FI93281C - Storage case - Google Patents

Storage case Download PDF

Info

Publication number
FI93281C
FI93281C FI930686A FI930686A FI93281C FI 93281 C FI93281 C FI 93281C FI 930686 A FI930686 A FI 930686A FI 930686 A FI930686 A FI 930686A FI 93281 C FI93281 C FI 93281C
Authority
FI
Grant status
Grant
Patent type
Application number
FI930686A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI930686A (en )
FI93281B (en )
FI930686A0 (en )
Inventor
Jarmo Kontkanen
Reijo Erkkilae
Original Assignee
Jarmo Kontkanen
Reijo Erkkilae
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B33/00Constructional parts, details or accessories not provided for in the preceding groups
  • G11B33/02Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon
  • G11B33/04Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers
  • G11B33/0405Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers for storing discs
  • G11B33/0433Multiple disc containers
  • GPHYSICS
  • G11INFORMATION STORAGE
  • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
  • G11B33/00Constructional parts, details or accessories not provided for in the preceding groups
  • G11B33/02Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon
  • G11B33/04Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers
  • G11B33/0405Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers for storing discs
  • G11B33/0494Cabinets; Cases; Stands; Disposition of apparatus therein or thereon modified to store record carriers for storing discs packages made by folding

Description

93281 93281

SÄILYTYSKOTELO STORAGE BOX

Keksintö kohdistuu tietokoneiden yhteydessä käytettävien tallenne levykke iden säilytyskoteloon, jossa kotelon rakenteella ohjataan käyttäjää vuorotellen käyttämään esim. työlevykettä ja sitä vastaavaa varmuuskopiolevykettä. The invention relates to music use with computers levykke of the storage case with the structure of the housing is controlled by the user alternately using e.g. working discs and the corresponding backup discs. Vuorottaisella käytöllä varmuuskopio seuraa sisällöltään työlevykettä pysyen tallennuksien johdosta ajantasalla olevana työlevykkeen kopiona . Alternating the use of backup available content while remaining working discs with recordings for the working discs as an up to date copy.

Ennestään tunnetaan levykkeiden säilytyskoteloita ja -telineitä, joihin levykkeet sijoitetaan yleensä vierekkäin ja mikä tahansa levyke on erillisesti poistettavissa kotelosta tai telineestä. In prior art floppy disk storage boxes and racks, which disks are usually placed side by side and any one of a floppy disk is separately removed from the box or rack. Varmuuskopiolevykkeet ovat muiden levykkeiden joukossa eikä niitä tällöin tule pidetyksi riittävästi ajantasalla. Backup discs are, among others, floppy disks and are thus not adequately kept up to date. Lisäksi varsinaiset työlevykkeet ovat suuressa käytössä ja niiden vaurioriski kasvaa, kun taas varmuuskopiole-vykkeitä käytetään vain silloin tällöin, on sitten kysymys ohjelman sisältävästä varmuuskopiolevykkeestä tai tiedontallennuksia sisältävästä. In addition, the actual working discs are much in use and the risk of damage increases, whereas varmuuskopiole-vykkeitä is used only occasionally, it is then a question containing the backup discs containing the program or data recording.

Keksinnön mukainen säilytyskotelo tuo ratkaisevan parannuksen tähän epäkohtaan ja keksinnölle on tunnusmerkillistä se, mitä on esitetty oheisissa patenttivaatimuksissa. A storage box according to the invention brings a decisive improvement to this drawback, and the invention is characterized by what is disclosed in the appended claims.

