FI91696C - Method for making a justification decision digital communication system at the node - Google Patents

Method for making a justification decision digital communication system at the node Download PDF

Info

Publication number
FI91696C
FI91696C FI922992A FI922992A FI91696C FI 91696 C FI91696 C FI 91696C FI 922992 A FI922992 A FI 922992A FI 922992 A FI922992 A FI 922992A FI 91696 C FI91696 C FI 91696C
Authority
FI
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
frame
bits
buffer memory
method
node
Prior art date
Application number
FI922992A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI91696B (en )
FI922992A0 (en )
FI922992A (en )
Inventor
Harri Lahti
Erkki Leskelae
Original Assignee
Nokia Telecommunications Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
  • H04J3/00Time-division multiplex systems
  • H04J3/02Details
  • H04J3/06Synchronising arrangements
  • H04J3/07Synchronising arrangements using pulse stuffing for systems with different or fluctuating information rates or bit rates
  • H04J3/073Bit stuffing, e.g. PDH

Description

91696 91696

MenetelmS tasausp&éttiksen aikaansaamiseksi digitaalisen tietoliikennejarjestelman solmupisteessa & Éttiksen brake Original technique is to provide a digital communications system node

KeksinnOn kohteena on oheisen patenttivaatimuksen 1 5 johdanto-osan mukainen menetelma tasauspaatOksen aikaansaamiseksi digitaalisen tietoliikennejarjestelman solmupisteessa. in the invention is a method according to claim 1 5 of the preamble of the appended claim to provide a digital communications system tasauspaatOksen node.

Digitaalisen siirtoverkon solmupisteissa haaroite-taan osa siirtokapasiteetista kyseiselle asemalle loppu-10 osan jatkaessa seuraavalle siirtotielle. The digital transmission node point is branched, in the part of the transmission capacity of the drive-end portion 10 continues to the next transmission path. Nykyiselia tek-niikalla toteutettuna siirtokehyksen kanavat puretaan solmupisteessa haaroittuvan kapasiteetin tasolle ja haaroitus seka lapikytkenta toteutetaan tyypillisesti kaapeloimalla halutut kanavat rinnakkaismuodossa siirtolaitteelta toi-15 selle. At present, tek technique implemented in the frame transmission channels is discharged to the level of branching and branching node capacity Joint lapikytkenta typically carried out cabling desired channels in parallel transfer device 15 brought selle. Kaikille kanaville on siis solmupisteessa jokai-sessa siirtolaitteessa oma liitantansa, joka on tyypillisesti G.703-standardin mukainen. All channels are thus the node Sessa everyone leaving the transfer device's own interface, which typically according to the G.703 standard. Nain toteutettuna solmupisteissa on paljon liitantdja ja kaapelointia, mika tekee tailaisesta ratkaisusta kalliin. Nain implemented in a node in a lot of liitantdja and wiring, which makes the administration of such an expensive solution. Tama ongelma on 20 valtetty FI-patenttihakemuksessa 904833 esitetylia tois-tinasemalla, jossa haaroittumattomia kanavia ei pureta rinnakkaismuotoisiksi, vaan ne viedaan sarjamuotoisena siirtolaitteelta toiselle toistinvayiaa pitkin. This problem is 20, avoided FI Patent Application 904 833, described reproducing-coating station where unbranched channels are not unloaded into parallel, but brought to a serial mode transmission device to another, along toistinvayiaa. Viimemai-nittu toistinasema onkin esilia olevan keksinnOn eras 25 edullinen kayttttkohde, joskin keksintoa voidaan kayttaa myOs edelia kuvatussa toistinasemassa, jossa seka haaroitus etta lapikytkenta tehdaan rinnakkaismuodossa, samoin kuin missa tahansa muussa solmupisteessa, jossa suorite-taan tasauksia puskuroimalla dataa puskurimuistiin. Viimemai-nittu repeater station is esilia invention in a preferred kayttttkohde 25, although the invention is also described edelia repeater station, wherein the mixed branching would lapikytkenta is carried out in parallel, as well as any other node, wherein the performance-alignments buffering the data in the buffer memory.

30 Toistinaseman toistava siirtolaite lukkiutuu siir- totielta tulevaan kehykseen ja purkaa kanavat joustaviin puskurimuisteihin, joita on yhta monta kuin siirtokehyk-sessa on kanavia. 30 repeater station replicating the transfer device is locked totielta future transmission frame and decode the channels elastic buffer memories, which is the same as in siirtokehyk-Sessa has channels. Joustavista puskurimuisteista dataa lue-taan lahetyspuolen kehyslaskurin tahdissa, ja se multi-35 pleksataan uudeksi siirtokehykseksi. Vista flexible buffer memories data read-in lahetyspuolen frame counter at pace, and multi-multiplexed into a new 35 transmission frames.

2 91696 2 91696

Koska siirtotielta tulevassa kehyksessa on varsi-naisen datan lisaksi mybs muita bitteja (ns. kehysbitte-ja), esim. kehyslukitussignaalin ja huoltopuhelinsignaalin bitit, ei joustaviin puskurimuisteihin kirjoiteta tai 5 niista lueta tasaisella nopeudella, vaan datan kirjoituk-sessa tai luvussa on aikarasterissa tarkasteltuna eri pi-tuisia "aukkoja", jotka aiheutuvat naista kehysbiteista. Since the transmission path in a frame in addition to the-actual data mybs other bits (the so-called. Kehysbitte-by), e.g. the frame alignment signal and service telephone signal bits, no elastic buffer memories to write or five of them included at a constant rate, but the data kirjoituk-layer or section is the time base of view, different pi-quality "gaps" caused by a woman kehysbiteista.

