FI88237C - Programming of the mobile telephone in a funktioner - Google Patents

Programming of the mobile telephone in a funktioner Download PDF

Info

Publication number
FI88237C
FI88237C FI912527A FI912527A FI88237C FI 88237 C FI88237 C FI 88237C FI 912527 A FI912527 A FI 912527A FI 912527 A FI912527 A FI 912527A FI 88237 C FI88237 C FI 88237C
Authority
FI
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
mobile phone
data
programming
data signal
characterized
Prior art date
Application number
FI912527A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI912527A0 (en )
FI88237B (en )
Inventor
Kalevi Malmi
Original Assignee
Nokia Mobile Phones Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
  • H04W8/24Transfer of terminal data
  • H04W8/245Transfer of terminal data from a network towards a terminal
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W8/00Network data management
  • H04W8/26Network addressing or numbering for mobility support
  • H04W8/265Network addressing or numbering for mobility support for initial activation of new user
  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04WWIRELESS COMMUNICATIONS NETWORKS
  • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
  • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
  • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Description

1 88237 1 88237

Matkapuhelimen toimintojen ohjelmointi - Programmering av funktionerna i en mobiltelefon 5 programming a mobile phone functions - programming of the funktioner in a mobile telephone 5

Keksintö koskee menetelmää ja järjestelmää matkapuhelimen toimintojen ohjelmoimiseksi. The invention relates to a method and system for programming a mobile phone functions.

Ennen matkapuhelimen käyttöönottoa siihen on ohjelmoitava 10 toimintojen tiedot eli asennustiedot. Before using your mobile phone to have programmable functions, ie 10 data installation data. Näitä tietoja voivat olla esim. matkapuhelimen oma tilaajanumero, liikennealue ja/tai järjestelmä jonka puitteissa matkapuhelinta tullaan käyttämään, myyjän ja/tai tietojen asentajan tunnus, asennustietojen asentamispäivämäärä, ja muut vastaavat, 15 matkapuhelimen käytön edellytyksenä olevat tiedot. Such information may include eg. A mobile phone's own subscriber number, the traffic area and / or a system under which the mobile phone is to be used, the seller and / or the installer identification information, installation data asentamispäivämäärä, and the like, the use of 15 mobile phone information needed.

Perinteisesti asennustiedot on asennettu matkapuhelimeen myyjän toimesta myyntihetkellä. Traditionally, the setup information is installed on the mobile phone by the seller at the auction. Tällöin on yleensä apuna käytetty jotain ohjelmointilaitetta, esimerkiksi tähän 20 käyttöön ohjelmoitua mikrotietokonetta, jonka kautta asennustiedot on syötetty matkapuhelimen häviämättömään muistiin. It is generally used for any of the programming device, for example to aid 20 for the programmed microcomputer, via which the setup information is supplied to the mobile phone-volatile memory. Tällainen ratkaisu on kallis ja hankala, koska se vaatii erillisen laitteiston ja lisäksi myyjän on osattava puhelimen ohjelmointi. Such a solution is expensive and tricky, since it requires a separate apparatus and in addition the seller is able to phone programming. Ohjelmoinnin jälkeen ohjelmoidun 25 puhelimen osalta on lähetettävä aktivointipyyntö matkapuhelinverkon operaattorille. After programming, the programmed 25 telephony must be sent an activation request to the mobile phone network operator. Kaiken kaikkiaan ohjelmointiin ja aktivointiin kuluu paljon aikaa. All in all programming and activation takes a lot of time.

Vaihtoehtoisesti matkapuhelimen ohjelmointi voidaan tehdä 30 tehtaalla. Alternatively, the mobile phone programming can be done at the factory 30. Tämän ratkaisun hankaluutena on mm. This solution has the drawback mm. se että myyjän on voitava ennakoida myyntiä, jotta valmiiksi ohjelmoituja puhelimia on riittävästi saatavilla. it is that the seller must be able to anticipate sales in order to pre-programmed phone is available in sufficient quantities. Lisäksi myydystä puhelimesta on lähetettävä aktivointipyyntö matkapuhelinverkon operaattorille. In addition, the phone sold should be sent an activation request to the mobile phone network operator. Jos tehtaalla valmiiksi 35 ohjelmoituihin tietoihin on tehtävä muutoksia, on myyntihetkellä kuitenkin käytettävä erillistä oh jelmointilaitetta tai huoltokäyttölaitetta ja paikalla on oltava ohjel- 2 88237 moinnin hallitseva myyjä. If changes are required in the data pre-programmed at the factory 35, is a sales, however, are currently used to separate oh Consoles maintenance or use of the device and the spot is to be programming two 88,237-programming the dominant seller.