Uuden säilytyskote1 on etuna on, että ottamalla ns. New säilytyskote1 has the advantage that by taking the so-called. varmuusko-piolevyke mukaan jokapäiväiseen käyttöön, saadaan ensinnäkin levyke pysymään ajantasalla, kun tallennukset tehdään automaattisesti tai tallennuksina ainakin muuttuneista tiedois-toista vuorollaan työlevykkeelle ja varmuuuskopiolevykkeelle. varmuusko-piolevyke by everyday use, comes firstly from the floppy disk to stay up to date when recordings are made automatically, or at least changed recording the data sheet containing the working-second turn and varmuuuskopiolevykkeelle. Kun molempia levykkeitä käytetään vuorotellen, ovat ne yhtä suuressa käytössä ja kestävät luotettavina hyvin pitkään ja lähes kaksinkertaisen täytön verrattuna siihen, että on työ-levyke ja sen varmuuskopio, joka vain lepää varastoituna. When both disks are used alternately, are they equal in use and will last a very long time reliable and almost double compared to filling that is working floppy disk and its backup copy, which is just resting in storage. Keksinnön mukaisella varmuuskopion käytöllä menetetään pahimmassa tapauksessa vain edellisen version ja uusimman version välissä tehty työ. according to the invention, the use of backup is lost in the worst case, only the work done between the previous version and the latest version. Keksinnön mukaisen säilytyskotelon avulla varmistetaan mainittujen levykkeiden vuorottainen käyttö. storage case according to the invention ensures the use of said alternating floppy disks.

2 93281 2 93281

Seuraavassa keksintöä selitetään lähemmin viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossa In the following, the invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawing, in which

Kuvio 1 esittää levykkeiden säilytyskoteloa edestä nähtynä. Figure 1 shows a floppy disk as seen from the front of the storage case. Kuvio 2 esittää erästä-t&ista koteloa vinosti nähtynä. Figure 2 shows a t & oblique view of the housing.

Kuvio 3 esittää kotelosarjaa sivusta katsottuna. Figure 3 shows a side view of the housing series.

Kuvio 4 esittää suurennosta leikattuna kuvion 2 kotelon alaosasta. Figure 4 shows a sectional enlarged view of the lower part of the housing of Figure 2.

Kuviossa 1 on kovasta pahvista tai myös muovista tehty pitkänomainen kotelo 1, jossa on tilaa kahdelle levykkeelle 2. Levykkeet sijoitetaan koteloon vasemmalta, jolloin levyke 2 voidaan koloa 3 käyttäen työntää kuviossa katkoviivoin esitettyyn asemaan. Figure 1 is a cardboard or hard plastic material of the elongated housing 1, which has room for two floppy diskettes placed in the housing 2. The left of the disk 2 can be pushed on the notch 3 shown in dashed lines in FIG position. Jos kotelossa 1 on ennestään levyke kuten kuvio osoittaa levyke 2', siirtyy levyke 2' kotelon oikeaan laitaan. If the housing 1 is already such as a floppy disk figure shows the disk 2 'moves to the disk 2' at the right side of the housing. Kotelon oikeassa laidassa on myös kolo 4, josta voidaan tarttua levykkeeseen 2' sen poistamiseksi kotelosta. the right-hand side of the housing there is also a recess 4, which can be engaged by a flexible disk 2 'to remove it from the housing. Katkoviivoilla on siis esitetty levyke 2' poistoasemassa. Thus, the dashed lines shown in the floppy 2 'removal station.

Kun koteloa 1 käytetään vain yhden levykkeen ja sen varmuuskopion säilytykseen, tulere kumpikin levyke vuorotellen kotelosta aina jälkimmäisen työntämänä käyttöön, eikä tarvitse miettiä, kummanka levykkeen valitsisi. When the housing 1 is used only for a single disk and storing a backup copy of the disk tulere each case alternately always pushed by the latter, and will never have to think about Kummanki choose the floppy disk. Kotelon ulkopinnassa on osoitetarra 9. Kotelon 1 sisäpinta on edullista vuorata tai sen materiaali olla suurikitkaista, jolloin levykkeet eivät liukuisi itsestään kotelossa. The outer surface has a label 9. The housing 1, the inner surface is preferably lined with a material or have a high-friction, wherein the disks are self-sliding housing. Osasuurennoksessa esitetään kotelon vasemmassa päässä oleva joustava kieleke 12, joka estää levykkeen siirtymisen taaksepäin kotelossa. The partial enlargement shows the distance the flexible tongue 12, which prevents the backward displacement of the floppy disk housing the left of the housing. Kieleke 12 palautuu jousivaikutuksensa johdosta kuvion mukaiseen esto-asentoon kun levyke 2 on työnnetty perille kuviossa 1 katkoviivoin esitettyyn sijoitusasemaan 2. The tab 12 is returned to the spring effect due to inhibition of FIG position when the disk 2 is inserted into the destination in Figure 1 by broken lines shown in the 2 position.