Puskurimuistiin tulevan ja sielta lahtevan bitti-virran kanavien nopeusero sovitetaan toisiinsa ns. The buffer memory, the speed of incoming and those retrieved from the bit stream coordinated with one another so-called channels. tasauk-10 sella. tasauk public-10. Tasausmenetelma voi olla joko positiivinen tai ne-gatiivinen. Tasausmenetelma can be either positive or ne, adversely. (Tdssa selostuksessa on kaytetty esimerkkinS positiivista tasausta, ellei erikseen toisin mainita.) Jos lukunopeus puskurimuistista on suurempi kuin tulevan kana-van nopeus, lisataan lahtevåån signaaliin ylimaaraisia, 15 informaatiota sisaitamattOmia bitteja, ns. (Tdssa description uses esimerkkinS positive justification, unless otherwise specifically indicated.) If the reading speed of the buffer memory is larger than the finish chicken van speed, add lahtevåån signal by an additional 15 sisaitamattOmia information bits, so-called. tasausbitteja, tamdn eron poistamiseksi (positiivinen tasaus). tasausbitteja, tamdn to eliminate the difference (positive justification). Jos lukunopeus puskurimuistista on pienempi kuin tulevan kanavan nopeus (kirjoitusnopeus puskurimuistiin), kaytetaan nor-maalisti tyhjan tasausbitin paikalla databittia (negatii-20 vinen tasaus). If the reading speed of the buffer memory is smaller than the incoming channel rate (rate of writing into the buffer memory), nor-mally used for compensating the empty bit location of the data bits (20 negatii-tive equalization). Tasaus suoritetaan yleensa kerran kehyk-sessa, ja tasauksen kayttiS ilmoitetaan tasauksen osoitus-biteilia. Alignment is performed usually once kehyk assay, and the alignment kayttiS indicated alignment indication-biteilia. Jatkossa kaytetaan esimerkkina positiivista tasausta. In the future, is used as an example of positive justification.

Nykyisin yleisesti kaytettavissa laitteissa maari-25 tetaan tasauksen tarve puskurimuistin tayttiiasteen perus-• teella vertaamalla tayttbastetta kiinteaan tasauspaatbsra- jaan. At present, a commonly used devices Maari-25 VED need for alignment of the buffer memory tayttiiasteen cut • basis by comparing the tayttbastetta tasauspaatbsra- to the solid support. Molempien bittivirtojen ollessa edelia kuvatulla tavalla aukollisia aiheuttaa kiintea tasauspaatbsraja pus-kurin tayttttasteeseen kuitenkin suuria yhtakkisia heilah-30 teluja, jotka nakyvat ajastuksen varinana purettaessa bit-tivirta kanaviksi. Both bit streams in the manner described edelia apertured to produce a solid tasauspaatbsraja pus-discipline tayttttasteeseen However, the sudden large heilah-30 loss variations that appear on the timing jitter extracting a bit-bit stream channels. Ongelmaa voidaan lieventåå suoritta-malla puskurimuistista luku tai sinne kirjoitus aukotto-malla signaalilla, mutta taildin joudutaan bittivirran kehysbiteista aiheutuvat aukot poistamaan lukemalla pusku-35 rimuistista vaihelukitulla oskillaattorilla muodostetulla 3 91696 kellolla, jota ohjataan vaiheilmaisimella, joka vertaa puskurimuistin luku- ja kirjoituslaskurien vaihetta. The problem can be lieventåå for carrying out the buffer memory to read or there write-impervious, by the signal, but taildin has to be gaps resulting from the bit stream kehysbiteista remove reading the butt-35 memory in the phase-locked oscillator formed of three 91 696 a clock, which is controlled by the phase detector, which compares the buffer memory read and kirjoituslaskurien step.

Esilia olevan keksinnOn tarkoituksena onkin saada aikaan menetelma, jossa ajastuksen vSrinån aiheuttamat 5 ongelmat saadaan mlnlmoitua, valkka el kaytetakaan edelia kuvattuja vaihelukittuja silmukoita. Esilia of the invention is to provide a method wherein the timing vSrinån problems to be caused by five mlnlmoitua, valkka el kaytetakaan edelia described phase-locked loops. Tama saavutetaan keksinnOn mukaisella menetelmaiia, jolle on tunnusomaista se, mita kuvataan ohelsen patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkki-osassa. This is achieved according to the invention menetelmaiia, which is characterized by what is disclosed in the characterizing part of one ohelsen claims.

