FI76661B - Foerfarande Foer oeverfoering, saerskilt Foer Registrering Science aotergivning of television signals. - Google Patents

Foerfarande Foer oeverfoering, saerskilt Foer Registrering Science aotergivning of television signals. Download PDF

Info

Publication number
FI76661B
FI76661B FI843677A FI843677A FI76661B FI 76661 B FI76661 B FI 76661B FI 843677 A FI843677 A FI 843677A FI 843677 A FI843677 A FI 843677A FI 76661 B FI76661 B FI 76661B
Authority
FI
Grant status
Application
Patent type
Prior art keywords
frequency
characterized
signal
pulses
method according
Prior art date
Application number
FI843677A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI843677L (en )
FI76661C (en )
FI843677A0 (en )
Inventor
Erich Geiger
Heinz Meyer
Original Assignee
Thomson Brandt Gmbh
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date

Links

Classifications

  • HELECTRICITY
  • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
  • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
  • H04N9/00Details of colour television systems
  • H04N9/79Processing of colour television signals in connection with recording
  • H04N9/80Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback
  • H04N9/81Transformation of the television signal for recording, e.g. modulation, frequency changing; Inverse transformation for playback the individual colour picture signal components being recorded sequentially only

Description

1 76661 1 76661

MENETELMÄ TELEVISIOSIGNAALIEN SIIRTÄMISEKSI, ETENKIN TALLENTAMISEKSI JA TOISTAMISEKSI TRANSFERRING METHOD FOR TELEVISION SIGNALS, IN PARTICULAR recording and playing

Keksintö lähtee menetelmästä televisiosignaalien siirtämiseksi, etenkin tallentamiseksi ja toistamiseksi analo-5 gisessa muodossa, jolloin valotiheysinformaatio tallennetaan juovajakson juovanpiirron aikana ja väri-informaatio aikatiivistetysti vuorottain juovajakson jäljelle jäävänä aikana sammutusajan kuluessa. The invention proceeds from a method for transmitting television signals, particularly for recording and reproducing from ana-5 sumarizations form, wherein the luminance information is stored in the juovanpiirron line period and the color information aikatiivistetysti alternate line period remaining period during the blanking time.

Tämä menetelmä on esitetty otsikolla "Timeplex" - sarja-10 värikoodausmenetelmä kotivideotallentimia varten aika- kausilehdessä "Fernseh- und Kinotechnik", 34. vuosikerta No 12/1980 s. 451-458 sekä DE-kuulutusjulkaisussa 26 29 706. This method is described under the heading "Timeplex" - for a series of 10 värikoodausmenetelmä kotivideotallentimia the periodical journal "Fernseh- und Kinotechnik", Volume 34. No. 12/1980 p 451-458 and DE-patent publication 26 29 706..

Tämä menetelmä on osoittautunut hyväksi väritelevisiosig-15 naalien yhteydessä, jotka on siirrettävä rajoitetun laa dun omaavien kanavien kautta, kuten esim. videotallenti-missa. This method has proven to be connected väritelevisiosig-15 signals to be transferred through the limited box dun channels, as appropriate, such as e.g. a video recording-organism. Tällöin luminanssisignaali ja värierosignaalit siirretään tai vast, tallennetaan juovataajuisesti. In this case, the luminance signal and the color difference signals are transferred, respectively, stored in the line frequency. Tämä tapahtuu siten, että luminanssisignaali tallennetaan juo-20 vanpiirtoaikana, kun taas molemmat värierosignaalit siir retään tai vast, tallennetaan vuorotellen tekijällä 5 aikatiivistetysti sammutusajan aikana. This is done so that the luminance signal is stored in a drink-vanpiirtoaikana 20, while the two color difference signals are trans ferred, respectively, are stored alternately by a factor of 5 aikatiivistetysti during the blanking period.

Sammutusaukkoon on liitettävä myös vielä juovantahdistus-pulssi ja kiinnitystaso. Extinguishing the aperture is also accompanied by yet juovantahdistus-pulse and the mounting plane. Koska aika on kuitenkin hyvin ra-25 joitettu näiden signaalien liittämiseksi värierosignaalien esiintymisen johdosta, on ehdotettu liittää juovittain vuorotellen juovantahdistuspulssi ja kiinnityspulssi. Since time is, however, very trans-25 qualified by connecting these signals the presence of the color difference signals, it has been proposed to connect alternately line by line and attachment juovantahdistuspulssi pulse. Tästä syystä on liitetty juovavuorottain juovapulssi, joka kestää 1,6 fi sek. For this reason, it is connected to the line juovavuorottain pulse, which lasts 1.6 seconds en. ja seuraavan juovanpaluun kuluessa yhtä pi t-30 kä kiinnityspulssi. and the next one through the return line T-30 EV fastening pulse. On kuitenkin osoittautunut, että täl lainen lyhyt pulssi johtaa synkronointivaikeuksiin, varsinkin kun se esiintyy vain joka toinen juova, etenkin ku-vantallennuksessa ja toistossa kotikäyttöön tarkoitetuilla videotallentimilla. However, it is proved that the short Such a pulse leads to synchronization difficulties, especially when it occurs only every other line, especially on home video recorders ku-vantallennuksessa and playback.

