FI62757B - Utan bloetning fyllbart as big foedoaemneshoelje of cellulose and foerfarande Foer Dess framstaellning - Google Patents

Utan bloetning fyllbart as big foedoaemneshoelje of cellulose and foerfarande Foer Dess framstaellning Download PDF

Info

Publication number
FI62757B
FI62757B FI771505A FI771505A FI62757B FI 62757 B FI62757 B FI 62757B FI 771505 A FI771505 A FI 771505A FI 771505 A FI771505 A FI 771505A FI 62757 B FI62757 B FI 62757B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
casing
weight
cellulose
water
propylene glycol
Prior art date
Application number
FI771505A
Other languages
Finnish (fi)
Swedish (sv)
Other versions
FI62757C (en
FI771505A (en
Inventor
David Earl Ellis
Herman Shin-Gee Chiu
Original Assignee
Union Carbide Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to US68624876A priority Critical
Priority to US68624876 priority
Application filed by Union Carbide Corp filed Critical Union Carbide Corp
Publication of FI771505A publication Critical patent/FI771505A/fi
Priority claimed from FI811235A external-priority patent/FI62758C/en
Publication of FI62757B publication Critical patent/FI62757B/en
Publication of FI62757C publication Critical patent/FI62757C/en
Application granted granted Critical

Links

Classifications

  • AHUMAN NECESSITIES
  • A22BUTCHERING; MEAT TREATMENT; PROCESSING POULTRY OR FISH
  • A22CPROCESSING MEAT, POULTRY, OR FISH
  • A22C13/00Sausage casings
  • A22C13/0013Chemical composition of synthetic sausage casings
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
  • C08K5/00Use of organic ingredients
  • C08K5/04Oxygen-containing compounds
  • C08K5/05Alcohols; Metal alcoholates
  • CCHEMISTRY; METALLURGY
  • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
  • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
  • C08K5/00Use of organic ingredients
  • C08K5/04Oxygen-containing compounds
  • C08K5/05Alcohols; Metal alcoholates
  • C08K5/053Polyhydroxylic alcohols

Description

—zr—— rci m\ patenttijulkaisu *oncn tc] (I1) patentsrrift b4.ro/ (51) Kv.ll^/lnt.a.3 A 22 C 13/00 (21) Puenttlhtkemuf — PtMnttrxeknini 771505 v τ (22) HakamltpUvi — Ansöknln|td«g 12 05 77 (23) Alkuplivi — Giltlghttsdag nr SUOMI—FINLAND (41) Tuiiut |uiki*ek*i — eiiwt offmtiig ^ u ^ /Civ (44) Nthtivtksi panon |a kuul.|ulkalsun pvm.— \· / Aniökan utiagd och ucl.ikrlften publlcerad 30.11.82 (45) Patentti myönnetty — Patant maddalat 04.05.84 -zr-- rci m \ Patent oncn * tc] (I1) patentsrrift b4.ro/ (51) Kv.ll ^ / lnt.a.3 A 22 C 13/00 (21) Puenttlhtkemuf - PtMnttrxeknini 771 505 v τ (22 ) HakamltpUvi - Ansöknln | td «g 12 05 77 (23) Alkuplivi - Giltlghttsdag no FINLAND-FINLAND (41) Tuiiut | uiki * e k * i - eiiwt offmtiig ^ u ^ / Civ (44) Nthtivtksi brewing | a Kuul | ulkalsun. in Date \ · / Aniökan utiagd Science ucl.ikrlften publlcerad 30/11/82 (45) allocated to - Patant Maddalena 05/04/84

Patentti· ja rekisterihallitus Patent and Registration Office

Patent· och registerstyrelsen (32)(33)(31) Pyydetty «tuolkm» — Begird prioritet 13.05.76 USA(US) 686248 (73) Union Carbide Corporation, 270 Park Avenue, New York, New York 10017, USA(US) (72) David Earl Ellis, Frankfort, Illinois, Herman Shin-Gee Chiu, · Patent and Registration Board (32) (33) (31) The requested «tuolkm» - Begird Prioritet 13/05/76 USA (US) 686 248 (73) Union Carbide Corporation, 270 Park Avenue, New York, New York 10017, United States (US) (72) David Earl Ellis, Frankfort, Illinois, Herman Shin-Gee Chiu,

Chicago, Illinois, USA(US) (74) Oy Borenius δ Co. Chicago, Illinois, USA (US) (74) Oy Borenius δ Co. Ab (54) Suurikokoinen, liottamatta täytettävä, selluloosaa oleva ruokatavaran-päällys ja menetelmä sen valmistamiseksi - Utan blötning fyllbart stort födoämneshölje av cellulose och förfarande för dess framställning Ab (54) Large, soaking the meet, cellulose food-product casing and a method for its manufacture - Utan blötning fyllbart as big födoämneshölje of the cellulose to a method for the preparation of Dess

Keksinnön kohteena on suurikokoinen letkumainen, selluloosaa oleva ruokatavaranpäällys, edullisesti sellainen, jonka seinämään on upotettu kuituraina ja jonka halkaisija täytettynä on vähintään 50 mm, joka päällys soveltuu ruokatavara-emulsiolla täytettäväksi liottamatta, sekä menetelmä tällaisen päällyksen valmistamiseksi. The invention relates to a large size tubular, cellulose ruokatavaranpäällys, preferably one that is embedded in the wall of the fiber web and the diameter of which is filled mm, which is suitable for coating a food item to be filled with emulsion without soaking, and a method for producing at least 50 of such a coating.

Ruokatavaranpäällyksiä käytetään laajalti ympäri maailman mitä erilaisimpien liha- ja muiden ruokatavaratuotteiden käsittelemiseksi, joista mainittakoon erikoisesti makkarat, juustorullat, kalkkunarullat, jne. Yleisimmin käytetään päällyksinä letkumaisia ruokatavaranpäällyksiä, jotka on valmistettu regeneroidusta selluloosasta ja muista selluloo-samateriaaleista, ja jotka voivat olla monta eri tyyppiä ja kokoa siten, että ne soveltuvat valmistettaville erilaisille ruokatavaratuotteille. -Type food are widely used all over the world the most varied of meat and for treatment of other comestible products, can be mentioned in particular sausages, juustorullat, kalkkunarullat, etc. The most commonly used as a covering for tubular-type food which are made of regenerated cellulose, and other cellulosic mesa, and which may be of many different types, and such size that they are suitable for preparation in various comestible products. Letkumaisia ruokatavaranpäällyksiä 2 62757 toimitetaan lujitettuina tai laittamattomina, jolloin lujitettuja päällyksiä, joita yleisesti sanotaan "kuitumaisiksi päällyksiksi", valmistetaan siten, että niiden seinämään upotetaan kuitumainen lujitusraina. 2 62757 tubular-type food is delivered stabilized or blame, wherein the reinforced casings are commonly called "fibrous casings were" prepared in such a way that they are immersed in the wall of the fibrous lujitusraina.

Useimpien käsiteltyjen ruokatavaratuotteiden, ja varsinkin lihatuotteiden yhteinen tunnusmerkki on, että ruokatavara-tuotteen valmistukseen käytetty komponenttien seos, jota tavallisesti sanotaan "emulsioksi", täytetään päällykseen paineen alaisena, ja ruokatavaratuotetta käsitellään sen ollessa suljettuna päällykseen. Most of the treated comestible products, and especially meat products common feature is that the mixture used for producing the comestible product components, commonly referred to as "emulsion" is filled with the casing under pressure, and the product is treated with a food item while it is in a closed casing. Ruokatavaratuote voidaan myös varastoida ja kuljettaa päällykseen suljettuna, vaikka monissa tapauksissa, ja varsinkin pienistä makkaratuotteis-ta, kuten nakkimakkaroista kyseenollen, päällys poistetaan ruokatavaratuotteesta sen jälkeen, kun käsittelyyn liittyvät toimenpiteet on suoritettu loppuun. Food product can also be stored and transported in a closed casing, although in many cases, especially for small-makkaratuotteis used as nakkimakkaroista questionable Accordingly, the cover is removed comestible product, after the processing activities are completed.

