FI82820C - Friktionsyta Foer foerpackningsfolie give eller surface. - Google Patents

Friktionsyta Foer foerpackningsfolie give eller surface. Download PDF

Info

Publication number
FI82820C
FI82820C FI873577A FI873577A FI82820C FI 82820 C FI82820 C FI 82820C FI 873577 A FI873577 A FI 873577A FI 873577 A FI873577 A FI 873577A FI 82820 C FI82820 C FI 82820C
Authority
FI
Grant status
Grant
Patent type
Prior art keywords
film
surface
friction
friktionsyta
eller
Prior art date
Application number
FI873577A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI873577A (en )
FI873577A0 (en )
FI82820B (en )
Inventor
Matti Katila
Original Assignee
Ahlstroem Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Grant date

Links

Classifications

  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D65/00Wrappers or flexible covers; Packaging materials of special type or form
  • B65D65/38Packaging materials of special type or form
  • B65D65/42Applications of coated or impregnated materials

Description

1 82820 1 82820

Pakkauskalvon tai muun pinnan kitkapinta - Friktionsyta för förpackingsfolie eller annan yta 5 Packaging film, or other surface of the friction surface - Friktionsyta for förpackingsfolie surface of eller give 5

Keksintö koskee kitkakalvoa, jossa muovista, paperista tai muusta materiaalista olevan kalvon päällä on pistemäinen, verkkomainen tai muun kuvioinen kitkapinta. The invention relates to friction film comprising a plastic, paper or other material on the film is a point-like, net-like or other pattern friction surface.

10 Huonosti toistensa päällä pysyvien pakkausten heikkoa pinot-tavuutta vältetään nykyisin usein siten, että kartongista tai muusta tukevasta aineesta tehdään kulmikas ulkopakkaus, joka luonnollisesti lisää kustannuksia melkoisesti. 10 ill of each other on the permanent weak stacks of packages in profitability is currently often avoid such a way that the paperboard or other material is made to support the angled outer packaging, which, of course, adds to the cost considerably.

15 Tunnetuista kitkakalvoista tarramaisen pinnan lisääminen on usein kallista, koska tarrapintaa tarvitaan verraten paljon. 15 of the known friction film by the addition of tacky surface of the often expensive, because the label surface is required relatively much. Pölyisissä tiloissa tarrapinta täyttyy epäpuhtauksista ja menettää hyvät kitkaominaisuutensa. In dusty areas filled with self-adhesive surface impurities and loses the good frictional properties. Tarrapintainen pakkauskalvo on vaikea pakata ja käyttää. Self adhesive packaging film is difficult to pack and use.

20 20

Ruiskuttamalla muovikalvon valmistusvaiheessa samasta muovista tehtyä silppua saadaan jopa ilman liimaa sellaista kitkakalvoa, jolla on sekä hyvät kitka-arvot että hyvä mekaaninen kestävyys eri olosuhteissa. By injecting the plastic film at the manufacturing stage made of the same plastic shreds is obtained even without glue, a friction surface, which has both good adhesion values ​​and the high mechanical strength in different conditions. Tällainen valmistus-25 tapa on kuitenkin kallis ja se soveltuu vain hyvin rajoitetuille kalvotyypeille. Such a manufacturing method 25 is, however, expensive and suitable only very limited types of film. Jos tällainen kalvo on kaikissa pinotuissa pakkauksissa, on pinon ylimmät pakkaukset vaikea sitoa keskenään edes liimaamalla näiden päälle kalvoa, koska sellaisen kitkakalvon muovipalat haittaavat sidonta-30 kalvon kiinnittämistä. If such a film is all stacked packages is the top of the stack packages difficult to bind with each other even by gluing on top of the film since the film of friction plastic pads hinder the binding 30 the film.

Keksinnön perusideana on välttää em. haitat. The basic idea of ​​the invention is to avoid the above. disadvantages. Keksinnön mukaiselle kitkakalvolle on tunnusomaista rasterointimenetel-mällä aikaansaatu kuumasulatepinnoite, joka on edullisim-35 millään vain n. 3 g/m2. kitkakalvolle according to the invention is characterized by rasterointimenetel-kuumasulatepinnoite provided, which is most advantageous in any 35-only approx. 3 g / m 2. Kitkakalvo on lyhyen jäähdytyksen jälkeen valmis tuote, eikä se edellytä liuotteiden haihdu-tuslinjaa tai kallista pakkaustapaa, kuten tarramaisilla 2 82820 aineilla päällystetyt kitkapinnat. Friction film is after a short cooling of the finished product and does not require solvents evaporate lines are utilized, or an expensive packing method, such as 2 82 820 tacky substances coated with frictional surfaces. Tuotteessa ei myöskään ole haihtuvia aineita, kuten dispersioliiman liuottimia. The product does not have volatile substances, such as solvents, dispersion adhesive.