Perinteisten ohjelmointitapojen haittapuolet korostuvat, kun matkapuhelinten käyttö lisääntyy ja niiden myynti 5 siirtyy erikoisliikkeistä kulutustavaroita myyviin liikkeisiin . Conventional programming practices drawbacks are emphasized when the use of mobile phones increases, and the sales 5 moves specialist shops that sell consumer goods stores.

Keksinnön tavoitteena on matkapuhelimen toimintojen ohjelmointi edullisemmalla tavalla kuin tekniikan tasossa. The aim of the invention is the programming of mobile phone functions more advantageous manner than in the prior art. Tämä 10 tavoite saavutetaan patenttivaatimuksen 1 mukaisella menetelmällä. 10, this object is achieved by a method as claimed in claim 1. Patenttivaatimuksen 6 tunnusmerkein aikaansaadaan keksinnön mukaisesti järjestelmä ohjelmointia varten. providing a claimed in claim 6 the characteristics of the invention, the system for programming. Keksinnön muita suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa. Other embodiments of the invention are disclosed in the dependent claims.

15 15

Seuraavassa keksintöä selitetään suoritusesimerkin avulla oheiseen piirustukseen viitaten, jonka kuviossa yksinkertaistaen esitetään keksinnön mukaisen järjestelmän pääosat . In the following, the invention will be described with reference to the embodiment of example to the accompanying drawing, in which figure simplified diagram of a system according to the invention, the main parts.

20 20

Esillä olevan keksinnön menetelmää toimintojen ohjelmoimiseksi sovelletaan kuvion matkapuhelimeen 10, jossa on toimintaa ohjaava mikroprosessori. method of the present invention is applicable to program the functions of the mobile phone of Figure 10, which is controlling the operation of the microprocessor. Mikroprosessoriin liittyy häviämätön muisti, johon talletetaan puhelimen asen-25 nustiedot, ohjelmia ja lyhytvalintanumeroita. The microprocessor associated with non-volatile memory, which stores the telephone eft-25 nustiedot, programs, and speed dial numbers. Muistiin talletetaan myös toimintojen ohjelmointiin tarvittava käsittelyohjelma sekä puhelimen tunnistustiedot, esim. sarjanumero ja tyyppinumero. The memory is also stored in the required programming functions of the processing program, and the phone's identification information, e.g. serial number and model number.

30 Keksinnön mukaisesti puhelimeen 10 järjestetään lisäksi elimet (ei esitetty) datasignaalin vastaanottamiseksi mikrofonin 12 kautta ja datasignaalin lähettämiseksi kuulokkeen 11 kautta. 30 in accordance with the invention, the phone 10 further arranged means (not shown) for receiving the data signal via a microphone 12 and a data signal to the handset 11 '. Datasignaalina käytetään äänitaajui-sen näppäinvalinnan (DTMF) signaaleja. The data signal is used to äänitaajui-key selection (DTMF) signals. Tällaisten signaa-35 lien muodostamiseksi ja tulkitsemiseksi tarvittavat elimet ovat sinänsä tunnettuja, ja tätä varten voidaan käyttää esim. kaupan olevia valmiita mikropiirejä ohjelmineen. Such sig-35 to form the necessary signals, and the interpretation means are known per se, and for this purpose may be used, for example. Commercially available ready-made integrated circuits with software.

