FI93492C - Menetelmä mittavirheiden havaitsemiseksi - Google Patents

Menetelmä mittavirheiden havaitsemiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI93492C
FI93492C FI881782A FI881782A FI93492C FI 93492 C FI93492 C FI 93492C FI 881782 A FI881782 A FI 881782A FI 881782 A FI881782 A FI 881782A FI 93492 C FI93492 C FI 93492C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
paper
sheet
measuring
watermarks
sensed
Prior art date
Application number
FI881782A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI93492B (fi
FI881782A (fi
FI881782A0 (fi
Inventor
Alexander Gausa
Original Assignee
Laser Sorter Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to DE3713279 priority Critical
Priority to DE3713279A priority patent/DE3713279C2/de
Application filed by Laser Sorter Gmbh filed Critical Laser Sorter Gmbh
Publication of FI881782A0 publication Critical patent/FI881782A0/fi
Publication of FI881782A publication Critical patent/FI881782A/fi
Publication of FI93492B publication Critical patent/FI93492B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI93492C publication Critical patent/FI93492C/fi

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
  • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
  • G07D7/20Testing patterns thereon
  • GPHYSICS
  • G01MEASURING; TESTING
  • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
  • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using infra-red, visible or ultra-violet light
  • G01N21/84Systems specially adapted for particular applications
  • G01N21/88Investigating the presence of flaws or contamination
  • G01N21/89Investigating the presence of flaws or contamination in moving material, e.g. running paper or textiles
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
  • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
  • G07D7/003Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using security elements
  • G07D7/0034Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency using security elements using watermarks
  • GPHYSICS
  • G07CHECKING-DEVICES
  • G07DHANDLING OF COINS OR VALUABLE PAPERS, e.g. TESTING, SORTING BY DENOMINATIONS, COUNTING, DISPENSING, CHANGING OR DEPOSITING
  • G07D7/00Testing specially adapted to determine the identity or genuineness of valuable papers or for segregating those which are unacceptable, e.g. banknotes that are alien to a currency
  • G07D7/16Testing the dimensions
  • G07D7/162Length or width

Description

93492

Menetelmä mittavirheiden havaitsemiseksi Förfarande för detektering av dimensionsfel Tämä keksintö koskee menetelmää vesileimoilla varustetun 5 paperin, kuten arkkipaperin, mutta kuitenkin erityisesti arvo- tai setelipaperin mittavirheiden ja/tai käyristymisen havaitsemiseksi. Se selitetään seuraavassa esimerkkinä arvopaperin tarkastusta varten, jota käytetään setelien valmistamiseksi.

10

Setelien valmistuksessa käytetään yleensä paperia, joka on varustettu vesileimoilla ja varmuuslangoilla. Valmiissa setelissä pitäisi varmuuslankojen tällöin sijaita tietyssä setelin osassa kuten myös vesileiman tai vesileimo-15 jen pitäisi sijaita tietyssä setelin osassa. Jo paperikoneessa tapahtuvan raakapaperin valmistuksen, kuten myös myöhemmin pituusleikkurilla sekä poikittaisleikkurilla tapahtuvan leikkaamisen yhteydessä voi paperi käyristyä jonkin verran epätarkan ohjauksen tai epätasaisen kos-20 teusprofiilin vaikutuksesta, so. paperiin syntyy venymiä.

Vesileimat eivät tästä syystä enää sijaitse tarkasti ennalta määrätyssä paikassaan. Jotta tässä yhteydessä olisi olemassa tarkistusmahdollisuus on tunnettua muodostaa nk. ’'tracking-line”, so. pistekatkoviiva, vesileiman muodossa 25 paperiradan reunaan ja mahdollisesti paperiradan keskelle valmistuksen yhteydessä ja tämän lisäksi voidaan paperiradan poikki muodostaa ohjausmerkkejä poikittaisleik-kuria varten.

30 Kokomuutoksien tai käyristymisvirheen havaitsemiseksi toimitaan tällä hetkellä niin, että yksittäiset arkit poikittaisleikkauksen jälkeen käsin leikkuureunastaan tai pitkittäisreunastaan sijoitetaan läpinäkyvälle, altapäin valaistulle levylle ja tarkastetaan silmämääräisesti lä-35 pivalaistuina sijaitsevatko vesileimat ja varmuuslanka ennaltamäärätyssä paikassa. Kukin yksittäinen arkki sisältää tällöin tavanomaisesti useita hyötyosia, jolloin ohjausmerkit ja "tracking-line” sijaitsevat hyötyosien 2 93492 ulkopuolella. Tähän saakka on paperireunaa tai "track-ing-line":a käytetty tarkistusreunana rataa leikattaessa pituusleikkurissa ja ohjausmerkkiä rataa leikattaessa poikittaisleikkurissa. Kumpikin merkintä on kuitenkin 5 sopimaton tarkkaa mittausta varten.

Julkaisussa AT-B-338 544 on kuvattu laite virheiden, kuten laikkujen, poimujen, sulkeumien, reikien ja vastaavien havaitsemiseksi paperirainoissa, joissa epähomogeeni-10 suudet ovat sallittuja, ja joissa on ainakin kaksi samansuuntaista ja epähomogeenisuuden suhteen identtistä osarainaa, erityisesti virheiden havaitsemiseksi paperirainoissa, jotka on tarkoitettu raha- ja paperiseteleiden valmistamiseksi ja jotka sisältävät sallittuina epähomo-15 geenisuuksina vesileimoja, varmuuslankoja ja vastaavia.

