FI127884B - Parking equipment for cars and similar vehicles equipped with safety equipment - Google Patents

Parking equipment for cars and similar vehicles equipped with safety equipment Download PDF

Info

Publication number
FI127884B
FI127884B FI20155823A FI20155823A FI127884B FI 127884 B FI127884 B FI 127884B FI 20155823 A FI20155823 A FI 20155823A FI 20155823 A FI20155823 A FI 20155823A FI 127884 B FI127884 B FI 127884B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
parking
storage unit
storage
space
transfer
Prior art date
Application number
FI20155823A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20155823A (fi
Inventor
Mikko Sampo
Original Assignee
Star Parking Oy
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Star Parking Oy filed Critical Star Parking Oy
Priority to FI20155823A priority Critical patent/FI127884B/fi
Publication of FI20155823A publication Critical patent/FI20155823A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI127884B publication Critical patent/FI127884B/fi

Links

Classifications

  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H6/00Buildings for parking cars, rolling stock, aircraft, vessels or like vehicles, e.g. garages
  • E04H6/08Garages for many vehicles
  • E04H6/12Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles
  • E04H6/18Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions
  • E04H6/182Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions using car-gripping transfer means
  • E04H6/183Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions using car-gripping transfer means without transverse movement of the car after leaving the transfer means
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H6/00Buildings for parking cars, rolling stock, aircraft, vessels or like vehicles, e.g. garages
  • E04H6/08Garages for many vehicles
  • E04H6/12Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles
  • E04H6/18Garages for many vehicles with mechanical means for shifting or lifting vehicles with means for transport in vertical direction only or independently in vertical and horizontal directions
  • AHUMAN NECESSITIES
  • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
  • A62CFIRE-FIGHTING
  • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
  • A62C3/002Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for warehouses, storage areas or other installations for storing goods
  • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
  • B65CONVEYING; PACKING; STORING; HANDLING THIN OR FILAMENTARY MATERIAL
  • B65DCONTAINERS FOR STORAGE OR TRANSPORT OF ARTICLES OR MATERIALS, e.g. BAGS, BARRELS, BOTTLES, BOXES, CANS, CARTONS, CRATES, DRUMS, JARS, TANKS, HOPPERS, FORWARDING CONTAINERS; ACCESSORIES, CLOSURES, OR FITTINGS THEREFOR; PACKAGING ELEMENTS; PACKAGES
  • B65D85/00Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials
  • B65D85/68Containers, packaging elements or packages, specially adapted for particular articles or materials for machines, engines or vehicles in assembled or dismantled form
  • EFIXED CONSTRUCTIONS
  • E04BUILDING
  • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
  • E04H6/00Buildings for parking cars, rolling stock, aircraft, vessels or like vehicles, e.g. garages
  • E04H6/42Devices or arrangements peculiar to garages, not covered elsewhere, e.g. securing devices, safety devices, monitoring and operating schemes; centering devices

Abstract

Keksinnön kohteena on autojen (2) ja vastaavien kulkuneuvojen pysäköintilaitteisto (1), joka on varustettu turvalaitteistolla. Pysäköintilaitteistossa (1) on maanalainen ja/tai maanpäällinen säilytystila (3) kulkuneuvojen sijoittamiseksi säilytystilan (3) alustan (7) päälle säilytysyksiköissä (4) kerroksittain, siirtovälineet (5) kulkuneuvon siirtämiseksi säilytystilaan (3) tai säilytystilasta (3) pois. Siirtovälineisiin (5) kuuluu säilytysyksiköt (4), jotka ovat sijoitettavissa säilytystilassa (3) päällekkäin ja jotka on varustettu pohjalla (4’). Siirtovälineisiin (5) kuuluu lisäksi: lastausalue (10), jossa säilytysyksikön (4) sisäpuoliseen tilaan kulkuneuvo on vietävissä; ensimmäiset tartuntavälineet (50), jotka on järjestetty siirtämään säilytysyksiköt (4) säilytystilaan (3) tai lastausalueelle (10), purkualue (11), joka on lastausalueesta erillään, ja jossa mainitun säilytysyksikön (4) sisäpuolisesta tilasta kulkuneuvo on poistettavissa; toiset tartuntavälineet (50’), jotka on järjestetty siirtämään säilytysyksiköt (4) säilytystilaan (3) tai purkualueelle (11). Pysäköintilaitteisto on varustettu sammutusjärjestelmällä, jossa alustaan (7) on järjestetty virtaustie (20). Säilytysyksiköt (4) on varustettu syöttöputkistolla (21), joka muodostaa päällekkäin sijoitettujen säilytysyksiköiden (4) välisten syöttöputkistojen (21) ja virtaustien (20) yhtenäisen sammutusväliaineen (W) syöttökanavan.The invention relates to a parking device (1) for cars (2) and similar vehicles equipped with safety equipment. In the parking system (1), there is an underground and / or terrestrial storage space (3) for placing vehicles on the storage compartment (3) on the base (7) in layers (4) in layers, transfer means (5) for moving the vehicle into the storage space (3) or from the storage space (3). The transfer means (5) include storage units (4) which can be placed in a storage space (3) overlapping and provided with a bottom (4 '). The transfer means (5) further comprises: a loading area (10), in which the means of transport to the interior space of the storage unit (4) can be exported; the first gripping means (50) arranged to move the storage units (4) to the storage space (3) or the loading area (10), a discharge area (11) which is separate from the loading area, and wherein the vehicle is removable from the interior space of said storage unit (4); second gripping means (50 ') arranged to transfer the storage units (4) to the storage space (3) or to the discharge area (11). The parking system is provided with an extinguishing system in which a flow path (20) is provided on the substrate (7). The storage units (4) are provided with an inlet piping (21), which forms an inlet channel of the feeding piping (21) between the overlapping storage units (4) and the uniform extinguishing medium (W) of the flow path (20).