3 88237 3 88237

Toimintojen ohjelmointijärjestelmässä on keskeinen ohjel-mointilaite 40, esimerkiksi äänipostiominaisuuksilla varustettu tietokonepääte, joka varustetaan matkapuhelimen 10 toimintojen latausohjelmalla sekä elimillä (ei esitetty) 5 äänitaajuisten datasignaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi . And programming the system is a key translation in over-mointilaite 40, for example equipped with a voice mail features a computer terminal that is equipped with a program download the mobile phone 10 functions, as well as means (not shown) of voice frequency data signals 5 for receiving and transmitting.

Ohjelmointilaite liitetään verkon 30 kautta päätelaitteeseen 20. Päätelaite 20 on sinänsä tunnettu laite akustisten 10 signaalien muuntamiseksi verkossa siirrettävään muotoon. The programming device is connected via the network 30 to the terminal 20. The terminal 20 is a known device for converting the acoustic signals 10 over the network configuration. Yksinkertaisimmassa tapauksessa verkkona 30 voi toimia sopiva kaapeli. In the simplest case, the network 30 may act as a suitable cable. Keksinnön kannalta oleellisempaa on käyttää hyväksi jotain yleistä verkkoa, kuten valinnaista puhelinverkkoa, solukkopuhelinverkkoa, tms. Tällöin yksinkertai-15 nen ja halpa päätelaite voidaan sijoittaa matkapuhelimen ohjelmointipisteeseen, esim. myymälään. Essential for the invention is to utilize some general network, such as an optional telephone network, cellular telephone network, or the like. In this case, 15-simple and inexpensive terminal equipment can be placed in the mobile phone programming point, e.g. store. Sen sijaan kalliimpi ohjelmointilaite 40 voi sijaita keskeisellä paikalla, esim. niin että piiriä tai maata kohti järjestetään vain muutamia tällaisia ohjelmointikeskuksia, joissa tar-20 vittaessa on käytettävissä asiantuntija-ohjelmoija erikoisempia ohjelmointitarpeita selvittämään. Instead, more expensive programming device 40 may be located at a central location, e.g. so that a district or country held just a few such programming centers, where appropriate, tar-20 is available to the programmer more special programming needs to clarify.

Ohjelmointilaitteen 40 latausohjelma käsittää rutiinit, jotka kyselevät ohjelmoitavan matkapuhelimen tyypin, sar-25 janumeron yms. oleelliset perustiedot. The programming device 40 downloading software includes routines, asking about mobile phone type of programmable, sar-25 numbers on etc. The essential basic information. Näiden perustietojen avulla latausohjelma valitsee muistissa olevasta taulukostaan matkapuhelimeen sopivat asennustiedot, jotka lähetetään verkon 30 ja päätelaitteen 20 kautta matkapuhelimeen 10. Talletettavat tiedot ovat, kuten esimerkiksi 30 johdannossa mainittiin, matkapuhelimen oma kutsu- eli tilaajanumero, liikennealue ja/tai järjestelmä jonka puitteissa matkapuhelinta tullaan käyttämään, myyjän ja/tai tietojen asentajan tunnus, asennustietojen asentamispäi-vämäärä, yms. asennustiedot. These basic data by means of the loading program to select the appropriate the memory table of the mobile phone setup information, which is sent to the network 30 and the terminal 20 through the mobile phone 10 to be recorded information, such as 30 in the introduction above, the mobile phone's own called a subscriber number, the transport zone and / or a system within which the mobile phone is to be used , the installer of the seller and / or identification data, installation data asentamispäi-and exit, and the like. installation information. Tietojen siirrossa käytetään 35 jotain alan ammattilaisen tuntemaa siirtoprotokollaa, jonka mukaisesti toimintojen data koodataan siirtoa varten. 35 to transfer the data something known to those skilled in the transmission protocol used, which functions in accordance with the data encoded for transmission. Protokolla voi myös sisältää vaadittavat salasanojen 4 88237 tarkistusrutiinit, jotka suoritetaan ennen matkapuhelimen ohjelmoinnin aloittamista. The protocol may also include the required passwords 4 88237 check routines, which are carried out before the start of the mobile phone programming.