Kuviossa 2 on toinen suoritusmuoto kotelosta 5, joka tällä rakenteella on edullisesti tehty muovista. Figure 2 is a second embodiment of the housing 5, that this structure is preferably made of plastic. Kotelossa 5 ovat levykkeet vierekkäin ja sijoitus- ja poistoaukkoina ovat kotelon yläpinnassa aukot 6'7 Kotelo on kahta levykettä varten ja kotelon toinen kylki on varustettu ohjainkiskoilla 7 sekä toinen kylki ohjainkiskoihin sovitettavilla vastaosilla 8, jolloin koteloita voidaan kytkeä vierekkäin useita säilytys-kotelosarjaksi. The housing 5 of disks side by side, and the investment and exhaust ports of the top surface of the housing openings 6'7 case is for two floppy disk and the second side of the housing is provided with guide rails 7 and the second side guide rails to be arranged at the counter elements 8, wherein the housings can be connected side by side a plurality of storage enclosure series.

3 93281 3 93281

Kuviossa 3 on esitetty yhteenliitettyjä koteloita 5. Kahdessa koteloista 5 on levykkeet 2 poistoasemassa, jolloin ne ovat hieman nousseet ylös aukosta 6 ja niihin voidaan tarttua. In Figure 3, the interconnected housings is shown in Figure 5. The two housings 5 ​​have disks 2 in the removal station so that they are slightly risen from the opening 6 and can be grasped. Kun levykkeet 2 ovat sijoityöasemassa mainituissa koteloissa, ovat ne painetut aukosta 6 koteloon sisälle. When disks 2 are sijoityöasemassa said housings, they are printed from the opening 6 into the housing.

Kuviossa 4 on osaleikkaus kotelon 5 alaosasta. Figure 4 is a sectional view of the housing 5 of the lower part. Levyke 2 on sijoitusasemassa, jolloin se on painettu alas koteloon 5. Samalla levyke 2 on painanut keinuvivun 11 avulla levykettä 2' niin, että se on noussut ylöspäin poistoasemaan. The disk 2 is a layout position, wherein it is pressed in the case 5. At the same time the disk 2 is pressed by means of a rocker arm 11 floppy disk 2 ', so that it is increased up to the removal position. Levyke 2' on tällöin poistovuorossa ja siihen voidaan tarttua ja nostaa pois kotelosta. The disk 2 'is then shifts the outlet and can be gripped and lifted out of the housing. Kotelossa on väliseinä 10, joka ohjaa levykkeitä kotelossa. The housing has a dividing wall 10, which controls the disks in a housing. Myös tähän kotelorakenteeseen voidaan lisätä kitkapintoja hidastamaan levykkeiden liikettä tai keinuvivun 11 liike voidaan tehdä kitkalliseksi, jotta levykkeiden siirtoliike ei tapahdu liian kevyellä painalluksella tai esim. koteloa kuljetettaessa tai sen kaatuessa. Also in this case the structure can be added to the friction surfaces of the disks slow motion or movement of the rocker 11 can be made nonslip, so that disks transfer business does not happen too light pressure or eg. Housing or transporting it to roll over.