Description

Autojen ja vastaavien kulkuneuvojen pysäköintilaitteisto, joka on varustettu turvalaitteistollaParking equipment for cars and similar vehicles, equipped with safety equipment
Esillä olevan keksinnön kohteena on autojen ja vastaavien kulkuneuvojen pysäköin5 ti la itteisto, joka on varustettu turvalaitteistolla ja jossa pysäköi nti laitteistossa on maanalainen ja/tai maanpäällinen säilytystila autojen ja vastaavien kulkuneuvojen sijoittamiseksi säilytystilan alustan päälle säilytysyksiköissä kerroksittain, siirtovälineet auton tai vastaavan ajoneuvon siirtämiseksi säilytystilaan tai säilytystilasta pois, johon siirtovälineisiin kuuluu säilytysyksiköt, jotka ovat sijoitettavissa säilytystilassa 10 päällekkäin ja jotka ovat varustettu pohjalla.The present invention relates to a parking apparatus for cars and similar vehicles, equipped with safety equipment and having underground and / or above-ground storage space for placing cars and similar vehicles on a storage space platform in storage units in layers, transfer means for moving a car or a similar vehicle off, the transfer means comprising storage units which can be placed one on top of the other in the storage space 10 and which are provided with a bottom.
Ennestään tunnetaan pysäköintilaitteistoja, jotka ovat perinteisiä halleja, jotka ovat maan sisään kaivettu ja/tai maan päälle rakennettuja halleja, joissa on useampia pysäköintitasoja (kerroksia). Tyypillisesti kussakin kerroksessa on lattiaan maalattu 15 standard im iltainen parkkiruudukko, joihin autot parkkeerataan. Parkkiruudukon välissä on ajoväylät, joiden täytyy olla riittävän leveät autojen kääntämisen mahdollistamiseksi parkkiruudukkoon ja ruudukosta pois. Tämän lisäksi kerroksien korkeudet joudutaan tekemään verrattain korkeaksi. Näin ollen yksittäinen autopaikka vie verrattain paljon tilaa. Lisäksi muun muassa kerrosrakentaminen on myös verrattain 20 kallista, jolloin rakennuskustannukset yhtä autopaikkaa kohti ovat myös kalliit, tyypillisesti pysäköintitalon yhden autopaikan rakennuskustannukset ovat keskimäärin 20000 euroa. Maanalaisten autopaikkojen rakennuskustannukset ovat tätäkin korkeammat. Myös tarvittava valaistus ja usein myös lämmitys ja ilmanvaihto lisäävät kustannuksia.Parking devices are already known, which are traditional halls which are dug in the ground and / or halls built on the ground with several parking levels (floors). Typically, each floor has a 15 standard im evening parking grid painted on the floor where cars are parked. There are driveways between the parking grid, which must be wide enough to allow cars to turn into and out of the parking grid. In addition, the heights of the layers have to be made relatively high. Thus, a single parking space takes up a relatively large amount of space. In addition, the construction of storeys, among other things, is also relatively expensive, which means that the construction costs per parking space are also expensive, typically the construction costs of one parking space in a parking garage are on average EUR 20,000. The construction costs of underground parking spaces are even higher. The necessary lighting and often also heating and ventilation also increase costs.
Tilan säästämiseksi ja pysäköinnin helpottamiseksi ovat myös automatisoidut pysäköintilaitteistot tunnettuja. Yhteistä näille on se, että auto (myös muu kulkuneuvo) yleensä pysäytetään itse säilytystilan ulkopuolella olevaan noutopisteeseen, josta auto automaattisesti siirretään siirtolavan päällä kiinteästi asennettuun kehikkomai30 seen säilytystilaan. Tällaisia automaattisesti toimivia pysäköintilaitteistoja valmistaa esimerkiksi suomalainen Oy Pokostore-Systems Ltd. ja saksalainen Klaus Multiparking GmbH. Ensin mainittu käsittää ulomman kiinteän kehikon ja sisemmän pyörivän rumpumaisen kehikon, joihin muodostettuihin auton mentäviin tiloihin (järjestetty päällekkäin ja ympyrän kaaren muotoon) auto siirtolavalta siirretään. Auto saadaan 35 paikalleen ulkokehikkoon pyörittämällä koko sisäpuolista kehikkoa, toisin sanoenTo save space and facilitate parking, automated parking equipment is also known. What these have in common is that the car (including another vehicle) is usually stopped at a pick-up point outside the storage space itself, from where the car is automatically transferred to a frame-like storage space permanently mounted on a transfer platform. Such automatically operating parking equipment is manufactured, for example, by the Finnish Oy Pokostore-Systems Ltd. and the German Klaus Multiparking GmbH. The former comprises an outer fixed frame and an inner rotating drum-like frame into which the car is moved from the transfer platform to the formed car-going spaces (arranged one on top of the other and in the shape of a circle arc). The car is brought into 35 places in the outer frame by rotating the entire inner frame, i.e.
20155823 prh 21 -02- 2019 kaikkia sisäpuolisen kehikon säilytystiloja. Toiseksi mainittu käsittää kehikkomaisen laitteiston johon muodostettuihin päällekkäisiin sekä vierekkäisiin tiloihin auto on siirtolavaa apuna käyttäen siirrettävissä. Kaikki säilytystilat ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa, joten lopputuloksena on kuitenkin verrattain suuri kehikkomainen ra5 kennelma. Tällaisen rakenteen kapasiteetin ja koon joustavuus voidaan toteuttaa vain kerroslukumäärää muuttamalla. Epäkohtana kummassakin pysäköintilaitteistoissa on myös se, että ne ovat monimutkaisen siirtelyautomatikkansa takia kalliita ja alttiita vaurioille. Lisäksi myös laitteistojen huolto-ja ylläpitokustannukset ovat korkeita. Lisäksi Oy Pokostore-Systems Ltd. ratkaisussa kerroksittainen määrä on ympyrämäisen muotonsa takia rajoitettu. Yleensäkin tällaiset järjestelmät vaativat paljon erikoisosia, jotka ovat kalliita. Nykyiset ratkaisut ovat siis verrattain kalliita ja tilaa vieviä tai vähemmän tilaa vievät automatisoidut pysäköinti ratkaisut ovat hyvinkin kalliita ja alttiita vaurioille.20155823 prh 21 -02- 2019 all storage compartments of the inner frame. The second comprises a frame-like apparatus in which the car can be moved to the overlapping and adjacent spaces formed with the aid of a pallet. All storage spaces are closely connected to each other, so the end result is a relatively large frame-like structure. The flexibility of the capacity and size of such a structure can only be realized by changing the number of floors. A disadvantage of both parking devices is also that they are expensive and prone to damage due to their complex transfer automation. In addition, the maintenance and upkeep costs of the equipment are also high. In addition, Oy Pokostore-Systems Ltd. in the solution, the layered amount is limited due to its circular shape. In general, such systems require a lot of special parts, which are expensive. Thus, current solutions are relatively expensive and space-consuming or less space-consuming automated parking solutions are very expensive and prone to damage.
Erityisesti edellä esitettyjen järjestelmien ja pysäköintilaitteistojen haittakohtana on se, että turvalaitteistot, etenkin tulipaloja varten, on hankala sijoittaa toimivalla tavalla pysäköintilaitteiston yhteyteen. Perinteisissä halleissa on tyypillisesti hallien kattoja seinärakenteisiin sijoitetuttu sprinklerijärjestelmä, joka on sinänsä tunnettua tekniikkaa. Järjestelmissä, joissa on erilliset säilytysyksiköt, ei tunneta perinteisten hallien turvalaitteistoista poikkeavaa tekniikkaa. Perinteiset sammutusjärjestelmät toimivat tunnetulla tehokkuudella perinteisissä halleissa, mutta järjestelmissä, joissa käytetään erillisiä säilytysyksiköitä, katto- ja seinärakennelmiin sijoitetut sprinklerijärjestelmät eivät ole riittävän tarkkoja kattamaan alimmaisten säilytysyksiköiden paloturvallisuutta. Toisin sanoen sprinklereiden toiminta ei ulotu alimmille säilytysyk25 siköille. Tällaisia pysäköintilaitteistoja tunnetaan ennestään esimerkiksi julkaisusta US 2008075566 Al, JP 5445757 B2, EP 0806225 A2 sekä WO 9007043 AI.In particular, the disadvantages of the systems and parking equipment described above are that it is difficult to place safety equipment, especially for fires, in connection with the parking equipment in a functional manner. Traditional halls typically have a sprinkler system placed on the walls of the halls, which is a technique known per se. In systems with separate storage units, no technology is known that differs from the security equipment of traditional halls. Conventional extinguishing systems operate at known efficiencies in traditional halls, but in systems using separate storage units, sprinkler systems placed in roof and wall structures are not accurate enough to cover the fire safety of the lowest storage units. In other words, the operation of the sprinklers does not extend to the lowest storage units. Such parking devices are already known, for example, from US 2008075566 A1, JP 5445757 B2, EP 0806225 A2 and WO 9007043 A1.
Toinen turvallisuuteen liittyvä haittakohta järjestelmissä, joissa on erilliset säilytysyksiköt, on se, että niiden yksilöllinen tarkkailu on vaikeaa, johtuen tiiviistä pysä30 köintitiheydestä. Tiheä pysäköintitiheys ja säilytysyksiköiden erillisyys toisistaan tekevät esimerkiksi sähkönsyötön, esimerkiksi erilaisille antureille tai valaistukselle haastavaksi. Ratkaisuja tälle ongelmalle ei ole tiedossa.Another safety disadvantage of systems with separate storage units is that they are difficult to monitor individually due to the tight stopping frequency. The dense parking frequency and the separation of the storage units from each other make, for example, the power supply, for example for different sensors or lighting, challenging. There are no known solutions to this problem.
20155823 prh 21 -02- 201920155823 prh 21 -02- 2019
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on saada aikaan laitteisto, jolla edellä esitetyt haitat saadaan vältettyä tai ainakin olennaisesti vähennettyä. Tarkoituksena on aikaansaada joustava ja jokaiseen säilytysyksikköön ulottuva turvalaitteisto.The object of the present invention is to provide an apparatus with which the above-mentioned disadvantages can be avoided or at least substantially reduced. The aim is to provide flexible security equipment that extends to each storage unit.