10 KeksinnOn mukalsena perusajatuksena on tehda ta- sauspaatOs puskurIn tayttOasteen perusteella kuten ennen-kin, mutta muuttaa niita arvoja, joita verrataan keskenaan tasauspaatOsvertailussa (tasauspaatOsrajaa tai tayttOasteen arvoa) siten, etta puskurimuistin keskimaarainen vai-15 hevara (eli tayttOaste) saadaan pysymaan mahdollisimman vakiona. 10 Inventions mukalsena basic idea is to make the TA sauspaatOs on the basis of the buffer occupancy as before, also, but to change the values ​​which are compared with each other justification decision in comparison (the justification decision limit or the value of the degree of filling) in such a way that the buffer memory medium or 15 hevara (i.e., degree of filling) is obtained by standing up as standard. Nain tasauspaatOksia saadaan syntymaan mahdollisimman tasaisesti, jolloin tasauksesta johtuva varina on niin suurella taajuudella, etta se suodattuu pois kanavaa purettaessa joustavan puskurin silmukkasuodattimen ansios-20 ta. Nain tasauspaatOksia give birth to as evenly as possible, due to spillage of equalization is such a high frequency that it is filtered out of the channel discharging the loop filter ansiosa elastic buffer 20 to.

Seuraavassa keksintOå selitetaan tarkemmin viitaten oheisten piirustusten mukaisiin esimerkkeihin, joissa kuvio 1 esittaa erasta digitaalisen siirtoverkon toistinasemaa, jossa voidaan kayttaa keksinnOn mukaista 25 menetelmaa, kuvio 2 esittaa keksinnOn ensimmaisen suoritusmuo-don mukaista ratkaisua kuvion 1 mukaisessa toistinasemas-sa, kuvio 3 esittaa erasta toistinaseman siirtolait-30 teessa kaytettavaa kehysrakennetta, kuvio 4 esittaa joustavan puskurimuistin vaihekayt-taytymista, kun kaytetaan tunnettua kiinteaa tasauspaatOsrajaa lahetys- ja vastaanottosuunnan kehysten ollessa samassa vaiheessa, 35 4 91696 kuvio 5 esittaa joustavan puskurimuistin vaihekayt-taytymista, kun kaytetaan tunnettua kiinteaa tasauspaa-tOsrajaa lahetys- ja vastaanottosuunnan kehysten ollessa keskenaan eri vaiheessa, 5 kuvio 6 esittaa tasauspaatOsrajojen maaraamista seka joustavan puskurimuistin vaihekayttaytymista keksin-ηΰη mukaisella dynaamisella tasauspaatOsrajalla lahetys-ja vastaanottosuunnan kehyste The following their invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings, in which Figure 1 shows a digital transmission repeater, which can be used at 25 in the method according to the invention, Figure 2 shows the solution of the invention A first EMBODIMENTS-don compound according to Figure 1 toistinasemas-sa, Figure 3 shows a repeater station transfer laws -30 for use in medicine frame structure, Figure 4 shows a flexible buffer vaihekayt-behave, when used in known fixed justification decision limit of the transmission and reception direction frames of the same stage 35 4 91 696 Figure 5 shows a flexible buffer vaihekayt-behave, when used in known fixed justification decision limit of the transmitting and the direction of reception of the frames with each other in different stages, Figure 5 shows a six justification decision limits dictated by both the elastic buffer memory vaihekayttaytymista biscuit-ηΰη of the dynamic justification decision on the border broadcasting and receiving direction framer n ollessa samassa vaiheessa, kuvio 7 esittaa joustavan puskurimuistin vaihekayt-10 taytymista keksinnOn mukaisella dynaamisella tasauspaatds-rajalla lahetys- ja vastaanottosuunnan kehysten ollessa keskenaan eri vaiheessa, ja kuvio 8 esittaa keksinnOn toisen suoritusmuodon mu-kaista ratkaisua kuvion 1 mukaisessa toistinasemassa. being the same stage, Figure 7 shows a resilient buffer memory vaihekayt-10 behave according to the invention by dynamic tasauspaatds-border of the transmission and reception direction frames being mutually different stage, and Figure 8 shows a second embodiment of the invention, the mu-band solution to the repeater station shown in Figure 1.

15 Kuviossa 1 on esitetty digitaalisen tietoliikenne- jarjestelman solmupisteena toimiva toistinasema, jolla kaytetaan keksinnOn mukaista menetelmaa. 15 shows one digital communications repeater node functioning system, which uses the method of the invention. Toistinasemalla on kahden siirtotien, tassa tapauksessa radioteiden A ja B, vaiissa siirtolaitteet 11 ja 12, jotka ovat tåsså ta-20 pauksessa radiolinkkeja, joiden antenneja on merkitty vii-temerkeilia 11a ja 12a. The repeater station is a two-link, in this case, the radio roads A and B, vaiissa transfer devices 11 and 12, which are tåsså to-20 case a radio link with antennas are marked VII-temerkeilia 11a and 12a. Siirtoteilta A ja B tulee tois-tinasemalle esim. TDMA- (Time Division Multiple Access) aikamultipleksattuja kanavia, joista haaroittuvat kanavat C puretaan datasiirtokehyksistS&n demultipleksoimalla ne 25 haaroittuvien kanavien hierarkiatasolle. Transmission paths A and B of the station the recurrence, e.g., TDMA (Time Division Multiple Access), time-multiplexed channels, which channels branched C unloaded datasiirtokehyksistS & demultiplexing of the 25 channels of branch hierarchy level. Haaroittuvat kanavat C johdotetaan sen jSlkeen esim. tavanomaisen G.703-liitannfln kautta tiedonsiirtoverkon sen haaran siirto-laitteelle (ei esitetty), johon mainitut kanavat on tar-koitettu. branched channels C are wired to jSlkeen e.g. via a conventional G.703-liitannfln the communication network of the branch transfer device (not shown) to which said channels have a tar-stirred.