Koska keksinnön mukainen kitkakalvo on hyvin edullinen, 5 sitä voidaan käyttää myös halpojen aineiden suurten pakkausten päällä, kuten suurissa elintarvikepakkauksissa, lannoi-tesäkeissä, puutavaran hupuissa, raaka-ainesäkeissä ja bulkkitavarapakkauksissa. Since the friction foil according to the invention is very advantageous, 5 can also be used on the large packages of inexpensive materials, such as large food packaging, fertil-tesäkeissä, hoods timber, raw ainesäkeissä and bulkkitavarapakkauksissa. Elintarvikepussien pinoaminen on ilman kitkakalvoa vaikeaa, ja tuotteet rikkoutuvat pudotes-10 saan. Food is stacking the bags without friction film difficult, and the products are broken in pudotes-10 of them. Kalvoa voidaan käyttää sellaisenaan kuljetuksissa liukuesteinä. The film can be used as such for the transport of floating barriers.

Keksinnön mukaisella tuotteella voidaan kaksoispusssin täytössä estää sisäpussin valumisen täytön aikana, ja molempi-15 en pussien suuosat voidaan liimata samaa pinnoitetta uudelleen lämmittämällä vain lyhyeltäkin matkalta, eikä siinä edes tarvita mankelointia, koska kosketuspinta on suuri. The product according to the invention can be kaksoispusssin during filling to prevent drainage of filling the inner bag, and the two 15-en mouths of bags can be bonded again by heating the same coating only from short trip, it does not even need mangling, because the contact surface is large.

Koska keksinnön mukainen pinnoite on aikaansaatu rasteroin-20 timenetelmällä tai muulla senkaltaisella menetelmällä, voidaan kalvo pinnoittaa vain halutulta osin, jolloin kustannuksia voidaan edelleen pienentää ja näin myös mahdollistetaan tekstin painatus samalle kalvolle kitkapinnan tekemisen jälkeen, joka ei ole mahdollista esimerkiksi 25 sellaiselle kitkapinnalle, joka on tehty puhaltamalla valmistusvaiheessa muovisilppua muovikalvon päälle. Since the coating according to the present invention there is provided a rasteroin-20 methods, or any other similar method, a film can be coated on only a desired point, whereby the cost can be further reduced, and thus also allow the text printed on the same film after the friction surface of the award, which is not possible, for example, 25 to a friction surface, which is at the manufacturing stage of blowing plastic chopping on a plastic film. Kuu-masulatteen levitysyksikkö voi olla painokoneen osana tai sen jatkeena, jolloin tuotantokustannusten lisäys kitkapinnan saamiseksi on varsin pieni. Moon masulatteen spreading unit may be part of a printing press or as an extension to increase the production cost of obtaining the friction surface is quite small.

30 30

Termoplastisen sulatteen kiinnittäminen pakkauskalvoon on sinänsä tunnettu ja selostettu mm. The thermoplastic melt attachment to the packaging film is known per se and described for example. suomalaisessa patentissa nro 71263. Finnish Patent No. 71263.

35 Täysin sileiden eräiden muovilaatujen muovikalvojen kitka-kerroin on yleensä korkea, mutta pienetkin epäpuhtaudet, kuten sementtipöly, kiviainespöly tai siitepöly pudottaa kitkan voimakkaasti. 35 Completely smooth certain types of plastic films plastic friction coefficient is generally high, but even small impurities, such as cement dust, rock dust or pollen to drop sharply friction. Pussipakkauksissa ei edes aikaansaada 3 82820 sileitä pintoja, jotka olisivat vastakkain. The packaging bag does not even provide a 3 82 820 smooth surfaces, which are opposite each other. Kitka lisääntyy innovaation osoittamalla tavalla pinnoitetun kalvon ollessa 5 pinnoittamatonta kalvoa vasten ainakin kaksinkertaiseksi, ja kun kaksi kitkapintaa on vastakkain, on kokonaiskitka vielä tätäkin huomattavasti parempi. The friction increases as indicated by the innovation of the coated film being 5 against the uncoated film is at least two fold, and the two friction surfaces are facing each other, the total friction is even more greatly improved.