2 76661 2 76661

On tunnettua värisignaalien tallennuksessa tallentaa mukana ylimääräinen värisignaalin siirtoalueen ulkopuolella oleva ohjaussignaali, joka muuttaa tämän ohjaussignaalin amplitudimuutosten mukaisesti värisignaalin amplitudin 5 (DE-kuulutusjulkaisu 18 08 439). It is known to store the recording of color signals involved in extra color signal outside the transfer area control signal which changes in accordance with the control signal amplitude variation of the color signal amplitude of 5 (DE-Auslegeschrift August 18 439).

Lisäksi on tunnettua tallentaa juovittain amplitudiltaan vaihteleva pulssi yhdessä värisignaalin kanssa, joka tallennetaan suoritetun taajuusmoduloinnin johdosta juovittain vaihtelevan taajuuden muodossa ja joka juovantahdis-10 tuksen lisäksi toimii myös molempien juovavuoroittain tallennettujen värierosignaalien erottamiseksi (US-patentti-julkaisu 3 717 725). It is also known to line by line to store a variable amplitude pulse together with the color signal, which is stored in the form of frequency modulation carried out in lines of varying frequency and juovantahdis-Regulation 10 also serves as the two color difference signals stored in the separating juovavuoroittain (US patent publication 3 717 725).

Keksinnön tehtävänä on taata varma juovantahdistus tallennettaessa timeplex-menetelmällä siirrettyjä signaaleja. The task of the invention is to ensure secure juovantahdistus transferred to the recording method timeplex signals.

15 Tämä tehtävä ratkaistaan patenttivaatimuksessa 1 esitetyn mene t telyn avu1la. 15 This task is solved according to claim 1 go to the T avu1la procedure.

Seuraavassa selitetään keksinnön olennaista osaa timeplex--signaalin tallennusesimerkillä piirustuksen avulla. The following describes the essential parts of the invention timeplex - drawing signal storage example.

Kuvio 1 esittää timeplex-menetelmässä tuotetun signaalin 20 jännitteen aikakaaviota. Figure 1 shows a voltage signal output from the timeplex-time diagram of the process 20.

Kuviot 2-5 esittävät lohkokaaviokuvia esitetyn menetelmän suorittamiseksi. Figures 2-5 show block diagrams of the performance of the presented method.

Kuvio 6 esittää magneettipääsignaalin FM-siirtoalueen taa-juuskulkua ylimääräisen pulssisignaalin kantotaajuuksilla. Figure 6 shows a magneettipääsignaalin FM transmission area TAA juuskulkua an additional pulse signal to the carrier frequency.

25 Kuviossa 1 on esitetty timeplex-menetelmän mukaisesti tuotettu FBAS-signaali (yhdistetty värivideosignaali). 25 shows one method in accordance with timeplex produced from the composite color signal (composite color video signal) is shown. Nähdään juovajakson suurimman osan aikana ottava luminassi-signaali Y ja sammutusaukoissa AT^ ja AT£ tallennetut ai-katiivistetyt värierosignaalit (RY), (BY), jolloin yhden 30 sammutusaukon AT^ kuluessa siirretään kiinnityspulssi K ja seuraavan sammutusaukon AT£ aikana tahdistuspulssi S. It will be seen accommodating during most of the trace period luminance signal synch pulse stored in the Y and sammutusaukoissa AT ^ AT £ al-katiivistetyt color difference signals (RY) (BY) to a single 30-extinguishing gap AT ^ within transferred to the fixing pulse K and the next blanking aperture AT £ period S.

3 76661 3 76661

Kuviossa 2 ja 3 selitetään seuraavassa lohkokaaviokuvas-sa keksinnön olennaista osaa. Figure 2 and 3 will be described in the following lohkokaaviokuvas-sa invention, essential components. Tällöin on tunnettua time-plex-menetelmää koskevat kytkentäryhmät merkitty katkoviivojen yläpuolelle, kun taas tämän viivan alapuolelle 5 on merkitty keksinnön mukaisessa menetelmässä tarvittavat ryhmät. In this case, a coupling groups on the known time-plex method indicated above the dotted lines, while necessary for the method according below this line 5 is marked with the invention groups.