Tällöin on kuhunkin osarainaan järjestetty valosähköinen tuntolaite, jossa on yksi tai useampia valokennoja, joiden avulla osarainojen homologiset pisteet tai alueet 20 tunnustellaan. Epähomogeenisuuksien sallittujen poikkeamien kompensoimiseksi määrätystä asemasta, joita voi syntyä kutistumisen seurauksena paperikoneessa tapahtuvan kuivumisen aikana, laite on varustettu säädinlaitteella, jota ohjataan niin, että epähomogenisuuksien esiintyessä 25 tuntolaitteet saatetaan kulloinkin samaan asemaan näiden epähomogenisuuksien suhteen. Tunnusteltaessa tuotetaan vertailusignaaleja, jotka syötetään derivaattorin välityksellä differentiaalikytkimeen vertailua varten.

30 Lisäksi tapahtuvan esitunnustelun avulla määritetään molempien keskenään verrattavan merkin asemapoikkeama ja tunnustelusignaalit syötetään säätökytkimeen, joka saa aikaan varsinaisten tuntolaitteiden säädön asemapoik-keamia vastaavasti pitoasemaan. Oloaseman määrittelemi-35 seksi tunnustellaan merkkien reuna-alueet tai sellaiset merkin kohdat valitaan vertauspisteeksi, jotka erottuvat erityisen selvästi ympäristöstään.

3 93492

Virhesignaalien muodostamiseksi syötetään kulloinkin kaksi tunnustelusignaalia differentiaalivahvistimeen, joka sitten tuottaa antosignaalin, joka on kooltaan minimaali-5 sen pieni silloin kun paperi on virheetön tai kun merkit vastaavat toisiaan.

Tämän laitteen haittana on, että kuhunkin osarainaan on järjestettävä oma tuntolaite, jossa on lisäksi esitunto-10 laite, jonka on puolestaan siirrettävä kulloinkin erillisen säädinlaitteen välityksellä tuntolaite kulloinkin samaan asemaan, niin että verrattain hitaasti työskentelevä kokonaisjärjestelmä sallii vain rajoitettujen lajit-telunopeuksien käytön. Tämä on johtanut siihen, että li-15 säksi manuaalisesti suoritetuista silmämääräisistä tarkastuksista ei ole, erityisesti tämäntyyppisten paperien käyristymisen vuoksi, voitu luopua edelleenkään.

Tämän keksinnön tehtävänä on siis automatisoida tähän 20 saakka käsin suoritettu vesileimoin varustetun paperin silmämääräinen tarkastus ja siten mahdollistaa paperin tarkastaminen sekä käsittelyn aikana että myös paperikoneessa, huomattavasti nostaa tarkastusnopeutta, täsmentää tarkastustarkkuutta ja siten mahdollistaa tiukkojen tole-25 ranssien tarkka noudattaminen.

Menetelmässä vesileimoilla varustetun paperin, kuten ark-kipaperin, mutta kuitenkin erityisesti setelipaperin mittavirheiden ja/tai käyristymisen havaitsemiseksi ratkais-30 taan tämä tehtävä siten, että paperinvalmistuksen yhteydessä paperikoneen märkäpäässä ennalta muodostettujen vesileimojen lisäksi arkkialuetta kohden muodostetaan vähintään kaksi, arkkien välialueella toisiaan vastapäätä olevaa mittamerkkiä vesileimojen muodossa, jotka ovat 35 paperirainan leveyteen verrattuna pieniä, mutta suurempia kuin tunnustelevan valopilkun halkaisija ja jolloin nämä mittamerkit ovat muodoltaan teräväreunaisia ja selvästi 4 93492 erottuvia, valmis paperiraina tai arkkipaperi tunnustellaan vapaasti liikkuvalla valopisteellä, heijastunut tai läpikulkenut valo havaitaan valosähköisten muuntimien avulla ja mittamerkeistä tulevat impulssit analysoidaan 5 analogiasignaalina mittamerkkilaskimen avulla, mittamerk-kilaskimen laskemat arvot syötetään analysointilaskimeen, joka vertaa yksittäisten mittamerkkien X-Y-asentoja keskenään ja laskee näiden perusteella arkin pituuden, arkin leveyden ja arkin käyristymän.

10

Arkkialueena tämän keksinnön hengessä tarkoitetaan sitä paperiradan osaa, joka arkkipaperiksi leikkaamisen jälkeen muodostaa arkin. Normaalitapauksessa kysymyksessä on tällöin se alue, joka sijaitsee poikittaisleikkurin kah-15 den ohjausmerkin välissä.

Nämä kaksi pistemäistä mittamerkkiä, jotka on sijoitettu määrätyn välimatkan päähän toisistaan, mahdollistavat mittaamalla tämä välimatka ja vertaamalla sitä ennalta 20 määrättyyn, kiinteään arvoon, tiedon antamisen siitä onko arkki käyristynyt poikittaisvenymisen vuoksi. Vastaava pätee peräkkäisten mittamerkkien osalta mitä tulee arkki-pituuden muutokseen.