Myös muita levykkeiden virheliikkeitä estäviä mekanismeja voidaan käyttää ja levykkeet voivat kotelon 5 tapaisessa kotelossa myös olla järjestetty tekemään sivuliikettä, jolloin ne sijoitetaan aina samasta aukosta 6 ja ne tulevat ulos aina viereisestä aukosta 6 ja tekevät kotelossa sivuliikkeen jälkimmäisen levykkeen työntäessä edellistä. Also, other anti floppy error movements of the mechanisms can be used and disks in the manner of a housing 5 may also be arranged in the casing to the branch in which they are always placed in the same slot 6 and always come out from an adjacent opening 6 and make a housing of a branch of the latter pushes the previous floppy disk.

Keksintö ei ole rajoittunut oheisiin suoritusesimerkkeihin vaan monet muunnokset ovat mahdollisia oheisten patenttivaatimusten määrittämän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa. The invention is not limited to the enclosed embodiments but many variations are possible within the scope of the appended claims defined by the invention.

Näin ollen levykkeitä voi olla yhdessä kotelossa kahden sijasta useampiakin kun ainakin yksi levyke on vain poistumassa kotelosta kun koteloon sijoitetaan uutta levykettä. Thus, floppy disks can be in a single housing instead of two more of the at least one floppy disk is just about to leave the housing when the housing is placed in a new disk.

Claims (8)

  93281 93281
 1. 1. Tietokonelevykkeiden säilytyskotelo kahta tai useampaa levykettä (2) varten, joista ainakin yksi levyke (2') on tarkoitettu säilyttämään taltioitua tietoa jonkun toisen levyk-en (2) varmuuskopiona tunnettu siitä, että säilytyskote-loon on muodostettu yksi tai useampi levykkeen poistoasema ja ainakin yksi levykkeen sijoitusasema, jolloin koteloon viimeksi sijoitetun levykkeen ollessa sijoitusasemassa on ainakin yksi aiemmin sijoitettu levyke poistettavissa mainitusta poistoase-masta. 1. In a computer disk storage box for two or more of a floppy disk (2), at least one floppy disk (2 ') is intended to preserve the recorded data of another levyk-en (2) a backup characterized in that the säilytyskote-cavity is provided with one or more of the floppy disk eject position and at least one position of the floppy disk drive in the housing wherein the last position of the floppy disk drive has at least one removable floppy disk placed in the previously mentioned poistoase-of view.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen säilytyskotelo tunnettu siitä, että levykkeen asettaminen kotelon sijoitusasemaan aiheuttaa koteloon aiemmin sijoitetun levykkeen siirtymisen poistoasemaan. 2. A storage box according to claim 1, characterized in that the setting position of the floppy disk drive housing causes the previously disposed in the housing of the floppy disk drive transition to the outlet.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen säilytyskotelo tunnettu siitä, että säilytyskotelo käsittää estolaitteita (12) estämään levykkeen (2) siirtymisen vasten hyväksyttyä levykkeen liikesuuntaa kotelossa. 3. A storage box according to claim 1 or 2, characterized in that the storage box comprises blocking devices (12) to prevent a disc (2) against the displacement direction of movement adopted in the diskette housing.
 4. 4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1-3 mukainen säily-lytyskotelo tunnettu siitä, että kotelo käsittää levykkeiden liikkumista vaimentavia tai hidastavia kontaktipintoja. 4. A preservation-lytyskotelo according to the preceding claims 1-3 characterized in that the housing comprises a floppy movement of absorbing or slow down the contact surfaces.
 5. 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1-4 mukainen säilytyskotelo tunnettu siitä, että sijoitettava levyke ja poistettava levyke ovat suoraan tai välikappaleen (11) avulla kontaktissa toisiinsa ja sijoitettavan levykkeen liike siirtää poistettavan levykkeen poistoasemaan. 5. A storage box according to previous claims 1-4, characterized in that the disk be placed in and removed from the disk directly or via a spacer (11) placed in contact with each other and the floppy diskette to transfer motion to remove the removal position.
 6. 6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1-5 mukainen säilytyskotelo tunnettu siitän että levykkeen ollessa kotelon poistoasemassa on levykkeestä ainakin osa vapaasti näkyvissä levykkeeseen tarttumiseksi. 6. A storage box according to the preceding claims 1-5, characterized in that the floppy disk Siitan of the removal station is a diskette housing at least a portion freely exposed for gripping the diskette. 93281 93281
 7. 7. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1-6 mukainen säily-tyskotelo tunnettu siitä, että kotelossa on estojärjestely, jolla estetään viimeksi sijoitetun levykkeen poisto ensimmäisenä. 7. A preservation-tyskotelo according to the foregoing claims 1-6 characterized in that the housing has a blocking mechanism to prevent removal of the floppy disk placed in the last first.
 8. 8. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1-7 mukainen säily-tyskotelo tunnettu siitä, että kotelon ulkopuolelle on muodostettu kiinnittimiä (7,8) koteloiden liittämiseksi vierekkäin toisiinsa kotelosarjaksi. 8. A preservation-tyskotelo 1-7 according to the preceding claim, characterized in that it is formed on the outside of the housing fasteners (7,8) for connecting the housings to each other side by side in the housing series.
FI930686A 1993-02-17 1993-02-17 Storage case FI93281C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI930686A FI93281C (en) 1993-02-17 1993-02-17 Storage case
FI930686 1993-02-17