Ensin selitetään lyhyesti timeplex-menetelmää. First, the brief timeplex method. Kuviossa 2 on esitetty videosignaalin tallennus magneettinauhalle. Figure 2 shows the recording of the video signal on a magnetic tape is shown. Y-signaali saapuu värikantoaaltoerottimen 1 kautta kytki-10 meen 2, jota ohjataan tahdistimella 3 siten, että Y-sig naali on kytketty juovanpiirron aikana vastaanottokanavaan 4, joka muodostuu esikorostuksen FM-modulaattorista ja äänipään vahvistimesta. Y signal arrives at the color-carrier trap 1 via the switch 10 to the terminal 2, which is controlled by synchronizer 3, so that the Y signal SIG is connected on the juovanpiirron receiving channel 4, which consists of pre-emphasis FM modulator and the head of the audio amplifier. Juovanpaluuaikana TA kytketään vuorotellen juovataajuisesti fH/2-tahdilla PAL-dekoode-15 rilla 5 valmistettu RY-signaali tai vast. Trace back to a time TA is connected alternately to line frequency f H / 2 rate PAL decodes a buffer made of 15 five-RY signal, respectively. BY-signaali vastaanottokanavaan 4 sen jälkeen, kun se on kirjattu muistiin 6 tahtigeneraattorilla 3 tuotetun esim. 2 MHZ:n kirjaustahdin avulla ja tulostetaan jälleen 10 MHZ:n tulos tus tahdilla, minkä ansiosta muodostuu aikatiivistys 20 tekijällä 5. BY signal receiving channel 4, after it has been entered in the memory 6 produced in the synchronous generator 3, for example 2 MHz. The entry rate, and is printed again at 10 MHZ TUS conversion rate, which means the seal 20 consists of a time by a factor of five.

Keksinnön mukaisesti asetetaan nyt oskillaattorin 7 avulla tuotettu ylimääräinen tahdistussignaali magneettinau-halaitteen 8 äänityspäähän, joka tallennetaan yhdessä ai-katiivistettyjen värierosignaalien RY, BY ja Y-signaa-25 Iin kanssa. According to the invention will now be set an additional synchronization signal produced by the oscillator means 7 magneettinau-8 halaitteen recording head, which is stored together with al-katiivistettyjen color difference signals RY, BY and Y-sig-25 with Ii. Tahdistussignaalin kantotaajuus on mieluummin magneettipääsignaalin ylemmällä siirtoalueella. A carrier frequency synchronization signal is preferably magneettipääsignaalin upper transfer region. Tämän signaalin amplitudi on valittu niin, että ei haitata Y- ja värinvoimakkuussignaaleja. This signal amplitude is selected such that not hinder Y and the color intensity signals. PAL-normia varten tarvittava tunnus voidaan tuottaa tahdistussignaalin kytketyn kanto-30 taajuuden avulla. required for the PAL-standard symbol to generate a synchronization signal 30 is connected to the carrier frequency. Tätä varten vaihtokytketään oskillaat tori 7 tahtigeneraattorista 3 otetulla puolijuovataajui-sella ohjaustahdilla vaiheen 9 kautta taajuudelta symmetrisesti keskitaajuuden paikkeilla siten, että puolijuove= · taajuinen ohjaustähti kytkimen 9a kautta - tässä esitetty 35 yksinkertaisuuden vuoksi mekaanisena kytkimenä - vaihto- “ 76661 kytkee kytkimen 9b. To this end, switched oskillaat rotor 7 synchronous generator 3 supplementation puolijuovataajui, with a modulation rate of step 9 through a frequency symmetrically to the center frequency around so that puolijuove = ·-frequency guide star coupler 9a through - shown here is 35 for simplicity as a mechanical switch, - exchange "76661 switches the switch 9b. Siten kytketään kondensaattori 23 vuorottain oskillaattoriin. Thus, the switched capacitor 23 alternately to the oscillator. Ohjaustahdin ^ vaikutus katkaistaan koskettimen 9a pystytaajuisen vaihtokytkemisen avulla tahtigeneraattorista 3 otetulla ohjaustahdilla V. The clock control ^ impact front is the contact 9a vertical rate exchange coupling, to a synchronous three captured by the control rate v

5 Tämä toimenpide mahdollistaa toistopuole11a pystytahdis-tuspulssin regeneroinnin, kuten myöhemmin vielä selitetään . 5 This measure allows toistopuole11a pystytahdis-starting pulse regeneration, as will be described below.