25 Kun, tunnusteltaessa viivaa pitkin, siis pyyhkäistäessä, havaitaan vain yksi mittamerkki yhdellä arkkialueella -jolloin samanaikaisesti ilman muuta on mahdollista tunnustella useampia arkkialueita aineradan koko leveydeltä -voidaan siitä vetää se johtopäätös, että arkki vast.

30 arkkialue on käyristynyt. Tämä käyristyminen voi vaihdella aineradan poikkisuunnassa, josta syystä kutakin arkkialuetta vast, arkkia varten tarvitaan yksi arviointi ja yksi arvio. Pyyhkäisyjen lukumäärä, joiden aikana havaitaan vain yksi mittamerkki arkkialueella vast, li-35 säksi myös se pyyhkäisyjen lukumäärä, jotka suoritetaan toiseen kohtaan sijoitetun mittamerkin, siis oikeastaan toisen mittamerkin havaitsemiseen asti, on käyristymisen 5 93492 suuruuden mitta, so. se voidaan tarkasti laskea siitä.

Arvioinnin kannalta on oleellista, että mittamerkit ovat teräväreunaisia ja selvästi erottuvia niin, että ne saa-5 vat aikaan terävän impulssin. Mittamerkit ovat tästä syystä tarkoituksenmukaisesti syvennyksiä neliönmuotoisella pohjapinnalla, joiden sivun pituus on 2-5 mm. Näiden neliöiden yläreuna on tällöin vähemmän kriittinen kuin se tosiasia, että neliöiden on oltava teräväreunai-10 siä ja niiden on oltava selvästi erottuvia koska arvioinnin yhteydessä lähdetään nk. reunaimpulsseista.

Terävä reuna on tarpeellinen jotta se voisi laukaista aina samassa kohdassa sijaitsevan reunaimpulssin. Yksin-15 omaan näiden terävästi rajoitettujen merkkien olemassaolon vuoksi on tarkka mittaus ja arviointi mahdollinen. Toinen merkityksellinen tekijä on kontrasti. Ilman riittävää kontrastia, joka riittävästi poikkeaa yleisestä häiriötasosta, tarkka arviointi ei ole mahdollinen. Mit-20 tamerkkien syvyys on tästä syystä keksinnön mukaan 40-80% paperin paksuudesta. Tämä on erityisen tärkeätä läpäisy-tarkastuksessa, mutta antaa kuitenkin myös käyttökelpoisia arvoja heijastustarkastuksessa.

25 Keksinnön erään sopivan rakennemuodon mukaan tunnustelu tapahtuu vapaasti liikkuvan valopisteen avulla, joka keksinnön erään edullisen rakennemuodon mukaan on halkaisijaltaan 500-1200 /um. Mitä lähempänä alempaa valopiste-halkaisijaa tällöin toimitaan, sitä suurempi on tarkkuus, 30 joka voidaan saavuttaa arvioinnin yhteydessä.

Vapaasti liikkuvan valopisteen halkaisijaa määriteltäessä on otettava huomioon, että myös paperin pilvisyys, siis kuitujakauma paperissa, tietysti tulee sisältymään arvi-35 ointiin. Hyvin pienellä valopisteellä toimittaessa ja kun kysymyksessä on hyvin pilvinen paperi, saa jo pilvisyys aikaan hyvin suuren häirintä- tai melutason koska tar- 6 93492 kastuksen kohteena on hyvin pieni ala, siis hyvin suuri ero heijastuneessa tai läpäisseessä valossa johtaa tässä tapauksessa vastaavaan poikkeamaan vast, impulssiin. Hyvin pilvisen paperin yhteydessä on tästä syystä suosi-5 teltavaa käyttää valopistekokoa, joka on enemmän yläalu-eella, esimerkiksi noin 1000 /um:n tasolla.

Keksinnön eräässä erityisen sopivassa rakennemuodossa yksittäisten alueiden tunnustelu tapahtuu eri herkkyydel-10 lä. Tämä rakennemuoto on niin merkityksellinen siitä syystä, että arvopaperia tarkastettaessa on siinä vesi-leimojen lisäksi vielä varmuuslankoja. Sekä vesileimat että varmuuslangat tuottavat tällöin impulsseja, joiden amplitudi on selvästi veliinialueen yläpuolella ja jotka 15 tällöin arvioinnin yhteydessä tulkitaan virheiksi. Käsitteellä veliinialue tarkoitetaan arvo- tai setelipaperin kohdalla sitä aluetta, jossa raakapaperissa ei ole minkäänlaisia merkkejä, epäpuhtauksia jne. Tämä alue on tietenkin myös tarkastettava koska se paperinvalmistuksessa 20 myös voi olla virheellinen. Tunnustelemalla ne alueet, joissa vesileimat, mittamerkit tai varmuuslangat sijaitsevat, pienemmällä herkkyydellä voidaan varmuuslangoista, vesileimoista ja mittamerkeistä johtuvia impulsseja pitää niin pieninä, että ne sijaitsevat sen kynnyksen alapuo-25 lella, joka aiheuttaa virhesignaalin. Virheanalysoinnin yhteydessä nämä impulssit siis tukahdutetaan. Vaihtoehtoisesti on tämän sijasta tietenkin myös mahdollista tunnustella ne alueet, joissa ei ole mittamerkkejä vast, joissa niitä ei odoteta olevan suuremmalla herkkyydellä. 30 Jotta tällöin ei oltaisi sidottuja määrättyihin alueisiin, ovat tunnusteltavan pinnan ne alueet, jotka tunnustellaan suuremmalla tai pienemmällä herkkyydellä keksinnön erään tarkoituksenmukaisen rakennemuodon mukaan valinnaisia. Mittamerkit ovat tästä syystä keksinnön erään 35 sopivan rakennemuodon mukaan sijoitetut varmuuslankojen ja ennalta määrättyjen vesileimojen ulkopuolisille alueille, siis arkkien välisille alueille.

li 7 93492

Keksintö selitetään seuraavassa lähemmin viitaten oheiseen piirustukseen, jossa: 5 Kuv. l ja 2 esittävät kaaviomaisesti ja perspektiivisesti koestuslaitteita, jolloin kuviossa 1 suoritetaan heijas-tusmittaus ja kuviossa 2 läpäisymittaus.

