FI68726B - OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING - Google Patents

OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING Download PDF

Info

Publication number
FI68726B
FI68726B FI840766A FI840766A FI68726B FI 68726 B FI68726 B FI 68726B FI 840766 A FI840766 A FI 840766A FI 840766 A FI840766 A FI 840766A FI 68726 B FI68726 B FI 68726B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
optical
transmitter
receiver
scattering
size
Prior art date
Application number
FI840766A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI840766A (en
FI68726C (en
FI840766A0 (en
Inventor
Risto Myllylae
Harri Kopola
Juha Kostamovaara
Raimo Ahola
Original Assignee
Noptel Ky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FI833910 priority Critical
Priority to FI833910A priority patent/FI71012C/en
Application filed by Noptel Ky filed Critical Noptel Ky
Priority to FI840766A priority patent/FI68726C/en
Priority to FI840766 priority
Publication of FI840766A0 publication Critical patent/FI840766A0/en
Priority claimed from DE3504579A external-priority patent/DE3504579C2/de
Publication of FI840766A publication Critical patent/FI840766A/en
Application granted granted Critical
Publication of FI68726B publication Critical patent/FI68726B/en
Publication of FI68726C publication Critical patent/FI68726C/en

Links

Description

Optoelektroninen ammunnan harjoittelumenetelmä 6 8 7 2 6Optoelectronic shooting training method 6 8 7 2 6

Keksinnön kohteena on menetelmä käsiaseiden, kuten pistoolien ja kiväärien, ammunnan harjoittelemiseksi perustuen optoelektroni-seen, tavallisiin aseisiin kiinnitettävissä olevaan lähetin-vas-taanotin -laitteeseen sekä maaliin, joka erottuu ympäristöstään erilaisen optisen säteilyn heijastus- ja/tai sirontaominaisuuten-sa perusteella.The invention relates to a method for practicing the shooting of handguns, such as pistols and rifles, based on an optoelectronic transceiver device which can be attached to conventional weapons and a target which differs from its environment by the reflection and / or scattering property of different optical radiation.

Ammunnan, erityisesti urheiluammunnan, harjoittelussa ns. kuiva-harjoittelun merkitys on erittäin suuri. Kuivaharjoittelun, ts. harjoittelun aseen kanssa ilman varsinaista ampumista, tärkeyttä korostaa vielä, että sitä on mahdollista harjoittaa turvallisesti esim. tavallisissa huonetiloissa. Ongelmana nykyisin on lähinnä, miten saada ampujat motivoiduksi suorittamaan riittävästi ja huolellisesti tähtäys- ja laukaisuharjoittelua ilman patruunoita. Toinen ongelma on, että kuivaharjoittelun tuloksen välittömään kontrollointiin ei ole olemassa tunnettuja tehokkaita menetelmiä lukuunottamatta suomalaisessa patenttihakemuksessa no. 831183 selostettua menetelmää.In the practice of shooting, especially sports shooting, the so-called the importance of dry training is very great. The importance of dry training, i.e. training with a gun without the actual firing, is further emphasized by the fact that it is possible to practice it safely, e.g. in ordinary rooms. The problem today is mainly how to get shooters motivated to perform adequate and careful aiming and firing training without cartridges. Another problem is that there are no known effective methods for the immediate control of the result of dry training, except in Finnish patent application no. 831183.

Em. patenttihakemuksessa kuvattu menetelmä on kuitenkin tarkoitettu lähinnä monipuoliseksi ampujien valmennuksessa käytettäväksi ammunnan-analysointimenetelmäksi, jolloin siihen perustuvan laitteen eräs tärkeä käyttömuoto on käyttö todellisessa ammuntati-lanteessa. Suomalaisessa patenttihakemuksessa no. 831183 selostetun menetelmän ehkä tärkein ja arvokkain mittaustieto on täh-täyspisteen jatkuva seuranta tähtäyksen ja laukauksen aikana. Mainitun idean toteuttaminen käytännössä johtaa melko kalliiseen laitteeseen, jota ei ole yleensä mahdollista hankkia henkilökohtaiseen omistukseen ja käyttöön.Em. however, the method described in the patent application is intended mainly as a versatile shooting analysis method for training shooters, whereby one important use of the device based on it is use in a real shooting situation. In the Finnish patent application no. Perhaps the most important and valuable measurement information for the method described in 831183 is the continuous monitoring of the full-point point during aiming and firing. Implementing this idea in practice results in a rather expensive device that is usually not possible to acquire for personal ownership and use.