Kuvion 3 avulla selitetään seuraavassa tahdistusta varten toimivan pulssin valmistusta. by means of Figure 3 will be described in the following for the preparation of functioning as the synchronization pulse. Tallennuslaitteella 8 10 luovutettu signaali vahvistetaan toistokanavassa 10, joka muodostuu toistovahvistimesta, dropout-kompensaatto-rista,rajoittimesta, FM-demodulaattorista ja jälkivaimen-nuksesta, ja luminanssisignaali Y saapuu sieltä tahdistimella 3 ohjatun kytkimen 11 kautta juovanpiirron ku-15 luessa summainasteeseen 12. Sivuhaarassa muunnetaan tah distimella 3 ohjatun muistin 13a / 13b ja PAL-kooderin 14 avulla värisignaali levitettynä jälleen summainasteen 12 kautta täydelliseksi FBAS-signaaliksi, joka toistetaan televisiovastaanottimella. The storage device August 10 released signal is amplified by the playback channel 10, which is composed of the playback amplifier dropout kompensaatto-copolymer in the limiter, an FM demodulator and jälkivaimen-nuksesta, and the luminance signal Y from arriving via 11 juovanpiirron synchronizer three controlled switch ku-15 within a period adder 12. The sidearm converted TAH scrapers, 3-controlled memory 13a / 13b and by means of the PAL encoder 14, the color signal applied to another adder 12 to complete the composite color signal, which reproduces a television. Levitys tapahtuu siten, 20 että muisti 13 kirjataan 10 MHZ:n tahdilla ja tulostetaan jälleen 2 MHZ:n tahdilla. Spreading takes place in such a way 20 that the memory 13 are recorded a 10 MHz rate and output again at 2 MHZ rate. Televisiovastaanottimen tahdistamiseksi tarvittava tahdistussignaali regeneroidaan seuraavalla tavalla ja asetetaan samoin summainas-teeseen 12. Vastaanoton aikana tallennettu kantosignaali 25 kytketään signaalia rajoittavan ja vahvistavan laitteen 15 kautta vaihediskriminaattoriin 16. Vaihediskriminaat-tori 16 on viritetty taajuudelle, joka on tahdistussig-naalin kantotaajuuksien välissä. necessary for the television receiver, for synchronizing the synchronization signal regenerated in the following manner and set to the same summainas-12 INTO stored in the reception carrier signal 25 is coupled via a signal limiting and amplifying device 15 vaihediskriminaattoriin 16 Vaihediskriminaat-rotor 16 is tuned to a frequency that is tahdistussig-carrier signal between the spectrum. Vaihediskriminaattoril-la 16 tai vastaavalla kytkennällä tuotetaan vuorottelevan 30 polariteetin omaavia signaaleja. Vaihediskriminaattoril Ia-16 or similar coupling 30 is produced by alternating the polarity of the signals are received. Tuotettu suorakulmasig- naali, jolla on puoli juovataajuutta, toimii phase-locked--loop-kytkennän (PLL) vertailutaajuutena, mikä kytkentä muodostuu juovataajuuden mukana värähtelevästä jännite-ohjatusta (VCO) oskillaattorista 19, oskillaattoritaajuu-35 den puolittavasta jakajasta 20, vaihekomparaattorista 17 ja alipäästösuodattimesta 18. Tällaisen kytkennän toimin- 5 76661 tatapa voidaan edellyttää tunnetuksi. Produced suorakulmasig- signal having half the line frequency is phase-locked - loop circuit (PLL) frequency reference, which coupling consists of a line frequency from an oscillating voltage-controlled oscillator (VCO) oscillator 19, oskillaattoritaajuu 35 of bisecting divider 20, phase comparator 17, and such a low-pass filter 18. The switching operation of the keys to Kapiteeli 5 76661 may be required to be known. Oskillaattoriin 19 kytketty monostabiili kiikku 21 tuottaa vaakataajuisia tahdistuspulsseja, jotka saapuvat tahtigeneraattorin kautta yhdessä samoin regeneroitujen pystytahdistuspulssien 5 kanssa summainasteeseen 12. Pystytahdistuspulssi tuotetaan toisen monostabiilin kiikun 22 avulla, joka saa sytytyspulsseja vaihekomparaattorista 17, jotka muodostu-vat puolijuovataajuisten pulssien jäädessä edellä esitetyllä tavalla pois kuvanpaluun aikana vaihekomparaatto-10 rin 17 ulostulossa. An oscillator 19 connected to a monostable flip-flop 21 produces a horizontal rate sync pulses, which are found by the clock generator in a single well regenerated vertical synchronizing pulses 5 with the adder 12. The sync pulse is produced by the second monostable flip-flop 22, which has the ignition pulse phase comparator 17, which formation-ous puolijuovataajuisten pulses jäädessä as described above from the image retrace period vaihekomparaatto 10-ester 17 in the output.

Kuviossa 6 on esitetty pääsignaalin FM-siirtoalue ja muodostetun tahdistuspulssin kantoaallon taajuusasema, joka pulssi voi olla siirtoalueen yläpäässä. Figure 6 shows the main signal FM transmission area and the generated sync pulse carrier frequency drive, which pulse can be at the upper end of the transfer area.