Letkumaisten ruokatavaranpäällysten erästä luokkaa sanotaan yleisesti "pieniksi ruokatavaranpäällyksiksi", mikä sanonta yleensä tarkoittaa sellaisia päällyksiä, joita käytetään pienikokoisten makkaratuotteiden, kuten nakkimakkaroiden valmistuksessa. a tube-like ruokatavaranpäällysten category generally called a "small-type food," which is the term generally refers to those containers used, small size sausage products such as frankfurters sausage manufacture. Kuten nimikin osoittaa, on tämäntyyppinen ruokatavaranpäällyksen täytetty halkaisija pieni, jolloin halkaisija yleensä on rajoissa noin 15...noin 40 mm, ja päällys toimitetaan yleensä hyvin pitkinä, ohutseinämäisinä letkuina. As the name implies, this type of small diameter filled-type food, wherein a diameter generally within the range of about 15 ... 40 mm, and the casing is delivered generally very long, thin-walled hoses. Käsittelyn helpottamiseksi nämä päällykset, joiden pituus voi olla 20...50 metriä tai vieläkin suurempi, laskostetaan ja puristetaan kokoon yleisesti ns. For ease of handling, these casings, which may have a length of 20 ... 50 meters or even higher, folded and compressed generally known. "laskostetuiksi päällyspätkiksi”, joiden pituus on noin 20...noin 60 cm. Laskostuskoneita ja niiden valmistamia tuotteita on esitetty esim. US-patenteissa nro 2.983.949 ja 2.984.574, jne. "The pleated casing sticks" having a length of about 20 ... 60 cm. Pleat and their products are also disclosed e.g. in U.S. Patents No. 2,983,949 and 2,984,574, etc.

"Suurikokoisilla ruokatavaranpäällyksillä" tarkoitetaan yhteisellä nimellä sellaisia päällyksiä, joita käytetään yleensä suurempien ruokatavaratuotteiden valmistuksessa, joista mainittakoon salami- ja bolognamakkarat, lihaviipa-leet, keitetyt ja savustetut sianlihatuotteet ja senkaltai- 3 62757 set, ja joita valmistetaan kokoina, joiden täytetty halkaisija on noin 50...160 mm ja tätäkin suurempi. "Large-Size-type food" means the common name of such coatings, are used in the preparation of generally larger food item products mentioned salami and bologna sausages, lihaviipa-therefor, cooked and smoked meat products and senkaltai- 3 62757 set, and are produced in sizes with a stuffed diameter of about 50 ... 160 mm and even larger.

Tällaisten päällysten seinämänpaksuus on yleensä suurempi kuin pienikokoisen päällyksen seinämänpaksuus, ja ne toimitetaan siten, että niiden seinämään on upotettu kuitumainen rainalujite, vaikkakin niitä voidaan valmistaa myös ilman tällaista lujitetta. Such covers the wall thickness is generally larger than the small-sized casing wall thickness, and are provided in such a way that the wall is embedded in the fibrous rainalujite, although they can also be prepared without such reinforcement. Useimmin suurikokoiset letkumaiset päällykset toimitetaan ruokatavaran käsittelijälle litistettyinä ja leikattuina määräpituuksiin, jotka ovat noin 0,6 ...noin 2,2 m, mutta laskostus- ja pakkausmenetelmien parannukset ja automaattisen täyttökaluston yhä suurentunut käyttö on lisännyt kysyntää suurikokoisten kuitumaisten ja lu-jittamattomien päällysten toimittamisesta laskostettuina pätkinä, jotka sisältävät noin 30 m päällystä tai enemmänkin. Most large-size tubular casings of the goods delivered food handler in cut to length and flattened, which are approximately 0.6 ... about 2.2 m, but the folding and packaging methods and improvements still increased use of automatic filling equipment has increased the demand for large-sized fibrous and lu-jittamattomien covers the delivery of folded up lengths, which contain about 30 meters or more of casing.

Keinotekoisia ruokatavaranpäällyksiä, ja varsinkin pienikokoisia regeneroidusta selluloosasta tehtyjä päällyksiä valmistettaessa ja käytettäessä, on päällysten kosteuspitoisuus eräs erittäin tärkeä tekijä. Artificial-type food, and especially of small size casings made of regenerated cellulose production and use, the moisture content of the coating, a very important factor. Muotoiltaessa ensin pienikokoisia selluloosapäällyksiä on ne yleensä kuivattava suhteellisen pieneen vesipitoisuuteen, joka yleensä on rajoissa noin 8...12 paino-%, jotta laskostuskäsittely voitaisiin suorittaa päällyksiä vahingoittamatta. When forming the first small-size cellulose casings is generally dried in the relatively small water content, which generally is in the range of about 8 ... 12% by weight, in order to carry out laskostuskäsittely casings without damaging them. Jotta kokoonpuristetut laskostetut päällykset voitaisiin helposti suoristaa ja voitaisiin välttää päällyksen repeytyminen ja rikkoutuminen täyttökäsittelyjen aikana, on laskostettujen päällysten keskikosteuspitoisuuden oltava noin 14...20 paino-%. To folded casings could easily be compressed to straighten and to avoid shell tearing and breakages during täyttökäsittelyjen is folded covers the average moisture content must be about 14 ... 20% by weight. Kosteuspitoisuuden tämä suhteellisen ahdas alue on tärkeä, koska on todettu päällysten runsasta rikkoutumista tapahtuvan täyttämisen yhteydessä pienemmillä kosteuspitoisuuksilla, kun taas suuremmat kosteuspitoisuudet johtavat päällysmate-riaalin liialliseen pehmeyteen ja ylitäyttymiseen. Moisture content in the relatively narrow region is important, as it is stated in the filling of containers excessive breakage to occur at lower moisture contents, while higher concentrations lead to moisture päällysmate-riaalin excessive softness and overfilled.

Viime vuosina on julkaistu useita patentteja, jotka koskevat laskostettujen pienikokoisten letkumaisten ruokatavaranpääl-lysten vesipitoisuuteen liittyvää ongelmaa, ja on ehdotettu i , 4 62757 erilaisia menetelmiä halutun vesipitoisuuden saavuttamiseksi ja pysyttämiseksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. In recent years, has been published in a number of patents relating to the water content related to small-sized tube-like pleated ruokatavaranpääl-clearances problem, and it has been suggested i, 4 62757 different methods in order to achieve and maintain during storage and transport the desired water content. Niinpä on US-patenteissa nro 2.181.329 (Hewitt); Thus, in U.S. Patent No. 2,181,329 (Hewitt); 3.250.629 (Turbak) ja 3.471.305 (Marbach) selitetty pakkausvälineitä, joiden avulla useita pienikokoisten letkumaisten päällysten laskostettuja päällyspätkiä voidaan kostuttaa pakattuina, ja US-patenteissa nro 3.222.192 (Arnold); 3,250,629 (Turbak) and 3,471,305 (Marbach) described packaging tools that allow a plurality of small tube-like casings pleated casing sticks can be wetted packed, and U.S. Patent No. 3,222,192 (Arnold); 3.616.489 (Voo ja kumpp.); 3616489 (Voo and Co..); 3.657.769 (Martinek); 3,657,769 (Martinek); 3.809.576 (Marbach ja kumpp.) on selitetty erilaisia keinoja yleensä pienikokoisten letkumaisten ruokatavaranpäällysten kostuttamiseksi ennen laskos-tuskäsittelyä tai tämän aikana. 3,809,576 (Marbach et al and.) Describes various means of generally small size tube-like ruokatavaranpäällysten to wet-treatment of compacting before the pleat or during. Fl-patenttijulkaisussa 57.524 on ehdotettu kostuttamismenetelmän parantamiseksi, että päällykseen lisätään vesiliuosta, joka sisältää veden imeytymistä hidastavana aineena mm. FI Patent No. 57 524 it has been proposed to improve the moistening, the packaging is added to an aqueous solution containing the water absorption retardant mm. propyleeniglykolia. propylene glycol.