30 Haaroittumattomat kanavat eli suoraan siirtotielta .. A siirtotielle B (tai painvastoin) siirtyvat kanavat vie- daan siirtolaitteelta 11 (tai vastaavasti siirtolaitteelta 12) sarjamuotoisena siirtolaitteelle 12 (tai vastaavasti siirtolaitteelle 11) toistinvayiaa 13 pitkin. 30 Unbranched channels, a direct transmission path .. A transmission path B (or vice versa) for mobile channels is introduced into the transfer device 11 (or the transfer apparatus 12) in serial form to the transfer device 12 (or in the transfer device 11) along the toistinvayiaa 13.

II II

5 91696 TSta digitaalisen siirtoverkon solmupisteena toimi-vaa toistinasemaa on kuvattu edelia mainitussa FI-patent-tihakemuksessa 904833, johon viitataan tarkemman kuvauksen suhteen. 5 91 696 TSTA digital transmission node working VAA repeater edelia described in said FI patent application an-904 833, to which reference is made for a more detailed description.

5 Kuviossa 2 on esitetty keksinnOn mukaisen menetel- man ensimmaisen suoritusmuodon toteutusta kuvion 1 mukai-sella toistinasemalla, jossa siirtokehys viedaan toistin-vayiaa 13 pitkin sellaisenaan sarjamuotoisena siirtolait-teelta 11 siirtolaitteelle 12. Tassa esityksessa tarkas-10 tellaan vain siirtosuuntaa vasemmalta oikealle; 5 Figure 2 shows the implementation of the method of the first invention of the embodiment 1 in accordance with-the public repeater pattern, wherein the transmission frame is taken repeater vayiaa 13 along in a serial mode transmission device-ment which lays 11 to the transfer device 12. In this presentation, consider 10 the description only direction of transmission from left to right; toinen siirtosuunta on toiminnaltaan samanlainen. the second transmission direction is similar in operation. Siirtolaitteen 12 sisaanmenossa oleva, kanaville yhteinen kehysohjainyk-sikkd 18 lukkiutuu sisaantulevaan kehykseen, poistaa ta-sauksen ja purkaa kehyksen kanavat kanavakohtaisten pusku-15 riyksikttiden 17 joustaviin puskurimuisteihin 20. Pusku-riyksikOita on siis yhta monta kuin siirtoyhteydelia on kanavia. The transfer device 12 as an input, shared channels kehysohjainyk-sikkd sisaantulevaan 18 locks the frame, remove the used-frame-rolling and towards the channels of the channel-blow-15 riyksikttiden elastic buffer memories 17, 20. Header-thrust is therefore to the number of channels is siirtoyhteydelia. Siirtotielta A tulevilta kanavilta ei vaadita synkronisuutta, vaan ne voivat olla plesiokronisia. A future bearer channels synchronicity is not required, but may be plesiochronous. Jokai-nen puskuriyksikkO kasittaa, paitsi joustavan puskurimuis-20 tin 20, myds siihen liittyvSn kirjoituslaskurin 19, joka ohjaa puskurimuistiin kirjoitusta ja lukulaskurin 22, joka ohjaa puskurimuistista lukua. Jokai-of puskuriyksikkO comprises, besides the flexible puskurimuis-20 tin 20, myds liittyvSn the write counter 19 which controls the buffer memory, the writing and reading of the counter 22, which controls the buffer memory number. Aina, kun tietyn kanavan bitti on vuorossa kehyksessS, kirjoitetaan bitti téman kanavan puskuriyksikOn joustavaan puskurimuistiin 20 kir-25 joituslaskurin 19 osoittamaan paikkaan ja annetaan kirjoituslaskurin askeltaa yhden askeleen eteenpain. Whenever a particular channel bit shift kehyksessS is written into a bit elastic buffer memory Teman channel puskuriyksikOn 19 to 20 show KIR 25 joituslaskurin place and allow the write counter increments one step forward. Vastaa-vasti lahetyspuolen kehyslaskurin 26 tahdissa luetaan da-taa joustavasta puskurimuistista 20 lukulaskurin 22 osoit-tamasta paikasta. Reply accordingly lahetyspuolen frame counter 26 is read pace da-TAA elastic buffer memory 22 tamasta ADDRESS-20 from the read counter. Aina, kun puskurimuistista luetaan bit-30 ti, valitaan multiplekserilia 21 kyseisen kanavan luku-ja kirjoituslaskurien lukemat summaimelle 23, joka laskee kirjoituslaskurin ja lukulaskurin erotuksen E eli vaiheva-ran kyseisellS hetkelia. Each time when the buffer memory 30 are read bit-acetate, multiplekserilia 21 of the selected channel number and kirjoituslaskurien readings to the adder 23, which calculates the write counter and the read counter a difference between the E-RAN vaiheva kyseisellS instantaneous. Tata vaihevaraa E verrataan kom-paraattorilla 24 ennalta maårattyyn tasauspaatdsrajaan L, 35 joka saadaan tasauspaatdsrajamuistilta 25. Vertailun tulos 6 91696 syOtetaan kehys- ja settilaskurille 26, joka ohjaa kehys-multiplekseria 27 vertailun perusteella. Tata phase margin E is compared to com-comparator to a predetermined maårattyyn tasauspaatdsrajaan 24 L, 35 obtained tasauspaatdsrajamuistilta 25 6 91 696 comparison result is supplied to the frame and settilaskurille 26, which controls the frame multiplexer 27 on the basis of the comparison. Jos vaihevara E on esim. pienempi kuin tasauspåatOsraja, tehdaan tasaus-paatOs eli kyseisen kanavan seuraavan tasausbitin kohdal-5 la puskurimuistista 20 ei lueta bittia kehysmultiplekse-rille 27, jolloin vaihevara kasvaa yhdelia bitilia (posi-tiivinen tasaus). If the phase margin E is e.g. less than tasauspåatOsraja, balancing decision is carried out, with the next bit of the channel equalization kohdal-5 la from the buffer memory 20 does not include bits kehysmultiplekse-Rille 27, wherein the phase margin increases yhdelia Bitil (posi-tive equalization). TasauspaatOksia ei vaittamatta tehda joka kerta puskurimuistista luettaessa. TasauspaatOksia not claiming to do every time the buffer memory reading. Kirjoitus- ja lukul askur it pyGrahtavat ympari tultuaan joustavan puskuri-10 muistin loppuun. Writing and lukul Askur it pyGrahtavat after coming around the end of the elastic buffer memory 10. Kehyslaskurien 19 ja 26 kehysten ei tar-vitse olla samoja, vaan kapasiteetti voi vaihtua toistin-asemalla. Frames in the frame counter is not tar vitse 19 and 26 be the same, but the capacity may change the repeater station. Siirtotielle B lahteva kehys kootaan kehysmulti-plekserissa 27, jonka sisaanmenoihin luetaan dataa kanava-kohtaisista puskurimuisteista 20. Transmission path B is assembled in outgoing frame multi-frame of the multiplexer 27, the input of which data is read from the channel-specific buffer memories 20.