Esitetyn menetelmän erästä toista suoritusesimerkkiä seli-15 tetään seuraavassa kuvioiden 4 ja 5 avulla. Proposed a method of a second embodiment of the shaft 15 up to the next by means of Figures 4 and 5.

Y-signaali saapuu värikantoaaltoerottimen 1 kautta kytkimeen 2, jota ohjataan tahdistimella 3 siten, että Y-sig-naali kytketään juovanpiirron aikana vastaanottokanavaan H, joka muodostuu esikorostuksen FM-modulaattorista ja 20 äänipään vahvistimesta. Y signal arrives at the color-carrier trap 1 via the switch 2 controlled by a synchronizer 3, so that the Y signal is coupled to the receiving channel during the juovanpiirron H, which consists of pre-emphasis FM modulator 20 and the audio head amplifier. Juovanpaluun TA aikana kytketään vuorotellen juovataajuisesti fH/2-tahdilla PAL-dekooreril-la 5 valmistettu (RY)-signaali tai vast. Retrace period TA is connected alternately to line frequency f H / 2 rate PAL dekooreril Ia-5-prepared (RY) signal, respectively. (BY)-signaali vastaanottokanavaan 4, sen jälkeen kun ne kirjataan muistiin 6 tahtigeneraattorilla 3 tuotetun esim. 2 MHZ:n kir-25 jaustahdilla ja tulostetaan jälleen 10 MHZtn tulostustah- dilla, jolloin muodostuu aikatiivistys tekijällä 5. (BY) signal in the receiving channel 4, after being recorded in the memory 6 produced a synchronous generator 3, for example 2 MHz. The cherry-jaustahdilla 25 and 10 are printed again MHZtn tulostustah- chloride to form the sealing time by a factor of five.

Oskillaattorin 7 avulla tuotettu kantoaallotettu pulssi asetetaan tahdistimella juovanpaluun aikana suljetun koskettimen 9 kautta magneettinauhalaitteen 8 vastaanottopää-30 hän, niin että tämä pulssi tallennetaan yhdessä aikatii- vistettyjen värierosignaalien RY ja 3-Y kanssa. kantoaallotettu pulse produced by the oscillator means 7 is set to pace maker during retrace via a closed contact strip 9, the magnetic device 8 of the receiving-30 he, so that this pulse is stored together with aikatii- vistettyjen color difference signals RY and Y-3. Muodostetun pulssin kantotaajuus on myös tällöin mieluummin mag-neettipääsignaalin ylemmällä siirtoalueella. The generated pulse carrier frequency is also in this case preferably mag-neettipääsignaalin upper transfer region. Tämän pulssi-signaalin amplitudi valitaan niin, että krominanssisignaa- 6 76661 lia ei haitata. This pulse signal amplitude is selected such that chrominance 6 76661 signal was not hamper. PAL-normille tarvittava tunnus voidaan tuottaa kytketyn kantotaajuuden avulla pulssia varten. PAL-norm of the required ID can be generated by means coupled to the carrier frequency of the pulse.

Tätä tarkoitusta varten oskillaattori 7 vaihtokytketään puolijuovataajuisesti tahtigeneraattorilla tuotetulla tah-5 dilla FH/2 taajuudeltaan esim. kapasitanssidiodin avulla. For this purpose, the oscillator 7 is switched to a synchronous generator puolijuovataajuisesti produced TAH-5 chloride FH / 2 frequency e.g. capacitance means.