Suurikokoisia päällyksiä, joita yleensä toimitetaan lyhyinä litistettyinä letkupätkinä, ja jotka kuiviltaan ovat täysin jäykkiä, pehmennetään tavallisesti täyttökäsittelyä varten liottamalla vedessä, sopivasti noin tunnin ajan. Large size casings, which are usually supplied in short letkupätkinä flattened, and kuiviltaan are completely rigid, generally softened for filling treatment by soaking in water, suitably from about one hour. Tästä syystä ei ole todettu välttämättömäksi toimittaa tällaisia päällyksiä ennalta määrätyn vesipitoisuuden omaavina, eikä päällyksen valmistaja ole taannut mitään säädettyä vesipitoisuutta. It is therefore not found necessary to supply such casings predetermined water content omaavina and packaging manufacturer has guaranteed the water content of any set. Yhä laajempi automaattinen täyttölaitteisto sellaisia tuotteita varten, joissa käytetään suurikokoisia letkumaisia ruokatavaranpäällyksiä, ja yhä suurempi kysyntä tällaisten päällysten toimittamisesta laskostettuina, verrattuna lyhyiden litistettyjen päällysten kysyntään, on korostanut tällaisten päällysten kostuttamisongelmia liotusta sovellettaessa. More and more extensive automatic filling equipment for products employing large size tubular-type food, and the increased demand for such casings supply of fan-fold as compared to short-term demand flattened casings, such casings has emphasized kostuttamisongelmia soaking purposes. Lisäksi esiintyy yhä suurempaa tarvetta tarkemmin valvoa valmistuksen kaikkia vaiheita ja käyttää suurikokoisia ruokatavaranpäällyksiä. Furthermore, still present in a greater need for further control over all phases of the manufacture and use of large size-type food. Niinpä täytettyjen ruokatavaranpäällysten ja näissä päällyksissä käsiteltyjen ruokatavaratuotteiden vakiomittaisuus on tullut yhä tärkeämmäksi kaupalliseksi vaatimukseksi, ja päällysten vesipitoisuuden on todettu olevan eräs tekijä vakiomittaisuuden valvonnassa, samoin kuin haluttaessa täyttää jatkuva tarve nopeasti ja taloudellisesti täyttää päällykset ilman, että nämä vahingoittuvat tai rikkoutuvat. Thus ruokatavaranpäällysten stuffed and processed in this wrapping food products standard dimensions of goods has become an increasingly important commercial requirement, and covers the water content was found to be a factor in the control of vakiomittaisuuden, as well as, if desired, to fill a continuing need to quickly and economically fill casings without damage or breakage of these.

5 62757 5 62757

Ruokatavaranpäällysten valmistajat ovat todenneet yhä taloudellisemmaksi valmistaa tai pakata päällyksiä sillä edellytyksellä, että saadaan valmistetuksi pienikokoisia laskostettuja päällyspätkiä, joiden kosteuspitoisuus on tasaisesti jakautunut kautta päällysten koko pituuden täyttövaiheiden edellyttämällä tavalla. Ruokatavaranpäällysten manufacturers have found more economical to manufacture or packaged in casings, provided that can be manufactured in a small size pleated casing sticks with a moisture content is uniformly distributed, as required through covers the entire length of the filling stages. On käynyt yhä enemmän ilmeiseksi, että samanlaisia etuja olisi saavutettavissa siinäkin tapauksessa, että saataisiin kehitetyksi sellaiset keinot, joiden ansiosta päällysten valmistajat voivat toimittaa suurikokoisia päällyksiä sekä litistettyinä että laskostettuina siten, että niitä voitaisiin helposti käyttää päällysten täyttökäsittelyissä, varsinkin mekaanisissa täyttökäsitte-lyissä edellyttämättä ruokatavaran käsittelijältä liiallisia käsin suoritettavia toimenpiteitä. It has become increasingly apparent that similar advantages would be obtained even in the case of obtaining developed for such methods, which make casings manufacturers can supply large size casings as well as flattened and folded up so that they could be easily used as topcoats filling treatments, especially in the mechanical filling treatments requiring food goods handler excessive done manually.

Vaikka aikaisemmin ei ole pidetty välttämättömänä pysyttää suurikokoisten ruokatavaranpäällysten vesipitoisuus suhteellisen ahtaissa rajoissa, vaaditaan jonkin verran suurempia vesipitoisuuksia tällaisten päällysten halutun taipuisuuden toteuttamiseksi, verrattuna pienikokoisten päällysten vaadittuun vesipitoisuuteen, jolloin kuitenkin suuremmat vesimäärät ja päällysten täten suurentunut paino huomattavasti lisäävät pakkaus- ja kuljetuskustannuksia. Although there has not previously been considered necessary to maintain a large-sized ruokatavaranpäällysten water content of the relatively narrow limits required to be somewhat higher water concentrations to achieve the desired flexibility of such coatings, in comparison with a small-sized casings to the required water content, in which case, however, larger amounts of water and the coating thus increased weight significantly increases packaging and transportation costs. Eräs ongelma, joka voi esiintyä tällaisia runsaasti vettä sisältävien, selluloosaa olevien ruokatavaranpäällysten käsittelyssä ja käytössä, on lisäksi homeiden, sienien ja muiden mikro-organismien kasvu, koska suuri vesipitoisuus on eräs välttämätön tekijä tällaisen kasvun aiheuttamiseksi selluloosapäällyk-sissä. One problem that can occur in such a cellulose-rich water ruokatavaranpäällysten, handling and use is further growth of mold, fungi and other micro-organisms, due to the high water content is an essential factor to induce the growth of such selluloosapäällyk-synthesis. Niinpä on tunnettua, että sellaiset ruokatavaran-päällykset, joiden vesipitoisuus on kriittinen ja sijaitsee homeiden tai sienien kasvua edellyttämän tason yläpuolella, ovat varastoinnin aikana yhä suuremmassa vaarassa. Thus, it is known that such a food product, casings, whose water content is critical and is located above the level required for the growth of molds and fungi during storage are increasingly at risk. Sellu-loosapäällysten vesipitoisuuden pitäminen ennalta määrätyn tason alapuolella, yleensä noin 20 paino-% pienempänä päällyksen koko painosta laskettuna, on tehokas toimenpide, jota voidaan käyttää tällaisen kasvun kehittymisen estämiseksi. Keeping the pulp below the loosapäällysten the water content of a pre-determined level, usually about 20% by weight lower than the weight of the entire casing, is an effective measure that may be used to prevent the development of such growth. Siinä tapauksessa, että vesipitoisuutta ei voidan asianomai- 6 62757 sesti säätää tällaisen kasvun estämiseksi, on välttämätöntä keksiä muita keinoja homeiden tai sienien kasvun estämiseksi . In the case that the water content can not be firmly concerned to provide a six 62757 in order to prevent such an increase, it is necessary to find other means to prevent the growth of molds or fungi.

Näin ollen suurikokoiset letkumaiset selluloosaa olevat ruokatavaranpäällykset, ja varsinkin letkumaiset kuitupääl-lykset, jotka on voitava helposti täyttää päällysten vahingoittumatta tai rikkoutumatta, on toimitettava sellaisen vesipitoisuuden omaavina, joka takaa sopivan taipuisuuden, minkä lisäksi niissä on käytettävä sopivia keinoja sienien tai muiden mikro-organismien kasvun estämiseksi kuljetuksen ja pitkäaikaisen varastoinnin aikana. Thus a large-size tubular cellulose-in-type food, in particular tubular bales of fibers, starches, which are able to easily fill the casings without damage or breakage, is submitted to a water content of omaavina, which guarantees a suitable flexibility, in addition to which they require the use of suitable means of fungi or other micro-organisms growth to avoid during transport and long-term storage.

Vuosien mittaan on lukuisten tutkimusten yhteydessä tutkittu homeen kasvua ruokatavaratuotteissa sellaisten ravinteiden läsnäolosta johtuen, jotka edistävät mikro-organismien kasvua ja aiheuttavat ruokatavaran turmeltumista. Over the years, many studies examined in the context of mold growth comestible products due to the presence of nutrients to promote the growth of micro-organisms and cause deterioration of the food item. Näiden tutkimusten tuloksena on arvosteltu ja suositeltu erilaisia käsittelyjä, joista mainittakoon sokerien ja polyhydristen alkoholien yhdistelmän käyttäminen estoaineina sellaisten mikro-organismien kasvun estämiseksi, joiden on yleisesti todettu olevan syynä ruokatavaroiden turmeltumiseen. The result of these studies are reviewed and recommended a variety of processes can be mentioned the use of sugars and polyhydric alcohols, the combination of blocking agents for inhibiting the growth of micro-organisms that are generally found to be the cause of deterioration of food products. Selluloosaa olevien ruokatavaranpäällysten sienenestokäsittely on kuitenkin aiheuttanut ongelmia, jotka liittyvät niihin teknisiin käsittelyihin, joita käytetään päällysten valmistuksessa ja täyttämisessä. However, the cellulose ruokatavaranpäällysten anti-fungal treatment has caused problems related to the technical deliberations that are used in the manufacture and filling of containers. Useiden viime aikoina myönnettyjen patenttien kohteena ovat olleet eräät ehdotukset näiden ongelmien voittamiseksi ja ruokatavaratuotteiden, esim. kuivien makkaroiden valmistukseen käytettyjen päällysten sienenestokäsittelyjen suorittamiseksi. the subject of several patents granted in recent times have been a number of proposals to overcome these problems and the performance of the coatings used in the manufacture of dry sausages sienenestokäsittelyjen grocery products, for example.. Niinpä US-patentin nro 3.617.312 mukaan (Rose) lisätään sienenestoainetta sel-luloosapäällykseen kovettuvan veteen liukenemattoman pinnoitteen komponenttina, ja US-patentin nro 3.935.320 (Chiu ja kumpp.) mukaan vähentää kovetetun veteen liukenemattoman kationisen kestohartsia olevien pinnoitteiden muodostaminen päällysten pintoihin entsymaattisen vaikutuksen aiheuttamaa turmeltumista. Thus, U.S. Patent No. 3,617,312 by (Rose) is added to the antifungal agent sel luloosapäällykseen curable component, a water-insoluble coating, and U.S. Patent No. 3.93532 million (Chiu and Co.). According to reduce the water-insoluble cationic cured coatings to a thermoplastic resin covers the surfaces of the enzymatic the effect caused by corruption.