Kun matkapuhelin 10 ohjelmoidaan myyntipisteessä, se 5 asetetaan päätelaitteeseen 20, niin että mikrofonista 12 ja kuulokkeesta 11 muodostuu akustinen yhteys päätteeseen 20. Myyjä soittaa ohjelmointikeskukseen puhelinverkon 30 kautta, jolloin muodostuu yhteys ohjelmointilaitteen 40 ja matkapuhelimen välille. When the cellular phone 10 is programmed to sale, it is set to 5 to the terminal 20, so that the microphone 12 and the earpiece 11 is formed of an acoustic connection to the terminal 20 calls a programming center through the telephone network 30 to form a connection of the programming device 40 and the mobile phone. Ohjelmointilaite kysyy ensin mat-10 kapuhelimen tunnuksen, jonka perusteella se lähettää sopivat asennustiedot, esim. tilaajanumeron. Programming device first reads the subscriber base mat 10 ID, which it sends the appropriate setup information, e.g., subscriber number. Ohjelmoinnin päätyttyä ohjelmointilaite tiedottaa sopivin toimenpitein uuden tilaajanumeron matkapuhelinverkon operaattorille, jotta uutta matkapuhelinta voitaisiin käyttää verkossa. At the end of programming the programming device to inform the appropriate measures to protect the new subscriber number of the mobile phone network operator, so that the new mobile phone could be used online.

15 15

Ohjelmointilaitetta voitaisiin myös vaihtoehtoisesti laajentaa siten, että siinä on useampia verkkoliitäntöjä, jolloin useamman matkapuhelimen samanaikainen ohjelmointi on mahdollinen. Programming device could also optionally be extended so that it is more network interfaces, wherein the more mobile phone simultaneous programming is possible.

20 20

On myös ajateltavissa, että ohjelmointikeskuksen puhelinnumero tai vastaavat yhteystiedot talletetaan matkapuhelimen muistiin jo tehtaalla. It is also conceivable that the programming center number, contact information, or the like are stored in the mobile phone memory at the factory. Tällöin matkapuhelimen ohjelmointi voitaisiin käynnistää määrätyllä näppäinsekvenssil-25 lä, jonka jälkeen matkapuhelimesta 10 automaattisesti päätteen 20 kautta muodostettaisiin yhteys oh jelmointikeskukseen. In this case, the mobile phone program to start a given näppäinsekvenssil 25-R, then the mobile phone 10 via the terminal 20 automatically generating a link oh jelmointikeskukseen.

30 35 30 of 35

Claims (10)