Kuv. 3 esittää perspektiivisesti voimakkaasti suurennet-10 tuna leikkausta setelipaperista edestä katsottuna,

Kuv. 4 esittää yhdistettyä läpäisyheijastusmittausta.

Ei-esitetyssä paperikoneessa valmistettu paperirata (3) 15 on varustettu vesileimoilla (1) ja myös vesileimojen muodossa muodostetuilla mittamerkeillä (2). Tämä paperirata (3) kelataan paperikoneessa nk. konerullille, jotka pitkittäis- ja poikittaisjaon jälkeen pituusleikkuri11a kelataan uudestaan tambuurirulliksi ja sellaisinaan joutu-20 vat setelipaperinvalmistukseen. Valmistettavan setelipa- perin laadun mukaan ne jo tässä yhteydessä jaetaan poi-kittaisleikkurilla hyötyosiksi (16), so. arkkipapereiksi, jotka tämän jälkeen sellaisina painetaan tai ennalta painetaan rotaatiopainossa ja tämän jälkeen poikittaisleik-25 kurilla leikataan hyötyosiksi (16).

Sekä päätön rata, siis paperirata (3), että myös hyöty-osat (16) sisältävät useita vesileima-alueita (13), joista ainakin yksi myöhemmin jälleen on löydettävissä val-30 miissa setelissä, kuten on myös ainakin yksi varmuuslanka (11) sijoitettu varmuuslanka-alueelle (12), joka myös on myöhemmin löydettävissä valmiissa setelissä.

Sekä varmuuslangan (11) paikalleen sijoittaminen että 35 myös vesileiman (1) muodostaminen tapahtuu paperikoneen märkäosassa, siis hetkellä, jolloin paperiradan (3) muodostuminen ei vielä ole päättynyt, so. kuitujen liikkei- _ r 93492 8 den vuoksi voi varmuuslanka (11) vielä siirtyä ja vesi-leiman (1) kirkkaus voi himmentyä. Tästä syystä on määritettävä ne toleranssialueet, jonka puitteissa sekä vesi-leiman (1) että myös varmuuslangan (11) on pysyttävä pa-5 periradalla (3). Näitä toleranssialueita kutsutaan varmuus lankaa lueeksi (12) vast, vesileima-alueeksi (13).

Koska paperin reunat (15), niinkuin ne paperikoneessa muodostuvat, aina ovat hieman epämääräiset, voidaan nii-10 tä käyttää lähtöviivana vain karkeata ohjausta varten.

Setelipaperinvalmistuksessa on tästä syystä muodostunut tavaksi muodostaa paperirataan (3) sen pitkittäissuunnassa kulkeva perusviiva, joka kuten vesileimat (1) aikaansaadaan paperirataa (3) muotoilevan paperikoneen vii-15 ran tai sen päällä kulkevan eguttöörin avulla. Tätä perusviivaa kutsutaan ’’tracking-line":ksi (14). Se voi olla sijoitettu lähelle paperiradan (3) pitkittäisreunaa, siis lähelle paperin reunaa (15) , mutta on kuitenkin myös mahdollista sijoittaa se keskemmälle paperirataa niin, että 20 se kulkee kahden hyötyosan (16) väliltä.

"Tracking-line":n (14) muodostamisen lisäksi on tämän hetken tekniikan mukaisesti muodostettu myös ohjausmerkkejä (17). "Tracking—line"·n tehtävänä on tähän saakka 25 ollut pituusleikkurien, siis niiden laitteiden ohjaaminen, jotka suorittivat konerullien vast, tambuurirullien pitkittäisjaon, ja ohjausmerkin (17) tehtävänä oli ohjata poikittaisleikkuria, joka kunkin ohjausmerkin (17) kohdalla suorittaa viillon. Jos paperi on venynyt syntyy 30 tämän vuoksi arkkeja (33), joiden arkkipituus (8) on suurempi kuin vaadittu pituus ja joita tästä syystä ei voida käyttää. Jos paperi on kutistunut, syntyy vastaavalla tavalla liian lyhyt arkki (33). Nämä ohjaukset eivät kuitenkaan riitä hyötyosan (16) tarkaksi mittaamiseksi ark-35 kipituuden (8) ja arkkileveyden (9) osalta, josta syystä yksittäiset hyötyosat (16) tähän saakka oli tarkastettava käsin pituuden, vesileimojen (1) ja varmuuslangan (11) 9 93492 osalta sekä vesileimojen (1) sijainnin osalta vesileima-alueella (13) ja varmuuslangan (11) sijainnin osalta var-muuslankaalueella (12), jolloin myös samalla paperissa mahdollisesti olevat virheet tulivat tarkastetuksi koska 5 koneellinen tai mekaaninen paperintarkastus sellaisenaan muodostettujen vesileimojen (1) ja varmuuslankojen (11) vuoksi ei ollut mahdollinen.