Edellä esitetyn tarkoituksen saavuttamiseksi esillä olevalle keksinnölle on tunnusomaista se, että siirtovälineisiin kuuluu lisäksi: lastausalue, jossa yksittäisen säilytysyksikön sisäpuoliseen tilaan auto tai vastaava kulkuneuvo on vietävissä; ensimmäiset tartuntavälineet, jotka on järjestetty siirtämään säilytysyksiköt säilytystilaan tai lastausalueelle; purkualue, joka on lastausalueesta erillään, ja jossa mainitun yksittäisen säilytysyksikön sisäpuolisesta tilasta auto tai vastaava kulkuneuvo on poistettavissa; toiset tartuntavälineet, jotka on järjestetty siirtämään säilytysyksiköt säilytystilaan tai purkualueelle, ja että pysäköintilaitteisto on varustettu sammutusjärjestelmällä, jossa alustaan on järjestetty virtaustie, ja jossa kukin säilytysyksikkö on varustettu syöttöputkistolla, jolloin syöttöputkiston ensimmäinen pää on sijoitettu säilytysyksikön pohjan yhteyteen ja syöttöputkiston toinen pää ulottuu säilytysyksikön yläreunaan, joka muodostaa päällekkäin sijoitettavissa olevien sijoitettujen säilytysyksi köiden välisten syöttöputkistojen ja virtaustien yhtenäisen sammutusväliaineen syöttökanavan säilytysyksiköiden ollessa sijoitettu päällekkäin.In order to achieve the above object, the present invention is characterized in that the transfer means further comprises: a loading area in which a car or a similar vehicle can be brought into the space inside the individual storage unit; first gripping means arranged to move the storage units to the storage space or loading area; an unloading area separate from the loading area, in which a car or similar vehicle can be removed from the space inside said individual storage unit; second gripping means arranged to move the storage units to the storage space or unloading area, and that the parking apparatus is provided with an extinguishing system in which a flow path is provided in the base and each storage unit is provided with a supply line, the first end of the supply which forms a single extinguishing medium supply channel between the supply pipelines and the flow paths which can be superimposed on the superimposed storage units, the storage units being superimposed.
Tällä keksinnön mukaisella laitteistolla saavutetaan automatisoitu ja samalla turvallinen pysäköintilaitteisto, joka on hyvin yksinkertainen ja halpa rakentaa, koska kukin säilytysyksikkö voidaan varustaa täysin samanlaisilla turvalaitteilla. Samalla saavutetaan suuri pysäköintitiheys käytettyä pysäköintialaa kohti. Turvalaitteisto on myös täysin mukautuva säilytystilassa Keksinnön mukainen pysäköintijärjestely mahdollis25 taa kappalemäärältään erittäin joustavan, mutta samalla turvallisen ratkaisun verrattuna te knii kanta son ratkaisuihin. Lisäksi liikkuvia osia on vähän, jolloin toimintavarmuus on aiempaa parempi.With the apparatus according to the invention, an automated and at the same time safe parking apparatus is achieved, which is very simple and inexpensive to build, because each storage unit can be equipped with completely similar safety devices. At the same time, a high parking density is achieved per used parking area. The safety device is also fully adaptable in the storage space. The parking arrangement according to the invention enables a very flexible, but at the same time safe, solution compared to technical solutions. In addition, there are few moving parts, which means better reliability than before.
Esillä olevan keksinnön edullisia suoritusmuotoja on esitetty epäitsenäisissä patent30 tivaatimuksissa.Preferred embodiments of the present invention are set out in the dependent claims.
Seuraavaksi keksintöä selostetaan tarkemmin viittaamalla oheisiin piirustuksiin, joista:The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying drawings, in which:
20155823 prh 21 -02- 2019 kuvio la esittää kaaviollista poikkileikkausta keksinnön erään edullisen suoritusmuodon mukaisesta pysäköintilaitteistosta,20155823 prh 21-02-2019 Fig. 1a shows a schematic cross-section of a parking apparatus according to a preferred embodiment of the invention,
Kuvio Ib esittää kaaviollisesti suurennosta kuviossa 1 esitetyistä säilytysyksiköis5 tä,ja kuvio 2 esittää keksinnön erään toisen suoritusmuodon mukaista pysäköintilaitteistoa päädystä nähtynä.Fig. 1b schematically shows an enlarged view of the storage units shown in Fig. 1, and Fig. 2 shows an end view of a parking apparatus according to another embodiment of the invention.
Kuviossa la nähdään siis kaaviollisesti autojen ja vastaavien ajoneuvojen pysäköintilaitteisto, jota on merkitty viitenumerolla 1. Tässä laitteistoon 1 kuuluu edullisesti alustan 7 päälle muodostettu säilytystila 3. Säilytystilaa 3 rajaa edullisesti sivuilta ja päädyistä pystyseinät 6, jotka on valmistettu tarkoituksen mukaisilla seinäelementeillä. Alusta 7 eli tilan 3 lattian perusmateriaali on esimerkiksi betoni. Säilytystila 3 on näin ollen tyhjä tila, joka on valmistettavissa sellaisenaan erittäin helposti ja vähäisin kustannuksin. Mainittakoon, että kuviosta la nähdään säilytystilan 3 pituussuunta.Thus, Fig. 1a schematically shows a parking apparatus for cars and similar vehicles, denoted by reference numeral 1. Here, the apparatus 1 preferably includes a storage space 3 formed on the base 7. The storage space 3 is preferably bounded on the sides and ends by vertical walls 6 made of suitable wall elements. The base material of the base 7, i.e. the floor of the space 3, is, for example, concrete. The storage space 3 is thus an empty space which can be manufactured as such very easily and at low cost. It should be mentioned that the longitudinal direction of the storage space 3 can be seen in Fig. 1a.
Kuviosta la nähdään, että pysäköintilaitteistoon 1 kuuluu tilan 3 pituussuunnassa tilan 3 ensimmäisen päädyn yhteyteen järjestetty lastausalue 10. Lastausalueeseen 10 kuuluu useita rinnakkaisia lastauspisteitä 10a, joihin autot 2 tai vastaavat voidaan ajaa esimerkiksi lastauspistekohtaisten sisääntuloreitin 10b kautta. Auto tai vastaava ajoneuvo ajetaan lastauspisteeseen 10a sijoitettuun säilytysyksikköön 4 ja sammutetaan. Säilytysyksikkö 4 on valmiina siirrettäväksi siirtovälineillä 5 säilytysti25 laan 3. Kuten edellä on jo esitetty, sisääntuloreittejä 10b ja lastauspisteitä 10a voi olla ruuhkahuippujen tasaamiseksi useampia vierekkäin, tyypillisesti 2-12 kappaletta. Vaikka kuviossa ei ole esitetty, lastauspisteitä 10a voi olla myös peräkkäin.It can be seen from Fig. 1a that the parking apparatus 1 comprises a loading area 10 arranged in the longitudinal direction of the space 3 in connection with the first end of the space 3. The loading area 10 comprises several parallel loading points 10a to which cars 2 or the like can be driven via loading point-specific entry route 10b. The car or a similar vehicle is driven to the storage unit 4 located at the loading point 10a and turned off. The storage unit 4 is ready to be moved by the transfer means 5 to the storage container 3. As already indicated above, there may be several entry paths 10b and loading points 10a to balance the peak peaks side by side, typically 2-12 pieces. Although not shown in the figure, the loading points 10a may also be in succession.
Keksinnön mukaiseen pysäköintilaitteistoon 1 kuuluu siis myös joukko säilytystilastaThe parking device 1 according to the invention thus also includes a number of storage spaces
3 erillisiä säilytysyksiköitä 4. Säilytysyksiköt ovat edullisesti pohjalla 4' (katso kuvio3 separate storage units 4. The storage units are preferably on the bottom 4 '(see Fig
Ib) varustettuja kehikolta 4, joihin auto 2 tai vastaava ajoneuvo voidaan lastauspisteessä 10a viedä ennen kehikon 4 ja niin muodoin auton 2 siirtämistä säilytystilaan 3. Kehikko 4 on edullisesti ISO-kontti, eurokontti tai ulkomitoiltaan olennaisesti vastaava, josta on jätetty pois seinät ja katto. Tarvittaessa kuskinpuolen suhteen vas35 takkainen sivuseinä voidaan jättää. Toisin sanoen säilytysyksikön muodostaa edelläIb) provided with a frame 4 to which a car 2 or a similar vehicle can be taken at the loading point 10a before the frame 4 and thus the car 2 is moved to the storage space 3. The frame 4 is preferably an ISO container, a euro container or a substantially equivalent exterior wall and roof. If necessary, the driver's side with respect to vas35 fireplace for the side wall may be omitted. In other words, the storage unit forms the above
20155823 prh 21 -02- 2019 mainittujen konttien tai vastaavien tukirakenne (reuna palkki ra ken ne, joka voidaan tarvittaessa varustaa vahvistuksilla, kuten kulmaraudoilla tai vastaavilla), johon on jätetty tai muodostettu kuitenkin kestävä pohja- tai lattiarakenne, jonka päälle ajoneuvo 2 voidaan ajaa. Jäljempänä säi lytysyksi köstä 4 voidaan käyttää myös nimitys5 tä kontti 420155823 prh 21 -02-20199 support structure for said containers or the like (edge beam structures, which may be provided with reinforcements such as angle irons or the like if necessary), in which, however, a durable base or floor structure is left or formed on which the vehicle 2 can be driven. Hereinafter, the storage unit 4 may also be referred to as the container 4
Säilytysyksikön 4 ja auton 2 tai vastaavan ajoneuvon siirtämiseksi säilytystilaan 3 tai säilytystilasta 3 pois pysäköintilaitteistoon 1 kuuluu puolestaan edellä mainitut siirtovälineet 5. Siirtovälineisiin 5 kuuluvat ensimmäiset tartuntavälineet 50, joilla voidaan 10 tarttua säilytysyksikköön 4, johon auto 2 on pysäköity (pysäköinti selostetaan tarkemmin jäljempänä) tai tyhjään säilytysyksikköön 4 sekä siirtoelimet 5a; 5b, 5c; 5b', 5c'joilla ensimmäisiä tartuntavälineitä 50 ja toisia tartuntavälineitä 50'voidaan liikuttaa.In order to move the storage unit 4 and the car 2 or a similar vehicle to or from the storage space 3, the parking device 1 in turn comprises the above-mentioned transfer means 5. The transfer means 5 include first gripping means 50 for gripping the storage unit 4 where the car 2 is parked (parking is described below) or to the empty storage unit 4 and the transfer members 5a; 5b, 5c; 5b ', 5c' whereby the first gripping means 50 and the second gripping means 50 'can be moved.
Siirtovälineisiin kuuluu tässä kaksi säilytystilan 3 yläpuoliseen kohtaan vastakkaisiin seiniin 6 järjestettyä pitkää johdetta 5a, kiskoa tai vastaavaa (kuviossa la johteiden 5a pituussuunta on kohtisuora paperin tason suuntaan nähden). Johteet muodostavat radan 5a, jonka varaan on järjestetty liikkumaan ensimmäisiä tartuntavälineitä 50 varten siltapalkki tai kaksoissiltapalkki 5b. Vastaavasti toisia tartuntavälineitä 50' varten radan 5a varaan on järjestetty toinen siltapalkki tai toinen kaksoissiltapalkkiThe transfer means here comprise two long guides 5a, a rail or the like arranged at opposite points 6 above the storage space 3 (in Fig. 1a the longitudinal direction of the guides 5a is perpendicular to the plane of the paper). The guides form a track 5a on which a bridge beam or a double bridge beam 5b is arranged to move for the first gripping means 50. Correspondingly, for the second gripping means 50 ', a second bridge beam or a second double bridge beam is arranged on the track 5a.
5b'. Siltapalkkiin 5b (5b') on sen pituussuunnassa (tilan 3 leveyssuunnassa) järjestetty liikkumaan sinänsä tunnetulla tavalla siltavaunu 5c (Se7) tai vastaava. Rata 5a voi olla sijoitettuna myös alustan (lattian) tasolle tai alustaan 7, jolloin siltapalkin 5b (5b') ja radan 5a välillä on omat jalat (ei esitetty) kumpaakin tartunta välinettä 50 ja 25 50'varten. Edelleen siltavaunun 5c (5c7) yhteyteen on järjestetty tartuntavälineet (50'). Voidaankin sanoa, että tässä keksinnön edullisessa suoritusmuodossa siirtovälineet muodostavat sinänsä tunnetun silta- tai kaksoissiltanosturin, joka on varustettu tartuntavälineillä 50 ja 50'. Tartuntavälineet 50 ja 50' ovat edullisesti ASC(Automatic stacking crane) -tyyppisestä konttinosturista tunnettu tarrain tai siitä 30 moduloitu. Tarrain voidaan laskea ja nostaa siltavaunuun 5c (5c7) järjestetyn nostolaitteen (ei esitetty) avulla ja joka soveltuu siten edellä esitettyjen ISO-konttien tai eurokonttien käsittelyyn (siirtelyyn).5b '. The bridge beam 5b (5b ') is arranged to move in its longitudinal direction (in the width direction of the space 3) in a manner known per se in a bridge carriage 5c (Se 7 ) or the like. The track 5a can also be placed on the level of the base (floor) or on the base 7, whereby between the bridge beam 5b (5b ') and the track 5a there are separate legs (not shown) for each gripping means 50 and 25 50'. Further, gripping means (50 ') are arranged in connection with the bridge carriage 5c (5c 7 ). It can therefore be said that in this preferred embodiment of the invention, the transfer means form a bridge or double bridge crane known per se, which is provided with gripping means 50 and 50 '. The gripping means 50 and 50 'are preferably a gripper known from or modulated by an ASC (Automatic stacking crane) type container crane. The gripper can be lowered and lifted by means of a lifting device (not shown) arranged on the bridge carriage 5c (5c 7 ) and thus suitable for handling (moving) the ISO containers or euro containers described above.