Termoplastisen sulatteen täyteaineena voidaan käyttää esi-10 merkiksi korundia, kun pakkauskalvo on paksu, tai esimerkiksi kalsiumsulfiittia, magnesiumsilikaattia, piidioksidia tai näiden kombinaatioita; The thermoplastic melt may be used as a filler pre-corundum mark 10 when the packaging film is thick, or, for example, calcium, magnesium silicate, silica, or combinations thereof; täyteaineet ovat sinänsä tunnettuja esimerkiksi US patentista 3,691,120. Sealants are known per se, for example, U.S. Patent No. 3,691,120.

15 Rasterointipinta voidaan tunnetulla menetelmällä tehdä erilaiseksi pakkauksen yläpinnalle ja alapinnalle, joiden kuvioiden yhteisvaikutuksena saadaan edullinen sidos. 15 Rasterointipinta can be made by a known method different from the upper surface and the lower surface of the package, which the interplay of the figures a preferable bond.

Mikäli pakkauskalvo on arka, valitaan sellainen rasterointi-20 pisteen muoto, joka ei riko kalvon pintaa, esimerkiksi puolipallon muotoisia pisteitä tasaisena kuviona. If the packing foil is sensitive, a form selected from the halftone-dot 20 that does not break the surface of the film, for example, hemispherical dots uniform pattern.

Claims (3)

  4 82820 4 82820
 1. 1. Kitkakalvo, jossa muovista, paperista tai muusta mate-5 riaalista olevan kalvon päällä on pistemäinen tai muun kuvioinen kitkapinta, tunnettu siitä, että kalvo on pinnoitettu termoplastisella kuumasulatteella rasterointi-tekniikkaa käyttäen. 1. Friction film, wherein the site of plastic, paper, or other mate 5 riaalista the film has a point-like or other pattern in the friction surface, characterized in that the film is coated with a thermoplastic hot melt halftone technology.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kitkakalvo, tunnet- tu siitä, että termoplastinen kuumasulate on katkaistun pyramidin muotoisina pisteinä. 2. The friction foil according to claim 1, c tu in that the hot melt thermoplastic is a truncated pyramid-shaped points.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen kitkakalvo, tunnet-15 tu siitä, että pinnoitteen neliömetripaino on 2 - 15 g/m2 . 3. The friction foil according to claim 1, c-15, TU in that the coating basis weight of 2 - 15 g / m 2. Il 5 82820 Il 82820 5
FI873577A 1987-08-18 1987-08-18 Friktionsyta Foer foerpackningsfolie give eller surface. FI82820C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI873577 1987-08-18
FI873577A FI82820C (en) 1987-08-18 1987-08-18 Friktionsyta Foer foerpackningsfolie give eller surface.

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI873577A FI82820C (en) 1987-08-18 1987-08-18 Friktionsyta Foer foerpackningsfolie give eller surface.
PCT/FI1988/000129 WO1989001446A1 (en) 1987-08-18 1988-08-12 Friction surface for packing foil or like with friction surface
JP50688888A JPH02501630A (en) 1987-08-18 1988-08-12
KR890070654A KR920010542B1 (en) 1987-08-18 1988-08-12 Friction surface for packing foil or like with friction surface
EP19880307542 EP0304255A3 (en) 1987-08-18 1988-08-15 Friction surface for packing foil or like with friction surface
CA 574960 CA1304633C (en) 1987-08-18 1988-08-17 Friction surface for packing foil or like with friction surface
CN 88106695 CN1031979A (en) 1987-08-18 1988-08-18 Friction surface for packing foil or like with friction surface
DK42690A DK42690D0 (en) 1987-08-18 1990-02-16 Friction Flat packaging film or just down the friction surface
JP4808593U JPH07865U (en) 1987-08-18 1993-09-03 Packaging flakes with a friction surface

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI873577A0 true FI873577A0 (en) 1987-08-18
FI873577A true FI873577A (en) 1989-02-19
FI82820B true FI82820B (en) 1991-01-15
FI82820C true FI82820C (en) 1991-04-25

Family

ID=8524909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI873577A FI82820C (en) 1987-08-18 1987-08-18 Friktionsyta Foer foerpackningsfolie give eller surface.

