla enemmän kuin 2 mutta vähemmän kuin 40 paino-%, laskettuna konsentraatin painosta, joko (i) ainakin yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava R - CH - COOH (I) 1. suitable for the finished lubricating oil composition of the inclusion in the additive concentrate, characterized 5 in that it comprises (a) lubricating oil, (b) a calcium, magnesium or bariumhydrokarbyylife-carbonate lubricating oil Tikitettyä soluble or non-ester-centralized basis, which has been modified to include reactive 10 tion with more than two but less than 40% by weight, based on the weight of the concentrate, of either (i) at least one carboxylic acid having the formula R - CH - COOH (I)
15 R1 jossa R on C^y-alkyyli- tai -alkenyyliryhmä ja R1 on joko vety, CM-alkyyliryhmä tai -CH2COOH-ryhmä, tai sen anhydri-'· diä tai esteriä tai (ii) di- tai polykarboksyylihappoa, 20 joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen anhydridiä tai esteriä, jolloin konsentraatin TBN-arvo on suurempi kuin 300 ja viskositeetti 100 °C:ssa alle 1000 x 10"6 m2/s. 15 R 1 wherein R is a C ^ y-alkyl or alkenyl group and R1 is either hydrogen, a CM alkyl group or a -CH 2 COOH group or its anhydride "· anhydride or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic acid, which contains 20 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester thereof, wherein the TBN of the concentrate is greater than 300 and viscosity at 100 ° C of less than 1000 x 10 "6 m 2 / s.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lisäainekonsentraatti, tunnettu siitä, että siihen on sisälly- 25 tetty ainakin yhtä karboksyylihappoa, jolla on kaava (I). 2. An additive concentrate according to claim 1, characterized in that it has been included in 25, at least one carboxylic acid having the formula (I). jossa R on haarautumaton alkyyli- tai alkenyyliryhmä. wherein R is an unbranched alkyl or alkenyl group.
3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen lisäainekonsentraatti, tunnettu siitä, että kaavan (I) mukaisessa karboksyylihapossa R on suoraketjuinen C^^-alkyyli- 30 ryhmä ja R1 on vety. 3. An additive concentrate according to claim 2, characterized in that a carboxylic acid of formula (I), R is a linear C ^^ - alkyl group and R 1 30 is hydrogen.
• 4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen lisäaine konsentraatti, tunnettu siitä, että siihen on sisällytetty kaavan (I) mukaisten karboksyylihappojen seosta, joka on kaupallista laatua, joka sisältää joukon hap-35 poja, joihin lukeutuu sekä tyydyttyneitä että tyydyttymät-tömiä happoja. • 4. The additive according to claim 2 or 3, a concentrate, characterized in that it is incorporated into the mixture of carboxylic acids of formula (I), which is a commercial grade containing a plurality of HAP-35 acids, which include both saturated and of satisfying--toxic acids. 30 93653 30 93653
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen lisä-ainekonsentraatti, tunnettu siitä, että siihen on sisällytetty steariinihappoa. 5. any one of claims 1-4 further for concentrate, characterized in that it is incorporated stearic acid.
6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen 5 lisäainekonsentraatti, tunnettu siitä, että siihen on sisällytetty joko komponenttia (b) (i) tai kom ponenttia (b) (ii) määrä, joka on suurempi kuin 10 paino-% mutta pienempi kuin 35 paino-% laskettuna konsentraatin painosta. 6. A as claimed in claim 5 additive concentrate, characterized in that it is incorporated either component (b) (i) or com ponent (b) (ii) in an amount of greater than 10% but less than 35% by weight based on the weight of the concentrate.
7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen lisäainekonsent raatti, tunnettu siitä, että konsentraatin TBN-arvo on suurempi kuin 400. 7. claimed in claim 1 lisäainekonsent stearate, characterized in that the TBN of the concentrate is greater than 400.