Ensimmäiset tartuntavälineet 50 ohjataan lastausalueelta 10 siirrettävän säilytysyk35 sikön 4 (ja auton 2) yläpuolelle tartuntavälineillä 50 tarttumista varten. Kun ensim6The first gripping means 50 are guided from the loading area 10 above the movable storage unit 4 (and the car 2) by gripping means 50 for gripping. When the first6
20155823 prh 21 -02- 2019 maisilla tartuntavälineillä 50 on tartuttu kehikkoon, voidaan säilytysyksikkö 4 siirtää edellä esitettyjen siirtovälineiden 5 avulla lastausalueelta 10 säilytystilaan 3. Vastaavasti säilytysyksikköä 4 (konttia) voidaan siirtää kummankin tartuntavälineiden 50 ja 50' avulla säilytystilassa 3 sekä toisten tartuntavälineiden 50' avulla säilytystilasta 3 5 purkualueelle 11.20155823 prh 21 -02-20199 the gripping means 50 can be moved to the frame, the storage unit 4 can be moved from the loading area 10 to the storage space 3 by means of the above-mentioned transfer means 5. The storage unit 4 (container) can be moved by both gripping means 50 and 50 ' from storage space 3 5 to unloading area 11.
Tyhjä tila 3 on leveydeltään edullisesti sellainen, että siihen mahtuu rinnakkain esimerkiksi 5-15 konttiriviä eli säilytysyksikköriviä, edullisesti kymmenen konttiriviä.The width of the empty space 3 is preferably such that it can accommodate, for example, 5-15 rows of containers in parallel, i.e. rows of storage units, preferably ten rows of containers.
Kukin konttirivi vie leveyssuunnassa tilaa noin 3 metriä tai hiukan alle 3 metriä. Näin 10 ollen kahden vastakkaisen seinän 6 johteiden (radan) 5a varassa liikkuvan siltapalkin 5b jänneväli (pituus), joka vastaa säilytystilan 3 leveyttä, pysyy rakenteellisesti riittävän pienenä, jännevälin ollessa edullisesti noin 20-40 metriä riippuen myös konttirivien välimatkasta toisiinsa. Kuviosta la nähdään, että kehikolta on ladottu päällekkäin kuusi kappaletta. Tällöin esimerkiksi kuusikerroksinen ja kymmenen rivin 15 järjestely voidaan muodostaa maksimissaan 600 paikkaiseksi pysäköintitilaksi, mikäli kussakin konttirivissä on kymmenen konttia 4 peräkkäin. Tilan 3 paikkalukua, kokoa ja/tai pohjapinnan muotoa voidaan helposti muuttaa poistamalla tai lisäämällä kerros, rivi ja/tai peräkkäisten konttien lukumäärää. Tätä päällekkäisten konttien lukumäärän lisäystä on esitetty kuviossa la katkoviivoilla esitetyillä konteilla.Each row of containers takes up about 3 meters or slightly less than 3 meters in width. Thus, the span (length) of the bridge beam 5b moving on the guides (track) 5a of the two opposite walls 6, which corresponds to the width of the storage space 3, remains structurally small enough, preferably spanning about 20-40 meters depending on the distance between the container rows. It can be seen from Figure 1a that six pieces have been stacked on top of each other on the frame. In this case, for example, a six-storey and ten-row arrangement 15 can be formed as a parking space with a maximum of 600 spaces, if each container row has ten containers 4 in a row. The number, size and / or shape of the bottom surface of the space 3 can be easily changed by removing or increasing the number of layers, rows and / or consecutive containers. This increase in the number of overlapping containers is shown by the dashed containers in Figure 1a.
Säilytystila 3 voidaan jakaa keksinnön eräässä edullisessa suoritusmuodossa leveyssuunnassa yhden, kahden tai vaikka kolmen autorivin levyisiin lohkoihin. Lohkojen tarkoituksena on jakaa säilytystila 3 lohkoihin joissa kussakin on lähtökohtaisesti eri säilytysaika. Esimerkiksi yhteen lohkoon tuodaan sellaiset ajoneuvot, joita säilyte25 tään lyhyt aika, esimerkiksi korkeintaan 2 tuntia. Edelleen toiseen lohkoon tuodaan sellaiset ajoneuvot, joita säilytetään esimerkiksi 2-8 tuntia. Näin jatkuen lohkoja voidaan muodostaa eri määrä, jossa viimeiseen lohkoon tuodaan sellaiset ajoneuvot, joita säilytetään esimerkiksi yksi viikko tai kauemmin. Jako voidaan tehdä myös esimerkiksi säilytystilan 3 pituussuunnassa ja muullakin perusteella kuin aikaperus30 teisesti.In a preferred embodiment of the invention, the storage space 3 can be divided in the width direction into blocks one, two or even three rows wide. The purpose of the blocks is to divide the storage space into 3 blocks, each of which has a fundamentally different storage time. For example, vehicles that are stored for a short time, for example up to 2 hours, are brought into one block. Furthermore, vehicles which are stored, for example, for 2-8 hours, are brought into the second block. Continuing in this way, a different number of blocks can be formed, in which vehicles which are stored, for example, for one week or longer, are brought into the last block. The division can also be made, for example, in the longitudinal direction of the storage space 3 and on a basis other than the time base30.
Jaettaessa tila 3 esimerkiksi pituussuunnassaan lohkoihin tuo ensimmäiset tartuntavälineet 50 kontin 4 autoineen tilan 3 alkuosaan ja syöttää kontin vapaaseen kohtaan alustalle tai kerroksittain edellisen kehikon päälle. Tällöin ensimmäiset tartun35 tavälineet 50 siirtoelimineen 5b, 5c toimivat master-nosturina. Näin ollen toiset tar7When dividing the space 3 into blocks in its longitudinal direction, for example, the first gripping means 50 brings the container 4 with its cars to the beginning of the space 3 and feeds the container to a free space on the base or in layers on top of the previous frame. In this case, the first gripping means 50 with their transfer members 5b, 5c act as a master crane. Thus, others tar7
20155823 prh 21 -02- 2019 tuntavälineet siirtoelimineen 5b', 5c'toimivat slave-nosturina. Slave-nosturin tehtävänä on noutaa tilaan 3 tuotu kontti 4 autoineen 2 ja siirtää sitä tilan 3 pituussuunnassa ohjausjärjestelmän 51 asettamien ja/tai ohjausjärjestelmään 51 syötettyjen parametrien perusteella tilassa 3 sijaitseville tarkoituksenmukaisille paikoille sekä 5 lopulta purkualueelle 10 purkupisteeseen 10a. Luonnollisesti myös master-nosturi toimii vastaavasti ohjausjärjestelmän 51 asettamien ja/tai ohjausjärjestelmään 51 syötettyjen parametrien perusteella. Lohkoja voidaan muodostaa haluttu määrä ja esitetyt viisi lohkoa on vain esimerkki lohkojaottelusta. Tartuntavälineiden 50 ja 50' master ja slave toiminta voidaan vaihtaa. Tällöin ensimmäiset tartunta välineet 50 10 toimivat slave-nosturina ja toiset tartuntavälineet 50' toimivat master-nosturina.20155823 prh 21 -02- 2019 the sensing means with their transfer members 5b ', 5c' act as a slave crane. The purpose of the slave crane is to pick up the container 4 with the car 2 brought into the space 3 and move it in the longitudinal direction of the space 3 to the appropriate places in the space 3 and finally to the unloading area 10 to the unloading point 10a. Of course, the master crane also operates correspondingly on the basis of the parameters set by the control system 51 and / or fed to the control system 51. The desired number of blocks can be formed and the five blocks shown are just an example of block division. The master and slave operation of the gripping means 50 and 50 'can be changed. In this case, the first gripping means 50 10 act as a slave crane and the second gripping means 50 'act as a master crane.
Ohjausjärjestelmä 51 voi saada edellä mainitut parametrit esimerkiksi lastauspistekohtaisten pääteyksikön 10c tai muun lukulaitteen kautta. Pääteyksikön 10c välityksellä pysäköintilaitteiston käyttäjä voi syöttää ohjausjärjestelmään halutut paramet15 rit, esimerkiksi ajoneuvon säilytysajan esimerkiksi tunnin tai vuorokauden tarkkuudella. Myös purkupiste 11a voidaan varustaa vastaavanlaisella pääteyksiköliä 11c, johon voidaan syöttää tarvittava tieto ohjausjärjestelmään 51, esimerkiksi tiettyä ajoneuvoa noudettaessa. Tarvittava tieto pääteyksiköille 10c ja/tai 11c voidaan syöttää käsin tai esimerkiksi optisesti skannaamalla. Skannausvaihtoehto voi tulla kysy20 mykseen esimerkiksi lento- tai juna-asemien yhteyteen sijoitetuissa pysäköintilaitteistoissa. Tällöin pääteyksikkö 10c voi lukea esimerkiksi matkalipun tiedon paluuajankohdasta ja syöttää paluuajankohdan tiedon ohjausjärjestelmään 51 koskemaan tiettyä säilytysyksikköä 4 ja ajoneuvoa. Pääteyksikön/-yksiköiden sijainti voi olla jokin muu kuin lastauspiste 10a tai purkupiste 11a.The control system 51 can obtain the above-mentioned parameters, for example, via a loading point-specific terminal unit 10c or another reading device. Through the terminal unit 10c, the user of the parking equipment can enter the desired parameters into the control system, for example the storage time of the vehicle, for example with the accuracy of an hour or a day. The unloading point 11a can also be provided with a similar terminal unit 11c, to which the necessary information can be entered into the control system 51, for example when picking up a specific vehicle. The required information for the terminal units 10c and / or 11c can be entered manually or, for example, by optical scanning. The scanning option may be a question, for example, in parking facilities located in connection with airports or train stations. In this case, the terminal unit 10c can read, for example, the ticket ticket information about the return time and enter the return time information into the control system 51 to apply to a specific storage unit 4 and the vehicle. The location of the terminal unit (s) may be other than the loading point 10a or the unloading point 11a.
Mainittakoon, että alusta (lattia) 7 voidaan varustaa paikoituselimillä 9, joilla päällekkäin vietyjen konttien 4 alimman kontin 4 tarkka paikka on määritettävissä. Näin ollen konttirivit ja -jonot pysyvät aina samoissa kohdissa. Tällaiset paikoituselimet voivat olla esimerkiksi mekaanisia ohjaimia tai sähköisiä antureita.It should be mentioned that the base (floor) 7 can be provided with positioning means 9, with which the exact position of the lowest container 4 of the superimposed containers 4 can be determined. Thus, container rows and queues always remain in the same places. Such positioning means may be, for example, mechanical controls or electrical sensors.