Teräväreunaisten mittamerkkien (2) paperirataan (3) ποιοι 0 dostamisen ansiosta saadaan aikaan perusta elektronista, automaattista tarkastusta varten.

Mittapäähän (6) sijoitetusta lasersäteinjästä (21) suunnataan lasersäde (24) peilipyörään (22), jota käytetään 15 peilipyörämoottorin (23) avulla. Pyörivän peilipyörän (22) faseteista (27) heijastunut tunnustelusäde (25) muodostaa vapaasti liikkuvan valopisteen (10) liikkeen vuoksi paperiradalle (3) tunnusteluviivan (20), joka on paperiradan (3) koko leveyden pituinen.

20

Paperiradasta (3) heijastunut valo joutuu heijastussätee-nä (26) vast, läpäisysäteenä (26'), läpivalaisumenetelmän avulla työskenneltäessä, valosähköiseen muuntimeen (4) vast. (4') ja syötetään tästä mittausjohdon (28, 28') 25 kautta mittamerkkilaskimeen (5), joka liitosjohdon (29) kautta on yhdistetty analysointi- tai arviointilaskimeen (7), johon sisältyy monitori (18).

Analysointilaskin (7) on lisäksi impulssijohdon (30) 30 kautta yhdistetty mittapäähän (6), johon liittyy ei-esi-tetty tahtisauva. Tämä tahtisauva antaa impulsseja, joiden avulla, tunnustelusäteen (25) kyseinen kulma huomioonottaen, paperiradan leveys jaetaan yhtä suuriin pieniin alueisiin, josta syystä vapaasti liikkuvan valopis-35 teen (10) kulloinkin kysymyksessä oleva sijainti paperi-radalla (3) on määritettävissä.

10 93492

Kun, kuten kuviossa 2 on esitetty, tarkastetaan yksittäisiä arkkeja (33), jotka sisältävät useita hyötyosia (16), ovat nämä sijoitetut kuljetushihnoille (34), jotka telojen (35) ohjaamina, joita käytetään sähkömoottorin (36) 5 avulla, kuljettavat arkkeja (33) kuljetushihnojen (34) väliin paperiradan (33) alapuolelle sijoitetun mittaus-pään (6') kannen (37) yli, jolloin tämä mittauspää (6') kannestaan (37) on varustettu paperiradan koko leveydeltä ulottuvalla, lasilevyllä (39) peitetyllä raolla (38).

10 Tunnustelusäde (25) läpäisee tarkastettavan paperiradan (33), kulkee raon (38) ja lasilevyn (39) läpi, tulee havaituksi valosähköisen muuntimen (4') avulla ja syötetään mittausjohdon (28') kautta mittamerkkilaskimeen (5), joka puolestaan on yhdistetty analysointilaskimeen (7). Arkki-15 en (33) sijainti kuljetushihnalla (34) voidaan saada selville vertaamalla mittamerkkien (2) X-Y-koordinaatteja niihin impulsseihin, jotka tahtianturista (31) tahtijoh-don (32) kautta joutuvat analysointilaskimeen (7).

20 Analysointilaskimeen (7) sisällytetyn monitorin (18) kautta voidaan tarkastuksen tulos tuoda nähtäväksi, so. siten, että poikkeamat arkkipituuden (8), arkkileveyden (9), vesileimojen (1) tai varmuuslangan (11) sijainnin suhteen sekä mahdollisesti olemassa oleva käyristyminen 25 tuodaan näkyville graafisesti tai taulukoiden muodossa. Vertaamalla ennalta määrättyihin valinnaisiin vakioihin, ja näihin vakioihin liittyvien toleranssialueiden avulla voidaan tehdä ero hyvien ja ei-käyttökelpoisten hyötyosien (16) välillä. Täten syntyviä signaaleja voi-30 daan käyttää poislajuteltavien arkkien (33) merkitsemiseksi vast, yksittäisten arkkien (33) poisjohtamiseksi tahtierottimen kautta.

Kuvio 3 esittää voimakkaasti suurennetussa mittakaavassa 35 leikkausta setelipaperista (19), jossa on mittamerkki (2). Tämä mittamerkki (2) on katkaistun pyramidin muotoinen syvennys, jonka pohjapinta on neliönmuotoinen ja si- 11 93492 vun pituus 2 mm ja joka on muodostettu paperirataa (3) muotoiltaessa paperikoneen märkäosassa. Kuten kuviosta selvästi voidaan todeta on paperiradan (3) tässä osassa huomattavasti vähemmän kuituja (40), joista paperirata 5 (3) kostuu, kuin muussa osassa. Kun tunnustelusäde (25) siis kohtaa mittamerkin (2) muuttuu sekä heijastuneen valon voimakkuus että myös läpäisseen valon voimakkuus. Koska mittamerkki (2) - muista vesileimoista poiketen -on muodostettu teräväreunaisen kappaleen avulla ja sen 10 syvyys on suhteellisen suuri, syntyy sillä hetkellä, kun tunnustelusäde (25) ohittaa mittamerkin reunan (41), hyvin voimakas reunaimpulssi, jota toisen mittamerkin (41') kohdalla mikrosekuntisuuruusluokkaa olevan ajanjakson jälkeen seuraa toinen, yhtä voimakas impulssi. Näitä im-15 pulsseja voidaan analysoida erittäin hyvin myös silloin kun paperi on suhteellisen paksua, jolloin tarkastus suoritetaan läpäisymenetelmän avulla, tai kun paperilla on heikosti heijastava pinta, koska reunaimpulssi, iskunta-paisen esiintymisensä vuoksi selvästi erottuu mahdolli-20 sesti epätasaisesta kuitujen (40) jakaumasta paperiradassa (3), paperin nk. pilvisyydestä, ja poikkeaa myös tavanomaisista vesileimoista (l), jotka on muodostettu se-telipaperin (19) tunnistamiseksi.