8. Valmiiseen voiteluöljyyn sisällytettäväksi soveltuva lisäainekonsentraatti, tunnettu siitä, 15 että se on saatavissa saattamalla reagoimaan katalyytin läsnä ollessa kohotetussa lämpötilassa (A) joko (i) hydro-karbyylifenolia tai (ii) hydrokarbyylifenolia ja rikkiä, (B) kalsium-, magnesium- tai bariumemästä lisättynä joko '· yhtenä lisäyksenä alussa käytettäviin reagensseihin tai 20 niin, että osa lisätään alussa käytettäviin reagensseihin ja loppuosa yhdessä tai useassa osassa myöhempään tai myöhempiin reaktion vaiheisiin, (C) joko moniarvoista alkoholia, jossa on 2 - 4 hiiliatomia, di- tai tri- (C2Jl) -glykolia, alkyleeniglykolialkyylieetteriä tai polyalkyleenigly-25 kolialkyylieetteriä, (D) voiteluöljyä, (E) hiilidioksidia lisättynä komponentin (B) lisäyksen tai sen jokaisen lisäyksen jälkeen, ja (F) riittävä määrä aikaansaamaan yli 2 mutta alle 40 paino-%, laskettuna konsentraatin painosta, joko (i) kaavan (I) mukaista karboksyylihap 8. suitable for inclusion in the finished lubricating oil additive concentrate, characterized in 15 that it is obtainable by reacting in the presence of a catalyst at elevated temperature (A) either (i) hydrokarbyylifenolia or (ii) hydrokarbyylifenolia and sulfur, (B) a calcium, magnesium or bariumemästä added either '· a single addition at the beginning of the reagents or 20, so that a part added to the reactants and the remainder is used at the start in one or more of the later or subsequent reaction steps, (C) either a polyhydric alcohol having 2 to 4 carbon atoms, a di- or tri- - (C2Jl) glycols, alkyleeniglykolialkyylieetteriä or polyalkyleenigly-25 kolialkyylieetteriä (D) a lubricating oil, (E) carbon dioxide added to a sufficient amount after the addition of component (B) or each of its addition, and (F) provide more than two but less than 40% by weight , based on the weight of the concentrate, of either (i) a compound of formula (I) with carboxylic poa tai sen . acid or its. 30 happoanhydridiä tai esteriä tai (ii) di- tai polykarbok- . 30 acid anhydride or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic. syylihappoa, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen happoanhydridiä tai esteriä, jolloin komponenttien (A) (F) painosuhde on sellainen, että saadaan konsentraatti, jonka TBN-arvo on suurempi kuin 300 ja viskositeetti 100 °C:ssa 35 alle 1000 x 1Q-6 m2/s. acid, which contains 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester thereof, wherein components (A) to (F) weight ratio is such as to produce a concentrate having a TBN greater than 300 and viscosity at 100 ° C for 35 under 1000 x 1Q-6 m2 / s. 31 93653 31 93653
9. Menetelmä jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukaisen lisäainekonsentraatin valmistamiseksi, tunnettu siitä, että saatetaan reagoimaan kohotetussa lämpötilassa katalyytin läsnä ollessa (A) joko (i) hydro- 5 karbyylifenolia tai (ii) hydrokarbyylifenolia ja rikkiä, (B) kalsium-, magnesium- tai bariumemästä lisättynä joko yhtenä lisäyksenä alussa käytettäviin reagensseihin tai niin, että osa lisätään alussa käytettäviin reagensseihin ja loppuosa yhdessä tai useassa osassa myöhempään tai myö-10 hempiin reaktion vaiheisiin, (C) joko moniarvoista alkoholia, jossa on 2 - 4 hiiliatomia, di- tai tri-(C24)-glykolia, alkyleeniglykolialkyylieetteriä tai polyalkyleenigly-kolialkyylieetteriä, (D) voiteluöljyä, (E) hiilidioksidia lisättynä komponentin (B) lisäyksen tai sen jokaisen li-15 säyksen jälkeen ja (F) riittävä määrä aikaansaamaan yli 2 mutta alle 40 paino-%, laskettuna konsentraatin painosta, joko (i) karboksyylihappoa, jolla on kaava (I), tai sen ha 9. Process for the preparation of an additive concentrate according to any of claims 1-7, characterized in that is reacted at elevated temperature in the presence of a catalyst (A) either (i) hydrolysis karbyylifenolia 5, or (ii) hydrokarbyylifenolia and sulfur, (B) a calcium, magnesium, or