Edelleen pysäköintilaitteistoon kuuluu edullisesti tilan 3 pituussuunnassa tilan 3 ensimmäisen päädyn la suhteen vastakkaisen toisen päädyn Ib yhteyteen järjestetty ainakin yksi poistumisreitti 11b. Purkupisteitä ja poistumisreittejä voi olla myös useampia. Näin ollen säilytystilasta 3 tuodaan siirtovälineillä 5 kontti 4 autoineen 2 esi35 merkiksi purkupisteeseen 11a, jolloin autoon 2 voidaan mennä sisään ja auto 2 voiFurthermore, the parking installation preferably comprises at least one exit path 11b arranged in the longitudinal direction of the space 3 in connection with the first end Ib opposite the first end 1a of the space 3. There may also be several unloading points and exit routes. Thus, from the storage space 3, the container 4 with the cars 2 is brought by the transfer means 5 to the unloading point 11a as an example, whereby the car 2 can be entered and the car 2 can
20155823 prh 21 -02- 2019 daan ajaa pois kontista 4 ja edelleen poistumisreitin 11b kautta ajotielle tai vastaavalle erilliselle poistumisväylälle. Mainittakoon, että sisääntuloreitti 10b sekä lastauspiste 10a voivat toimia käänteisesti myös poistumisreittinä ja purku pisteenä.20155823 prh 21 -02-20189 may be driven out of the container 4 and further through the exit route 11b to the driveway or a corresponding separate exit route. It should be mentioned that the entry route 10b and the loading point 10a can also act inversely as an exit route and an unloading point.
Sisääntuloreitit, lastauspisteet, purku pisteet ja poi stu m isreitit voivat sijaita muualla5 kin kuin säilytystilan 3 päissä, kuten esimerkiksi kuviossa 2 kaavallisesti esitetyllä tavalla säilytystilan 3 pitkällä sivulla. Kuviossa 2 on esitetty samalla myös eräs suoritusesimerkki, jossa tila 3 on maanalainen tila ja sisääntuloreitit 10b ja poistumisreitit 11b ovat muodostettu maanpinnan 8 tason alapuolelle viettäviksi rampeiksi.Entry routes, loading points, unloading points and exit routes may be located elsewhere than at the ends of the storage space 3, such as schematically as shown in Figure 2 on the long side of the storage space 3. At the same time, Fig. 2 also shows an embodiment in which the space 3 is an underground space and the entry routes 10b and the exit routes 11b are formed as ramps to be carried below the level of the ground surface 8.
Kuviosta 2 nähdään, että konttirivien välissä on edullisesti tyhjä tai mahdollisimman tyhjä konttirivin tai kahden konttirivin levyinen niin sanottu varatila 3a. Varatilaan 3a voidaan tarvittaessa siirtää kontteja 4, esimerkiksi auton 2 sisältävän kontin 4 poistamiseksi varatilaan 3a siirrettävien konttien 4 alta. Varatilaa 3a voidaan luonnollisesti soveltaa myös kuviossa la esitettyyn suoritusmuotoon.It can be seen from Figure 2 that there is preferably an empty or as empty as possible between the container rows, a so-called spare space 3a with a width of a container row or two container rows. If necessary, containers 4 can be moved to the spare space 3a, for example to remove a container 4 containing a car 2 from under the containers 4 to be moved to the spare space 3a. The spare space 3a can, of course, also be applied to the embodiment shown in Fig. 1a.
Kaikkea tyhjien ja ajoneuvon sisältävien konttien eli säilytysyksiköiden 4 käsittelyä ja liikuttelua ohjataan edullisesti edellä mainitulla ohjausjärjestelmällä 51, jota käytetään tai joka on modifioitavissa myös satamassa käsiteltävien konttien käsittelyssä. Tällainen ohjausjärjestelmä on esimerkiksi Terminal Operating System eli TOS, jota 20 käytetään esimerkiksi ASC- nosturien ohjaamisessa. TOS on esimerkiksi logiikkaohjelmaila varustettu ohjain 51, jolta saadut ohjauskäskyt ohjaavat tartuntavälineiden 50 ja 50' sijaintia ja toimintaa esimerkiksi langattoman tai langallisen sähköisen yhteyden 51a ja 51b välityksellä. Tätä varten on edullista, että kukin kontti (kehikko) on yksilöity tunnisteella, jonka perusteella TOS tietää myös kunkin kontin 4 ja auton 25 (ajoneuvon) paikan säilytystilassa 3 sekä lastauspisteissä 11a ja purkupisteissä 10a.All handling and movement of empty and vehicle-containing containers, i.e. storage units 4, is preferably controlled by the above-mentioned control system 51, which is used or can also be modified in the handling of containers handled in the port. Such a control system is, for example, the Terminal Operating System, or TOS, which is used, for example, to control ASC cranes. The TOS is, for example, a controller 51 equipped with a logic program mode, from which the control commands control the location and operation of the gripping means 50 and 50 ', for example via a wireless or wired electrical connection 51a and 51b. For this purpose, it is preferred that each container (frame) is identified by an identifier, on the basis of which the TOS also knows the location of each container 4 and the car 25 (vehicle) in the storage space 3 and at the loading points 11a and unloading points 10a.
TOS:n toimintaperiaate on siis sinänsä tunnettua tekniikkaa ja sellaisenaan tai ainakin olennaisilta osiltaan sovellettavissa keksinnön mukaisessa pysäköi nti laitteistossa 1, joten sitä ei tässä ole tarpeen tarkemmin esittää. ASC -tyyppisellä konttinosturilla voidaan siirtää tartuntavälineillä 50 tarvittaessa kahtakin rinnakkaista konttia 4 (ke30 hikkoa) ja edelleen kahta peräkkäistä konttia eli tarvittaessa neljää konttia kerralla.The operating principle of the TOS is thus a technique known per se and is applicable as such or at least substantially in the parking apparatus 1 according to the invention, so it is not necessary to present it in more detail here. With an ASC-type container crane, two parallel containers 4 (ke30 sweat) and, if necessary, two consecutive containers, i.e. four containers at a time, can be moved by means of gripping means 50.
Näin on myös keksinnön mukaisen tartuntavälineen 50, 50' kanssa.This is also the case with the gripping means 50, 50 'according to the invention.
Esillä olevan keksinnön mukaan pysäköintilaitteisto on 1 varustettu sammutusjärjestelmällä. Sammutusjärjestelmään kuuluu kuvioissa la ja Ib esitetty alustaan 7, alus35 tan 7 pinnan tason alapuolelle järjestetty virtaustie 20, esimerkiksi syöttöputki 20.According to the present invention, the parking apparatus 1 is provided with a fire extinguishing system. The extinguishing system comprises a flow path 20, for example a supply pipe 20, arranged in the base 7, the base 35 below the surface of the base 7, as shown in Figures 1a and 1b.
20155823 prh 21 -02- 201920155823 prh 21 -02- 2019
Syöttöputkeen 20 on järjestetty haaroitusosat 20a, joiden suuaukot avautuvat olennaisesti alustan 7, tässä säilytystilan 3 lattian tasolle. Suuaukkojen avautumiskohdat sijaitsevat kunkin säilytysyksikkötornin kohdalla. Tarkempi sijainti selostetaan myöhemmin. Suuaukon yhteyteen on järjestetty sulkuventtiili 20b tai vastaava, joka estää syöttöputkessa 20 virtaavan paineistetun sammutusväliaineen W, kuten veden tai muun fluidin aineen purkautumisen virtaustiestä 20 silloin, kun suuaukon kohdalla ei ole ollenkaan säilytysyksi kköä 4. Sammutusväliaineen W paineistus on muodostettu esimerkiksi virtaustien 20 yhteyteen sovitetulla pumpulla P, joka on sijoitettu virtaussuunnassa ensimmäisen haaroitusosan eteen.The supply pipe 20 is provided with branching parts 20a, the orifices of which open substantially to the floor level of the base 7, here the storage space 3. The opening points for the orifices are located at each storage unit tower. The exact location will be explained later. A shut-off valve 20b or the like is provided in connection with the mouth opening, which prevents the discharge of pressurized extinguishing medium W flowing in the supply pipe 20, such as water or other fluid, from the flow path 20 when there is no storage unit 4 at the mouth. The pressure of the extinguishing medium W P located downstream of the first branch portion.
Kuviosta Ib nähdään, että kukin säilytysyksikkö 4 on varustettu pystysuuntaan ulottuvalla syöttöputkistolla 21. Syöttöputkiston 21 ensimmäinen pää on sijoitettu säilytysyksikön 4 pohjan 4'yhteyteen siten, että tuotaessa alin (tornin) säilytysyksikkö paikalleen alustan 7 päälle, osuu syöttöputkiston 21 ensimmäinen pää haaroitusosan 15 20a suuaukon ja niin muodoin sulkuventtiili n 20b kohdalle. Tällöin sulkuventtiili 20b avautuu ja sammutusväliaine W pääsee purkautumaan tämän alimman säilytysyksikön 4 syöttöputkistoon 21. Syöttöputkiston 21 toinen pää ulottuu vastaavalle kohdalle säilytysyksikön 4 yläreunaan, jolloin toinen pää on varustettu vastaavanlaisella tai samanlaisella sulkuventtiilillä 21b kuin haaroitusosan 20a sulkuventtiili 20b. Näin 20 ollen pinotessa säilytysyksiköitä 4 päällekkäin, avautuu aina alemman säilytysyksikön 4 sulkuventtiili 21b ja sammutusväliaine W pääsee purkautumaan pinon ylimmän säilytysyksikön 4 syöttöputkistoon 21.It can be seen from Figure Ib that each storage unit 4 is provided with a vertically extending supply line 21. The first end of the supply line 21 is placed in connection with the base 4 'of the storage unit 4 so that when the lowest (tower) storage unit is placed on the base 7, the first end of the supply line 21 and thus a shut-off valve at n 20b. The shut-off valve 20b then opens and the extinguishing medium W can discharge into the supply line 21 of this lowest storage unit 4. The other end of the supply line 21 extends to a corresponding point at the upper edge of the storage unit 4, the other end being provided with a shut-off valve 20b similar to or similar to Thus, when the storage units 4 are stacked on top of each other, the shut-off valve 21b of the lower storage unit 4 always opens and the extinguishing medium W can discharge into the supply piping 21 of the upper storage unit 4 of the stack.
Keksinnön edullisessa suoritusmuodossa kunkin säilytysyksikön 4 syöttöputkisto 21 25 on varustettu toimilaitteella 21a sammutusväliaineen W syöttämiseksi yksittäisen säilytysyksikön 4 sisäpuoliseen tilaan. Toimilaite 21a on tai siihen kuuluu sähköisesti tai mekaanisesti toimiva sprinkleri, suutin tai vastaava, joka avautuessaan sallii sammutusväliaineen W purkautumisen kyseisen säilytysyksikön 4 sisäpuoliseen tilaan, erityisesti tilassa olevan ajoneuvon 2 päälle.In a preferred embodiment of the invention, the supply piping 21 25 of each storage unit 4 is provided with an actuator 21a for supplying the extinguishing medium W to the space inside the individual storage unit 4. The actuator 21a is or includes an electrically or mechanically operated sprinkler, nozzle or the like which, when opened, allows the extinguishing medium W to discharge into the space inside the storage unit 4 in question, in particular on the vehicle 2 in the space.
On myös edullista, että esillä olevan keksinnön mukainen pysäköinti laitteisto 1 on varustettu sähkönsyöttövälineillä 24, joilla mahdollistetaan joustavasti kunkin yksittäisen säilytysyksikön 4 toimilaitteen 21a (myös jäljempänä esitetyt muut toimilaitteet) sähkönsyöttö. Toimilaite 21a on tässä sähkötoiminen sprinkleri, suutin tai vas35 taava. Sprinkleri voi olla myös mekaanisesti toimiva (jolloin sähkön syöttöä ei tarviIt is also preferred that the parking apparatus 1 according to the present invention is provided with power supply means 24 which flexibly allow the power supply of the actuator 21a (also the other actuators shown below) of each individual storage unit 4. The actuator 21a here is an electrically operated sprinkler, nozzle or counter. The sprinkler may also be mechanically operated (in which case no power supply is required