15 Kuvioon 2 palataan viela jaijempana kuvion 6 seli- tyksen jaikeen. 15 Figure 2 Returning to Figure 6, hereinbelow jaikeen of explanation.

Kuviossa 3 on esitetty eraan siirtokehyksen raken-ne. Figure 3 is a plan view of a construction of the transmission frame, they are. Esimerkissa on kyseessa 2*2 Mbit/s- kapasiteetin omaa-vassa siirtolaitteessa (radiolinkissa) kaytetty kehys. Examples of the case of 2 * 2 Mbit / s capacity of its own Vassa-transfer device (the radio links) used in frame.

20 Esimerkki vastaa periaatteessa muuten kaytannbn tilannet-ta, mutta yksinkertaisuuden ja selvyyden vuoksi kehyksen pituutta on lyhennetty. Example 20 otherwise corresponds in principle to kaytannbn-heated state of, but for simplicity and clarity, the frame length is shortened. Koko kehys on jaettu N kappalee-seen ns. The entire frame is divided into n pieces, the so-called. setteja, jotka on esitetty kuviossa allekkain. sets, shown in Fig one above the other.

Tassa tapauksessa N=8, ja setit on numeroitu nollasta 25 seitsemaan. In this case, N = 8, and the sets are numbered from zero to 25 for seven. Setin jarjestysnumero on esitetty kuvion 3 vasemmassa sarakkeessa. Kit for order is shown in the left column of Figure 3. Kanavien dataa on merkitty nume-roilla (1 tai 2) ja kehysbitteja viitemerkilia K. Kanavien data tulee perakkain siten, etta ykkbselia merkitty data kuuluu ensimmaiseen 2 Mbit/s- jarjestelmaan (ensimmainen 30 kanava) ja kakkosella merkitty data toiseen 2 Mbit/s- jarjestelmaan (toinen kanava). Channel data is indicated by numeric columns, numerals (1 or 2) and kehysbitteja viitemerkilia K channels of data will be successively so that ykkbselia indicated by the data belongs to the first 2 Mbit / s systems (first duct 30) and the second the tagged data in the second 2 Mbit / s The system (the second channel). Jokaisessa setissa on yhtå monta databittia, mutta setin alussa olevien kehysbittien K maara vaihtelee nollasta kahdeksaan. Each set is yhtää number of data bits but at the beginning of a set of frame bits in K amount varies from zero to eight.