 1. 1. Menetelmä matkapuhelimen toimintojen ohjelmoimiseksi, tunnettu siitä, että menetelmä käsittää vaiheet, joissa: a) matkapuhelimeen (10) järjestetään elimet datasignaalin 5 vastaanottamiseksi mikrofonin (12) kautta ja datasignaalin lähettämiseksi (11) kuulokkeen kautta sekä datasignaalien käsittelyohjelma, b) järjestetään ohjelmointilaite (40), joka varustetaan matkapuhelimen toimintojen latausohjelmalla ja siihen liit- 10 tyvillä toimintojen datataulukoilla sekä elimillä mainittujen datasignaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi, c) muodostetaan mainittuja datasignaaleja välittävä yhteys (30) matkapuhelimen ja ohjelmointilaitteen välille, jolloin matkapuhelin kytketään (20) yhteydelle akustisesti, 15 d) jolloin toimintojen latausohjelma yhteyden kautta pyytää matkapuhelimen tunnistetiedot ja näiden perusteella lähettää yhteyden kautta matkapuhelimelle (10) kyseeseen tulevien toimintojen taulukoissa olevan ennalta määrätyn datan, ja e) jolloin 1. A method for programming a mobile phone functions, characterized in that the method comprises the steps of: a) mobile telephone (10) providing a means for the data signal 5 for receiving transmission via a microphone (12) and a data signal (11) via a headset and a data signal processing program, b) providing a programming device ( 40) which is provided with the download program of mobile phone functions and the associated 10 tyvillä tables of data functions, and elements of said data signals, for receiving and transmitting, c) forming said data signal transmitting connection (30) between the mobile phone and the programming of the device, wherein the mobile telephone is connected (20) is acoustically, 15 d ) to download the program functions through the connection request the identity of the mobile phone and on the basis thereof sends a connection via the mobile phone (10) as a predetermined data in the tables of future activities, and e) wherein matkapuhelimen (10) käsittelyohjelma vastaanottaa 20 yhteydeltä saapuvan datan ja tallettaa sen muistiin. a mobile phone (10) for processing the program receives from connection 20 the incoming data and stores it in the memory.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että datasignaalina käytetään äänitaajuisen näppäinvalinnan signaaleja. 2. The method according to claim 1, characterized in that the data signal used in the audio signals from push-button. 25 25
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että datasignaaleja välittävänä yhteytenä (30) käytetään yleistä puhelinverkkoa tai matkapuhelinverkkoa, jolloin matkapuhelin liitetään verkkoon akustisten signaalien sovi- 30 tuselimen (20) kautta. 3. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the data signals from the transmitting connection (30) is used in the public telephone network or wireless telephone network, wherein the mobile phone connection to the network adapted acoustic signal 30 through the depositing member (20).
 4. 4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että datasignaaleja välittävänä yhteytenä käytetään ohjelmointilaitteen (40) akustista päätelaitetta (20). 4. The method according to claim 1 or 2, characterized in that the data signals from the transmitting connection is used for programming the device (40) of the acoustic terminal (20). 35 35
 5. 5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että matkapuhelimen muistiin talletettava toimintojen data sisältää matkapuhelimen tilaajanumeron. 5. The method according to any one of the preceding claims, characterized in that the memory for storage in the data functions of the mobile phone includes a mobile phone subscriber number. 6 88237 6 88237
  5 88237 5 88237
 6. 6. Järjestelmä matkapuhelimen toimintojen ohjelmoimiseksi, tunnettu siitä, että siihen kuuluu: a) ohjelmointilaite (40), joka varustetaan matkapuhelimen 5 toimintojen latausohjelmalla sekä elimillä datasignaalien vastaanottamiseksi ja lähettämiseksi, b) ainakin yksi päätelaite (20), johon ohjelmoitava matkapuhelin voidaan liittää akustisesti, c) ohjelmointilaitteen ja päätelaitteen (20) välillä da-10 tasignaaleja välittävä yhteys (30), d) jolloin ohjelmoitava matkapuhelin (10) on varustettu elimin mainitun datasignaalin vastaanottamiseksi mikrofonin (12) kautta ja datasignaalin lähettämiseksi kuulokkeen (11) kautta sekä datasignaalien käsittelyohjelmalla. 6. A system for programming a mobile phone functions, characterized in that it comprises: a) the programming device (40) which is provided with a loading program the mobile phone 5 functions as well as elements of the data signals for receiving and transmitting, b) at least one terminal (20) to which the programmable mobile phone can be connected acoustically, c) the programming device and the terminal device (20) da-10 data signal transmitting connection (30), and d) a programmable mobile phone (10) is provided with means to said data signal for receiving a transmitting via a microphone (12) and a data signal through the speaker (11) and a data signal processing program. 15 15
 7. 7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen järjestelmä, tunnettu siitä, että datasignaalit ovat äänitaajuisen näppäinvalinnan signaaleja. 7. The system of claim 6, characterized in that the data signals are the audio signals from push-button.
 8. 8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen järjestelmä, tunnet tu siitä, että datasignaaleja välittävänä yhteytenä (30) käytetään yleistä puhelinverkkoa tai matkapuhelinverkkoa. 8. claimed in claim 6 or 7. A system according to feel the TU in that the data signals from the transmitting connection (30) is used in the public telephone network or a mobile network.
 9. 9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 6-8 mukainen 25 järjestelmä, tunnettu siitä, että datasignaaleja välittävänä yhteytenä (30) käytetään ohjelmointilaitteen ja akustisen päätelaitteen välistä kaapelia. 9. any one of the preceding claims 6-8 according to the system 25, characterized in that the data signals from the transmitting connection (30) is used between the programming device and an acoustic cable terminal.
 10. 10. Matkapuhelin, tunnettu siitä, että se on varustettu 30 elimin mainitun datasignaalin vastaanottamiseksi mikrofonin (12) kautta ja datasignaalin lähettämiseksi kuulokkeen (11) kautta sekä datasignaalien käsittelyohjelmalla, jolloin matkapuhelin (10) akustisen päätelaitteen (20) avulla voi vastaanottaa ohjelmointilaitteesta (40) lähetettyä toiminto-35 jen dataa, jonka matkapuhelimen käsittelyohjelma tallettaa muistiin. 10. Mobile telephone, characterized in that it is equipped with a 30 Elim said data signal from a transmitting via a microphone (12) and a data signal through the speaker (11) and a data signal processing program, wherein the mobile phone (10) to the acoustic terminal (20) to receive the programming device (40) 35-transmitted function of the data that the mobile phone processing program stored in the memory. 7 88237 7 88237
FI912527A 1991-05-24 1991-05-24 Programming of the mobile telephone in a funktioner FI88237C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI912527A FI88237C (en) 1991-05-24 1991-05-24 Programming of the mobile telephone in a funktioner
FI912527 1991-05-24