20155823 prh 21 -02- 2019 ta). Virransyöttövälineisiin kuuluu edullisesti alustaan 7 tai sen yhteyteen järjestetty pääsähkönsyöttölinja 24. Pääsähkönsyöttölinjaan 24 on järjestetty haaroituslinjat, jotka ulottuvat olennaisesti alustan 7, tässä säilytystilan 3 lattian tasolla sijaitseville kontaktoreille 26, jotka sijaitsevat kunkin säilytysyksikkötornin kohdalla. Kuviosta Ib nähdään, että kukin säilytysyksikkö 4 on varustettu pystysuuntaan ulottuvalla sähkönsyöttöjohdolla 25. Sähkönsyöttöjohdon 25 ensimmäinen pää on sijoitettu säilytysyksikön 4 pohjan 4'yhteyteen siten, että tuotaessa alin (tornin) säilytysyksikkö paikalleen alustan 7 päälle, tulee sähkönsyöttöjohdon 25 ensimmäinen pää yhteen haaroituslinjan kontaktorin 26 kanssa ja niin muodoin sulkuventtiilin 20b kohdalle.20155823 prh 21 -02- 2019 ta). The power supply means preferably include a main power supply line 24 arranged on or in connection with the base 7. The main power supply line 24 is provided with branch lines extending substantially to the floor level contactors 26 of the base 7, here the storage space 3, located at each storage unit tower. It can be seen from Fig. Ib that each storage unit 4 is provided with a vertically extending power supply line 25. The first end of the power supply line 25 is located in connection with the base 4 'of the storage unit 4 so that when the lowest and thus to the shut-off valve 20b.
Tällöin kytkeytyy sähkönsyöttö alimman säilytysyksikön 4 sähkönsyöttöjohdolle 25 ja niin muodoin sen toimilaitteille. Sähkönsyöttöjohdon 25 toinen pää ulottuu vastaavalle kohdalle säilytysyksikön 4 yläreunaan, jolloin toinen pää on varustettu vastaavanlaisella tai samanlaisella kontaktorilla 26 kuin haaroituslinjan kontaktori. Näin ollen pinotessa säilytysyksiköitä 4 päällekkäin, kytkeytyy aina alemman säilytysyksi15 kön 4 kontaktori 26 ylemmän säilytysyksikön 4 sähkölinjaan 25, jolloin sähkönsyöttö kytkeytyy pinon ylimmän säilytysyksikön 4 sähkönsyöttöjohdolle ja sen yhteydessä oleville toimilaitteille, kuten edellä mainituille sprinklereille 21a.In this case, the power supply is connected to the power supply line 25 of the lowest storage unit 4 and thus to its actuators. The other end of the power supply line 25 extends at a corresponding point to the upper edge of the storage unit 4, the other end being provided with a contactor 26 similar or similar to the contactor of the branch line. Thus, when stacking the storage units 4 on top of each other, the contactor 26 of the lower storage unit 4 is always connected to the power line 25 of the upper storage unit 4, whereby the power supply is connected to the power supply line 21 of the upper storage unit 4 and associated actuators.
Näin ollen kukin säilytysyksikkö 4 voidaan varustaa tarvittavilla toimilaitteilla, joita seuraavaksi esitetään kuitenkaan rajoittumatta pelkästään niihin. Kuviosta Ib nähdään viitenumeroilla 22 esitetty toinen toimilaite, joka on tarkoitettu säilytysyksikkökohtaisen informaation keräämiseksi sähköisesti sekä siirtämiseksi langatonta tiedonsiirtoväylää pitkin ohjausjärjestelmälle 51 ja/tai pysäköintilaitteiston 1 ulkopuoliselle toimilaitteelle 23, joka on esimerkiksi kyseisen säilytysyksikössä olevan ajoneu25 von omistajan mobiililaite tai valvontayksikön näyttöpääte. Itse toimilaite 22 voi olla jokin seuraavista: kamera, liikeanturi ja/tai lämpötila-anturi. Lisäksi sähkösyöttöjolito 25 voi olla kytkettynä säilytysyksikön 4 muihin toimilaitteisiin, kuten valaisimeen (ei esitetty). Voidaan sanoa, että yhdessä sammutusjärjestelmän kanssa nämä esitetyt edulliset suoritusmuodot muodostavat uudenlaisen vallitsevan käyttökapasitee30 tin mukaan muunnettavissa olevan turvalaitteiston.Thus, each storage unit 4 can be provided with the necessary actuators, which are shown below, but not limited to them. Fig. 1b shows a second actuator indicated by reference numerals 22 for electronically collecting storage unit-specific information and transmitting it via a wireless communication bus to a control system 51 and / or an actuator 23 outside the parking device 1, for example a mobile display unit or control unit of the storage unit. The actuator 22 itself may be one of the following: a camera, a motion sensor and / or a temperature sensor. In addition, the power supply line 25 may be connected to other actuators of the storage unit 4, such as a lamp (not shown). It can be said that together with the extinguishing system, these preferred embodiments presented form a new type of safety device that can be converted according to the prevailing operating capacity.
On edullista, että säilytystila 3 sekä siirtovälineet 5 ovat katettu katolla 8' tai vastaavalla suojalla. Kuvion 2 tapauksessa maanalainen tila 3 voidaan kattaa esimerkiksi betonilaatoilla, jolloin säilytystilan 3 yläpuolelle jäävä suojan 8' yläpinta voidaan hyödyntää monin tavoin.It is preferred that the storage space 3 and the transfer means 5 are covered by a roof 8 'or a similar protection. In the case of Figure 2, the underground space 3 can be covered, for example, with concrete slabs, whereby the upper surface of the cover 8 'above the storage space 3 can be utilized in many ways.
20155823 prh 21 -02- 201920155823 prh 21 -02- 2019
Edellä esitetyn pysäköinti laitteiston rakennuskustannukset yhtä pysäköintipaikkaa kohti ovat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi useita kerroksia käsittävän pysäköintitalon kustannukset. Keksinnön mukaisen laitteiston rakennuskustannukset 5 on laskettu olevan noin 9000-10000 euroa autopaikkaa kohti. Kustannuksia pienentävästi vaikuttaa pienempi maankäytön tarve autopaikkaa kohti sekä laitteiston yksinkertainen rakenne. Etuna voidaan edelleen mainita laitteiston modulaarisen rakenteen ansiosta autopaikkamäärältään hyvin joustava rakenne, joka voidaan muokata myös pohjamuodoltaan ympäristöön sopivaksi. Esimerkkinä pinta-alatarpeesta 10 voidaan esittää 2400:Ile ajoneuvolle mitoitettu pysäköintialue. Siihen kuuluu neljä kappaletta edellä esitettyä pysäköintilaitteistoa, joista kukin on mitoitettu 600:lle ajoneuvolle. Ne voidaan sijoittaa kaikki neljä rinnakkain tai kaksi laitteistoa kahteen riviin. Tällaisen pysäköintialueen pinta-alatarve sisääntuloväylineen on noin 1,8 hehtaaria eli noin 18000 m2.The construction cost of the parking equipment described above per parking space is considerably lower than, for example, the cost of a multi-storey car park. The construction cost 5 of the apparatus according to the invention has been calculated to be about 9000-10000 euros per parking space. The lower land use requirements per parking space and the simple structure of the equipment have a cost-reducing effect. Another advantage is the modular structure of the equipment, which has a very flexible number of parking spaces, which can also be modified to suit the environment. An example of a space requirement 10 is a parking area rated for 2400 vehicles. It includes four pieces of the parking equipment described above, each rated for 600 vehicles. They can be placed all four in parallel or two hardware in two rows. The area required for such a car park with access routes is about 1.8 hectares, or about 18,000 m 2 .
Voi tulla tilanne missä järjestelmä ei lähde käyntiin tai jokin muu tilanne, jossa kaikki nosturit ovat poissa käytöstä. Tällaisessa tapauksessa parkkihallin purku ajoneuvoista tapahtuu edullisesti seuraavasti. Säilytysyksiköissä 4 on keksinnön edullisessa suoritusmuodossa renkaiden ajoradan kohdilla 2 yhdyslevy 4a tai vastaava, joka on 20 esitetty kuviossa Ib. Niitä säilytetään edullisesti kontin 4 pohjan 4' rakenteissa. Yhdyslevy 4a voi olla esimerkiksi koko säilytysyksikön päädyn levyinen 1 teleskooppilevy. Hätätilanteessa huoltomies vetää levyt 4a esiin säilytysyksikön pohjasta 4' niin että yhdyslevyn 4a toinen pää lukittuu seuraavan säilytysyksikön 4 vastaavaan kohtaan. Näin syntyy säilytysyksiköiden 4 välin täyttävä siltarakenne ja autot 2 voidaan 25 ajaa säilytysyksiköstä 4 toiseen. Purkualueella 11 on saksilavanosturi tai muu soveltuva nostolaite, jolla ajoneuvot 2 saadaan alas ylemmistä kerroksista.There may be a situation where the system does not start or some other situation where all cranes are out of service. In such a case, the demolition of the parking garage from the vehicles preferably takes place as follows. In a preferred embodiment of the invention, the storage units 4 have a connecting plate 4a or the like at points 2 of the carriageway of the tires, which is shown in Fig. 1b. They are preferably stored in the structures 4 'of the bottom of the container 4. The connecting plate 4a can be, for example, a telescopic plate 1 with a width of the entire end of the storage unit. In an emergency, the service technician pulls the plates 4a out of the bottom 4 'of the storage unit so that the other end of the connecting plate 4a locks in the corresponding position of the next storage unit 4. This creates a bridge structure filling the space between the storage units 4 and the cars 2 can be driven from one storage unit 4 to another. The unloading area 11 has a scissor lift or other suitable lifting device with which the vehicles 2 can be lowered from the upper floors.
Kontteja (säilytysyksiköitä) käsitellessä syntyy melua kun kontti lasketaan toisen päälle. Satamissa tämä on merkittävä ongelma ja sitä on yritetty poistaa kontin kulmiin asennettavilla kumilevyillä. Kontit kiertävät maapalloa kuitenkin globaalisti ja niillä on useita eri omistajia ja rakennevariaatioita, joten asia on mahdoton tyydyttävällä tavalla hoitaa. Esillä olevassa keksinnössä kontit 4 ovat kuitenkin pysäköintilaitteistokohtaisia, esimerkiksi hallikohtaisia ja meluhaitta voidaan poistaa pienillä eriste-tai joustoelementeillä 4b, kuten kuviossa Ib esitetyillä kumilevyn palasilla kontti35 en kulmissa, jotka ottavat vastaan asemoinnin yhteydessä mahdollisesti tapahtuvat konttien 4 väliset törmäykset. Kumilevyt 4b (eriste-elementit) voidaan näin ollen suunnitella vastaamaan täsmälleen haliikohtaisia säilytysyksiköitä ja niiden vaimennusvaatimuksia eikä ongelmia yhteensopivuuden kanssa synny.Noise is generated when handling containers (storage units) when the container is lowered on top of another. In ports, this is a significant problem and attempts have been made to eliminate it with rubber plates installed in the corners of the container. However, the containers orbit the globe globally and have several different owners and structural variations, making it impossible to handle the matter satisfactorily. However, in the present invention, the containers 4 are parking equipment-specific, e.g. hall-specific, and the noise nuisance can be removed by small insulating or resilient elements 4b, such as pieces of rubber sheet at the corners of the containers 35 shown in Fig. Ib. The rubber sheets 4b (insulating elements) can thus be designed to exactly match the hall-specific storage units and their damping requirements, and no compatibility problems arise.
Esillä oleva keksintö ei rajoitu ainoastaan esitettyihin suoritusmuotoihin vaan sitä voidaan soveltaa monin tavoin määritettyjen patenttivaatimusten suoja-alan piirissä.The present invention is not limited to the embodiments shown, but can be applied in many ways within the scope of the defined claims.