7 62757 7 62757

Lisäkäsittelyvaiheet, jotka vaaditaan päällysten sienenesto-käsittelemiseksi kovettuvilla pinnoitusseoksilla, lisäävät päällysten valmistusmenetelmän kustannuksia ja monimutkaisuutta, joten yhä esiintyy tarvetta sellaisten suurikokoisten päällysten kehittämiseksi, jotka soveltuvat täytettäviksi ilman, että ruokatavaran täyttäjä suorittaa lisäliotusta, varsinkin siinä tapauksessa, että tällaisia päällyksiä voidaan valmistaa menetelmin, jotka eivät sanottavasti lisää valmistuksen ja varastoinnin monimutkaisuutta ja niiden aiheuttamia kustannuksia. Additional processing steps required for the covers anti-fungal treatment of curable pinnoitusseoksilla, increase the cost and complexity of the coating manufacturing method, a growing need exists for the development of large-sized containers which are suitable to be filled with air, the food item filler perform additional soaking, especially in the case of such coatings can be prepared by methods not significantly increase the complexity of manufacture and storage and the costs incurred.

Keksinnön mukaan saadaan suurikokoinen letkumainen selluloosaa oleva ruokatavaranpäällys, edullisesti sellainen, jonka seinämään on upotettu kuituraina ja jonka halkaisija täytettynä on vähintään 50 mm, joka päällys soveltuu ruokatavara-emulsiolla täytettäväksi liottamatta ja johon päällykseen on sisällytetty glyserolipehmennintä. According to the invention a large size tubular cellulosic ruokatavaranpäällys, preferably one that is embedded in the wall of the fiber web and the diameter of which is filled to at least 50 mm, which is suitable for coating a food item to be filled with emulsion-soaking the casing and which is incorporated glyserolipehmennintä. Keksinnölle on tunnusomaista, että päällykseen on sisällytetty sellainen määrä vettä, että vesipitoisuus on vähintään n. 20 paino-% päällyksen painosta ja että mikro-organismien kasvun estämiseksi päällykseen on tasaisesti dispergoitu propyleeniglykolia vähintään n. 15 paino-% kuivan selluloosan painosta ja vähintään n. 20 paino-% nestemäisen komponentin painosta. The invention is characterized in that the casing is incorporated in an amount of water that the water content is at least approx. 20% by weight of the casing and prevent the growth of micro-organisms in the casing is uniformly dispersed in propylene glycol for at least approx. 15% by weight of the dry weight of cellulose and at least about. 20% by weight of the liquid component. On yllätyksellisesti havaittu, että sellaiset suurikokoiset letkumaiset selluloosapäällykset, mukaanluettuna letkumaiset kuitupäällykset, joiden vesipitoisuus ja propyleeniglykolin pitoisuus on edellä selitetyissä rajoissa, soveltuvat yllätyksellisesti täysin täytettäviksi mekaanisten täyttölait-teiden avulla ilman ruokatavaran valmistajan muita kostutus-toimenpiteitä, ja tällaisia päällyksiä voidaan helposti kuljettaa ja varastoida pitkiä aikoja ilman, että esiintyy homeiden, sienien tai muiden mikro-organismien kasvua. It is surprisingly found that such large-size tubular cellulose casings, including the tubular fibrous casings a water content and propylene content is within the range described above, suitable surprisingly completely to be filled with the mechanical filling device-roads, without the food manufacturer to other wetting action, and such casings may be easily transported and stored for long periods of time without the hazard of molds, fungi and other micro-organisms for growth.

Keksinnön mukaan saadaan myös menetelmä suurikokoisen let-kumaisen selluloosaa olevan ruokatavaranpäällyksen valmistamiseksi ja käsittelemiseksi sellaisen venyvyyden ja taipui-suuden saavuttamiseksi, että päällys soveltuu täytettäväksi ruokatavaraemulsiolla. According to the present invention also provides a method for producing and processing a large-sized let-kumaisen the cellulose-type food and extensibility of the flexible-industry in order to achieve that the casing is suitable to be filled with food emulsion. Letkumaista selluloosapäällystettä 8 62757 käsitellään sopivasti propyleeniglykolin vesiliuoksella, jonka konsentraatio on sellainen, että päällykseen saadaan samanaikaisesti syntymään haluttu vesipitoisuus ja sisältymään haluttu määrä propyleeniglykolia. Tubular cellulosic casings 8 62757 treated with an appropriately propylene glycol solution, the concentration of which is such that the casing is obtained at the same time to create the desired water content and be included a desired amount of propylene glycol.

Tässä selityksessä ja siihen liittyvissä patenttivaatimuksissa käytetyt sanonnat "vesipitoisuus", "propyleeniglykolin sisältö", "glyserolin pitoisuus", "polyolin pitoisuus" tarkoittavat, ellei muuta nimenomaan määritellä, seuraavaa: "kosteus- tai vesipitoisuus": päällyksessä oleva veden tai kosteuden paino-%, laskettu päällyksen kaikkien komponenttien kokonaispainosta, "propyleeniglykolin pitoisuus", "glyserolin pitoisuus", polyolin pitoisuus": polyolin paino päällyksessä, jaettu selluloosan ja päällyksessä mahdollisesti olevan pinnallisen pinnoitteen kuivapainolla ja lausuttu painoprosentteina. used in this specification and the accompanying claims the terms "water content", "the content of propylene glycol," "glycerol content", "polyol content" refers to, unless otherwise specifically defined, as follows: "moisture or water content" in the packaging of water or moisture wt% , based on the total weight of all the components of the sheeting, "propylene content", "glycerol content," content of polyol "polyol by weight of the packaging, may be divided into the superficial wrapping of cellulose and the coating dry weight, and expressed in weight percentage.

Sanonnalla "päällyksen nestemäisten komponenttien paino" tarkoitetaan päällyksissä olevien nestemäisten komponenttien painoa, mukaanluettuna vesi, polyolit, ja/tai muut liukoiset mikro-organismien kasvua estävät aineet, mutta ilman mineraaliöljyä ja muita veteen ei-sekoittuvia voiteluaineita. The term "the weight of the liquid components of the sheeting" refers to the weight of the cover of the liquid components, including water, polyols, and / or other soluble growth of micro-organisms inhibitors, but without the mineral oil and other water-non-miscible lubricant.

Suurikokoisia letkumaisia selluloosaa olevia ruokatavaran-päällyksiä, joita voidaan käyttää keksinnön mukaisissa päällyksissä, voidaan valmistaa soveltamalla mitä tahansa tämän alan tekniikasta ennestään tunnettua menetelmää. For large-scale tubular cellulose food item, the coatings that can be used in the wrapping of the invention can be prepared by any technique which in this area prior art method. Letkumaiset päällykset ovat yleensä taipuisia, saumattomia letkuja, jotka on muodostettu regeneroidusta selluloosasta, selluloo-saeettereistä, kuten "kuprammoniumista", deasetyloidusta selluloosa-asetaatista, denitratusta selluloosasta ja varsinkin viskoosista. The tubular casings are generally flexible, seamless tubing formed of regenerated cellulose, cellulosic ethers, such as "kuprammoniumista" deacetylated cellulose acetate, cellulose denitrated, and particularly viscous. Sellaisissa tapauksissa, joissa tarvitaan suuren halkaisijan omaavia letkumaisia ruokatavaran-päällyksiä, käytetään sopivasti letkumaisia päällyksiä, jotka on lujitettu kuiduilla, joista esimerkkeinä mainittakoon riisipaperi ja senkaltainen, hamppu, tekosilkki, pellava, sisali, nyIoni, polyetyleenitereftalaatti, jne. Letkumaisia kuitupäällyksiä voidaan valmistaa soveltamalla mene- 9 62757 telmiä ja käyttämällä laitteita, jotka on selitetty esim. US-patenteissa 2.105.273; In cases where a large diameter are tubular food item-casings, is suitably used in tubular casings, which is reinforced with fibers, of which examples include rice paper and such, hemp, rayon, linen, sisal, nyIoni, polyethylene terephthalate, etc. of the tubular fibrous casings may be prepared by applying go . - 9 62757 methods and using equipment which has been described for example in U.S. patents 2,105,273; 2.144.899; 2,144,899; 2.910.380; 2,910,380; 3.135.613 ja 3.433.663. 3,135,613 and 3,433,663.