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI912527A FI88237C (en) 1991-05-24 1991-05-24 Programming of the mobile telephone in a funktioner
GB9210658A GB2256113B (en) 1991-05-24 1992-05-19 Programming of the functions of a cellular radio telephone
JP13259992A JPH05153265A (en) 1991-05-24 1992-05-25 Programming system for functions of cellular radio telephone system and programming method

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI912527A0 true FI912527A0 (en) 1991-05-24
FI88237B true FI88237B (en) 1992-12-31
FI88237C true FI88237C (en) 1993-04-13

Family

ID=8532589

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI912527A FI88237C (en) 1991-05-24 1991-05-24 Programming of the mobile telephone in a funktioner

Country Status (3)

Country Link
JP (1) JPH05153265A (en)
FI (1) FI88237C (en)
GB (1) GB2256113B (en)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE37141E1 (en) 1984-09-10 2001-04-17 Spectrum Information Technologies, Inc. Cellular telephone data communication system and method
USRE38645E1 (en) 1989-01-19 2004-11-02 Mlr, Llc Portable hybrid communication system and methods
US5127041A (en) * 1990-06-01 1992-06-30 Spectrum Information Technologies, Inc. System and method for interfacing computers to diverse telephone networks
US5659890A (en) * 1991-07-25 1997-08-19 Casio Computer Co., Ltd. Portable radio apparatus equipped with function to display received message information
DE4321381A1 (en) * 1993-06-26 1995-01-05 Sel Alcatel Ag Apparatus and method for exchanging or amending software in devices
JPH0795285A (en) * 1993-09-24 1995-04-07 Uniden Corp Cordless telephone system
GB2292046B (en) * 1994-07-26 1999-03-03 Nokia Mobile Phones Ltd Automatic NAM programmer
US5572571A (en) * 1994-12-30 1996-11-05 Sony Corporation Programmable cellular telephone and system
US5828956A (en) * 1994-12-30 1998-10-27 Sony Electronics, Inc. Programmable cellular telephone and system
US6018656A (en) * 1994-12-30 2000-01-25 Sony Corporation Programmable cellular telephone and system
US5828311A (en) * 1995-10-10 1998-10-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ.) Circuitry and method for accessing a radio pager
US5794142A (en) * 1996-01-29 1998-08-11 Nokia Mobile Phones Limited Mobile terminal having network services activation through the use of point-to-point short message service
US5930703A (en) * 1996-03-21 1999-07-27 Ericsson Inc. Methods and systems for programming a cellular radiotelephone
DE19626131A1 (en) * 1996-06-28 1998-01-08 Sel Alcatel Ag A method for introducing a telecommunication service, and service unit, service computer, terminal device and communication network
US5926756A (en) * 1996-08-26 1999-07-20 Motorola, Inc. Method and system for programming a cellular phone
DE19651833A1 (en) 1996-12-13 1998-06-18 Alsthom Cge Alcatel A method of setting and performing the functions of a programmable telecommunications terminal, and to such a telecommunications terminal
GB9700854D0 (en) 1997-01-16 1997-03-05 Scient Generics Ltd Sub-audible acoustic data transmission mechanism
GB9818428D0 (en) * 1997-09-02 1998-10-21 Motorola Inc Audible radio programming system and method of using same
GB9917985D0 (en) 1999-07-30 1999-09-29 Scient Generics Ltd Acoustic communication system
CA2481338C (en) 2002-04-16 2016-01-05 Ultra Proizvodnja Elektronskih Naprav D.O.O. Payment terminal device for payment data exchange
FR2844662B1 (en) * 2002-09-12 2005-02-04 Sagem Method of updating remote software embeds in a mobile telephone and implementation system
US7386304B2 (en) 2003-01-08 2008-06-10 Vtech Telecommunications Limited Method and system for transferring data for upgrading features in portable electronic devices
GB2460306B (en) 2008-05-29 2013-02-13 Intrasonics Sarl Data embedding system