Claims (18)

 1. PatenttivaatimuksetThe claims
  1. Autojen (2) ja vastaavien kulkuneuvojen pysäköintilaitteisto (1), joka on varustettu turvalaitteistolla, jossa pysäköintilaitteistossa (1) on maanalainen ja/tai maan-1. Parking equipment (1) for cars (2) and similar vehicles, equipped with a safety device, where the parking equipment (1) has underground and / or underground
  5 päällinen säilytystila (3) autojen (2) ja vastaavien kulkuneuvojen sijoittamiseksi säilytystilan (3) alustan (7) päälle säilytysyksiköissä (4) kerroksittain, siirtovälineet (5) auton (2) tai vastaavan ajoneuvon siirtämiseksi säilytystilaan (3) tai säilytystilasta (3) pois, johon siirtovälineisiin (5) kuuluu säilytysyksiköt (4), jotka ovat sijoitettavissa säilytystilassa (3) päällekkäin ja jotka on varustettu pohjalla (49, tunnettu siitä,5 upper storage compartments (3) for placing cars (2) and similar vehicles on the base (7) of the storage compartment (3) in storage units (4) in layers, transfer means (5) for transferring a car (2) or a similar vehicle to or from the storage compartment (3) away, the transfer means (5) comprising storage units (4) which can be placed one on top of the other in the storage space (3) and which are provided with a base (49, characterized in that
  10 että siirtovälineisiin (5) kuuluu lisäksi:10 that the transfer means (5) further comprises:
  - lastausalue (10), jossa yksittäisen säilytysyksikön (4) sisäpuoliseen tilaan auto (2) tai vastaava kulkuneuvo on vietävissä,- a loading area (10) where a car (2) or similar vehicle can be taken to the space inside the individual storage unit (4),
  - ensimmäiset tartuntavälineet (50), jotka on järjestetty siirtämään säilytysyksiköt (4) säilytystilaan (3) tai lastausalueelle (10),- first gripping means (50) arranged to move the storage units (4) to the storage space (3) or the loading area (10),
  15 - purkualue (11), joka on lastausalueesta erillään, ja jossa mainitun yksittäisen säilytysyksikön (4) sisäpuolisesta tilasta auto (2) tai vastaava kulkuneuvo on poistettavissa,15 - an unloading area (11) separate from the loading area, in which a car (2) or a similar vehicle can be removed from the interior of said individual storage unit (4),
  - toiset tartuntavälineet (50'), jotka on järjestetty siirtämään säilytysyksiköt (4) säilytystilaan (3) tai purkualueelle (11),- second gripping means (50 ') arranged to move the storage units (4) to the storage space (3) or the unloading area (11),
  20 ja että pysäköintilaitteisto on varustettu sammutusjärjestelmällä, jossa alustaan (7) on järjestetty virtaustie (20), ja jossa kukin säilytysyksikkö (4) on varustettu syöttöputkistolla (21), jolloin syöttöputkiston (21) ensimmäinen pää on sijoitettu säilytysyksikön (4) pohjan (4') yhteyteen ja syöttöputkiston (21) toinen pää ulottuu säilytysyksikön (4) yläreunaan, joka muodostaa päällekkäin sijoitettavissa olevien säily25 tysyksiköiden (4) välisten syöttöputkistojen (21) ja virtaustien (20) yhtenäisen sammutusväliaineen (W) syöttökanavan säilytysyksiköiden (4) ollessa sijoitettu päällekkäin.And that the parking apparatus is provided with an extinguishing system in which a flow path (20) is arranged on the base (7) and in which each storage unit (4) is provided with a supply line (21), the first end of the supply line (21) being located at the bottom of the storage unit (4). ') and the other end of the supply piping (21) extends to the upper edge of the storage unit (4), which forms an integral extinguishing medium (W) between the supply pipelines (21) and the flow paths (20) between the superimposable storage units (4). .
 2. 2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että syöttö-Parking device according to Claim 1, characterized in that the
  30 kanava on varustettu pumpulla (P) sammutusväliaineen (W) paineistamiseksi syöttökanavassa.The channel 30 is provided with a pump (P) for pressurizing the extinguishing medium (W) in the supply channel.
 3. 3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että kukin syöttöputkisto (21) on varustettu toimilaitteella (21a) sammutusväliaineen (W)Parking installation (1) according to Claim 1 or 2, characterized in that each supply line (21) is provided with an actuator (21a) for extinguishing the extinguishing medium (W).
  35 syöttämiseksi yksittäisen säilytysyksikön (4) sisäpuoliseen tilaan.35 to enter the space inside the individual storage unit (4).
  20155823 prh 21 -02- 201920155823 prh 21 -02- 2019
 4. 4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että toimilaitteeseen (21a) kuuluu sprinkled, suutin tai vastaava, jota ohjataan sähköisesti tai mekaanisesti.Parking device (1) according to claim 3, characterized in that the actuator (21a) comprises a sprinkled, nozzle or the like which is controlled electrically or mechanically.
 5. 5. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-4 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että kukin säilytysyksikkö (4) on varustettu toisella toimilaitteella (22) säilytysyksikkökohtaisen informaation keräämiseksi sähköisesti sekä siirtämiseksi langatonta tiedonsiirtoväylää pitkin ohjausjärjestelmälle (51) ja/tai pysäköinti-Parking installation (1) according to one of the preceding claims 1 to 4, characterized in that each storage unit (4) is provided with a second actuator (22) for electronically collecting storage unit-specific information and transmitting it via the wireless communication bus to the control system (51) and / or
  10 laitteiston ulkopuoliselle toimilaitteelle (23).10 for external actuator (23).
 6. 6. Patenttivaatimuksen 5 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että toinen toimilaite (22) on kamera, lämpötila-anturi ja/tai ulkopuolinen toimilaite (23) on mobiililaite.Parking device (1) according to Claim 5, characterized in that the second actuator (22) is a camera, the temperature sensor and / or the external actuator (23) is a mobile device.
 7. 7. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 4-6 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että pysäköintilaitteistoon (1) kuuluu sähkönsyöttövälineet (24), joilla säilytysyksikön (4) eri toimilaitteiden (21a, 22, 27, 28) tarvitsema sähkö (virta) on syötettävissä alimmalle säilytysyksikölle (4), ja että kukin säilytysyksikkö (4) onParking device (1) according to one of the preceding claims 4 to 6, characterized in that the parking device (1) comprises power supply means (24) for the electricity (current) required by the various actuators (21a, 22, 27, 28) of the storage unit (4). is feedable to the lowest storage unit (4), and that each storage unit (4) is
  20 varustettu kontaktoreilla, joilla sähkö (virta) on syötettävissä edelleen päällekkäisille säilytysyksiköille (4).20 provided with contactors with which electricity (current) can be further supplied to the overlapping storage units (4).
 8. 8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että säilytysyksikössä (4) on muita toimilaitteita, kuten valaisin.Parking device (1) according to Claim 7, characterized in that the storage unit (4) has other actuators, such as a lamp.
 9. 9. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-8 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että päällekkäin viedyistä säilytysyksiköistä (4) ylemmän säilytysyksikön pohja (47) muodostaa alemman säilytysyksikön (4) katon.Parking installation (1) according to one of the preceding claims 1 to 8, characterized in that the bottom (4 7 ) of the upper storage unit forms the roof of the lower storage unit (4).
  30 10. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-9 mukainen pysäköintilaitteisto (1), tunnettu siitä, että lastausalueen (10) yhteyteen on järjestetty ainakin kaksi lastauspistettä (10a) ja purkualueen (11) yhteyteen ainakin kaksi purkupistettä (Ha).Parking device (1) according to one of the preceding claims 1 to 9, characterized in that at least two loading points (10a) are arranged in connection with the loading area (10) and at least two unloading points (Ha) in connection with the unloading area (11).
  20155823 prh 21 -02- 201920155823 prh 21 -02- 2019
  11. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-10 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että siirtovälineet (5) muodostavat siltanosturin (5), johon kuuluu radan (5a) varaan liikkuvaksi järjestetyt ainakin kaksi siltapalkkia (5b, 5b'), joista ensimmäinen siltapalkki (5b) on varustettu ensimmäisillä tartuntavälineillä (50) jaParking installation according to one of the preceding claims 1 to 10, characterized in that the transfer means (5) form a bridge crane (5) comprising at least two bridge beams (5b, 5b ') arranged to move on the track (5a), of which the first bridge beam (5b) ) is equipped with the first means of gripping (50) and
  5 toinen siltapalkki (Sb7) on varustettu toisilla tartuntavälineillä (507).5 the second bridge girder (Sb 7 ) is provided with second gripping means (50 7 ).
  12. Patenttivaatimuksen 11 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että siltanosturi (5) on ASC (Automatic stacking crane) -tyyppinen kaksoissiltanosturi.Parking installation according to Claim 11, characterized in that the bridge crane (5) is a double bridge crane of the ASC (Automatic stacking crane) type.
 10. 10 13. Patenttivaatimuksen 11 tai 12 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että rata (5a) on sijoitettu säilytystilan (3) alustan (7) tasolle tai alustaan (7), jolloin siltapalkin (5b, 5b') ja radan (5a) välillä on omat jalat.Parking installation according to Claim 11 or 12, characterized in that the track (5a) is arranged on the level or base (7) of the base (7) of the storage space (3), the bridge beam (5b, 5b ') and the track (5a) being own feet.
 11. 14. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-13 mukainen pysäköintilaitteisto,Parking device according to one of the preceding claims 1 to 13,
 12. 15 tunnettu siitä, että kukin säilytysyksikkö (4) on varustettu säilytysyksikön (4) yksilöivällä tunnisteella, joiden perusteella siirtovälineet (5) tunnistavat kunkin säilytysyksikön (4) sijainnin säilytystilassa (3).15 characterized in that each storage unit (4) is provided with a unique identifier of the storage unit (4), on the basis of which the transfer means (5) identify the location of each storage unit (4) in the storage space (3).
  15. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-14 mukainen pysäköintilaitteisto,Parking device according to one of the preceding claims 1 to 14,
  20 tunnettu siitä, että säilytystilan (3) lattia (7) on varustettu paikoituselimillä (9), joilla päällekkäin vietyjen säilytysyksikköjen (4) alimman säilytysyksikön tarkka paikka on määritettävissä.20 characterized in that the floor (7) of the storage space (3) is provided with positioning means (9) by means of which the exact position of the lowest storage unit of the superimposed storage units (4) can be determined.
 13. 16. Patenttivaatimuksen 15 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että pai25 koituselimet (9) ovat mekaanisia ja/tai sähköisiä ohjaimia (9).Parking installation according to Claim 15, characterized in that the locating means (9) are mechanical and / or electrical controls (9).
 14. 17. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-16 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että pysäköintilaitteisto (1) on varustettu ohjausjärjestelmällä (51), jolta siirtovälineille (5) johdettavilla ohjauskäskyillä tartuntavälineiden (50 ja 50')Parking device according to one of the preceding claims 1 to 16, characterized in that the parking device (1) is provided with a control system (51) from which control commands for the gripping means (50 and 50 ') are transmitted to the transfer means (5).
  30 sijainti ja toiminta ovat ohjattavissa.30 location and operation are controllable.
 15. 18. Jonkin edellä mainitun patenttivaatimuksen 1-17 mukainen pysäköintilaitteisto, tunnettu siitä, että kehikko (4) on ISO-kontti, eurokontti tai vastaava, jossa ei ole seiniä eikä kattoa.Parking installation according to one of the preceding claims 1 to 17, characterized in that the frame (4) is an ISO container, a Euro container or the like, which has no walls or a roof.
FI20155823A 2015-11-10 2015-11-10 Parking equipment for cars and similar vehicles equipped with safety equipment FI127884B (fi)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20155823A FI127884B (fi) 2015-11-10 2015-11-10 Parking equipment for cars and similar vehicles equipped with safety equipment