bariumemästä added either used in a single addition at the beginning of the reagents or in the part added to the reactants and the remainder is used at the start in one or more of the subsequent or Myo-10 hempiin of the reaction steps, (C) either a polyhydric alcohol having 2 to 4 carbon atoms, a di- or tri (C 24) glycols, alkyleeniglykolialkyylieetteriä or polyalkyleenigly-kolialkyylieetteriä (D) a lubricating oil, (E) carbon dioxide added to the component (B), or after application of each Li-15 of the addition, and (F) sufficient to provide for more than two but less than 40 parts by weight -%, based on the weight of the concentrate, of either (i) a carboxylic acid having the formula (I), or a ha ppoanhydridiä tai esteriä tai (ii) di- tai polykarbok-” syylihappoa, joka sisältää 36 - 100 hiiliatomia, tai sen 20 happoanhydridiä tai esteriä, jolloin komponenttien (A) -(F) painosuhteet ovat sellaiset, että saadaan konsentraat-tia, jonka TBN-arvo on suurempi kuin 300 ja viskositeetti 100 °C:ssa alle 1000 x ΙΟ4 m2/s. ppoanhydridiä or ester thereof or (ii) a di- or polycarboxylic 'acid, which contains 36 - 100 carbon atoms, or an anhydride or ester 20, wherein the components (A) - (F) in the weight ratios are such that a concentric-thia having a TBN value greater than 300 and viscosity at 100 ° C of less than 1000 x ΙΟ4 m2 / s.
10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, 25 tunnettu siitä, että katalyytti on epäorgaaninen halogenidi. 10. The method of claim 9 according to 25 characterized in that the catalyst is an inorganic halide.
11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että epäorgaanisen halogenidikata-lyytin halogenidiosa on kloridi. 11. A method according to claim 10, characterized in that the inorganic halogenidikata-halogenidiosa catalyst is chloride.
12. Patenttivaatimuksen 10 tai 11 mukainen menetel mä, tunnettu siitä, että katalyytti on kalsium-kloridi. 12. meth according to claim 10 or 11 group, characterized in that the catalyst is calcium chloride.
13. Valmis voiteluöljykoostumus, tunnettu siitä, että se käsittää voiteluöljyä ja riittävästi jonkin 35 patenttivaatimuksen 1-7 mukaista lisäainekonsentraattia TBN-arvon saamiseksi välille 0,5 - 120. 32 93653 13. Ready lubricating oil composition characterized in that it comprises a lubricating oil and 1-7 according to any one of claims 35 between the additive concentrate sufficient to obtain a TBN of 0.5 - 120. 32 93 653
14. Patenttivaatimuksen 13 mukainen valmis voitelu-öljykoostumus, tunnettu siitä, että voiteluöljy on laivamoottoreissa käytettävää voiteluöljyä ja että läsnä on riittävästi lisäainekonsentraattia TBN-arvon saami- 5 seksi välille 9 - 100. 14. claimed in claim 13 prepared lubricating oil composition, characterized in that the lubricating oil is a lubricating oil for ship engines and in the presence of a sufficient TBN additive concentrate to obtain the order of 5 9 - 100.
15. Patenttivaatimuksen 13 mukainen valmis voite-luöljykoostumus, tunnettu siitä, että voiteluöljy on auton moottoreissa käytettävää voiteluöljyä ja että läsnä on riittävästi lisäainekonsentraattia TBN-arvon saa- 10 miseksi välille 4 - 20. • aa II 33 >'3653 15. claimed in claim 13, wherein ready-PURPOSE luöljykoostumus, characterized in that the lubricating oil is a lubricating oil used in vehicle engines and in the presence of a sufficient TBN additive concentrate obtained the order of 10 4 to 20 aa • II 33> '3653
FI883502A 1986-11-29 1988-07-25 Alkaline earth metal, their sulfurized derivatives, their preparation and their use FI93653C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB8628609 1986-11-29
GB868628609A GB8628609D0 (en) 1986-11-29 1986-11-29 Lubricating oil additives
PCT/GB1987/000847 WO1988003944A1 (en) 1986-11-29 1987-11-26 Alkaline earth metal hydrocarbyl phenates, their sulphurised derivatives, their production and use thereof
GB8700847 1987-11-26