25 Ylileikkauksien välttämiseksi on mittamerkit (2) sijoitettu yksittäisten hyötyosien (16) väliselle alueelle (42), siis alueelle, joka painetun arkin (33) leikkaamisen jälkeen jää jätteeksi.

Claims (10)

12 93492
1. Menetelmä vesileimoilla (1) varustetun paperin, kuten arkkipaperin (33), erityisesti arvo- ja setelipaperin 5 mittavirheiden ja/tai käyristymisen havaitsemiseksi, tunnettu siitä, että paperinvalmistuksen yhteydessä paperikoneen märkäpäässä ennalta muodostettujen vesileimojen (l) lisäksi arkkialuetta kohden muodostetaan vähintään kaksi, arkkien välialueella (42) toisiaan vastapäätä ole-10 vaa mittamerkkiä (2) vesileimojen muodossa, jotka ovat paperirainan (3) leveyteen verrattuna pieniä, mutta suurempia kuin tunnustelevan valopilkun (10) halkaisija ja jolloin nämä mittamerkit (2) ovat muodoltaan terävä-reuna is ia ja selvästi erottuvia, valmis paperiraina (3) 15 tai arkkipaperi (33) tunnustellaan vapaasti liikkuvalla valopisteellä (10), heijastunut tai läpikulkenut valo havaitaan valosähköisten muuntimien (4,4') avulla ja mit-tamerkeistä (2) tulevat impulssit analysoidaan analo-giasignaalina mittamerkkilaskimen (5) avulla, mittamerk-20 kilaskimen (5) laskemat arvot syötetään analysointilas-kimeen (7), joka vertaa yksittäisten mittamerkkien (2) X-Y-asentoja keskenään ja laskee näiden perusteella arkin pituuden (8), arkin leveyden (9) ja arkin käyristymän.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittamerkit (2) ovat syvennyksiä, joiden poh-japinta on neliönmuotoinen ja sivun pituus 2-5 mm.
3. Jonkin patenttivaatimuksista 1-2 mukainen menetelmä, 30 tunnettu siitä, että mittamerkkien (2) syvyys on 40-80 % paperin paksuudesta.
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vapaasti liikkuvan valopisteen (10) 35 halkaisija on 500 - 1200 Mm.
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, 13 93492 tunnettu siitä, että mittamerkkien (2) reunaimpulsisit analysoidaan.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen menetelmä, 5 tunnettu siitä, että paperirainan (3) vast, arkkipaperin (33) yksittäisten alueiden tunnustelu tapahtuu erilaisilla herkkyyksillä.
7. Jonkin patenttivaatimuksen 1-6 mukainen menetelmä, 10 tunnettu siitä, että tunnusteltavan pinnan alueet, joita tunnustellaan suuremmmalla tai pienemmällä herkkyydellä, ovat valittavissa.
8. Jonkin patenttivaatimuksen 1-7 mukainen menetelmä, 15 tunnettu siitä, että mittamerkit (2) sijoitetaan varmuus- lankojen (11) ulkopuolisille alueille ja muodostettujen vesileimojen (1) ulkopuolelle.
20 Patentkrav
FI881782A 1987-04-18 1988-04-15 Menetelmä mittavirheiden havaitsemiseksi FI93492C (fi)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3713279 1987-04-18
DE3713279A DE3713279C2 (de) 1987-04-18 1987-04-18 Verfahren zum Erfassen von Dimensionsfehlern und/oder dem Verzug von Papierbahnen oder Formatpapieren

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI881782A0 FI881782A0 (fi) 1988-04-15
FI881782A FI881782A (fi) 1988-10-19
FI93492B FI93492B (fi) 1994-12-30
FI93492C true FI93492C (fi) 1995-04-10

Family

ID=6325958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI881782A FI93492C (fi) 1987-04-18 1988-04-15 Menetelmä mittavirheiden havaitsemiseksi