Ennestään tunnettuja ratkaisuja valon käytöstä ammunnan harjoittelun yhteydessä on mainittu mm. em. suomalaisessa patenttihakemuksessa sekä norjalaisessa patenttihakemuksessa no. 770997 (Utleg-ningsskrift nr. 144118). Yhteenvetona tunnettujen ratkaisujen suurimmista puutteista voidaan mainita: menetelmä tai laite ei sovellu käytettäväksi tavallisissa aseissa ilman erityistoimenpiteitä tai ei lainkaan (esim. erilliset laser-aseet); menetelmä on niin monipuolinen ja monimutkainen, että sen toteuttaminen käytännössä 2 68726 tekee laitteesta liian kalliin ampujan henkilökohtaiseen omistukseen ja käyttöön.Previously known solutions for the use of light in connection with shooting practice have been mentioned e.g. in the above-mentioned Finnish patent application and in the Norwegian patent application no. 770997 (Utleg-ningsskrift nr. 144118). In summary, the main shortcomings of the known solutions are: the method or device is not suitable for use in ordinary weapons without special measures or not at all (e.g. separate laser weapons); the method is so versatile and complex that its practical implementation 2 68726 makes the device too expensive for the personal ownership and use of the shooter.

Esillä olevassa keksinnössä yksinkertainen lähetin-vastaanotin -laite kiinnitetään aseeseen, jolla harjoittelu halutaan suorittaa. Siten kukin ampuja voi harjoitella esim. kilpailuissa käyttämäl-lään aseella. Koska keksinnön mukaisessa menetelmässä tyydytään havaitsemaan ainoastaan osuiko optisella säteellä ammuttu laukaus halutun kokoisen ja muotoisen rajatun alueen sisä- tai ulkopuolelle, saadaan taulusta yksinkertainen. Optisen taulun rajaus tapahtuu siten, että taulu (tai taulu ja sen ympäristö) muodostuvat optisesti eri tavalla valoa heijastavista ja/tai sirottavista pinnoista. Yksinkertaisimmassa tapauksessa optinen taulu on esim. pyöreä heijastintarra tavanomaisella taustapinnalla (esim.seinä) ja lähetettävä optinen säde divergenssiltään ja halkaisijaltaan kapea valopulssi, jolloin tarran koko määrää käytännössä yksinään osumisen vaikeuden (ts. osuma-avaruuskulman arvon).In the present invention, a simple transceiver device is attached to the weapon with which the training is to be performed. Thus, each shooter can practice, for example, in competitions with his weapon. Since the method according to the invention is limited to detecting whether a shot fired with an optical beam fell inside or outside a limited area of the desired size and shape, the table is simple. The delimitation of the optical panel takes place in such a way that the panel (or the panel and its surroundings) are formed by optically differently reflecting and / or scattering surfaces. In the simplest case, the optical panel is e.g. a circular reflective label on a conventional backing surface (e.g. a wall) and the transmitted optical beam is a light pulse of narrow divergence and diameter, whereby the size of the label practically alone determines the difficulty of hitting (i.e. the hit angle).