Kuten tämän alan tekniikasta ennestään tunnetaan, käsitellään jollain ennestään tunnetulla tavalla valmistettuja letkumaisia selluloosapäällyksiä yleensä glyserolilla, jota käytetään kostutus- ja pehmennys- eli plastisoimisaineena, päällyksen kuivumisen tai säröilemisen estämiseksi ennen täyttämistä tapahtuvan varastoinnin aikana. As is known in the prior art in this area is treated with any of the well tubular cellulose casings prepared in known manner, usually glycerol, are used as wetting and softening a plasticizer to prevent drying out or cracking the casing before and during the filling of storage. Glyserolikäsit-tely suoritetaan yleensä saattamalla päällys vielä geelimäi-sessä tilassa olevana menemään glyserolin vesiliuoksen läpi, minkä jälkeen pehmennetty päällys kuivataan ennalta määrättyyn vesipitoisuuteen ennen jatkokäsittelyä tai kelaamista rullille varastointia varten. Glyserolikäsit-treatment is performed generally by reacting the casing still in the space-geelimäi go through as an aqueous glycerol solution, after which the softened casing is dried to a predetermined moisture content prior to further processing or winding onto rolls for storage. Suurikokoiset letkumaist päällykset sisältävät yleensä noin 25...40% glyserolia, ja niiden vesipitoisuus on noin 5...10%. Large-sized sample tube casings generally contain about 25 ... 40% glycerol, and a water content of about 5 ... 10%.

Suurikokoisten letkumaisten selluloosaa olevien ruokatava-ranpäällysten keskimääräisen vesipitoisuuden on oltava vähintään noin 13, ja sopivasti noin 17,5 paino-% päällyksen painosta, ja vähintään noin 27, sopivasti noin 30 paino-% kuivan selluloosan painosta, täyttämistä varten halutun taipuisuuden saavuttamiseksi. The large-sized tube-like cellulosic ruokatava-ranpäällysten the average water content of at least about 13, and suitably about 17.5 wt% of the casing weight, and at least about 27, suitably about 30% by weight of the dry weight of the cellulose, for purposes of achieving the desired flexibility. Vaikka päällyksen vesipitoisuuden alaraja on tärkeä, ei ole olemassa mitään kriittistä ylärajaa, ja sellaiset vesipitoisuudet, jotka ylittävät todellisen tarpeen, päätetään yleensä taloudellisten näkökohtien perusteella. Although the lower limit of the water content of the casing is important, there is no critical upper limit, and such water concentrations which exceed the actual need, usually determined on the basis of economic considerations. Sellaiset päällysten vesipitoisuudet, jotka ovat yli noin 35 paino-%, voivat kuitenkin haitallisesti vaikuttaa päällysten määrättyjen käyttöjen edellyttämiin edullisiin ominaisuuksiin, joten tällaista vesipitoisuutta olisi vältettävä. Such coatings water levels that are more than about 35% by weight, however, can adversely affect the required covers the uses provided for the advantageous properties, so this kind of water content should be avoided.

Ottaen huomioon, että halutun taipuisuuden ja muiden täyttö-ominaisuuksien saavuttamiseksi päällykseen on lisättävä sellainen määrä vettä, että vesipitoisuus voi nousta yli noin 20 paino-%, on päällysten käsittely homeiden, sienien tai muiden mikro-organismien kasvua estävillä aineilla oleellisen tärkeä kestokyvyn parantamiseksi varastoinnin ja kuljetuksen aikana. In view of the fact that in order to achieve the desired flexibility and other filling characteristics of the casing is increased in such an amount of water that the water content may be increased above about 20% by weight of the coating processing of molds, fungi and other micro-organisms growth inhibiting agents to enhance essential for the resistance of the storage and during delivery. Sopivia mikro-organismien kasvua estäviä 10 62757 aineita, joilla on todettu olevan ainakin jonkin veccan suojavaikutusta, ovat polyhydriset alkoholit, jotka normaalisti ovat nestemäisinä huoneenlämmössä, ja edelleen normaalisti kiinteiden polyolien liuokset. Suitable inhibiting the growth of micro-organisms, 10 62757 agents which have been found to be at least a veccan protective effect include polyhydric alcohols, which are normally in liquid form at room temperature, and further normally solid solutions of polyols. Erikoisen sopivia ja nimenomaan suosittuja ovat propyleeniglykoli sekä propyleeniglykolin ja glyserolin seokset. A particularly suitable and particularly preferred are propylene and mixtures of propylene glycol and glycerol.

Sienien ja homeiden kasvun estäminen selluloosapäällyksissä estää myös bakteerien ja hiivojen kasvua, koska on tunnettua, että homeet yleensä vaativat vähemmän kosteutta kasvuaan varten kuin hiivat ja bakteerit. Inhibition of the growth of fungi and molds cellulosic also inhibits the growth of bacteria and yeasts, because it is known that molds usually require less moisture to grow as yeasts and bacteria.

Keksinnön mukaisia letkumaisia selluloosaa olevia ruokatava-ranpäällyksiä voidaan valmistaa lisäämällä oleelliset määrät vettä ja mikro-organismien kasvua estävää ainetta sopivasti "kuivattuihin” letkumaisiin ruokatavaranpäällyksiin ja käyttämällä mitä tahansa tämän alan tekniikasta ennestään tunnettua menetelmää. Päällyksiä voidaan yleensä käsitellä ruiskuttamalla, harjaamalla, upottamalla, hankaamalla, jne. Sopivasti päällystä olisi käsiteltävä halutuilla vesi- ja estoainemäärillä litistettynä päällyksenä varastorullilla olevana, kun päällys tehdään valmiiksi pakattaviksi lyhyinä Iitteinä pituuksina, tai päällys kelataan uudelleen rullalle päällyksen saattamiseksi etenemään laskostuskoneen läpi. Sovittamalla veden ja estoaineen määrät joko erikseen tai yhdistelmänä käsiteltävien päällysten koon mukaan voidaan saavuttaa keksinnön mukaisten päällysten vesipitoisuuden ja estoaineen pitoisuuden suhteellisen tarkka tubular in accordance with the invention, the cellulose of ruokatava-ranpäällyksiä may be prepared by the addition of substantial amounts of water and the growth of micro-organisms in inhibiting agent is suitably "dried" letkumaisiin-type food and using the technology of any this area prior art method. the casing can usually be treated by spraying, brushing, dipping, rubbing, etc. Suitably, the casing should be treated with the desired water and flattened retardant amounts of coating on the stock rolls under development, when the sock is made ready for packaging as short as flat lengths or cover is wound to form a roll to bring the casing it through the pleat. by adapting the amounts of water and inhibitor, either individually or covers processed in combination with the size of the can to achieve a relatively accurate coatings according to the invention, the water content and the concentration of inhibitor säätö. adjustment.

Keksinnön mukaisia letkumaisia selluloosaa olevia ruokatava-ranpäällyksiä valmistettaessa voidaan käyttää tämän alan tekniikasta ennestään tunnettuja erilaisia muita materiaaleja tai käsittelyjä määrättyjen ominaisuuksien antamiseksi päällyksille, edellyttäen tietenkin, että tällainen materiaali tai käsittely sopeutuu ruokatavaranpäällyksiin tai niiden käyttöön, eikä vaikuta haitallisesti. tubular in accordance with the invention, the cellulose-ruokatava ranpäällyksiä can be used in the manufacture of the art known in the art, various other materials or processes certain properties of the adoption of the casing, provided, of course, that such material or treatment-type food or adapt their use, and does not adversely affect. Mahdollisesti käytettävistä muista käsittelyistä mainittakoon esimerkkeinä pinnoitteet, jotka muodostetaan, jotta päällykset voitaisiin paremmin kuoria niihin suljetuista ruokatavaratuotteista, kuten on selitetty esim. US-patentissa nro 2.901.358 (Under- n 62757 wood) , pinnoitteet, jotka muodostetaan päällyksen saattamiseksi paremmin tarttumaan kuiviin makkaratuotteisiin, kuten on selitetty US-patentissa nro 3.378.379 (Shiner ja kumpp.), pinnoitteet, jotka muodostetaan höyrysulkuominaisuuksien aikaansaamiseksi, kuten on selitetty US-patentissa nro 3.886.979 (Rasmussen), jne. Niinpä voidaan keksinnön mukaiset letkumaiset päällykset laskostaa ja puristaa kokoon käyttämällä tavanomaisia laskostuskoneita ja soveltamalla menetelmiä, jotka on selitetty esim. US-patenteissa nro 2.984.574 (Matecki); Possibly used in other treatments mentioned as examples of coatings that are formed so as better to casings to peel the sealed comestible products, as described in e.g. U.S. Patent No. 2,901,358 (Under- of 62757 Wood), coatings formed with the casing to bring the better stick to the dry sausage products as described in U.S. Patent No. 3,378,379 (Shiner et al and.) coatings, which are formed by vapor barrier properties to provide, as described in U.S. Patent No. 3,886,979 (Rasmussen), etc. Thus, the tubular casings can be folded in accordance with the invention, and compressed the use of conventional pleat and applying the methods described for example in U.S. Patent No. 2,984,574 (Matecki.); 3.110.058 (Marbach) ja 3.397.069 (Urbu-tis ja kumpp.). 3,110,058 (Marbach) and 3,397,069 (Urbu and Co.-tis.).