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4879000A (fi)
EP (1) EP0293576B1 (fi)
DE (1) DE3713279C2 (fi)
ES (1) ES2041726T3 (fi)
FI (1) FI93492C (fi)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4853868A (en) * 1987-10-23 1989-08-01 E. I. Du Pont De Nemours And Company Method for simulating layup of prepreg materials for three-dimensional molding of composite parts
DE4003659A1 (de) * 1990-02-07 1991-08-08 Kokes Michael Dipl Ing Fh Vorrichtung und verfahren zur konstanten dehnungsregelung fuer durchlaufende bahnen
DE59208542D1 (de) * 1991-10-14 1997-07-03 Mars Inc Einrichtung zum optischen Erkennen von Dokumenten
US5260582A (en) * 1992-04-20 1993-11-09 Danek Robert J Currency verification device for detecting the presence or the absence of security threads
DE4235393A1 (de) * 1992-10-21 1994-04-28 Heidelberger Druckmasch Ag Registerverstelleinrichtung an einer Bogendruckmaschine sowie Verfahren zur Registerverstellung
DE4335351C2 (de) * 1993-10-16 2003-04-30 Heidelberger Druckmasch Ag Verfahren und Vorrichtung zur Kompensation von Passerabweichungen in einer Offsetrotationsdruckmaschine
DE9414031U1 (de) * 1994-08-30 1995-02-09 Tandler Gunter Papierbahnlochrandmeßgerät (Remalinermeßgerät)
DE4432370B4 (de) * 1994-09-12 2004-07-08 Heidelberger Druckmaschinen Ag Verfahren zur Kontrolle einer mit einer Druckmaschine vereinigten Umform- oder Trennvorrichtung zum mechanischen Erzeugen von Bearbeitungslinien an einem Bedruckstoff
DE4432371B4 (de) * 1994-09-12 2004-12-09 Heidelberger Druckmaschinen Ag Verfahren zum Drucken und Weiterverarbeiten von Nutzen
DE19623183A1 (de) * 1996-06-11 1997-12-18 Keim Hans Joachim Verfahren zum Lokalisieren von Materialgleichverteilungen, Materialanhäufungen und Materialentmischungen
US5776309A (en) * 1997-01-21 1998-07-07 Badger Paper Mills, Inc. Method and apparatus for measuring and controlling the speed of papermaking fabrics
IT1292830B1 (it) 1997-03-28 1999-02-11 Gd Spa Metodo e dispositivo di controllo di oggetti di valore o di sicurezza in particolare banconote.
IT1292829B1 (it) * 1997-03-28 1999-02-11 Gd Spa Metodo e dispositivo per il controllo di banconote.
US6075882A (en) * 1997-06-18 2000-06-13 Philip Morris Incorporated System and method for optically inspecting cigarettes by detecting the lengths of cigarette sections
US5966218A (en) * 1997-07-11 1999-10-12 Philip Morris Incorporated Bobbin optical inspection system
US6020969A (en) * 1997-07-11 2000-02-01 Philip Morris Incorporated Cigarette making machine including band inspection
US6198537B1 (en) 1997-07-11 2001-03-06 Philip Morris Incorporated Optical inspection system for the manufacture of banded cigarette paper
DE19813575B4 (de) * 1998-03-27 2005-10-20 Bielomatik Leuze Gmbh & Co Kg Drall-Prüfeinrichtung für flächiges Material, wie Papier
IT1306266B1 (it) 1998-07-24 2001-06-04 Gd Spa Metodo di controllo di un oggetto stampato
IT1309271B1 (it) * 1999-05-27 2002-01-16 Gd Spa Metodo di controllo di banconote
AT412513B (de) * 2002-02-01 2005-03-25 Hueck Folien Gmbh Qualtitätskontrollsystem und authentizitätsnachweissystem für bedruckte und/oder geprägte bahnförmige materialien
GB2395959B (en) * 2002-12-05 2004-11-10 Rue De Int Ltd Method and apparatus for manufacturing a fibrous substrate incorporating an el ongate element
DE10321770A1 (de) * 2003-05-15 2004-12-02 Continental Aktiengesellschaft Method and device for checking calendered material webs
DE10361543A1 (de) * 2003-09-12 2005-04-14 Eyec Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Prüfen von Druckergebnissen
WO2005025872A1 (de) 2003-09-12 2005-03-24 Eyec Gmbh Verfahren und vorrichtung zum prüfen von druckergebnissen
JP2005100197A (ja) 2003-09-26 2005-04-14 Aruze Corp 識別センサ及び識別装置
DE102004014498A1 (de) * 2004-03-25 2005-10-13 Man Roland Druckmaschinen Ag Method and system for print quality control
DE102004019978B3 (de) * 2004-04-23 2005-08-04 Koenig & Bauer Ag Verfahren zur Beurteilung einer Qualität einer von einer Druckmaschine produzierten Drucksache
DE102004021600A1 (de) 2004-05-03 2005-12-08 Gretag-Macbeth Ag Vorrichtung zur Inline-Überwachung der Druckqualität bei Bogenoffsetdruckmaschinen
US20060090319A1 (en) * 2004-11-01 2006-05-04 Howe Major K Defect locating system for moving web
EP1661834A1 (en) * 2004-11-25 2006-05-31 Kba-Giori S.A. Marking for printed matter
DE102006037432C5 (de) * 2006-08-09 2014-08-14 Leonhard Kurz Gmbh & Co. Kg Verfahren zur Herstellung mindestens einer Fensteröffnung in einem langgestreckten Papiersubstrat, sowie Vorrichtung
CN102926280B (zh) * 2012-10-25 2014-11-05 成都印钞有限公司 一种开窗斑马线白水印防伪技术及该技术制作的防伪纸张
US9180684B2 (en) * 2013-12-18 2015-11-10 Xerox Corporation Autofocus LED print head mechanism