Varsinaisena tähtäystauluna voidaan - ja on ilmeisesti tehokkaitakin harjoittelun kannalta - käyttää erillistä taulua. Siten tähtäystaulu voidaan valita mahdollisimman hyvin todellista tilannetta vastaavaksi ja optisen taulun kokoa muuttelemalla voidaan säätää osumisen vaikeutta. Siten ammunnan kuivaharjoittelua voidaan suorittaa helposti vaihtelevilta ampumaetäisyyksiltä ja silti tiedetään mitä tulosta käytetty optisen taulun koko vastaisi todellisessa tilanteessa.A separate target can be used as the actual target board - and is obviously effective for training as well. Thus, the target can be selected as closely as possible to the actual situation, and the difficulty of hitting can be adjusted by changing the size of the optical target. Thus, dry shooting training can be easily performed at varying shooting distances and still it is known what result the size of the optical board used would correspond to in a real situation.

Eräs ampujien käyttämä harjoittelumuoto on tietyn kokoisen ympyrän ulkopuolelle menevien laukausten rekisteröinti. Tällöin taulusta poistetaan esim. osuma-arvoja kymmenen ja yhdeksän vastaava alue, jolloin ainoastaan niitä huonommat tulokset rekisteröityvät. Vastaava kuivaharjoittelu on helposti simuloitavissa esillä olevan keksinnön mukaisella laitteella.One form of training used by shooters is to record shots that go outside a circle of a certain size. In this case, for example, the area corresponding to the hit values ten and nine is removed from the table, in which case only the worse results are registered. The corresponding dry training can be easily simulated with the device according to the present invention.

Ampumahiihtäjien ammunnan harjoitteluun tässä kuvattu keksintö soveltuu erityisen hyvin, koska todellisessakin ammunnassa ainoastaan osumat huomioidaan. Lisäksi nykytekniikalla toteutettuna keksinnön mukaisen laitteen toimintaetäisyys ("ampumaetäisyys") ulottuu satoihin metreihin saakka, joten ampumaetäisyyskin 3 68726 voidaan valita todelliseksi.The invention described here is particularly well suited for the training of biathletes in shooting, because even in actual shooting, only hits are taken into account. In addition, implemented with the prior art, the operating distance of the device according to the invention ("firing distance") extends up to hundreds of meters, so that the firing distance 3 68726 can also be chosen as real.

Osumien tai ohilaukausten osoitus tapahtuu yksinkertaisimmillaan ääni- tai valomerkin avulla. Mikäli osumia/laukauksia halutaan rekisteröidä ja tallentaa pitemmältä aikaväliltä, voidaan laitteeseen liittää erilliset laskurit ja näyttölaitteet. Laukaisuhet-ken tunnistus voi tapahtua aseen liipaisimen yhteyteen kiinnitettävän sensorin avulla tai viritetyn aseen laukaisun aiheuttaman energiapulssin perusteella (jolloin anturi voi olla lähetin-vas-taanotin -laitteen kanssa samassa kotelossa).At its simplest, hits or passes are indicated by an audible or visual signal. If you want to record and record hits / shots for a longer period of time, separate counters and display devices can be connected to the device. The detection of the firing moment can take place by means of a sensor attached to the trigger of the weapon or on the basis of an energy pulse caused by the fired weapon (in which case the sensor can be in the same housing as the transceiver device).

Edellä esitettyjen ominaisuuksien aikaansaamiseksi keksinnölle on pääasiassa tunnusomaista patenttivaatimuksessa 1 esitetyt seikat .In order to provide the above features, the invention is mainly characterized by the features set forth in claim 1.

Keksintöä selostetaan seuraavassa tarkemmmin esimerkin avulla viittaamalla oheiseen piirustukseen, jossaThe invention will now be described in more detail by way of example with reference to the accompanying drawing, in which

Kuva 1 esittää menetelmää soveltavaa harjoittelulaitteistoa.Figure 1 shows a training apparatus applying the method.