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5029233A (en) * 1987-10-09 1991-07-02 Motorola, Inc. Radio arrangement having two radios sharing circuitry
GB2229340B (en) * 1989-03-17 1994-02-09 Nokia Mobile Phones Ltd Radio telephone system
US5046082A (en) * 1990-05-02 1991-09-03 Gte Mobile Communications Service Corporation Remote accessing system for cellular telephones
FR2662877B1 (en) * 1990-05-29 1992-08-21 France Etat telephone system for loading a distance of telephone subscription data from a single station.
FR2662891A1 (en) * 1990-05-30 1991-12-06 Cit Alcatel A software download to a telecommunication terminal.
GB2249923B (en) * 1990-09-10 1995-03-08 Oki America Inc Remotely programmable radiotelephone
GB2248364B (en) * 1990-09-28 1995-04-19 Nokia Mobile Phones Ltd Radio telephone with service interface module
ES2096631T3 (en) * 1990-09-28 1997-03-16 At & T Corp Method and apparatus for remote programming of a cordless telephone set.

Also Published As

Publication number Publication date Type
JPH05153265A (en) 1993-06-18 application
GB9210658D0 (en) 1992-07-01 grant
FI912527A0 (en) 1991-05-24 application
FI912527D0 (en) grant
GB2256113A (en) 1992-11-25 application
GB2256113B (en) 1995-09-27 grant
FI88237B (en) 1992-12-31 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5603084A (en) Method and apparatus for remotely programming a cellular radiotelephone
US6546239B1 (en) Mobile radio telephone with reduced key set
US5722084A (en) Cellular/PCS handset NAM download capability using a wide-area paging system
US6134435A (en) Cellular radiotelephone system with remotely programmed mobile stations
US5903628A (en) Caller information (CLID) controlled automatic answer feature for telephone
US5887249A (en) Method and apparatus for remotely establishing a cellular service account for a cellular radiotelephone
US7200220B1 (en) Portable telephone maintenance service system and maintenance service method
US6931104B1 (en) Intelligent call processing platform for home telephone system
EP0478231A2 (en) Method and apparatus for remotely programming a wireless telephone set
US5881134A (en) Intelligent call processing platform for home telephone system
US5485511A (en) Method and apparatus for determining the telephony features assigned to a telephone
US5384825A (en) Method for memory dialing for cellular telephones
US7551900B2 (en) Apparatus and method for transmitting call holding message in mobile communication terminal
US6149353A (en) Wireless prepaid telephone system with dispensable intruments
US5586169A (en) Method of ringing a call responsive apparatus which answered an immediately preceding incoming call
EP0630167A2 (en) Personal communicator with programmable number assignment module using a wide-area paging system
US5689547A (en) Network directory methods and systems for a cellular radiotelephone
US6298250B1 (en) Wireless prepaid telephone system with extended capability
GB2320653A (en) Mobile Communications Network Using Alternative Protocols
US5491739A (en) Methods of establishing a two-way call in a radio communication system
EP0778716A2 (en) Customer activation system for cellular network
US5881139A (en) Apparatus and method for optimizing the use of long distance telephone services
EP0679040A2 (en) Remote programming of a radio telephone system
US5054059A (en) Telephone dialing system for specialized services
US5109403A (en) System for programming of features of a mobile cellular telephone unit