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3437823A (en) * 1965-08-11 1969-04-08 Industrial Nucleonics Corp Method and apparatus for detecting a given pattern in a moving web such as wire mark in paper
DE1573496A1 (de) * 1965-11-20 1970-04-16 Feldmuehle Ag Vorrichtung zur Pruefung und Sortierung von bahn- oder blattfoermigen Erzeugnissen
US3559253A (en) * 1968-11-05 1971-02-02 Cluett Peabody & Co Inc Textile web shrinking apparatus comprising means for measuring distance between index marks on the web
CH221770A (fr) * 1970-02-17 1942-06-15 Magneti Marelli Spa Installation de freins pour véhicules remorqués.
GB1357104A (en) * 1970-06-29 1974-06-19 Agfa Gevaert Apparatus for measuring dimensional deviations in travelling webs
DE2035079A1 (fi) * 1970-07-15 1972-01-20 Weser Lenze Stahlkontor
CH529398A (de) * 1971-03-23 1972-10-15 Landis & Gyr Ag Verfahren zur Verhütung erfolgreicher Fälschungen von Wertzeichen
AT338544B (de) * 1971-07-30 1977-08-25 Gao Ges Automation Org Einrichtung zum erkennen von fehlern in papierbahnen
ATA436672A (de) * 1972-05-19 1978-10-15 Gao Ges Automation Org METHOD FOR DETECTING DEFECTS IN PAPER WEB AND DEVICE FOR CARRYING OUT THE METHOD
CH568224A5 (fi) * 1973-04-19 1975-10-31 Zumbach Electronic Automatic
US3843890A (en) * 1973-07-27 1974-10-22 Du Pont Optical-electrical web inspection system
CH581359A5 (fi) * 1974-10-01 1976-10-29 Grey Lab Establishment
DE2631663C3 (fi) * 1976-07-14 1981-02-05 Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft Mbh, 8012 Ottobrunn
DE2637977A1 (de) * 1976-08-24 1978-03-02 Gao Ges Automation Org PROCEDURE FOR CHECKING PATTERNS OF MATERIAL PROVIDED WITH PERIODICALLY RECURRING PATTERNS FOR ERRORS
DE2711744C2 (fi) * 1977-03-17 1983-06-23 Windmoeller & Hoelscher, 4540 Lengerich, De
US4292672A (en) * 1979-03-19 1981-09-29 Rca Corporation Inspection system for detecting defects in regular patterns
US4265545A (en) * 1979-07-27 1981-05-05 Intec Corporation Multiple source laser scanning inspection system
US4570074A (en) * 1982-09-29 1986-02-11 Q-Val Incorporated Flying spot scanner system
DE3248782A1 (de) * 1982-12-31 1984-07-05 Feldmuehle Ag Verfahren und vorrichtung zum pruefen von oberflaechen
GB8333743D0 (en) * 1983-12-19 1984-01-25 Forman & Sons Ltd Thomas Integrity device
US4557786A (en) * 1984-05-29 1985-12-10 Xerox Corporation Label scanner assembly for labelling machines

Also Published As

Publication number Publication date
US4879000A (en) 1989-11-07
FI881782D0 (fi)
EP0293576A3 (en) 1990-03-21
FI93492B (fi) 1994-12-30
DE3713279A1 (de) 1988-11-03
ES2041726T3 (es) 1993-12-01
EP0293576A2 (de) 1988-12-07
FI881782A0 (fi) 1988-04-15
FI881782A (fi) 1988-10-19
EP0293576B1 (de) 1993-06-09
DE3713279C2 (de) 1994-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI127396B (fi) Ilmaisin liikkuvan rainan monitoroimiseksi ja menetelmä liikkuvan rainan mittaamiseksi
EP0769139B1 (en) Method and apparatus for measuring and controlling the surface characteristics of sheet materials such as paper
EP0233970B1 (de) Schnittholz-Prüfvorrichtung
US3693025A (en) Apparatus and method for eliminating interference errors in dual-beam infrared reflection measurements on a diffusely reflecting surface by geometrical elimination of interference-producing specularly-reflected radiation components
US5355083A (en) Non-contact sensor and method using inductance and laser distance measurements for measuring the thickness of a layer of material overlaying a substrate
EP0464958B1 (en) System and process for continuous determination of paper strength
EP1012795B1 (en) Methods of measuring currency limpness
EP0206675B1 (en) Monitoring sheet length
US3930582A (en) System for testing paper money and the like
EP0178132B1 (en) Method and apparatus for currency validation
EP0917649B1 (en) Apparatus and method for detecting surface defects
US6323954B1 (en) Process and device for the detection or determination of the position of edges
DE3116253C2 (fi)
JP4236030B2 (ja) 紙幣の光学的特性を検知する装置
EP0486713B1 (de) Dickenmessgerät
US7382910B2 (en) Method of analysing a stack of flat objects
RU2295722C2 (ru) Способ и устройство для контроля или проверки тонкого материала
US4879471A (en) Rapid-scanning infrared sensor
US8041107B2 (en) OVD (optical variable device) inspection method and inspection apparatus
ES2208869T3 (es) Validacion de documentos de seguridad.
CA1196984A (en) Apparatus for detecting tape on sheets
US4019066A (en) Measuring the surface roughness of a moving sheet material
US7149633B2 (en) Displacement method of knot sizing
US7294234B2 (en) Process and device for monitoring the condition of a belt
US5252836A (en) Reflective grain defect scanning

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed

Owner name: LASOR LASER SORTER GMBH