Kuvassa 1 on tavalliseen pistooliin 1 magneetin ja ohjauekaran 2 avulla kiinnitetty lähetin-vastaanotin -laite 3. Lähetin-vastaan-otin -laite sisältää lähettimen ja vastaanottimen lisäksi mm. teholähteen (paristo tai akku), käyttökytkimen, osumisen merkinan-tolaitteen (ääni- tai valomerkki), mahdolliset laskurit ja näytöt laukausten jaosumien laskemiseksi sekä mahdollisen liipaisuanturin ellei laitteessa käytetä ulkoista liipaisuanturia 4.Figure 1 shows a transceiver device 3 attached to an ordinary pistol 1 by means of a magnet and a guide spindle 2. In addition to the transmitter and receiver, the transceiver device includes e.g. the power supply (battery or accumulator), the operating switch, the collision warning device (sound or light signal), any counters and displays for counting the hits and, if any, the device if no external trigger sensor is used.

Lähetin koostuu puolijohdelaserista, optiikasta ja laserin modu-lointielektroniikasta. Aseen 1 liipaisuhetki tunnistetaan joko viritetyn aseen liipaisun aiheuttaman energiapulssin perusteella tai aseen liipaisimen yhteydessä olevan sensorin avulla. Laser-lähetin lähettää lyhyen yksittäisen valopulssin vasta sopivan säädettävän viiveen kuluttua, jotta valopulssin lähtö- ja tunnis-tushetki vastaisivat likimain oletetun luodin lähtöhetkeä aseen piipusta.The transmitter consists of a semiconductor laser, optics and laser modulation electronics. The trigger moment of the weapon 1 is identified either by the energy pulse caused by the trigger of the tuned weapon or by a sensor connected to the trigger of the weapon. The laser transmitter transmits a short single light pulse only after a suitable adjustable delay so that the time of departure and detection of the light pulse corresponds approximately to the time of departure of the assumed bullet from the barrel of the weapon.

Vastaanotin koostuu herkästä valoilmaisimesta (valodiodi tai -transistori), sen tarvitsemasta vahvistinelektroniikasta sekä ilmaisin-elektroniikasta, joka havaitsee heijastimeen osuvat valopulssit.The receiver consists of a sensitive light detector (light emitting diode or transistor), the amplifier electronics it needs, and detector electronics that detect light pulses hitting the reflector.

68726 468726 4

Vastaanottimen elektroniikasta, lähettimestä, halutusta toiminta-etäisyydestä ja käytetystä heijastinkalvosta 6 riippuu tarvitaanko vastaanottimessa myös yksinkertainen optiikka ja optinen suodatin herkkyyden parantamiseksi.Depending on the electronics of the receiver, the transmitter, the desired operating distance and the reflector film 6 used, the receiver also requires simple optics and an optical filter to improve the sensitivity.

Aseeseen kiinnitettävien osien lisäksi laitteistoon kuuluu täh-täystaulu 5 ja optinen taulu 6 laser-sädettä varten. Lähetin-vastaanotin laite 3, taulut 5,6 sekä aseen tähtäimet 7 viritetään siten, että tähdättäessä tähtäystauluun 5, laserin lähettämä kapea valonsäde osuu tauluun 6. Taulu 6 on tehty esim. halvasta heijastinkalvosta, jonka heijastuskerroin on tyypillisesti 100 ... 1 000 -kertainen verrattuna tavanomaisiin taustapintoihin (puu, paperi, betoni jne.). Siten vastaanottimella voidaan helposti havaita milloin säde osuu heijastimeen. Heijastimen kokoa muuttamalla voidaan helposti säätää osumisen vaikeutta.In addition to the parts to be attached to the weapon, the apparatus includes a sighting board 5 and an optical board 6 for a laser beam. The transceiver device 3, the boards 5,6 and the weapon sights 7 are tuned so that when aiming at the target board 5, the narrow light beam emitted by the laser hits the board 6. The board 6 is made e.g. of a cheap reflective film with a reflection coefficient typically 100 ... times compared to conventional backing surfaces (wood, paper, concrete, etc.). Thus, the receiver can easily detect when the beam hits the reflector. By resizing the reflector, the difficulty of hitting can be easily adjusted.