Keksintö havainnollistetaan seuraavilla esimerkeillä. The invention is illustrated by the following examples. Esimerkki 1 Example 1

Valmistettiin tietty määrä letkumaista selluloosakuitua olevaa päällystä käyttämällä tavanomaisia menetelmiä, ja päällys pinnoitettiin sisäpuolisesti helposti kuorittavalla pinnoitteella, kuten on selitetty US-patentissa nro 2.901.358 (Underwood) sekä lisättiin glyseriiniä n. 30% kuivan selluloosan painosta. Prepared in a certain amount of cellulose fibers in the tubular casing using conventional methods, and the coating was coated internally with a coating is easily peelable, as described in U.S. Patent No. 2,901,358 (Underwood) and glycerin were added to approx. 30% of the dry weight of the cellulose. Tästä päällyksestä valmistettiin tämän esimerkin päällysnäytteet. It casing of this example was prepared by casing sample. Päällyksen keskimääräinen leveys kuivana ja litteänä oli noin 155 mm ja suositeltu täyttöhalkaisija oli 117 mm. The average width of the topsheet and dry lay flat of about 155 mm and the recommended load had a diameter of 117 mm.

Päällystä käsiteltiin propyleeniglykolin vesiliuoksella harjaamalla liuosta standardityyppiseen laskostuskoneeseen syötetyn litistetyn päällyksen ulkopintaan. Coat treated with an aqueous solution of propylene glycol by brushing the solution was supplied to the folding machine with the standard of the flattened outer surface of the casing. Valmistettiin kolme laskostettua päällyspätkää, joissa jokaisessa oli noin 60 m päällystä. Three shirred casing stick, each of which was about 60 meters of casing. Jokainen laskostettu päällyspätkä sijoitettiin joustavaan vaippamateriaaliin ja pakattiin tämän jälkeen polyeteenillä vuorattuun kartonkiin. Each strand was placed in pleated flexible jacket material and then packed polyethylene-lined cartons. Päällysnäytteiden vesipitoisuuden todettiin olevan 21,8% päällyksen painosta, ja 40,9% kuivan selluloosan painosta, ja propyleeniglykolin pitoisuus oli 18,8% kuivan selluloosan painosta ja 20,7% nestemäisten komponenttien painosta. Casing samples water content was found to be 21.8% of the casing weight, and 40.9% of the dry weight of the cellulose, and propylene content of 18.8% by weight of dry cellulose and 20.7% by weight of the liquid components.

Jokainen laskostettu päällyspätkä täytettiin liottamatta mainitussa patenttijulkaisussa 4.017.914 selitettyä laitetta 12 6275 7 käyttäen. Each shirred casing was filled without soaking in said patent 4,017,914 described a device using a 7 12 6275. Bologna-tyypistä lihaemulsiota käytettiin 150 cm pituisten makkaratankojen valmistamiseksi, joita sitten käsiteltiin tavanomaisin menetelmin. Bologna type meat emulsion used in the preparation of 150 cm in length makkaratankojen, which are then treated by conventional methods. Valmistettujen bologna·* makkaroiden täytetty halkaisija oli pääasiallisesti tasainen, eikä mitään vahingoittumista tai rikkoutumista tapahtunut näitä päällysnäytteitä käytettäessä. · * Manufactured bologna sausages stuffed diameter was substantially uniform, and no damage or breakage occurred in these casing sample is used.

Esimerkki 2 Tämän esimerkin mukaiset varastointikokeet havainnollistavat vaihtelevin määrin käytettyjen homeen kasvua estävien aineiden tehokkuutta, kun näitä aineita käytettiin suurikokoisten letkumaisten selluloosapäällysten käsittelemiseksi, joiden vesipitoisuudet olivat eri suuret. Example of the storage tests of Example 2 illustrate the effectiveness of this varying used mold growth inhibiting agents extent, when these materials were used for treatment of large-sized tube-like selluloosapäällysten with different water contents were high.

Valmistettiin ryhmä letkumaisia päällysnäytteitä käyttämällä eri komponentteja seuraavin määrin: regeneroitua selluloosaa 72,5 paino-osaa glyserolia 22 " vettä vaihtelevin määrin homeenestoainetta " Tämän esimerkin mukaisissa varastoimiskokeissa käytettiin kuitupäällyksiä, jotka olivat kokoa 8 ja joiden suositeltu täyttöhalkaisija oli noin 121,5 mm. Prepared using a tubular casing sample group of various components in the following amounts: regenerated cellulose 72.5 parts by weight of glycerol, 22 'of water in varying degrees anti-mold agent "varastoimiskokeissa according to this example was used for fibrous casings that were the size of 8, with the recommended filling diameter of about 121.5 mm.

Päällysnäytteitä valmistettiin lisäämällä vettä ja homeen kasvua estäviä aineita vaihtelevin määrin harjaamalla näiden vesiliuoksia päällyksen pintaan seuraavia määriä käyttäen: Casing sample was prepared by adding water and mold growth inhibiting substances to a varying extent by brushing the surface of the aqueous solutions of the casing using the following amounts:

Ensimmäinen erä päällysnäytteitä sisälsi noin 20, 25, 35 ja 45 paino-% vettä päällyksen painosta, ja vaihtelevat määrät propyleeniglykolia. The first batch of casing samples contained about 20, 25, 35 and 45 wt% water to casing by weight, and varying amounts of propylene glycol. Näytteet sisälsivät jokaisen vesipitoisuuden kohdalla propyleeniglykolia noin 10, 15, 20, 30 ja 40 paino-% suuruisin määrin päällyksen nestemäisistä komponenteista. The samples each containing water at the concentration of propylene glycol, about 10, 15, 20, 30 and 40% by weight in amounts of liquid components in the casing.

Vertailun vuoksi valmistettiin toinen erä päällysnäytteitä, joiden vesipitoisuudet olivat 21,0; For comparison, a second batch of casing sample with a water concentrations were 21.0; 26,2; 26.2; 37,2 ja 59,2 paino-% ja näihin ei lisätty homeenestoaineita. 37.2 and 59.2 wt% and was not added to these anti-mold agents.

13 62757 13 62757

Mikäli mahdollista laskostettiin ja puristettiin kokoon kostutettujen ja homeenestoaineella käsiteltyjen päällysten noin 15 cm pitkiä pätkiä siten, että saatiin noin 30 cm pituinen laskostettu päällyspätkä, joka sitten suljettiin joustavaan vaippamateriaaliin. If possible shirred and compressed wetted and treated with an anti-mold agent covers about 15 cm long lengths so as to obtain about 30 cm in length pleated casing, which is then sealed with a flexible jacket material. Niissä tapauksissa, joissa käytettiin vettä ja homeenestoaineita suuremmin määrin, valmistettiin litteitä päällysnäytteitä, joiden litistetty pituus oli noin 1,5 mm. In cases where water was used and an anti-mold agents in greater extent, flat casing samples were prepared, which had a length of flattened to about 1.5 mm.