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI883502A FI883502A (en) 1988-07-25
FI883502A0 FI883502A0 (en) 1988-07-25
FI93653B FI93653B (en) 1995-01-31
FI93653C true FI93653C (en) 1995-05-10

Family

ID=10608200

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI883502A FI93653C (en) 1986-11-29 1988-07-25 Alkaline earth metal, their sulfurized derivatives, their preparation and their use
FI883503A FI93654C (en) 1986-11-29 1988-07-25 The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI883503A FI93654C (en) 1986-11-29 1988-07-25 The sulfurized alkaline earth metal, their preparation and their use

Country Status (20)

Country Link
EP (2) EP0273588B2 (en)
JP (2) JPH0631383B2 (en)
KR (4) KR890700158A (en)
CN (2) CN1015642B (en)
AT (2) AT79395T (en)
AU (2) AU609075B2 (en)
BR (2) BR8707550A (en)
CA (2) CA1305696C (en)
DE (4) DE3781118T3 (en)
DK (2) DK419788A (en)
ES (2) ES2051751T3 (en)
FI (2) FI93653C (en)
GB (1) GB8628609D0 (en)
GR (2) GR3006075T3 (en)
IN (2) IN169547B (en)
MX (2) MX169106B (en)
NO (2) NO176147C (en)
SG (2) SG101192G (en)
WO (2) WO1988003945A1 (en)
ZA (2) ZA8708938B (en)

Families Citing this family (41)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB8628609D0 (en) * 1986-11-29 1987-01-07 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
GB8814008D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
GB8814010D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Addivites Ltd Lubricating oil additives
GB8814012D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Chemical process
GB8814013D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Chemical process
GB8814009D0 (en) * 1988-06-14 1988-07-20 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
AT106442T (en) * 1989-02-25 1994-06-15 Bp Chemicals Additives A process for preparing an additive concentrate for lubricating oils.
GB8917094D0 (en) * 1989-07-26 1989-09-13 Bp Chemicals Additives Chemical process
US5366648A (en) * 1990-02-23 1994-11-22 The Lubrizol Corporation Functional fluids useful at high temperatures
GB9213723D0 (en) * 1992-06-27 1992-08-12 Bp Chemicals Additives Process for the production of lubricating oil additives
TW277057B (en) * 1993-08-25 1996-06-01 Cosmo Sogo Kenkyusho Kk
JP2737096B2 (en) * 1993-08-25 1998-04-08 コスモ石油株式会社 Overbased sulfurized alkaline earth metal phenate of preparation
GB9318810D0 (en) * 1993-09-10 1993-10-27 Bp Chem Int Ltd Lubricating oil additives
GB9325132D0 (en) * 1993-12-08 1994-02-09 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives
US6008166A (en) * 1994-01-11 1999-12-28 Lubrizol Adibis Holdings Limited Detergent compositions
GB9400417D0 (en) * 1994-01-11 1994-03-09 Bp Chemicals Additives Lubricating oil composition
GB9400415D0 (en) * 1994-01-11 1994-03-09 Bp Chemicals Additives Detergent compositions
GB9411093D0 (en) * 1994-06-03 1994-07-27 Bp Chemicals Additives Detergent additives for lubricating oils, their preparation and use