Tähtäystaulun 5 koko ja muoto valitaan siten, että käytetyltä har-joitteluetäisyydeltä taulu näyttää tähdättäessä samanlaiselta kuin todellisessa ammuntatilanteessa. Mikäli ampuja ei halua siirrellä aseensa tähtäinten 7 asentoa kuivaharjoittelun ajaksi, voidaa tarvittava kohdistussäätö suorittaa lähetin-vastaanotin -laitteen 3 säädettävällä kiinnityksellä ja/tai taulujen 5,6 keskinäisen sijainnin muuttamisella.The size and shape of the aiming board 5 is chosen so that the board looks similar to the actual training distance used when aiming. If the shooter does not want to move the position of the sights 7 of his weapon during the dry training, the necessary alignment adjustment can be performed by adjustable mounting of the transceiver device 3 and / or by changing the relative position of the boards 5,6.

Asiantuntijalle on selvää, että keksinnön eri sovellutusmuodot eivät rajoitu ainoastaaan edellä esitettyyn esimerkkiin, vaan voivat vaihdella jäljempänä esitettävien patenttivaatimusten puitteissa .It will be apparent to those skilled in the art that the various embodiments of the invention are not limited to the example set forth above, but may vary within the scope of the claims set forth below.

Claims (9)

1. Förfarande för övning av skytte med handeldvapen, säsom pistoler och gevär, kännetecknat därav, att med en vid konventionella vapen (1) fastgörbar sändar-mottagar-anordning (3) sänds en optisk sträle mot en yta (6) som tili sinä optiska reflexions- och/eller spridnings-egenskaper skiljer sig frän sin omgivning och utgör mälet, varvid strälens träffande eller bommande observeras i mottagaren (8) pä basen av retursträlen.Method for practicing firearms shooting, such as pistols and rifles, characterized in that with an transmitter-receiver device (3) fixed to conventional weapons (1), an optical beam is transmitted to a surface (6) which is transmitted to its optical Reflection and / or scattering properties differ from their surroundings and constitute the target, whereby the hit or boom of the beam is observed in the receiver (8) at the base of the return beam. 2. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den frän sändaren (7) erhällna optiska strälen är till sin divergens och diameter sa smal som möjlig och den optiska tavlan (6) av önskad storlek reflekterande och/eller spridande strälning bättre än sin omgivning, varvid svärighetsgraden av att träffa dvs. träffrymdvinkelns storlek kan varieras genom att variera reflektor/spridningsytans storlek.Method according to claim 1, characterized in that the optical beam received from the transmitter (7) is as narrow as possible to its divergence and diameter and the optical board (6) of the desired size reflects and / or spreads radiation better than its surroundings. , wherein the difficulty of meeting i.e. the size of the hit space angle can be varied by varying the size of the reflector / scattering surface. 3. Förfarande enligt patentkravet 1, kännetecknat därav, att den frän sändaren (7) erhällna optiska strälen är tili sin divergens och diameter sä smal som möjlig och den optiska tavlan (6) av önskad storlek reflekterande och/eller spridande straining sämre än sin näromgivning, varvid mottagaren observerar träffarna i omrädet runt det önskade omrädet reflekterande/spridande straining sämre i den omfattning som det omgivande omrädet sträcker sig. 1 Förfarande enligt patentkravet 1, 2 eller 3, kännetecknat därav, att sändar-mottagaranordningen (3) fastsätts vid vapnets eldrörsmynning antingen med hjälp av en magnet och en ätminstone delvis in i eldröret inskjutande centrerings- och fästdorn (2) eller med endast en centrerings- och fästdorn, som ocksä inbegriper en läs-anordning.Method according to claim 1, characterized in that the optical beam obtained from the transmitter (7) is as narrow as possible in its divergence and diameter and the optical board (6) of the desired size reflects and / or spreads strain worse than its proximity. , the receiver observing the hits in the area around the desired area reflecting / scattering straining worse to the extent that the surrounding area extends. Method according to claim 1, 2 or 3, characterized in that the transmitter-receiver device (3) is fixed to the firearm orifice of the weapon either by means of a magnet and an at least partially inserting centering and fastening mandrel (2) or with only one centering - and fastener mandrel, which also includes a reading device.
FI840766A 1983-10-26 1984-02-24 OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING FI68726C (en)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI833910 1983-10-26
FI833910A FI71012C (en) 1983-10-26 1983-10-26 FOERFARANDE FOER TRAENING I ANVAENDNING AV EN RIKTARE
FI840766A FI68726C (en) 1983-10-26 1984-02-24 OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING
FI840766 1984-02-24