Valmistettiin seos, jossa oli kolmekymmentäyksi erilaista homeitiötä 1% natriumsitraattiliuoksessa käyttämällä tavanomaisia aseptisia menetelmiä, jolloin konsentraatio oli noin 1...5 miljoonaa homeitiötä liuoksen millilitrassa. A mixture of thirty-one different mold spores of 1% sodium citrate solution using conventional aseptic procedures, wherein a concentration of about 1 ... 5 million mold spores per ml of solution. Seokseen sisällytettiin mm. Were included in the mixture. seuraavien homelajien viljelmiä Aspergillus niger (ATCC φ 1004) , Chaetonium globosum (ATCC φ 16021) , Memnoniella echinata (ATCC φ 11973) , Myrothecium verrucaria (ATCC φ 9095), Trichoderma viride (ATCC / 26921) ja Whetze-1inia sclerotiorum (ATCC Φ 18657) , jotka kaikki ostettiin laitokselta American Type Culture Collection, Rockville, Maryland. the fungal species cultures of Aspergillus niger (ATCC φ 1004), Chaetonium globosum (ATCC φ 16021), Memnoniella echinata (ATCC φ 11973), Myrothecium verrucaria (ATCC φ 9095), Trichoderma viride (ATCC / 26921) and Whetze-1inia sclerotiorum (ATCC Φ 18657), all of which were purchased from the American Type Culture Collection, Rockville, Maryland. Lisäksi sisällytettiin seokseen myös yhdeksän tuntemattoman viljelyn homeitiötä, jotka eristettiin erilaisissa selluloosaa olevissa ruokatavaranpäällyksissä löydetyistä homesaasteista, ja edelleen kuudentoista tuntemattoman viljelyn homeitiöitä, jotka eristettiin luonnossa esiintyvinä ilmassa kulkeutuvina saasteina, joita saatiin päällysten valmistuspaikoista. Additionally, a mixture of the nine unknown cultivation of mold spores isolated from a variety of cellulose-type food found in the mold pollution, and further sixteen unidentified culture mold spores isolated from a naturally occurring airborne contaminants, which covers the manufacturing sites was obtained.

Liuosta käytettiin ymppäysaineena tämän esimerkin eri pääl-lysnäytteiden homeenestokyvyn arvostamiseksi. The solution was used as seeding material of this example in different ON-lysnäytteiden anti-mold performance of valuation.

Kaikki päällysnäytteet ympättiin harjaamalla useita milli-litroja liuosta, jossa oli homeitiöitä, paljaan päällyspin-nan noin 7,5 x 15 cm suuruiselle alueelle. All casing sample was inoculated by brushing several milli-liters of a solution containing mold spores exposed päällyspin-nan about 7.5 x 15 centimeter in the box. Ympätyt päällysnäytteet pakattiin sitten suljettuihin polyetyleenipus-seihin ja varastoitiin huoneenlämmössä pitkiä aikoja. Inoculated casing samples were then packed in sealed polyethylene bags, bags and stored at room temperature for long periods of time.

10 viikkoa kestäneen varastoinnin jälkeen havaittiin homeen kasvua niissä vertailunäytteissä, joissa ei ollut homeenes-toainetta, ja joiden vesipitoisuus oli 26,2% (55 paino-% After 10 weeks of storage of mold growth was found in control samples which had not been homeenes-transfer agent, and a water content of 26.2% (55% by weight

Claims (7)

14 62757 kuivasta selluloosasta) tai enemmän. 14 62757 dry cellulose) or more. Homeen kasvua todettiin myös päällysnäytteissä, joiden vesipitoisuudet olivat noin 33% ja 45%,ja joiden propyleeniglykolin pitoisuudet olivat 10% ja 15% nestemäisistä komponenteista ( vastaavasti 8,2% ja 13% kuivasta selluloosasta). Mold growth was also found casing samples having a water concentration was approximately 33% and 45%, with a propylene glycol concentrations of 10% and 15% of liquid components (respectively 8.2% and 13% dry cellulose). Yli 30 viikkoa kestäneen varastoinnin jälkeen mitään homeen kasvua ei havaittu päällysnäytteissä, joissa oli vähintään 20% propyleeniglyko-lia päällyksen nestemäisistä komponenteista, ja vähintään 18% kuivasta selluloosasta. After more than 30 weeks of storage, no growth of mold was observed casing sample with at least 20% propylene-glycol liquid packaging components, and at least 18% of the dry cellulose.
1. Suurikokoinen letkumainen selluloosa oleva ruokatavaran-päällys, edullisesti sellainen, jonka seinämään on upotettu kuituraina ja jonka halkaisija täytettynä on vähintään 50 mm, joka päällys soveltuu ruokatavaraemulsiolla täytettäväksi liottamatta ja johon päällykseen on sisällytetty glyse-rolipehmennintä , tunnettu siitä, että päällykseen on sisällytetty sellainen määrä vettä, että vesipitoisuus on vähintään n. 20 paino-% päällyksen painosta, ja että mikro-organismien kasvun estämiseksi päällykseen on tasaisesti dispergoitu propyleeniglykolia vähintään n. 15 paino-% kuivan selluloosan painosta ja vähintään n. 20 paino-% nestemäisen komponentin painosta. 1. The large size tubular cellulosic food item casing, preferably one in which the wall is embedded in the fibrous web and having a diameter filled to at least 50 mm, the casing is suitable for food emulsion to be filled with soaking, without and in which the casing is incorporated glyse-rolipehmennintä, characterized in that the casing is incorporated in a the amount of water that the water content is at least approx. 20% by weight of the shell, and that to prevent the growth of micro-organisms in the casing is uniformly dispersed in propylene glycol for at least approx. 15% by weight of the dry weight of cellulose and at least approx. 20% by weight of the liquid component.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen päällys, tunnettu siitä, että vesipitoisuus on jopa n. 35 paino-% päällyksen painosta. 2. The casing as claimed in claim 1, characterized in that the water content is up to approx. 35 wt% of the casing weight.
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen päällys, tunnettu siitä, että sen jatkuva pituus on laskostettu ja puristettu kokoon lyhennetyksi pituudeksi. January 3, or two wrapper as claimed in claim, characterized in that a continuous length of pleated and compressed to a reduced length.
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen 1...3 mukainen päällys, tunnettu siitä, että sen pintaan on kiinnitetty pinnoite. 4. A 1 ... 3 covering according to one of the preceding claims, characterized in that the surface applied coating. is 62757 is 62757
5. Menetelmä suurikokoisen letkumaisen selluloosaa olevan ruokatavaranpäällyksen valmistamiseksi ja käsittelemiseksi sellaisen venyvyyden ja taipuisuuden saavuttamiseksi, että päällys soveltuu täytettäväksi ruokatavaraemulsiolla, tunnettu siitä, että menetelmän vaiheet ovat: a) valmistetaan letkumainen selluloosaa oleva ruokatavaran-päällys, jonka seinämään sinänsä tunnetulla tavalla on sisällytetty glyserolipehmennintä, b) käsitellään tätä päällystä vedellä vähintään n. 20 pai-no-% suuruisen vesipitoisuuden saavuttamiseksi päällyksen painosta ja c) käsitellään tätä päällystä mikro-organismien kasvun estämiseksi propyleeniglykolimäärällä, joka riittää propyleeniglykolin sisällyttämiseksi siihen tasaisesti vähintään n. 15 paino-% propyleeniglykolia kuivasta selluloosasta ja vähintään n. 20 paino-% päällyksen nestemäisistä komponenteista. 5. Process for the preparation and processing of cellulose to a type food large size of the tubular in order to achieve an extensibility and flexibility of the casing is suitable to be filled with food emulsion, characterized in that the method comprising the steps of: a) preparing a tubular cellulose food item, the casing having a wall of a per se known manner is incorporated in glyserolipehmennintä, b) treating this cover with water of at least about. 20 pai-weight% to achieve the amount of water content by weight and c shell) is treated with this cover to prevent the growth of micro-organisms in propylene glycol, which is sufficient to include the propylene glycol is uniformly less than approx. 15% by weight of propylene glycol dry cellulose and at least approx. 20% of the casing weight of the liquid components.
6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen menetelmä, tunnet-t u siitä, että päällystä samanaikaisesti käsitellään vedellä ja propyleeniglykolilla siten, että päällystä käsitellään propyleeniglykolin vesiliuoksella. 6. The method of claim 5 according feel, characterized in that the casing simultaneously treated with water and propylene glycol in such a way that the casing is treated with aqueous propylene glycol.
7. Patenttivaatimuksen 5 tai 6 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että letkumaista päällystä käsitellään sen ollessa litistettynä. 7. A method according to claim 5 or 6, characterized in that the tubular casing is treated when it is folded.
FI771505A 1976-05-13 1977-05-12 Utan bloetning fyllbart as big foedoaemneshoelje of cellulose and foerfarande Foer Dess framstaellning FI62757C (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US68624876A true 1976-05-13 1976-05-13
US68624876 1976-05-13

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI811235A FI62758C (en) 1976-05-13 1981-04-21 As big slangformigt utan bloetning fyllbart foedoaemneshoelje of Cellulosa