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP0304255A3 (en)
JP (2) JPH02501630A (en)
CN (1) CN1031979A (en)
CA (1) CA1304633C (en)
DK (1) DK42690D0 (en)
FI (1) FI82820C (en)
WO (1) WO1989001446A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI109346B (en) * 1997-06-30 2002-07-15 Upm Kymmene Oyj The cover material
US6591838B2 (en) * 1998-07-06 2003-07-15 Scimed Life Systems, Inc. Implant system and method for bulking tissue
US20050092636A1 (en) * 2003-10-31 2005-05-05 Wu Su-Syin Sterilization packaging
FR3007045B1 (en) * 2013-06-12 2015-09-04 Endupack nonslip sheet
WO2017203305A1 (en) 2016-05-26 2017-11-30 Flexinnova Kft Antislip, heat sealable plastic flexible packaging bag and method and apparatus for its production
CN107021284A (en) * 2017-04-14 2017-08-08 合肥悦兰信息技术有限公司 Vacuum packaging bag for medical instrument

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2917223A (en) * 1955-10-19 1959-12-15 Cromwell Paper Co Non-slip bag
DE1611919A1 (en) * 1967-03-16 1971-02-04 Achermann W Antigleit aids for over- or adjacent objects, in particular for transportable in stacks and to be stored packaging such as boxes etc.
FR2080004A5 (en) * 1970-02-19 1971-11-12 Johnson & Johnson Thermoplastic film or sheet with ribs for - container production
DE2008687A1 (en) * 1970-02-25 1971-09-09 Non-slip plastic foils
DE2043418A1 (en) * 1970-09-02 1972-03-16 Plastics strip material - with embossed pattern of foamed plastic on one or both faces
FI66152C (en) * 1977-03-21 1984-09-10 Wiik & Hoeglund Method Foer in that goera foerpackningar halkfria
US4253562A (en) * 1979-07-23 1981-03-03 Vandenberg John D Display packaging for soft merchandise
JPS5815497A (en) * 1981-07-21 1983-01-28 Sharp Corp Driving of pulse motor
JPS6051871A (en) * 1983-08-31 1985-03-23 Canon Inc Image forming device

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0304255A3 (en) 1990-01-31 application
DK42690D0 (en) 1990-02-16 grant
EP0304255A2 (en) 1989-02-22 application
FI873577D0 (en) grant
FI873577A (en) 1989-02-19 application
CN1031979A (en) 1989-03-29 application
WO1989001446A1 (en) 1989-02-23 application
JPH07865U (en) 1995-01-06 application
FI873577A0 (en) 1987-08-18 application
DK42690A (en) 1990-02-16 application
JPH02501630A (en) 1990-06-07 application
CA1304633C (en) 1992-07-07 grant
FI82820B (en) 1991-01-15 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3386846A (en) Activatable adhesive sheets with peaked areas of lesser potential adhesive tenacity
US3511436A (en) Easy opening heat sealed package
US3608707A (en) Package closure
US2983421A (en) Compartmented carton
US4471875A (en) Bag having easy opening closure
US5975304A (en) Sealed containers with tabs and method of making the same
US3616010A (en) Moisture-barrier corrugated paperboard and its method of manufacture
US4795665A (en) Containers having internal barrier layers
US4125190A (en) Child-resistant blister package
US2472440A (en) Machine for fabricating packages
US5273361A (en) Zip wrap mailers
US4627223A (en) Package blank and packaging method
US4763931A (en) Adhesive material for preventing reuse
US5175031A (en) Laminated sheets for microwave heating
US4925517A (en) Method of forming fragrance releasing pull-apart sheets
US4923063A (en) Sample packet for creams and method of manufacture
US1538277A (en) Art of packing and preserving fruits and other food products and commodities
US5632402A (en) Carton blank and method for forming it
US4513036A (en) Barrier laminates for containment of essential oils and flavors and cartons made therefrom
US4753831A (en) Cardboard container with anti-slip property
US5332586A (en) Paper pouch for flowable food products
US6237843B1 (en) Container lid with printed coupon
US6358577B1 (en) Membrane permeable to aromatic products
US4784708A (en) Bonding method of employing gluability enhancement composition
US4085851A (en) Coating for multi-wall bags

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: A. AHLSTROEM OSAKEYHTIOE