Kuviossa 4 on esitetty joustavan puskurimuistin 35 vaihevara eli tayttttaste yhden kehyksen ajalta tunnetussa Figure 4 shows the elastic buffer memory 35, or the phase margin tayttttaste by one frame in the prior

II II

7 91696 tapauksessa, jossa seka puskurimuistiin kirjoitus etta sielta luku tapahtuu aukollisella kellolla ja tasauspaa-tOsraja on kiintea 5 bittia. 7 91 696 in the case where a mixed buffer memory write response from there reading is apertured clock and a brake Original-tOsraja is in a fixed 5 bits. Kuviot 4 - 7 on piirretty kayttaen esimerkkina kuvion 3 kehysta, ja ne patevat kum-5 malle tahansa kehyksen kahdesta kanavasta. Figures 4 to 7 are plotted using the example of Figure 3 frames, and are applicable Kum-5 Malle any two channels of the frame. Vaaka-akselilla on esitetty aikaa siten, etta yksi asteikkovaii vastaa yhta settia. The horizontal axis represents time so that one corresponding to one asteikkovaii set. Kuvion 3 mukaisen kehyksen settien jarjestys-numerot on merkitty vaaka-akselille. frame according to Figure 3 sets, see Sequence numbers are plotted on the horizontal axis. Pystyakselilla esite-taan vaihevaraa E siten, etta yksi asteikkovaii vastaa 10 yhta bittia. Vertical-axis represents the phase margin E so that one asteikkovaii 10 corresponds to one bit. Ylempi kayra WR vastaa tassa tapauksessa puskurimuistiin tapahtuvaa kirjoitusta, ja alempi kayra RD sielta tapahtuvaa lukua. The upper curve WR corresponds in this case, the writing into the buffer memory, and the lower curve RD reading out from there. Kayrien vaiiin jaava alue, jota on merkitty nuolilla F on puskurin vaihevara kullakin het-kelia. Vaiiin curves java area, which is indicated by the arrows F is the phase margin of the buffer at each het Kelia.

15 Kuviossa 4 lahdetaan liikkeelle kohdasta, jossa lahetys- ja vastaanottosuunnan kehykset ovat samassa vai-heessa ja puskurin vaihevara E on 5 bittia. 15 Figure 4 lahdetaan moving the point where the transmitting and receiving direction are in the same frame or bumper-phase and the phase margin E is 5 bits. Koska kehykset ovat samassa vaiheessa, osuvat aukot luvussa ja kirjoituk-sessa aina samoihin kohtiin ja vaihevara sailyy koko ajan 20 viitena bittina. Since the frames are in phase, and relevant openings in Chapter kirjoituk-Sessa always at the same positions and the phase margin is maintained throughout the period of five 20 bit. Kuviosta 3 ja 4 havaitaan, kuinka vaihe muuttuu aina kehysbittien kohdalla. Figure 3 and 4 are detected, how the phase changes each of bits into the frame. Esim. setissa nolla tulee kanavaa kohti kolme kehysbittia, ja setissa kolme nelja kehysbittia (kuvio 3), jolloin tapahtuu vastaavan suuruinen muutos vaiheessa (kuvio 4). Ex. The set will be zero per channel kehysbittia three, three and four of the SET kehysbittia (Figure 3), wherein the amount of the corresponding change in phase (Figure 4) takes place.

25 Lahetys- ja vastaanottopuolen kehyslaskurit toimi- vat eri kelloilla, eika naiden kellojen tarvitse olla toi-siinsa nahden synkroniset. 25 the transmitting and receiving side frame counters function as different clocks, instead of the bells need to be to one another with respect to synchronous. Tasta johtuen lahetys- ja vastaanottosuunnan kehykset liukuvat toisiinsa nahden. Because of this the transmission and reception direction frames slide relative to each other. Ku-vioon 5 on piirretty tilanne, jossa on edelleen kiintea 30 tasauspaatOsraja 5 bittia, mutta kehykset ovat liukuneet hieman toisiinsa nahden. Ku vioon 5 is drawn in the situation with a further solid 30 justification decision limit is 5 bits, but the frames have slid slightly with respect to each other. Koska tasauspaatOsraja on 5 bit-tia, pitaa tasausjarjestelma huolen siita, ettei vaihevara paase pienemmaksi kuin viisi bittia. Since the justification decision limit is 5 bits, keeping tasausjarjestelma concerns that the phase margin Get access to less than five bits. Kuvasta 5 havaitaan, etta puskurin keskimaarainen vaihevara on kasvanut huomat-35 tavasti, ja myOs tasauksia tulee useita kertoja perakkain. Figure 5 shows that the buffer average phase margin is increased considerably-ably 35, and also the alignments will be several times in a row.

• 8 91696 • 8 91696

Kehysten liukuessa toisiinsa nahden hitaasti vaihtelee puskurin keskimSåråinen vaihevara huomattavasti, eika ta-sauspaatOksia synny tasaisesti, vaan vaiilia tasataan useita kertoja perakkain ja vålilia taas tasauksia syntyy 5 harvoin. Frame sliding relative to each other slowly varying keskimSåråinen the phase margin of the buffer significantly, and not to sauspaatOksia-generated uniformly, but vaiilia equal to several times in a row and electoral law again alignments generated 5 infrequently.