US5529705A (en) * 1995-03-17 1996-06-25 Chevron Chemical Company Methods for preparing normal and overbased phenates
CA2183906A1 (en) * 1995-08-23 1997-02-24 Christopher S. Fridia Production of low fine sediment high tbn phenate stearate
EP0778336A1 (en) * 1995-12-08 1997-06-11 Cosmo Research Institute Petroleum additive having excellent storage stability and heat stability comprising an alkaline earth metal salt of aromatic hydroxycarboxylic acid or a sulfurized mixture thereof.
GB9611424D0 (en) * 1996-05-31 1996-08-07 Exxon Chemical Patents Inc Overbased metal-containing detergents
GB9611316D0 (en) * 1996-05-31 1996-08-07 Exxon Chemical Patents Inc Overbased metal-containing detergents
GB9611317D0 (en) * 1996-05-31 1996-08-07 Exxon Chemical Patents Inc Overbased metal-containing detergents
US5728657A (en) * 1996-08-20 1998-03-17 Chevron Chemical Company Production of low fine sediment high TBN phenate stearate
WO1998050500A1 (en) * 1997-05-07 1998-11-12 Cosmo Research Institute Lube oil composition, overbased alkaline earth metal sulfide pheneate concentrate used for preparing the same, and process for preparing the concentrate
US5942476A (en) * 1998-06-03 1999-08-24 Chevron Chemical Company Low-viscosity highly overbased phenate-carboxylate
US6348438B1 (en) 1999-06-03 2002-02-19 Chevron Oronite S.A. Production of high BN alkaline earth metal single-aromatic ring hydrocarbyl salicylate-carboxylate
EP1710294B1 (en) 2005-04-06 2013-03-06 Infineum International Limited A method of improving the stability or compatibility of a detergent
US20080153723A1 (en) 2006-12-20 2008-06-26 Chevron Oronite Company Llc Diesel cylinder lubricant oil composition
WO2011017148A1 (en) 2009-08-06 2011-02-10 The Lubrizol Corporation Asphaltene dispersant containing lubricating compositions
BR112012012893A2 (en) 2009-11-30 2017-06-20 Lubrizol Corp stabilizer mixtures containing friction modifiers.
CA2782212A1 (en) 2009-11-30 2011-06-03 The Lubrizol Corporation Methods of controlling sulfur trioxide levels in internal combustion engines
CA2782217A1 (en) 2009-11-30 2011-06-03 The Lubrizol Corporation Stabilized blends containing friction modifiers
BR112013015860A2 (en) 2010-12-21 2016-09-13 Lubrizol Corp Lubricant composition containing a detergent
WO2012109311A2 (en) 2011-02-09 2012-08-16 The Lubrizol Corporation Asphaltene dispersant containing lubricating compositions
DK2607462T3 (en) 2011-12-20 2014-03-31 Infineum Int Ltd Ship engine lubrication
US9617496B2 (en) * 2012-02-08 2017-04-11 The Lubrizol Corporation Method for preparing a sulfurized alkaline earth metal dodecylphenate
EP2674474B1 (en) * 2012-06-13 2015-09-09 Infineum International Limited Phenate detergent preparation
CA2909704A1 (en) 2013-04-17 2014-10-23 The Lubrizol Corporation 2-stroke internal combustion engine cylinder liner lubricating composition
US10415153B2 (en) 2014-04-02 2019-09-17 Franck Natali Doped rare earth nitride materials and devices comprising same