Kuvion 5 avulla selitetään seuraavassa tahdistusta varten toimivan pulssin valmistelua. by means of Figure 5 will be described below for the preparation of functioning as the synchronization pulse. Tallennuslaitteella 8 luovutettu signaali vahvistetaan toistokanavassa 10, joka muodostuu toistovahvistimesta, dropout-kompensaattorista, ra-10 joittimesta, FM-demodulaattorista ja jälkivaimennuksesta, ja luminassisignaali Y saapuu sieltä tahdistimella 3 ohjatun kytkimen 11 kautta juovanpiirron aikana summainas-teeseen 12. Sivuhaarassa muunnetaan tahdistimella 3 ohjatun muistin 13 ja PAL-kooderin 14 avulla värisignaali le-15 vitettynä jälleen summainkytkennän 12 kautta täydelliseksi FBAS-signaaliksi, joka toistetaan televisiovastaanotti-mella. The storage device 8 released signal is amplified by the playback channel 10, which is composed of the playback amplifier, the dropout compensator, trans-10-limiter, an FM demodulator and gain reduction, and luminassisignaali Y then enters the pace-3 of the controlled switch 11 through during juovanpiirron summainas-INTO 12. The sidearm converted pace-3-controlled a memory 13 and through a PAL encoder 14, the color signal Ic-15 berthed again through summainkytkennän 12 complete composite color signal, which reproduces a television receiver filter. Levitys tapahtuu siten, että muisti 13 kirjataan 10 MHZ:n tahdilla ja tulostetaan jälleen 2 MHZ:n tahdilla. The application is such that the memory 13 are recorded a 10 MHz rate and output again at 2 MHZ rate. Televisiovastaanottimen tahdistusta varten tarvittava tah-20 distussignaali regeneroidaan seuraavalla tavalla ja asetetaan samoin summainasteeseen 12. Juovanpaluun aikana otettu signaali kytketään signaalia rajoittavan ja vahvistavan laitteen 15 kautta vaihediskriminaattoriin 16. Vai-hediskriminaattori 16 on viritetty taajuudelle, joka on 25 muodostetun pulssin kantotaajuuksien välillä. required for synchronization of the television receiver TAH-20 distussignaali regenerated in the following manner and set to the same adder stage 12. The signal taken during the return trace, is coupled via a 15-Val 16. vaihediskriminaattoriin hediskriminaattori 16 is tuned to the frequency of the signal limiting and amplifying device, which is formed from the pulse 25 carrier frequencies. Vaihediskri- minaattorilla 16 tai vastaavalla kytkennällä tuotetaan juo-vataajuisia pulsseja. Vaihediskri- terminator 16 or the like is produced by coupling of drink-vataajuisia pulses. Jälkeen kytketyssä vaiheessa 23 muunnetaan pulssit siten, että ulostulossa A voidaan ottaa puoli juovataajuisia pulsseja, jotka toimivat PAL-kiikun 24 oh-30 jäämiseksi. The downstream stage 23 are converted to pulses so that the output of A can take a half line frequency pulses with the PAL flip-flop 24-OH-30 to remain on. Toisessa vaiheen 23 ulostulossa B olevat juova-taajuiset pulssit toimivat tahtigeneraattorin 3 tahdistamiseksi toiston aikana, joka generaattori tuottaa televisiovastaanottimen tahdistamiseksi toimivat vaakataajuiset pulssit H ja pystytaajuiset pulssit V, jotka lisätään summain-35 asteessa 12 Y-signaaliin ja värinvoimakkuussignaalin täy- 7 76661 dellisen FBAS-signaalin muodostamiseksi. B, the 23 output of the second phase of the trace-frequency pulses to operate the clock generator 3 for synchronizing during playback, the generator provides a television receiver for synchronizing operating the horizontal frequency pulses H and vertical rate pulses V which is added to the adder 35 stage 12 of the Y signal and the color intensity of the entire signal, 7 76661 Dellis FBAS generating a signal.

Keksintöä voidaan käyttää yleisesti siirrettäessä rajoitetun laadun omaavien kanavien kautta, kuten esim. tallennettaessa videotallentimilla, satelliittitelevisioil-5 la tai kaapelivälien kautta. The invention can be universally used for transfer through a limited quality of its own channels, such as e.g. recording a video recorder, a 5-satelliittitelevisioil or via a cable slots.

Claims (11)