Kuviossa 6 on esitetty vastaava tilanne keksinnOn mukaisella dynaamisella tasauspååtOsrajalla toteutettuna. Figure 6 shows the situation corresponding to the invention according to a dynamic tasauspååtOsrajalla implemented is shown. KeksinnOn ensimmaisen suoritusmuodon mukaisesti tasauspaa-tOsrajaa muutetaan siirtotielle lahetettavan kehyksen vai-10 heen mukaan seuraamalla, mika kehyksen setti on kulloinkin lahetysvuorossa. in accordance with the invention in a first embodiment of the brake Original-modified tOsrajaa transmitted to the transmission frame or the 10-step according to the following methods, which set of the frame in each case lahetysvuorossa. Kuviossa 6 on esimerkkina tilanne, jossa setin nolla tasauspaatOsraja on 5 bittia, setin yksi tasauspaatOsraja 4 bittia, setin kaksi tasauspaatOsraja kol-me bittia, setin kolme tasauspaatOsraja kuusi bittia, se-15 tin nelja tasauspaatOsraja viisi bittia, setin viisi ta-sauspaatOsraja nelja bittia, setin kuusi tasauspaatOsraja nelja bittia, ja setin seitseman tasauspaatOsraja kolme bittia. Figure 6 is an example of a situation in which a set of zero justification decision limit is 5 bits, the set of one justification decision limit four bits, a set of two justification decision limit three bits, a set of three justification decision limit six bits of the 15 tin four of the justification decision limit five bits, a set of five justification decision limit four bits , a set of six balancing the pathos of the border four bits, and a set of seven equalization pathos limit three bits. Esimerkissa esitetyt tasauspaatOsrajat on saatu siten, etta puskurimuistista tapahtuvaa lukua esittavan 20 vaihekayran RD paatepisteiden kautta piirretylta suoralta 60 mitattuun vaihevaraan on lisatty kiintea 2 bitin lisa-vara ja saatu tulos on pyOristetty ylbspain. In the example shown the justification decision limits have been obtained in such a way that the plotted measured by reading out from the buffer memory 20 vaihekayran RD Performing the end point 60 from direct phase margin is added to a solid two-bit additional resource and the result is rounded to the ylbspain. Siten esim. setin nolla kohdalta mitattuun vaihevaraan x=2,5 bittia on lisåtty 2 bittia ja lopputulos 4,5 bittia on pyOristetty 5 25 bitiksi. Thus, e.g. the measured set to zero and split phase margin x = 2.5 bits lisåtty 2 bits and the result bits 4,5 is rounded off May 25 bits. Vastaavasti saadaan esim. setille kolme vaiheva-raksi (3,5 + 2) bittia eli pyOristettyna 6 bittia. Accordingly, for example, is obtained. Setille three-vaiheva grommet (3.5 + 2) bits of 6 bits or rounded.

Kuviossa 2 esitetyssa laiterakenteessa toimii ke-hys- ja settilaskurin 26 settilukema osoitteena tasauspaa-tOsmuistille 25, jonka osoitteessa 0 on siten tassa esi-30 merkkitapauksessa tasauspaatbsraja L=5, osoitteessa 1 ta-sauspaatttsraja L=4, osoitteessa 2 tasauspaatOsraja L=3, • ♦ jne, ja osoitteessa 7 tasauspaatOsraja L=3. Figure 2 shows the device structure of the operating kb, hysteresis, and set the counter 26 set the reading address brake Original-tOsmuistille 25 having address 0 is thus in this example, 30 character case tasauspaatbsraja L = 5, at one O-sauspaatttsraja L = 4, at two justification decision limit L = 3; • ♦ etc., and at 7 the justification decision limit L = 3.

TasauspaatOsrajat L voidaan maarittaa mille tahansa siirtokehykselle vastaavasti. Alignment decision limits L can be determined for any transmission frame, respectively. Koska kehysbittien paikat 35 kehyksessa tiedetaan, saadaan siita maaritettya vastaavan li 9 91696 lukulaskurin vaihekayttaytyminen eli kåyra RD, josta ta-sauspaatOsrajat voidaan maarittaa vastaavasti. Because the frame with frame 35 bits to science, the corresponding li thus determine the number of counter 9 91 696 vaihekayttaytyminen a kåyra RD, in which the O-sauspaatOsrajat can be determined accordingly.

Kuviossa 7 on esitetty kuviota 6 muuten vastaava tilanne, mutta nyt lahetys- ja vastaanottokehykset liuku-5 vat toisiinsa nahden. Figure June 7 is otherwise similar to the situation shown in Figure, but now transmit and receive the frames sliding with respect to 5 adjoin each other. Dynaaminen tasauspaatOsraja pitaa tassåkin tapauksessa huolen siita, etta keskimaarainen vaihevara pysyy vakiona, jolloin tasauspaatOksia syntyy tasaisesti. The dynamic justification decision tassåkin border shall concern the case that the average phase margin remains constant so tasauspaatOksia generated evenly.

Vaikka keksintttå on edelia selostettu viitaten 10 ohelsten piirustusten mukalslin esimerkkeihin, on selvaa, ettei keksintd ole rajoittunut siihen, vaan sita voidaan muunnella monin tavoin edelia ja oheisissa patenttivaati-muksissa esitetyn keksinnOllisen ajatuksen puitteissa. Although keksintttå edelia is described with reference to the drawings ohelsten 10 mukalslin examples, it is clear that keksintd is not restricted thereto but it can be modified in many ways edelia and scope of the inventive idea presented in the accompanying Patent-called claims. Vaikka esim. edelia keksintda sovelletaan puskurimuistista 15 tapahtuvan luvun yhteydessa, on se yhta hyvin sovelletta-vissa myOs muistiin kirjoitukseen tai molempiin. Although e.g. edelia keksintda applied to the buffer memory 15 in connection with reading to take place, it is equally well applicable Other variations: the memory-writing, or both.