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4328111A (en) * 1978-11-20 1982-05-04 Standard Oil Company (Indiana) Modified overbased sulfonates and phenates
JPH07103390B2 (en) * 1982-05-14 1995-11-08 エクソン リサーチ アンド エンヂニアリング コムパニー The lubricating oil additives
CA1246615A (en) * 1982-05-22 1988-12-13 Charles Cane Process for the production of alkaline earth metal alkyl phenates
ZA8303532B (en) * 1982-05-22 1984-12-24 Orobis Ltd Process for the production of either an alkaline earth metal alkyl phenate or a sulphurised alkaline earth metal alkyl phenate
FR2549080B1 (en) * 1983-07-11 1986-04-04 Orogil Method of preparing detergent-dispersant additives of very high alkalinity and calcium based detergent-dispersant additives for lubricating oils obtained
GB8628609D0 (en) * 1986-11-29 1987-01-07 Bp Chemicals Additives Lubricating oil additives

Also Published As

Publication number Publication date
ES2051752T3 (en) 1994-07-01
EP0273588B2 (en) 2001-03-28
WO1988003944A1 (en) 1988-06-02
CN87108239A (en) 1988-06-15
JPH01501399A (en) 1989-05-18
KR960010991B1 (en) 1996-08-14
ZA8708939B (en) 1989-07-26
JPH01501400A (en) 1989-05-18
NO883348D0 (en) 1988-07-28
DE3781126T3 (en) 2001-08-02
SG101192G (en) 1992-12-04
KR897000159A (en) 1989-03-10
EP0271262A1 (en) 1988-06-15
NO302763B1 (en) 1998-04-20
DE3781126D1 (en) 1992-09-17
AU608792B2 (en) 1991-04-18
AU8238087A (en) 1988-06-16
BR8707550A (en) 1989-03-14
DE3781126T2 (en) 1993-03-04
ES2051751T3 (en) 1994-07-01
MX169106B (en) 1993-06-22
EP0271262B2 (en) 2002-05-29
FI883502D0 (en)
DE3781118D1 (en) 1992-09-17
AT79396T (en) 1992-08-15
FI93654B (en) 1995-01-31
NO883349L (en) 1988-09-22
EP0271262B1 (en) 1992-08-12
JPH0631384B2 (en) 1994-04-27
DK419788D0 (en) 1988-07-27
GR3006112T3 (en) 1993-06-21
DK175287B1 (en) 2004-08-09
NO883349D0 (en) 1988-07-28
WO1988003945A1 (en) 1988-06-02
FI93654C (en) 1995-05-10
CN1012074B (en) 1991-03-20
KR960010992B1 (en) 1996-08-14
FI93653B (en) 1995-01-31
GR3006075T3 (en) 1993-06-21
AU8237287A (en) 1988-06-16
KR890700158A (en) 1989-03-10
DE3781118T3 (en) 2002-08-14
BR8707551A (en) 1989-03-14
ZA8708938B (en) 1989-07-26
NO176147C (en) 1995-02-08
FI883502A0 (en) 1988-07-25
DK419888D0 (en) 1988-07-27
NO176147B (en) 1994-10-31
CA1305697C (en) 1992-07-28
DK419788A (en) 1988-07-27
EP0273588A1 (en) 1988-07-06
CN87108344A (en) 1988-06-22
MX169105B (en) 1993-06-22
IN169547B (en) 1991-11-09
DE3781118T2 (en) 1992-12-17
FI883503A (en) 1988-07-25
NO883348L (en) 1988-09-14
CN1015642B (en) 1992-02-26
FI883502A (en) 1988-07-25
AT79395T (en) 1992-08-15
EP0273588B1 (en) 1992-08-12
IN172581B (en) 1993-10-16
GB8628609D0 (en) 1987-01-07
FI883503A0 (en) 1988-07-25
DK419888A (en) 1988-07-27
FI883503D0 (en)
CA1305696C (en) 1992-07-28
SG101092G (en) 1992-12-04
AU609075B2 (en) 1991-04-26
JPH0631383B2 (en) 1994-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60108184T2 (en) Process for the preparation of fatty acid esters
EP0915944B1 (en) Use of an additive for the improvement of lubricating properties of a fuel with low sulphur content for diesel engines
DE60100550T2 (en) Oil-soluble molybdenum-containing compositions
JP3837950B2 (en) Process for producing fatty acid ester and fuel containing fatty acid ester
US4129589A (en) Over-based magnesium salts of sulphonic acids
JP2776931B2 (en) Mixtures of partial fatty acid esters and sulfurized composition of polyhydric alcohols, and their use as lubricant additives
DE2447492C2 (en)
US4178261A (en) Carboxylic acid esters and their use as a base lubricating oil
RU2161640C2 (en) Fuel composition and method of operating compression ignition engines
US4539126A (en) Borated basic metal salt and lubricating oil composition
WO2002036534A2 (en) Processes for preparing linear polyglycerols and polyglycerol esters
US3150089A (en) Highly basic magnesium containing additive agent
DE60204784T2 (en) Linear compounds containing phenol and salicylic acid units
US5916854A (en) Biodegradable lubricating base oil, lubricating oil composition containing the same and the use thereof
HUT73198A (en) Polymers functionalised by koch reaction, derivatives thereof and producing process thereof
CA2256539A1 (en) Overbased metal-containing detergents
US3150088A (en) Highly basic calcium-containing additive agent
KR20060053906A (en) Additives and lubricant formulations for improved antiwear properties
US4885104A (en) Metalworking lubricants derived from natural fats and oils
JP2002275491A (en) Lubricating oil composition
DE69530852T2 (en) A process for preparing a reaction product consisting of a neutralization step of alkylphenols and a Karboxylierungsstufe the alkylphenates produced
JPH08914B2 (en) It sulfurized lubricating oil composition
RO109556B1 (en) Lubricant oil composition
CA2141105A1 (en) Oil thickened with estolides of hydroxy-containing triglycerides
JP5409982B2 (en) Overbased detergent additive

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
TC Name/ company changed in patent

Owner name: LUBRIZOL ADIBIS HOLDINGS (UK) LIMITED

MM Patent lapsed

Owner name: LUBRIZOL ADIBIS HOLDINGS (UK) LIMITED