Applications Claiming Priority (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI840766A FI68726C (en) 1983-10-26 1984-02-24 OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING
DE3504579A DE3504579C2 (en) 1984-02-24 1985-02-11
NO85850503A NO850503L (en) 1984-02-24 1985-02-11 PROCEDURE FOR OPTICAL-ELECTRONIC EXERCISE SHOOTING.
FR858502410A FR2560370B1 (en) 1984-02-24 1985-02-20 OPTOELECTRONIC TARGET TRAINING METHOD
US06/703,414 US4640514A (en) 1984-02-24 1985-02-20 Optoelectronic target practice apparatus
JP60031663A JPS60251397A (en) 1984-02-24 1985-02-21 Firing practice method

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI840766A0 FI840766A0 (en) 1984-02-24
FI840766A FI840766A (en) 1985-04-29
FI68726B true FI68726B (en) 1985-06-28
FI68726C FI68726C (en) 1985-10-10

Family

ID=26157519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI840766A FI68726C (en) 1983-10-26 1984-02-24 OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING

Country Status (1)

Country Link
FI (1) FI68726C (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991012480A1 (en) * 1990-02-19 1991-08-22 Noptel Oy A method for analyzing shooting training and performance results

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1991012480A1 (en) * 1990-02-19 1991-08-22 Noptel Oy A method for analyzing shooting training and performance results

Also Published As

Publication number Publication date
FI68726C (en) 1985-10-10
FI840766A (en) 1985-04-29
FI840766A0 (en) 1984-02-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4640514A (en) Optoelectronic target practice apparatus
US10648775B2 (en) Apparatus for correcting ballistic aim errors using special tracers
US4592554A (en) Equipment for simulated shooting
US20020009694A1 (en) Firearm laser training system and kit including a target structure having sections of varying reflectivity for visually indicating simulated projectile impact locations
US3955292A (en) Apparatus for antiaircraft gunnery practice with laser emissions
US5194006A (en) Shooting simulating process and training device
US3832791A (en) Gunnery training scoring system with laser pulses
FI66987B (en) FOERFARANDE FOER SKJUTTRAENING
BG65142B1 (en) Method and device for simulating firing
US20200166310A1 (en) Apparatus and methodology for tracking projectiles and improving the fidelity of aiming solutions in weapon systems
SE9602427L (en) Hit position marker for shotgun shooting
US3927480A (en) Gunnery training scoring system with laser pulses
JPH01212898A (en) Weapon aiming device
US4629427A (en) Laser operated small arms transmitter with near field reflection inhibit
US4854595A (en) Firearm aiming simulator device
FI68726B (en) OEVNINGSFOERFARANDE FOER OPTOELEKTRISK SKJUTNING
US20040005531A1 (en) Precision zeroed small-arms transmitter (ZSAT) with shooter sight-picture compensation capability
EP0349214A2 (en) Weapon training systems
KR200206981Y1 (en) System for laser shooting pratice
RU2006141471A (en) SHARP LASER ITERATOR SYSTEM (SLIS)
CA2366526C (en) Shooting simulation method
RU2588604C1 (en) Method for automatic detection of targets
FI84753C (en) FOERFARANDE FOER SKJUTOEVNING OCH ANALYSERING AV SKYTTEPROCESSEN.
GB2138112A (en) Equipment for simulated shooting
FI71012C (en) FOERFARANDE FOER TRAENING I ANVAENDNING AV EN RIKTARE

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed

Owner name: NOPTEL OY