Claims (2)

  91696 91696
 1. 1. Menetelmå tasauspSStOksen alkaansaamlseksl di-gitaalisen tietoliikennejSrjestelman solmupisteesså, jos- 5 sa menetelmSssa dataa talletetaan ainakin yhteen puskuri-muistiin (20), jonka tSyttOastetta valvotaan ja jonka tSyttiSasteen (E) perusteella pa&teta&n tasausten suorit-tamisesta vertaamalla (24) tåyttOastetta tasauspSStOsra-jaan (L), tun nettu siitå, ettå tasauspåStdsrajaa 10 (L) muutetaan siirrettSvSn signaalin kehyksen valheen mu- kaan. 1. solmupisteesså The method of tasauspSStOksen alkaansaamlseksl di-originator of a digital tietoliikennejSrjestelman, To some 5 sa technique in data storing at least one buffer memory (20) having a tSyttOastetta monitored and on the basis tSyttiSasteen (E) pa & TETA &'s compensatory Processor tamisesta comparing (24) tåyttOastetta tasauspSStOsra-carrier (L), c h nettu be interline, and working tasauspåStdsrajaa 10 (L) is changed according to the signal frame siirrettSvSn lie all.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmå, tunnettu siitå, ettå tasauspååtOsrajaa (L) muutetaan solmupisteestå låhtevån kehyksen vaiheen mukaan. 2. A method as claimed in claim 1, further characterized in tasauspååtOsrajaa and working (L) is converted solmupisteestå låhtevån stage of the frame. 15 91 696 15 91 696
FI922992A 1992-06-26 1992-06-26 Method for making a justification decision digital communication system at the node FI91696C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI922992 1992-06-26
FI922992A FI91696C (en) 1992-06-26 1992-06-26 Method for making a justification decision digital communication system at the node

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI922992A FI91696C (en) 1992-06-26 1992-06-26 Method for making a justification decision digital communication system at the node
PCT/FI1993/000270 WO1994000935A1 (en) 1992-06-26 1993-06-23 Methods of making a justification decision in a node of a digital telecommunication system

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI922992A0 true FI922992A0 (en) 1992-06-26
FI922992A true FI922992A (en) 1993-12-27
FI91696B true FI91696B (en) 1994-04-15
FI91696C true FI91696C (en) 1994-07-25

Family

ID=8535534

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI922992A FI91696C (en) 1992-06-26 1992-06-26 Method for making a justification decision digital communication system at the node

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI91696C (en)
WO (1) WO1994000935A1 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3398593B2 (en) * 1998-03-18 2003-04-21 富士通株式会社 Payload relative position change request apparatus and the transmission apparatus including the same
US6308228B1 (en) * 1998-11-23 2001-10-23 Duke University System and method of adaptive message pipelining

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1262173A (en) * 1986-05-29 1989-10-03 James Angus Mceachern Synchronization of asynchronous data signals
US4791652A (en) * 1987-06-04 1988-12-13 Northern Telecom Limited Synchronization of asynchronous data signals
US4928275A (en) * 1989-05-26 1990-05-22 Northern Telecom Limited Synchronization of asynchronous data signals

Also Published As

Publication number Publication date Type
FI922992D0 (en) grant
FI91696B (en) 1994-04-15 application
FI922992A0 (en) 1992-06-26 application
WO1994000935A1 (en) 1994-01-06 application
FI922992A (en) 1993-12-27 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7467335B2 (en) Method and apparatus for synchronizing data channels using an alternating parity deskew channel
US6151336A (en) Time division multiplexing expansion subsystem
US6768745B1 (en) Flexible SONET access and transmission system
US6205158B1 (en) Network architectures with transparent transport capabilities
US6956847B2 (en) Multi-rate, multi-protocol, multi-port line interface for a multiservice switching platform
US6684350B1 (en) Repetitive pattern testing circuit for AC-coupled systems
US5854794A (en) Digital transmission framing system
US7130276B2 (en) Hybrid time division multiplexing and data transport
US4415984A (en) Synchronous clock regenerator for binary serial data signals
US6466591B1 (en) Method and apparatus for processing of multiple protocols within data and control channels in data transmission signals
US6738392B1 (en) Method and apparatus of framing high-speed signals
US4667324A (en) Network multiplex structure
US4797589A (en) Dynamically reconfigurable time-space-time digital switch and network
US5282195A (en) DSO cross-connect for floating virtual tributaries
US5365510A (en) Communications system with a single protection loop
US6288656B1 (en) Receive deserializer for regenerating parallel data serially transmitted over multiple channels
EP0439926A2 (en) Improved base station for mobile radio telecommunications systems
US6765916B1 (en) Method and apparatus for processing of multiple protocols within data transmission signals
US7269130B2 (en) Redundant add/drop multiplexor
US5237318A (en) Dynamic switching arrangement for error masking in a system for doubling the digital channel
US6331989B1 (en) Multiplex transmission method and system
US4649536A (en) Flexible multiplex system for time division multiplex
US5546403A (en) Bidirectional line switch ring network
US6754174B1 (en) Interface for communications among network elements
US5666351A (en) Method for disassembling and assembling frame structures containing pointers

Legal Events

Date Code Title Description
HC Name/ company changed in application

Owner name: NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY

BB Publication of examined application