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI930686A FI93281C (en) 1993-02-17 1993-02-17 Storage case
PCT/FI1994/000064 WO1994019805A1 (en) 1993-02-17 1994-02-16 Safe container

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI930686A0 true FI930686A0 (en) 1993-02-17
FI930686A true FI930686A (en) 1994-08-18
FI93281B true FI93281B (en) 1994-11-30
FI93281C true FI93281C (en) 1995-03-10

Family

ID=8537398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI930686A FI93281C (en) 1993-02-17 1993-02-17 Storage case

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI93281C (en)
WO (1) WO1994019805A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5662217A (en) * 1996-02-23 1997-09-02 Durr; Nicole Compact disc sleeve package
DE102016011213A1 (en) 2016-09-16 2018-03-22 Manfred Sigmann Packaging for goods collection function

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4867311A (en) * 1988-11-21 1989-09-19 Metcalf Darrell J Computer diskette dispenser and storage device
DE3921674C1 (en) * 1989-07-01 1990-10-31 Ralston Energy Systems Deutschland Gmbh, 4006 Erkrath, De

Also Published As

Publication number Publication date Type
WO1994019805A1 (en) 1994-09-01 application
FI930686A (en) 1994-08-18 application
FI93281B (en) 1994-11-30 application
FI930686A0 (en) 1993-02-17 application
FI930686D0 (en) grant

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4762225A (en) Compact disc guard and carrying system
US4869364A (en) Container for thin objects
USD424117S (en) Storage box
US5392906A (en) Expandable storage container system
US6182825B1 (en) Holder for a planar data storage medium
US5267647A (en) Storage container for mini-disk cartridges
US4993552A (en) Packaging device
US5392913A (en) Storage holder device
US5188228A (en) Compact disk holder
US5685423A (en) Mixed media storage tray
US4406369A (en) Tape cassette holder
EP0420350A1 (en) Package for at least one disc provided with a central centre hole
US4289235A (en) Magnetic cassette storage case
US5806672A (en) Booklet-type case for compact disk record
US4479577A (en) Pivotal filing container for magnetic disks
US6443306B1 (en) Storage case for multiple removable memory cards
US5542531A (en) Holder for compact disc having carrier part
US5620271A (en) Three ring binder page for holding compact discs
US5513749A (en) Storage case for multiple compact discs
US4696401A (en) Cushioning packaging media
US4905217A (en) Enclosure for optical disk or the like
US5713683A (en) Three ring binder page for holding compact discs
US4253567A (en) Cassette container
US4231473A (en) Dual purpose insert for tape cartridges and cassettes
US4225038A (en) Magnetic disk storage case

Legal Events

Date Code Title Description
BB Publication of examined application
MM Patent lapsed