 1. 1. Menetelmä väritelevisiosignaalien siirtämiseksi, etenkin tallentamiseksi ja toistamiseksi analogisessa muodossa, jolloin luminanssi-informaatio tallennetaan juova- 5 jakson piirron aikana ja väri-informaatio aikatiivistetys-ti vuorottain juovajakson jäljelle jäävän ajan kuluessa sammutusaikana, jolloin tiivistystä ja levitystä varten digitoidut väri signaalit kirjoitetaan ja tulostetaan tahdistimella tuotettujen tahtipulssien avulla muistiin ja 10 muistista, tunnettu siitä, että siirrettävään etenkin tallennettavaan signaaliin kytketään tahdistusta varten toimiva kantoaalto, jonka kantotaajuus vaihtokyt-ketään puolijuovataajuisesti symmetrisesti keski taajuuden suhteen ja jonka taajuus ja amplitudi valitaan niin, että 15 luminanssi- ja väri-informaatioon ei vaikuteta haitallisesti. 1. A method for transmitting color television signals, particularly for recording and reproducing an analog format, wherein the luminance information is stored in the trace during the stroke of Sections 5 and the color information aikatiivistetys-ti alternately within a line period of the remaining time blanking period, wherein the digitized sealing and dissemination of color signals are written and printed in the sync pulses produced pace-maker by means of the memory, and 10 from the memory, characterized in that the movable, in particular the recorded signal is switched to the synchronization of the carrier wave of a carrier frequency vaihtokyt-one puolijuovataajuisesti symmetrically in the center with respect to frequency and whose frequency and amplitude are selected such that 15 luminance and color information is not adversely affected.
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tahdistusta varten toimivan kan-totaajuisen pulssin kytkentä tapahtuu jokaisena sammutus- 20 aikana yhdessä kulloinkin kyseessä olevan väri-informaa- tion kanssa ja pulssin taajuus ja amplitudi on valittu niin, että väri-informaatioon ei vaikuteta haitallisesti. 2. The method according to claim 1, characterized in that the kan totaajuisen pacing pulse for operating the switching occurs every 20 during the quench together with the respective color informaa- State of the case, and a pulse frequency and amplitude are selected such that the color information does not affect adversely.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että tahdistuskantoaa11 on kantotaajuus 25 on tallennuslaitteen magneettipääsignaalin ylemmällä siir- toalueella. 3. The method according to claim 1, characterized in that the tahdistuskantoaa11 is the carrier frequency of the recording device 25 is transferred to the field at the upper magneettipääsignaalin.
 4. 4. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että kantotaajuuden vaihtokytkentä katkaistaan pystytaajuisella ohjaustahdilla V kuvanpaluun 30 aikana. 4. The method according to claim 1, characterized in that the carrier frequency of switching off vertical rate control rate V of the image 30 during the return.
 5. 5. Patenttivaatimusten 1 - 3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että toistettaessa kytketty tahdis- 9 76661 tussignaali kytketään vahvistuksen jälkeen diskriminaatto-riin (16), joka tuottaa kantotaajuudesta riippuen eri polariteetin omaavia signaaleja. 5. claimed in claims 1 - A method according to claim 3, characterized in that connected to the playback of the synchronization training signal is coupled 9 76661 after amplification diskriminaatto-buffer (16), which is produced depending upon the polarity of signals with different carrier frequency.
 6. 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tun - 5. ettu siitä, että diskriminaattorin (16) keskitaajuus on pulssien molempien kantotaajuuksien välissä. 6. The method according to claim 5, c h a - 5 e d in that the discriminator (16) to the center frequency of the pulses between the two carrier frequencies.
 7. 7. Patenttivaatimusten 4 ja 5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että di s kriminaattori11 a (16) tuotettu signaali jälkisäätää oskillaattorin (7) säätösilmukal- 10. a vai heiuki tusti. 7. A process according to claims 4 and 5, characterized in that the di- p kriminaattori11 a (16) produced by the second signal to adjust the oscillator (7) säätösilmukal- 10 or a heiuki tusti.
 8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että vaakapulssien H, pystypulssien V f H tahdit ja puolella juovataajuudella —^ varustettu tahti johdetaan PLL-silmukasta (17,18,19,20) ja lisätään tahti-15 generaattorin (3) kautta yhdistettynä tahdistussignaalina demoduloituun väri signaaliin. 8. The method of claim 7, characterized in that the vaakapulssien H pystypulssien V f H and the four strokes of the line frequency - ^ provided with a stroke derived from the PLL-loop (17,18,19,20) and added via a synchronous generator 15 (3) combined the synchronizing signal demodulated color signal.
  8 76661 8 76661
 9. 9. Patenttivaatimuksen 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että toistettaessa kytketty kantotaajui-nen pulssi kytketään vahvistuksen jälkeen diskriminaatto- 20 riin, joka tuottaa kantotaajuudesta riippuen eri polariteetin omaavia pulsseja. 9. The method according to claim 2, characterized in that the playing of-coupled kantotaajui pulse is applied after a gain diskriminaatto- 20 vector which produces different depending on the polarity of the pulses having the carrier frequency.
 10. 10. Patenttivaatimuksen 9 mukainen menetelmä, tun -nettu siitä, että diskriminaattorin keskitaajuus on pulssien molempien kantotaajuuksien välissä. 9 A method according to claim 10, c h -nettu in that the discriminator center frequency of the pulses between the two carrier frequencies.
 11. 11. Patenttivaatimusten 9 ja 10 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että diskriminaattori1 la (16) tuotetut pulssit on kytketty invertteriasteeseen (23), joka tuottaa puol ijuovataajuiset fH/2 pulssit juovataajuisi 1 la pulsseilla kytketyn PAL-kiikun (24) tunnistamiseksi sekä juovataajui-30 set pulssit tahdistinta (3) varten. 11. A method according to claims 9 and 10, characterized in that the diskriminaattori1 la (16) pulses are generated is connected to the inverter stage (23) which produces Sided ijuovataajuiset f H / 2 pulses juovataajuisi 1 Ia to identify the pulses coupled to the PAL flip-flop (24) and juovataajui- 30 set for the pacemaker pulses (3). ,0 76661 0 76661
FI843677A 1982-11-11 1984-09-19 Foerfarande Foer oeverfoering, saerskilt Foer Registrering Science aotergivning of television signals. FI76661C (en)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19823241699 DE3241699C2 (en) 1982-11-11 1982-11-11
DE3241699 1982-11-11
DE3244942 1982-12-04
DE19823244942 DE3244942A1 (en) 1982-12-04 1982-12-04 Method for recording and reproducing television signals
EP8300295 1983-11-10
PCT/EP1983/000295 WO1984002047A1 (en) 1982-11-11 1983-11-10 Method for transmitting, particularly recording and reproducing television signals

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI843677L FI843677L (en) 1984-09-19
FI843677A0 true FI843677A0 (en) 1984-09-19
FI76661B true true FI76661B (en) 1988-07-29
FI76661C FI76661C (en) 1988-11-10

Family

ID=25805686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI843677A FI76661C (en) 1982-11-11 1984-09-19 Foerfarande Foer oeverfoering, saerskilt Foer Registrering Science aotergivning of television signals.