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI771505A FI771505A (en) 1977-11-14
FI62757B true FI62757B (en) 1982-11-30
FI62757C FI62757C (en) 1984-05-04

Family

ID=24755548

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI771505A FI62757C (en) 1976-05-13 1977-05-12 Utan bloetning fyllbart as big foedoaemneshoelje of cellulose and foerfarande Foer Dess framstaellning

Country Status (21)

Country Link
JP (1) JPS5758889B2 (en)
AR (1) AR216764A1 (en)
AT (1) AT363770B (en)
AU (1) AU522188B2 (en)
BE (1) BE854566A (en)
CA (1) CA1096230A (en)
CH (2) CH616565A5 (en)
DE (1) DE2721427C2 (en)
DK (1) DK152682C (en)
ES (1) ES458739A1 (en)
FI (1) FI62757C (en)
FR (1) FR2351025B1 (en)
GB (1) GB1584435A (en)
IE (1) IE45499B1 (en)
IT (1) IT1085136B (en)
MX (1) MX4462E (en)
NL (1) NL181277C (en)
NO (1) NO152991C (en)
NZ (1) NZ184083A (en)
SE (1) SE432863C (en)
ZA (1) ZA7702841B (en)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1096230A (en) * 1976-05-13 1981-02-24 David E. Ellis Tubular cellulosic food casing
FI63661B (en) * 1976-10-15 1983-04-29 Union Carbide Corp Utan as big bloetning fyllbart cellulosahoelje Foer foedoaemnen
FI780226A (en) * 1977-01-27 1978-07-28 Union Carbide Corp Pao foerhand fuktat cellulosahoelje
CA1170494A (en) * 1980-03-13 1984-07-10 David E. Ellis Controllably moisturized mold resistant cellulosic food casing
US4409251A (en) * 1982-03-25 1983-10-11 Union Carbide Corporation Controllably moisturized mold resistant cellulosic food casings
DE3228514A1 (en) * 1982-07-30 1984-02-02 Hoechst Ag Leichtschaelbare wursthuelle adhesive seam with a, process for their production and their use
DE3240847A1 (en) * 1982-11-05 1984-05-10 Hoechst Ag Foodstuff casing made of cellulose hydrate having a coating acting as a long-term fungicide
US4664861A (en) * 1985-02-04 1987-05-12 Teepak, Inc. Method for making preserved, high moisture, ready-to-stuff food casings
US4874622A (en) * 1987-07-01 1989-10-17 Viskase Corporation Spice-odor antimycotic containing cellulosic casing article
BE1000920A4 (en) * 1987-09-25 1989-05-16 Viskase Corp Flat stock fibrous cellulosic food casings - contg. low levels of plasticiser which includes a poly:ol
DE10031045A1 (en) * 2000-06-26 2002-02-07 Wolff Walsrode Ag A tubular food casing
DE102010009852A1 (en) 2010-03-02 2011-09-08 Kalle Gmbh Antimicrobial finished films, sponges and sponge cloths
EP2604121A1 (en) 2011-12-14 2013-06-19 CaseTech GmbH Food casing on the basis of cellulose with fungicidal characteristics and method for protecting food casings on the basis of cellulose from mould
DE102013014301B4 (en) 2013-08-29 2016-03-03 Case Tech Gmbh Food casing with biocidal equipment and method for its production

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA493644A (en) * 1953-06-16 British Canadian Casings (1952) Ltd. Preserving and packing sausage casings
CA902421A (en) * 1972-06-13 F. Turbak Albin Inhibiting fungus growth on collagen sausage casings
DE499894C (en) * 1928-10-13 1930-06-19 Kalle & Co Ag A method for raising cellulose suppression diseases for Wursthuellen on Staebe
DE566121C (en) * 1931-04-30 1932-12-10 Kalle & Co Ag A process for treating artificial sausage casings of regenerated cellulose
US1886203A (en) * 1931-06-16 1932-11-01 Lavoie Alexis Animal trap
NL130708C (en) * 1963-06-14
US3202514A (en) * 1963-07-15 1965-08-24 Gen Foods Corp Animal food and method of making the same
USRE28281E (en) * 1965-11-22 1974-12-24 Method op coating the interior op a sausage casing
US3809576A (en) * 1967-05-10 1974-05-07 Union Carbide Corp Method and apparatus for moisturizing shirred casing sticks
US3617312A (en) * 1968-07-18 1971-11-02 Tee Pak Inc Antimycotic overcoating treatment of cellulose sausage casing
US3884270A (en) * 1969-01-06 1975-05-20 Union Carbide Corp Method for producing flexible regenerated cellulosic tubing and the tubing obtained therefrom
US3981046A (en) * 1972-05-05 1976-09-21 Union Carbide Corporation Process for production of shirred moisturized food casings
US3886979A (en) * 1972-08-01 1975-06-03 Union Carbide Corp Shirred tubular food casings having a barrier coating
CA1096230A (en) * 1976-05-13 1981-02-24 David E. Ellis Tubular cellulosic food casing
US4409251A (en) * 1982-03-25 1983-10-11 Union Carbide Corporation Controllably moisturized mold resistant cellulosic food casings

Also Published As

Publication number Publication date
MX4462E (en) 1982-05-12
AU2509577A (en) 1978-11-16
CA1096230A (en) 1981-02-24
FI771505A (en) 1977-11-14
AT363770B (en) 1981-08-25
NO152991C (en) 1986-01-02
DE2721427A1 (en) 1977-11-24
SE432863C (en) 1985-07-30
BE854566A1 (en)
SE432863B (en) 1984-04-30
IT1085136B (en) 1985-05-28
DE2721427C2 (en) 1981-12-17
FR2351025A1 (en) 1977-12-09
GB1584435A (en) 1981-02-11
CA1096230A1 (en)
NL181277C (en) 1987-07-16
AU522188B2 (en) 1982-05-20
BE854566A (en) 1977-11-14
NZ184083A (en) 1982-05-31
AR216764A1 (en) 1980-01-31
NL7705274A (en) 1977-11-15
NO152991B (en) 1985-09-23
FR2351025B1 (en) 1984-03-09
DK209077A (en) 1977-11-14
IE45499L (en) 1977-11-13
NL181277B (en) 1987-02-16
ZA7702841B (en) 1978-04-26
JPS52139578A (en) 1977-11-21
DK152682B (en) 1988-04-18
JPS5758889B2 (en) 1982-12-11
CH618325A5 (en) 1980-07-31
IE45499B1 (en) 1982-09-08
ATA340677A (en) 1981-01-15
SE7705586L (en) 1977-11-14
CH616565A5 (en) 1980-04-15
NO771681L (en) 1977-11-15
DK152682C (en) 1997-07-07
FI62757C (en) 1984-05-04
ES458739A1 (en) 1978-03-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3329509A (en) Food wrapping membrane
US3617312A (en) Antimycotic overcoating treatment of cellulose sausage casing
US3360383A (en) Casing for preparation of dry sausages
US1937468A (en) Wrapped article and method
CA1186553A (en) Food casing which will transfer a smoke color and flavor to food encased therein and basic natural liquid smoke for use therewith
CA1278214C (en) Process and apparatus for the production of meat products
EP0890314B2 (en) Food packaging film
US5230933A (en) Acid resistant peelable casing
FI70118C (en) Foer roekta packaged food are particularly useful Foer roekta korvprodukter laempat slanghoelje foerfarande Foer Dess framstaellning and also its anvaendning
EP0340776A1 (en) Food body with surface color indicia
CA1105311A (en) Internally coated sausage casing with improved meat release composition
US3764351A (en) Shrink wrap shirred casing package
US2558042A (en) Protective coating composition for hams
EP0408164A2 (en) Food transfer sheet
FI64498B (en) Væsentlig neutraliserade vaetskeformiga roekblandningar
US2174924A (en) Process for preserving fowl carcasses, and the article produced
GB2105170A (en) Liquid smoke impregnated fibrous food casing
RU2206480C2 (en) Method of sterilization of fiber material-based containers
US3981046A (en) Process for production of shirred moisturized food casings
PT98789B (en) Method for preparing a film containing a transferable modification agent and packaging for food products produced with that film
US20040224174A1 (en) Composition for application to a film for holding a food product
US3044885A (en) Impregnated sheets for preserving perishable foodstuffs
US5032416A (en) Method for producing a food body with surface color indicia
US5096754A (en) Flat or tubular film based on cellulose hydrate, process for producing same and sausage products made therewith
DK154042B (en) Tubular casing with an inner coated, and its method of preparation and use thereof

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed
MM Patent lapsed

Owner name: VISKASE CORPORATION