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20155823A FI127884B (fi) 2015-11-10 2015-11-10 Parking equipment for cars and similar vehicles equipped with safety equipment
PCT/FI2016/050789 WO2017081367A1 (en) 2015-11-10 2016-11-09 Parking facility with a safety equipment for automobiles and similar vehicles

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FI20155823A FI20155823A (fi) 2017-05-11
FI127884B true FI127884B (fi) 2019-04-30

Family

ID=57609916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20155823A FI127884B (fi) 2015-11-10 2015-11-10 Parking equipment for cars and similar vehicles equipped with safety equipment

Country Status (2)

Country Link
FI (1) FI127884B (fi)
WO (1) WO2017081367A1 (fi)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111749518A (zh) * 2020-05-22 2020-10-09 广东明和智能设备有限公司 一种新型简易升降立体车库及其控制方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1972258A (en) * 1929-12-04 1934-09-04 James M Boyle Carrier system
DE4305993A1 (de) * 1993-02-26 1994-09-01 Rita Reuss Garage, insbesondere für Personenkraftwagen
JP2631347B2 (ja) * 1994-08-05 1997-07-16 横井鋼業株式会社 立体格納装置
DE29718656U1 (de) * 1997-10-21 1998-01-02 Siemens Ag Ein-/Ausgabeterminal für Parkhäuser und dafür ausgebildetes Tor
WO2001066883A1 (de) * 2000-03-09 2001-09-13 Marcus Reuss Garage für personenkraftwagen
US7909558B2 (en) * 2006-09-25 2011-03-22 Bec Companies, Inc. Overhead vehicle storage system

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111749518A (zh) * 2020-05-22 2020-10-09 广东明和智能设备有限公司 一种新型简易升降立体车库及其控制方法

Also Published As

Publication number Publication date
WO2017081367A1 (en) 2017-05-18
FI20155823A (fi) 2017-05-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106605033B (zh) 用于车辆的自动停泊系统
ES2537117T3 (es) Sistema para cambiar una batería de un vehículo de transporte sobre el suelo, especialmente de un vehículo de transporte de cargas pesadas sin conductor para contenedores ISO
US8632290B2 (en) Automated parking system
JP5496516B2 (ja) コンテナーターミナルの荷役システム
US5165842A (en) Parking system and method of automatically parking motor vehicles
US7101139B1 (en) Automated material handling system with motorized transfer vehicles
CN103171851B (zh) 一种具有爬坡功能的智能四向穿梭车
ES2332516T3 (es) Procedimiento y aparato para almacenar y transferir contenedores.
US2847131A (en) Automobile storage
US10518972B2 (en) System for the transfer, storage and distribution of intermodal containers
US5707199A (en) Apparatus for storing objects in a storage block
EP1847492B1 (en) Arrangement scheme of a container wharf and the container loading/unloading process
US9221606B2 (en) Goods transport facility
CN102428016B (zh) 集装箱装卸装置及该装置的使用方法和装卸集装箱的方法
CN107148382B (zh) 用于自动物料搬运的高架导轨系统
JP6153973B2 (ja) モジュラ式格納システム
JP2018514667A (ja) ロボット駐車装置及び操作方法
US10087052B2 (en) Overhead crane and assembly of at least two overhead cranes
JP4076567B2 (ja) 非パレット方式の貨物保管システムの入出庫用積載台
KR101646502B1 (ko) 도장될 물체를 도장하기 위한 도장 시스템
US6715977B2 (en) Loading device for ISO containers
JP4982118B2 (ja) 機械式駐車設備
US9752341B2 (en) Vehicle parking with automated guided vehicles, vertically reciprocating conveyors and safety barriers
ES2297567T3 (es) Sistema automatizado de gran almacenamiento para instalaciones portuarias.
US20120039694A1 (en) Facility and method for storing dangerous materials packaged into containers

Legal Events

Date Code Title Description
FG Patent granted

Ref document number: 127884

Country of ref document: FI

Kind code of ref document: B