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0111157B1 (en)
KR (1) KR850003490A (en)
DK (1) DK435684D0 (en)
FI (1) FI76661C (en)
WO (1) WO1984002047A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4754340A (en) * 1983-11-01 1988-06-28 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method of reproducing a chrominance signal from a previously low-range-converted chrominance signal using comb filtering and sampling
US4646165A (en) * 1983-11-21 1987-02-24 Victor Company Of Japan Ltd. Chrominance signal recording apparatus utilizing digital sampling and quantizing techniques
DE3344926C2 (en) * 1983-12-13 1991-09-19 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh, 7730 Villingen-Schwenningen, De
DE3345143C2 (en) * 1983-12-14 1991-06-13 Telefunken Fernseh Und Rundfunk Gmbh, 3000 Hannover, De
EP0352963A3 (en) * 1988-07-28 1990-12-12 British Broadcasting Corporation Method of and apparatus for receiving high definition television signals
NL8901210A (en) * 1989-05-16 1990-12-17 Philips Nv An apparatus for recording a video signal on a record carrier.

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3637919A (en) * 1970-07-13 1972-01-25 Coaxial Scient Corp Color television equipment
NL7017427A (en) * 1970-11-28 1972-05-30 Philips Nv
JPS5914948B2 (en) * 1976-01-21 1984-04-06 Hitachi Ltd
DE2629706C3 (en) * 1976-07-02 1986-07-10 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart, De
JPS55120274A (en) * 1979-03-09 1980-09-16 Toshiba Corp Video recording and reproducing system
FR2466156B1 (en) * 1979-05-31 1984-03-02 Thomson Brandt
US4335393A (en) * 1980-04-15 1982-06-15 Harris Video Systems, Inc. Method and system using sequentially encoded color and luminance processing of video type signals to improve picture quality

Also Published As

Publication number Publication date Type
EP0111157A2 (en) 1984-06-20 application
FI843677A (en) application
DK435684A (en) 1984-09-12 application
EP0111157B1 (en) 1988-06-22 grant
FI843677L (en) 1984-09-19 grant
WO1984002047A1 (en) 1984-05-24 application
KR850003490A (en) 1985-06-17 application
DK435684D0 (en) 1984-09-12 grant
FI76661C (en) 1988-11-10 grant
FI843677A0 (en) 1984-09-19 application
FI843677D0 (en) grant
EP0111157A3 (en) 1986-01-02 application

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4210927A (en) Method for transmitting a color video signal on a narrow-band transmission line
US4660072A (en) Television signal transmission system
US4831463A (en) Video processing in which high frequency luminance components are folded into a mid-band spectrum
US4631574A (en) Compatible high-definition television with extended aspect ratio
US4652903A (en) Frequency generation for multiplexed analog component color television encoding and decoding
US5576837A (en) Digital modulators for use with sub-nyquist sampling of raster-scanned samples of image intensity
US4597019A (en) Clock pulse generating circuit in a color video signal reproducing apparatus
US3781463A (en) Colour television circuit
US4485401A (en) Television system for high-definition television and a television transmitter and receiver suitable therefore
US4882725A (en) Multiplex transmission method and apparatus
US4668999A (en) Time base equalizer and corrector (TIBEC) for video tape or disk machines in playback modes
US5245430A (en) Timebase corrector with drop-out compensation
US4672470A (en) Video signal recording and reproducing apparatus
US4825299A (en) Magnetic recording/reproducing apparatus utilizing phase comparator
US4245235A (en) Method and system for transmitting and/or recording color T.V. signals
US4609947A (en) Video signal recording apparatus
US4985781A (en) Recording and/or reproducing apparatus in which a reference signal is used in a recording and/or reproducing part as well as in another part
US5428454A (en) Video signal recording/reproducing apparatus
US4879606A (en) EDTV recording apparatus
US4567508A (en) Two-channel compatible television transmission system for wide picture formats
US4200881A (en) Encoding and transcoding apparatus for video disc systems
US5410360A (en) Timing control for injecting a burst and data into a video signal
US4691245A (en) Method and apparatus for combining two color video signals
US4745460A (en) Method for transmitting a television signal by field to field processing
US4630099A (en) Time multiplexing chrominance information for compatible high-definition television

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH